فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:12 Issue:2, 2011
 • Volume:12 Issue:2, 2011
 • 104 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/04/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله کامل
 • دکتر سید محمد مظلومی، دکتر سید شهرام شکرفروش، دکتر هادی ابراهیم نژاد، دکتر جواد ساجدیان فرد صفحه 93
  امروزه با توجه به اثرات مفید پری بیوتیک ها، تمایل به افزودن این ترکیبات به محصولات غذایی افزایش یافته است. در این مطالعه، اثر اضافه نمودن اینولین (1 و 2 درصد) بر روی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب پروبیوتیک و سین بیوتیک تولید شده با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 6 نوع ماست تولید شد. ابتدا شیر استاندارد شده و پاستوریزه کم چربی به 6 بخش تقسیم شد. سپس چهار بخش با 1 و 2 درصد اینولین غنی شد و دو قسمت نیز بدون اضافه نمودن اینولین در آزمایش استفاده گردید. سپس همه نمونه ها در 85 درجه سانتی گراد حرارت داده شدند و در 42 درجه سانتی گراد تا رسیدن به pH 6/4 تخمیر شدند. اسیدیته قابل تیتراسیون و pH نمونه ها، طی گرمخانه گذاری و زمان نگهداری به مدت 14 روز اندازه گیری شد. همچنین میزان سینرسیس، رنگ، ویژگی های حسی و شمارش باکتری های نمونه ها در طول مدت نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اضافه نمودن اینولین بر اسیدیته قابل تیتراسیون و pH نمونه های ماست، بعد از 4 ساعت از تخمیر در 40 درجه سانتی گراد اثر معنی داری نداشت. تفاوتی در بین تیمارها از نظر pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، سینرسیس، رنگ و ویژگی های حسی در روزهای 1، 7 و 14 نگهداری مشاهده نگردید. همچنین شمارش لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروگی زیر گونه بولگاریکوس در طول مدت زمان نگهداری کاهش یافت اما اضافه نمودن اینولین به شیر، زنده مانی این باکتری ها را طی مدت زمان نگهداری ماست سین بیوتیک افزایش داد. در نتیجه اینولین می تواند در تولید ماست سین بیوتیک کم چرب استفاده شود و در عین حال که بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست اثر نمی گذارد، خواص مفید ماست را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، سین بیوتیک، ماست، اینولین، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • دکتر شاپور حسن زاده، دکتر سمیه منزه صفحه 99
  در این تحقیق ژژنوم 50 راس گاومیش بالغ (با سن 2 تا 4 سال) و سالم رودخانه ای ایرانی از کشتارگاه جهت مطالعه مورفولوژی، هیستومورفولوژی و هیستومورفومتری جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری این مطالعه نشان داد تفاوت های قابل ملاحظه ای (P<0.001) در طول، قطر خارجی، قطر داخلی، محیط خارجی، محیط داخلی و همچنین ضخامت دیواره ژژنوم در بین همه حیوانات تحت مطالعه وجود دارد. مطالعه ماکروسکوپی همچنین ثابت کرد که در این گاومیش ها پلاک های ژژنومی (jejpp) در مخاط این قسمت از روده کوچک به طور ماکروسکوپی قابل مشاهده نمی باشند. هیستومورفولوژی ناحیه زیر مخاط وجود تجمعات لنفاوی گلابی شکل، یعنی jejpp را به طور پراکنده در تمامی طول ژژنوم در سمت روده بندی و مقابل روده بندی نشان داد. توزیع jejpp در قسمت میانی و انتهایی نسبت به قسمت قدامی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. میانگین ضخامت بخش غددی مخاط در بین نواحی قدامی، میانی و انتهایی به طور قابل ملاحظه ای (P<0.001) تفاوت نشان داد. هیچگونه تفاوتی (P>0.05) در میانگین طول، و همچنین میانگین ضخامت کرک های مخاطی ژژنوم در بین سه ناحیه مشاهده نشد. در تمامی گاومیش ها، توزیع ماست سل ها تفاوت قابل ملاحظه ای (P<0.001) در بین نواحی سطحی و عمقی مخاط ژژنوم نشان داد. همچنین این وضعیت در مورد سلول های جامی شکل نیز برقرار بود و توزیع این سلول ها در قسمت سطحی مخاط بیشتر از قسمت عمقی آن بود.
  کلیدواژگان: گاومیش، ژژنوم، مورفولوژی، هیستومورفولوژی
 • دکتر حسین معتمدی، دکتر مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی، ندا عارف زاده3 صفحه 107
  کزاز بیماری ناشی از توکسین کزاز، مهارگر قوی آزادسازی نوروترانسمیتر مهاری در سیستم عصبی مرکزی است که باعث فلجی انقباضی می گردد. قطعه C (Fc) این توکسین (با وزن مولکولی 52 کیلو دالتون) مسؤول اتصال توکسین به غشاء سلول های عصبی است. از اینرو و با توجه به غیر سمی بودن و خاصیت ایمنی زایی بالا، این قطعه می تواند هدف خوبی برای طراحی و ساخت واکسن جدید علیه این بیماری باشد. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری در نوزادان و حیوانات و مشکلات و اثرات جانبی واکسن توکسوئیدی موجود، نیاز به طراحی واکسن موثرتر و کاراتری به منظور پیشگیری از بیماری احساس می گردد. در این مطالعه قطعه ای از DNA مربوط به Fc کلستریدیوم تتانی با استفاده از PCR تکثیر شد و سپس این قطعه در وکتور بیانی pMALc2x تحت کنترل پروموتور lac کلون شد. بیان آن در باکتری اشریشیا کلی با استفاده از وسترن بلات تایید شد. در این مطالعه وکتور مورد استفاده پروموتور قوی داشت که امکان بیان بالای Fc را فراهم می آورد. نتایج این تحقیق نشان داد پلاسمید نوترکیب ایجاد شده ممکن است جهت تولید و توسعه واکسن های نوترکیب مناسب باشد و همچنین کاربردهای بسیار دیگری همچون استفاده در کیت های تشخیصی، تولید آنتی سرم برای سرم درمانی و جهت برای تحویل دارو به سیستم عصبی نیز دارد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم تتانی، پروتئین نوترکیب، واکسن، Fc، pMALc2x
 • دکتر رضا کسروی، دکتر محمود بلورچی، دکتر نیما فرزانه، دکتر حسام الدین سیفی، دکتر عباس برین، دکتر پرویز هورشتی، دکتر فرامرز قراگزلو صفحه 113
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی دو رژیم درمانی داخل پستانی استاندارد و تمدید شده با استفاده از ترکیب نفسیلین-پنی سیلین-دی هیدرواسترپتومایسین (ن پ د) در درمان ورم پستان تحت بالینی پایدار در گاوهای شیرده بوده است. شصت و پنج گاو شیری با 126 کارتیه پستانی عفونی در این مطالعه وارد شدند. گاوهای عفونی به صورت تصادفی در یکی از 3 گروه توزیع شدند: (1) گروه درمانی استاندارد: 3 تجویز داخل پستانی ن پ د با فواصل 24 ساعته (20 گاو/43 کارتیه)، (2) گروه درمانی تمدید شده: 6 تجویز داخل پستانی ن پ د با فواصل 24 ساعته (23 گاو/43 کارتیه) و (3) گروه کنترل منفی درمان نشده (22 گاو/40 کارتیه). نرخ بهبودی باکتریولوژیک (ن ب ب) ورم پستان تحت بالینی در 3 گروه استاندارد، تمدید شده و کنترل به ترتیب، 04/86%، 100% و 20% به دست آمد که اختلاف معنی داری را در 2 گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.0001). اختلاف معنی دار از نظر ن ب ب بین 2 گروه درمانی استاندارد و تمدید شده نیز مشاهده شد (P<0.029). پس از درمان در تعداد سلول های سوماتیک (ت س س) بین 2 گروه تمدید شده و کنترل اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P<0.0021). متعاقب درمان، درصد چربی در گروه استاندارد (P=0.029) و تمدید شده (P<0.0001) و درصد پروتئین تنها در گروه تمدید شده (P=0.0016) افزایش یافت. از نظر سطح تولید شیر اختلاف معنی داری بین گروه ها یافت نشد (P>0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که ن پ د در بر طرف نمودن ورم پستان تحت بالینی در گاوهای شیرده موثر است و رژیم درمانی تمدید شده، ن ب ب را افزایش و ت س س را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: گاو شیری، ورم پستان تحت بالینی، درمان تمدید شده
 • دکتر احمدعلی محمدپور صفحه 121
  هدف از مطالعه حاضر تعیین ساختار آناتومیک استخوانچه های گوش میانی هامستر بود. جهت این تحقیق از20 عدد استخوان گیجگاهی هامستر بالغ به وزن 275 تا 300 گرم استفاده شد. بعد از تشریح حیوانات و بررسی آناتومیک قسمت های مختلف استخوان گیجگاهی، استخوانچه های گوش میانی خارج گردید و ابعاد و جزئیات آن ها با استفاده از میکرومتر چشمی اندازه گیری شد. در انتها اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار سیگما استات مورد آنالیز قرار گرفت. در هامستر تعداد استخوانچه های گوش میانی سه عدد و شامل استخوانچه های چکشی، سندانی و رکابی بود. استخوان عدسی شکل به پایک بزرگ استخوان سندانی متصل بود. اندازه گیری پارامترها نشان داد که طول کل استخوانچه چکشی 87/2 میلی متر می باشد و علاوه بر سر و دسته دارای دو زائده جانبی و عضلانی بود و زائده قدامی تکامل نیافته بود. طول کل استخوان سندانی 18/1 میلی متر بود و دارای دو پایک بلند و کوتاه بود. پایک بلند تکامل بهتری یافته بود و استخوان عدسی به صورت استخوان گردی در انتهای پایک بلند متصل بود. طول کل استخوان رکابی 77/0 میلی متر بود و دارای صفحه قاعده بزرگ و شاخک های قدامی و خلفی بود به طوری که شاخک خلفی بزرگتر از قدامی بود. سوراخ سدادی استخوان رکابی بزرگ و مثلثی شکل بود.
  کلیدواژگان: استخوانچه های گوش میانی، هامستر، گوش میانی، مورفولوژی، مورفومتری
 • دکتر حمیدرضا کازرانی، دکتر داور شاهسونی صفحه 127
  مکمل های آنزیمی موجب بهبود رشد دام های مختلف شده اند. در این پژوهش تاثیر مکمل آنزیمی اندوفید W بر رشد ماهی کپور بررسی شد. برای این منظور، 134 قطعه ماهی (g8/0± 1/33) به طور تصادفی در 4 گروه آزمایشی توزیع شدند. طی مرحله اول آزمایش (10 روز)، گروه های 1 تا 3 به ترتیب 1، 2 و 3 گرم اندوفید W به ازای هر کیلوگرم وزن جیره دریافت نمودند. گروه چهارم (شاهد) دارونما دریافت نمود. تمامی ماهیان در روز دهم توزین شده و جهت مرحله دوم آزمایش به طور تصادفی در 4 گروه مجددا توزیع شدند. گروه های آزمایشی به ترتیب 25/0، 5/0 و 1 گرم اندوفید W به ازای هر کیلوگرم جیره دریافت نمودند و به گروه شاهد نیز دارونما داده شد. طی مرحله اول آزمایش، مکمل به صورت وابسته به دوز موجب کاهش وزن ماهیان گردید که در بالاترین دوز از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). طی مرحله دوم آزمایش کاهش وزن نسبتا مشابهی به خصوص با دوزهای بالاتر مکمل مشاهده شد که در هیچ مورد معنی دار نبود (P>0.05). ضریب تبدیل غذایی در ماهیانی که اندوفید W دریافت نموده بودند افزایش بارزی نشان می داد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد مکمل آنزیمی اندوفید W نه تنها در بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی کپور معمولی مفید نیست بلکه در دوزهای بالا می تواند اثرات منفی نیز از خود به جای گذارد.
  کلیدواژگان: مکمل رشد، مکمل آنزیمی، ماهی کپور، ضریب تبدیل غذایی، اندوفید W
 • دکتر وحید کریمی، دکتر تقی زهرائی صالحی، دکتر مجید صادق، دکتر صادق جعفرنژاد صفحه 133
  یکی از عفونت های خطرناک طیور که خسارت زیادی به اقتصاد مرغداران و نهایتا کشور وارد می کند کلی باسیلوز است. عامل ایجاد کلی باسیلوز، اشریشیا کلی است که از طریق آب، دان، هوای آلوده، وسایل پرورشی آلوده و یا از مادر به تخم مرغ و نهایتا جوجه منتقل می شود. از آنجایی که آب یکی از راه های انتقال آلودگی به جوجه ها بوده در این تحقیق سعی شد تا احتمال ارتباط آلودگی آب با وقوع کلی باسیلوز در استان قم مورد بررسی قرار گیرد که توسط مواردی از جمله جداسازی اشریشیا کلی از آب و لاشه های مرغان مبتلا به کلی باسیلوز، PCR، تعیین سروتیپ جدایه های اشریشیا کلی و آنتی بیوگرام آن ها احتمال این ارتباط برقرار گردید. جهت انجام این مطالعه، نمونه برداری به صورت تصادفی از آب 70 مرغداری انجام شد و کشت آن ها در محیط های مربوطه صورت گرفت. طبق نتایج حاصله 13 مرغداری (57/18%) آلوده به اشریشیا کلی بودند. از لاشه های مرغان مبتلا به کلی باسیلوز در مرغداری هایی که آلودگی به اشریشیا کلی در آب آن ها محرز شده بود نیز نمونه گیری به عمل آمد و 13 جدایه اشریشیا کلی از آن ها به دست آمد. PCR کلیه جدایه ها انجام گرفت. یک نمونه هم در آب و هم در لاشه طیور از نظر ژن های حدت espB، stx2 و eae، یک نمونه از نظر ژن های stx1 و stx2 و 5 نمونه نیز از نظر stx1 مشابه بودند. دو نمونه اشریشیا کلی هم در آب و هم در لاشه از نظر سروتیپ، O2 بودند و تمامی نمونه ها هم در آب و هم در لاشه نسبت به آنتی بیوتیک تتراسیکلین بیشترین مقاومت و نسبت به لینکواسپکتین بیشترین حساسیت را نشان دادند. طبق این بررسی مشخص شد که احتمال وقوع کلی باسیلوز با منشاء آب آلوده در استان قم وجود دارد.
  کلیدواژگان: کلی باسیلوز، آب آشامیدنی، PCR، مزارع مرغ گوشتی، استان قم
 • مقاله کوتاه
 • دکتر بهمن مصلی نژاد، دکتر رضا آویزه، دکتر محمدحسین راضی جلالی، دکتر مهدی پورمهدی صفحه 139
  گربه ها نقش اصلی را در اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز بازی می کنند. در مطالعه اخیر، از مجموع 198 گربه خانگی و با سنین مختلف، برای تعیین آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما گوندئی در نمونه های سرمی به روش ایمونوکروماتوگرافی، و برای مشخص کردن حضور اووسیست در مدفوع به روش میکروسکوپی (روش فلوتاسیون) و ایمونوکروماتوگرافی، مورد مطالعه قرار گرفتند. گربه ها از میان موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه اهواز، در جنوب غرب ایران انتخاب شده و در فاصله زمانی سال های 1385 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. تقسیم بندی بر اساس سن، جنس، نژاد، منطقه و فصل انجام شد. گربه های مورد مطالعه بر اساس سن به 3 گروه (کمتر از 6 ماه، 6 ماه تا 3 سال و بالای 3 سال) و بر اساس منطقه به 5 ناحیه (شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز) تقسیم بندی شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون مربع کای، آزمون دقیق فیشر و آزمون Z مورد آنالیز قرار گرفتند. چهل و نه تا از 198 نمونه سرمی (75/24%) دارای آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما گوندئی بودند (برآورد فاصله ای شیوع با 95% اطمینان: 7/30–7/18 درصد). شیوع عفونت در گربه های بالغ بالای 3 سال (8/38%) و در سن 6 ماهگی تا 3 سالگی (6/26%) در مقایسه با گربه های کمتر از 6 ماه (8/3%) به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.001). شیوع عفونت در گربه های نر (7/29%) نسبت به ماده ها (6/20%)، در فصل تابستان (2/26%) و منطقه غرب (5/27%) بالاتر بود، اما تفاوت بین شیوع عفونت از نظر جنس (P=0.14)، فصل (P=0.99) و منطقه (P=0.98) معنی دار نبود. تکنیک فلوتاسیون مدفوع و ایمونوکروماتوگرافی نیز بر روی نمونه های مدفوعی انجام شده بود و در هیچکدام از 198 نمونه، اووسیست توکسوپلاسما گوندئی یافت نشدند. مطالعه ما نشان داد که شیوع سرمی عفونت (75/24%) در سرم گربه های خانگی شهرستان اهواز، نسبتا بالا می باشد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندئی، شیوع، ایمونوکروماتوگرافی، گربه، اهواز
 • دکتر مریم برنجچی، دکتر عبدالله جمشیدی، دکتر نیما فرزانه، دکتر محمدرضا باسامی صفحه 145
  در این بررسی، در طول ماه های تابستان به صورت تصادفی 130 نمونه شیر خام از تانکرهای شیر که به کارخانه شیر پگاه تحویل داده می شد نمونه گیری گردید. جهت جداسازی باکتری اشریشیا کلی O157:H7 نمونه ها ابتدا در محیط آبگوشت تریپتیک سوی حاوی نووبیوسین غنی سازی گردید و سپس در محیط آگار انتخابی CT-SMAC حاوی سیفیکسیم و تلوریت پتاسیم کشت داده شد. کلنی های غیر تخمیر کننده سوربیتول (NSF) با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی (IMViC) به عنوان اشریشیا کلی مورد تایید قرار گرفتند، سپس به روش PCR چندگانه (m-PCR) و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن کد کننده آنتی ژنهای O157 و H7 و پس از آن پرایمرهای اختصاصی ژن های stx1 و stx2 مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه 8 نمونه کلنی های اشریشیا کلی NSF جداسازی گردید. در آزمایش m-PCR یک (77/0%) نمونه آلوده به سروتیپ O157:H7 تشخیص داده شد و در آزمایش m-PCR دوم مشخص گردید که باکتری جداسازی شده حاوی ژن stx2 می باشد. روش مورد استفاده می تواند به عنوان روش جایگزین روش های ایمونولوژیک که حضور آنتی ژنهای سوماتیک و تاژک را مورد شناسایی قرار می دهند مطرح باشد و علاوه بر آن توان توکسین زائی آن ها را نیز مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلیO157:H7، شیر مخزن، PCR
 • دکتر عباس جلودار، سپیده ثقه الاسلامی، دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری، دکتر مهرزاد مصباح صفحه 150
  پروتئینKruppel-like factors (Klfs) که وابسته به خانواده پروتئین های حاوی دامین zinc-finger می باشد، در تنظیم رشد سلول های یوکاریوتیک و تفریق انواع متفاوتی از سلول های پستانداران نقش دارد. با استفاده از تکنیک RT-PCR یک cDNA کد کننده بخش انتهایی N پروتئین مربوطه به طول 456 نوکلئوتید به کمک پرایمرهای دژنره از مخاط پوست ماهی کارپ معمولی (سیپرینوس کارپیو) افزوده گردید. از توالی این قطعه به عنوان جستجوگر جهت یافتن قطعات cDNA بزرگتر در زمان جستجوی داده های Expressed Sequence Tag بانک بین المللی ژن استفاده گردید. در نهایت اندازه قطعه افزوده شده به طول 1157 نوکلئوتید تعیین گردید که این قطعه پلی پیتیدی به طول 274 اسید آمینه را کد می کند. این پلی پیتید دارای وزن ملکولی 359/30 کیلو دالتون و نقطه ایزو الکتریک 88/4 می باشد. مقایسه توالی اسیدهای آمینه پروتئین Klf2b شناسایی شده از کارپ معمولی با توالی های مشابه مربوط به Danio rerio، Tetraodon nigroviridis و Salmo salar به ترتیب 79، 54 و 53 درصد همولوژی را نشان می دهد. در حالی که شباهت این پروتئین با Klf مربوط به Xenopus laevis به میزان 50%، Gallus gallus 44% و Mus musculus 30% برآورد گردید.
  کلیدواژگان: Klf2b، کارپ معمولی
 • دکتر فاطمه واحدی، دکتر احمد فرهاد طالبی، دکتر الناز قربانی، دکتر علی محمد بهروزی خواه، دکتر فرج الله شهریاری احمدی، دکتر محمود محمودی صفحه 156
  بروسلوزیس یکی از بیماری های مشترک انسان و دام است که از طریق حیوانات یا فرآورده های حیوانی آلوده به انسان ها منتقل می شود. گرچه این بیماری در تمام نقاط دنیا گزارش شده است، اما در حال حاضر در نواحی مدیترانه ای، آمریکای جنوبی و غربی، اروپای شرقی، آسیا، آفریقا، نواحی کارائیب و خاورمیانه بیشتر یافت می شود. جنس بروسلا حداقل به نه گونه طبقه بندی شده است که گونه بروسلا ملیتنسیس بیماریزاترین گونه آن است که در تمام نقاط دنیا یافت می شود. یکی از پروتئین های غشایی خارجی بروسلا ملیتنسیس،Omp31، به عنوان یک ایمونوژن حفاظتی و نیز یک کاندید مهم واکسن شناخته شده است. تهیه این پروتئین به وسیله روش های بیوشیمیایی به دلیل آلودگی با پروتئین های دیگر سبب محدودیت هایی در مطالعات بیشتر بر روی آن شده است. در مطالعه حاضر، ژن کد کننده Omp31 بروسلا ملیتنسیس به درون پلاسمید pET32b(+) وارد شد. صحت پلاسمید ساخته شده با استفاده از آنزیم های هضم کننده و سکوئنسیگ تایید گردید. پروتئین Omp31 در باکتری اشریشیا کلی بیان و پروتئین نوترکیب حاصل به روش کروماتوگرافی با استفاده از آگارز متصل به نیکل خالص گردید. الکتروفورز و ایمونوبلاتینگ پروتئین نوترکیب Omp31 را تایید نمود. پروتئین نوترکیب Omp31 تولید شده می تواند در مطالعات ایمونولوژیکی و بررسی آن به عنوان کاندید واکسن علیه بروسلا استفاده شود.
  کلیدواژگان: پروتئین غشایی خارجی 31، بروسلوز، بروسلا ملیتنسیس، کلونینگ
 • گزارش علمی
 • دکتر امید دزفولیان، دکتر پیمان اسدیان، دکتر علی سوخته زاری، دکتر آرش خردمند صفحه 163
  وقوع یک مورد تومور فیبروآدنوم پستانی در بره از طریق آزمایش ایمونوهیستوشیمی و اندازه گیری هورمون استرادیول تایید گردید. از نظر ماکروسکوپی توده توموری سفت و واجد کپسول که به رنگ کرم تا سفید مشاهده شد. در بررسی هیستوپاتولوژی تکثیر سلول های پوششی آلوئول ها از یک تا چند ردیف به صورت مطبق ایجاد و در بافت همبند وسیعی استقرار یافته بودند. آزمایش ایمونوهیستوشیمی برای استروژن حاکی از رنگ شدن هسته در بیش از نیمی از سلول های پوششی داشت این در حالیست که این سلول ها نسبت به پروژسترون واکنشی نداشتند. همچنین سطح بالای میزان استروژن پلاسما در قیاس با سطح طبیعی پروژسترون با نتایج ایمونوهیستوشیمی مطابقت داشت. نتایج فوق که برای اولین بار در نشخوارکنندگان صورت گرفته است نشان داد که احتمالا هورمون استروژن در بروز این نئوپلازی نقش اصلی و تعیین کننده ای داشته است.
  کلیدواژگان: گیرنده استروژن آلفا، فیبروآدنوما، بره، غده پستانی
 • دکتر امید دزفولیان، دکتر محمد زیبائی، دکتر حسن نایب زاده، دکتر نادر زکیان، دکتر محمد حقگو صفحه 167
  اجپتینلوزیس (Aegyptianellosis) بیماری ایجاد شده به وسیله اجرام داخل گلبولی (قرمز) بوده که محدود به نواحی از آفریقا، آسیا و جنوب اروپا می باشد. در این مطالعه ما شیوع گونه های اجپتینلا (Aegyptianella spp.) را در چهار جنس از ماکیان را در طول ماه های فروردین لغایت شهریور 1387 در استان لرستان مورد بررسی قرار دادیم. 275 پرنده شامل مرغ، اردک، غاز و بوقلمون که به طور آزاد در طبیعت زندگی می کردند جهت نمونه برداری انتخاب گردیدند و خون آن ها با تهیه اسمیر و رنگ آمیزی و همچنین بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. از 275 پرنده تحت بررسی، 21 مورد (6/7%) به این انگل های خونی آلوده بودند. این میکرو ارگانیزم ها در 7 مرغ (3/33%)، 2 اردک (5/9%)، 7 غاز (3/33%) و 5 بوقلمون (9/23%) شناسایی گردید. این انگل ها از نظر فراساختاری به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. پرندگان نواحی جنوب غربی ایران به انگل های خونی مبتلا می باشند که تفاوت ها و شباهت های درون یا خارج جنسی به کمک میکروسکوپ الکترونی قابل تمایز می باشد.
  کلیدواژگان: گونه های اجپتینلا (Aegyptianella spp.)، انگل خونی، میکروسکوپ الکترونی، ماکیان، ایران
|
 • Mazloomi, S. M., Shekarforoush, S. S., Ebrahimnejadh., Sajedianfard, J Page 93
  Currently, due to their beneficial effects, there is interest in adding prebiotics to food products. This study investigated the effect of the addition of inulin (1% and 2%) on microbial and physico-chemical properties of probiotic low fat yogurt manufactured with Lactobacillus acidophilus. Six experimental preparations of yogurt were produced. Homogenized, standardized and pasteurized low fat milk were divided into six portions. Four portions were fortified with 1% and 2% inulin and two portions were used without inulin. All of the preparations were heated up to 85°C and fermented at 42°C until a pH of 4.6 was reached. Titratable acidity and pH were determined during the incubation period of the samples and a storage time up to 14 days. Syneresis, color, sensory evaluation and bacterial counts were determined during the storage time. The results showed that inulin did not significantly affect the titratable acidity and pH of the yogurts after 4 h of fermentation at 40°C. There were no significant differences between pH, titratable acidity, syneresis, color and sensory evaluation of all treatments on days 1, 7 and 14 of storage. The counts of L. acidophilus and L. delbrueckii ssp. bulgaricus declined over time, but the addition of inulin to the milk increased the viability of these bacteria during the storage of synbiotic yogurt. In conclusion, inulin can be used to manufacture low fat synbiotic yogurt with additional nutritional benefits without affecting the physico-chemical properties of yogurt.
 • Hasanzadehs., Monazzah, S Page 99
  For this study the jejuni of 50 adult (2-4 years)، apparently healthy Iranian river buffaloes were collected from the abattoir for gross morphology، histomorphology، and histomorphometry. Our statistical analysis revealed that، there are significant (P<0. 001) differences in the lengths، external diameters، internal diameters، external circumferences، internal circumferences as well as wall thicknesses of jejunum between all of the animals under study. Our macroscopic investigations also revealed that، in these buffaloes، jejunal Peyer’s patches (jejpp) are not grossly visible in the mucosa of this part of gut. The histomorphology of submucosa revealed a pear shaped jejpp through the whole length of the jejuni at mesenteric as well as antimesenteric parts. The distributions of the jejpp in the middle and posterior parts of guts were greater than in the anterior part. The mean thickness of the mucosal glandular region was highly significant (P<0. 001) between the anterior، middle، and posterior regions. There were no significant differences (P>0. 05) in lengths as well as thicknesses of jejunal villi between the 3 different regions. The mast cells distributions were highly significant (P<0. 001) between the superficial and deep regions of jejunal tunicae mucosae in all buffaloes. There were also highly significant (P<0. 001) differences in the distribution of goblet cells between the superficial and deep regions of jejunal mucosa، and their population was more in the superficial than in the deep region.
 • Motamedih., Seyfiabad Shapouri, M. R., Ghorbanpour Najafabadi, M. Arefzadeh, N Page 107
  Tetanus is a disease caused by tetanus toxin, a potent inhibitor for the release of inhibitory neurotransmitter in the central nervous system that causes spastic paralysis. Fragment C (52 kD) of this toxin is responsible for binding to the neuronal membrane. For this reason, and also its non toxigenic and immunogenic nature, this fragment might be ideal for new vaccine development. Presently, with respect to the incidence of disease in neonates and animals and the side effects of toxoid vaccine, designing a more effective and efficient vaccine for prevention of this disease is crucial. A segment of Clostridium tetani DNA corresponding to C fragment of tetanus toxin was amplified using polymerase chain reaction. This fragment was cloned into expression vector pMalc2x, under the control of the lac promoter. Expression of this plasmid in Escherichia coli was confirmed by western blotting. In this study, the vector had a strong promoter to allow high level expression of C fragment. Based on our results it appears that this recombinant plasmid may be suitable for the production and development of recombinant vaccine and also has many other applications, such as construction diagnostic kits, production hyperimmune antiserum for serotherapy and as a vehicle for drug delivery to CNS.
 • Kasravir., Bolourchim., Farzanehn., Seifi, H. A., Barina., Hovareshtip., Gharagozlou, F Page 113
  The objective of the present study was to compare the efficacy of conventional and extended intramammary (IMM) therapy of persistent subclinical mastitis in lactating dairy cattle using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomycin combination (NPD). Sixty-five dairy cows with 126 infected quarters were enrolled in the study. Infected cows were allocated randomly to 1 of 3 different treatment regimens: (1) conventional group: NPD administered IMM 3 times at 24-h intervals (20 infected cows، 43 intramammary infections [IMI])، (2) extended group: NPD administered IMM 6 times at 24-h intervals (23 cows، 43 IMI)، and (3) untreated control group (22 cows، 40 IMI). The overall bacteriological cure (BC) rates for subclinical IMI were 86. 04%، 100%، and 20% for the conventional، extended and the control groups، respectively; indicating a higher BC rate (P<0. 0001) for the treated groups than the control group. Significant difference (P=0. 029) concerning the BC rate was also observed between the extended and the conventional groups. Significant difference (P=0. 0021) in somatic cell count (SCC) was detected between the extended and the control group. Fat percentage increased in the conventional (P=0. 029) and in the extended (P<0. 0001) groups، and protein percentage increased only in the extended group (P=0. 0016). There was no significant difference in posttreatment milk production between the groups (P>0. 05). Results of this study indicate that NPD therapy was effective in eliminating subclinical IMI in lactating dairy cows، and that extended therapy enhanced BC rate and reduced SCC.
 • Mohammadpour, A. A Page 121
  The objective of the current study was to determine the anatomical features of the auditory ossicles in hamster. Twenty temporal bones from 10 adult hamsters, weighing 275-300 g were used. After dissecting them, the features of the ossicles were assessed with an ocular micrometer and photographed by a stereomicroscope. Finally, all data were evaluated and analysed using the Sigma Statt software. The auditory ossicles were three bones: the malleus, the incus, and the stapes. The lenticular bone was a distinct bone, articulated with the tip of the long crus of incus. The malleus had an average length of 2.87 mm. In addition to head and handle (manubrium), the malleus had two distinct processes; lateral and muscular. The rostral process was unclear and appeared not developed. The incus had a total length of 1.18 mm. It had long and short crura, the long crus better developed than the short one. The lenticular bone was a round bone that articulated with the long crus of the incus. The stapes had a total length of 0.77 mm. It had a large stapedial base with anterior and posterior crura. The posterior crus was larger than the anterior one. The hole in stapes (obturator foramen) was very large and triangular in shape.
 • Kazerani, H. R., Shahsavani, D Page 127
  Supplementary feed exogenous enzymes have improved the growth rates of various food animals. In this research, the effect of Endofeed W, a multienzyme feed supplement, was investigated on the growth of carp. Accordingly, 134 fish (33.1 ± 0.8 g) were randomly allocated to 4 experimental groups. During the first stage of the experiment (10 days), groups 1-3 received 1, 2 and 3 g Endofeed W per kg diet, respectively. The fourth group (control) received a placebo. All fish were weighed and redistributed for the second stage of the experiment, during which the test groups received 0.25, 0.5 and 1 g Endofeed W per kg diet, respectively. During the first stage of the experiment, the multienzyme supplement reduced the fish weights, dose dependently, being statistically significant with the highest dose (P<0.05). During the second stage of the experiment, a rather similar weight loss, especially with higher doses of the supplement, was observed. However, the differences were not significant (P>0.05). The feed conversion rates were evidently higher in groups receiving Endofeed W. The present study suggests the enzyme supplement, Endofeed W, is not only ineffective in improving the growth and feed conversion rates of carp, it may even exert negative effects with higher doses.
 • Karimiv., Zahraei Salehit., Sadeghm., Jaafarnejad, S Page 133
  Seventy poultry farms’ drinking water was tested for Escherichia coli contamination in Qom province in Iran. The cases of colibacillosis from positive farms were also collected and tested. The isolates were examined for serotype، detection of virulence genes by multiplex PCR and antibiotic resistance. Thirty poultry farm water samples were E. coli positive (18. 57%)، although 13 E. coli isolates were recovered from carcasses of related farms. The isolates belonged to O2 serogroup and one O157، with approximately 29% of the strains being non-typeable. Two isolates from water and carcasses were serotyped O2 and one sample serotyped O157، which needs to be further studied. The PCR method was on the basis of showing virulence genes of espB، stx1، stx2 and eae. One sample from water and one from a carcass were shared espB، stx2 and eae genes. Stx1 and stx2 genes were common in a sample from both water and carcass، although five samples from both water and carcass shared a stx1 gene as well. All isolates showed maximum sensitivity and resistance to lincospectine and tetracycline، respectively.
 • Mosallanejadb., Avizehr., Razi Jalali, M. H., Pourmehdi, M Page 139
  Cats play crucial roles in the epidemiology of toxoplasmosis. In the present study, a total of 198 companion cats of different ages were examined for serum antibodies against Toxoplasma gondii by immunochromatography assay and for oocyst presence in faeces by microscopic examination (flotation method) and immunochromatography assay. The cats were selected between referred cases to the Veterinary Hospital of Ahvaz University, southwestern Iran from December 2006 to November 2009. Classification was made by age, sex, breed, region and season. The studied cats were divided into three groups based on age (<6 months, 6 months–3 years and >3 years) and into five regions based on area (north, east, west, south and central). The results were analyzed by Chi-square analysis, Fischer’s exact test and Z test. Forty nine of 198 serum samples (24.75%) had antibodies against Toxoplasma gondii (95% CI: 18.7-30.7%). Prevalence was significantly higher in adult cats above 3 years (38.8%) and 6 months–3 years (26.6%) compared with cats less than 6 months (3.8%) (P<0.001). Prevalence was higher in male cats (29.7%) than females (20.6%), in the summer season (26.2%) and west region (27.5), but the difference was not significant between the prevalence of infection relative to host gender (P=0.14), season (P=0.99) and region (P=0.98). Faecal flotation technique and immunochromatography assay was carried out on faecal samples also and T. gondii oocysts were not detected in any of the 198 samples. Our study showed that the prevalence of infection (24.75%) is relatively high in serum of companion cats in the Ahvaz district.
 • Brenjchim., Jamshidia., Farzanehn., Bassami, M. R Page 145
  In this study 130 bulk tank milk samples which were delivered to the Pegah Pasturisation Factory in Mashhad were collected randomly during the summer months. Samples were firstly enriched in modified trypticase soy broth containing novobiocin, followed by plating onto sorbitol MacConkey agar supplemented with cefixime and potassium tellurite for isolation of Escherichia coli O157:H7. Consequently the suspected non-sorbitol fermenting (NSF) colonies were confirmed by biochemical tests as Escherichia coli and then were used for multiplex-PCR assay, using primers specific for O157 and H7 antigens genes and then primers specific for stx1 and stx2 genes. NSF Escherichia coli colonies were recovered from 8 samples, and in multiplex-PCR assay one sample (0.77%) was confirmed as Escherichia coli O157:H7. The second multiplex PCR assay showed that the isolate was harboring the stx2 gene. The PCR assay used in this study may be a possible alternative to immunological assays which detect somatic and flagellar antigens. Besides, this procedure determines the potential of isolates for toxin production.
 • Jolodara., Seghatoleslamis., Seyfiabad Shapouri, M. R., Mesbah, M Page 150
  Kruppel-like factors (Klfs) are a highly related zinc-finger family of transcription factors implicated in the regulation of the eukaryotic cellular growth and differentiation of a diverse set of cells in mammal. Using RT-PCR technique، a 456 bp cDNA fragment encoding N-terminus part of a Klf2b was isolated from the skin mucosa of common carp (Cyprinus carpio) using two degenerative oligonucleotide primers. Use of this fragment as a probe allowed the isolation of a larger cDNA clone through the searching of the GenBank expressed sequence tag database. The size of the amplified product is 1157 bp، which encodes a polypeptide of 274 amino acid residues with a predicted molecular mass of 30. 359 kDa and theoretical pI of 4. 88. The deduced amino acid sequence exhibited 79، 54، and 53% identity to the homologous Klf2b identified from zebrafish Danio rerio، Spotted Green Pufferfish Tetraodon nigroviridis and Atlantic salmon Salmo salar، respectively. The common carp protein is 50% similar to Klf2 orthologues in African clawed frog Xenopus laevis، 44% in chicken Gallus gallus and is 30% similar to the mammalian Klf in house mouse Mus musculus.
 • Vahedif., Talebi, A. F., Ghorbanie., Behroozikhah, A. M., Shahriari Ahmadi, F.Mahmoudi, M Page 156
  Brucellosis is a zoonotic disease transmitted to humans either from animals or from their products. Although brucellosis can be found worldwide، the Mediterranean Basin، South and Central America، Eastern Europe، Asia، Africa، the Caribbean، and the Middle East have currently been listed as high-risk regions. The genus Brucella is classified in at least nine species. Brucella melitensis is the global pathogenic species of Brucella. The outer membrane protein 31، (Omp31) from B. melitensis is considered as a protective immunogen and an important candidate vaccine. Contamination of purified Omp31 protein by biochemical methods has made some restrictions in practical experiments. In this study، the Omp31coding gene of B. melitensis Rev 1 strain was inserted in pET32b (+) plasmid with extra His-tag sequence. The integrity of the constructed plasmid was confirmed using restriction enzyme mapping and sequencing. Omp31 was expressed after induction with IPTG in Escherichia coli BL21. Recombinant Omp31 (rOmp31) was purified by chromatography through Ni-agarose. The electrophoresis showed successful purification and immunoblotting confirmed immunereactivity of rOmp31. Obtained rOmp31 could be used as a research experimental tool in protection assays to find its potential as a vaccine candidate.
 • Dezfouliano., Asadianp., Sookhtehzaria., Kheradmand, A Page 163
  A fibroadenoma was diagnosed in the mammary gland of a lamb by immunohistochemical method and measurement of oestradiol hormone. The tumor was characterized by an encapsulated firm mass with a creamy-white cut surface. Histologically، it consisted of variably-sized sinus ducts، covered by a single or multiple layers of proliferated epithelial cells، and embedded in a loose connective tissue. Immunohistochemical results revealed that more than half of the epithelial tumor cells were labelled only for estrogen، but not for progesterone. Moreover، the high level of plasma ER concentration in contrast to the normal PR value was consistent with immunohistochemical findings. Both results suggested that reproductive hormones، exclusively estrogen، influenced the developmental stage of the mammary glands and are responsible for neoplastic changes in this case. This study indicated for the first time the novel evidence of estrogen-induced fibroadenoma in a 2-month-old lamb mammary gland tissue.
 • Dezfouliano., Zibaeim., Nayebzadehh., Zakiann., Haghgoo, M Page 167
  Aegyptianellosis is a disease caused by small intraerythrocytic inclusions which is restricted to the area of Africa, Asia and extreme southern Europe. In this study the prevalence of Aegyptianella spp. was evaluated in four genera of domestic poultry in the northern, southern and central regions of Lorestan province from April to September 2008. A total of 275 native adult birds including chickens, ducks, geese, and turkeys which were bred in free range pasture condition were used for blood sampling in the rural areas of the regions. Twenty one (7.6%) out of 275 birds used in this study were infected with the organisms. The detected Aegyptianella were found in 7 chickens (33.3%), 2 ducks (9.5%), 7 geese (33.3%), and 5 turkeys (23.9%), respectively. The majority of the records were from the northeastern regions. Therefore, more than one-half of the infected birds with the Aegyptianella species were located in these regions. The structure morphology of Aegyptianella spp. was studied using light and electron microscopy. The results of the study by electron microscopy demonstrated the developmental stage as well as implemented similar and different extra/intra genus.