فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1388)
 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهمن مصلی نژاد، عبدالواحد معربی، علیرضا غدیری، رضا آویزه صفحه 3
  این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ریکتز در خرگوش های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز طرح و طی یک دوره ی 3 ساله و بر اساس یافته های بالینی، رادیوگرافی و آزمایشگاهی در 114 سر خرگوش انجام شد. خرگوش های تحت مطالعه به 2 گروه سنی کمتر از 6 ماه و بالای 6 ماه تقسیم بندی شدند. وضعیت جیره غذایی از نظر استفاده از کلسیم بررسی گردید. پارامترهای بیوشیمیایی اندازه گیری شده در خرگوش های مبتلا شامل آلکالین فسفاتاز، کلسیم و فسفر بودند. این مطالعه ی نشان داد که شیوع ریکتز در خرگوش های اهواز 51 / 3 درصد) 4 تا از 114 مورد(بود. یافته های رادیوگرافی شامل عریض شدن صفحات رشد بخش دیستال رادیال و ران و پروکسیمال بازو و تیبیا و نیز فنجانی شدن متافیز بودند. صفحات رشد بخش دیستال اولنا به طور شدیدی آسیب دیده بود. میزان آلکالین فسفاتاز سرم در خرگوش های مبتلا بالا بود اما میزان کلسیم و فسفر در محدود هی نرمال بودند. تفاوت بین جنس های مختلف معنی دار نبود. با این وجود شیوع بیماری در آن دسته از خرگوش هایی که سن کمتر از 6 ماه داشتند و در منزل بدون تابش نور آفتاب نگه داری می شدند، به طور معنی داری بیشتر بود) 05 / P>0 (. خرگوش های مبتلا، کمتر از کلسیم و ویتامین D تغذیه شده بودند. ریکتز تغذیه ای در خرگوش های ایران همچنان وجود دارد و دلیل آن استفاده ی بیشتر از منابع فسفر و کاهش کلسیم و ویتامین D در جیر هی غذایی است. این مطالعه اهمیت بالانس جیره غذایی به ویژه از نظر کلسیم و فسفر را در جیره غذایی خرگوش های کمتر از 6 ماه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خرگوش، اهواز، تغذیه، ریکتز
 • مسعود علیرضایی، سعید نظیفی، بهروز نیک احوال صفحه 11
  هدف از انجام این مطالعه بررسی دو رژیم درمانی اکسی تتراسیکلین طولانی اثر به تنهایی و همراه با بوپارواکن در درمان تیلریوز ناشی از تیلریا آنولاتا در گاوهای بیمار ارجاعی به درمانگاه آموزشکد هی دامپزشکی دانشگاه لرستان می باشد. بدین منظور 30 نمونه ی خون از گوش و ورید وداج گرفته شد و پس از تا یید آلودگی، درصد آلودگی گلبول های قرمز به فرم پیروپلاسم و میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت آن ها تع یین گردید. سپس دام های بیمار به دوگروه شامل گروه 1 با آلودگی گلبول های قرمز 5- 1درصد و گروه 2 با آلودگی گلبول های قرمز بالاتر از 5 درصد تقسیم شدند. همچنین میزان هموگلوبین و هماتوکریت دو گروه بیمار با گروه شاهد) 10 نمونه اخذ شده از حیوانات سالم(مقایسه گردید که کاهش معنی داری بین گروه های بیمار نسبت به کنترل و همچنین در گروه با آلودگی بالا نسبت به گروه با آلودگی پایین وجود داشت. در گروه 1 از اکسی تتراسایکلین طولانی اثر با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق عضلانی یک مرتبه استفاده شد، در گروه 2 از داروی بوپارواکن با دوز 5/ 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و اکسی تتراسیکلین طولانی اثر با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم هر دو به صورت تزریق عضلانی یک مرتبه استفاده شد و در گروه شاهد هیچ دارویی استفاده نشد. ارزیابی اثر درمان پس از دو هفته بررسی گردید و مشخص شد که هر دو رژیم درمانی به یک نسبت موثر بوده و تفاوت معنی داری بین دو روش درمان وجود ندارد، گرچه درصد بهبودی در گروه دوم بهتر از گروه اول بوده است. بنابراین داروی اکسی تتراسیکلین طولانی اثر ممکن است دارویی مناسب جهت درمان بیماری تیلریوز در آلودگی های پایین گلبول های قرمز به شمار آید.
  کلیدواژگان: بوپارواکن، طولانی اثر، تیلریوز گرمسیری، اکسی تتراسیکلین
 • شهاب بهادران، عبدالکریم زمانی مقدم، الهه عسکری، سیما همایی بروجنی صفحه 17
  تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس 308 به 4 گروه طبقه بندی شدند. گروه اول داروی دیکلازوریل نوع A و گروه دوم دیکلازوریل نوع B را دریافت کردند. گروه سوم و گروه چهارم به ترتیب کنترل مثبت و منفی بودند. در سن 14 روزگی دو گروه دریافت کننده ی کوکسیدیواستات و گروه کنترل مثبت با مخلوطی از اووسیست های آیمریا، چالش شدند. از روز 6 پس از تلقیح روزانه به مدت 6 روز متوالی اووسیست های مدفوع در گروه های مختلف شمارش شد؛ همچنین نشانه های بالینی، کالبدگشایی و نیز میزان تلفات، وزن متوسط، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی مورد بررسی قرار گرفت. در سن 21 و 28 روزگی برای تع یین اسکور روده از هر پن تعداد 5 قطعه به صورت تصادفی کشتار شد و جراحت های روده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که داروی دیکلازوریل، دفع اووسیست و علایم کلینیکی ناشی از بیماری کوکسیدیوز را کاهش می دهد و هر دو نوع دیکلازوریل از تکثیر و تزاید اووسیست جلوگیری می کنند.
  کلیدواژگان: طیور گوشتی، کوکسیدیواستات، دیکلازوریل
 • سعید نظیفی، علی اصغر سرچاهی، بهارک ملکی پور صفحه 23
  به منظور بررسی وضعیت اپیدمیولوژ کی گاستروانتریت پاروویروسی در سگ های مبتلا به اسهال، در کی دوره هشت ماهه از 38 مورد سگ های ارجاعی از نژادهای مختلف)ژرمن شپرد، مخلوط ژرمن شپرد، دوبرمن پینچر، تریر و مخلوط(به کلین کی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شیراز، از 32 مورد که علایم انتریت شامل اسهال و استفراغ داشتند، نمونه برداری به عمل آمد. از این سگ ها نمون هی خون گرفته شد و آزمایش کامل خون شامل شمارش گلبول های قرمز، هماتوکریت، شمارش گلبول های سفید، لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و سلو لهای باند به عمل آمد. معیار اصلی برای تا یید بیماری CPV، استفاده از یکت تشخیصی مدفوع بود که در روز ارجاع دام همزمان با اخذ نمونه ی خون انجام م یگرفت. از 32 مورد تست انجام شده بر روی بیماران مشکوک، 21 نمونه) 66 درصد(مثبت بود. 38 درصد موارد در گروه مثبت اسهال خونی نشان دادند، درحالی که 2/ 18 درصد موارد در گروه منفی همراه با اسهال خونی بود. از 32 بیمار ارجاعی دارای انتریت 16 مورد) 50 درصد(نر و 16 مورد) 50 درصد(ماده بودند. 10 مورد) 5/ 62 درصد(از نرها و 11 مورد) 8/ 68 درصد (از ماده ها مثبت بودند. هیچ رابطه آماری معن یداری میان گروه مثبت و منفی از لحاظ جنسیت مشاهده نشد. بالاترین درصد CPV مثبت مربوط به نژاد مخلوط می باشد)از 21 مورد 1/ 38 درصد(، اما با مقایسه این تعداد با کل سگ های ارجاعی نژاد مخلوط در مدت 8 ماه) 225 مورد(مشخص می شود که تنها 5/ 7 درصد ارجاع این نژاد به دلیل پاروویروس می باشد. در مقایسه، نژاد دوبرمن پینچر درحالی که فقط 15 مورد) 88 / 3 درصد(از کل ارجاع را در این مدت داشته است اما 7/ 26 درصد....
  کلیدواژگان: اسهال، سگ، پاروویروس، گاستروانتریت
 • عزیزاله ابراهیمی، اعظم مختاری، شراره لطفعلیان، خدیجه خاکسار صفحه 33
  هدف بررسی حاضر برآورد میزان گسترش باکتری سالمونلا آبورتوس اوویس در نمونه ی جنین های سقط شد هی گوسفند در منطقه ی شهرکرد از مناطق جنوب غربی ایران بوده است. در این راستا 42 نمون هی سقط)کبد، طحال، ریه و شیردان(از 16 گل هی گوسفند تهیه و مورد آزمای شهای باکتری شناسی قرار گرفت. از 14 نمونه) 33 / 33 (، باکتری سالمونلا آبورتوس اوویس جدا شد. جدای ه ها از طریق آزمایش های بیوشیمیایی تشخیص و با آزمایش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام مورد تایید سرمی قرار گرفتند. غن یسازی اولی هی نمونه ها و استفاده از محیط غیر انتخابی غنی کننده، نتایج بهتری نسبت به کشت مستقیم نمونه داشت. نتایج مطالعه ی حاضر گویای آن است که سالمونلا آبورتوس اوویس را می توان از عوامل شایع سقط جنین گوسفند در منطقه ی مورد مطالعه قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا آبورتوس اووی، س شهرکرد، گوسفند، سقط جنین
 • حمید رجاییان، مهدی محبی فانی، یدالله پورامراللهی، مسعود سپهری منش صفحه 39
  با وجود این که اولین آنتی بیوتیک های مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی مستقیما از کشت میکروارگانیسم ها به دست آمده اند؛ امروزه انواع صناعی و نیمه صناعی آن ها با فعالیت آنت یبیوتیکی مناسب تهیه شده اند که جهت درمان استفاده می شوند. در این تحقیق ابتدا اثر ضدباکتریایی اوروتروپین بر روی باکتری های باسیلوس سابتیلیس، استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس بتا همولیتیکوس، پسودوموناس آئروجینوزا، اشرشیاکلی، پروتئوس ولگاریس، باسیلوس سرئوس، شیگلا فلکسنری، کلبسیلا اکسیتوکاو پروتئوس مورگانی بررسی گردید. سپس تاثیر نور، حرارت و زمان بر روی اثرات ضد میکروبی اوروتروپین محلول در آب مورد مطالعه قرار گرفت. برای سنجش خاصیت ضد باکتریایی دارو از روش رقت متوالی در لوله ی حاوی محیط آبگوشت تریپتیک سوی استفاده شد. غلظت های باکتریسیدال دارو با تهیه ی کشت مجدد از تمام لوله هایی که کدورت نشان نمی دادند بر روی محیط جامد تعیین گردید. به طور متناوب برای مدت سه ماه، هر پانزده روز یک بار، حداقل غلظت مهاری دارو) MIC (برای سه باکتری اشرشیاکلی، پسودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس آرئو س که به صورت تصادفی از بین میکروارگانیسم های بالا انتخاب شده بودند، تعیین شد. اوروتروپین محلول در آب در این مدت در اتاق، یخچال و آنکوباتور نگه داری م یشد. تا پایان آزمایش هیچ گونه تغییری در حداقل غلظت مهاری دارو برای باکتری های مذکور دیده نشد. از طرفی، قدرت ضدباکتریایی اوروتروپین سنتز شده در مورد تمام میکروارگانیسم های نامبرده بیشتر و یا مساوی نوع تجارتی آن بود. بنابراین می توان گفت که اوروتروپین سنتز شده ی محلول در آب حداقل تا سه ماه فعالیت ضدباکتریایی خود را حفظ می کند.
  کلیدواژگان: اوروتروپین، حداقل غلظت مهاری.، اثرات ضد باکتریایی
 • وحید نیکویی، سعید حبیبیان دهکردی، شهریار ادیبی، فیروزه سقایی، ویدا نیکویی، اسماعیل عباسی گوجانی صفحه 47
  تب واکنشی آزار دهنده است که می تواند در اثر اختلالات خود مغز و یا متعاقب تاثیر مواد سمی که روی مرکز تنظیم دما اثر م یکنند، ایجاد شود. از آن جا که داروهای شیمیایی معمولا عوارض جانبی زیادی دارند، امروزه استفاده از داروهای گیاهی با توجه به عوارض جانبی کمتر آن ها رو به افزایش است. اسانس گل میخک به طور رایج به عنوان یک داروی آرا مبخش، بیهوش کننده و بی حس کننده موضعی و ضدعفونی کننده مصرف می شود. در مطالع هی حاضر مناسب بودن اسانس گل میخک جهت استفاده به عنوان یک ماده ضد تب بررسی گردید. بدین منظور 15 قلاده سگ نر سالم بالغ با وزن 25 - 20 کیلوگرم و سن 15 - 9 ماه انتخاب شدند. س گها با ترکیبی از زایلازین و کتامین بی هوش شدند. سپس با برش دیواره شکم، برشی ب هطول دو سانتی متر در ژژونوم ایجاد شد و سپس ژژونوم، صفاق، عضلات و پوست بخیه زده شدند و پس از جراحی از آنتی بیوتیک استفاده نشد. 24 ساعت بعد سگ ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول اسانس گل میخک با دوز 20 /kg به صورت داخل وریدی، گروه دوم فنیل بوتازون با دوز 20 mg/kg داخل وریدی و گروه سوم سه میلی لیتر سرم فیزیولوژی داخل وریدی دریافت نمودند. پس از تزریق، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای تا 45 دقیقه دمای بدن سگ ها انداز هگیری و ثبت گردید. تحلیل آماری نتایج نشان داد که اسانس گل میخک و فنیل بوتازون هر دو سبب کاهش تب می شوند. از نتایج مطالعه ی حاضر میتوان نتیجه گیری نمود که اسانس گل میخک می تواند به عنوان یک داروی ضد تب در سگ استفاده شود که قدرت اثر آن قابل مقایسه با داروی فنیل بوتازون می باشد.
  کلیدواژگان: سگ، میخک، فنیل بوتازون، تب
 • فریدون رضازاده، جواد اشرفی هلان، امیر بابک سیوفی خوجین، علی اکبر حیدری صفحه 55
  طی مدت دو ماه در سال 1385 با مراجع هی روزانه به کشتارگاه دام خسرو شهر در اطراف شهرستان تبریز، تعداد 468 لاش هی گوسفند از هر دو جنس نر وماده از نظر بیماری لنفادنیت پنیری بازرسی شد. در 197 راس که 153) 7/ 77 درصد(راس آن نر و 44 راس ماده) 22 /3 درصد(بودند یک یا بیش از یکی از عقده های لنفاوی پی شکتفی، پی شرانی، فو قپستانی، مغابنی و مدیاستن دارای تورم برجسته و مشخصی بودند که برای ارزیابی علت، عقده ی لنفی مبتلا همراه بخشی از بافت های اطرافی آن برداشته شد. در تمامی مواردی که کیی از عقد عقد ه های لنفاوی اشاره شده مشکوک به بیماری بود، از ریه ها نیز بازرسی و اقدام به نمون هگیری شد. از روش های استاندارد برای کشت و جداسازی کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس) Corynebacterium pseudotuberclosis (و تهیه ی مقاطع آسی بشناسی برای تشخیص بیماری لنفادنیت استفاده گردید. نتایج بررسی از 197 مورد مشکوک به بیماری نشان داد که در 63 لاشه) 46 / 13 درصد(در کشت باکتریایی کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس از کیی از عقده های لنفاوی سطحی اشاره شده، مدیاستن یا ری ه ها جدا شده و 94) 08 / 20 درصد(لاشه نشانه های پاتوگونومونیک بیماری شبه سل را) چرک لایه لایه یا پوست پیازی(داشتند. ریه در 34) 25 / 17 درصد(مورد مبتلا به بیماری لنفادنیت پنیری بود که با کیی از روش های کشت م کیروبی یا آسیب شناسی تا یید شد. به طوریک ه در 11) 3/ 32 درصد(مورد فقط آسی بشناسی، مورد) 5/ 23 درصد(فقط کشت م کیروبی و در 15 مورد) 1/ 44 درصد(کشت م کیروبی و آسیب شناسی به طور توامان، بیماری لنفادنیت در ریه را تا یید کردند. عقده های لنفاوی مدیاستینال در...
  کلیدواژگان: مدیاستن، ریه، تبریز، لنفادنیت پنیری، گوسفند
 • تقی تقی پوربازرگانی، جمیله سالار آملی، جواد اشرفی هلان، فرهنگ ساسانی اکبر جمالی صفحه 67
  در آذرماه سال 1385، علت تلفات سنگین گوسفندان منطق هی خاتون آباد شهربابک استان کرمان با سابقه ی خونی رنگ شدن ادرار، زردی و لاغری پی شرونده مورد بررسی قرار گرفت. در معاینه ی بالینی، این نشانه ها به ثبت رسید: دمای بدن از طبیعی تا هیپرترمی خفیف، تاکیک اردی با افزایش شدت صدای قلب، تعداد تنفس از طبیعی تا افزایش یافته و در موردی همراه با صدای غیرعادی ریه، فعالیت شکمبه کم و بی یکفیت، مدفوع از پشگلی تا حالت اسهالی، وضعیت عمومی از کم جنب و جوشی تا از پا افتادگی به پهلو و کم رنگی تا زردی مخاطات قابل رویت. در کالبد گشایی دام های درگیر، لاغری، زردی کبد، یکسه ی صفرای بزرگ حاوی مایع سبز تیره و با سطح داخلی متمایل به رنگ زرد و بزرگی و کم قوامی طحال، کلیه با سطحی زنگاری و رسوبات آبی رنگ شن مانند، عقده های لنفاوی کم قوام که در سطح برش دارای پیرامونی زرد و مرکزی کاملا تیره بودند؛ جلب توجه نمود. چهر هی هیستوپاتولوی کبد شامل دنرسانس گرانولار، افزایش سلول های کوپفر با مقادیر فراوان رنگدانه ی شبه سروئید، نکروز تکی سلول و آپوپتوزیس بود. در طحال مقادیر فراوان هموسیدرین و در کلیه مقادیر قابل توجه کست های هیالینی)در مجاری لوله های پراگزیمال(و قطرات هیالین در سیتوپلاسم سلول های پوششی این لوله ها مشاهده شد. متوسط مقادیر مس نمونه های خاک، گیاه، کبد، کلیه، طحال، قلب، ریه، مغز، محتوای شکمبه، محتوای روده، ربی، عضله، ادرار، شیر و خون به ترتیب 99 /1552، 95 /5325، 22 /939، 76 /17، 57 /24، 31 /12، 17 /19، 46 /10، 94 /97، 07 /29، 52 /14، 87 /7، 63 /6، 25 /6 و 50 / 4 قسمت در میلیون بود. در گله های درگیر به جز مخلوطی از گوسفند، بز و الاغ نیز نگه داری می شد. اما هیچ...
  کلیدواژگان: کلی هی زنگاری، مسمومیت مزمن مس، زردی، تلفات شدید گوسفند، خونی رنگ شدن ادرار، استان کرمان
|
 • Page 3
  This study was undertaken to determine the prevalence of rickets in pet rabbits, referred to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz in Southwest of Iran. It was accomplished during a three-year period and based on clinical, laboratory and radiographic findings in 114 rabbits. The studied rabbits were divided based on age into two groups ≤ 6 months and above 6 months. Nutritional status was evaluated for availability of rabbits to calcium sources that were necessary for mineralization of formed osteoid (with taking history). Biochemical parameters that were measured in the affected rabbits were including of alkaline phosphatase, calcium and phosphorus. Our observation showed that the prevalence of rickets in pet rabbits of Ahvaz was 4 of 114 (3.51%). Characteristic radiographic findings were thickening of growth plates of radial, femur (distal) and humerus, tibia (proximal) and cupping of adjacent metaphyses also. The distal ulnar growth plates were consistently the most severely affected. Level of ALP was high in the affected rabbits, but the level of Calcium and phosphorus were in normal range. There was no significant differences between different sexes (P>0.05). Nevertheless, prevalence was significantly higher in those rabbits that were in house for long times and lack of sunlight and in rabbit's ≤ 6 months (P<0.05). The affected rabbits were fed less calcium and vitamin D sources. Nutritional rickets is relatively present in Iran, where many rabbits are fed mainly with phosphorus diets, low calcium and vitamin D, living in house and lack of sunlight. This study showed importance of balanced nutrition special calcium and phosphorus in rabbit's ≤ 6 months.
  Keywords: Rickets, Ahvaz, Rabbit, Nutritional
 • Page 11
  The aim of this study was to evaluate the efficiency of long-acting oxytetracycline alone and in combination nation with buparvaquone in treatment of bovine theileriosis due to Theileria annulata. For this purpose blood samples were collected from marginal ear and jugular vains of 30 naturally infected and 10 clinically healthy cattle as control group. Confirmation of diagnosis of the infected animals was carried out through the observation of intra-erythrocytic forms of Theileria annulata in blood smears. Hematological parameters of hemoglobin and hematocrit were measured by standard techniques. Infected animals were divided in to 2 subgroups based on the RBC parasitemia rate. Group 1 (1-5% of RBCs infected) comprised of 15 infected animals which received one intramuscular injection of long – acting oxytetracycline with dosage 20 mg/kg. Group 2 (>5% parasitemia rate) comprised 15 infected animals was received one intramuscular injection of buparvaquone with dosage 2.5 mg/kg and long – acting oxytetracycline with dosage 20 mg/ kg Control group did not receive any medication. The infected cows were assessed for two weeks after drug administration. There were no significant differences between groups 1 and 2 except of the recovery rate that was insignificantly higher in group 2 than in group 1. In conclusion, long –acting oxytetracycline has a profitable application in treatment of bovine theileriosis due to Theileria annulata in cases in which the infection rate of RBCs are low.
  Keywords: Long, acting Oxytetracycline, Buparvaquone, Theileria Annulata
 • v
  Page 17
  One hundred day-old broiler chickens (Ross 308) divided into 4 groups. First group received Diclazuril made by Darosazan company and the second group received Diclazuril made by Kimiafam company. The third and fourth groups were positive and negative control‚ respectively. At day 14, the groups that received anticoccidial drug and positive control group challenged by mixture of Eimeria oocystes. From 6 day after challenge the oocyst per geram of feces was determained for 6 day. The clinical signs‚ lesion scor‚ mortality rate‚ average body weight‚ feed consumption and FCR were graded. At day 21‚ 5 chickens were randomly killed from each pen and the intestinal lesions were measured. Results of this study showed that Diclazuril decreased the shedding of oocysts and clinical signs after challenging by oocysts.
  Keywords: Diclazuril, Coccidiostat, Broiler chickens
 • v
  Page 23
  This study was designed to evaluate the epidemiologic status of canine parvovius infection in diarrheic dogs. In an eight month period, blood and fecal samples were collected from 32 out of 387 dogs presented to the Veterinary Clinic of the School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran for gasteroenritis sighns including diarrhea and vomiting. These dogs belonged to German shepherd, mixed of German shepherd Doberman pincher, terrier and mixed breeds. In blood samples, hematological parameters including RBCs count, PCV, WBCs count, lymphocyte, neutrophil, monocyte, eosinophil and band neutrophil were determined. Diagnosis of disease was based on fecal sample testing by diagnostic kit. Twenty one (66%) out of 32 samples were positive for parvovirus antigen. Hemorrhagic diarrhea was observed in eight cases (38%) of positive samples wheres in only two cases (18.2%) of negative samples. 16 samples (50%) were taken from male dogs and the other samples (16 cases) were from females. Ten males (62.5%) and 11 females(68.8%) were positive for parvovirus antigen. There was no significant relation between male and female positive cases. 15 cases (3.9%) of the total referred dogs were Doberman pincher and 26% of them were positive for parvovirus antigen. Therefore, the Doberman pincher was the most susceptible bread of dogs refered to this clinic in the present study. Any of CPV positive dogs had received antiparasitic treatment and vaccination against parvoviral virus. 15 out of 32 dogs were treated with cotrimaxasole and 17 others with penicillin -gentamicin. There was no significant difference between the two type of treatment schoudules. There was no significant relation between the result of test and leukopenia. There was significantrelation between leukopenia and death (P= 0.012).
  Keywords: Diarrhea, Dogs, Parvovirus, Gastroenteritis
 • Page 33
  The aim of this study was to give an account of the distribution of Salmonella Abortus ovis in aborted ovine fetal samples in Shahrekord district in west centre of Iran. Forty two abortion samples (lamb or viscera including lung, liver, spleen and stomach) from 16 different flocks received and examined bacteriologically Salmonella Abortus ovis was isolated from 14 (33.33%) samples. The isolates were biochemically identified, and confirmed by rapid slide agglutination test. Inoculation to pre-enrichment and enrichment in non selective broth was found to be superior to direct inoculation for Salmonella Abortus ovis isolation. We concluded that Salmonella Abortusovis may be regarded as a main cause of ewe’s abortion in studied district.
  Keywords: Salmonella Abortous ovis, Abortion, Sheep, Shahrekord
 • Page 39
  Antibacterials in medicine and veterinary medicine were originally obtained from microbial cultures but synthetic and semi-synthetic compounds with proper antibiotic activity were then produced and were used against various bacterial infections. In this study, the antimicrobial effects of urotropin on Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus cereus, Shigella felexnery, Klebsiella oxytoca and Proteus morgany were first evaluated and then the effects of light, temperature and time on the antibacterial effect of urotropin were examined. Serial dilution technique was used to obtain MIC (minimum inhibitory concentration). Moreover, MIC of urotropin against Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa and Staphylococcus aureus was determined every fifteen days for three months. During this period, aqueous solutions of two urotropin products were kept at room temperature, refrigerator and incubator. The antibacterial effect of synthesized urotropin for all of the above bacteria was equal to or more than the commercial form. It is generally concluded that urotropin in the aqueous form will keep its antibacterial effect at least for 3 months.
  Keywords: Antibacterial effect, MIC, Urotropin
 • Page 47
  Since fever is a harmful reaction and should be controlled, use of antipyretic drugs in order to inhibit this reaction seems necessary. As chemical drugs have a lot of side effects, today attempt to apply herbal drugs which have lesser side effects is increased. Clove oil is currently used as a sedative and an anesthetic in aquaculture and an antigermal agent by dentists. The present study was carried out to investigate the suitability of this agent to use as an antipyretic drug in dog. For this purpose, 15 healthy adult male dogs were used, the animal body weight ranged from 20-25 kg and their ages were between 9-15 months old. Before the experiment, heart rate, respiratory rate and body temperature were recorded. Then, dogs were anesthetized with a combination of xylazine and ketamine. After induction of anesthesia a 2 cm incision was made in the jejunum, then the jejunum, peritoneum, the muscles and the skin were sutured. No antibiotic was used after surgery. Twenty four hours later, dogs were divided into 3 groups, randomly. Group one received 20 mg/kg clove oil, intravenously. 20 mg/kg phenylbutazone were injected IV into the dogs in group two Dogs in group three received 3 ml of normal saline. Using a digital thermometer, the body temperature was measured and recorded every 5 minutes for 45 minutes. The results were assessed statistically using one way analysis of variances (ANOVA). The results of the present study showed that both agents reduced body temperature. These results, suggests that clove oil can be used as an antipyretic agent in dog and its effect is comparable with phenylbutazone.
  Keywords: Fever, Phenylbutazone, Clove oil, Dog
 • Page 55
  A total of 468 sheep carcasses of both genders were inspected randomly since the first of January and February 2006 in Khosroushahr (a city of suburb of Tabriz, East Azerbaijan province, Iran) abattoir. Considering the infection of lungs and mediastinal lymph nodes is the most visceral infection of CLA, the aim of present study was to determine frequency of visceral form of CLA and its relation with superficial lymph nodes infection.197 cases containing 153 (77.7%) male and 44 (22.3%) female had prominent enlargement in size of one of the lymph nodes such as prescapular, prefemoral, inguinal, suprammamary or mediastinal For evaluation of causes, lymph nodes were removed intact with surrounded tissue. In all suspected samples of CLA, lungs were inspected and removed for more studies. The samples for diagnosis of CLA were sent to microbiology and pathology departments at 4˚C in ice container. Standard bacteriological culture methods for isolating of Corynebacterium pseudotuberculosis and tissue preparations for histopathological sections were performed. Statistical analysis of data was done by SPSS (version 16) software. Based on the results, in 63 (13.46%) carcasses Corynebacterium pseudotuberculosis were isolated and in 94 (20.08%) of them, histopathological study revealed pathognomonic sings (lamellated exudates or onion- ring) of CLA. 34 (17.25%) of lungs revealed CLA in microbial culture or histopathological study, that 11 (32.3%) cases only with histopathology, 8 (23.5%) cases only with microbiological culture and in 15 (44.1%) of them, both microbiological and histopathological studies confirmed CLA. In 16 (26.7%) of cases, the pathogenomonicsigns of CLA were revealed in mediastinal lymph nodes macroscopically, that increased to 26(24.7%) in histopatholgical study. Microbiological culture on mediastinal lymph nodes revealed 31 (32.6%)cases contain pure agent of CLA (P<0.05). Based on statistical tests, correlation rate between the bacteriologicalculture and histopathological studies was positive (r=0.196) and significant (P= 0.006).
  Keywords: Mediasten, Lung, Sheep, Tabriz, Caseous Lymphadenitis
 • Page 67
  Sometime in November 2006 the cause of heavy mortality of sheep in khatounabad of Shar-e-babak Kerman province was studied. In case history the affected animals had blood colorured urine icterus and progressive emaciation. The clinical symptoms of affected sheep were normal to mild hyperthermia, tachycardia with intensified sound, normal to tachypnea with pathologic sound in a patient, non qualified rumen activity, normal to diarrheal defecation, weakness to lateral recumbency and paleness to icterus of visible mucous membrane. Macroscopic pathology findings in very week and moribund slaughtered animals were: Icteric liver, big gall bladder with dark green content and yellowish internal surface, large and less consistent spleen, darken and blue gritty sediment of kidney surface, less consistent lymph node with yellowish periphery and dark center on cut surface. Histopathologic findings were as follow: Granular degeneration, increased kupffer cells with abundant ceroid like pigments, single cell necrosis and apoptosis of hepatocytes, large amount haemociderin sedimentation in spleen, very many hyaline casts in the lumens of urinary proximal tubule and hyaline droplets in cytoplasm of the epithelial cells of these tubules. Average amount of Cu in soil, plant, liver, kidnney, spleen, heart, lung, brain, rumen content, intestinal content, fat, muscle, urine, milk and blood were 1552.99, 5325.9, 939.22, 17.76, 24.57, 12.31, 19.17 10.46, 97.94, 29.07, 14.52, 7.87, 6.63, 6.25 and 50.4 ppm respectively. Each flock was mixed of sheep and goat and an accompanied donkey. Till the time of this study no goat and donkey affected with this disease. The mean of Cu in goat and a donkey serum of an engaged herd were 4.07 and 3.68 ppm respectively.
  Keywords: Heavy mortality, Gritty kidney., Sheep, Kerman province, Copper poisoning, Icterus, Blood coloured urine