فهرست مطالب

شعر پژوهی (بوستان ادب) - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1390)

فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سجاد آیدنلو صفحات 1-28
  طومار، مجموعه ی منثور مدونی است که ماخذ اصلی نقالان برای داستان گویی آن ها به شمار می آید. حدود داستانی این متون غالبا از آغاز کار گیومرث تا پایان شهریاری بهمن، همای یا داراب است و نقالان پیش کسوت برای تدوین آن ها، افزون بر روایات شاهنامه، از اخبار منظومه های پهلوانی پس از فردوسی، بعضی منابع تاریخی، طومارهای کهن تر و نیز اندوخته ها و برساخته های ذهنی خویش هم بهره گرفته اند. طومارهای نقالی و داستان های متعدد و پر شاخ و برگ آن ها از نظر ساختاری و موضوعی، ویژگی هایی دارد که مهم ترین آن ها عبارت است از: 1.ساختن داستان های تازه و تغییر و تصرف در روایات منابع پیشین؛ 2.الگوبرداری از داستان های شاهنامه، منظومه های پهلوانی و منابع تاریخی برای ساختن روایات جدید؛ 3. تکمیل نواقص و روشن کردن مبهمات داستانی ادب پهلوانی ایران؛ 4.عناصر سامی و اسلامی؛ 5. تاثیر زمان و مکان نقل و نگارش بر آن ها؛ 6. آشفتگی ترتیب و نظم روایی داستان ها؛ 7. جابه جایی اشخاص و داستان ها؛ 8. کم دقتی، نادرستی و تناقض داستانی؛ 9. تغییر و تفاوت نام ها؛ 10. شخصیت های نوظهور؛ 11. کسر/ پراکندگی شخصیت؛ 12. تکرار یک بن مایه در روایات گوناگون؛ 13.تکرار یک داستان؛ 14. بازگویی یک موضوع در داستانی واحد؛ 15. وجه تسمیه سازی و ریشه تراشی برای نام ها؛ 16. انتساب گفتار کسان شاهنامه به اشخاص دیگر. در این مقاله هریک از موارد یاد شده با آوردن نمونه هایی از متون مختلف نقالی، بررسی شده است.
  کلیدواژگان: طومار، نقالی، ادب پهلوانی، شاهنامه
 • محمدرضا اکرمی، ابراهیم محبی صفحات 29-52
  شیوه ی تفکر هنرمند و نوع نگرش او به جهان هستی، بسته به این که تا چه اندازه بتواند دربردارنده ی دیدگاهی باشد که ضمن خلق جهانی نو، شمولیت بیش تری نسبت به مسایل اساسی زندگی بشر داشته باشد، ضامن بقای اثر او خواهد بود. در این مقاله، سعی بر این است که با مقایسه ی طرز کاربرد و استخدام چند واژه که حافظ و خاقانی به تکرار، در اشعار خود به کار برده اند و هم چنین نوع رفتار هنری آنها با مظاهر طبیعت در جایگاه یکی از مهم ترین عوامل زیبایی، چگونگی نگرش آن ها به هستی و هنر، واکاوی شود تا از این طریق بتوان پاسخی برای این سؤال یافت که: دلیل استقبال از شعر حافظ و مهجور ماندن شعر خاقانی چه عواملی بوده است؟
  کلیدواژگان: زیبایی اندیشه، جهان نگری، طبیعت گرایی، حافظ، خاقانی
 • نجف جوکار صفحات 53-73
  در برخی از منظومه های عرفانی و تعلیمی فارسی، قصه های کوتاهی دیده می شود که از چارچوبی یک سان برخوردار است. در این قصه ها، پادشاه در شکارگاه به دلایلی نامعلوم، از همراهان جدا می ماند و در بین راه، یکی از اهالی شهرها یا روستاهای دوردست که از ستم ماموران یا والی دیار خویش به تنگ آمده است، سر راهش سبز می شود. دادخواهی او که با تیززبانی همراه است، در آغاز خشم پادشاه را برمی انگیزد؛ اما سرانجام وجدان خفته ی وی بیدار می شود و با درنگ در سخن دادخواه، به عمق نابسامانی و پریشانی اوضاع حکومت پی می برد. این گونه داستان ها که صبغه ای آرمانی به خود می گیرد، با پیامدی خجسته همراه است؛ زیرا پادشاه افزون بر احقاق حق شاکی و مجازات مجرمان، در پی اصلاح امور برمی آید. پراکندگی این حکایات در شعر سده های ششم و هفتم، نشان گر دغدغه ی مشترک سخنوران این دوره ها و تلاشی فرهنگی برای غفلت زدایی ارباب قدرت و بیدارسازی آنان است. نگارنده در این نوشتار، به چند و چون این قصه ها، ساختار بیرونی، اجزای درونی و علل شکل گیری آن ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: قصه ی شکار، دادخواهی، شکارگاه، پادشاه، به مظالم نشستن
 • فرانک جهانگرد، مصطفی صدیقی، طیبه گلستانی حتکنی صفحات 75-97
  اسطوره ها با زبانی پیچیده و رازآمیز با انسان سخن می گویند و مفاهیمی عمیق و رازناک را با زبان خاص خود، نماد، بیان می کنند. نمادها علاوه بر بیان مفاهیمی ژرف که کشف آن ها به شناخت بیش تر بشر از خود مدد می رساند، اغلب نشان دهنده ی تضادها و پیوندها در دنیای اساطیری، افسانه ها، قصه ها و حماسه ها هستند. در برخی از اسطوره ها، تضاد و تقابل خیر و شر، روشنی و تاریکی، زمین و آسمان، باران و خشکی، خورشید و ماه و... به گونه ای نمادین، مانند جنگ خدایان و اهریمنان، زاغ و بوم، مار و پرنده، قهرمان و اژدها و... نمایان می شود. تقابل روشنی و تاریکی نمونه ای از این تضادهاست که از اصول بنیادین فرهنگ ایران باستان نیز به شمار می رود.
  در باب «بوف و زاغ» کلیله و دمنه نیز خویشکاری بوف و زاغ را می توان بر اساس تقابل روز و شب بررسی کرد. با توجه به داد و ستدهای فراوان فرهنگی ایران و هند به ویژه در حوزه ی اساطیر، در این پژوهش با رویکرد اسطوره ای و روش تطبیقی، تفاوت ها و شباهت های عناصر متن بوف و زاغ در اساطیر ایران و هند جست وجو، بررسی و تحلیل شده است.
  در این باب، بوف می تواند نماد شب، تاریکی و ماه، و زاغ نماد روز، روشنایی و خورشید باشد و حکایت پیروزی زاغان بر بومان، غلبه ی مهرپرستی را بر ماه پرستی، نشان دهد.
  کلیدواژگان: کلیله ودمنه، اسطوره، نماد، ادبی، ات تطبی، قی، ایران و هند، ماه پرستی، مهرپرستی
 • لیلا حجاری، پروین قاسمی صفحات 99-124
  مقاله ی حاضر خوانشی نقادانه از «داستان ناتمام (A+B)» از بیژن نجدی است. این خوانش، ویژگی های پسامدرنیستی این داستان را در پرتو نظریه های منتقدانی همچون پتریشا و، بری لوئیس، جسی متس، ای هاب حسن و دیوید لاج نشان می دهد تا بدین وسیله، پویایی منحصر به فرد و سبک پیشرو بیژن نجدی، بیش تر آشکار شود.
  آنچه خوانش پسامدرنیستی اثر مذکور را برمی انگیزد مشاهده ی مجموعه ای از تمهیدات پسامدرنیستی همچون فراداستان، دور باطل، زیاده روی، پارانویا، از هم گسیختگی و عدم قطعیت است که آن را هم سو با آثار برجسته ی دهه های شصت و هفتاد میلادی ادبیات داستانی پسامدرن غرب، قرار می دهد.
  خوانش پسامدرنیستی این اثر، علاوه بر ارائه ی نمونه ای از یک اثر پسامدرنیستی در ادب فارسی برای راه گشایی خوانش های نقادانه ی آثار دیگر نویسندگان معاصر، ادای دینی به بیژن نجدی نیز هست؛ چرا که علی رغم تمام پیچیدگی های آثار وی، هنوز بررسی و مطالعه ای مطلوب و جامع در این زمینه انجام نگرفته است.
  کلیدواژگان: پسامدرنیسم، بیژن نجدی، داستان های ناتمام، فراداستان، عدم قطعیت، دور باطل، پارانویا، از هم گسیختگی، زیاده روی
 • کاووس حسن لی صفحات 125-145
  در مجموعه ی اشعار نیمایوشیج، سروده های گوناگون دیده می شود که برخی از آن ها همانندی هایی با برخی دیگر دارند. این ویژگی البته در آثار شاعران دیگر نیز دیده می شود. نیما با سرودن شعر ققنوس در سال 1316، دوره ای جدید از شاعری خود را آغاز کرد. دو شعر از شعرهای موفق نیما (یکی کوتاه و یکی بلند)، با نام های «وای بر من» (1318) و «خانه ی سریویلی» (1319) در سال های آغازین همین دوره پدید آمده است. هماهنگی واژگان و پیوند هنری اجزای متن، ساختمان این دو سروده را استوار کرده است. همانندی بنیادی این دو سروده به گونه ای است که می توان «خانه ی سریویلی» را بازآفرینی و بازسرایی «وای بر من» پنداشت یا دست کم «وای برمن» را می توان همچون پلی انگاشت که نیما را به «خانه ی سریویلی» رسانده است. در متن مقاله نشانه-هایی از این هم سانی بازنموده شده است؛ مواردی همچون: زمان هم سان، مکان هم سان، شخصیت اصلی هم سان و رفتارهای همانند شخصیت ها.
  کلیدواژگان: نیما، خانه ی سریویلی، وای بر من، بازسرایی، بازآفرین، ی، ساختار شعر
 • وحید سبزیان پور صفحات 147-178
  ایرانیان باستان به پندهایی پایبند بودند که آن ها را به منزله ی دستورالعملی در دسترس و تذکری دایمی، برای دست یافتن به زندگی بهتر و مبارزه با انواع مصایب اجتماعی، به کار می بردند؛ به این سبب، همگان موظف به آگاهی و اطاعت از آن ها بودند. این پندها را در روزهای خاصی به سمع مردم می رساندند و آن ها را بر ابزار و لوازم زندگی خود می نوشتند تا دایما در دسترس و مورد توجه آن ها باشد. تنوع و کثرت این پندها از یک سو نشانه ی دامنه ی گسترده و عمق بسیار این پدیده است و از دیگر سو، تناسب این حکمت ها با ابزار و وسایلی که بر آن ها نوشته شده بود، بیان گر باریک اندیشی و نکته سنجی آن هاست و با این که سخن از تاثیر حکمت های ایران باستان در ادب عربی، سخنی نو نیست؛ ولی با باریک کردن مسیر این پژوهش به حکمت های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی و تاثیر آن ها بر ادب عربی و فارسی، می توان از یک سو، عمق و گستره ی پندهای حکمی ایرانی را دریافت و از دیگر سو با این زاویه ی تنگ، عمق تاثیر فرهنگ و ادب ایران را در ادب عربی، نشان داد. همچنین نشان بدهیم که با وجود اهتمام کم نظیر ایرانیان باستان به پندهای حکمت آمیز و تاثیر شگرف آن در ادب عربی و فارسی، در شرح و تعلیقات منابع ادب فارسی، امثال و اشعار عربی یکه تازی کرده اند و نشانی از حکمت های ایرانی دیده نمی شود و شایسته است در این نوع پژوهش ها به پندهای ایرانی توجه بیش تری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پند ایرانی، لوازم زندگی، ادب عربی و فارسی، ادب تطبیقی
 • مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری صفحات 179-206
  انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژه ها و به هم ریختن نحو جمله ها در زبان معمول و معیار، روشی است که تمامی شاعران برای رسیدن به زبان شعر از آن بهره می برند. در شعر کلاسیک فارسی، هنجارگریزی های نحوی عموما به منظور حفظ نظام موسیقایی شعر، مثلا برای رعایت قوانین عروض و قافیه صورت می گیرد و از این روی، این فرایند، جزیی از «فن شعر» محسوب می شود. ناصرخسرو از جمله شاعرانی است که برای متمایز ساختن زبان شعر خود به این نوع هنجارگریزی توجه نشان داده است و می توان در دیوان او با مصادیق فراوانی از هنجارگریزی های نحوی روبه رو شد؛ تا جایی که باید عمده‎ی تلاش او را برای تشخص سبکی شعرش در همین مورد جست وجو کرد. این مقاله بر آن است که به بررسی هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو و مقایسه ی آن با شعر سه شاعر هم عصر وی یعنی عنصری، فرخی و منوچهری بپردازد و تعدادی از مصادیق آن را برشمارد. دستاورد مقاله، ناظر بر این است که ناصرخسرو در مقایسه با سه شاعر هم عصر خود، از چهارده مورد عمده ی هنجارگریزی شعرش، در هفت مورد دست به هنجارگریزی برجسته زده است.
  کلیدواژگان: زبان شعر، عنص، ری، فرخ، ی، منوچه، ری، ناصرخس، رو، هنجارگریزی نحوی
 • خیرالله محمودی صفحات 207-228
  ذکر در شریعت و عرفان اسلامی، دارای اهمیت ویژه ای است. از دلایل اهمیت آن در شریعت، می توان به وجود آیات متعددی اشاره کرد که درباره ی ذکر و تاثیر آن در قرآن آمده است. در عرفان اسلامی، توجه به ذکر بدان درجه است که سالک به وسیله ی آن می تواند مراحل سیر درونی خود را طی کند و اولین دستوری که به سالک داده می شود، ادای ذکر است. تاثیر ذکر در وجود سالک، مراحل مختلفی دارد که از ذکر لسانی شروع می شود و به ذکر سر و خفی می رسد. یکی از گونه های ذکر خفی، ذکر وجودی و شهودی است که از مؤثرترین نوع ذکر است. در این مقاله ذکر وجودی و شهودی با استناد به سخنان بزرگان اهل عرفان و شاعران عارف، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ذکر، عرفان وجود، شهود، مشاهده
|
 • S. Aydenloo Pages 1-28
  Scroll is a collection of written prose reckoned as the original source for naqqâls (narrators). Narrative boundaries of scrolls range from the era of Kayumarth to the end of the reign of Bahman, Homây or Dârâb. To prepare the scrolls, the old naqqâls, besides using Shaahnaameh, made use of heroic poems composed after Shaahnaameh, historical sources, older scrolls as well as their own imagination.. These scrolls and their lengthy tales are characterized by some structural and thematic features, the most important of which are as follows: 1.Creation of new stories and distorting the tales of the old sources; 2.Employing the tales of Shaahnaameh, heroic-epic stories, and historical sources for creating new stories; 3.Remedying the defects of the Iranian heroic literature and clarifying its fictional ambiguities; 4. Containing Semitic and Islamic elements; 5. Being influenced by the time and the place they were written and narrated; 6. Lack of order in the arrangement of the stories; 7.Rearrangement of the characters and the stories; 8.Lacke of precision, incorrectness, and contradiction in stories; 9.Changthe names in the stories 10; Creation of new characters; 11.Reducing the number of characters; 12.Repetition of the same theme in different tales; 13.Repetition of the same story; 14. Repetition of the same subject in a single story; 15.Creation of etymologies for some names 16.Attribution of the words of Shânâme’s characters to other persons in other stories.
 • M. R. Akrami, E. Mohebi Pages 29-52
  ‏ ‏Survival of an artwork is basically due to how the artist thinks about and views the world, depending on to what extent it can represent the perspective which, while creating a new world, embraces basic issues of human life‏. The present research, comparing the usage of some basic words repeatedly used by Hafez and Khaqani in their poems as well as their artistic approach to nature, as one of the most important elements of beauty, intends to investigate their views about art and existence and, thereby, respond to the question of what has made Hafez’s poems so popular and those of Khaqani obsolete.
 • N. Jowkar Pages 53-73
  Some of the Persian mystical and didactic versified stories contain short stories, which share the same framework. In these stories a king is somehow separated from his companions in the hunting ground and a man from a city or some faraway village weary of the injustice of the government functionary or the governor appears in front of him to plead his case. This plea for justice, usually uttered in a sharp tongue, angers the king at the beginning but finally his conscience pricks him and contemplating upon the injustice uttered by the man, he understands the depth of disturbances and confusions of the government. Such stories, usually idealistic, are accompanied with an auspicious message because the king not only administers justice to the plaintiff and punishes the culprits but also he tries to remedy problems of the country. The spread of such stories in the poetry of the sixth and seventh centuries shows the common concern of the poets of these ages and a cultural attempt in removing the negligence of those in power. This research analyzes the structure, content, and the reasons for writing these stories.
 • F. Jahangard, M. Seddighi, T. Golestani Pages 75-97
  The myths talk to human through a mysterious and complex language expressing very deep and mysterious concepts through their unique language, i.e., symbol. Symbol, in addition to expressing very deep concepts the discovery of which helps us acquire a better understanding of the nature of human, always indicates the contradictions and links in the world of myths, fictions, stories, and epics. The myths symbolically represents the conflict between the light and the darkness, the earth and the sky, the rain and the drought, the sun and the moon as the war between the gods and the devils, the owl and the raven, the snake and the bird, the hero and the dragon, etc. The conflict between the light and the darkness is an example of such clashes considered as the fundamental principles of ancient Iranian culture.In the tale of "the owl and the raven" in Kalilah-va Dimnah, the owl may be the symbol of night and darkness and the moon, while the raven symbolizes the day, the light, and the sun. Hence, the victory of the ravens over the owls symbolizes the victory of Mithraism over Lunar deity.
 • L. Hajjari, P. Ghasemi Pages 99-124
  The present study is a critical analysis of Bijan Najdi's "The Unfinished Story (A+B)". It presents the postmodern features of this story in the light of the theories given by critics such as Patricia Waugh, Barry Lewis, Jesse Matz, Ihab Hassan, and David Lodge to shed light on Bijan Najdi's unique, individual, and progressive style.What encourages this analysis is an observation of a collection of certain postmodern devices which puts this story in the category of the western postmodern fiction of the 1960s and 70s. These devices are metafiction, short circuit, excess, paranoia, discontinuity, and uncertainty.Besides introducing a postmodern story in Persian Literature, in order to pave the way for other critical analyses of the contemporary fiction, this postmodern analysis pays homage to Bijan Najdi. This is because despite all the merits of his works, the lack of a comprehensive analysis of them is still felt.
 • K. Hasanli Pages 125-145
  There are many similarities among various poems composed by Nima Youshij. This characteristic is seen in the works of some other other poets. By composing “Ghoghnoos” in 1316, Nima opened a new era in his poetry. Two of his successful poems (one short and the other long), called “Vay Bar Man” (1318) and “Serivili’s House” were composed in this era. Coordination of the words and the artistic link between the components have strengthened the structure of these two poems. Due to the fundamental similarity between the two poems, “Serivili’s House” is considered to be a re-creation and re-composition of “Vay Bar Man”. In other words, “Vay Bar Man” acts as a bridge to “Serivili’s House”. In the article, instances of these similarities, like similar timing, location, main character and similar behaviours of the characters are explained in detail.
 • V. Sabzianpour Pages 147-178
  Iranians in ancient times believed in certain aphorisms that they kept handy and used as instructions to enjoy a better life and to overcome their social problems. That is why everyone in old times was required to know and heed such witty statements of wisdom. Each aphorism was rehearsed in a particular day, and they were written on tools and furniture so as to keep them in mind. The variety and the abundance of such aphorisms indicate their popularity and their relevance to the tool or furniture they were written on is indicative of the intelligence of Iranians. The main objective of this paper is investigating the effect of such aphorisms on Persian and Arabic literature. The study, in addition, sets out is to illustrate the great impact of Persian culture and literature on Arabic literature. Regardless of the depth and the scope of such aphorisms and their impact on Persian and Arabic literatures, the majority of Persian literary works just deal with Arabic aphorisms; it will be argued that the balance should be shifted towards Persian aphorisms.
 • M. Mohseni, M. Sarahati Juybari Pages 179-206
  Deviation from collocation rules and disordered syntactic structure in normal and standard language is the common method used by all poets in their poetic language. Syntactic deviation in classical Persian poetry is generally applied to maintain the musical system of poem –that is, observing the metre and the rhyme of the peoms-and, thus, this process is considered as a integral part of “poetics”. Nāser Khosrow is one of the poets who has used this technique in order to distinguish his poetic diction; his poetical works are replete with instances of this kind of deviation. Hence, it seems that he has tried to achieve his unique stylistic distinction in his poems through syntactic deviation. In an attempt to explore syntactic deviation in the poems of Naser Khosrow, the present study compared his poems with those of three contemporary poets, namely, Onsori, Farrokhi and Manoochehri. The results indicated that, among 14 instances of syntactic deviation in Naser Khosrow’s poems, as compared to those of the other three poets, 7 cases were considered salient deviations.
 • K. Mahmoudi Pages 207-228
  Dhekr is of great significance in Islam and Islamic mysticism. One reason for its significance in Islam is the large number of Koranic verses about dhekr and its impacts. The importance of dhekr is strongly emphasized in Islamic mysticism because it is believed that the mystic can go through his covert stages through dhekr. That is why saying dhekr is the first instruction a mystic receives. Dhekr has various stages starting from lingual or overt dhekr, and finally reaches covert or internal dkekr. A kind of covert dkekr considered as the most influential is the theosophic or transcendental dhekr, realized in daily prayers. The present study analyzes in detail covert and overt dhekrs, drawing upon the instructions of great mystics and mystic poets.