فهرست مطالب

نجوم - سال بیستم شماره 9 (پیاپی 208، مرداد 1390)
 • سال بیستم شماره 9 (پیاپی 208، مرداد 1390)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یکی بود یکی نبود
  شهاب صقری صفحه 10
 • یادداشت: خواب خوش و پنبه دانه
  فاطمه عظیم لو صفحه 11
 • خبر/ مقاله- چهره ی حقیقی همسایه
  ترجمه: آهو آریانی صفحه 13
 • اخبار جهان
  صفحه 16
 • خبر/ مقاله - جونو به مشتری می رود
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 20
 • رد پای خواهر سنگین وزن هیدروژن
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 22
 • خبر/ مقاله: تلسکوپ رادیویی چینی
  ترجمه: آهو آریانی صفحه 29
 • پیش به سوی ستاره ها
  ترجمه: آهو آریانی، مهدی نجفی زیازی صفحه 30
 • گفت و گو: جست و جوی رنگ ها در ژرفای آسمان
  دیوید مالین صفحه 32
 • قمری که باید سیاره می شد
  ترجمه: سیدمحمدرضا فاطمی دزفولی صفحه 38
 • بانوی محاسبه گر
  شادی حامدی آزاد صفحه 44
 • آسمان در این ماه (امرداد 1390)
  صفحه 45
 • شهاب های آسمان چله ی تابستان
  کاظم کوکرم صفحه 46
 • پدیده های نجومی امرداد 1390
  صفحه 48
 • نگاهی به اوضاع کواکب در امرداد 1390
  صفحه 52
 • یک نگاه
  صفحه 55
 • بررسی نجومی رویت هلال
  محمدرضا صیاد، سیدمحسن قاضی میرسعید صفحه 56
 • شاتل فضایی: از پرتاب تا بازگشت
  شهرام یزدان پناه صفحه 62
 • متولد چه ماهی هستید؟
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 82
 • اخبار داخلی
  زهرا رحیمدل صفحه 84
 • تصویر روز نجوم
  صفحه 85
 • قاب ژرف
  صفحه 86
 • ردیاب ستاره ها
  صفحه 90