فهرست مطالب

یافته - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1390)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا گودرزی، عباس یادگار صفحه 5
  سودوموناس آئروژینوزا دارای یک فلاژل قطبی است که از زیرواحد های فلاژلین که توسط ژن fliC کد می گردد ساخته می شود. فلاژلین سویه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا بر اساس واکنش با آنتی بادی های پلی کلونال و وزن مولکولی به دو تیپ سرولوژیک a یا b تقسیم می شود.هدف از این مطالعه تکثیر و تیپ بندی فلاژلین سودوموناس آئروژینوزا به روش مولکولی بود.
  مواد و روش ها
  پس از استخراج DNA ژنومی از دو سویه استاندارد M 8821 (فلاژلین تیپ a) و PAO1 (فلاژلین تیپ b) و چند سویه بالینی سودوموناس آئروژینوزا، با طراحی یک جفت پرایمر اختصاصی و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)، ژن کامل fliC سویه های مورد آزمایش تکثیر و از نظر طول قطعه ژنی مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج PCR و تعیین توالی نشان داد که طول ژن fliCدر سویه های تیپ a و b متفاوت و به ترتیب bp 1160 و bp 1460 می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این روش می تواند در تشخیص سویه های فلاژل دار (متحرک) و فاقد فلاژل سودوموناس آئروژینوزا، تکثیر کامل توالی ژن fliC به منظورکلون سازی و بیان پروتئین فلاژلین نوترکیب کاربرد داشته و همچنین جایگزین روش تیپ بندی سرولوژیک فلاژل باشد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، ژن فلاژلین، fliC
 • اثر تجویز اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر شدت آسیب کلیوی ناشی از تجویز سیس پلاتین در موش های صحرایی
  بهرام رسولیان، مرجان جاویدنیا، مینا پولادچنگ، مرضیه رشیدی پور، بهرام دلفان، سمیرا گودرزی صفحه 11
 • فرهاد شاهسوار، کبری انتظامی، کامران علی مقدم صفحه 19
  یک عامل بالقوه تاثیر گذار بر نتیجه پیوند سلول های بنیادی خونساز (HSCT) حضور سلول های کشنده طبیعی NK)) آلوری اکتیو مشتق از دهنده است. در این آنالیز گذشته نگر می توان تاثیر آلوری اکتیویتی NK بر اساس فقدان لیگاند KIR را بر روی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) یا لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) تحت HSCT از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T مطالعه نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که فقدان لیگاند HLA کلاس یک در گیرنده برای KIR مهاری دهنده می تواند یک فاکتور پیشگویی کننده برای نتایج پیوند در پیوند سلول های بنیادی خونساز از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T باشد و این که فقدان HLA-A3/11 برای KIR3DL2 دهنده ممکن است به بهبود بقا در بیماران مبتلا به ALL کمک نماید.
  یافته ها
  فقدان لیگاند KIR بدون HLA-A3/11 تاثیری بر روی بقا بدون بیماری (DFS)، بقا کلی (OS) یا عود در بیماران دریافت کننده پیوند به دلیل AML یا ALL نداشت. بااین وجود، فقدان لیگاند KIR با HLA-A3/11 به طور معنی داری بر DFS (04/0P=) و OS (02/0P=) موثر بود.
  مواد و روش ها
  در کل 78 بیمار، شامل 40 بیمار مبتلا به AML و 38 بیمار مبتلا به ALL مطالعه شدند. تقریبا تمام بیماران یک رژیم یکسان آماده سازی ریشه کن کننده مغزاستخوان و پیشگیری کننده GVHD را دریافت کرده بودند. تمام افراد برای ژن های KIR و لیگاندهای HLA به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توالی (PCR-SSP) تعیین ژنوتیپ گردیدند.
  کلیدواژگان: سلول NK، فقدان لیگاند KIR، لوسمی، پیوند سلول های بنیادی خونساز
 • فیروزه پیامنی، علی اکبر نظری، هایده نکته دان، عباس مهران، محمدعلی صحراییان صفحه 31
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس غیر قابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است و بتدریج او را به سمت ناتوانی پیش می برد. بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط نزدیکی وجود دارد با اصلاح سبک زندگی می توان از بروز حملات بیماری و ناتوانی پیشرونده جلوگیری کرد لذا شناخت سبک زندگی جهت برنامه ریزی های آموزشی اهمیت دارد. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین سبک زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهر تهران سال 1387 صورت گرفته است
  بحث و نتیجه گیری
  سبک زندگی واحد های مورد پژ‍وهش در برخی از ابعاد نامطلوب بود و این رفتارهای غیر بهداشتی می تواند بر شدت و عود بیماری و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد. لذا تغییر و تعدیل و اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا به ام. اس ضروری به نظر می رسد که با برنامه های آموزشی جامع می توان به این مهم دست یافت.
  یافته ها
  سبک زندگی 5/38 درصد واحد های مورد پژوهش در بعد مراقبت از خود مطلوب، 78 درصد نمونه ها در بعد تغذیه نسبتا مطلوب و 5/61 درصد در بعد فعالیت جسمانی و ورزش نامطلوب بوده اند، 83 درصد از نظر عدم استعمال دخانیات مطلوب بوده اند، 45 درصد واحد های مورد پژوهش در زمینه الگوی خواب و استراحت و 5/50 درصد از نظر سازگاری با استرس نامطلوب بوده اند. یافته ها نشان داد که بین سبک زندگی در بعد مراقبت از خود با سطح تحصیلات مددجو (001/0>p)، داشتن منابع حمایتی(031/0= p) و دفعات عود بیماری (017/0= p) واحد های مورد پژوهش ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. همچنین بین سبک زندگی در بعد تغذیه با وضعیت تاهل(015/0=p) و درآمد خانواده(001/0>p) نمونه های پژوهش ارتباط آماری معنی داری دیده شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. تعداد 200 نفر از بیماران مبتلا به ام.اس مراجعه کننده به انجمن ام. اس ایران در سال 1387 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند نمونه گیری به صورت آسان و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری آن مصاحبه بود. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوی و اعتماد علمی آن به روش آزمون مجدد انجام گردید. در پایان داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (کای دو، آزمون دقیق فیشر) و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سبک زندگی، انجمن ام، اس و تهران
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، رضا درویشی چشمه سلطانی، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری صفحه 39
  یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین است. در این راستا هدف از این مطالعه حذف زیستی کروم (VI) از محلولهای آبی با استفاده از آلژینات کلسیم و تعیین مدلهای ایزوترم و کینتیک جذب بود.
  مواد و روش ها
  با استفاده از راکتور جریان ناپیوسته، ظرفیت جذب زیستی آلژینات کلسیم جهت جذب کروم (VI) تحت تاثیر pH، زمان اختلاط و غلظت فلز تعیین گردید. جهت تعیین باندهای فعال در جذب و تعیین خصوصیات جاذب از آنالیز اسپکتروفوتومتر مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مدل دوبنین رادوشویچ می توان ابراز داشت که فرآیند جذب کروم (VI) بر روی آلژینات کلسیم مکانیسمی شیمیایی دارد. همچنین با توجه به ماکزیمم ظرفیت جذب بدست آمده می توان ابراز داشت که آلژینات کلسیم جهت جذب زیستی کروم کارآمد و مؤثر است.
  یافته ها
  با توجه به آنالیز اسپکتروفوتومتر مادون قرمز نشان داده شد که باندهای کربوکسیل و هیدروکسیل می توانند مهمترین نقش را در جذب کروم (VI) بر روی آلژینات کلسیم داشته باشند. pH بهینه 4 جهت جذب کروم (VI) بر روی آلژینات کلسیم بدست آمد. تطابق مطلوبی بین داده های آزمایشگاهی و ایزوترمهای مورد مطالعه بدست آمد (9/0R2>). ماکزیمم ظرفیت آلژینات کلسیم جهت جذب زیستی کروم(VI) 75/84 میلیگرم بر گرم بدست آمد. متوسط انرژی آزاد جذب کروم (VI) بر روی آلژینات کلسیم(E) 129/9 کیلوژول بر مول بدست آمد. علاوه بر آن، مدل کینتیکی درجه دوم کاذب نسبت به مدل درجه دوم کاذب جهت تطبیق داده های آزمایشگاهی مناسب تر گزارش شد (R2>0.97) و در طی 120 دقیقه تعادل جذب حاصل گردید.
  کلیدواژگان: جذب زیستی، کروم (VI)، آلژینات کلسیم، ایزوترم، کینتیک
 • بابک میرزاشاهی، مهدیه احمدی فر، مهدی بیرجندی، یدالله پورنیا صفحه 49
  بیماری هالوکس والگوس یا انحراف شصت پا به سمت خارج،یک بیماری پیچیده است که در صورت عدم درمان باعث انحراف در سایر انگشتان پا می شود.این بیماری در خانم ها سه برابر شایع تر از آقایان است که بیمار ممکن است به علت تغییر شکل ناخوشایند پا، اشکال در پوشیدن کفش های پنجه باریک و نامناسب و یا درد بر روی برجستگی قسمت داخلی مفصل به پزشک مراجعه کند. این بیماری ممکن است با چکشی شدن انگشت دوم توام باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در درمان غیر جراحی هالوکس والگوس وجود دارد در صورتی که انحراف شصت پای بیماران بیش از حد نباشد به طوری که درمان جراحی نیاز نبود و می توان از این اسپلینت جهت درمان غیر جراحی استفاده کرد.
  یافته ها
  انحراف شصت پای در بیمارانی که از دمپایی اسپلینت بطور مرتب استفاده کرده بودند بهبود قابل توجهی نسبت به بیمارانی که از اسپلینت موجود در بازار استفاده کردند،داشته و از نظر آماری هم اختلاف معنی داری بین دو گروه (001/0>p) وجود داشت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه کوهورت می باشد که از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد باشکایت هالوکس والگوس و انحراف شصت به طور تصادفی، دو گروه 30 نفری انتخاب شدند. به یک گروه اسپلینت طراحی شده (دمپایی اسپلینت) و به گروه دیگر اسپلینت موجود در بازار (Night splint و پد لاانگشتی) داده شد.بیماران در طی یک سال هر سه ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در هر بار مراجعه با گرفتن عکس رادیوگرافی رخ کف پا در حالت ایستاده، زوایا اندازه گیری شد. پس از وارد کردن داده ها در نرم افزار spss نتایج با استفاده از آزمون اندازه گیری با تکرار ((Repeated measure تجزیه و تحلیل گردید.
  کلیدواژگان: هالوکس والگوس - انحراف شصت پا - اسپلینت - درمان غیر جراحی، پدلاانگشتی
 • مجید طاعتی، مسعود علیرضایی، محمدهادی مشکوت سادات، بهرام رسولیان، امید دزفولیان، شیما نعمتی صفحه 57
  به خوبی می دانیم که بیماریزائی اتانول در کبد و کلیه ها در ارتباط مستقیم با افزایش رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو است که منجر به اختلالات ساختمانی و عملکردی در این دو ارگان حیاتی می شود.
  مواد و روش ها
  56 عدد موش بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد ویستار در 8 گروه قرار گرفته و به ترتیب زیر درمان شدند: گروه کنترل(سالین نرمال)،گروه اتانول (اتانول 4 گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، 3 گروه سه دوز از عصاره میوه عناب (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن)، و3 گروه سه دوز از عصاره میوه عناب و اتانول(با همان سه دوز در کنار اتانول 4 گرم بر کیلوگرم وزن بدن). همه درمان ها روزی یک مرتبه بصورت داخل معده ای به مدت 60 روز پیاپی صورت گرفت. نمونه های سرمی و بافت کبد و کلیه جهت ارزیابی ترکیبات سرمی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافتی، و نیز میزان مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید از موش ها اخذ شد.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره آبی میوه عناب بعنوان پیش درمان، کبد و کلیه را در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از اتانول محفاظت می نماید.
  یافته ها
  فعالیت کبدی آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز(GPx)در گروه اتانول، در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت، در حالیکه عصاره میوه عناب(200 میلی گرم) توانست تنها فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را بطور معنی دار افزایش دهد. فعالیت GPxکلیوی در مصرف اتانول به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد. همچنین فعالیت GPxدر گروه عصاره میوه عناب و الکل(200 میلی گرم و 4 گرم) نسبت به گروه اتانول کاهش معنی دار نشان داد. در مطالعه حاضر میزان TBARS که نشان دهنده پروکسیداسیون چربی است در بافت کبد گروه اتانول،در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد(05/0 p <).
  کلیدواژگان: عناب، آنتی اکسیدان، اتانول، استرس اکسیداتیو، کبد، کلیه
 • سیدعباس طباطبایی، سیدمظفر هاشمی، مجتبی احمدی نژاد، آرام طولابی، سعدی افشارپور صفحه 71
  توده های دیواره قفسه صدری طیف وسیعی از ضایعات خوش خیم و بدخیم هستند. در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی پیرامون ضایعات قفسه صدری گزارش شده است ولی هنوز اطلاعات دقیقی از انواع این ضایعات در بیماران در دست نیست. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی انواع توده های دیواره قفسه صدری درکل و بر اساس متغیرهای اپیدمیولوژیک و چگونگی پاسخ به درمان و همچنین بررسی سرانجام این بیماران است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1388 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان به انجام رسید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی بیمارانی بود که از ابتدای سال 1378 تا پایان سال 1386 با تشخیص تومور جدار قفسه صدری در این بیمارستان تحت عمل قرار گرفته بودند. روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت سرشماری بود و طی آن تعداد 112 مورد عمل جراحی که طی مدت زمان مذکور انجام گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه حدود 59 درصد تومور های دیواره قفسه صدری بدخیم بوده و در صورت شک به وجود توده در جدار قفسه صدری بایستی اقدامات مقتضی جهت درمان به موقع و خروج توده انجام داد.
  یافته ها
  از 112 مورد تومور بررسی شده 46 مورد(1/41٪) خوش خیم و 66 مورد (9/58٪) بدخیم بود. از طرف دیگر 35 مورد از تومورهای مردان و 31 مورد از تومورهای زنان بدخیم بود (5/56٪ در مقابل 62٪). در عین حال، آزمون مجذور کای نشان داد توزیع فراوانی نوع تومور در دو جنس تفاوت معنی داری ندارد(55/0=p). شایعترین علامت در مبتلایان به تومورهای خوش خیم (3/28٪) درد قفسه سینه و همچنین (3/28٪) توده برجسته و در مبتلایان به تومورهای بدخیم 19 نفر (8/28٪) درد قفسه سینه بود. شایعترین نوع بافت شناسی در تومورهای خوش خیم 15 مورد (6/32٪) التهابی و در تومورهای بدخیم 12 مورد (2/18٪) استئوسارکوم بود
  کلیدواژگان: جدار قفسه صدری، تومور بدخیم، تومور خوش خیم، نتیجه درمان، اصفهان
 • مختار مختاری، بهزاد محمدی، اسفندیار شریفی، مریم شاه امیرطباطبایی صفحه 77
  دیابت ملیتوس مهمترین بیماری متابولیک در انسان است که منجر به هیپرگلیسمی و هیپرلیپید می می شود. هیپرگلیسمی می تواند موجب آسیب کلیوی گردد.در این تحقیق تاثیرعصاره هیدرو-الکلی دانه خرنوب بر کراتی نین، اسید اوریک، نیتروژن اوره، سدیم، پتاسیم وکلسیم در موش صحرایی دیابتی نر مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عصاره هیدرو-الکلی دانه خرنوب می تواند موجب کاهش مشکلات کلیوی ناشی از دیابت شود.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرمی کراتی نین،نیتروژن اوره درگروه تجربی1و میزان پتاسیم در گروه های تجربی1و3کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد.در گروه تجربی1غلظت اسید اوریک و در گروه های تجربی1و3 غلظت سدیم افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد.اختلاف معنی داری درغلظت کلسیم درهیچ کدام از گروه ها مشاهده نشد.
  مواد و روش ها
  56سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن تقریبی220-210گرم به طور تصادفی به هفت گروه هشت تایی تقسیم شد:گروه کنترل بدون هیچگونه تیماردارویی،گروه شاهدکه روزانه فقط آب مقطردریافت نمود، گروه کنترل تیمار شده باعصاره هیدرو-الکلی دانه خرنوب mg/kg)600)،گروه کنترل دیابتی که فقط استرپتوزتوسین دریافت کرد وگروه های تجربی 1و2و3 که یک هفته بعد از دیابتی شدن به ترتیب روزانه مقادیر150و300و600 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن، عصاره هیدرو-الکلی دانه خرنوب رابه صورت خوراکی و به مدت 16روز دریافت کردند.در پایان دوره آزمایش میزان کراتی نین،اسیداوریک،نیتروژن اوره والکترولیت ها شامل سدیم،پتاسیم وکلسیم اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از تست آماری ANOVAونرم افزارSPSS-18 تجزیه و تحلیل گردید و سطح 05/0p≤معنی دار در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: دانه خرنوب، کراتی نین، اسید اوریک، نیتروژن اوره، سدیم، پتاسیم
 • فضه حیدری، پریسا فرنیا، جمیله نوروزی، احمد مجد صفحه 85
  با افزایش عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم های آتیپیک (Non- tuberculosis mycobacterium; NTM) در سال های اخیر، تشخیص سریع این دسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که روش های فنوتیپی وقت گیر و پرهزینه هستند، امروزه از روش های مولکولی به طور وسیعی برای شناسایی و تمایز گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها استفاده می شود. هدف ازاین مطالعه، تمایز مولکولی مایکوباکتریوم های آتیپیک با استفاده از سه پرایمر TB و 16S-23S rRNA gene spacer و hsp65 در روش RFLP -PCR و ارزیابی حساسیت این پرایمرها است.
  مواد و روش ها
  بررسی روی 48 نمونه مایکوباکتریوم آتیپیک جدا شده از بیماران مبتلا به سل ریوی که توسط تست های فنوتیپی شناسایی شده بودند، صورت گرفت. حساسیت دارویی با روش نسبی (Proportional method) انجام و قطعاتی از ژنهای hsp65، 16S-23S rRNA gene spacer توسط PCR تکثیریافت. سپس قطعات تکثیر یافته توسط آنزیم های AVaII، HpaII، HphI، HaeIII، BsteII هضم و الگوی بدست آمده روی آگارز 2% بررسی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  روش hsp65 PCR- RFLP از حساسیت و دقت بالایی برای تمایز گونه های مختلف مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس برخوردار است.
  یافته ها
  از مجموع 48 نمونه، 8 نمونه (6/16%) MDR (مقاوم به چند دارو)، 4 نمونه (3/8%) حساس و 36 نمونه (75%) غیرMDR (مقاوم به یک دارو) بود. 13 نمونه (27%) تند رشد و سایر نمونه ها (73%) کند رشد بود. سرعت تشخیص پرایمر hsp65 در روش PCR- RFLP، در بسیاری از گونه ها بالاتر از بقیه پرایمر ها گزارش شد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم های آتیپیک، تمایز مولکولی، روش PCR، RFLP
 • عبدالرضا خیرالهی، فرهاد شاهسوار، توماج سابوته صفحه 93
  ناباروری ایمونولوژیک ناشی از آنتی اسپرم آنتی بادی (ASA) یکی از علل مهم ناباروری در انسان ها است. شیوع ASA در زوج های نابارور 36-9 درصد گزارش شده است. شیوع ASA در مردان زوج های نابارور 21-8 درصد و در زنان زوج های نابارور 23-6 درصد می باشد.چندین روش برای تعیین ASA موجود هستند. در گذشته، اهمیت کلینیکی ASA به دلیل این واقعیت که روش استانداردی جهت تعیین ASA موجود نبود، مخفی مانده بود. اگرچه این موضوع باید روشن گردد که آیا هر آنتی بادی متصل به یک آنتی ژن شناسایی شده بر سطح اسپرم، عملکرد اسپرم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. روش های متعددی برای درمان ناباروری ایمونولوژیک گزارش شده اند. بیشتر تکنیک های موجود عوارض جانبی دارند، تهاجمی و پرهزینه هستند، کارایی پایینی دارند یا نتایج مغایری داشته اند. این مقاله مروری به افزایش دانش ما در مورد روش های تشخیص و درمان ASA کمک می کند.
  کلیدواژگان: آنتی اسپرم آنتی بادی، ناباروری ایمونولوژیک، تشخیص، درما
 • نادره طایی، فرزانه عباسی، فریبا طرهانی صفحه 105
  سندرم آلگرو (Allgrove Syndrome)، سندرم تریپل آیا نقص فامیلی گلوکوکورتیکوئید یک نقص ژنتیکی نادر با توارث اتوزوم مغلوب است و اولین بار درسال1978 توسط الگرو و همکارانش گزارش گردید. سندرم آلگرو با فقدان اشک (آلاکریما)، نقص ایزوله گلوکوکورتیکوئید و آشالازی قسمت تحتانی مری شناسایی می شود. یافته های عصبی و پوستی نیز درتعدادی از بیماران دیده می شود. افزایش رنگدانه پوستی و فقدان اشک از یافته های کلیدی در تشخیص سندرم آلگرو است. در این مقاله دختر 2 ساله ای که بدنبال ابتلا به اسهال و استفراغ دچار افزایش رنگدانه پوست شد،گزارش می شود.
  کلیدواژگان: سندرم آلگرو، نقص گلوکوکورتیکوئید فامیلی، سندرم تریپل آ، فقدان اشک، آشالازی مری
|
 • Dr Gholamreza Goudarzi, Abas Yadegar Page 5
  Pseudomonas aeruginosa possesses a polar flagellum made up of flagellin subunits that encoded by fliC gene. Flagellin from several strains of P. aeruginosa on the basis of reaction with polyclonal antibodies and apparent molecular weight was divided into a or b types.
  Material And Methods
  After extraction of the genomic DNA from two standard strains 8821M (Type a) and PAO1 (Type b) and some clinical strains of P. aeruginosa, the full coding sequence of fliC was amplified by polymerase chain reaction (PCR) using the designed specific primers and its fragments length was compared.
  Results
  The PCR and sequencing results showed that the length of fliC genes from the a and b strains were 1160 bp and 1460 bp respectively.
  Conclusion
  This method could be utilized to determine flagellated (Motile) and non-flagellated strains of P. aeruginosa, genotyping, amplification of full coding sequence of fliC gene in order to clone and express recombinant flagellin protein.
 • Dr Farhad Shahsavar, Dr Kobra Entezami, Dr Kamran Alimoghaddam Page 19
  A potential factor influencing hematopoietic stem cells transplantation (HSCT) outcome is the presence of donor-derived alloreactive natural killer (NK) cells. This retrospective analysis studied the impact of NK alloreactivity based on the missing KIR ligand, for acute myeloid leukemia (AML) or acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients undergoing non-T-cell depleted HLA-identical sibling HSCT.
  Materials And Methods
  A total of 78 patients were studied, including 40 patients with AML and 38 patients with ALL. Nearly, all patients were received a uniform myeloablative conditioning regimen and prophylaxis for GVHD. All were genotyped for KIR genes and HLA ligands by means of polymerase chain reaction-sequence specific primers (PCR-SSP).
  Results
  Missing KIR ligand without HLA-A3/11 had no effect on disease-free survival (DFS), overall survival (OS), or relapse in patients receiving transplants for AML or ALL. In patients with ALL, however, there was a significant missing KIR ligand with HLA-A3/11 effect on DFS (P=0.04) and OS (P=0.02).
  Conclusion
  These data indicate that the absence of HLA class I ligand in the recipient for donor-inhibitory KIR can be a prognostic factor for transplantation outcomes in non-T-cell depleted HLA-identical sibling hematopoietic stem-cell transplantation and that the lack of HLA-A3/11 for donor KIR3DL2 can contribute to improved survival for patients with ALL.
 • Firuzeh Payamani, Dr Ali Akbar Nazari, Haydeh Noktehdan, Abas Mehran, Mohammad Ali Sahraian Page 31
  Multiple sclerosis is unpredictable and is amongst the important diseases which cause changes in life style and gradually leads to inability. There is a close relation between health and life style, so that one can prevent from rate of disease attacks, by his/her life style modification. Therefore recognition life style for educational planning in MS patients is very important. The aim of this study was to determine life style of MS patients referred to MS association in Tehran city in 2008.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried on 200 men and women suffering from MS. Data gathering tool was a questionnaire and method was interview. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Chi- Square and Fisher,s exact test) and SPSS software.
  Results
  38.5% of the samples in self care dimension were desirable. Findings also indicated that nutrition in the samples (78%) was relatively desirable. Other results showed that non smoking (83%) was desirable and sleep pattern and rest (45%), and stress coping (50.5%) was undesirable. Findings showed there was significant relation between educational level, supportive resources, number of relapse and self care dimension in life style. Also, relation between marriage status, family income and nutrition dimension in life style was significant too.
  Conclusion
  According to the results of this study, life style in some dimensions was undesirable. These non healthy behaviors can effect on severity and relapse of disease and ultimately have bad influence on the quality of life in these patients. Therefore, change and modification and improvement in life style in these patients seem to be essential that we can access to it with comprehensive educational programs.
 • Dr Ghodratollah Shams Khorramabadi, Reza Darvishi Cheshmeh Soltani, Dr Abas Rezaee, Dr Ahmad Jonidi Jafari Page 39
  One of the most important environmental problems is water and soil contamination with heavy metal ions. In this direction, the aim of this investigation was biosorptive removal of Cr (VI) using calcium alginate and determination of isotherm and kinetic of biosorption.
  Materials And Methods
  Using batch system, biosorption capacity of calcium alginate for removal of Cr(VI) ions was investigated as function of pH, shaking time and Cr(VI) ions concentration. For determination of active bands and biosorbent characteristic, Fourier Transform Infrared (FT-IR) and Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis were carried out respectively.
  Results
  Regarding the FT-IR analysis, It was shown that C=O and O–H groups played a significant role in Cr (VI) biosorption onto alginate calcium. The optimum pH was obtained at pH value of 4.0. Suitable fitness between the experimental data and studied isotherm was obtained (R2>0.9). Maximum biosorption capacity of calcium alginate was 84.75 mg/g. The mean free energy of Cr(VI) biosorption (E) was calculated 9.129 kJ/mol. Moreover, the pseudo-second order kinetic model was found to be suitable than the pseudo-first order kinetic model to correlate the experimental data (R2>0.97) and equilibrium was achieved within 120 min.
  Conclusion
  It can be stated that biosorption of Cr (VI) onto calcium alginate occurs through a chemical mechanism. Also, according to maximum biosorption capacity, it can be stated that calcium alginate is an effective and efficient biosorbent.
 • Babak Mirzashahi, Mahdiye Ahmadifar, Mehdi Birjandi, Yadollah Pournia Page 49
  Hallux valgus or laterally deviation of thebig toe to the out side is a complex disease. If there is not any treatment it will cause deviation of other toes. Hallux valgus is 3 times more common in females that may cause uncomfortable deformity of foot, problem with wearing unsuitable and narrow-toed box shoes and pain on the inside of the big toe over the metatarsal joint, therefore patients may refer to physician. Untreated Hallux valgus may cause hamer toe deformity of the second toe.
  Materials And Methods
  This study was a cohort study carried out on the patients referred to orthopedic clinic of Ashayer hospital with complaint of Hallux valgus. Two groups of 30cases were ramdomly selected and then the splints designed by us were given to case group and Night splint and interdigital pad were given to the control group. The patients were followed for one year as every three months and in every time weight bearing antroposterior radiography of both foot were taken and Hallux valgus and inter metatarsal angles were measured, and data were analyzed using SPSS and repeated measure test.
  Results
  In the patients who used our splints regularly Hallux valgus angles decresed more considerably than those who used splints available on the market (p<0.001).
  Conclusion
  This study showed that despite the contraversies in nonoperative treatment of Hallux valgus, if the Hallux valgus angle of patients are mild to moderate, this splints can be used to treat it.
 • Dr Majid Taati, Dr Masoud Alirezaei, Dr Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Dr Bahram Rasoulian, Dr Omid Dezfolian, Shima Neamati Page 57
  It is well known that pathogenesis of ethanol in liver and kidney is directly related to increase of free radicals and oxidative stress which lead to the structural and functional damage in these two vital organs.
  Materials And Methods
  Fifty-six male Wistar rats were randomly divided into eight identical groups and were treated as follows: control group (normal saline), the ethanol-fed group (4 g/kg body weight), 3 groups received three doses of Ziziphus jujuba fruit extract (50, 100, 200 mg/kg body weight) and 3 groups were fed with three doses of Ziziphus jujuba fruit extract plus ethanol (50, 100, 200 mg/kg plus 4 gr /kg body weight). All treatment were applied once daily by gastric gavage for 60 consecutive days. Samples of serum, liver and renal tissues were achieved for analysis of serum components, antioxidant enzymes, and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) from rats.
  Results
  Superoxide dismutase and glutathione peroxidase (GPx) liver activities were decreased significantly in ethanol group compared to the control group. While, only glutathione peroxidase activity of liver increased significantly by administration of Z.jujuba fruit extract (200 mg/kg). The activity of kidney GPx, increased significantly in ethanol group compared to the control group. Also, kidney GPx activity decreased significantly in Z.jujuba fruit extract and ethanol group (200 mg/kg plus 4gr/kg) in comparison with the control group. In the present study, liver TBARS concentration, indicator of lipid peroxidation, increased significantly in ethanol group compared to the control group (p<0.05).
  Conclusion
  Pretreatment by Z.jujuba fruit extract can protect liver and kidney against ethanol–induced oxidative stress.
 • Dr Seyed Abas Tabatabai, Dr Seyed Mozafar Hashemi, Dr Mojtaba Ahmadi Nejad, Aram Toolabi, Dr Sadi Afshar Pour Page 71
  Chest wall masses are a broad spectrum of bening or malignant growth of cells.Different studies reported different results about chest wall damage,but there is not holistic information about different types of thoracic damage in patients yet.The aim of this research is to study frequency of operated chest wall tumors in Isfahan Al Zahra hospital based on epidemiologic variables, how to respond to the treatment and the fate of these Patients.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in Al Zahra training and treatment center in 2009. The sampling method was census. The records of all patients who underwent surgery from 2007 to 2009 were studied. The data were collected by a special questionnaire and analyzed by SPSS software. The Chi-square and T-student tests were used for data analysis.
  Results
  112 records of the patients with chest wall tumors were studied that 46 cases(41.1%) were benign and 66 cases(58.2%) were malignant. The frequency distributions of malignant tumors in males and females were 56.5% and 62% and the difference between two sexes was not statistically significant (P= 0.55).
  Conclusion
  According to the results of this study about 59% of the chest wall tumors were malignant and in the case of being hesitant about existing a mass on the chest wall, needed measurements for treatmentand and on time removal of the mass must be done.
 • Dr Mokhtari Mokhtari, Dr Behzad Mohammadi, Esfandiar Sharifi, Maryam Shahamir Tabatabaee Page 77
  Diabetes Mellitus is the most important human metabolic disease which leads to hyperglycemia and hyperlipidemia. Hyperglycemia can give rise to disorder in kidney. In the present study, we attempted to investigate the effect of hydro-alcoholic seed extract of Ceratonia siliqual. on the blood levels of creatinine,uric acid,BUN,Na+,K+and Ca2+in diabetic male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, fifty-six adult male Wistar rats each weighing 210-220g was randomly divided into seven groups of eight. These groups include: control group which left untreated; sham group which received distilled water; treated control group received only 600mg/kg seed extract; diabetic control group getting only Streptozotocine and three experimental groups 1, 2 and 3 receiving 150,300 and 600mg/kg extract respectively. Diabetes was induced by intraperitoneal injection(60mg/kg) of STZ. Following induction of diabetes, the extract dosages were administered to the rats by gavageing method for sixteen days. Serum levels creatinin,uric acid,BUN,Na+,K+and Ca2+were measured by outoanalyzer. The data were analyzed by SPSS-18 software using ANOVA test. The results were expressed as Mean±SEM and a P≤0.05 was set as significant value.
  Results
  In experimental group 1 concentration of creatinine and BUN decreased significantly, while K+ level was declined in experimental groups 1 and 3. The serum level of uric acid in experimental group1 showed a considerable elevation. In addition, in experimental groups 1 and 3 concentration of Na+ increased significantly. There were no significant differences in Ca2+ concentration among various groups.
  Conclusion
  Ceratonia siliqua seed extract can improve distractive effects of diabetes on kidney.
 • Feze Heidari, Dr Parisa Farnia, Dr Jamile Norozi, Dr Ahmad Majd Page 85
  i Rapiddentification of atypical mycobacterium(Non-tuberculosis mycobacterium; NTM) is important because of increase of these organisms infection in recent years. As phenotypic tests are time consuming and expensive, nowadays the molecular methods are widely used for rapid identification of mycobacterium spcies. The aim of this study was molecular differentiation of atypical mycobacteria using three primers in the PCR- RFLP method and evaluation of sensitivity of primers.
  Materials And Methods
  This study was performed on 48 atypical mycobacterium specimens separated from pulmonary tuberculosis (PTB) patients who were indentified by phenotypic tests. Drug susceptibility testing was performed by proportional method, the fragments of the 16S-23S rRNA gene spacer and hsp65 gene were amplified by PCR method. Subsequently the amplicons were digested with enzymes namely AvaII,HphI, HpaII, BstEII and HaeIII and electrophoresed on 2% agarose gel.
  Results
  A total of 48 isolates, 8 (16.6%) had multi-drug resistant (MDR-TB), 4 (8.3%) had susceptible and 36 (75%) had non MDR (combined resistance). 13 (27%) were rapid growing and 73% were slow growing. By rate detection of hsp65 PCR-RFLP primer was higher than other primers.
  Conclusion
  hsp65 PCR- RFLP method was more specific and exact for differentiation of non tuberculosis mycobacterium(NTM).
 • Dr Abolreza Kheirollahi, Dr Farhad Shahsavar, Tomaj Sabooteh Page 93
  Immunoinfertility because of antisperm antibody (ASA) is one of the important causes of infertility in humans. The incidence of ASA in infertile couples is 9-36% depending on the reporting center. The prevalence of ASA is 8-21% in the infertile male partners and 6-23% in the infertile female partners. There are several methods to detect ASA. In the past, the clinical interest in ASA was hampered by the fact that a standardized assay for the detection of ASA was lacking. However, it has to be clarified whether each antibody binding to an antigen, which is identified on the sperm surface, also influences sperm function. Several methods have been reported for treatment of immunoinfertility. Most of the available techniques have side effects, are invasive and expensive, have low efficacy, or provide conflicting results.This review article will help to increase our knowledge about diagnosis and treatment methods of ASA.
 • Dr Nadereh Taee, Dr Farzaneh Abbassi, Dr Fariba Tarhani Page 105
  Allgrove (AAA) syndrome or familial glucocorticoid deficiency or Tripple A Syndrome is a rare genetic disorder with transmitted autosomal recessive. Allgrove and colleagues first described this syndrome in 1978. Allgrove Syndrome characterized by Adrenal insufficiency, Alacrima and Achalasia. Neurological and dermatological findings may be presented in some patients. Hyperpigmentation and Alacrima are diagnostic key findings in Allgrove Syndrome. In this report we describe a 2 year old patient with the clinical picture of Allgrove Syndrome after gasteroenteritis.