فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 71 (پاییز 1389)

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 71 (پاییز 1389)

 • 190 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالله خدابخشی صفحه 9
  بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه ی قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه ی قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی املاک، چندان جریان ندارد؛ فاصله ی رویکردهای حقوقی و قضایی نیز بسیار است؛ دادگاهی به بطلان می اندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی؛ در چنین وضعی جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث، دشوار است. به باور ما مفهوم «غیر قابل استناد بودن قرارداد عادی» می تواند ضمانت اجرای متعادلی در روابط اشخاص باشد. امری که قرارداد را بین دو طرف موثر می داند، اما در رابطه با ثالث، نمی توان ادعایی را مطرح کرد؛ مگر اینکه ثالث از قرارداد عادی آگاه باشد. نوشتار حاضر به بررسی این نهاد و انعکاس آن در رویه ی قضایی می پردازد.
  کلیدواژگان: اموال غیر منقول، قابلیت استناد قرارداد، طرفین قرارداد، سند عادی شخص ثالث
 • جمال صالحی ذهابی صفحه 41
  پس از آنکه دادگاه رای خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رای حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رای دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است.
  در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رای قضایی سخن می گوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رای بوده اند، اصولا شخصی دیگر نه سودی می برد و نه زیانی بر او وارد می شود.
  کلیدواژگان: دادگاه، ثالث، دعوا، رای حقوقی، نسبی
 • حجت سبزواری نژاد صفحه 73
  قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده ی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام های کیفری است. ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه ی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه ی قضایی ایران و انگلیس به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.
  کلیدواژگان: قربانی، نژاد، مذهب، تعیین کیفر، تخفیف مجازات، تشدید مجازات
 • حمید رئوفیان، ابوالفضل حسن زاده محمدی صفحه 93
  حمایت از شاهد، مجموعه ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی، منطقه ای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای محدود نمود؛ چه آن که این حق، میراثی است که جامعه ی بشری پس از تلاش فراوان، در پس قرن ها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامه ها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی قرار می گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
  کلیدواژگان: برنامه های حمایتی، حقوق دفاعی متهم، شهود، جرایم سازمان یافته
 • طاهر حبیب زاده صفحه 111
  در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه ای که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می شود و فقط گاهی شیوه ی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه ی ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، تدلیس
 • ابوالفضل کیان صفحه 125
  فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد می شود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقربه و طواری مربوط به مقرله. سهم طواری مربوط به مقربه به جهت شائبه ی امری بودن ضابطه ی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمی باشد. پذیرش این ایرادات که نمی توان آن ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.
  کلیدواژگان: ایرادات، طواری مربوط به مقر، طواری مربوط به مقربه، طواری مربوط به مقرله، جریان دادرسی
 • ترجمه: سیدجعفر کاظم پور صفحه 139
  نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه کننده مورد بهره برداری قرار گیرد. نظام های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، به مفهوم گسترده تر مصرف کنندگان، در پیش گرفته اند. این نوشته بر آن است تا کارآیی و اثربخشی قوانین موضوعه ایتالیا و آمریکا را برای وصول به این هدف، مقایسه کند. این تطبیق مبین اثربخشی ضوابط قانونی ایتالیا در خصوص موضوع است.
|
 • Abdollah Khodabakhshi Page 9
  A lot of claims in courts are directly or indirectly related to property transactions. In spite of the importance of these transactions and the legislator’s efforts to clarify the law, the procedure shows contradiction of decisions and uncertainty about the destiny of such transactions. In Iranian legal procedure, the relative predictability of legal claims, a characteristic of organized legal systems, does not exist that much in claims regarding informal transactions of properties; the gap between legal and judicial approaches is also wide. A court thinks of voiding and another of enforcing it just as an ordinary contract. In such conditions, it is difficult to observe the rights of the claim parties and also the third party. We believe that the concept of “A ordinary contract not being demonstrative” can be a balanced guarantee for relationships among people. That means a contract being effective between the claim parties and not demonstrative with respect to third parties; unless the third party is aware of the contract. The current essay investigates this entity and its reflection in legal procedure.
  Keywords: Immovable Properties, Demonstrative Power of Contracts, Contract Parties, Ordinary Documents, Third Party
 • Hojjat Sabzevarinezhad Page 73
  The victim is one of important elements of crime and a critical factor of determining punishment in criminal systems. Victim’s characteristics have always been noticed. Despite the assertion of laws and claims of executors of criminal justice on equality of people against the law, today victim’s religion and race is a fundamental factor in determining punishments in criminal laws and the procedure of criminal justice executors. These characteristics have acted sometimes to mitigate and sometimes to aggravate the punishment. This paper has tried to study the role of victim’s religion and race in determining punishment by looking at criminal laws and legal procedures in Iran and England.
  Keywords: Victim, Race, Religion, Determining Punishment, Punishment Mitigation, Punishment Aggravation
 • Hamid Raoufian, Abolfazl Hassanzade Mohammadi Page 93
  Protection of witnesses is a set economic, security, educational and psychological actions which the criminal justice system takes to improve participation of witnesses in judgment procedure. Such programs, a common process in the world countries and also international courts pertaining to organized crimes, terrorist crimes, crimes against humanity and war crimes, are performed in three major ways; protection-security, protective- psychological and programs to hide the identity of witnesses. On the other hand, today defensive rights of the accused is an integral part of a fair justice according to international, regional and internal laws and cannot be confined unless for a good reason; because this is a legacy the human society has achieved by hard endeavor and after centuries of judgment. At first sight, performing some of the programs like hiding the identity of witnesses and excessive protection of them is in sharp contrast with some rights of the accused like asking witnesses or the principle of equal opportunities. The issue can be minimized taking special actions and as a result, the principles of fair justice can somewhat be guaranteed.
  Keywords: Protective Programs, Defensive Rights of the Accused, Witnesses, Organized Crimes
 • Abolfazl Kiyan Page 125
  Legal procedure is not always ideal and some occurrences may cease its natural routine meanwhile. This is often mentioned as unexpected accidents. Among all kinds, unexpected accidents resulting from confession as one of the most important evidences include unexpected accidents pertaining to the confessor, subject of confession, and unexpected accidents related to the party favoring confession. Unexpected accidents pertaining to the subject of confession, due to doubts about whether the standards of argument are compulsory, happen more often. Although this does not mean weakening the role of claim parties. Accepting these arguments, which cannot be restricted to certain cases, is contingent upon existence or nonexistence of some pillars.
  Keywords: Arguments, Unexpected Accidents, Unexpected Accidents Pertaining to the Confessor, Unexpected Accidents Pertaining to the subject of Confession, Unexpected Accidents related to the Party Favoring Confession, Judgment Procedure