فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، 1389)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • گلاویژ زمانی، ابوالفضل رنجبر، مصطفی سعیدفر صفحه 1
  برآورد کیفیت علوفه در مدیریت مرتع از آن جهت که یکی از فاکتور های مهم برای تعیین نیاز روزانه دام و ظرفیت مرتع است ضروری می نماید. Astragalus effusus یکی از گونه های علوفه ای شاخص و بومی مراتع ییلاقی ایران است که کمیت و کیفیت علوفه آن برای تامین نیاز غذایی دام حائز اهمیت است. به علت خوشخوراکی و ارزش غذایی بالایی که دارد بسیار مورد علاقه دام به خصوص گوسفند بوده و سهم بالایی در ترکیب غذای روزانه دام دارد. به منظور مقایسه کیفیت علوفه این گیاه تحت سه سیستم مدیریت چرایی (عدم چرا -قرق کامل- چرای تناوبی- استراحتی و چرای آزاد) در سه مرحله فنولوژیک رشد رویشی، گلدهی و بذردهی، میزان پروتئین خام، درصد ماده خشک قابل هضم و دیواره سلولی منهای همی سلولز در شرایط آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تحت هر سه سیستم مدیریتی با پیشرفت مراحل رشد کیفیت علوفه کاهش می یابد به طوریکه مرحله رویشی بیشترین کیفیت علوفه را دارد. همچنین تفاوت بین شاخص های ارزش غذایی در مراحل مختلف رشد در هر سه سیستم مدیریتی معنی دار بوده و گونه مورد نظر در سیستم چرای تناوبی- استراحتی در کنار حفظ سلامتی گیاه و سطوح مطلوب کمی، بهترین کیفیت علوفه را دارد.
  کلیدواژگان: Astragalus effusus، ارزش غذایی، پروتئین خام، مرحله رشد، سیستم چرایی
 • کرم سپه وند صفحه 10
  به منظور شناسایی بخشی از قارچهای عامل سفیدک پودری در گیاهان مرتعی استان لرستان تعدادی گیاه مرتعی آلوده به سفیدک پودری جمع آوری شد و پس از شناسایی این گیاهان و میکرومتری اندامهای قارچی تمام مشخصات مرفولوژیک این اندامها یادداشت و شکل آنها با لوله ترسیم نصب شده روی میکروسکپ رسم شدو در نهایت با کلید های شناسایی سفیدکهای پودری شناسایی شدند که قارچهای U. Braun Leveillula chrozophora، Erysiphe convolvoli DC. var. convolvuli، Leveillula taurica (Lev.) G. Arnaud، (Jacz.) Golovin Leveillula verbasci، Erysiphe polygoni،Erysiphe pisi DC. var. pisi و. Erysiphe galii var riedliana (Speer) U. Braun از روی این گیاهان شناسایی شدند که گیاه Chrozophpora hierosolymitana Spreng برای قارچ U. Braun Leveillula chrozophora، گیاه Convolvulus arvensis L. برای قارچ Erysiphe convolvoli DC. var convolvuli، گیاهان Rech F. Echinops mousulensis L.، Cousinia khorramabadensis Bornm. برای قارچ Leveillula taurica(Lev.)G.Arnaud، گیاه Verbascum sp. برای قارچ (Jacz.) Golovin Leveillula verbasci، گیاه یونجه Medicago sativa L. برای قارچErysipe pisi var. pisi، گیاه L. Sherardia arvensisبرای قارچErysiphe galii var. riedliana (Speer)U.Braun، از ایران گزارشهای جدیدی هستند. همچنین گیاهان Polygonom aviculare L.، Centaurea virgata، Althea sp.، .Alhagi sp برای قارچ Leveillula taurica (Lev.) G.Arnaud و Polygonum patulum M. Bieb برای قارچ DC. ex. Amons. Erysiphe polygoni از استان لرستان گزارشی جدید است.
  کلیدواژگان: قارچ، سفیدک پودری، گیاه مرتعی، Erysiphaceae، لرستان
 • محمد ابراهیم فرآشیانی، حسن عسکری، وحیدرضا منیری، رسول امید، ابراهیم عزیزخانی، مهری باب مراد، سیده معصومه زمانی، مهدیه هاشمی، ستار زینالی صفحه 27
  سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) یکی از مهمترین آفات چوبخوار در ایران و برخی دیگر از کشورهای آسیا بوده و به رغم اهمیت آن، مطالعات معدودی درباره‎ی کنترل بیولوژیک آن انجام شده است. در تحقیق حاضر اثر قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae جدایه‎یDEMI-001 علیه لارو آفت مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت. برای این منظور غلظت های مختلفی از کنیدی قارچ تهیه شده و لاروهای آفت به مدت نیم دقیقه به روش غوطه ور سازی در معرض غلظت های تهیه شده قرار گرفته و بعد در دالان های لاروی مصنوعی قرار داده شدند. همچنین اثر ماده جذب کننده آب در کارآیی این قارچ روی آفت مذکور مورد استفاده قرار گرفت و میزان تلفات لاروی برای تمامی تیمارها و غلظتها تعیین شده و غلظت های کشنده برای 50% و 90% از جمعیت لارو آفت محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه ی واریانس مجموع داده های بدست آمده از تیمارها نشان داد که بین میزان مرگ و میر ایجاد شده در تیمارهای مختلف در سطح یک درصد اختلاف وجود داشته و کاربرد ماده ی جاذب آب بالاترین تاثیر را در مرگ و میر لاروها داشته است.
  کلیدواژگان: سوسک شاخک بلند، کنترل بیولوژیک، Metarhizium anisopliae، پلیمرهای فوق جاذب
 • مهدی افروزیان، علی صلاحی صفحه 39
  این تحقیق به منظور بررسی برخی عوامل موثر در خشکیدگی درختان کهور ایرانی Prosopis cineraria و چش Acacia nilotica در جنوب بلوچستان، طی سالهای 79-1376 اجرا گردید. این عوامل شامل آفات، میزان بارندگی، خصو صیات فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. نمونه برداری از حشرات آفت با استفاده از روش های معمولی نمونه برداری شامل جمع آوری مستقیم از روی درخت میزبان، استفاده از تله های نوری و پرورش های آزمایشگاهی انجام شد. همچنین با جمع آوری نمونه باران ضمن تعیین هدایت الکتریکی و اسیدیته باران ترکیبات عمده موجود و عامل ریزش بارانهای اسیدی از قبیل سولفات، نیترات و کلراید و کاتیون های عمده نظیر کلسیم و منیزیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی عناصر معدنی موجود در خاک مناطق مختلف اجرای طرح نمونه برداری خاک از مناطق کهیر، کنارک، طیس کوپان، پیرسهراب، نگور و زرآباد انجام شد. نمونه برداری از عمق 50 – 0 سانتیمتری در چهار تکرار انجام شد. در پایان عوامل مزبور پس از تبدیل اطلاعات و ارقام و کمی نمودن به روش آماری رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از میان عوامل پیش بینی شده مشخص نمود که در نمونه های خاک، درصد رطوبت اشباع خاک با بارندگی با علامت مثبت در سطح 5 درصد معنی دار گردیدند. مهمترین عامل محدود کننده در رشد و نمو گونه ها میزان بارندگی می باشد که میزان آن از 6/253 میلیمتر در سال 68 به 9/32 میلیمتر در سال 72 کاهش پیدا کرده است. بنابراین نقش آفات در خشکیدگی گونه ها در اولویت بعدی بوده و بخصوص حشرات آفت چوبخوار بعنوان مهمترین عامل تسریع خشکیدگی گونه ها مشخص گردیدند. کشت موارد مشکوک به بیماری منجر به جداسازی عامل بیماری زای خاصی نگردید.
  کلیدواژگان: کهور ایرانی، چش (آکاسیا)، خشکیدگی، آفات، خاک شناسی، جنوب بلوچستان
 • بررسی تنوع گیاهی اکوسیستم های مرتعی و نقش آن در مدیریت بهینه مراتع(مطالعه موردی: مراتع کرسنک چهار محال و بختیاری)
  جهانبخش پای رنج، عطاالله ابراهیمی، ابوالفضل رنجبر صفحه 48
  یکی از مباحث مورد توجه اکولوژیست ها در ارتباط با علوم اکولوژی کاربردی (مثل مرتع داری) مبحث تنوع گیاهیست. کاهش تنوع گیاهی اکوسیستم را ناپایدار نموده و توانایی آن در مواجهه با آفات و بیماریها را کاهش می دهد. این تحقیق که هدف آن بررسی چگونگی مدیریت تیپ های گیاهی و اولویت بندی آن بر اساس تنوع گیاهی تیپ هاست، در مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از مراتع غنی این استان محسوب می گردد، با مساحت 576 هکتار در 4 تیپ گیاهی شامل: Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn -Agropyrum intermedium (Host) Beauvois- Eryngium billardieri Delaroche،Astragalus verus Olivier -Agropyrum intermedium- Bromus tomentellus Boiss.، Bromus tomentellus-Agropyrum intermedium و Astragalus verus- Bromus tomentellus-Agropyrum intermedium انجام گردید. اندازه (ابعاد) و تعداد کوادرات مناسب نمونه برداری به ترتیب با روش کوادراتهای تو در تو (حلزونی) و روش آماری محاسبه تعداد پلات برای هر تیپ گیاهی تعیین شد. نمونه برداری با کوادرات 1×2 مترمربعی به روش سیستماتیک- تصادفی با کاربرد تعداد30 کوادرات در امتداد 2 ترانسکت 200 متری (در طول هر ترانسکت 15 کوادرات) در هر تیپ گیاهی انجام شد. به منظور بررسی تنوع گیاهی از شاخص های مارگالف و منهینیک برای غنای گونه ای، شانن-وینر و سیمپسون برای یکنواختی و تنوع استفاده شد. نتایج نشان داد که تیپ های 1 و 2 به ترتیب بالاترین و کمترین میزان تنوع را داشتند. در صورتی که یکی از اهداف مهم مرتع داری را حفظ تنوع گیاهی بنامیم، حفظ تیپ گیاهی 1 باید یکی از اولویت های عمده مرتع داری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مرتع، تنوع گیاهی، آنالیز گونه های گیاهی، غنای گونه ای
 • علل تخریب پوشش های درختی ناحیه هرمزگان و شیوه های احیاء آنها
  هاشم کنشلو صفحه 59
  بروز انواع خشکیدگی در گونه های درختی پوشش های طبیعی سواحل جنوب کشور بخصوص گونه های جنس آکاسیا طی چند سال اخیر، اذهان دست اندرکاران و دوست داران منابع طبیعی را در این مناطق مغشوش نموده است و پیوسته آنها را برآن داشته تا علت و یا علل این پدیده را شناسایی تا بتوانند با اتخاذ راه حل های مناسب، ضمن جلوگیری از نابودی پوشش های محدود و بعضا«نادر این ناحیه که نقش ارزنده ای در حفظ آب و خاک، تعدیل شرایط سخت محیطی و تآمین علوفه دام ها منطقه دارد، اقداماتی در جهت احیاء آنها نیز بردارند. با عنایت به دغدغه موجود، سعی گردید ضمن تفحص در تحقیقات انجام شده در منطقه و مناطق مشابه در دیگر کشورها، بدون هیچ پیش داوری کلیه عوامل مختلف رویشگاهی را در 6 محل مورد مطالعه و بررسی قرارداده و با مقایسه با سایر رویشگاه های مشابه، علل خشکیدگی گونه های درختی و درختچه ای را در محدوده استان هرمزگان مورد شناسایی قرار داده تا بتوان با توجه به شرایط و امکانات و همچنین خصوصیات اکولوژیک، مناسب ترین شیوه های مدیریتی معرفی گردند. نتایج بررسی ها نشان داده که عوامل خشکی و کمبود رطوبت، کهولت سن و دیرزیستی، عدم تجدیدحیات و ناقص بودن هرم سنی، چرای مفرط و دائم دام، عملیات عمرانی، فرسایش خاک و عمیق شدن زهکش ها، شور شدن اراضی و حذف بعضی از عناصر جانوری، بیشترین نقش را در وضعیت پیش آمده دارا بوده که در نقاط مختلف شدت و حدت آنها متفاوت می باشد. جهت احیاء این رویشگاه ها، استفاده از شیوه های ذخیره رطوبت، جنگل کاری با گونه های مناسب، کنترل چرای دام و بکارگیری ملاحظات زیست محیطی در زمان اجرای طرح های عمرانی از مهمترین اقداماتی است که در شرایط فعلی قابل توصیه می باشند
  کلیدواژگان: هرمزگان، خشکیدگی، پوشش های درختی، رویشگاه
 • مصطفی بدوره، حمید قاجاریه، بابک قرالی صفحه 76
  طی مطالعات و نمونه برداری هایی که در سال 1386 به منظور شناسایی مگس های خانواده Syrphidae در دو منطقه زراعی و جنگلی استان ایلام صورت گرفت، مجموعا 21 گونه متعلق به 2 زیرخانواده جمع آوری شد. شناسایی از طریق بررسی اندام تناسلی افراد نر انجام شد. از بین گونه های جمع آوری شده گونه Hurkmans Merodon hirtus به عنوان گونه ای جدید از منطقه جنگلی دالاب استان ایلام برای فون ایران گزارش گردید. همچنین در دو منطقه مورد مطالعه دو گونه Bankowska Sphaerophoria turkmenica و Fabricus Eupeodes corollae به عنوان گونه های غالب مشخص شدند. در این مطالعه برای جمع آوری مگس های خانواده Syrphidae جهت شناسایی، تعیین گونه غالب و بررسی تنوع زیستی از تله ی مالیز (Malaise trap) استفاده شد. نمونه های موجود در تله ها به صورت هفتگی جمع آوری و شمارش گردید. در هر دو منطقه برای اندازه گیری تنوع از شاخص شانون- وینر استفاده شد. پس از تعیین و مقایسه ضریب های تنوع، بیشترین میزان تنوع گونه ای در منطقه جنگلی دالاب (163/1) مشخص شد.
  کلیدواژگان: دوبالان، Syrphidae، مگس گل، تنوع زیستی، ایلام
 • سولماز راحمی، زهرا هاشمی خبیر، سید ابراهیم صادقی، سعید محرمی پور، محمود شجاعی، ستار زینالی صفحه 89
  طی بررسی هایی که در سال های 1388-1387 به منظور بررسی میزان آلودگی گونه ها و کلنهای مختلف بید به آفات مختلف آن در ایستگاه تحقیقات البرز کرج و نیز ایستگاه تحقیقات صنوبر ساعتلو در استان آذربایجان غربی انجام گردید، تریپسی از داخل جوانه های برگی برخی از گونه های بید در هر دو ایستگاه تحقیقاتی فوق الذکر جمع آوری گردید. به منظورتاییدهویت علمی، نمونه هایی از تریپس های جمع آوری شده نزد متخصصان ذیصلاح خارجی ارسال گردید و به نام Thrips viminalis Uzel شناسایی گردید. افراد ماده این حشره به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره می باشند(Mound et al.، 1976). طول بدن آنها بین 1680-1440 میکرومتر و ساختار پرونوتوم به ندرت قابل تشخیص است و گاهی به صورت قسمتی از مزونوتوم به نظر می رسد. متانوتوم دارای دو اندام حسی گنبدی شکل است. استرنیت اول شکمی در حاشیه جلویی دارای سه اندام حسی ریز می باشد. بال جلویی به رنگ تیره و فقط در قسمت قاعده به رنگ روشن است. بندهای سوم و چهارم شاخک زرد-رنگ، ولی بند پنجم در قسمت پایه زرد و در قسمت انتهایی قهوه ای رنگ است(Zur Strassen، 2003).
 • ابراهیم عزیزخانی، سیده سعیده میرزاده واقفی، رسول امید، حمید یارمند، جرالد دلوار صفحه 92
  این زنبور در سال های 1387-1386 از روی بذرهای دو گونه زالزالک، Crataegus aminii از استان اصفهان (جاده ذوب آهن) و C. babakhanloui از استان البرز (چالوس، آدران و ارنگه) جمع آوری گردید. بذرهای زالزالک در ظروف پرورش و در شرایط آزمایشگاه (درجه حرارت 26-24 درجه سانتیگراد و رطوبت 60-50 درصد) نگهداری شد. حشرات کامل خارج شده پس از ثبت اطلاعات و اتیکت گذاری شناسایی شدند. نمونه ها برای تایید نام علمی به کشور فرانسه و نزد آقای دکتر دلوار ارسال گردید که ایشان نیز هویت علمی این زنبور را تحت نام Torymus varians (Walker، 1833)، تایید نمودند. لازم به ذکر است گونه مذکور برای اولین بار از ایران گزارش شده و در حال حاضر در موزه بندپایان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نگهداری می شود.
|
 • G. Zamani, A. Ranjbar, M. Saeedfar Page 1
  Estimation of forage quality is one of the most important fundamental prerequisites to determine daily animal requirement as well as rangeland capacity for better management of rangeland. Milk-vetch (Astragalus effusus Bunge.) is a native perennial forage species of cold mountainous rangelands which its forage quality and quantity is important to provide animal nutrition needs. This type of astragalus (A. effusus), due to palatability and high preference values, has been overgrazed by animals. To compare grazing effects on forage quality of Astragalus effusus in three management system [forbidden grazing (FG), rest rotation grazing (RRG) and continuous grazing (CG)] and different plant phenology stages [vegetative growth, flowering and seeding stages], amount of crude protein(CP), acid detergent fiber(ADF) and digestible dry matter(DDM) measured in laboratory. Our results showed forage quality decreased with plant growth in all three managerial systems, and vegetative growth stage displayed highest forage quality. Significant differences were observed between nutritional value indices in various development stages and all three management practices. The highest forage quality and plant health is obtained in RRG system.
 • K.Sepahvand Page 10
  To identify powdery mildew fungi associated with range plants in Lorestan province, specimens were collected and micrometeried. All morphological characters of clistothecium, asci, spore and conidium of the fungus organs were recorded and shapes drawn by drawing tube. At the end, powdery mildews were identified with the help of identification keys. Fungi species of leveillula chrozophora U.Braun, Erisiphe convolvuli DC. var. convolvuli, Leveillula taurica (Lev.) G. Arnaud, leveillula verbasci (Jacz.) Golovin, Erysiph polygoni DC.ex.Amons., Erysipe pisi DC. var. pisi, Erysiphe galli var. riedliana were identified on these plants, that the plant species of Chrozophora hierosolimitana spreng. for the fungal species of Leveillula chrozophora, Convolvolus arvensis for Erysiph convolvoli DC. var. convolvuli, Cousinia khorramabadensis Bornm., Centaurea virgataand Echinops mosulensis Reshf. for Leveillula taurica, Verbascum sp for L.verbasci, Medicago sativa for Erysiph pisi var. pisi, and Scherardia arvensis for Erysiph galli var. riedliana are the first report for Iran, Also plant species of Polygonum avicular for Erysiph polygoni Dc.ex.Amons and Althea sp, Alhagi sp. for L.taurica in Lorestan provinces are new host species respectively.
 • M. E. Farashiani, H. Askary, V. R. Moniri, R. Omid, E. Azizkhani, M. Babmorad, S. M. Zamani, M. Hashemi, S. Zeinali Page 27
  Sarta longhorn beetle, Aeolesthes Sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) is one of the most destructive borers attacking many tree species in Iran and some Asian countries. Despite its high economic importance, little information is available on the use of biological control agents. In this research, pathogenicity of entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae DEMI-001 was tested in the laboratory for the pathogenecity to A. sarta larvae. The Survey was conducted to determine efficacy of various conidial concentrations of the fungus and control against larvae of A. sarta. The larvae were individually treated with conidial concentrations for 30 sec. and placed in hand made grooves in the sapwood of poplar trunks. Also the effect of super absorbent polymers on the pathogenecity of M. anisopliae to A. sarta larvae was investigated. Mortality rate of larvae were determined for each treatment. Furthermore probit analysis was conducted for the data and LC50and LC90 values were determined. The results indicated that all of the treatments were significantly different from the control (P= 0.0001) and highest pathogenecity to A. sarta was observed in the presence of Super absorbent polymers.
 • M. Afrouzian, A. Salahi Page 39
  This research project investigates factors causing decline of major tree species including prosopis cineraria and Acacia nilotica in south Baluchestan in the period 1997-2000. These factors include pests and diseases occurrences, precipitation and soil characteristics. Sampling procedures for insects include direct collection on host tree, light trap use and laboratory rearing. Furthermore, along with collecting of sample rain, major components include sulfate, nitrate and chloride and main cations such as calcium and magnesium were analyzed. Soil sampling of 0-50 depth was conducted to determine mineral elements as well. Finally the above mentioned factors were quantified and analyzed using the statistical method of multi-variable regression. The results obtained revealed a positive correlation between the components. Water stress was the single most significant factor affecting trees growth and survival. It should be noted that the rate of precipitation within the last ten years has decreased from 253.6 mm in the year 1989 to 32.9 in the year 1993. Insect pests especially wood-borers are another important growth-reducing factor. The results obtained in the basis of the incubation of the samples being suspected of disease showed no pathogenic agent involved.
 • Rangeland management based on species diversity of rangeland types (Case study of Karsanak Rangeland of Chaharmahal-Va- Bakhtiari)
  J. Pairanj, A. Ebrahimi, A. Ranjbar Page 48
  During recent years, increasing attention has been devoted to plant diversity by ecologists and range managers. Loss of plants causes ecosystem instability which in turn reduce its ability to withstand pests and diseases damage.This research was performed in Karsanak Rangeland as one of the richest rangelands of Chaharmahal-Va–Bakhtiari province, with 573ha, and four vegetation types include, Astragalus adscendens - Agropyrum intermedium- Eryngium billardieri, Astragalus verus- Agropyrum intermedium-Bromus tomentellus.Agropyrum intermedium Bromus tomentellus- Agropyrum intermedium, Astragalus verus- Bromus tomentellus. Size and number of sampling quadrats were determined based on the nested (spiral) quadrat and appropriate statistical method, respectively.Sampling was carried out 1 × 2 m2 quadrat in a systematic way, with the use of random number quadrat 30 along two 200 m transect in each vegetation type. In order to study plant diversity, index of Margalef and Menhinick for species richness, and Shannon -Weiner and Simpson for uniformity and diversity were applied. The results showed that type 1 and 2, had the highest and the lowest diversity, respectively. If we call plant diversity protection an important objective in range management, then the protection of type one should be a major priority for the area.
 • Tree cover decline in Hormozgan province: contributing factors and management practices
  H. Keneshloo Page 59
  Recent occurrence of tree decline affecting natural forest tree stands, particularly Acacia species in southern coasts of Iran has evoked local authorities to find out attributing factors and take appropriate steps to launch restoration programs and revive these limited and dispersed vegetations which have great impact on soil & water conservation and livestock fodder supply. To overcome the problem, first research findings at local and international levels for similar sites were surveyed. Then all growing factors in six selected sites were investigated and compared with the similar localities at different regions. This helped to figure out the causes of tree decline at Hormozgan province and adopt appropriate management approaches based on prevalent conditions, facilities and ecological characters.The results showed that prominent factors with combined effect include: drought and water stress, over maturity, lack of natural regeneration, overgrazing of livestock, development programs, soil erosion, deepening drain channels and soil salinity development. The most important action plans at the moment to restore the natural tree stands include: provide and modify water catchments systems, re-plantation with proper tree species, manage livestock grazing and apply environmental considerations in all development projects.
 • M. Bedoreh, H. Ghajarieh, B. Gharali Page 76
  During the study on Syrphid flies associated with cropland and forest areas in Ilam in 2007, 21 species of two sub-families were collected. Identification was made on male genitalia. Of the collected specimens, Merodon hirtus is a new species for Iranian fauna. Sphaerophoria turkmenica and Eupeoses corolla were dominant species in two study areas. Malaise trap were use to collect Syrphid flies. specimens were collected and counted weekly. Shannon-Wiener index were applied to measure species diversity. Dalab forest area had the highest species diversity (H=1/163).
 • S. Rahemi, Z. Hashemi Khabir, S. E. Sadeghi, S. Moharramipour, M. Shojai, S. Zeinali Page 89
  In a survey of various pest's infestation, associated with willow species and clones in Alborz and Saattloo research stations in Karaj and Uromiya respectively, a new thrips was found in leaf buds of some willow trees. The species was identified as Thrips viminalis.Thrips viminalis (Thy.:Thripidae) occurs on the leaves of various Salix and some other tree species such as Poplars and Alder, especially on young leaves. It also survives on the understory plants and weeds. The length of the femaleindividuals varied from 1440 to 1680 µm. The Metanotum contain two Campaniform sensilums. There are three tiny sensillums in the center of the front edge of sternite one. Body and front wings are brown to deep-brown with bright base. The third and fourth segments of antenna; flagellums are yellow, and the fifth is basally yellow.The species is fairly common in Europe where it is widely distributed up to western Siberia. This is the first report of T.viminalis from Iran. In Alborz research station, T.viminalis occurrs on S.triandra, S.issatisseusis, S.excelsa, S.alba, Salix and in Saatloo station, they are on S. elaegnosa, S.babaylonica, S.alba, S.excelsa between June and October.
 • E. Azizkhani, S. Mirzadeh Vaghefi, R. Omid, H. Yarmand, G. Delvare Page 92
  The wasp was collected on two species of Crataegus amini in Isfehan province (Zoobe-Ahan road) and C.babakhanloui in Alborz province (Chaloos,Aderan and Arangeh) in the period 2007-2008. Crataegus seeds were kept in rearing jars in the laboratory conditions (24-26 C and 50-60 RH) for emergence of adults which then labeled and identified. The specimens were handed over to Dr. Delvare in France and further confirmed as Torymus varians (Walker, 1933). This is the first record of the species from Iran which is currently maintained in the arthropod museum in Research Institute of Forests and Rangelands.