فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 20 (بهار 1390)
 • پیاپی 20 (بهار 1390)
 • 226 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد جعفرنژاد، احمد احمدی، محمد حسن ملکی صفحه 1
  تاکنون تلاش های فراوانی در دو حوزه ی مفهومی، و سنجش و پیاده سازی تولید ناب از سوی محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهادهایی در دو محور زیر دارد: 1. آشنایی مخاطبان با مفهوم و تعریف جامع نابی و 2. ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی بوده و قادر به سنجش و ارائه ی راهکارهایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاده سازی مناسب آن باشد. در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، پس از اطمینان از درک مناسب از مفاهیم نابی، در مرحله بعد، مدل های موجود در سنجش نابی سازمان ها را مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه ی مدلی که در واقع ترکیبی از رویکرد های ANP و DEMATEL در شرایط فازی می باشد پرداخته و در نهایت با انجام یک مطالعه تجربی، نحوه ی کاربرد آن را نشان داده است.
  کلیدواژگان: تولید ناب، تعریف جامع نابی، مدل های سنجش نابی، فرایند تجزیه تحلیل شبکه ای فازی، تکنیک DEMATEL فازی
 • حسن شوندی، مهدی مردانه خامنه صفحه 27
  در شبکه های خدمت رسانی یا شبکه های توزیع محصولات، هر گره بیانگر یک ناحیه تقاضا است و میزان تقاضا برای آنها برآورد می شود. یال های شبکه نیز بیانگر راه های ارتباطی بین گره هاست که معمولا با فاصله بین دو گره یا زمان مسافرت بین آنها همراه است. در مسائل جایابی پوششی، هدف جایابی تعدادی خدمت دهنده در شبکه است به گونه ای که تقاضای مشتریان در شبکه تحت پوشش حداکثری خدمت دهنده ها قرار گیرد و معیار مورد نظر بهینه شود. در این مقاله، یک مدل جایابی با ساختار احتمالی که احتمال مراجعه تقاضا از یک گره به خدمت دهنده ها با توجه به فاصله آنها برآورد می شود توسعه می یابد. همچنین در مدل ارائه شده با فرض رقابتی بودن بازار بحث فروش از دست رفته در نظر گرفته شده است و با توجه به این موضوع هدف مدل حداقل کردن هزینه از دست دادن تقاضا ها یا حداکثر کردن سود حاصل از پاسخگویی به این تقاضاهاست. بعد از ارائه مدل، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل ارائه می شود. علاوه بر این از بحث طراحی آزمایشات و متدولوژی سطح پاسخ برای تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک استفاده می شود تا عملکرد الگوریتم ارتقا یابد. نتایج محاسباتی نشان دهنده کارایی بسیار خوب الگوریتم ژنتیک ارائه شده است.
  کلیدواژگان: جایابی، نظریه صف، الگوریتم ژنتیک، تقاضای از دست رفته
 • ابوالفضل کزازی، مقصود امیری، فاطمه رهبر یعقوبی صفحه 49
  پژوهش حاضر کاربرد روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را در ارزیابی و انتخاب استراتژی های شرکت تماد مورد ملاحظه قرار می دهد. بدین منظور در مرحله اول با تشکیل گروه خبرگان در شرکت تماد، استراتژی های شرکت از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و در مرحله دوم، استراتژی های حاصله توسط تکنیک ELECTRI III رتبه بندی شده اند. شاخص های مورد نیاز جهت ارزیابی استراتژی از منابع گوناگون شناسایی و گردآوری شده و با آرای صاحب نظران حوزه استراتژی نهایی گشته اند. اوزان شاخص ها توسط روش PCT یا RTC و ارزش حدود آستانه شاخص ها نیز به طور مستقیم توسط تصمیم گیرندگان تعیین شده اند. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی استراتژی ها، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری بهره برداری شده است. علاوه بر آن به منظور افزایش دقت فرایند تصمیم گیری و نیز سنجش کارایی نتایج، به تحلیل حساسیت رتبه بندی های به دست آمده با دو رویکرد پرداخته شده است. نتایج حاصله از رتبه بندی اولیه و نیز تحلیل حساسیت نتایج آشکار می سازد که روش ELECTRE III می تواند رتبه بندی گزینه های استراتژیک شرکت نماد را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: ماتریس SWOT، تصمیم گیری با شاخص های چند گانه، تکنیک ELECTRE III، تئوری فازی
 • سهیلا خویشتن دار، فرهاد فرزاد، مصطفی زندیه صفحه 81
  سیستم های کنترل موجودی مختلف تلاش می کنند زمان و مقدار سفارش را به گونه ای تعیین نمایند که با کمترین هزینه، بیشترین سطح خدمت به مشتری فراهم گردد. سیستم موجودی احتمالی مرور دائم این مقاله، سه هدف مربوط به هزینه و کمبود را کینه سازی می نمایند. در این مدل برخلاف مدلهای سنتی موجودی، سطح خدمت به مشتری به شکل هزینه کمبود، وارد تابع هدف نمی شود بلکه تعداد دفعات کمبود و میزان کمبودهای سالانه به طور مستقل به عنوان اهداف کینه سازی مطرح می گردند. به منظور یافتن مجموعه جواب های بهینه پارتو، از الگوریتم های تکاملی چند هدفه استفاده شده است. ابتدا الگوریتم های RWGA، VEGA، MOGA، NSGA-II طراحی گردیدند و سپس بهبودهایی در مکانیزمهای الگوریتم NSGA-II ایجاد شد و الگوریتم R-NSGA-II طراحی گردید. سپس این الگوریتم ها با معیارهایی همچون پوشش مجموعه و فاصله گذاری با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید. نتایج نشان می دهد الگوریتم R-NSGA-II در بیشتر معیارها نمرات خوبی کسب نموده است. در پایان جواب های آرشیو پارتو با استفاده از روش معیار عمومی، رتبه بندی شدند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی و کنترل موجودی، بهینه یابی چند هدفه، الگوریتم های تکاملی
 • علی محتشمی، سروناز طیبی صفحه 101
  مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی ابتکاری جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت چند شاخصه ارزیابی افراد در سازمان ها این تحقیق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به ارائه یک متدولوژی جهت رویارویی با این مسئله می پردازد. شایان ذکر است که مدل حاصل جهت بررسی میزان اثر بخشی آن در یک شرکت تولید کننده الکتروموتورهای القایی اجرا و نتایج آن ارائه شده است. با توجه به قابلیت های بارز روش TOPSIS در حل مسائل با مقیاس بزرگ(تعداد گزینه ها و شاخص های تصمیم گیری) این روش در محاسبات این مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدل حاضر برای پنج بخش تولیدی در شرکت مذکور مورد استفاده قرار گرفته و میزان پرداخت انگیزشی به هر نفر محاسبه شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، پرداخت های انگیزشی، TOPSIS، انگیزش
 • نسیم اکرام نصرتیان صفحه 129
  یکی ازمراحل برنامه ریزی تولید، تعیین توالی عملیات است. توالی عملیات توسط یک سری از شاخص های کارایی مانند میانگین زمان تکمیل کارها، حداکثر دیرکرد کارها و میانگین دیر کرد کارها و... ارزیابی می شود. جهت برآورده ساختن هر یک از شاخص های کارایی، یک سری قاعده یا الگوریتم هیوریستیک ارائه شده است مانند قاعده کوتاهترین زمان انجام سفارش که شاخص میانگین تکمیل کار و شاخص حداکثر دیرکرد کارها توسط قاعده زودترین موعد تحویل کمینه می شود. روش فرایند سلسله مراتبی فازی با در نظر گرفتن اثر هم زمان کلیه شاخص های کارایی و مقایسه امتیازات، بهترین توالی انجام کارها را از بین توالی های موجود انتخاب می نماید. در این مقاله پس از معرفی شاخص های کارایی در تعیین توالی عملیات و تشریح مختصر روش فرایند سلسله مراتبی فازی و چگونگی استفاده از این روش، بهترین توالی از بین توالی های موجود در کارگاه تک ماشین با توجه به تاثیر تمامی شاخص های کارایی انتخاب می گردد.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)، کوتاه ترین زمان انجام سفارش (SPT)، بهترین طریق بعدی (NBR)، زودترین موعد تحویل (EDD)
 • امیرعباس یزدانی، یاسف فلاح ماکرانی، رمضان غلامی صفحه 147
  یکی از شایع ترین مشکلات کیفی واحدهای صنعتی، سطح پایین و پراکندگی زیاد مشخصات کیفی محصولات تولیدی است. پیچیدگی رویه ها موجب می شود که مدیران قادر به اتخاذ تصمیم مناسب جهت حل این مشکل نباشند. شش سیگما، ابزاری قدرتمند برای تنظیم پارامترهای فرایندهای تولید و بهسازی آن تا حصول به تولیداتی قابل رقابت می باشد. برای اینکه بتوان متغیرهای کیفی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این متغیرها را شناخت و سپس علت های پیدایش آنها را تشخیص داد. در این راستا سیستم بارکد با قابلیت های بالای خود در افزایش سرعت و دقت انتقال اطلاعات می تواند سازمان را در رسیدن به سطح مطلوبی از سیگما یاری دهد. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن آشنا نمودن خوانندگان با مفهوم شش سیگما، چگونگی استفاده از سیستم بارکد به منظور ارتقای سطح سیگما را در یک مطالعه موردی، نشان دهد. بهبود کیفیت محصولات ناشی از مدیریت بهینه سطح سیگما، نتایج اقتصادی مطلوبی برای سازمان در پی داشته که در بخش نتیجه گیری، برآورد شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت، سطح سیگما، سیستم، بارکد
 • علیرضا ممقانی، سهیل سرمد سعیدی، محمدرضا کاباران زاد قدیم صفحه 167
  توسعه محصول جدید (NPD)، به عنوان رویکردی نو، مطرح است شناخت عوامل کلیدی این رویکرد، می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. در این تحقیق سعی شده با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید دانشگاهی، مدیران و صاحب نظران در بخش های مرتبط با توسعه محصول در گروه خودروسازی سایپا، تا حد امکان عوامل کلیدی و شاخص های آن شناسایی و رتبه بندی شوند. سپس با رویکرد آزمون مقایسات سلسله مراتبی زوجی (AHP)، از 23 مدیر و صاحب نظر در قسمت های مربوط 21 پرسشنامه قابل اتکا جمع آوری شد. بعد از آزمایش نسبت سازگاری، نظرات ادغام شدند. اهمیت عامل ها و شاخص ها با مقایسات زوجی به ترتیب شامل؛ عامل بازاریابی با شاخص وجود امتیازات ویژه در محصول، مدیریت تیم توسعه محصول با شاخص وجود انگیزه کاری، عامل فن آوری با شاخص انتخاب فن آوری منطبق با محصول جدید و عامل تجاری کردن با شاخص انعطاف پذیری و توجه به نیاز مشتری به عنوان عوامل مهم در فرایند NPD شناخته شده و بالاترین اهمیت را داشته اند.
  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، عوامل کلیدی در توسعه محصول، NPO، AHP
 • ناصر حمیدی، پروانه سموئی، مهدی اقبالی صفحه 195
  یکی از مسائلی که همواره ذهن محققین عرصه ی تولید را به خود مشغول کرده یافتن پاسخ مناسب برای تعیین مقدار تولید هر محصول بوده است. چنین مسائلی با نام ترکیب تولید شهرت یافته اند و برای حل آن روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها تئوری محدودیت هاست که یک تئوری ساده قابل فهم و در عین حال کاربردی است. اما متاسفانه با تمام مزایایی که این الگوریتم دارد در برخی شرایط نظیر حالات چند گلوگاهی و یا زمانی که یک محصول جدید به خط تولید اضافه می شود کارایی خود را از دست می دهد. از این رو برخی محققان نقایص این تئوری را برطرف کرده و با نام تئوری محدودیت های اصلاح شده منتشر کرده اند که یکی از بهترین روش های حل مسائل ترکیب تولید به شمار می رود و در برخی موارد نتایجی به خوبی برنامه ریزی خطی ارائه می دهد. اما با این وجود تئوری برای زمانی که تمام پارامترها قطعی هستند ارائه شده است. در حالی که در دنیای واقعی تولید خیلی از پارامترها نظیر ظرفیت و تقاضا غیر قطعی هستند. در چنین شرایطی مجموعه های فازی می تواند به منزله ی ابزار بسیار مفیدی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است الگوریتمی بر مبنای تئوری محدودیت های اصلاح شده و منطق فازی ارائه گردد. نتایج نشان دهنده ی کارایی و انعطاف این الگوریتم است.
  کلیدواژگان: تئوری محدودیت های اصلاح شده (RTOC)، ترکیب تولید، تقاضای فازی، ظرفیت فازی
|
 • Ahmad Jafarnejad, Ahmad Ahmadi, Mohammad Hasan Malaki Page 1
  By studying the literature of lean production concepts and according to the attempts made by the organization to measure and implement the principles of lean production, it is decided to take the two measure streams, regarding to lean production into deep consideration. The outcome of these studies can be condensed into two majorachievements: 1) to draw the readers’ attentions to comprehensive definition of leanness 2) To present a framework that can first measure then provide approaches to solve the difficulties in an appropriate implementing in a suitable accordance with thecomprehensive definition of leanness. Having achieved a right understanding of leanness concepts, the existing models were studied to measure organizational leanness. Having considered the strengths and weaknesses, a model was represented which is a combination of fuzzy ANP and fuzzy DEMATEL approaches. Finally, by conductingan experimental study the application of this model has been demonstrated.
 • Hasan Shavandi, Mehdi Mardane Khameneh Page 27
  On the networks existing servers and customers, each node indicates a customer demand and demand rate is estimated for them. The edges of the network indicate connective ways among the nods which is usually shown with the distance of two nods orthe time of travelling. In the covering location problems, the objective is locating some of the servers on the network in a way that the customer's demand supported by the maximum covering of the servers and optimized objective criterion. In this researchthe location model with Probability Structure, which the probability of choosing servers by customer is estimated based on their distance, is developed. In the presented model, supposing there is a competitive market, lost demand is considered, too. Andaccording to the mentioned matter the objective of the model is to minimize the cost of losing demands or to maximize the earned profits of responding to the demands. Then, we propose a genetic algorithm (GA) to solve this model. In addition, we employ designof experiments and response surface methodology to both tune the GA parameters and to evaluate the performance of the proposed method in 45 test problems. The results of the performance analysis show that the efficiency of the proposed GA method is very well.
 • Abolfazl Kazzazi, Maghsood Amiri, Fatemeh Rahbar Yaghoobi Page 49
  In This paper, application of MCDM techniques in evaluation and ranking of Temad Co. strategies has been considered. Statistical target group, as "expert group" has been chosen among company's managers to identify strategies and evaluate them. At the first phase, strategies have been deducted with SWOT technique and at the second phase,they have been ranked by ELECTR III technique. Criteria for evaluating strategies gathered among different resources and got summarized according to strategic expert's ideas. Weight of criteria has determined by RTC or PCT technique and thresholds have been dedicated by decision makers. To reduce uncertainty of decision making, ranking has been done in fuzzy situation. Furthermore, for assessing efficiency of results, sensitivity analysis has been implemented with two approaches. According to final results,evaluation and ranking of strategies can be done well by means of ELECTRE III technique.
 • Soheila Khishtandar, Farhad Farzad, Mostafa Zandieh Page 81
  Different inventory control systems try to determine how much and when to order at the least relevant cost while maintaining a desirable service level for customers. In this article, a continuous review stochastic inventory system, with three objectives, is optimized. In this model, contrary to the traditional inventory models, customer serviceis not considered a shortage cost in the objective function. But the frequency of stock out occasions and the number of items stocked out annually are to be minimized. For determining the Pareto optimal set, multi-objective evolutionary algorithms are used. First, NSGA-II, MOGA, VEGA, RWGA are developed. Then some improvements in NSGA-II mechanisms are made and R-NSGA-II is developed. Subsequently, these algorithms are examined for some criteria such as set coverage and spacing, and the best algorithms for each criteria are presented. The Result shows that R-NSGA-II has good scores formost criteria. Afterwards, Pareto optimal set is ranked using the method of global criteria.
 • Ali Mohtashami, Sarvenaz Tayyebi Page 101
  managers in organizations. In this paper an innovative model for calculating amount of incentive payments to employee has been proposed. Considering the multi criteria nature of assessing organization’s employees, this research propose a methodology toface this problem using multiple criteria decision making technique. To evaluating the effectiveness of this model, the suggested model has been implemented for an electromotor manufacturing company and the results has been mentioned in article. Considering the high ability of TOPSIS technique in solving the large scale (large number of alternatives and criteria), this technique will be used for computations. The suggested model has been used for five production departments (163 persons) in mentioned company and amount of incentive payment for each one of employees has been calculated.
 • Nasim Ekram Nosratian Page 129
  One of the main steps in production planning is the operation sequencing. The operation sequencing is assessed by a series of efficiency indexes such as jobs completion average time, jobs maximum tardiness and jobs average tardiness. In order to accomplish these efficiency indexes, some heuristic rules or algorithms like Shortest Order Time are offered so that each rule minimizes some indexes. For instance, Shortest Order Time (SOT)minimizes the jobs fulfillment average time index and jobs maximum tardiness index is minimized by the Earliest Delivery Date rule (EDD). The fuzzy analytic hierarchy process selects the best jobs sequence from the existing sequences by considering the concurrent effects of all efficiency indexes and scores comparison. In the present paper, the efficiency indexes in operation sequencing selection and a brief description of the fuzzy analytic hierarchy process method and its manipulation are introduced. Then by considering the effect of all the efficiency indexes, the best sequence in a single machine shop is found among the existing sequences.
 • Amir Abbas Yazdani, Yasser Fallah Makrani, Ramzan Gholami Page 147
  One of the most common problems, encountered in the quality of product industrial units, includes low level & high distribution of production quality specifications. The complexity of methods causes the manager not to be able to make the right decision for solving this problem. The Six Sigma methodology is a powerful tool for adjustingthe parameters of production processes & its optimization in order to make them competitive products. To be able to guide the quality changes of goods in the desirable direction, first we must become familiar with these changes & then we must recognize the reasons of their presence. In this regard, barcode system which has highcapabilities in increasing the speed & precision of data transfer can help the organization to reach a desirable level of sigma. The present article has attempted to familiarize the readers with the definition of six sigma methodology & how to use the barcode system to improve the sigma level in a case study. The quality improvement of productswhich is a result of optimized management of sigma level has resulted in achieving desirable economical goals for the organization. These goals have been assessed in the conclusion section.
 • Alireza Mamaghani, Soheyl Sarmad Saydi, Mohammad Reza Kabaranzade Ghadim Page 167
  New Product Development (NPD) and its significance for companies, as a new approach, have some risks, but the identification of key factors of this approach can be helpful in decreasing risks in managers’ decision-making. So in this research, it is tried throughlibrary studies and consulting with professors, managers and experts in departments related to product development in SAIPA Automobile Group to identify the key factors and their indicators as much as possible. So through pre-test from 12 experts, 4 key factors of technology, marketing, commercializing, and product developmentteam management were determined and the importance of indicators were identified and 5 important indicators were chosen for each factor and 21 reliable questionnaires were gathered from 23 managers and experts in related departments (product development strategy, technical and providing-parts and marketing departments) throughAnalytical Hierarchical Process test approach. After compatibility ratio test, ideas were put together and the importance of factors and indicators was determined through pair comparison. Therefore respectively, marketing factor with index of Special profits in product, product development team with index of work incentives, in factor oftechnology consistent with new products and commercial key factor with flexibility and attention to customer needs are the most important factors in the NPD process. So, knowing and determining the priority of these factors in gathering and implementing product development strategy accelerate and facilitate the success procedure and decrease the decision-making risk.
 • Naser Hamidi, Parvaneh Samouei, Mahdi Eghbali Page 195
  Identification and determination of products and their quantities according to available resources are called Product Mix Problem in manufacturing plants. There are many methods for solving these problems. One of these methods is Theory of Constraints which is easy to use and understand. But unfortunately, it can’t solve multi bottleneck problems, so it doesn’t have sufficient efficiency when introduce new product. Consequently Revised Theory of constraints was proposed to solve these problems. This is one of the best methods that provide the same results as ILP in most of the cases. But in this algorithm all parameters are certainty. However, in the real-world, such parameters like capacity and demands are uncertainty. In this situation, fuzzy set theory can be used as an effective tool. So In this paper, an algorithm based on RTOC and fuzzy logic is proposed for solving Product Mix Problems with fuzzy capacity and fuzzy demand.This algorithm is more flexible and popularized than other methods which are used for solving fuzzy product mix problems.