فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 46 (بهار 1390)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 46 (بهار 1390)

 • 190 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی باقری صفحه 1
  در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافته است نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیه بندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستی های اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعی است که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیش بینی نقش آتی اوپک در بازار جهانی انرژی، که در آینده از تنوع زیادی برخوردار خواهد بود، مشتمل بر تاثیر متغیرهای ذیل بر عرضه مورد انتظار اوپک می باشد: عرضه بالقوه نفت خام توسط غیر اوپک، عرضه بلند مدت منابع غیر متعارف نفت خام و پتانسیل بلند مدت تولید از منابع تجدید پذیر انرژی. نتایج حاصل نشان می دهد که شواهد متعددی در دست است که از سناریوی استمرار اهمیت سهم تولید نفت خام اوپک در سبد متنوع انرژی در آینده حمایت می کند. ازاینرو مقاله حاضر نشان می دهد که نقش اوپک در مدیریت بازار جهانی انرژی در آینده همچنان از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
  کلیدواژگان: اوپک، منابع غیر متعارف نفت خام، منابع تجدید پذیر انرژی، عرضه مورد انتظار نفت خام
 • مسعود درخشان صفحه 19
  در این مقاله نخست به بررسی نقش انتظارات عقلایی، نقد لوکاس و مسئله ناکارآمدی سیاستی در کاربردهای اقتصادی نظریه کنترل بهینه می پردازیم و سپس ناسازگاری زمانی در کنترل بهینهء مدل های اقتصاد کلان با انتظارات عقلایی را بررسی می کنیم. تاثیر «اعتبار و حسن شهرت» و فضای تصادفی بر مسئله ناسازگاری در انتخاب پویا، و این سئوال که چگونه پیشرفت های نظری در کنترل بهینه مدل های اقتصاد کلان با انتظارات آینده نگر می تواند دستاوردهایی برای ساخت مدل های اقتصاد سنجی داشته باشد از دیگر مباحثی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. این مقاله مبتنی بر نگرش تاریخی می باشد و قلمرو تجزیه و تحلیل، محدود به مطالعه دستاوردهای قرن بیستم میلادی است.
  کلیدواژگان: انتظارات عقلایی، نقد لوکاس، ناکارآمدی سیاسی، کنترل بهینه
 • دکترعلی امامی میبدی، احسان حق دوست، جواد پاکدین صفحه 47
  کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دست اندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب می کند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاش های فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. در نتیجه تلاش ها به طور روزافزونی به سوی مدیریت بخش تقاضای آب سوق داده شده است. موضوع این مقاله تعیین ارزش وجودی آب شیرین برای خانوارهای لارستان، و معیاری برای میزان تمایل به پرداخت (WTP) این خانوارها بر اساس روش ارزشگذاری مشروط (CV) و انتخاب دوگانه (DC) است. تخمین پارامترهای مدل در این مقاله با استفاده از روش حداکثر درستنمایی (ML) انجام شده است. به منظور تخمین مدل، از داده هایی که از 320 خانوار لارستانی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خانوارهای لارستانی حاضرند به منظور اجرای طرح لوله-کشی آب شیرین تا منازل خود، مبلغ اضافی به میزان 24 سنت به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، مازاد بر آنچه در حال حاضر میپردازند، پرداخت نمایند.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت (WTP)، روش ارزشگذاری مشروط (CV)، آب لوله کشی، لارستان، روش طرف تقاضا
 • کریم اسلاملوییان، عماد ادین سخایی صفحه 61
  این مقاله با استفاده از الگوهای تصحیح خطا برای داده های پانل به بررسی روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه می پردازد. در این تحقیق از سه شاخص متفاوت برای اندازه گیری توسعه مالی برای کشورهای خاورمیانه استفاده شده است. پس از انجام آزمون های لازم، از روش اثرات ثابت برای برآورد الگو ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای مجموعه این کشورها وجود دارد. بنابراین نتایج بدست آمده دیدگاه سوم در ادبیات موضوع را تائید می نماید که بر اثر دو سویه و بازخوردی میان گسترش بخش مالی و رشد محصول تاکید دارد. به عبارت دیگر، پیشرفت بخش مالی می تواند رشد را تشویق کند و رشد محصول نیز به نوبه خود می تواند باعث توسعه مالی گردد. این نتایج می تواند برای سیاستگذاری توسط مسئولین کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، رشد، علیت، خاورمیانه، همتجمعی، داده های پانل
 • حسن حیدری صفحه 77
  هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد.
  کلیدواژگان: مدلهای VAR، مدلهای BVAR، پیش بینی، تبدیل Bewley، تورم، ایران
 • علیرضا کرباسی، سید محمد فهیمی فرد، حمیدرضا جهانی صفحه 97
  درک روستائیان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابر سازی آن، تغییر می کند. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنابراین، در این مطالعه ما به بررسی این مهم با تاکید بر اثر سطح سواد روستائیان بر تابع مهاجرت روستا- شهر ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1338 پرداختیم. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطح سواد روستائیان دارای بیشترین اثر بر روی این تابع می باشد. همچنین 1 درصد افزایش در دستمزدهای روستایی، دستمزدهای شهری، ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح سواد روستائیان می تواند تعداد مهاجران را به ترتیب 25/0 درصد کاهش، 32/0 درصد افزایش، 16/0 درصد کاهش و 32/0 درصد افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مهاجرت، شهرنشینی، مدل خودرگرسیو با وقفه های توزیعی، ایران
 • حمید ناظمان صفحه 115
  این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار می دهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمت های نسبی، سیاست های اقتصادی مبتنی بر دیدگاه های خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، چاره جویی این مسئله مستلزم واقع بینی بیشتر در مطالعات اقتصادی ناظر به این موضوع است. در مورد تورم و توزیع درآمد در ایران، پس از مرور سابقه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط دوگانگی ساختاری اقتصاد، تحولات سالهای اخیر در زمینه تغییر قیمتها و اصلاح یارانه ها مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می شود که هر چند این اصلاحات می تواند تا حدی در توزیع درآمد و بهبود کارایی اقتصادی موثر باشد، اما پیشرفت اساسی در این زمینه مستلزم توجه همه جانبه به وضعیت اقتصاد ایران و برنامه ریزی و سیاست گزاری کلان با هدف دستیابی به توازن اقتصادی و حصول رقابت پذیری پایدار در بازارهای جهانی است.
  کلیدواژگان: تورم، سیاست تثبیت، اقتصاد ایران، توزیع، اصلاحات مالیات و یارانه
 • محمدهادی زاهدی وفا صفحه 145
  این مقاله رشد درونزا، بر پویایی مدلی در انباشت دانش تاکید دارد. با توجه به نا اطمینانی موجود در هر فرایند جستجو، مدل یک ساختار پویای تصادفی که در آن فن آوری و انباشت دانش مکمل همدیگر می باشند ارائه می کند که هر یک از دو موتور رشد انباشت سرمایه و فن آوری تا یک نقطه مکمل همدیگر می باشند و بعد از آن تاثیر هریک مقید به سطح دیگری است. نشان داده می شود که هر دو عامل انباشت سرمایه و پیشرفت فن آوری برای رشد پایدار ضروری می باشد و هیچکدام به تنهایی کافی نمی باشد. پیشرفتهای فن آوری با ارتقاء بهره وری نهایی سرمایه، انباشت سرمایه را افزایش می دهد و انباشت سریع سرمایه با بالابردن منافع حاصل انتظاری، تحقیق و توسعه را مقرون به صرفه می کند. این مقاله وضعیتهای مختلف یک اقتصاد در تعامل با انباشت سرمایه و پیشرفت فن آوری را بحث می کند و نتایج مهمی برای سیاستهای رشد و توسعه، ریزش دانش و جریان بین المللی سرمایه دارد.
  کلیدواژگان: رشد درونزا، تئوری جستجو، نواوری و فن آوری
|
 • Ali Bagheri Page 1
  This paper, which is developed within the framework of political economy of petroleum starts by a brief reviewing of OPEC’s policy instrument based on members’ excess production capacities and quota systems for managing the global oil market. The basic shortcoming in modeling OPEC’s economic behavior is then examined. The analytical framework used in this paper for speculations on the future role of OPEC in a diversified future energy market incorporates the impacts of the followings on expected OPEC’s supply: Non-OPEC production potentials of crude oil, long-term supply of unconventional sources of crude oil and long-term potentials of production from renewable sources of energies. It is concluded that there are a number of evidences to support the scenario of continuity of the significant share of OPEC’s crude oil production in the future diversified energy mix, hence enhancing OPEC’s role in the management of global energy market.
 • Masoud Derakhshan Page 19
  In this paper, we first consider the role of rational expectations, the Lucas critique and the policy ineffectiveness debate in economic applications of optimal control theory. The problem of time-inconsistency in optimal control of macro-economic models with rational expectations will then be analyzed. The impact of reputation and the stochastic environment on the problem of inconsistency in dynamic choice together with the question of how can the developments in optimal control of macroeconomic models with forward-looking expectations contribute to the practice of econometric model building are the other topics which are discussed. We have adopted a historical approach in this paper, and the scope of our analysis is confined to the basic contributions made in the 20th Century.
 • Ali Emami Meibodi, Ehsan Haghdoost, Javad Pakdin Page 47
  Water scarcity in Iran has reached a level that calls for the attention of all stakeholders including water consumers. While the government as water distributor has made significant efforts in managing water on the supply side, an annual average rainfall of 251 mm limits the capacity of this supply-side approach. As a result, policy efforts have increasingly turned towards demand management approaches. The subjects of this research are the determination of existence value of drinking water for the households in Larestan, and a measure of an individual’s willingness to pay (WTP) based on Contingent Valuation Method (CVM) and dichotomous choice (DC). The logit model was used for measuring the individual's WTP. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML). We used data from 320 randomly selected households in Larestan, Iran. Our findings show that once drinking tap water is connected, the households are willing to pay an average of US$0.24 (per cubic meter) in addition to their monthly charge for the water consumed.
 • Karim Eslamloueyan, Emad Aldeen Sakhaei Page 61
  Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effects in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This result can have important policy implications for both policymakers and international institutions.
 • Hassan Heidari Page 77
  This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.
 • Ali Reza Karbasi, Seyed Mohammad Fahimi, Fard, Hamid Reza Jahany Page 97
  Rural inhabitants’ perception of better life changes when observing the success of other people, and hope to emulate their success. They know that University degree can lead to a higher expected income. In fact urbanism has some benefits but the costs (pollution, congestion, and crime) are also pervasive in developing countries. In order to better understand the problem, and examine policy measures for controlling its negative externalities, it is of importance to study and analyze the factors which may affect migration. Therefore, in this study we investigated this important issue with emphasis on the effect of rural literacy level on rural-urban migration by using an Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) model utilizing time-series data related to the years 1959-2005 in Iran. Results indicate that in long term, rural literacy level has the most effect on this function. It was also found that, 1% increase in rural wage, urban wage, rural value added and rural literacy level can cause 0.25% decrease, 0.32% increase, 0.16% decrease and 0.32% increase in migrant’s number, respectively.
 • Hamid Nazeman Page 115
  This paper intends to address the problem of inflation in less developed, and transitional economies, where the institutions of market is not fully developed. It is argued that the conventional Neo-Classical policies based on rigid Monetarist views fail to properly address the problem in less developed economies, and as a result its policy prescriptions are bound to fail. In These economies the issue of persisting inflation and unemployment, presents a serious challenge, which requires a more realistic approach in studying the problem. Considering the case of Iran, following a brief review of the background of a dualistic structure in the economy, the nature of recent price changes and distribution patterns is analyzed for various income groups. Then it is argued that while the current price and subsidy reform could lead to higher economic efficiency, a significant success in this program requires however, supplementary macroeconomic reforms in several areas, towards the goal of greater economic growth and a more competitive position in global markets.
 • Mohammad Hadi Zahedi Vafa Page 145
  Endogenous growth model developed here emphasizes dynamics, with explicit modeling of knowledge accumulation. Considering the uncertainty inherent in any search process, the model presents a dynamic stochastic system in which new technology and capital accumulation are bounded complements—they complement each other to a point, but beyond this the impact of each factor is constrained by the level of the other. As a result, both technological progress and capital accumulation are necessary for sustained growth, but neither on its own is sufficient. Technological advancement stimulates capital accumulation by raising the marginal product of capital. Rapid capital accumulation stimulates R&D investments by raising the expected profitability of innovation. This paper discusses different possible regimes that an economy may find itself in as a result of the interactions between capital accumulation and technological innovations and has important implications for growth-promoting policies, knowledge spillover, and international flow of capital.