فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال نهم شماره 2 (تابستان 1389)
 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا حمیدی زاده، معصومه حبیبی، ابراهیم حسن بیگی صفحه 9
  افزایش تمایل شرکتها به اتخاذ راهبردهای تنوع طی چهار دهه گذشته سبب شده است تا شرکتهای بزرگ چند کسب و کاره رشد کنند. ضرورت آگاهی از مسائل مدیریتی در چنین سازمانهایی تحقیقات بسیاری را پیرامون آنها شکل داده است. یکی از نتایج مهم در این تحقیقات، اهمیت اجرای تنوع در ایجاد ارزش برای شرکتها و مدیریت روابط درونی آنها است. یکی از مکانیزمهای پرکاربرد در اجرای راهبردهای تنوع، توسعه درونی از طریق ایجاد واحدهای مستقل جدیدی است که شرکت مادر سهامدار عمده آنها بشمار می آید. هدف اصلی این پژوهش مطالعه مکانیزمهای ایجاد ارزش در توسعه درونی با استفاده از این روش است. زمانی که این روش به عنوان یکی از راهبردهای توسعه در سطح شرکت به کار گرفته شود، انتظار می رود که بتواند برای واحدهای جدید کسب و کار شرکت، ایجاد ارزش کند. با این توضیح که این بار عوامل ایجاد ارزش از نگاه شرکتهای فرعی و با استفاده از رویکرد رابطه ای مورد مطالعه قرارگرفته و به طور خاص، در صنعت پتروشیمی ایران آزمون شده است.
  کلیدواژگان: راهبرد تنوع، توسعه درونی، مزیت راهبردی، سرمایه گذاری درونی توام با ریسک (ICV)، منابع رابطه ای
 • امیر محمد گلابی، سید حمید خداداد حسینی، مهران رضوانی، جهانگیر یدالهی فارسی صفحه 27
  با مروری بر یافته های پیشین با این مساله اصلی مواجه هستیم که بنگاه های کوچک و متوسط از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی عناصر آمیخته بازاریابی خود بهره می گیرند؟ از اینرو هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی موثر بین دو حوزه بازاریابی و الزامات بنگاه های کوچک و متوسط به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی و اجزای سازنده را در بنگاه های کوچک و متوسط تشریح کند. در این بررسی دو گونه نوآوری صورت گرفته است؛ یکی مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش بازاریابی در بنگا ه های کوچک و متوسط و دیگری مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیت های بازاریابی فعالان این قبیل بنگاه ها با بهره گیری از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهش موردی اکتشافی مرکب. نتایج بررسی نشان داد که مولفه های آمیخته بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط شامل 5 عنصر اصلی (فرد(مدیر/ مالک)، محصول، قیمت، مکان، ترفیع) و 49 جز تشکیل دهنده است که عنصر اول در روند اجرای مطالعه به عنوان یک عنصر جدید استخراج و به موارد متداول اضافه شد. البته محتوای سایر عناصر نیز متفاوت از عناصر مرسوم است. در ضمن این فرضیه تقویت شد که آمیخته بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط در بنگاه های مورد بررسی متفاوت با آمیخته بازاریابی مرسوم و شامل پنج عنصر شخص، قیمت، مکان، ترفیع و محصول است.
  کلیدواژگان: مفهوم پردازی، آمیخته بازاریابی، بنگاه های کوچک و متوسط، پژوهش موردی
 • علی رضاییان، مجتبی لشکر بلوکی صفحه 43
  در سال های اخیر، «هوشمندی رقابتی» به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با شرکت های بزرگ عجین شده است؛ اما باید پرسید، تاثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک شرکت چیست؟ نوع آرمانی هوشمندی رقابتی ویژگی هایی دارد؛ از قبیل پویش و جست و جوی دقیق در منابع اطلاعاتی مختلف و داده کاوی؛ تشخیص زودهنگام خطرات و فرصت ها؛ ارایه موثر به هنگام و چندرسانه ای اطلاعات؛ فشرده سازی داده ها و اطلاعات؛ تسهیم دانش و اطلاعات، توانایی ایجاد گزارش ها در برابر پرس و جوها در لحظه و ذخیره سازی اطلاعات و محافظت از آن ها. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ویژگی ها بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک موثرند، اما هوشمندی رقابتی بیشترین تاثیر را بر مراحل اولیه فرآیند تصمیم گیری استراتژیک دارد و کمترین تاثیر را بر توسعه گزینه های استراتژیک و انتخاب و ارزیابی گزینه ها (مراحل انتهایی تصمیم گیری استراتژیک) دارد. روش تحقیق در این مقاله استخراج نوع آرمانی بر مبنای مطالعات موردی چندگانه بوده است.
  کلیدواژگان: نوع آرمانی، تصمیم گیری استراتژیک، مورد پژوهی چندگانه، هوشمندی رقابتی
 • شمس الدین ناظمی، سعید مرتضوی، حسن جعفریانی * صفحه 69

  این تحقیق به بررسی ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد به عنوان شاخص موفقیت در شرکت ها و همچنین به تاثیر تعدیل کنندگی متغیر یادگیری سازمانی بر ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد می پردازد بدین منظور ابتدا مدل جامعی برای تفکر راهبردی مبتنی بر ادبیات موضوع استنتاج و طراحی می گردد و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی/تحلیلی در معرض آزمون قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند که در شهر مشهد مستقرند. به دلیل تعداد اندک شرکت هااز سرشماری استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی بین مدیران ارشد و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی بین مدیران میانی توزیع شد. داده های ناشی از بازده دارائی ها به عنوان عملکرد شرکتها، از صورتهای مالی موجود در بورس استخراج شد. نتایج نشان داد، بین تفکر راهبردی و عملکرد در شرکت های مورد بررسی ارتباط مستقیم وجود دارد اما یادگیری سازمانی رابطه بین تفکر راهبردی و عملکرد را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، عملکرد، یادگیری سازمانی، نرخ بازده دارائیها
 • مسعود کسایی، محمد احمدی صفحه 89
  شکل گیری و تدوین راهبرد بازاریابی نیازمند شناختی است که از وضعیت بازار و توانمندی های سازمان ها ایجاد می شود. بنابراین، تدوین راهبرد بازاریابی باید بر اساس هم خوانی با توانمندی های درونی و وضعیت بازار(هم خوانی بیرونی) باشد. این پژوهش به تعیین روابط میان متغیرهایی نظیر: قوت راهبرد بازاریابی و هم خوانی درونی و بیرونی می پردازد و با توجه به این که عوامل موثر بین متغیرهای مذکور را در سطح سازمان ها بررسی می کند، یک پژوهش بنیادی به شمار می رود. هم چنین از نظر نحوه گردآوری داده ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت-هایی است که خدمات اینترنتی را در کشور عرضه می کنند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمی به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند. با توجه به داده های گردآوری شده از 87 نمونه آماری، می توان گفت که هم خوانی درونی و بیرونی و قوت بازاریابی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود یکی از آنها در سازمان، احتمال وقوع دیگری را افزایش می دهد. هنگامی که هم خوانی بیرونی در سازمان وجود داشته باشد، می تواند به عنوان نماینده ای از وجود هم خوانی درونی باشد و احتمال افزایش قوت راهبرد بازاریابی را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: هم خوانی درونی، هم خوانی بیرونی، قوت راهبرد بازاریابی، سبک تدوین راهبرد
 • سید حیدر میرفخرالدینی، سید حسن حاتمی نسب، رضا طالعی فر، امیر رضا کنجکاو منفرد * صفحه 103

  هدف از این مطالعه، ارزیابی و اولویت بندی مولفه های مدیریت دانش، مرتبط با نوآوری دانش و عملکرد نوآوری است. لذا برای این منظور از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مولفه های تاثیرگذار مدیریت دانش رتبه بندی شدند. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت های شهرک صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنا دار نوآوری دانش و مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری را به اثبات می رساند. در انتها نیز، مهمترین مولفه های تاثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، در نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط
 • هاشم آقازاده، مینا مهرنوش صفحه 119
  در تحقیق حاضر در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری کشور در حوزه بین المللی و ارزی، بازارگرایی در این بانکها به عنوان یک عامل موثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی برای سنجش آن در بانکهای تجاری کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانکهای تجاری کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در بانکهای تجاری توزیع و گردآوری شده است. با عنایت به بررسی 5 بانک تجاری بزرگ و دریافت نظر 60 نفر از هر بانک، در مجموع از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه «مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانکهای تجاری کشور» است که در آن نقش و اهمیت مولفه های اصلی به ترتیب (1) رفتار هوشمند، (2) تحلیل و برنامه ریزی پاسخ راهبردی، (3) اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، و (4) سیستم ها و بخش های هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج می تواند مبنای پیشنهادات سازنده ای برای نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانکها در خصوص افزایش ارتقای بازارگرایی آنها باشند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، بازارگرایی در بنگاه های خدماتی و بانکها، ایجاد هوشمندی، نشر هوشمندی، مشتری گرایی، رقیب گرایی
|
 • Mohammad Reza Hamidizadeh, Masoumeh Habibi, Ebrahim Hassanbighi Page 9
  Over the last four decades, companies have been interested in diversification strategies and creating multi-business corporations. Therefore, understanding how these corporations might be managed, has been one of the most important issues in management discipline.“Managing diversification and internal relationships in a diversified company” is one of the most important factors that affect performance. The internal development through “internal corporate venturing (ICV)”- independent ventures with full share of parent company- is a most popular mechanism for implementing diversification, especially in technologybased companies. Creating value by combining and coordinating new business units is expected from this method as used for development strategies in corporate level. So, the main goal is to study value creating mechanisms in parent-subsidiary relationship while applying ICV as a method for implementing diversification. This research is based on relational approach to value creating, and has focused on the business units, not parent company for its data. National Petrochemical Company of Iran is the core case for our studies.
 • Amir- Mohammad Golabi, Seyyed- Hamid Khodadad Hoseini, Mehran Rezvani, Jahangir Yadolahi Farsi Page 27
  with review of previous findings we are facing to this major problem that what are the major patterns or ways, SMEs apply in organizing their marketing mix elements? So, In this study we intend to explain the building block of marketing mix elements in small to medium size enterprise, and in so doing we apply a modernize exploration view, and whit establishing an effective convergence between the marketing and requirement of SMEs, try to explain the nature of the subject. Two types of innovation have been donein this study. First, an effective theoretical contributions and development of marketing knowledge boundaries in SME context, and other, practical participation and recognize the role model of such an active player in marketing activity, Using qualitative approach and exploratory case study strategy. Results showed that the components of Marketing Mix in small and medium size enterprises, including five major elements: Person (owner/manager), Product, Price, Promotion and Place, and 49 sub elements, which the first one (Person), as a new element was extracted in the process of this study and added to other conventional items. However it should be noted that, the content of other elements are different from the conventional ones. Besides, this hypothesis was strengthened that the marketing mix which apply in SME context is different from traditional elements include: Product, Price, Promotion and Place.
 • Ali Rezaeian, Mojtaba Lashkar Blooki Page 43
  In recent years, Competitive Intelligence has become an important issue in business and management. The purpose of this article is to analyze the effect of Competitive Intelligence (CI) on strategic decision making process. The identified attributes of the ideal type of Competitive Intelligence are Data Mining in several sources, real time risk identification, effective multimedia information presentation, Data and information Compression, knowledge sharing tools, on line customized report generators based on inquires and finally information storage, recovery and protection. This article demonstrates that these attributes affect strategic decision making process. Competitive Intelligence affect early stages of strategic decision making process but it is not Impressive. Instead it has more effect on Posterior stages. Research method, in this article, is multiple case studies.
 • Shamsodin Nazemi, Saeid Mortazavi, Hasan Jafariani Page 69

  This study is an attempt to answer two fundamental questions: first, Is there any relationship between strategic thinking and performance as an indication of organizational success? Second, how and to what extent organization learning mediates this likely relationship?. For this purpose, a conceptual model for strategic thinking was introduced based on literature review. Performance data(ROA) from a total number of 14 corporations registered in Mashhad Stock Exchange was utilized as performance indicator. A designed questionnaire to measure strategic thinking was provided to chief executive officers. Another questionnaire that had been used widely to measure organizational learning in previous studies, was given to the middle managers of the same organizations. Validity and reliability of both instruments were confirmed by using appropriate methods. The results showed a direct relationship between strategic thinking and performance. However, according to the findings of this research, organizational learning did not prove to mediate this relationship.

 • Masoud Kasaei, Mohammad Ahmadi Page 89
  This research is in regards to empirical assessment of marketing strategy strength in 87 Internet Service Providers(ISP’s) companies. This paper extends the qualitative research of Brian Smith(2004) that was the first work in effectiveness of marketing strategy making. By taking a simultaneous perspective, it examines the congruency within both internal environment and external environments. The methodology is quantitative, and uses a descriptive method to extend the findings to the whole population. The findings support the congruency hypotheses. Strong strategy is associated with internal and external congruency. There is strong marketing strategy in presence of at least one kind of congruency (internal or external). But there is no synergetic effect between external and internal congruency. There is a strong relationship between internal and external congruency. Further, within this research a mechanism for the congruency is identified. Interactions between the marketing strategy making process and organizational culture provide an underlying mechanism of internal congruency.
 • Seyyed Heydar Mirfakhradini, Seyyed Hasan Hatami Nasab, Reza Taleifar, Amir- Reza Konjkav Monfared Page 103

  The purpose of this study is to assessment and ranking the components of knowledge management, innovation knowledge and innovation performance. correlation and regression tests were used Then, the most importance components of KM ranked by TOPSIS technique. The Statistical Society of this study was the set of industrial companie's Fars province and the set of industrial companie's beverage and food industries Data collection was including previous literature and interviews with experts (to identify relevant and effective indicators) and questioned Finding show a positive and significant relationship between knowledge innovation and knowledge management and knowledge management and innovation performance. Finally, the most important components of knowledge management that influence KM and innovation performance were ranking using TOPSIS.

 • Hashem Aghazadeh, Mina Mehrnoosh Page 119
  Market orientation as an essential concept of marketing has not been studied in Iranian commercial banks with no native scale. This study aimed at develops a native scale for measuring market orientation and its situation in Iranian commercial banks. Accordingly as a result of theoretical and exploratory studies a comprehensive scale was developed which shows dimensions of market orientation. Validity of the scale is confirmed by 70 experts. The confirmed scale is questioned from 300 managers and officers of international department of commercial banks through a 2-page questionnaire. The findings are: (1) A native scale for measuring market orientation in Iranian commercial banks in which the importance of dimensions are intelligent behavior, analyzing and planning of strategic response, implementing and controlling of strategic response and coordinated systems and departments respectively; (2) Market orientation in Melli, Saderat, Mellat and Sepah Banks is appropriate and only in Tejarat Bank is inappropriate.