فهرست مطالب

Auditory and Vestibular Research - Volume:20 Issue: 1, 2011
 • Volume:20 Issue: 1, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/05/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نیما رضازاده، مهدی اکبری*، محسن احدی، حسین کریمی، فرانک علی آبادی، محمد کمالی صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  بروز بالای اختلالات گفتاری در کودکان مبتلا به فلج مغزی ممکن است با نقص در پردازش محرک شنوایی در ارتباط باشد. از این رو ضروری است تا با استفاده از آزمون های الکتروفیزیولوژیک و رفتاری شنوایی، وجود هرگونه آسیب محیطی و مرکزی سیستم شنوایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، 15 کودک مبتلا به دایپلژی اسپاستیک با میانگین سنی 77/5 و انحراف معیار 26/2 سال و 15 کودک هنجار با میانگین سنی 33/5 و انحراف معیار 80/1 سال، تحت آزمون های ادیومتری تن خالص، ایمیتانس و پاسخ های شنوایی ساقه مغز قرار گرفتند و نتایج دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.

  یافته ها

  آستانه های شنوایی و وضعیت گوش میانی در افراد مورد مطالعه در محدوده هنجار قرار داشت. اما در غالب موارد، هنگام ثبت رفلکس دگرسویی، آستانه ها افزایش نشان داد. مقایسه زمان نهفتگی مطلق و بین موجی پاسخ های شنوایی ساقه مغز در دو گروه مورد و شاهد، حاکی از افزایش معنی دار زمان نهفتگی امواج انتهایی، به ویژه موج V بود(04/0=p) که در نتیجه آن، فاصله بین موجی III-V(02/0=p) نیز افزایش چشمگیری نسبت به گروه شاهد نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اختلالات عصبی به خصوص در مسیر پلی مشبکی نخاعی و هسته های پلی مشبکی و قسمت های بالایی پل که مجاور با هسته های شنوایی نوار جانبی و برجستگی تحتانی قرار دارند موجب به هم ریختگی هم زمانی عصبی و افزایش زمان نهفتگی امواج انتهایی پاسخ های برانگیخته شنوایی می شود. همچنین نقص عملکرد در مراکز مولد امواج پاسخ های برانگیخته شنوایی در این کودکان نیز می تواند در این امر دخیل باشد.

  کلیدواژگان: پاسخ شنوایی ساقه مغز، دایپلژی اسپاستیک، وضعیت شنوایی
 • مرضیه کاظم طرقی، فرناز کشاورزی ارشدی، مهدیه صالحی صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  تاثیر بی چون وچرای شنوایی بر فراگیری زبان به ویژه در مراحل ابتدایی تکامل، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بنابراین هرگونه آسیب شنوایی می تواند بر توانایی زبانی و شناختی اثر بگذارد. این پژوهش با هدف مقایسه شکل گیری مفاهیم اولیه کلامی، غیرکلامی و ریاضی بین کودکان هنجار و کم شنوا انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش 88 کودک شنوا و کم شنوا، در گروه های سنی 4 تا 6 سال با آزمون محقق ساخته شکل گیری مفاهیم اولیه که براساس مقیاس های رشد زبان و شناخت تهیه شده بود مقایسه شدند. کودکان شنوا به صورت تصادفی خوشه ایو گروه کم شنوا به صورت نمونه قابل دسترس انتخاب شدند.
  یافته ها
  تفاوت میانگین نمرات کودکان شنوا و کم شنوا در هر سه طبقه مفاهیم اولیه کلامی، غیرکلامی و ریاضی، و بین تمامی گروه های سنی، از نظر آماری معنی دار بود(05/0>p). تاثیر عامل جنسیت از لحاظ آماری معنی دار نبود(05/0p>). عامل گروه در هر سه طبقه مفاهیم(001/0p<) و عامل سن تنها در مفاهیم ریاضی تاثیر معنی دار داشت(001/0p<).
  نتیجه گیری
  در فرایند آموزش رسمی کودکان کم شنوا لازم است در ابتدا توانایی آنها در درک مفاهیم کلامی، غیرکلامی و ریاضی، و مهارت های شناختی کلامی مشخص شود؛ برنامه آموزشی مناسب، متناسب با توانایی این کودکان تنظیم شود. چراکه در بیشتر مواقع برنامه آموزشی بدون اطلاع از چگونگی توانایی های زبانی شناختی کودک ارائه می شود و به تبع پیشرفت کودک با شکل های روبه رو خواهد شد.
  کلیدواژگان: آسیب شنوایی، مفاهیم اولیه کلامی، مفاهیم اولیه غیرکلامی، مفاهیم اولیه ریاضی، کودکان شنوا، کودکان کم شنوا
 • مرضیه معلمی، فهیمه حاجی ابوالحسن، جمیله فتاحی، رویا ابوالفضلی، شهره جلایی، فاطمه خمسه صفحات 16-25
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به میگرن به طور شایع شکایات دهلیزی را گزارش می نمایند. گاهی حتی در نبود این گونه شکایات، آزمون های نورواتولوژیک در فواصل بین حملات، سردرد نابهنجاری را نشان می دهند که نشانگر اختلال عملکرد دهلیزی تحت بالینی در این بیماران است. جهت ارزیابی بخشی از سیستم دهلیزی در این بیماران، در مطالعه حاضر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در افراد مبتلا به میگرن و افراد هنجار مقایسه شده است.
  روش بررسی
  افراد مورد مطالعه شامل 25 فرد دچار میگرن و 26 فرد داوطلب هنجار با محدوده سنی 53-20 سال بود. پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارائه محرک تن برست 500 هرتز با شدت 95 دسی بل nHL به ثبت رسید.
  یافته ها
  میانگین دامنه و زمان نهفتگی قله p13 در مبتلایان به میگرن به ترتیب کمتر و بیشتر از افراد هنجار به دست آمد که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود. به طوری که برای دامنه، در گوش راست و چپ 001/0=p و برای زمان نهفتگیp13، در گوش راست 004/0=p و در گوش چپ p=0/02 به دست آمد. تفاوتی بین میانگین زمان نهفتگی قله n23 و نسبت دامنه در دو گروه مشاهده نگردید(05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به مشاهده زمان نهفتگی تاخیر یافته در پاسخ بیماران دچار میگرن، احتمال درگیری نوار دهلیزی نخاعی در ساقه مغز وجود دارد. با این وجود، به علت محدود بودن تعداد نمونه های مورد بررسی، جهت تعمیم نتایج به کل بیماران دچار میگرن نیاز به تحقیقات گسترده تری می باشد.
  کلیدواژگان: پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی، ساکول، عضله جناغی چنبری پستانی، سیستم دهلیزی، میگرن
 • سیده ریحانه امینی، محمد کمالی، حسن عشایری، فرنوش جاراللهی صفحات 26-35
  زمینه و هدف
  طبق بررسی های انجام شده، وجود کودک ناشنوا و کم شنوا در خانواده، استرس فراوانی برای والدین دارد. مشاوره با والدین افراد کم شنوا و ارائه خدمات توانبخشی مناسب و افزایش رضایت مندی افراد می تواند در کاهش اضطراب آنها مؤثر باشد. این پژوهش درصدد بررسی ارتباط میان رضایت مندی از خدمات شنوایی شناسی و اضطراب والدین کودکان کم شنوا می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، 75 نفر از والدین کودکان کم شنوا که حداکثر یک سال از تشخیص کم شنوایی فرزندشان گذشته بود و جهت دریافت خدمات توانبخشی شنوایی به کلینیک های شنوایی شناسی تهران مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه و ابزار آن دو پرسش نامه سنجش رضایت مندی و اضطراب بود که توسط مادران تکمیل گردید.
  یافته ها
  بین میزان رضایت و اضطراب آشکار و پنهان افراد ارتباطی مشاهده نشد هر چند گروهی که بیشترین میزان رضایت (امتیاز 90-64) را داشتند از پایین ترین میزان اضطراب (امتیاز 20-0) برخوردار بودند. همچنین بین اضطراب آشکار و پنهان ارتباط معنی داری مشاهده شد(001/0p<)، در میان متغیرهای دموگرافیک، تنها محل سکونت تهران یا شهرستان رابطه معنی داری با رضایت مندی و اضطراب نشان داد و افراد شهرستانی به طور معنی داری رضایت کمتر(002/0p=) و اضطراب بیشتری داشتند(017/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نمره رضایت در افراد ساکن تهران نسبت به افراد شهرستانی بالاتر و اضطراب آنها پایین تر بود، نگرانی بیشتر افراد ساکن شهرستان در تداوم دریافت خدمات از محل سکونت خود، عاملی در جهت اضطراب بیشتر و رضایت کمتر آنها عنوان شد.
  کلیدواژگان: کودکان کم شنوا، خدمات شنوایی شناسی، پرسش نامه اضطراب، پرسش نامه رضایت مندی
 • نگین صالحی، مهدی اکبری *، مسعود مطلبی کاشانی، حمید حقانی صفحات 36-46
  زمینه و هدف

  یکی از آلاینده های شیمیایی که به همراه نویز به وفور در صنعت یافت می شود، مونواکسیدکربن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی آنتی اکسیدان ان استیل سیستئین بر عملکرد سلول های مویی خارجی خرگوش های در معرض همزمان نویز و مونواکسیدکربن انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه مداخله ای، 24 خرگوش نر انتخاب گردیده و پس از ارزیابی مقدماتی گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش، به طور تصادفی در چهار گروه مجزا قرار گرفتند. گروه ها شامل مواجهه با نویز و دریافت سرم نمکی، مواجهه با نویز و مونواکسیدکربن و دریافت سرم نمکی، مواجهه با نویز و دریافت ان استیل سیستئین، و مواجهه با نویز و مونواکسیدکربن و دریافت ان استیل سیستئین بودند.
  سپس در دو مرحله، دو ساعت و یک هفته پس از پایان مواجهه، مورد ارزیابی مجدد گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  مواجهه با نویز، مواجهه همزمان با نویز و مونواکسیدکربن، و همچنین استفاده از ان استیل سیستئین در هر دو گروه تغییر معنی داری را در دامنه گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش ایجاد کرد (005/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مواجهه همزمان با نویز و مونواکسیدکربن موجب تشدید کم شنوایی ناشی از نویز می گردد و به کارگیری ان استیل سیستئین می تواند از کم شنوایی ناشی از نویز و تشدید آن توسط مونواکسیدکربن جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: ان استیل سیستئین، گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش، نویز، مونواکسیدکربن
 • سارا حیدری، فرهاد ترابی نژاد، زهرا آقارسولی، فاطمه حسینی صفحات 47-53
  زمینه و هدف
  وضوح گفتار به عنوان عامل قابلیت فهم گفتار توصیف می شود. سنجش وضوح گفتار کاربردهای زیادی دارد که تعیین شدت اختلال گفتاری از جمله این موارد است. روش ها و تکالیف گفتاری متفاوتی برای ارزیابی وضوح گفتار مطرح شده است که در بین آنها تکالیف مربوط به شناسایی کلمه از روایی بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش ساخت آزمونی است که وضوح گفتار را در کودکان 3 تا 5 ساله اندازه گیری کند.
  روش بررسی
  در مرحله اول، تعداد زیادی کلمه گردآوری شد. جهت بررسی روایی محتوایی کلمات از 9 نفر از متخصصان گفتاردرمانی و یک نفر زبان شناس نظرسنجی شد. از بین این کلمه ها 34 کلمه که دارای روایی بالاتر از 70 درصد بودند به عنوان کلمه های آزمون انتخاب شدند، سپس تصاویر مربوط به کلمه ها تهیه شده و با همکاری متخصص گفتاردرمانی، تصاویر مناسب کلمات انتخاب شدند. 100 کودک دختر و پسر در محدوده سنی 5-3 سال در این آزمون شرکت کردند. پایایی به روش پایایی بین ارزیاب اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج بررسی پایایی نشان از تکرارپذیری آزمون وضوح گفتار، 85/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن 81/0 داشت.
  نتیجه گیری
  آزمون وضوح گفتار یک روش سریع جهت ارزیابی وضوح گفتار کودکان 3 تا 5 ساله می باشد. همچنین نتایج داده های آماری نشان می دهد که این آزمون از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: وضوح گفتار، واژه، کودکان
 • فرشته امیریانی، علی اکبر طاهایی، محمد کمالی صفحات 54-63
  زمینه و هدف
  اختلال یادگیری که به گروهی ناهمگن از اختلال ها اشاره دارد و ممکن است با مشکل در شنیدن، خواندن، نوشتن یا توانایی ریاضی بروز یابد. این کودکان به خاطر مشکل ناکارایی توجه در کلاس با مشکلات تحصیلی زیادی روبه رو می گردند. این پژوهش با هدف مقایسه توجه شنیداری در این گروه از کودکان با گروه عادی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  تعداد 27 دانش آموز پسر مبتلا به اختلال یادگیری 9-7 ساله به صورت غیراحتمالی ساده از بین نمونه های در دسترس انتخاب شدند، و 27 دانش آموز پسر عادی به عنوان گروه شاهد وارد این پژوهش شدند. جهت بررسی توجه شنیداری، انتخابی و تقسیم شده، به ترتیب از آزمون های گفتار در نویز فارسی و اعداد دایکوتیک استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز گفتار در نویز در مقایسه هر دو گوش گروه مبتلا به اختلال یادگیری، در سنین 7 و 8 سال، اختلاف معنی دار با میانگین امتیاز در گروه عادی نشان نداد(05/0p>). در مقایسه بین 9 ساله ها تنها در گوش راست میانگین امتیاز دانش آموزان عادی بیشتر بود(033/0p=). در اعداد دایکوتیک، بین میانگین امتیازها در گوش راست بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/0p>). اما در سنین 7 و 8 سال در گوش چپ میانگین امتیاز دانش آموزان عادی بیشتر بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در نسبت سیگنال به نویز مطلوب، توجه شنیداری انتخابی متاثر نمی شود لیکن به نظر می رسد توجه شنیداری تقسیم شده به دلیل عدم رشد کامل سیستم شنوایی مرکزی و یا اختلال پردازش شنیداری مرکزی متاثر می گردد.
  کلیدواژگان: توجه شنیداری، آزمون گفتار در نویز، آزمون اعداد دایکوتیک، اختلال یادگیری
 • سیده مریم خدامی، آذر مهری، یونس جهانی صفحات 64-72
  زمینه و هدف
  الگوی انسداد چاکنای مهم ترین نشانه استروبوسکوپی برای قضاوت درباره بهنجار بودن عملکرد حنجره است. بنابر پژوهش های اخیر، الگوی انسداد کامل تنها الگوی مشاهده شده در آواسازی بهنجار نیست. هدف از این مطالعه بررسی الگوی انسداد چاکنای در افراد بهنجار و بررسی عامل جنس بر آن می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی از بین 218 دانشجو و پس از تاریخچه گیری، ارزیابی ادراکی و ارزیابی صوت از دیدگاه فرد، 80 نفر، 58 زن و 22 مرد، با میانگین سنی 19/21، که ارزیابی ها دال بر بهنجار بودن صوت آنها بود، به صورت تصادفی انتخاب شدند ارزیابی ویدئولارنگوسکوپی در هنگام تولید واکه i// در سطوح زیر و بمی و بلندی عادتی، زیر، بم، بلند و آهسته انجام شد و الگوی انسداد چاکنای در سطوح آواسازی فوق ثبت و بین زنان و مردان مقایسه گردید.
  یافته ها
  فراوان ترین الگو در کل آواسازی ها، الگوی انسداد کامل بود اما الگوی شکاف خلفیY، دومین الگو در مردان با فراوانی 2/20 درصد و در زنان با فراوانی 4/39 درصد بود که مقایسه فراوانی ها دال بر وجود تفاوت معنی دار بین مردان و زنان بود(001/0=p). مقایسه الگوی انسداد در سطوح عادتی(004/0p=)، زیر(006/0p=) و آهسته (02/0p=) بیانگر تفاوت معنی دار بین دو جنس بود اما در هنگام تولید واکه به صورت بم(7/0p=) و بلند(19/0p=)، تفاوت معنی دار بین دو جنس مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  الگوی انسداد شکاف خلفی Y را می توان به همراه الگوی انسداد کامل یک یافته بهنجار استروبوسکوپی در افراد جوان دارای صوت بهنجار پذیرفت. علاوه بر این، جنسیت افراد تاثیر معنی داری بر الگوی انسداد چاکنای آنها دارد.
  کلیدواژگان: الگوی انسداد چاکنای، استروبوسکوپی، صوت بهنجار، جنسیت
 • فاطمه حسناتی، زهرا آقارسولی، بهروز محمودی بختیاری، محمد کمالی صفحات 73-81
  زمینه و هدف
  مطالعه زبان و شناسایی دقیق و سریع اختلالات و درمان آن از اولویت بالایی برای متخصصان برخوردار است. یکی از روش های بررسی سریع ساختار زبانی، روش تکرار جمله است که جهت اجرا و تجزیه و تحلیل، سریع تر از دیگر روش ها است. هدف از این پژوهش ساخت آزمون تکرار جمله برای اندازه گیری ساختار دستور زبان کودکان 5/2 تا 4 ساله و تعیین روایی و پایایی آن بود.
  روش بررسی
  در چند مرحله، با کمک آسیب شناس گفتار و زبان و زبان شناس، جملاتی مخصوص کودکان 5/2 تا 4 ساله تهیه شد. با نظرسنجی از 10 نفر از استادان، روایی محتوایی جملات بررسی شد. از بین این جملات 41 جمله که دارای روایی بالای 80 درصد بودند به عنوان جملات آزمون انتخاب شد. سپس تصاویر مناسب با جملات تهیه گردید و دوباره نظرسنجی انجام شد. 72 کودک (دختر و پسر) در سه گروه سنی شامل 5/2 تا 3، 3 تا 5/3، 5/3 تا 4 سال، در این آزمون شرکت کردند. پایایی به روش آزمون بازآزمون به فاصله 2 هفته برای همان 72 کودک اجرا شد.
  یافته ها
  شاخص روایی محتوایی جملات نهایی آزمون 80 درصد به دست آمد. میزان تکرارپذیری نسبی کل آزمون 95/0 و خطای معیار اندازه گیری آزمون برابر با 45/7 به دست آمد. همچنین تفاوت بین میانگین های امتیاز کسب شده از جملات آزمون بین گروه های سنی مورد مطالعه معنی دار بود(001/0p<، 001/0p<، 014/0p=).
  نتیجه گیری
  آزمون تکرار جمله روشی سریع برای اندازه گیری ساختار دستور زبان کودکان 5/2 تا 4 ساله فارسی زبان می باشد. همچنین آزمون از لحاظ محتوایی، روا بوده و پایایی بسیار بالایی دارد.
  کلیدواژگان: آزمون تکرار جمله، دستور زبان، کودکان، زبان فارسی
 • یاسمن نجبا، نعمت الله روح بخش*، محمدعلی عقابیان، شهره جلایی، سینا هوشمند صفحات 82-95
  زمینه و هدف

  فنون تصویربرداری عصبی در پردازش شنیداری و دیداری گفتار از رویکردهای جدید علوم اعصاب در مطالعات ساختاری سازوکارهای عالی درگیر در این فرآیند به شمار می رود. این مطالعه به منظور بررسی فعالیت مغزی در هنگام درک محرک های گفتاری دیداری و شنیداری در افراد هنجار فارسی زبان توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی صورت گرفت.

  روش بررسی

  تصاویر حاصل از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی فعالیت مغزی 19 زن 30-20 ساله با ارائه محرک بینایی /ka/ و محرک شنوایی /pa/ به روش طراحی بلوک در قالب دو سری تصاویر T1-weighted و عملکردی، ثبت گردید. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار FSL تجزیه تحلیل شد و نتایج گروهی با یکدیگر مقایسه گردید.

  یافته ها

  در پاسخ به محرک دیداری، بخش های میانی و نیز سطوح قشری فعال گردید، اما در پاسخ به محرک شنیداری بیشتر فعالیت ها در عمق دیده شد. در این راستا، منطقه مارجینال فوقانی قدامی چپ و قسمت هایی از سیستم حرکتی گفتار شامل قشر اینسولار و سینگولیت با محرک دیداری، و منطقه مارجینال فوقانی خلفی چپ و شکنج گیجگاهی فوقانی راست با محرک شنیداری فعال شدند. به علاوه در این بررسی در تعداد 15 نفر از افراد اثر McGurk در سطح رفتاری نیز به اثبات رسید.

  نتیجه گیری

  فعال شدن منطقه ای واحد، شکنج مارجینال فوقانی چپ، در پاسخ به هر دو محرک دیداری و شنیداری، فرضیه وجود منطقه مشترک پردازش واج شناختی ورودی حواس را مطرح می نماید. شدت فعالیت با محرک شنیداری بیشتر می باشد، و همچنین مناطق با محرک دیداری گستردگی و تعدد بیشتری دارند که نشان از ناآشنایی مغز افراد هنجار در درک محرک های دیداری گفتاری است.

  کلیدواژگان: ام آر آی عملکردی، پردازش شنوایی گفتاری، پردازش بینایی گفتار، اثر مک گرک
 • سحر شمیل شوشتری، منصوره عادل قهرمان، مهین صدایی، سعید طالبیان، شهره جلایی، مجتبی توکلی صفحات 96-106
  زمینه و هدف
  انجام آزمون های تعادلی مرسومی مانند الکترونیستاگموگرافی و ویدئونیستاگموگرافی، به علت آنکه نیاز به بینایی دارد در نابینایان میسر نمی باشد. از آنجا که آزمون پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، نیاز به بینایی ندارد به نظر می رسد آزمون مناسبی برای ارزیابی بخشی از سیستم دهلیزی این افراد باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان وقوع و زمان نهفتگی موج p13 و n23 در نابینایان مادرزادی و افراد بینا انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی مقایسه ای، پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارائه محرک تن برست 500 هرتز با شدت 95 دسی بل nHL در 20 فرد بینا و 20 فرد نابینای مادرزاد در محدوده سنی 30-18 سال ثبت شد.
  یافته ها
  پاسخ پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در تمامی افراد (100%) مشاهده گردید. میانگین زمان نهفتگی امواج p13 و n23، هر دو گوش، در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شکل گیری مسیر عصبی و قوس رفلکسی پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در افراد نابینا مشابه افراد بینا بوده و رشد این مسیر مستقل از سیستم بینایی صورت می گیرد. از این رو آزمون پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی می تواند آزمون مفیدی در ارزیابی عملکرد بخشی از سیستم دهلیزی نابینایان باشد.
  کلیدواژگان: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، عضله جناغی، چنبری، پستانی، نابینایی مادرزادی
 • اکرم پوربخت صفحات 107-115
  زمینه و هدف
  داروی ان استیل سیستئین، پیش ماده گلوتاتیون، آنتی اکسیدان داخل سلولی و خنثی کننده رادیکال های آزاد است که اثر حفاظتی آن بر ضد آسیب ناشی از صدا قبلا گزارش شده است. در صنعت افراد زیادی در معرض هم زمان صدا و آلاینده های شیمیایی از جمله مونوکسیدکربن قرار دارند. از این رو در این مطالعه نقش حفاظتی ان استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب ناشی از مواجهه هم زمان صدا و مونوکسیدکربن در حیوانات بررسی شد.
  روش بررسی
  تعداد 12 خرگوش برای 5 روز و هر روز 8 ساعت در معرض صدا با پهنای باند وسیع و شدت 100 دسی بل SPL و هم زمان در معرض گاز مونوکسیدکربن قرار گرفتند. گروه شاهد و آزمون یک ساعت قبل از مواجهه به ترتیب سرم نمکی و ان استیل سیستئین 325 میلی گرم هر کیلو وزن بدن دریافت کردند. اثر حفاظتی ان استیل سیستئین، 3 هفته بعد از مواجهه با بررسی بافت شناسی ارزیابی شد.
  یافته ها
  در گروه شاهد، مواجهه هم زمان صدا و مونوکسیدکربن آسیب قابل توجهی در سلول های مویی خارجی ایجاد کرده بود، اما سلول های مویی داخلی و سلول های ستونی تغییر شکل خاصی نشان نمی دادند. در گروه آزمون، ان استیل سیستئین توانست به طور قابل توجهی سلول های مویی خارجی را حفظ کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که داروی ان استیل سیستئین می تواند از آسیب سلول های مویی ناشی از مواجهه هم زمان با صدا و مونوکسیدکربن جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: ان استیل سیستئین، کم شنوایی ناشی از صدا، مونوکسیدکربن، سلول مویی، بافت شناسی
 • نادر حاجلو، اسماعیل انصاری صفحات 116-127
  زمینه و هدف
  اختلال شنوایی شایع ترین نقص حسی عصبی در انسان است که در صورت نبود مطالعات اپیدمیولوژیک و در پی آن عدم طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه، بخشی از نیروی مولد جامعه را دچار معلولیت خواهد ساخت. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلال شنوایی در کل جمعیت استان اردبیل و بررسی نقش علل مختلف مادرزادی، اقتصادی اجتماعی، تصادفات و خصوصیات فردی در میزان شیوع این اختلال انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی پیمایشی 10718 نفر به روش تصادفی خوشه ایاز کل جمعیت استان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه غربالگری، دستگاه ادیومتر بالینی، پرسش نامه افراد مبتلا به اختلال شنوایی و پرسش نامه افراد عادی، جمع آوری شد. داده ها با شاخص های آماری فراوانی، درصد، در هزار محاسبه و با آزمون کای دو تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 1/7 در هزار نفر دچار نقص شنوایی و 3/4 در هزار نفر نیز دچار کم شنوایی هستند. اختلال شنوایی در روستاییان و سالخوردگان استان اردبیل بیشتر است(046/0p=) ولی بین دو جنس تفاوت معنی داری از لحاظ میزان اختلال شنوایی وجود نداشت(05/0p>). همچنین اختلاف معنی داری بین اختلال شنوایی فرزند و خویشاوندی والدین(031/0p=)، مصرف دارو دوران بارداری(028/0p=)، بارداری در سن بالا(007/0p=)، اختلال شنوایی والدین و بیماری شدید در دوران بارداری(001/0p=)، درآمد خانواده(004/0p=)، محل سکونت(001/0p=)، وجود داشت.
  نتیجه گیری
  محرومیت های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی از مهم ترین علل شیوع اختلال شنوایی در استان اردبیل است. بنابراین توجه همه جانبه به رفع محرومیت های مذکور، بیش از پیش ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: ناشنوایی، کم شنوایی، شیوع، معلولیت شنوایی، اردبیل
 • مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی، سرور یکتاخواه صفحات 128-136
  زمینه و هدف
  استرس با رضایت از زندگی و بیماری های جسمانی مرتبط است. یکی از عوامل استرس، تولد کودک مبتلا به ناتوانی است. کودکانی که از نظر ذهنی یا جسمی ناتوان هستند، به خصوص کودک ناشنوا یا کم شنوا استرس خاصی را بر والدین به ویژه مادر تحمیل می کنند. هدف این پژوهش مقایسه میزان استرس در مادران دارای کودک کم شنوا با سایر مادران دارای کودک کم توان ذهنی، کم بینا و عادی می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقایسه ای 120 مادر در چهار گروه دارای فرزند کم توان ذهنی، کم بینا، کم شنوا و عادی، و به روش تصادفی خوشه ایدر شهرستان کرج انتخاب شدند. جهت تعیین میزان استرس از پرسش نامه رویدادها و تغییرات زندگیMc Cubbin و همکاران به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که میزان استرس مادران دارای کودک کم شنوا با دیگر مادران کودکان استثنایی و کودکان عادی، در کل و در خرده مقیاس های فشارهای درون خانوادگی، مالی و تجاری، ناشی از تغییر شغل، بیماری و پرستاری و کم و زیاد شدن اعضای خانواده دارای تفاوت معنی داری بود(05/0p<). در دیگر خرده مقیاس ها تفاوت معنی داری بین گروه ها دیده نشد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که ناشنوایی یک معلولیت پنهان است، کودک کم شنوا مجموعه ای از مشکلات آموزشی و اجتماعی را با خود به همراه دارد که برای والدین به ویژه مادر استرس زیادی ایجاد می کند. برای کاهش استرس مادران راهکارهایی چون مشاوره های خانوادگی، آموزش مهارت های مقابله ای مناسب در برابر استرس، حمایت اجتماعی کافی، ایجاد کلاس های آموزشی مخصوص والدین ضروری انگاشته می شود.
  کلیدواژگان: استرس، مادران کودکان استثنایی، کم شنوا، کم توان ذهنی، کم بینا
|
 • Nima Rezazade, Mehdi Akbari, Mohsen Ahadi, Hossein Karimi, Faranak Aliabadi, Mohammad Kamali Pages 1-8
  Background And Aim

  High incidence of speech disorders in children with cerebral palsy could be related to a deficiency in processing of auditory stimuli. So it is vital to check out any peripheral or central disorders in auditory system using behavioral and electrophysiological auditory tests.

  Methods

  In a cross-sectional study, 15 children with spastic diplegia, mean age 5.77, SD 2.26 years, and 15 normal children, mean age 5.33, SD 1.80 years, were tested using pure tone audiometry, immittance and auditory brainstem responses. The results were compared between the two groups.

  Results

  Hearing thresholds and middle ear status were in normal range in all participants; however, contralateral acoustic reflex thresholds were mostly elevated. Comparing absolute latency and interpeak latency intervals of auditory brainstem responses between the two groups, absolute latency interval of later waves, and in specific the V wave, was significantly longer in diplegic children (p=0.04) resulting in a longer III-V interpeak latency intervals (p=0.02).

  Conclusion

  Neurological disorders in ponto-reticulo-spinal pathway, pontine reticular nuclei and upper pons which are adjacent to auditory nuclei of lateral leminiscus and inferior colliculus result in auditory dys-synchrony and increased latency intervals in latter waves of auditory brainstem responses. This could also attributed to functional disorders in wave-generating sites in these patients.

 • Marziyeh Kazemtarghi, Farnaz Keshavarzi Arshadi, Mahdiyeh Salehi Pages 9-15
  Background And Aim
  Hearing impairment through the primary episode of development has an undeniable effect on communicative language and cognitive ability of children. The purpose of this study was to compare primary verbal, nonverbal and mathematical concept formation, between children with and without hearing impairment.
  Methods
  In this study 88 children with normal and impaired hearing were compared in four-, five- and six-year old age groups. Normal children were selected randomly and the other group consisted of the available children with impaired hearing. To evaluate verbal, nonverbal and mathematic concepts, a test was designed and developed based on language and cognitive developmental scale in normal children.
  Results
  Significant difference was seen in the average scores in each concept class between normal and impaired hearing group in all age groups (p<0.05). There was no statistical significance between girls and boys. Hearing groups had statistical significant difference in each group of concepts (p<0.001). Age had statistical significance only in mathematics’ concepts (p=0.001).
  Conclusions
  This study supports the necessity of assessing the understanding of verbal, nonverbal and mathematic concepts, as well as cognitive and verbal skills in children with hearing impairment, prior to any formal education program planning. The curriculum should be arranged according to these abilities and skills. Otherwise it would be hardly practical and functional for these children to go through the curriculum which is planned without any notion to their basic abilities.
 • Marziyeh Moallemi, Fahimeh Hajiabolhassan, Jamileh Fatahi, Roya Abolfazli, Shohre Jalaie, Fatemeh Khamseh Pages 16-25
  Background And Aim
  Patients with migraine commonly show vestibular symptoms. However, abnormal neurotological test findings during the inter-attack intervals, even in the absence of vestibular symptoms, are suggestive of subclinical vestibular dysfunction in migraine. This study aimed to compare the vestibular evoked myogenic potentials between migraine patients and normal individuals.
  Methods
  Subjects included 25 patients with migraine and 26 healthy volunteers with an age range of 20-53 years old. The vestibular evoked myogenic potentials were recorded with 500 Hz tone bursts at 95 dB nHL.
  Results
  Mean of absolute amplitude and p13 latency values in the migraine group were significantly less and more than the normal group, respectively (p=0.001 for absolute amplitude in right and left ears; p=0.004 for p13 latency in right ears and p=0.02 in left ears). There was no statistically significant difference between the two groups in mean of the n23 latency and also the amplitude ratio (p>0.05).
  Conclusion
  According to the prolonged latency of vestibular evoked myogenic potentials response, vestibulospinal tract in brainstem is probably involved in migraine patients. However, due to small sample size, for generalizing this result to all patients with migraine, further researches are needed.
 • Seyedeh Reyhaneh Amini, Mohammad Kamali, Hassan Ashayeri, Farnoush Jarollahi Pages 26-35
  Background And Aim
  Hearing-impaired children make a lot of stress for the parents. Providing the parents of these children with suitable consultation and rehabilitation services results in increased satisfaction and reduced anxiety level. In this study we investigated the relationship between audiology service satisfaction and level of anxiety in parents of hearing-impaired children.
  Methods
  Seventy-five parents of hearing-impaired children, whose problem was diagnosed during the last year, participated in the study. The mothers were interviewed using satisfaction and anxiety questionnaires.
  Results
  There was no association between level of service satisfaction and parental state and trait anxiety level; however, the group with a higher level of satisfaction (score 64-90) recorded a lower anxiety score (0-20). There was also a significant association between parental state and trait anxiety level (p<0.001). Considering the demographic data, only the living place (Tehran compared with other provinces) showed a significant association with satisfaction and anxiety levels; people living in small provinces had a significantly less satisfaction level (p=0.002) and a more anxiety score (p=0.017).
  Conclusion
  Lack of durability of services was the concern of people living in small provinces which resulted in being more anxious and less satisfied.
 • Negin Salehi, Mehdi Akbari, Masoud Motalebi Kashani, Hamid Haghani Pages 36-46
  Background And Aim

  One of the chemical pollutions which is frequently common in industry-other than noise is carbon monoxide. The present study aimed to assess the putative protective effect of N-acetylcysteine on the function of outer hair cells of rabbits exposed simultaneously to noise and carbon monoxide.

  Methods

  24 male rabbits are entered in this interventional study. After obtaining baseline distortion product otoacoustic emissions, rabits were randomely devided into four groups. The groups Included: exposed with noise and received saline, exposed with noise and carbon monoxide and received saline, exposed with noise and received N-acetylcysteine, and exposed with noise and carbon monoxide and received N-acetylcysteine. Subsequently, they were evaluated again with distortion product otoacoustic emissions in two stages (two hours and one week after the exposure). Data were recorded and analyzed using paired and independent sample t-tests.

  Results

  Exposure to noise, and also simultaneous exposure to noise and carbon monoxide, and moreover using N-acetylcysteine in both groups, produced significant changes in distortion product otoacoustic emissions amplitudes (p<0.005).

  Conclusion

  The findings of the present research reveal that simultaneous exposure to noise and carbon monoxide may potentiate noise induced hearing loss. In addition, utilizing N-acetylcysteine can be used as a preventive agent for noise induced hearing loss and to avoid its potentiation with carbon monoxide.

 • Sara Heydari, Farhad Torabi Nezhad, Zahra Agha Rasouli, Fatemeh Hoseyni Pages 47-53
  Background And Aim
  Speech intelligibility is defined as a measure of effectiveness of understanding speech. It has many applications such as nomination of speech disorder intensity. Different methods and speech tasks have been designed for assessment of speech intelligibility amongst which word identification tasks have high validity. This study aimed to provide a test to measure speech intelligibility among children aged 3 to 5 years old.
  Methods
  Many words were collected and content validity was assessed by 9 speech-language pathologists and 1 linguist. Thirty four words with a content validity above 70% were chosen as the test words and the speech-language pathologists collected suitable pictures for the words. One hundred boys and girls aged 3 to 5 years participated in the study. Inter-rater reliability was administered to assess the test reliability.
  Results
  An interclass correlation coefficient of 0.85 and spearman correlation coefficient of 0.81 was obtained for the speech intelligibility test.
  Conclusion
  Speech intelligibility test has appropriate validity and reliability and is suitable for assessment of intelligibility in 3 to 5 years old children.
 • Fereshteh Amiriani, Ali Akbar Tahaei, Mohammad Kamali Pages 54-63
  Background And Aim
  Learning disability is a term referes to a group of disorders manifesting listening, reading, writing, or mathematical problems. These children mostly have attention difficulties in classroom that leads to many learning problems. In this study we aimed to compare the auditory attention of 7 to 9 year old children with learning disability to non- learning disability age matched normal group.
  Methods
  Twenty seven male 7 to 9 year old students with learning disability and 27 age and sex matched normal conrols were selected with unprobable simple sampling. 27 In order to evaluate auditory selective and divided attention, Farsi versions of speech in noise and dichotic digit test were used respectively.
  Results
  Comparison of mean scores of Farsi versions of speech in noise in both ears of 7 and 8 year-old students in two groups indicated no significant difference (p>0.05) Mean scores of 9 year old controls was significant more than those of the cases only in the right ear (p=0.033). However, no significant difference was observed between mean scores of dichotic digit test assessing the right ear of 9 year-old learning disability and non learning disability students (p>0.05). Moreover, mean scores of 7 and 8 year- old students with learning disability was less than those of their normal peers in the left ear (p>0.05).
  Conclusion
  Selective auditory attention is not affected in the optimal signal to noise ratio, while divided attention seems to be affected by maturity delay of auditory system or central auditory system disorders.
 • Seyyedeh Maryam Khoddami, Azar Mehri, Yunes Jahani Pages 64-72
  Background And Aim
  Glottic closure pattern is one of the most important stroboscopic signs in judging the normality of laryngeal function. According to the recent researches, complete glottic closure is not the only pattern in normal phonation. The aim of this study was to investigate the glottic closure pattern in normal subjects and to understand the role of sex in having different glottic closure patterns.
  Methods
  In a cross-sectional study, 80 subjects (58 females and 22 males; mean age of 21.19 years) were randomly selected from a population of 218 students. After taking a full medical history and performing perceptual and voice self assessment, subjects without any vocal disorders were recruited. Videolaryngoscopic assessment was performed during producing the vowel sound /i/ in habitual, high, low, loud and soft levels of phonation. Glottic closure patterns were analyzed in different phonation and also were compared between males and females.
  Results
  Although complete closure was the most frequent pattern, Y posterior chink was the second pattern in males (20.2%) and females (39.4%) in all phonation. The results revealed significant difference between males and females in glottic closure pattern (p=0.001). Moreover, significant differences were observed in habitual (p=0.004), high (p=0.006) and soft (p=0.02) phonations between males and females; however, the differences in low (p=0.7) and loud (p=0.19) phonations between males and females were not significant.
  Conclusion
  Y posterior chink, as well as complete closure, are likely to be normal findings in people with normal voice. Besides, gender has a significant influence on glottic closure pattern.
 • Fatemeh Hasanati, Zahra Agharasouli, Behrouz Mahmoudi Bakhtiyari, Mohammad Kamali Pages 73-81
  Background And Aim
  valid identification, prevention, and treatment of language disorders are a high priority for the speech and language professionals. One method for studying language development is sentence repetition that is faster to implement and analysis than other procedures. The aim of this project was constructing sentence repetition test as a quick measure of grammatical potency in 2.5 to 4 year old children.
  Methods
  Sentences appropriate for 2.5 to 4 year old children were selected during several stages by speech and language pathologist and linguists. The validity of sentences was assessed by professional masters in this theme. Subsequently, 41 sentences including those with 80% high validity were selected as the test sentences. Appropriate pictures were also provided with sentences. The test was administrated to 72 children in 3 groups (2.5-3, 3-3.5, and 3.5-4 year olds, gender matched). The reliability was administered with a test-retest design across a 2 weeks interval.
  Results
  Content validity Index for this test was 80%. "Test-retest reliability” was used for reliability of this test. The Interclass correlation coefficient for this test was 0.95 and standard error measurement was 7.45. The average of scores for sentence repetition, between groups was significant (p<0.001, p<0.001, p= 0.014).
  Conclusion
  This sentence repetition test has the appropriate validity and reliability as well as the capability of proper and quick assessment (screening) of grammatical development in 2.5 to 4 year old Persian speaking children.
 • Yasaman Nojaba, Nematollah Rouhbakhsh, Mohammad Ali Oghabian, Shohreh Jalaie, Sina Houshmand Pages 82-95
  Background And Aim

  Neuroimaging techniques in audiovisual speech processing are innovative approach to neuroscience investigation that steadily influences the deep survey of highly mechanisms involved in this process. The purpose of this study was to evaluate brain activity via functional magnetic resonance imaging throughout audiovisual speech perception in Persian language.

  Methods

  Functional MRI was used to assess 19 normal 20-30 year old women while they had been presented syllable /ka/ visually and /pa/ auditory using block design method, in which it would provide two series of imaging, functional and T1-weighted. Subsequently, the results were analyzed and compared by FSL software.

  Results

  The results of this study pointed out that both middle and cortical regions of brain are activated in visual stimuli and its middle regions are activated in response to auditory stimuli. Hence, left anterior supramarginal, some parts of motor speech system including insular and cingulate cortex-precentral cortex were stimulated with visual stimulus and left posterior supramarginal as well as right supramarginal gyrus were stimulated with auditory stimulus. Moreover, in this investigation, McGurk effect was behaviorally proven in fifteen subjects.

  Conclusion

  It was hypothesized that the activation of unique region, supramarginal gyrus, with both audio and visual stimuli indicated the presence of commonplace region for phonologic processing of sensory inputs. In addition, auditory stimuli develop more intense activity; and on the other hand, broaden-maximum voxel-as well as extra regions are demonstrated in response to visual stimuli. These points represent the unfamiliarity of normal individual brain to percept visual speech stimuli.

 • Sahar Shomeil Shushtary, Mansoureh Adel Ghahraman, Mahin Sedaie, Saeed Talebian, Shohreh Jalaie, Mojtaba Tavakoly Pages 96-106
  Background And Aim
  Conventional balance tests such as electronystagmography and videonystagmography, which are vision-dependant, are not practical in blind patients. Instead, vestibular evoked myogenic potential, not needing any vision, seems to be a more appropriate test for evaluating the vestibular system, in these patients. This study aimed to assess the prevalence and the latencies of p13 and n23 waves among congenitally blind and sighted participants evaluated by vestibular evoked myogenic potential.
  Methods
  In a cross-sectional study, vestibular evoked myogenic potential was recorded for 20 sighted and 20 congenitally blind subjects, aged 18 to 30 years old, using 500 Hz-tone bursts (95 dBnHL).
  Results
  Vestibular evoked myogenic potentials responses were present in all (100%) of the participants. Considering the results of the both ears, there was no significant difference between mean p13 and n23 latencies of the two groups (p>0.05).
  Conclusion
  Formation of vestibular evoked myogenic potentials reflex arc and neural pathway in congenitally blind patients is similar to sighted individuals; hence, the development of this pathway is independent of the visual system. Vestibular evoked myogenic potentials test is a useful test to assess vestibular function of the blinds.
 • Akram Pourbakht Pages 107-115
  Background And Aim
  N-acetylcysteine, a glutathione precursor and reactive oxygen species scavenger, is reported to be effective in reducing noise-induced hearing loss. Many workers in industry are exposed simultaneously to noise and chemical pollutants such as carbon monoxide. We investigated effectiveness of N-acetylcysteine in protecting the cochlea from simultaneous noise and carbon monoxide damages.
  Methods
  Twelve rabbits were exposed simeltaneously to 100 dB sound pressure level of broad band noise and carbon monoxide 8 hours a day for 5 days. One hour before exposure, experimental group received 325 mg/kg of N-acetylcysteine while normal saline was administered for the control group. The protective effect of N-acetylcysteine was evaluated 3 weeks after exposure by histological assessment of the hair cells.
  Results
  Simultaneous exposure to noise and carbon monoxide resulted in a considerable damage to the outer hair cells; however, the inner hair cells and the pillar cells remained intact. Use of N-acetylcysteine in the experimental group significantly reduced the extent of outer hair cell loss.
  Conclusion
  N-acetylcysteine attenuates simultaneous noise and carbon monoxide induced hair cell damage in rabbits.
 • Nader Hajloo, Smaeil Ansari Pages 116-127
  Background And Aim
  Hearing impairment is the most prevalent sensorineural defect in human. Epidemiological studies and the following preventive programs are the first steps to save many individuals from being handicapped and non-productive. Hereby, we aimed to study the prevalence of hearing impairment in Ardabil province and to assess the prevalent causes of hearing impairment in Ardabil.
  Methods
  In this study, 10718 cases were selected by random cluster sampling from rural and urban population in Ardabil province. Data was gathered using screening questionnaire, normal- and impaired-hearing individual questionnaire, and clinical audiometry. Statistical indices were calculated and data was analyzed using chi-square test.
  Results
  7.1 per thousand individuals suffer hearing impairment and 4.3 per thousand are deaf. Hearing impairment was significantly more among villagers and aged individuals (p=0.46). However, there was no significant deference between two genders (p>0.05). Our results also showed significant deference in consanguineous marriage (p=0.031), accidents in pregnancy (p=0.007), older age of mother (p=0.007), parents hearing loss, severe illness during childhood (p=0.001), low family income (p=0.004), rural housing and educational level of parents (p=0.001) with hearing impairment.
  Conclusion
  Health status, economical, cultural and educational level of society are the most important factors associated with hearing impairment in Ardabil province. Consequently, extensive preventive programs are required to limit such factors.
 • Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Asghar Kakojoibari, Tayebeh Mohtashami, Soroor Yektakhah Pages 128-136
  Background And Aim
  Stress is associated with life satisfaction and also development of some physical diseases. Birth of a disabled child with mental or physical disability (especially deaf or blind children), impose an enormous load of stress on their parents especially the mothers. This study compared stress levels of mothers with hearing impaired children and mothers of normal children or with other disabilities.
  Methods
  In this study, cluster random sampling was performed in Karaj city. 120 mothers in four groups of having a child with mental retardation, low vision, hearing impairment and with normal children were included. Family inventory of life events (FILE) of Mc Cubbin et al. was used to determine stress level in four groups of mothers.
  Results
  The results of this research indicated a significant difference (p<0.05) between stress levels of mothers with hearing impaired children and mothers of other disabled and normal children in subscales of intra-family stress, finance and business strains, stress of job transitions, stress of illness and family care and family members "in and out''. There was no difference between compared groups in other subscales.
  Conclusion
  Since deafness is a hidden inability, the child with hearing impairment has a set of social and educational problems causing great stress for parents, especially to mother. In order to decrease mother’s stress, it is suggested to provide more family consultation, adequate social support and to run educational classes for parents to practice stress coping strategies.