فهرست مطالب

اطلاع شناسی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1389)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1389)
 • 180 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی سهم کشورهای جهان از تولید علم در حوزه علوم و فن آوری نانو در پژوهش های بین المللی (پایگاه آی. اس. آی)
  محمد امین عرفان منش، فرشته دیدگاه صفحه 3
 • بررسی میزان تولیدات علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران بر مبنای مدارک موجود در پایگاه اطلاعاتی چکیده نامه کتابداری، اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات (LISTA) در یک دهه اخیر (1999-2009)
  هیوا عبدخدا، لیلا محمدی، عبدالحسین بیگدلی صفحه 23
 • استفاده از استنادهای اینترنتی در مقابل مجلات کتابداری و اطلاع رسانی: فرصت ها و تهدیدها
  اورانوس تاج الدینی، علی سادات موسوی، هادی شریف مقدم صفحه 39
 • بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها
  محسن نوکاریزی، مریم علیان صفحه 57
 • مطالعه پر استنادترین مقالات محققان ایرانی در پایگاه شاخص های اسلامی علم (ESI): با تاکید بر کاربرد مجلات علمی
  فاطمه جعفری، سیدسارا منیری صفحه 79
 • شبکه های هم تالیفی بین شهری و بین موسسه ای در مقالات آی.اسم آی ایرانی رشته های روان شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت و اقتصاد
  نجلا حریری، مهسا نیکزاد صفحه 93
 • تولیدات و مشارکت علمی کشورهای برتر آسیا طی سال های 1999 تا 2008: مطالعه پایگاه اسکوپوس
  محمد امین عرفان منش، رضا بصیریان جهرمی صفحه 109
 • بررسی کمی و کیفی توصیف محتوا در وبگاه های کتابخانه ای دانشگاه های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
  آزاد پاک نژاد، خاتون شنبدی صفحه 127
 • بررسی روابط درون رشته ای و میان رشته ای در برون داده های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه دایالوگ از سال 1972 تا 2009: تحلیل استنادی مجله به مجله
  فریده عصاره، عبدالحمید معرف زاده، زهرا یوسفی صفحه 147