فهرست مطالب

دنا - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1389)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه ترشیزی، سید علیرضا سعادتجو، مصطفی هادوی، امید نورمحمدیان، علیرضا مؤمنی، قاسم مصلح، مهدی نمازی صفحه 1
  مقدمه و هدف
  استرس شغلی با افزایش بیماری های مختلف مرتبط است اما احتمالا بیشترین نمود آن عواقب وسیع اجتماعی و اقتصادی به صورت غیبت، گردش کار، از دست دادن بهره وری و هزینه های بازنشستگی واز کار افتادگی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع استرس ومقایسه میزان استرس کارکنان بخش های مختلف کارخانه کویرتایربیرجند انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 196 نفر از کارکنان بخش های مختلف کارخانه کویر تایر بیرجند در سال 1387 به روش نمونه گیری طبقه بندی سهمی و به صورت تصادفی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل دوبخش اطلاعات دموگرافیک وپرسشنامه استرس شغلی کودرون بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، شاخص های آمار توصیفی، آزمونهای مجذورکای و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  ازکل کارکنان کارخانه97 نفر(5/49 درصد) دارای استرس شغلی بسیار شدید، 49 نفر (25درصد) دارای استرس شغلی و50 نفر (5/25درصد) استرس طبیعی بودند. فراوانی استرس شغلی شدید در کارگران واحد تولید53 نفر(8/55درصد)، واحد اداری16نفر(50 درصد) و واحد پشتیبانی28نفر(6/40درصد) بود. بین متغیرهای درآمد کافی و خواب کافی با سطح استرس شغلی رابطه معنی دار آماری وجود داشت (001/0>p).
  نتیجه گیر ی: با توجه به بالا بودن سطح استرس شدید، برنامه ریزی جامع جهت رفع و پیشگیری از این مشکل ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: استرس شغلی کارکنان، کارخانه، محیط کار
 • فاطمه بلالی میبدی، مریم حسین پور، مینو محمودی، شکوفه مهربخش، سعیده حاجی مقصودی صفحه 11
  مقدمه و هدف
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که موجب کاهش انگیزه، اختلال در کارکرد و ناتوانی در فعالیت می شود. به منظور تعیین شیوع افسردگی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد، مطالعه حاضر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد بود که435 نفر از آنان در مرکز سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1389 انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. اطلاعات بر اساس آزمون افسردگی بک همراه با پرسشنامه مشخصات دموگرافیک جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری توسط ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه در برنامه نرم افزارSPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی درزنان 4/11 ±6/22 بود. شیوع کلی افسردگی در جامعه مورد بررسی 310 نفر(3/71درصد)با دامنه اطمینان (5/75-8/66درصد) بود که 79 نفر(2/18درصد) دارای افسردگی خفیف، 120 نفر(6/27 درصد) افسردگی متوسط و111 نفر (5/25) افسردگی شدید بودند. شیوع افسردگی در زنان مطلقه 72 نفر (6/70درصد)، همسر مرده 134 نفر(7/68درصد)، همسر از کارافتاده 69 نفر(8/75 درصد) و همسر زندانی 35 نفر (5/74 درصد) بود. بین نمره افسردگی با سن(1/0(p =، تحصیلات (3/0p =) و وضعیت تاهل (6/0 (p = ارتباط معنی دار مشاهده نشد اما رابطه بین میانگین نمره افسردگی با تعداد فرزندان معنی دار بود (01/0=p) به طوریکه میزان افسردگی در زنان سرپرست خانوار بدون فرزند بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی در زنان سرپرست خانوار، لزوم توجه خاص مسئولین و برنامه ریزان به ایجاد امکانات شغلی متناسب با زنان و توانمندسازی آنان در حل مسائل و رفع نیازهای مالی و معنوی احساس می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، زنان، شیوع
 • زینت محبی نوبندگانی، شهلا نجفی دولت آباد، معصومه رامبد، آسیه مبارکی صفحه 21
  مقدمه و هدف
  در سالهای اخیر، شمار افراد مبتلا به معلولیت ذهنی افزایش یافته است. تاثیرات منفی ناشی از عقب ماندگی ذهنی ممکن است خانواده و مراقبین آنها را متاثر سازد. هدف از این مطالعه مقایسه نگرش والدین با و بدون فرزند معلول ذهنی نسبت به عقب ماندگی ذهنی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود. 100 والد با فرزند معلول ذهنی و100 والد بدون فرزند معلول ذهنی در مطالعه شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و به روش نمونه گیری خوشه ایو از طریق مصاحبه چهره به چهره جمع آوری و با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 14 و آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش والدین نسبت به معلولیت ذهنی در گروه دارای فرزند معلول ذهنی 82/7 ± 31/45 و دو گروه بدون فرزند معلول ذهنی 89/7± 75/42 و اختلاف میانگین ها از نظر آماری معنی دار بود(02/0=p). تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سطح تحصیلات والدین وجود داشت (04/0=p). علاوه بر این، بین سطح تحصیلات و شغل والدین با نگرش نسبت به معلولیت ذهنی ارتباط معنی دار مشاهده شد) 001/0>p).
  نتیجه گیری
  چون نگرش والدین دارای فرزند معلول ذهنی نسبت به عقب ماندگی ذهنی در مقایسه با والدین بدون فرزند معلول بهتربود، احتمال دارد افزایش تماس با این افراد و شناخت توانمندی آنها روی نگرش والدین تاثیر مثبت گذاشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود تا حد امکان این کودکان درمدارس عادی به تحصیل پرداخته و رسانه های جمعی از طریق آموزش به افراد جامعه، توانمندی این افراد را به جامعه گوشزد نمایند.
  کلیدواژگان: خانواده، والدین، نگرش، معلولیت ذهنی
 • شهلا نجفی دولت آباد، زینت محبی نوبندگانی، سمیه محمدی، لیلا دهقان، طاهره بهروزی صفحه 31
  مقدمه و هدف
  کوله سیستیت در حال حاضر یکی از معضلات بزرگ بهداشتی محسوب می شود.سنگ های صفرا یکی از فاکتورهای مؤثر در ایجاد بیماری کوله سیستیت می باشد که در بالغین خصوصا در زمان میانسالی یا سالخوردگی روی می دهد. این تحقیق به منظور بررسی عمل کوله سیستکتومی و برخی عوامل مرتبط با کوله سیستیت در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی شهریاسوج انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که جمعیت مورد مطالعه بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج سال 1387 بود. با روش تمام شماری در طی یکسال 122بیمارمبتلا به کوله سیستیت انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه با بیماران و به کمک پرونده آنان تکمیل گردید. با اندازه گیری قد و وزن بیماران و محاسبه شاخص توده بدنی، وضعیت وزنی آنان تعیین شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  از 1879 بیمار بستری شده در فیلد جراحی عمومی 122 بیمار(5/6 درصد) با تشخیص کوله سیستیت بود و 7/3 درصد اشغال تخت در این بخش را بیماران مبتلا به کوله سیستیت به خود اختصاص داده بودند. فراوانی عوامل مرتبط با کوله سیستیت شامل؛ 90 نفر (3/78درصد) مؤنث، 109 نفر (8/94درصد) متاهل، 56 نفر (7/48درصد) دارای اضافه وزن، 53 نفر(1/46درصد) چاق، 19 نفر (6/34 درصد) با چهار زایمان یا بیشتر،29 نفر (2/32درصد) سابقه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، 7 نفر (6درصد) مبتلا به دیابت ملیتوس، 21 نفر(3/18درصد) مبتلا به تالاسمی مینور،21 نفر(3/18درصد) بی تحرک، 26 نفر(6/22درصد) اعتیاد به قلیان، سیگار ویا مواد مخدر و 11 نفر(6/9درصد) سابقه خانوادگی ابتلاء به سنگهای صفراوی داشتند.
  نتیجه گیری
  کوله سیستکتومی از نظر فراوانی رتبه سوم جراحی عمومی را در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج داشت، بنابراین لازم است عوامل مؤثر قابل تعدیل در بروز بیماری با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی به طور دقیق مشخص شود و اقدامات و آموزشهای لازم جهت پیشگیری ارائه شود.
  کلیدواژگان: کوله سیستیت، فراوانی، عوامل مرتبط
 • مرضیه اکبرزاده، لیلا علیزاده صفحه 41
  مقدمه و هدف
  میزان بارداری ناخواسته به عنوان یکی از شاخص های سلامتی جامعه مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بارداری ناخواسته در بروز سقط های غیر قانونی بسیار مؤثر است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی بارداری نا خواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به منتخبی از در مانگاه های شیرازصورت گرفت.
  مواد وروش ها
  این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. با روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 596 نفر از 16 درمانگاه فعال مراکز خدمات مامایی و تنظیم خانواده شهر شیراز که مناطق؛ شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب را پوشش می داد، انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS وآزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فراوانی بارداری نا خواسته در شهر شیراز244نفر (9/42 درصد) بود. میانگین نسبی سن زنان با بارداری نا خواسته 3± 5/28 سال و زنان با بارداری خواسته 4±5/24 سال بود. بین ویژگی های دموگرافیک مادر، نوع وسیله پیشگیری از بارداری و سطح آگاهی مادراز وسایل پیشگیری از بارداری ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (001/0>p). 192 نفر (2/23 درصد) از مراجعه کنند گان ازقرص های پیشگیری استفاده می کردند و بیشترین فراوانی بارداری ناخواسته همزمان با وسیله در استفاده کنند گان از قرص دیده شد.
  نتیجه گیری
  فراوانی بارداری ناخواسته علیرغم استفاده از وسایل پیشگیری بالا بود. به نظر می رسد ارتقا سطح سواد زنان و آموزش مادران در هر بار مراجعه جهت دریافت وسایل پیشگیری از مهمترین راهکارهای کاهش بارداری ناخواسته باشد.
  کلیدواژگان: بارداری نا خواسته، عوامل مرتبط
 • ابراهیم مؤمنی، سکینه گرمزنژاد، مرضیه حسینی، سیما محمد حسینی، جان محمد ملک زاده صفحه 53
  مقدمه و هدف
  نگرش مثبت پرستاران نسبت به آموزش می تواند بر عملکرد آنها مؤثر بوده ومنجر به ارتقاء نظام مراقبت پرستاری شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین نگرش پرستاران بیمارستان های شهر یاسوج در مورد آموزش به بیمار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر روی 143 نفر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های شهریاسوج به روش تمام شماری انجام گرفت. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل مشخصات دموگرافیک وبیانیه های مربوط به نگرش بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزارSPSS، شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادکه حداقل ساعت کارهفتگی در پرستاران 40 ساعت و حداکثر 60 ساعت بود. سطح تحصیلات 115نفر(4/80 درصد) مقطع کارشناسی بود و 98 نفر (5/68 درصد) پرستاران در مورد آموزش به بیمار نگرش مثبت داشتند. 16 نفر(5/61 درصد) از افراد دارای تحصیلات کارشناسی و82 نفر (1/70درصد) دارای تحصیلات دیپلم، نگرش مثبت در مورد آموزش به بیمار داشتند. میانگین سابقه کار افراد دارای نگرش منفی 96/7 ±4/7 سال و افراد با نگرش مثبت 73/5±2/5 سال بود که این اختلاف از نظرآماری معنی داری بود)05/0>(p. بین نگرش پرستاران با جنسیت و وضعیت و نوبت کاری ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نگرش منفی گروهی از پرستاران در مورد آموزش به بیمار همچنین با توجه به سابقه کار و تاثیر خستگی ناشی از کار در مورد آموزش به بیماردر نگرش پرستاران، درنظر گرفتن تعداد کافی پرسنل با توجه به نوع بخش، قراردادن یک یا دو پرستار برای انجام آموزش به ویژه در شیفت صبح و عصر می تواند در ارتقاء سطح نگرش پرستاران نسبت به آموزش به بیمار مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، نگرش، پرستاران
 • آسیه مبارکی، علی اصغر محمودی صفحه 63
  مقدمه وهدف
  برقراری ارتباط مؤثر عامل مهمی برای رضایت، نتایج درمانی مطلوب وپیروی بیمار از توصیه های درمانی است. مطالعه حاضر به منظور تعیین موانع بر قراری ارتباط مؤثر پرستار وبیمار از دیدگاه پرستاران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جمعیت مورد مطالعه این پژوهش توصیفی مقطعی پرستاران شاغل دربیمارستان های شهر یاسوج بودند. نمونه پژوهش شامل 70 پرستار که به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه دوقسمتی اطلاعات دموگرافیک وسؤالات مربوط به حیطه های عوامل مانع بر قراری ارتباط (بر اساس مقیاس لیکرت) در4 حیطه عوامل فردی واجتماعی، عوامل شغلی، عوامل محیطی وعوامل بالینی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی وآزمون مجذورکای در محیط نرم افزارآماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  از تعداد 70 نفر پرستار 55 نفر (6/78درصد) زن و 30نفر(9/42درصد) در گروه سنی 30-26 سال، 55نفر (6/78درصد) لیسانس و42نفر(60درصد) با سابقه کارحد اکثر5 سال بودند. از دیدگاه پرستاران حجم زیاد کار، کمبود امکانات رفاهی برای پرستاران، خستگی جسمی وروحی، فقدان آموزش مهارت های ارتباطی در زمان تحصیل و غیر بهداشتی بودن اتاق بیمار مهمترین عوامل مانع ارتباط مؤثر بین بیمار وپرستار بود. ارتباط معنی داری بین سن وعوامل شغلی(017/0 p=)، جنس و عوامل بالینی(021/0(p= بخش محل خدمت و عوامل فردی اجتماعی (016/0(p= ومحل خدمت و عوامل شغلی(033/0p=)، سابقه کار و عوامل شغلی (033/0p=) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که بر قراری ارتباط مؤثر با بیماران در جلب رضایت بیماران از مراقبت پرستاری نقش به سزایی دارد.آموزش در حین تحصیل وضمن خدمت در زمینه مهارت های ارتباطی، تجدید نظر در زمینه حقوق و مزایا، افزایش تعداد پرسنل در هر شیفت کاری با توجه به تعداد بیمار، نظارت وتشویق پرستاران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: موانع، ارتباط مؤثر، دیدگاه، پرستاران، بیماران
 • زهره منتصری، محمد نبی رحیمیان، آذر نعمت الهی، فاطمه قیدر، زینب مشفق صفحه 73
  مقدمه
  میگرن طیفی از سردرد های عصبی- عروقی شایع در زنان است. اسپاسم وانقباضات عروقی مزمن میگرن باعث ایسکمی شریان های کوچک مغز و بروز سکته مغزی می شود. مطالعه حاضربا بررسی مطالعات مربوط به سردرد میگرنی وارتباط آن با سکته مغزی با تاکید برعوامل خطر ازجمله نقش ژنتیک در زنان به مرور این بیماری پرداخته است.
  مواد وروش ها
  این مقاله مروری بر اساس بررسی 53 مقاله و مرجع مرتبط با کلید واژه های میگرن، سکته مغزی، ژنتیک و زنان و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای بین سال های 2010-2002 تهیه شده است.
  یافته ها
  شیوع میگرن درزنان18-15درصد ودر مردان 6-5 درصد است. در40درصد موارد، علائم همراه با اورا یا نشانه های نورولوژیک موضعی است که با علائم سکته مغزی مشابه است. بنا براین تشخیص این دو از هم می تواند مشکل باشد. با وجود نامعلوم بودن علت اصلی میگرن، گفته می شود عوامل درون زاد و برون زاد برمرکز مولد میگرن در ساقه مغز تاثیرمی گذارد و موجب بروز حملات میگرن می شود. از جمله عوامل مؤثر در بروز تکرارحملات میگرن در زنان می توان هورمون استروژن، سیکل قاعدگی، قرص های ضد بارداری، استرس (مثبت یا منفی)، افسردگی، اختلالات خواب، خستگی، مصرف غذاهای خاص و محصولات شیر، تغییرات آب و هوایی، مصرف بیش از حد داروهای مسکن را نام برد. انتقال ژنتیکی میگرن به صورت اتوزومال مغلوب وابسته به xاست و می تواند شانس ابتلا به میگرن وسکته مغزی در زنان را افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  خطر عمده میگرن در زنان سکته مغزی است. پیشنهاد می شود با شناسایی افراد در معرض خطر و بررسی ژنتیکی در زنان مبتلا به میگرن با اورا و بدون اورا از بروز این حملات در سال های آینده پیش گیری نمود. به علاوه بهترین راه پیش گیری از بیماری و عوارض بعد از آن غیر فعال ماندن ژن مربوط به میگرن است که بوسیله تغییر دررژیم غذایی و مصرف مواد غذای حاوی فولات، اجتناب از فاکتورهای خطر ساز سکته های مغزی مانند ترک سیگار قابل انجام است. پرستاران می توانند در غربالگری، آموزش وانجام اقدامات درمانی و.. . نقش بسزایی ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: میگرن، سکته مغزی، زنان
|
 • Torshizi M., Saadatjoo A., Hadavi M., Noor Mohammadian O., Moemeni A., Mosleh Gh, Namazi M Page 1
  Introduction&
  Objectives
  Occupational stress is a major problem in industrial societies. Its relationship with various diseases is becoming increasingly obvious, but probably more apparent are the vast socioeconomic consequences manifested in absenteeism, labor turnover, and loss of productivity and disability pension costs. This study compared the prevalence of stress and stress among employers in different parts of the Kavir Tire factory.
  Materials and Methods
  In this cross - sectional study, 196 workers from various parts of the factory were randomly selected by proportional sampling. Data was collected by two questionnaires: demographic and standardized job stress (Cordon). Data was analyzed by the SPSS statistical software using chi-square test and Pearson correlation (p ≤ 0. 05).
  Results
  49.5 % of workers had severe job stress, 25% had job stress and 25, 5% had normal stress. Severe job stress was mainly observed in the production unit (55.8%), the administrative unit (50%) and the support unit (40.6%) Between variables (sufficient income, adequate sleep) with the level of job stress, a significant relationship was found (p=0/001).
  Conclusion
  According to high stress levels among factory workers, it is necessary to provide a comprehensive program to prevent this problem.
 • Balali Mibodi F., Hosein Pour M., Mahmoudi M., Mehrbakhsh Sh, Hajimaghsoudi S Page 11
  Introduction &
  Objectives
  Depression is one of the most common psychiatric disorders causing lack of motivation, performance disturbance and disability. It imposes great expenses on the family and community. The present study was carried out tofind the prevalence of depression among female householders covered by the Imam Khomeini’s Relief Committee.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional and descriptiveanalytic study, a total of 435 female householders covered by the Imam Khomeini’s Relief Committee were studied at the Health Center of Kerman University of Medical Sciences in 2010. Datawere gathered by both the Beck depression questionnaire and demographic feature questionnaire. Data analysis was performed by using Pearson Coefficients of Correlations and ANOVA using the SPSS version 17 software package.
  Results
  Mean depression score was 22.60 ±11.4 and th prevalence of depression in the studied population was 310 (71.3%) (Interval confidence: 66.8-75.5). From all, 79 (18.2%) had mild depression, 120 (27.6%) had moderate depression and111 (25.5%) had severe depression. The prevalence rate of depression was 72 (70.6%) in divorced women, 134 (68.7%) in widowed women, 69 (75.8%) in women with disabled husbands and 35 (74.5%) in women with imprisoned husbands. There wereno significant relationships between depression score and variables of age (p=0.102), educational level (p=0.380) and marital statues (p=0.613). But the depression score showed a significant relationship with the number of children (p=0.013) in a way that the rate of depression in women who had no children was higher.
  Conclusion
  This study indicated that there were higher rate of depression among female householders compared to other studies. This finding emphasizes on providing more job opportunities for women and enabling them to fulfill their financial and emotional needs.
 • Mohebi Nobandegani Z., Najafi Doulatabad Sh, Rambod M., Mobaraki Page 21
  Introduction &
  Objectives
  In recent years, the number of clients with mental disabilities continues to rise. Devastating impact of mental disability on families /caregiver mightaffect the attitude of the parents. Therefore, the aim of this study was to compare the attitude toward disability in parents with and without children having mental disability.
  Materials and Methods
  200 family care-givers, with and without mentally retarded children, participated in this casecontrol study. Data were collected using a researcherprepared questionnaire and by cluster sampling via a face to face interview of the parent and. The gathered data was analyzed with the SPSS software version 14.
  Results
  A difference was observed between the attitude of parents with and without mentally retarded children toward mental disability p=0.02). In addition, there was a difference between the two groups according to the educational level of the family care-giver(p=5.o4). This study also indicated that there were relationships between educational status and occupation of family care-givers with the attitude towardmental retardation (p<0/001).
  Conclusion
  Considering that parents having a child with mental retardation had a better attitude towards handicapped children compared with mentally retarded children. Having ahealthy child may put positive effect on the parents’ attitudeby increasing contact with these persons and recognizingtheir ability; therefore, it is suggested to keep these childrenin normal schools and public communications try to notifythe abilities of these persons to the society by educating thepeople of the society.
 • Najafi Doulatabad Sh, Mohebi Nobandegani Z., Mohammadi S., Dehghan D., Behrouzi T Page 31
  Introduction &
  Objective
  Nowadays cholecystitis is a major health problem. Cholelithiasis is one of the effective factors in producing cholecystitis, in adults especially during middle-aged and old age period. This research was conducted to study the cholecystectomy frequency and its respective factors in hospitalized patients at thesurgical ward of Shahid Beheshti hospital- Yasouj.
  Materials and Methods
  The present descriptive-sectional study was conducted in 2008 on 122 patients suffering from cholecystitis, hospitalized at the surgery ward of Shahid Beheshti hospital Yasouj, Iran. The sampling method was of census type for the duration of one year. Data collection was done with a questionnaire throughinterviewing patients and completed with the help of their files. The normality or abnormality of patients’ weight was done by the researchers with the help of BMI. The statistical analysis was done using the SPSS software and descriptive statistics.
  Results
  Out of 1879 general surgery cases, 122 patients were suffering from cholecystitis. This means that during a one year study, 6.5% of bed occupiers were patients of general surgery and 3.7% beds belonged to cholecystitis patients. Moreover, 78.3% of samples were females, 94.8% were married, 48.7% had overweight, 46.1%were obese, 62.2% had four or more delivery, and 32.2% had positive history of OCP usage. Furthermore, 60.0% suffered from diabetes-mellitus, 18.3% suffered from minor thalassemia, 18.3% were immobile, 22.6% were tobacco or drug addicted and 9.6% hadpositive history of suffering from cholelithiasis.
  Conclusion
  From the frequency standpoint, cholecystectomy possessed the third rank among general surgeries at surgical ward of Shahid Beheshti hospital of Yasouj city. Therefore, it is necessary to specify the effective modifiable factors of disease incidence considering the regional conditions and presenting essential measures and instructions in order to avoid the disease.
 • Akbarzadeh M., Alizadeh L Page 41
  Introduction &
  Objective
  Following a failure to use contraceptive methods or methods because of incorrect use, increased incidence of unwanted pregnancies is seen. The rate of unwanted pregnancies is one of the community health indicators.The incidences of unwanted pregnancies are very effective in illegal abortion. In this study, the prevalence of unwanted pregnancy in pregnant women and its risk factors in women referring to a selection of Shiraz prenatal clinic was studied.
  Materials And Methods
  In the present analytical - descriptive study, a cluster sample of 16 active clinics and family planning centers, midwifery services covering North, South, Center, East, and West of Shiraz including approximately 596 participants werechosen. Data collection tools consisted of questionnaires completed by interviews. The collected data were analyzed by the SPSS software using chi-square and t-test.
  Results
  the percentage of unwanted pregnancies in the city ofShiraz was 244 incidents (42.9%). Relative average age of women who had unwanted pregnancies was 28.5 years, and the demands of wanted pregnancy were 24.5 years. Among demographiccharacteristics of the mother, type of contraceptive awareness and prevention awareness of the mother, a significant relationship existed (p<0.005). 196 women (23.2%) used Contraceptive pills. It is worth to note that the major unwanted pregnancies came out ofthis group.
  Conclusion
  Despite the use of contraceptive tools, a high prevalence of unwanted pregnancy was seen. Promoting female literacy and education level of mothers in each time they refer to the clinics for contraceptive tools is one of the most importantstrategies to decrease unwanted pregnancies.
 • Momeni E., Garmaznejad S., Hoseini M., Mohamadhoseini S., Malekzadeh J Page 53
  Introduction &
  Objective
  Positive view of nurses towards instruction can be effective in their performance and eventually leads to the care giving of the nurses. Therefore, the present study aimed to determine the attitude and performance ofnurses of Yasouj hospitals toward patient instruction. Methods & Materials : This cross – sectional study, which was conducted on 143 registered nurses employed at Yasouj hospitals, was based on total census using a researcher devised questionnaire including three parts: Demographic details, attitude, and performance The gathered data were analyzed using descriptive statistics, chi- square and independent t – test.
  Results
  The nurses’ minimum and maximum working hours were 40 and 60 hours a week respectively. 115 nurses (80%) had a B. S degree. 98 nurses (68. 5%) had a positive view toward patient education. 16 patients (61. 5%) having a B. S degree and 82 patients (70. 1%) holding a diploma had a positive attitude toward patient education. The nurses who had a negative attitude toward patient education had a mean of 7/4± 7/96years of job experience, and those who had a positive attitude had a mean of 5/2±5/73 years of job experience. The results showed a statistical significance. There were no statistical significance between men and women’s attitude toward patient education, nor were any related to working hours.
  Conclusion
  According to research findings about the negative attitude of nurses in patient education, and the effects of the nurses fatigue on educating the patients, it is advised to put at least two nurses in each working shift in order to educate the patients to avoid fatigue and exhaustion of the nurses.
 • Mobaraki A., Mahmodi Aa Page 63
  Introduction &
  Objective
  Effective communication is a key to satisfaction, optimal health outcomes and optimal recommended patient care. The present study aimed to study the barriers to effective communication with patients from the nurses’ perspectives at Yasouj Hospitals in 2010.
  Materials and Methods
  The study population of the present cross-sectional study consisted of nurses working at Yasouj Hospitals. 70 nurses were selected by census method. Tools for data collection consisted of a two fold demographic questionnaire dealing with areas of the barriers to communication difficulties (based on Liker scale) in evaluating four areas (personal factors and social factors, employment, environmental factors and clinical).The collected data was analyzed by the SPSS software using chisquaretest and descriptive analysis.
  Results
  Of the total 70 nurses participating in the study, 55 (78. 6%) werefemale and 30 (42.9%) were in the age group of 26- 30years, in terms of education 55 (78. 6 %) specialists and 42 (60 %) nurses with experience between 0 -5years. From the nurses’ viewpoint, they had extensive work load, suffered from lack of facilities, experiencing physical and mental fatigue, lack of communication skills courses during their education, unsanitary conditions of hospital rooms were seen as the most effective barriers affecting patientnurse communication. No Significant relationship between age and job factors (p=0.01), between sex and risk factors, clinical (p=0.021), between the place of work and personal factors, social (p=0.016) and place of employment andoccupational factors (p=0.033), between work and occupational factors (p= 0.033) were observed.
  Conclusion
  Due to the fact that effective communication between nurses andpatients has a great impact on patients satisfaction during treatment, service training course in communication, a raise in salary and benefits, increasing the number of employees per shift with respect to the number patients, and finally monitoring and encouraging the nurses are suggested.
 • Montaseri Z., Rahimian Mn, Nematolahi A., Gheidar F., Moshfegh Z Page 73
  Introduction &
  Objective
  Migraine is a kind of neuro-vascular headaches prevalent among women. Chronic vascular spasm and constrictions causes the brain arterial ischemia and incidence of CVA. Due to vascular disorders, stroke results in ischemia and incidence of neurological damages. The present study is an evaluation of risk factors for stroke in women with migraine.
  Materials and Methods
  This paper has been prepared on the basis of surveying 53 related articles and references with Migraine, CVA, genetics and women using internet (Google search engine) and library sources.
  Results
  The prevalence of this disease is 15-18% and 5-6% among women and men respectively. In 44.0% of cases, the symptoms are accompanied with Aura or local neurological signs which are similar to the CVA signs. Therefore, differentiatingthese two diseases with each other is problematic. Though the main cause of Migraine is unknown, it is said that endogenous and exogenous factors are effective on the Migrainegenerator in brain stem, resulting in incidence of Migraine attacks. Estrogen cycle is an endogenous powerful aggravator factor which causes Migraine prevalence among women 2-3 times more than that of men. Beginning of menstruation at the ages of 11-19 years,maturity, menstruation accompanied with ovulation and pregnancy period are among the aggravator factors but menopause causes it's reduction. Oral Contraceptive Pills OCP) increase the incidence risk of CVA and this risk is higher in Migraine with Aura thanMigraine without that.
  Conclusion
  Although, Migraine is prevalent among women and may lead to death, it is suggested to carry out genitival studies to prevent Migraine causing Stroke in women suffering from Migraine with and without Aura, so as to identify high risk personsand prevent the incidence of such attacks in further years. In addition, the best way to prevent this disease and its complications is not to let its gene become active by changing the diet, using Folate rich food, and avoiding risk factors such as smoking.Nurses could also play an important role in screening women, doing therapeutic measures, etc.