فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 85، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/11/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبا گلچین فر، رسول مدنی، غلامرضا موذنی جولا صفحه 2
  بیماری آنتراکس(شاربن) یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان ودام می باشد. عامل آن باکتری گرم مثبت و میله ای شکل B.anthracis است. B.anthracis دارای دو عامل بیماری زای شناخته شده شامل یک سم پروتئینی سه قسمتی ویک کپسول پلی دی گلوتامیک اسید می باشد. با توجه به این که توکسین باکتری نقش مهمی در بیماریزایی وتهیه واکسن دارد، لذا جداسازی و تخلیص آن همواره مورد توجه محققین بوده است. سم سه قسمتی شامل پادگن های PA، LF، EF می باشد. درک بیشتر اکتیویته سم، نقش هر یک از اجزا توکسین در بیماری زائی وحفاظت در برابر بیماری وتهیه پادگن برای به کار رفتن در سیستم های تشخیص نیازمند درجات بالای تخلیص می باشد. در این تحقیق پس از کشت باکتری روی محیط کشت اختصاصی و جدا نمودن محلول رویی از پیکره باکتری، این محلول از اولترا فیلتر(UF) با Cutoff 30000 و 50000 و 100000 عبور داده شد و سپس عملیات ترسیب با سولفات آمونیوم و دیالیز انجام گردید.که نهایتا با استفاده از دستگاه HPLC پادگن های توکسین B.anthracis از یکدیگر جدا شد و در روش الکتروفورز این پادگن ها (EF،LF،PA) به ترتیب با وزن مولکولی های 86، 87، 85 کیلودالتون و با خلوص بالا مشخص گردید.
  کلیدواژگان: HPLC، B.anthracis، جداسازی، تخلیص
 • محسن باقری صفحه 8
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل مهم و میزان تاثیر آنها در مرگ و میر بره های لری بختیاری از بدو تولد تا هنگام از شیرگیری بود. داده های مربوط به 4991 راس بره متولد شده از سال 1370 تا 1384 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری، مورد آنالیز آماری قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد که در آن متغیر مرگ به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای وزن مادر در هنگام جفت گیری، سن مادر، وزن بره هنگام تولد، جنس بره، سال تولد بره و دهه تولد بره به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شدند. علاوه بر ضرایب رگرسیون، نسبت های احتمال وقوع برای هر یک از متغیرهای پیوسته و هر یک از سطوح هر متغیر ناپیوسته نسبت به سطح اول آن متغیر محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل، سال تولد بره، دهه تولد بره و وزن بره هنگام تولد اثر بسیار معنی داری بر مرگ ومیر بره ها داشتند. احتمال مرگ بره های تولد یافته در اوایل فصل زایش کمتر از احتمال مرگ بره های تولد یافته در انتهای فصل زایش و بره های تولد یافته در اوایل بهار بود. احتمال مرگ بره های نر 5/1 برابر احتمال مرگ بره های ماده بود. همچنین احتمال مرگ بره های متولد شده از میش های 5 ساله، کمتر از احتمال مرگ بره های حاصل از سایر میش ها بود. افزایش هر واحد به وزن تولد بره ها، باعث کاهش احتمال مرگ آنها از بدو تولد تا هنگام از شیرگیری می گردد اما افزایش یک واحد به وزن مادر در زمان جفت گیری، سبب افزایش جزئی در احتمال مرگ بره های آنها از بدو تولد تا هنگام از شیرگیری می شود.
  کلیدواژگان: بره، مرگ و میر، گوسفند لری بختیاری
 • خسرو حضرتی تپه، احد محمدی، افشین برازش صفحه 16
  روش های تشخیصی مختلفی برای کیست هیداتیک در دسترس است. برای طراحی کیت های سرولوژیکی بر مبنای ردیابی پادکنی، وجود پادتن مناسب و کافی بر علیه کیست هیداتید مورد نیاز می باشد. در دو گروه مستقل، پادگن های مایع کیست و پروتواسکولکس ها از نمونه های گوسفندی جهت تولید پادتن پلی کلونال در خرگوش ها استفاده گردید. تزریقات در پنج مرحله به صورت داخل و زیر جلدی انجام گرفت و جهت مقایسه خاصیت آنتی ژنیسیتی در دو گروه و تعیین تیتر، تست دوبل ایمینو دیفیوژن طراحی گردید. حداقل پادتن بدست آمده در هر دو گروه، مربوط به نمونه بعد از تزریق اول (رقت 1/1) و بیشترین آن پس از تزریق چهارم بدست آمد (رقت 16/1). میانگین تیتر در همه آزمون های گروه اول، 20/11 و در گروه دوم 20/9 بدست آمد. با توجه به نتایج مبنی بر بالا بودن قدرت آنتی ژنیسیته پروتواسکولکس از مایع کیست، می توان در تحقیقاتی نظیر مطالعات مولکولی، از پادتن علیه پروتواسکولکس های انگلی بهره جست و یا پس از خالص سازی و کونژوگاسیون آن با آنزیم مناسب، در جهت طراحی کیت های الایزای تشخیصی سریع، گام برداشت.
  کلیدواژگان: مایع کیست هیداتیک، پروتواسکولکس، آنتی ژنیسیتی، پادتن پلی کلونال، ایمنودیفیوژن دوبل
 • بهروز قره وی، محمد افشار نسب، یوسف آفتابسوار، محمدرضا صادقی، کورس رادخواه صفحه 22
  بیش از 20 ویروس به عنوان عامل بیماریزای میگو شناسایی شده است. ویروس بیماری لکه سفید به عنوان یک عامل بیماریزای شدید نه تنها در میگوهای پنائیده بلکه در میزبان های واسط زیادی از قبیل خرچنگ های دریایی، کوپه پودها، میگوها و خرچنگ های آب شیرین نیز باعث بیماری می شوند. مطالعات زیادی در خصوص شناسایی و بررسی بیماری لکه سفید میگو در دنیا صورت گرفته است. این تحقیق جهت یررسی و شناسایی بیماری لکه سفید میگو درمیان میگوهای آب های ساحلی استان هرمزگان به مرحله اجرا گذاشته شد. این تحقیق در سه منطقه از آب های ساحلی استان شامل اطراف جزیره قشم، جزیره هرمز و آب های ساحلی بندر جاسک انجام شد. نمونه برداری از مناطق یاد شده به صورت فصلی و به مدت یک سال و نیم از زمستان 1385 تا بهار 1387 انجام گرفت. درطول این مدت از آبشش(اندام هدف) تعداد 1080 قطعه میگوی سفید هندی نمونه برداری شد. روش های مورد استفاده در این بررسی روش های PCR وآسیب شناسی بافتی بودند.کیت مورد استفاده در این تحقیق کیت مالزیایی با نام Singel Tube Nested PCR for WSSVبود. نتایج حاصل از آزمایشات مولکولی PCR و آسیب شناسی بافتی در طی مدت آزمایش منفی و میگوهای مورد آزمایش از فاقد بیماری لکه سفید بودند. این نتایج به معنی عدم آزمایش های غربالگری لازم ونیز عدم رعایت اصول مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش نبوده، بلکه به دلیل فراوانی میزبان های واسط و راه های انتقال عامل بیماری بایستی تمام اصول مدیریت بهداشتی را رعایت نمود.
  کلیدواژگان: میگو، سفید هندی، ویروس، لکه سفید، هرمزگان
 • حسین نورانی، سمیه متین، عباس نوری، حمیدرضا عزیزی، میثم امینی هرندی صفحه 29
  انگل های جنس سارکوسیستیس از معمول ترین تک یاخته های نشخوارکنندگان اهلی می باشد. برخی از گونه های سارکوسیستیس می توانند با ایجاد بیماری های کلینیکی یا تحت کلینیکی باعث ضررهای اقتصادی زیادی شوند. S.hominis یکی از سه گونه سارکوسیستیس است که باعث تشکیل کیست در عضلات گاو می شود و می تواند انسان را نیز آلوده نماید. میزان شیوع سارکوسیست در عضلات گاو در سراسر دنیا و ایران بسیار بالا است ولی مطالعه ای در زمینه شناسایی گونه های سارکوسیستیس در ایران وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور S.hominis می باشد. در این مطالعه، مری و دیافراگم 100راس گاو از کشتارگاه فساران اصفهان جمع آوری شد و برای تشخیص گونه S.hominis مورد مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی قرار گرفت.در بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری، کیست ها به دو صورت دیواره نازک و ضخیم دیده شدند. کیست های S.hominis در 10 درصد گاوهای مورد مطالعه، دیده شد. این کیست ها دیواره ضخیمی داشتند که به صورت مخطط و شعاعی مشاهده شد. دامنه ابعاد کیست های S.hominis 5/137-30 × 70-20 میکرون و ضخامت دیواره ی آنها 6-5/2 میکرون بود. در مشاهدات میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن، برجستگی های پرزی شکل، پایه پهن، انتهای پائینی کند، حالت استوانه ای و حاوی میکروتوبول ها در ناحیه مرکزی بودند. این برجستگی ها تقریبا به صورت عمودی نسبت به سطح سارکوسیست قرار گرفته بودند. بنابراین طبق شواهد میکروسکوپ نوری و الکترونی، کیست S.hominis تایید گردید.
  کلیدواژگان: S.hominis، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی، گاو، اصفهان
 • آزاده عتباتی، نادر شعبانی پور، فرهاد مشایخی، محمودرضا آقا معالی صفحه 34
  تحقیق حاضر تکامل غده هیپوفیز را در مراحل قبل از تفریخ، لاروی، نوجوانی و بلوغ در ماهی سفید دریای خزر دنبال می کند. تخم های لقاح یافته از مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل شدند، در شرایط آکواریومی تفریخ گردیده و مراحل لاروی و رشد را تا وزن 1 گرم در مدت 5 ماه طی نمودند. نمونه گیری هر روز انجام شد و در هر نوبت به صورت تصادفی از سه آکواریوم موجود 15 نمونه مورد مطالعه بافتی قرار گرفتند. نمونه های بالاتر از وزن 1 گرم تا بالغ ماهی سفید از مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری تهیه گردید. یک روز پیش از تفریخ، غده هیپوفیز به شکل توده ای سلولی در کف دیانسفالن فرو رفته بود. نورو هیپوفیز و آدنوهیپوفیز در این مرحله از یکدیگر قابل تفکیک نبودند. حدود 7 روز پس از تفریخ هیپوفیز از دیانسفالن شکمی جدا شده و فقط از ناحیه بالایی اتصال داشت. در این مرحله نوروهیپوفیز تکوین یافته ولی منشعب نشده بود. تکوین ادامه یافت. حدود 40 روز پس از تفریخ هیپوفیز از بافت مغز جدا شده بود و ساقه هیپوفیز حدود 70 روز پس از تفریخ قابل تمایز بود. در حین تکوین نوروهیپوفیز منشعب شد و در نمونه های نوجوان 5 گرم به بالا، این بخش به صورت منشعب وارد آدنوهیپوفیز شده، بخصوص بخش اینترمدیا شده و لوب نورواینترمدیا را تشکیل داد. هیپوفیز در نمونه 25 گرمی از لحاظ بافت شناسی شبیه نمونه بالغ خود بوده و از سه قسمت ناحیه روسترال بخش دیستالیس(RPD)، ناحیه پروگزیمال بخش دیستالیس (PPD) و ناحیه اینترمدیا(PI) تشکیل شده بود.
  کلیدواژگان: غده هیپوفیز، تکوین، ماهی سفید دریای خزر
 • مجید پیرستانی، جاوید صدرایی، عبدالحسین دلیمی اصل صفحه 44
  کریپتوسپوریدیوزیس، یکی از شایعترین عوامل مسبب اسهال در انسان، گوساله و بسیاری از پستانداران بوده که در اثر آن سلول های پوششی روده توسط تک یاخته کریپتوسپوریدیوم آلوده می شوند. بدین منظور در طی سال های 85-84 مطالعه ای با هدف تعیین شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار و اهمیت بهداشتی آن در انسان صورت گرفت. جهت این مطالعه از 573 راس گوساله و 867 فرد اسهالی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان نمونه مدفوع جمع آوری و به روش شیتر تغلیظ و با استفاده از رنگ آمیزی ذیل- نلسون مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 69 راس گوساله (04/12 درصد) و 24 نفر از بیماران اسهالی (7/2 درصد) به عفونت کریپتوسپوریدیایی مبتلا بودند. بیشترین میزان عفونت کریپتوسپوریدیایی در گوساله های با سن پایین تر مشاهده گردید و هیچ گونه ارتباط معنی داری بین این عفونت با جنس حیوان وجود نداشت.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوزیس، اسهال، گاوداری، انسان
 • حمیدرضا عزیزی، محمد زمانی احمد محمودی، رسول فتاحی، محسن رشیدی، احسان الله صادقی ده صحرایی صفحه 54
  برای مقایسه تاثیر داروهای کوکسیدیواستات سالینومایسین و مادورامایسین بر میزان دفع اووسیست وعملکرد تولید جوجه های گوشتی 180 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه 308 Ross انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر 3 زیر گروه تکرار 15 قطعه ای بود.گروه های درمانی 1و2 به ترتیب به عنوان گروه های دریافت کننده Maduramicin و Salynomycin و گروه های3و4 بترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شد. گروه تحت درمان یک و دو از روز اول تا سه روز قبل از خاتمه آزمایش (سن 43 روزگی) به ترتیب از داروی Maduramicin و Salinomycin همراه با غذا دریافت می کردند. جوجه های تمام گروه ها به غیر از گروه کنترل منفی (گروه 4) از راه دهان و با مقدار 5/0 میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی مخلوطی از اووسیت های چهارگانه آیمریائی شایع در ایران شامل اووسیست Eimeria acervulina، E.maxima، E.necatrix و E.tenella مورد تلقیح قرار گرفتند. تعداد اووسیست دفع شده در هر گرم مدفوع از 7 تا 16روز پس از تلقیح مورد شمارش قرار گرفت. به منظور ارزیابی شاخص های تولید نیز تمام جوجه های هر تکرار و غذای مصرفی در هر گروه تکرار به طور هفتگی توزین شد و میزان افزایش وزن، غذای خورده شده و ضریب تبدیل غذائی(FCR) و تلفات در هر تکرار و گروه محاسبه شد و در جداول مخصوص ثبت گردید. نتایج حاصله نشان داد که مصرف داروی کوکسیدیواستات بطور قابل ملاحضه ای باعث کاهش دفع اووسیست (مخصوصا Maduramicin) در هر گرم مدفوع(O.P.G) گردیده است (05/0>P). اثر Maduramicin بر افزایش وزن و افزایش میزان خوراک مصرفی نسبت به Salinomycin مشهود بود و در برخی هفته ها معنی دار شد. (05/0>P) اختلاف میان دو دارو در کاهش میزان تلفات معنی دار نبود (05/0
  کلیدواژگان: Maduramicin، Salinomycin، جوجه گوشتی، اووسیست آیمریا
 • موسی توسلی، محمد طباطبایی، شهرام جوادی، بیژن اسمعیل نژاد، علی کاظم نیا، کریم مردانی صفحه 64
  آلودگی به تک یاخته انگلی T.gondii در انسان و حیوانات خونگرم در سراسر دنیا وجود دارد. این تک یاخته می تواند در جنین در حال رشد، موارد نقص سیستم ایمنی مانند مبتلایان به ایدز و افرادی مبتلا به سرطان که تحت درمان شیمی درمانی قرار می گیرند، شیوع یابد. در بین حیوانات اهلی گوسفند و بز به شکل گسترده به T.gondii آلوده می شوند. این انگل موجب سقط جنین در گله های گوسفند و بز و ایجاد خسارات اقتصادی مهم می گردد. در این بررسی از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR) به منظور تشخیص آلودگی به T.gondii با استفاده از ژن B1 استفاده گردید. این ژن در هر شش سویه توکسوپلاسما که تا به حال مشخص شده اند، وجود دارد. نمونه های خون در این بررسی از 372 حیوان شامل(144 نمونه قلاده سگ، 7 قلاده گربه، 126 راس اسب، 50 راس گاو و 45 راس گوسفند) در شهرستان ارومیه اخذ گردید. در این بررسی از روش Fuents و همکاران 1996 استفاده گردید. بعد از ردیابی محصولات PCR مشخص گردید که 3 نمونه آلوده به T.gondii در بین نمونه های اخذ شده وجود دارد.
  (2 نمونه اسب و یک نمونه گوسفند). نمونه های مثبت تحت هضم آنزیمی با آنزیم محدود کننده SacI قرار گرفتند که الگوی برش بعد از هضم آنزیمی محصول PCR کاملا مشابه بود. این نتایج نشان می دهد که سویه های مشابه از T.gondii می توانند باعث آلودگی در گوسفند و اسب گردند.
  کلیدواژگان: Toxoplasma gondii، حیوانات اهلی، ارومیه، واکنش زنجیره ای پلی مراز، هضم آنزیمی
 • حسن ملوندی، عباس اسماعیل ساری، نادر بهرامی فر، سید محمد قاسمپوری صفحه 71
  نمونه های بافت کبد از شغال طلایی در شهرستان نور واقع در سواحل مرکزی استان مازندران جمع آوری شدند. میزان ترکیبات آلی کلره پایدار (POPs) از قبیل بی فنیل های پلی کلره (PCBs)، دی کلرودی فنیل تری کلرواتان (DDTs) و متابولیت هایش، هگزاکلرو سیکلوهگزان (HCHs) و متابولیت هایش، هگزاکلروبنزن (HCB)، آلدرین و دی آلدرین در بافت کبد توسط دستگاه GC-ECD تعیین شدند. بیشترین غلظت مربوط به ترکیب ng/g) PCBs 51/41 ± 13/58) و به دنبال آن ترکیبات ng/g) HCHs 88/10 ± 58/10)، ng/g) DDTs 17/6 ± 62/4)، ng/g) HCB 81/0 ± 60/0)، آلدرین(ng/g 78/0± 54/0) و دی آلدرین (g/g ww 18/0 ± 13/0) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. در این مطالعه از نمونه های تلفات جاده ای (Road-Killed) استفاده شده است. بین غلظت OCPs در جنس نر و ماده اختلاف معنی داری مشاهده نشد (904/0> P > 095/0) و همچنین هیچ اختلاف معنی داری بین غلظت ترکیبات OCPs با طول بدن و وزن بدن مشاهده نشد. بطورکلی غلظت ترکیبات OCPs پایین تر از حدی بود که باعث اثرات مخرب بر حیوانات شود.
  کلیدواژگان: ترکیبات آلی کلره پایدار، بی فنیل های پلی کلره، کبد، شغال
|
 • Golchinfarf., Madani, R. Moazeni Jula, G. Page 2
  Anthrax is one of the important zoonose disease between human and cattle. Bacillus anthracis is a gram- positive bacterium which its tripartite protein toxin contains protective antigen (PA)، edema factor (EF) and lethal factor (LF) and a poly D- glutamic acid capsule. A recent resurgence of interest in B. anthracis resulted in improved methods for production، separation and purification of the known toxin components. This in turn has lead to development of much more sensitive toxin-detection systems. Further understanding of toxin activity، the role of individual components in protection against the disease and the production of antigens for use in diagnostic requires high-degree of purity. In this study after cultivation of bacteria and separaing the supernatant the solution was passed through different membrane of ultra filter system with 30000، 50000 and 100000 Dalton molecular weight cut off respectively. The final solution was treated with ammonium sulphate and the antigens prepared which after dialysis have passed through gel chromatography of HPLC for separating of B. anthracis toxins. Finaly three toxin antigens EF،LF and PA with 86، 87 and 85 K dalton molecular weight of high purity were obtained.
 • Bagheri. M Page 8
  The aim of this study was identification of important factors and their effects on mortality of Lori-Bakhtiari lambs from birth to weaning. The data set used for statistical analysis were collected from 4991 lambs born between 1370 and 1384 in flock at Lori-Bakhtiari sheep breeding station. Data was modeled using logistic regression. Mortality variable as dependent and ewe weight at mating، ewe age، lamb birth weight، lamb sex، year of birth and decade of birth as independent variables interred to the model. Odds ratios in addition to regression coefficients were derived for continued variables and each level of non-continued variable with respect to first level of that variable. According to results، year of birth، decade of birth and birth weight had very significant effects on lamb mortality. Mortality probability of lambs born in the initial month of parturition period was lower than mortality likelihood of lambs born in the end month of parturition and spring born lambs. Male lambs’ mortality likelihood was 1. 5 times higher than mortality likelihood of female lambs. Furthermore، mortality likelihood of lambs of 5-year-old ewes was lower than mortality likelihood of lambs born in younger and older ewes. Mortality probability from birth to weaning decreased due to each unit increase in lamb birth weight but by each unit increase in ewe weight at mating، mortality rate of lambs partially increase
 • Kh Hazrati Tape, A. Mohammadi Page 16
  There are various methods to diagnosis of hydatic cyst. Serological methods based on tracing special antigens have high sensitivity، but the first need to design the kits based on serological methods is having enough amount of appropriate antibody against hydatic cyst antigens. Hydatic cyst antigens and parasite protoscolexes prepared from sheep liver samples were injected to rabbits to obtain polyclonal antibodies. Injections were done five times both subcutaneously and intracutanously. We designed a double immunodiffusion test to compare antigenicity of two antigen groups as well as measurement of generated antibody levels. The least level obtained in both groups was from the first (dilution 1/1)، and the highest level was from the last prepared sample after injection (dilution 1/16). Furthermore، mean generated antibody level in all examinations obtained 11/20 for the first group and 9/20 for the second group. By comparing the results of the studied groups، it could be concluded that antigenicity of protoscolexes are more than hydatic cyst fluid. So the antibodies against parasite protoscolexes could be used in investigations including molecular studies، and after purification and conjugation with appropriate enzyme، it also could be used to design rapid diagnostic ELISA kits
 • B. Gharavy, Y.Aftabsavar, M.R.Sadeghi, K.Radkhah Page 22
  More than 20 viruses have been reported as pathogens to shrimp. WSSV has been found to be highly pathogenic not only to penaeid shrimp، but also to a wide host range which include marine crabs and copepods،freshwater crabs and prawns. This survey carried out to detect the WSV in wild P. indicus population on the costal waters of Hormozgan Province. The samples were collected from three area include: costal waters of Qeshm island، Hormoz island and Jask. We examined 1080 P. indicus (gill organs) by PCR and histopathology methods. A diagnostic kit for this survey have been applicated from Malaysia،named”Single-Tube Nested PCR for WSSV”. The analysis results revealed that the samples of P. indicus had examined from these area were free from WSV. The PCR tests were negative for all samples and no observed any damages of histology due to WSSV on gills.
 • Nourani H., Nouri A., Azizi H.R. Page 29
  The parasites of genus sarcocystis are among the most commonly found parasites in domestic ruminants and some species of sarcocystis can generate important economic loss when causing clinical and subclinical diseases. Sarcocystis hominis, one of the three species of sarcocystis that cause muscular cysts in cattle, can infect the human intestinal tract. There is high infection rate of sarcocyst in cattle in the world including Iran but there is not any study about Sarcocystis species identification in Iran. This work aimed to survey existence of S. hominis. In this study, esophagus and diaphragm muscles of 100 cattle were collected from Fesaran abattoir of Isfahan and examined for the presence of S. hominis based on histopathological and ultrastructural characteristics. Histopathological examinations revealed thin and thick walled cysts. S. hominis cysts were observed in 10% of the examined cattle. The cysts had thick, radially striated walls, and were 30-137.5 × 20-70 μm in size and their walls were 2.5 to 6 μm thick. S. hominis cyst walls appeared radially striated in the histopathological sections because of the presence of palisade-like villar protrusions. Ultrastructural features of the protrusions by TEM, were broad-based, blunt distal end, cylindrical, contained microtubules, and oriented nearly perpendicularly to the sarcocyst surface. Based on histopathological and ultrastructural features of the cysts, we identified them as S. hominis.
 • Atabati A., N. Shabanipour, F.Mashayekhi, M.R. Aghamaali Page 34
  In this study، the morphology and organization of pituitary was investigated prior to hatching and at larval، juvenile and adult stages of the Rutilus frisii kutum. The eggs were kept in aquaria to study the stages before hatching. Fingerling reaching 1 gr of weight were maintained in laboratory condition for 5 month. Specimens larger than 1 gr up to adult stage were obtain either from fish culture center. In small specimens the whole head was processed that for larger once whole brain bearing hypophysis along with a small part of skull were after decalcification. All specimens were studied by histological methods. It was noticed that a day prior to hatching the hypophysis could be identifiable as a separate entity as comprised a part of ventral diencephalons. Adeno and Neurohypophysis could not be differentiated. Hypophysis was found to be partly separated and attached to the floor of diancephalon about seven days after hatching. An unbranched neurohypophysis was identified، pituitary gland was almost entirely unattached after 40 days and was seen to be stalked after 70 days. It was observed that the specimens of 25 gr as older had immense similarity with adult in structure and organization of hypophysis. The juvenile of later on (5 gram onwards) had the neurohypophysis. Penetrating in to adenohypophysis، particularly in to intermedia forming neurohypophysis lobe.
 • M. Pirestani, J. Sadraei, A. H. Dalimi Asl Page 44
  Cryptosporidiosis is a widespread cause of diarreheal diseases of humans، young calves، and many mammals caused by infection of intestinal epithelial cells with the protozoal agent Cryptosporidium. This study that was conducted in Shahriar county of Tehran in 2006، altogether 573 stools of calves and 867 stools from diarreheal humans refer to hospitals of county were collected and concentrated by Scheather’s method and stained with Ziehl-Neelsen dye method. Altogether، criptosporidiosis were detected from 69 (12. 04%) of calves and 24 (2. 7%) from human stools. In this study a correlation was observed between cryptosporidial infection with age، nutrition and the mode of breeding of calves.
 • Azizi H., Zamani- Ahmadmahmoodi M., Fattahi R. Rashidi, M. Sadeghi Page 54
  To compare the effect of coccidiostate drugs (salinomycin and maduramicin) on the oocyst sheding and performance of coccidi-infected broiler chicken، 180 Ross 308 Broiler chicken were randomly assigned to four treatments. Each treatment contains 3 replacements of 15 chickens. Treatment 1 and 2 fed diets supplemented with maduramicin and salinomycin until three days before experiment period، respectively. Treatment 3 and 4 were designated as positive and negative control receives no coccidiostates. Chicken in treatment 1، 2 and 3 were inoculated with a 0. 5 ml suspension containing four prevalent eimeria species in Iran (E. tenella، E. necatrix، E. acervulina and E. maxima) on 26 days of age. Frequency of excreted oocyst of feces sample from 7-16 day post-challenged was carried out. Body weight (BW)، body weight gain، feed conversion ratio (FCR) and mortality rate were determined and registered in special tables weakly. The result revealed that coccidiostate dugs decreased oocysts per gram of feces (OPG) significantly in 7-16 days post inoculation (majorly maduramicin) (p<0. 05). At the end of study effect of maduramicin on increase of body weight and feed consumption comparing to salinomycin was considerable (P<0. 05). Effect of two drugs on decrease of mortality were similar (p>0. 05). The lowest FCR was belonged to negative control followed by chickens treated with maduramicin. According to the results of this experimental trail، maduramicin could decrease the OPG significantly and improve production performance in coccidio-infected broiler chickens.
 • Tavassoli M., Tabatabaei M., Esmaeilnejad B., Kazemnia A Page 64
  Infection by the protozoan parasite Toxoplasma gondii، is widespread in humans and many other species of warm-blooded animals. It can cause significant morbidity and mortality in the developing fetus and in immunocompromised individuals، including humans with Acquired Immunodeficiency Syndrome - AIDS or submitted to cancer chemotherapy. Among livestock، sheep and goat are more widely infected with T. gondii. This parasite is a major cause of abortion، with significant economic losses to sheep and goat breeders. We applied the polymerase chain reaction for detection of the pathogenic protozoan T. gondii based on its B1 gene. The B1 gene is present and conserved in all six T. gondii strains identified to date. For this purpose blood samples were collected from a total of 372 animals (144 dog، 7 cat، 126 horse، 50 cattle and 45 sheep) from Urmia region. In this study، PCR was performed using the previously described primers (Fuentes et al.، 1996) (10)، which were designed to detect the B1 gene of T. gondii. The targeted B1 gene is highly conserved in all T. gondii strains and is multiple copy genes within the T. gondii genome. The method used for the characterization of T. gondii strains implied digestion with SacI restriction enzyme of the fragments amplified. The results indicated 3 positive samples (2 horse and 1 sheep samples). The 194 bp fragment was generated in all positive samples tested and one RFLP patterns were obtained. The results indicated that the same strain of T. gondii has been infected sheep and horse in the study region.
 • H. Malvandim., A. Esmaili-Sari, N. Bahramifar, S. M.Ghasempouri Page 71
  Liver samples from golden jackal (Canis aureus) were collected from Noor in the central coastline Mazandaran province. The samples of this study were killed in road accidents. Levels of persistent organochlorine pollutants (POPs) including polychlorinated biphenyls (PCBs)، DDTs and metabolites، hexachlorocyclohexanes (HCHs) and metabolites، hexachlorobenzene (HCB)، aldrin and dieldrin were measured in liver tissue samples by gas chromatography using electron capture detection (GC-ECD). The compound found at the highest concentration was PCBs (58. 13 ±41. 51 ng/g)، followed by the contaminants HCHs (10. 58 ±10. 88 ng/g)، DDTs (4. 62 ±6. 17 ng/g)، HCB (0. 60 ±0. 81 ng/g)، Aldrin (0. 54 ±0. 78 ng/g) and Dieldrin (0. 13 ±0. 18 ng/g). There were no significant differences between sexes. Also no significant differences (0. 095 < P < 0. 904) were found between POPs levels in liver with weight and length of body. POPs levels were generally low; and do not approach levels that are known to potentially cause adverse effects in animals.