فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهرام وزیری، فرح لطفی کاشانی، سیدعلی آب یار حسینی صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی دارو درمانی و همراه کردن تکنیک حساسیت زدایی از طریق چشم و بازپردازش (EMDR) آن در کاهش علایم و شدت اختلال وسواسی- اجباری است. بدین منظور، 30 بیمار وسواسی مراجعه کننده به روان پزشک که تشخیص اختلال وسواسی- اجباری دریافت کرده بودند پس از دریافت دارو، در دو گروه به صورت تصادفی کاربندی شده و از نظر علایم و شدت وسواس مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در طول 8 هفته، علاوه بر درمان دارویی با استفاده از تکنیک EMDR، آموختند که هنگام مواجهه با افکار وسواسی، به جای پاسخ اجباری، از حرکات چشم برای غلبه بر افکار استفاده کنند. در این مدت (8 هفته) گروه کنترل صرفا به درمان دارویی پرداختند سپس، هر دو گروه از نظر علایم و شدت وسواس مورد سنجش قرار گرفتند و تحلیل داده ها حاکی از اثربخشی بیشتر همراهی تکنیک EMDR و دارو در مقایسه با دارودرمانی به تنهایی در کاهش علایم و شدت وسواس بود. همچنین، نتایج نشان داد که کاهش شدت وسواس در گروه آزمایشی بیشتر از میزان کاهش علایم آنهاست.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی، جبری، حساسیت زدایی از طریق چشم و بازپردازش
 • پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، مانا عسگری، خدیجه روشنی صفحه 17
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی مسوولیت پذیری، ریسک پذیری و هیجان خواهی با تیپ شخصیتی D در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان بود. بدین منظور، 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و از نظر تیپ شخصیتیD، مسوولیت پذیری ریسک پذیری و هیجان خواهی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که مسوولیت پذیری با تیپ شخصیتی D، رابطه ی منفی دارند در حالی که ریسک پذیری، تیپ شخصیتی Dو هیجان رابطه ی مثبت و معنادار دارند. نتایج رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، فقط متغیر مسوولیت پذیری پیش بینی کننده ی مناسبی برای تیپ شخصیتی D است.
  کلیدواژگان: مسوولیت پذیری، ریسک پذیری، هیجان خواهی، تیپ شخصیتی D
 • زهرا اکبری، عبدالله شفیع آبادی، نازنین هنرپروران صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سبک های دلبستگی در مردان متاهل با روابط فرا زناشویی و فاقد روابط فرا زناشویی بود. بدین منظور، 80 نفر از مردان (40 نفر مرد دارای روابط فرا زناشویی و 40 نفر مرد فاقد روابط فرا زناشویی) شهر شیراز به شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و از نظر سبک های دلبستگی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که این دو گروه از نظر سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی، تفاوت دارند.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، روابط فرا زناشویی
 • لیلا اسماعیلی، اصغر آقایی، محمدرضا عابدی، مریم اسماعیلی صفحه 31
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع 14 تا 18 ساله ی شهر اصفهان بود. بدین منظور، از بین دختران نوجوان مصروع 14 تا 18ساله ی شهر اصفهان، 30 نفر به شیوه ی نمونه ی در دسترس، انتخاب شدند و با روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل مورد آزمون قرار گرفتند. مداخلات آموزش تنظیم هیجان، به مدت 12 جلسه روی گروه آزمایش انجام گرفت و نتایج، نشان داد که مداخله با روش تنظیم هیجان در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله ی پیش آزمون- پس آزمون و پیش آزمون- پی گیری بر افزایش سلامت روان دختران مصروع موثر بوده و نمره های شکایت جسمانی، حساسیت در روابط متقابل اضطراب، پرخاشگری و روان پریشی، در مرحله ی پس آزمون کاهش معنا داری پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، صرع، سلامت روان
 • حسن بنی اسدی، مسعود باقری صفحه 43
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دانش ارتباط غیر کلامی با شایستگی اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظور، 384 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، انتخاب شدند و از نظر دانش ارتباط غیر کلامی و شایستگی اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج، نشان داد که دانش ارتباط غیر کلامی با شایستگی اجتماعی، همبسته است و دانش ارتباط غیر کلامی و شایستگی اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوتی ندارد.
  کلیدواژگان: ارتباط غیر کلامی، شایستگی اجتماعی
 • الهه زارع زاده، محسن دهقانی، علی خطیبی صفحه 51
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ترس از درد در توجه ی انتخابی بیماران مبتلا به دندان درد است. بدین منظور، 120 نفر از افراد مبتلا به ترس از درد، افسردگی، اضطراب و استرس، ترس از دندان درد، شدت درد و واکنش سایکوفیزیولوژیایی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که افراد با ترس بالا از درد، در مقایسه با گروه ترس از درد پایین، در تکلیف کاوش نقطه به طور انتخابی، توجهشان را از محرک دردناک دور می کنند (05/0>p). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ترس از درد، نقش مهمی در توجه ی انتخابی افراد نسبت به محرک دردناک، ایفا می کند.
  کلیدواژگان: ترس از درد، توجه ی انتخابی، کاوش نقطه
 • مجید ضرغام حاجبی صفحه 61
  هدف پژوهش حاضر، یک مرور مفهومی از ضربه (تروما)، چگونگی تمایز آن با مفاهیم مشابه و پیامدهای آسیبی آن از ابعاد زیستی- روانی و اجتماعی است. از آن جا که اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) به عنوان اصلی ترین اختلال در مبانی ادبیاتی ضربه مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در این تحقیق نظریه ها و عوامل موثر در بروز این اختلال مورد توجه قرار گرفته و سرانجام مشکلات روش شناختی مطالعات PTSD مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ضربه، استرس، اختلال استرس پس ضربه ای
 • زهرا خوشنویسان، غلامعلی افروز صفحه 73
  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان رابطه ی بین خودکارآمدی و افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان است. بدین منظور، 376 نفر (188 دختر و 188 پسر) از دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و از نظر خودکارآمدی، افسردگی، اضطراب و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که خودکارآمدی، 27 درصد از واریانس نمره ی کل، 20 درصد از واریانس افسردگی 15 درصد از واریانس اضطراب و 19 درصد از واریانس استرس را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، افسردگی، اضطراب و استرس
|
 • Dr. Shahram Vaziri, Dr. Farah Lotfi Kashani, Seyyed Ali Abyar Hosseini Page 7
  The present study aimed to compare the pharmacotherapy and eye movement desensitization reprocessing in decreasing the symptoms of obsessive-compulsive disorder; therefore, 30 patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder were selected and randomly assigned to two experimental and control groups and tested with regard to the symptoms and severity of obsession and compulsion. While the control group was exclusively treated with drug therapy, the experimental group was trained to use eye movement desensitization reprocessing in addition to pharmacotherapy whilst engaged in compulsive hoarding. Results indicated that eye movement desensitization reprocessing is effective in decreasing the symptoms of obsessive-compulsive disorder in the experimental group compared to the control group. It was also concluded that severity showed further decrease compared to the symptoms.
 • Dr. Parviz Asgari, Dr. Mir Salah-Al-Din Enayati, Mana Asgari, Khadijeh Roshani Page 17
  The research purpose is to investigate the relationship between responsibility, risk-taking, sensation seeking and type D personality amongst the undergraduates in Masjed Soleiman Universtiy. The sample comprised 200 subjects who were selected using stratified random sampling and were tested with regard to responsibility, risk taking and sensation seeking. Results indicated that there was a negative significant correlation between responsibility and type D personality and a positive significant correlation between risk-taking and type D personality, sensation seeking and type D personality; furthermore, The results of regression analysis showed that responsibility is the sole variable which has the predictive power of type D personality.
 • Zahra Akbari, Dr. Abdollah Shafi Abadi, Dr. Nazanin Honar Parvaran Page 25
  The research purpose is to draw a comparison of attachment styles in married male individuals with and without extra marital involvement in Shiraz City. Hence, 80 individuals (40 males with extra marital involvement and 40 males without extra marital involvement) were selected through snowball sampling and tested with regard to attachment styles. Results indicated that these two groups didn’t differ concerning secure and avoidant attachment styles.
 • Leila Smaeeli, Dr. Asgar Aghayi, Dr. Mohammad Reza Abedi, Dr. Maryam Smaeeli Page 31
  The research purpose is to assess the effectiveness of emotion regulation in the mental health of epileptic girls aged 14-18 years in Isfahan. Therefore, 30 patients diagnosed with epilepsy were enlisted for the study and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group underwent 12 sessions of emotion-regulation interventions. Findings indicate that emotion regulation was effective in boosting the mental health of epileptic girls in pretest, posttest and follow-up. Moreover, mean scores of somatization, interpersonal sensitivity, anxiety, aggression, neuroticism in the posttest was significantly lower in the experimental group compared to the control group.
 • Dr. Hasan Bani Asadi, Dr. Masoud Bagheri Page 43
  The research purpose is to find out the relationship between knowledge of nonverbal communication and social competence amongst 384 students of Shahid Bahonar University of Kerman who were selected using stratified-random sampling and tested with regard to knowledge of nonverbal communications and social competence. The results revealed that knowledge of nonverbal communications is significantly, positively correlated to social competence, furthermore, no significant difference was observed between the males’ and females’ nonverbal communications and social competence.
 • Elaheh Zare Zadeh, Mohsen Dehghani, Ali Khatibi Page 51
  The research purpose was to investigate the role of fear of pain in selective attention of patients with dental pain. Hence, a pictorial version of dot-probe was examined in a sample group of 120 subjects with dental complains. The results of this research revealed that subjects with high fear of pain as compared to subjects with low fear of pain in dot-probe attended away from painful stimuli, selectively (P<0.05). Overall it is concluded that, fear of pain plays an important role in attentive bias towards painful stimuli.
 • Dr. Majid Zargham Hajebi Page 61
  The research purpose is to carry out a conceptual review of trauma and to differentiate it from similar concepts, and its traumatic effects with regard to bio psychosocial aspects. Post-traumatic stress disorder along with its psychological theories and etiology has proved to be the focus of attention and debate among the equivalent concepts in the literature of trauma. Here, the methodological problems regarding the studies done in the realm of PTSD have been brought to the light.
 • Zahra Khoshnevisan, Dr. Gholamali Afrouz Page 73
  The aim of this study is to assess the relationship between self-efficacy and depression, anxiety and stress amongst junior high school students of Tehran City; thus, 376 individuals (188 females and 188 males) were selected using random stage sampling and were tested with regard to self-efficacy, depression, anxiety and stress. The acquired results revealed that self-efficacy could predict 27% of the total scores of variance, 20% of the depression variance, 15% of the anxiety variance and 19% of the stress variance.