فهرست مطالب

راهبرد دفاعی - پیاپی 18 (زمستان 1386)

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 18 (زمستان 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات
 • اصغر افتخاری صفحه 1
  اگرچه تهدید مفهوم محوری عمده ی مکاتب امنیتی را تشکیل می‎دهد، اما این به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی‎باشد. به همین دلیل است که مقوله سنجش تهدید برای بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان امنیتی، کاری دشوار می‎نماید. عمده این صعوبت ناظر بر تعریف و ارائه شاخص‎هایی است که بتواند فرآیند تهدید را معنادار سازد.
  در مقاله ی حاضر نگارنده با طرح پرسش اصلی از چیستی شاخص‎های سنجش تهدید، به ارائه شاخص‎هایی همت گمارده که در مقام شناخت شدت و وزن یک تهدید مؤثر و کارآمد هستند. شاخص‎های ارائه شده عبارتنداز: توان ملی، منافع ملی، عمق، زمان، موقعیت، دامنه، مکان و قدرتمندی. کاربرد شاخص‎های پیشنهادی در مجموع حجم تهدید را نشان می‎دهد که برای تعیین اولویت و شدت تهدید، معمولا بدان استناد می‎شود.
  کلیدواژگان: امنیت، تهدید، سنجش، اثبات‎گرایی، کل‎گرایی، شاخص، مدیریت امنیتی
 • محمودرضا گلشن پژوه صفحه 23
  برقراری یک محیط امنیتی باثبات از جمله دغدغه های هر حکومتی تلقی می شود، چرا که در چنین محیطی ضریب امنیتی کشورها افزایش می یابد. بی تردید تعیین شاخص های چنین محیطی، نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به سیاست ها خواهد داشت.
  از این رو در این مقاله تلاش شده تا شاخص های یک اجتماع امنیتی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا دیدگاه دویچ در خصوص اجتماع امنیتی بیان شده و سپس به شاخص یک اجتماع امنیتی باثبات و عوامل تهدیدکننده آن اشاره شده است. در پایان نیز نویسنده به تبیین یافته های خود در مورد شاخص های یک محیط امنیتی باثبات پرداخته است.
  کلیدواژگان: محیط امنیتی، تهدید، خاورمیانه، اعتمادسازی، ارزش های مشترک، شاخص
 • محمود عسگری صفحه 45
  قدرت منطقه ای، مفهومی است که پس از پایان نظام دو قطبی مطرح شد. در نظام سلسله مراتب جهانی، قدرت های منطقه ای بازیگرانی هستند که جایگاه و کارکردشان حایز اهمیت فراوان می باشد. همان گونه که می دانیم جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز، طی بیست ساله آینده باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود، بدیهی است دستیابی به این هدف بدون در اختیار داشتن شاخص، بسیار دشوار خواهد بود. نظر به چنین اهمیتی، هدف اصلی این مقاله، تعیین شاخص های یک قدرت منطقه ای است.
  در این نوشتار، بعد از تبیین جایگاه قدرت های منطقه ای در سیاست بین الملل، ضمن تعریف شاخص، کارکردهای آن نیز مورد بحث قرار می گیرد. در بخش پایانی نیز ابتدا متغیرهایی برای این مفهوم عنوان شده و در نهایت شاخص هایی برای متغیرهای پیش گفته عرضه می گردد.
  کلیدواژگان: قدرت منطقه ای، شاخص، کد راهبردی، رهبری منطقه ای، قدرت افکنی
 • محمدرضا حافظ نیا، سیدهادی زرقانی صفحه 77
  قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، برآیند توانایی ها و مقدورات کشورها محسوب می گردد. موقعیت هر کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی بستگی به وزن ژئوپلیتیکی و میزان قدرت ملی آن در بین کشورها دارد و این امر بر الگوی روابط خارجی آن در ابعاد مختلف تاثیر می گذارد. سنجش قدرت ملی دولت ها به منظور تعیین جایگاه آنها در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدان های سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است و در این راستا به ابداع روش ها و الگوهای تک متغیره و یا چند متغیره محدود مبادرت ورزیده اند ولی این الگوها هیچگاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. این مقاله که برگرفته از رساله دکتری نگارنده می باشد، تلاش دارد با ارائه مدلی به سنجش قدرت کشورها در ابعاد نه گانه اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی، فرهنگی، فرامرزی، اجتماعی، سرزمینی و فضایی بپردازد. ضمن این که رتبه و جایگاه ایران در ساختار قدرت جهانی و منطقه ای در هر کدام از عوامل نه گانه مذکور و همچنین در مجموع عوامل، مورد تبیین قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قدرت ملی، شاخص، نظام ژئوپلیتیک جهانی، رتبه بندی، ایران، قدرت جهانی
 • علی عبدالله خانی صفحه 103
  درک تهدیدات امنیتی در واقع فرآیند کندوکاو ذهنی و شناخت تهدیدات در مدیریت تهدیدات امنیتی است. مدیریت ادراک تهدیدات امنیتی دارای سه مرحله؛ فرآیند شناسایی تهدیدات امنیتی؛ فرآیند امنیتی ساختن تهدیدات و فرآیند تحلیل و ارزیابی تهدیدات امنیتی شده، می باشد. در شناسایی تهدید، کشف تهدید به همراه اعلام آن، گزینه مناسب جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که در فرآیند امنیتی ساختن تهدیدات، اقدام گفتاری موفق و پذیرش تهدیدات از سوی مخاطب به عنوان تهدیدات امنیتی نقش کلیدی دارند و در فرآیند تحلیل و ارزیابی تهدیدات امنیتی شده، رصد دائمی تهدید و اشراف اطلاعاتی بر وضعیت رو به تحول تهدید از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله به بررسی مدیریت ادراک تهدیدات امنیتی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی تهدید امنیتی شده، ادراک تهدید، ایران، بازیگران امنیتی ساز
 • احمد فریدونی صفحه 123
  کشورهای اروپایی به منظور ایفای نقشی ارزنده در نظام بین الملل، پس از پایان جنگ سرد تلاش نمودند، در امور دفاعی و نظامی در چارچوب سیاستی واحد اقدام نمایند. بنابراین به دنبال بحران بالکان در دسامبر 1998 در نشست رهبران فرانسه و انگلستان در سنت مالو، بر بعد دفاعی اتحادیه اروپا تاکید گردید، و طی اجلاس کلن در سال 1999 لایحه ایجاد نیروی نظامی مستقل اروپایی مطرح و در کم تر از شش ماه پس از آن در اجلاس هلسینکی به تصویب رسید. نویسنده پس از بیان سیاست دفاعی انگلیس، فرانسه و آلمان، تلاش نموده این عقیده را به اثبات برساند که همسویی ناشی از نیازها و منافع مشترک سیاست دفاعی این کشورها، نقش مهمی در تصویب این موضوع در اجلاس هلسینکی داشت
  کلیدواژگان: سیاست دفاعی، همگرایی، نیروی مستقل اروپایی، محیط بین الملل، آمریکا
 • معرفی و ارزیابی کتاب
 • محمدرضا میرزاامینی صفحه 159
 • رحمن قهرمانپور صفحه 169
|
 • A. Eftekhari Page 1
  Although threat is the core concept of the most of the security schools, it is not necessarily the same and exactly does not match the correct understanding of this concept. Therefore, measuring threat is a very difficult task to many security analysts, most portion of this difficulty relies in the field of definition an indicators that can make the process of threat a meaningful one.In this paper, the author while raising the main question on description of indicators for threat measurement offers some indicators, which are efficient enough in understanding severity and weight of a threat. Those indicators are as follows: national strength, national interest, and also depth, time, situation, scope, place and power of a nation – state. These indicators are indicating the volume of a threat, which is useful in setting priorities and showing severity of a threat.
 • M.R. Golshanpajooh Page 23
  Establishing a stable secured community is one of the main concerns for every state, as the security correlation of countries is being strengthened in such an environment. Undoubtedly, knowing the indicators of such a community will have a determinant role in steering of policies.Therefore, this paper attempts to survey indicators of a secured community and in this way, the Deutsch viewpoint on secured communities will be discussed first and then the indicators of a stable secured community and factors threatening it will be addressed. The author finally concludes with the exploration of his findings on indicators of a stable secured community.
 • M. Asgari Page 45
  Regional power as a concept was paid attention after the demise of bipolar system. In a hierarchical system, regional powers are actors whose place and function is a very important matter. As we are aware, based on the “Vision Document”, the Islamic Republic of Iran should be the main regional power in the 20 years. It is obvious that achieving this aim without setting indicators will be very difficult. Therefore, this paper aims to setting those indicators.In this paper, after illustration of the place of regional powers in international politics, definition of indicators and its functions will be explained too. And finally the paper concludes with raising some variables and their relevant indicators.
 • M.R. Hafeznia, S.H. Zarghani Page 77
  National power as a geopolitical concept is an outcome of a country’s capabilities. The weight of a country in hierarchy of global power depends on its geopolitical weight as well as its national strength among other states and it affects its model of diplomatic relations in many aspects. In order to determine the placement of states in global geopolitical system and comparing their power, measuring the national strength has been one of main concerns of geopolitical, political and International Relations scientists. In this way, they have introduced several ways and means including univariable and multi-variable models. However, they could not reflect the national strength totally. This paper, which is a selected part of the author’s Ph. D thesis, attempts to introduce a model which can measure the national strength based on the nine following factors: economy, politics, science, military, social, territory and space. In this way, the score for Iran and its placement at the regional and global power structure is discussed too.
 • A. Abdullah Khani Page 103
  Understanding of security threats, in fact is a subjective process and recognition of threats through their management. Management of understanding of security threats has three phases including recognition, securitization and processing.At the recognition phase, for the Islamic Republic of Iran, it is appropriate to discover and announce existence of a threat. While at the securitization level, an oral position and acceptation of a threat by audience have a key role, at the processing and assessment level, continuous monitoring as well as information supremacy on changing situation of a threat are of essential significance. This paper has focused on management of understanding of security threats with emphasizing on the Islamic Republic of Iran.
 • A. Fridouni Page 123
  In order to play a considerable role in the international system, the European countries attempted to act in the field of defense and military within a unified framework. Therefore, in the aftermath of Balkan crisis, in a France – UK summit in Dec 1998 they emphasized on defense aspect of the EU and in another meeting in 1999 a plan of an independent EU force was discussed and finally in less than 6 moths it was approved in Helsinki meeting. After explanation of defense policy of the above three countries, the author attempts to prove that integration in military and defense policy of these countries is due to their joint needs and interest.