فهرست مطالب

راهبرد دفاعی - پیاپی 15 (بهار 1386)

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 15 (بهار 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/04/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقالات
 • سید موسی پورموسوی صفحه 1
  دفاع یکی از دغدغه های تمامی دولت ها تلقی می شود. به عبارتی کشورها در قبال تهدیداتی که متوجه شاخص های قدرت و امنیت آنها می شود در صدد دستیابی به سازوکارهایی هستند که بر مبنای آنها توان دفاعی خود را افزایش داده و قادر به دفع تهدیدات گردند.
  آمایش سرزمینی از جمله روش هایی است که دولت ها برای رسیدن به وضعیت امن تر و کاهش آسیب پذیری ها در صورت وقوع حملات احتمالی، استفاده از آن را در دستورکار خود قرار داده اند. در این مقاله بعد از ارائه مباحث نظری در مورد آمایش سرزمینی و بیان سابقه ای از این موضوع در ایران، اهمیت مورد نظر قرار دادن ملاحظات دفاعی امنیتی ناشی از آمایش سرزمینی، در برنامه ریزی های ملی تبیین شده است.
  کلیدواژگان: ملاحظات دفاعی، سازمان فضایی، آمایش سرزمین، توسعه ملی، تهدید
 • مهندس رسول گلستانه صفحه 25
  این مقاله، چگونگی و فرآیند تامین تسلیحات و تجهیزات در برخی از کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می دهد. در فرآیند تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی نیروهای مسلح آمریکا دو سند مهم و اصلی، یعنی بیانیه نیاز ماموریتی و سند مطالبات عملیاتی تولید می شود. تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی یکی از سامانه های پشتیبان تصمیم است که در تعامل تنگاتنگ با دیگر سامانه های پشتیبان تصمیم (سامانه تامین و سامانه طرح و برنامه و بودجه) بوده و به همراه بخش علوم و فناوری این نیازها را برآورده می سازد.
  بررسی این موضوع در دو کشور انگلستان و آلمان نشان می دهد که برای تعیین مطالبات عملیاتی، از رویکرد وظیفه به توانمندی و از توانمندی به مطالبات عملیاتی استفاده می شود و سامانه تعیین مطالبات عملیاتی در وزارت دفاع انگلستان به صورت متمرکز و در وزارت دفاع آلمان به صورت نامتمرکز صورت می گیرد. در این مقاله به مطالعات اکتشافی پیرامون فرآیند دستیابی به الگوی مناسب سامانه تامین سلاح و تجهیزات کشورها (نظام الگوی تسلیحاتی کشورها) پرداخته خواهد شد. ژ
  کلیدواژگان: مطالبات عملیاتی، بیانیه نیاز ماموریتی، الگوی تسلیحات، تهدید، آموزه
 • تونی کاوزال، مصطفی مهدی نژاد نوری صفحه 53
  کشورها در راستای برقراری امنیت خود، ابزارها و راه های مختلفی را فراروی خود دارند. یکی از این راه ها، دستیابی به تجهیزات نوین و کارآمد دفاعی است. بنابراین چگونگی تامین و تدارک دفاعی از دغدغه های بیشتر دولتمردان است.
  در این نوشتار تلاش شده سازوکار دستیابی به سیستم های دفاعی چهار کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا مورد مقایسه قرار گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نظام تامین دفاعی در آمریکا و فرانسه در مقایسه با آلمان و انگلیس، تمایل کمتری به خرید تجهیزات خارجی دارند. در هر چهار کشور بر بهره گیری از رقابت به عنوان ابزاری جهت حفظ مفهوم «بها برای پول» تاکید می شود.
  کلیدواژگان: تامین، بها برای پول، صنایع دفاعی، برنامه ریزی، مشارکت در تولید
 • فاطمه سلیمانی پورلک صفحه 83
  هرچند نرم افزارگرایی یکی از ابزارهای تامین بهتر و بیشتر منافع ملی کشورها تلقی می گردد، ولی بررسی ها نشان می دهد استفاده آمریکا از این ابزار در خاورمیانه همواره تحت الشعاع ملاحظات راهبردی امنیتی برخاسته از محیط بین المللی و منطقه ای قرار داشته است.
  نویسنده در این مقاله پس از ارائه مطالبی در خصوص نرم افزارگرایی، سیر تطور منافع آمریکا در خاورمیانه را بررسی و در ادامه به روند تاریخی نرم افزارگرایی در سیاست خاورمیانه ای آمریکا پرداخته است. یافته های نوشتار نشان می دهد سیاست ایالات متحده در خاورمیانه بیش از آنکه از ویژگی نرم افزاری برخوردار باشد، دارای خصایص راهبردی و سخت افزاری است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، راهبرد، دموکراسی، خاورمیانه، تروریسم، آمریکا، اصلاحات
 • حیدرعلی بلوجی صفحه 115
  ایده زمامداری خوب به عنوان چارچوبی نظری در مورد مدیریت مطلوب جامعه، در دهه 1990 مطرح شد و از سوی نظریه پردازان در حوزه های مختلف به کار گرفته شد.
  در مقاله حاضر، برای یافتن نقش و جایگاه ایده حکمرانی خوب در چارچوب اتحادیه اروپایی، ضمن بررسی اجمالی ابعاد و عناصر مهم حکمرانی خوب، به تبیین عملکرد این اتحادیه در تدوین راهبرد امنیتی مشترک، به خصوص راهبرد مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی پرداخته شده و در ادامه به درس هایی که کشورهای در حال توسعه می توانند در این زمینه بدست بیاورند، اشاره شده است.
  کلیدواژگان: زمامداری خوب، سیاست دفاعی اروپا، سیاستگذاری، مدیریت بحران
 • معرفی و ارزیابی کتاب
 • محمودرضا گلشن پژوه صفحه 143
  کتاب منطق راهبردی و عقلانیت سیاسی، مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسی در دانشکده جنگ نیروی دریایی ایالات متحده است، که به‎منظور بزرگداشت یکی از پیشکسوتان و اساتید این دانشکده، یعنی «مایکل هندل» در سال 2001 برگزار شده بود. این کتاب، غیر از بخش‎های تشکر و نمایه، در مجموع به دو بخش کلی که همان کلمات تشکیل‎دهنده عنوان کتاب هستند، تقسیم شده است.
  بخش نخست با عنوان «منطق راهبردی» از شش مقاله و بخش دوم تحت عنوان «عقلانیت سیاسی» نیز از همین تعداد مقاله تشکیل شده است.
  کتاب با یک مقدمه مفصل بیست صفحه‎ای از سوی ویراستاران و با هدف معرفی کوتاه مقالات و همچنین زندگی علمی و عقاید پروفسور مایکل هندل آغاز می‎شود. با صرفنظر نمودن از این مقدمه، در ادامه به معرفی اجمالی اثر می پردازیم.
 • عسگر قهرمانپور صفحه 159
|
 • S.M. Pour Mousavi Page 1
  Defense is one of the main concerns of all governments. In a word, against the threats aiming their power and security indicators, countries are trying to achieve mechanisms to improve their defense power and be capable of repelling the threats.Spatial planning is one of the methods, which states put at their agenda for achieving a more secure situation and decreasing vulnerability in case of any probable attack.In this article, after providing theoretical debates about spatial planning and expressing its background in Iran, the importance of paying attention to defense- security considerations resulting from spatial planning in national planning is described.
 • R. Golestaneh Page 25
  This article considers the nature and process of weapons and equipments procurement in some countries of the world. In the process of determining operational requirements and needs in the United States armed forces, two principal and important documents, mission requirement statement and operational requirements document will be produced. Determining the operational requirements and needs is one the support systems for decision, which is in a close interaction with other supporting systems for decision (procurement system and planning, program and budget system) and along with science and technology, address these needs.Studying this issue in United Kingdom and Germany shows that to determine operational requirements, the approach of obligation-to-capability and capability-to-operational requirements is used and the operational requirements determining system in UK ministry of defense is concentrated and in Germany's ministry of defense is unconcentrated.In this the exploratory studies as process to achieve an appropriate pattern for countries weapons and equipment procurement system is considered.
 • T. Kausal, M. Mahdynejad Nori Page 53
  Countries have different instruments and methods toward establishing their security. One of these methods is the acquisition of modern and effective equipments. Therefore defense preparation and procurement is the concern of most statesmen.In this writing, it has been tried to compare the mechanism of the defense acquisition systems of France, Germany, United Kingdom and the United States. The finding of this research shows that comparing to Germany and United Kingdom, United States and France are less interested in foreign equipment procurements. In all of these four countries, using competition as an instrument to protect the concept of "Value for money" is emphasized.
 • F. Soleimani Pourlak Page 83
  Although softwarism is one of the instruments for countries to provide national interests, but studies shows that America's use of this instrument in Middle East was always overshadowed by strategic-security considerations resulted in international and regional environment.In this article, after presenting stories about softwarism, the writer examined the change trend of America's interests in Middle East and then paid attention to historical trend of softwarism in America's foreign policy.The findings of this writing shows that, America's foreign policy in Middle East has strategic and hardware characteristics than software characteristics.
 • H.A.Balouji Page 115
  he idea of good governance as a theoretical framework about management came into existence in 1990s and is used by theorists in different areas. In this article, to find out the role and position of good governance idea within the framework of EU, along with cursory examination of the dimensions and important elements of good governance, the function of this union to compile joint security strategy, specially the strategy of confronting WMD proliferation, is considered and then the lessons which developing countries can get in this field are implied.