فهرست مطالب

مجله فلسفه و کلام اسلامی
سال چهل و سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قربان علمی، بهزاد حمیدیه صفحه 1
  رفاه را به دشواری می توان تعریف کرد. با وجود این، از ملاحظه تعاریف مختلف می توان آن را به برخورداری از امکانات زندگی در سه حوزه اصلی، یعنی بودن، صیرورت، و تعلق، تعریف کرد. فرهنگ رفاه عبارت است از اصالت یافتن رفاه مادی و اومانیستی همراه با ابراز گرایی سوژه. در عصر حاضر، فرهنگ رفاه گسترده ای شکل گرفته است و با ارزش ها و معانی جدیدی که با خود به همراه آورده، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت و کمیت دین داری نهاده است. نظام معنایی نهفته در رفاه، یعنی سوژه محوری و تاصل انسان، همراه با فرهنگ احساس گرایی سطحی، زمینه بسیار مساعدی جهت تحول دین داری فراهم کرده است. رابطه انسان با خدا، از رابطه تکلیفی و تعبدی به رابطه اختیاری و رمانتیک تحول یافته است و نیز دین به گونه ای تعریف شده است که تضادی با رفاه نداشته باشند. دین داری در تحت حاکمیت فرهنگ رفاه، در معرض آن است که دین را به وسیله و ابزاری رفاه زا تبدیل کند. همه تحلیل های فوق، به صورت کاملا آشکار در جنبش های معنویت گرای نوپدید قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: جنبش های نوپدید معنویت گرا، _ احساس گرایی سطحی، سوژه محوری، فرهنگ رفاه، پست مدرنیسم، رفاه
 • علی ارشدریاحی صفحه 11
  در این مقاله تاثیر آرای فلسفی صدرا درباره «واجب الوجود» بر فهم او از آیات قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، همه کتب تفسیری و فلسفی صدرا مطالعه و مواردی که او، تحت تاثیر آرای مذکور، از آیات قرآن معناهایی غیر از معناهای ظاهری برداشت کرده جمع آوری شده اند. سپس با توجه به سایر آیات و روایات، و معنای ظاهری و شان نزول و سیاق آیات مورد بحث، و قرائن موجود در آن ها، و با توجه به خصوصیاتی که پیرامون موضوع مذکور در فلسفه ذکر شده است، و همچنین نظر به استحاله لوازم عقلی برخی از تفاسیر صدرا، صحت و سقم برداشت های مذکور معلوم شده و این نتیجه به دست آمده است که از 7 تفسیری که صدرا تحت تاثیر آرای مذکور ارائه داده است، تنها در یک مورد می توان برخی مطالب را تایید کرد.
  کلیدواژگان: وجود منبسط، قوس نزول و صعود، عالم ملکوت، قاعده بسیطه الحقیقه، برهان صدیقین، فیض مقدس، _ وجود مطلق، فیض اقدس
 • رضا اکبریان، سیداحمد حسینی صفحه 25
  در کتاب تعلیقات که به احتمال زیاد حاصل درس نوشته های شاگردان شیخ الرئیس است تلاش می شود تا به پارادوکسی در خصوص علم به جوهر پاسخ داده شود. این پارادوکس را می توان بدین صورت بازسازی کرد که اگر با علم به شیء، عین ماهیت آن به ذهن می آید، آن گاه وقتی به جوهری علم پیدا می کنیم باید عین ماهیت آن، که جوهر است، به ذهن بیاید. از طرف دیگر، در فلسفه مشاء، علم از کیفیات نفسانی و از اعراض است. بدین ترتیب، با تناقضی مواجه می شویم که علم ما به جوهر هم باید جوهر باشد و هم باید عرض باشد و جوهر نباشد. پاسخ تعلیقات به این پارادوکس آن است که آن چه جوهر است، مفهوم جوهر است که همان «در موضوع نبودن» است و آن چه عرض است، علم ما به جوهر است که از کیفیات نفسانی است. بنابراین موضوع در دوگزاره به ظاهر متناقض عینا یکی نیست، بلکه در یکی مفهوم جوهر است و در دیگری مصداق ذهنی جوهر. از این جا معلوم می شود که پاسخی که صدرالمتالهین با به کارگیری مفاهیم حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی به این پارادوکس (و پارادوکس های مشابه، مانند پارادوکس معدوم مطلق و یا کلی و جزئی) مطرح می کند، در آثار شیخ الرئیس سابقه دارد.
  کلیدواژگان: جوهر، ابن سینا، تعلیقات، _ پارادوکس علم به جوهر
 • عین الله خادمی صفحه 39
  ابوالبرکات بغدادی قبل از بیان دیدگاه مختار خویش درباره مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، با نگاه تاریخی، نظریه مشائیان را تبیین می کند و سپس به نقد دیدگاه حکیمان مشایی می پردازد و در نهایت دیدگاه خویش را در طی چهار تقریر بیان می کند. در نقد و بررسی دیدگاه او نکات ذیل قابل طرح اند. او در بررسی دیدگاه مشائیان دچار خطای تاریخی شده است. میان دیدگاه او و برخی از متکلمان مشابهت ها و اختلاف هایی دیده می شود. ابوالبرکات به دیدگاه های فارابی و ابن سینا اشراف کامل ندارد و حتی در بیان نظریه خویش دچار تزلزل است. در دیدگاه او روابط موجودات در عوالم متعدد به صورت دقیق بیان نشده اند. ابوالبرکات در بیان دیدگاه خویش به هیئت بطلیموسی بی توجه بوده و نقد او بر نظریه حکیمان مشایی صائب نیست.
  کلیدواژگان: ابوالبرکات بغدادی، _ حکیمان مشایی، نظام، واحد، تعقل، فیض، کثیر
 • سعیده سیاری، احد فرامرز قراملکی صفحه 59
  پیدایش علوم و رشته های جدید و معضلات مربوط به رهیافت تحویلی نگری در عرصه علم و دانش، ضرورت پیدایش مطالعات میان رشته ای را تبیین می کند. گرچه برخی از اندیشمندان سابقه مفهوم مطالعه میان رشته ای را به یونان باستان می رسانند، سابقه این گونه از مطالعات به حدود 150 سال پیش می رسد و اولین مراکزی که به مطالعات میان رشته ای پرداختند آزمایشگاه های صنعتی بودند. مطالعات میان رشته ای هم مانند هر پدیده یا تئوری دیگری بر مبنا یا مبانی ای استوارند. مبانی آن کدام اند و چه دسته بندی ای دارند؟ این مبانی چگونه این رهیافت را توضیح می دهند؟ این مقاله سه دسته مبنا برای مطالعات میان رشته ای پیشنهاد می کند: مبانی منطقی، مبانی معرفت شناختی، و مبانی معرفتی. کثرت گرایی روش شناختی از مهم ترین مبانی منطقی آن است. همچنین، انسجام از مهم ترین مبانی معرفت شناختی این رهیافت است. سرانجام، سیستم های پیچیده و ضابطه های مربوط به آن از مبانی معرفتی مطالعات میان رشته ای اند. مقاله می کوشد تا مطالعات میان رشته ای را بر اساس مبانی یادشده توضیح دهد و ویژگی های هر یک از مبانی را تبیین کند و، همچنین، برخی سؤالات فرعی را بررسی کند؛ مانند تعاریف مطالعات میان رشته ای، انواع آن، و گسترش آن در تمام زمینه ها و رویکردها در مطالعات میان رشته ای. مطالعات میان رشته ای از نوع چندتباری است. مسائل چندتباری ریشه در علوم گوناگون دارند و از طریق یک علم واحد قابل بررسی نیستند. مطالعات دین و اخلاق حرفه ای از علوم چندتباری هستند. مطالعات میان رشته ای از ضرورت ها در علوم انسانی است. علوم انسانی به دلیل پیچیدگی و چندضلعی بودن موضوع آن، یعنی موجود انسانی، نمی تواند به صورت علوم تک تباری بررسی شود.
  کلیدواژگان: مطالعات میان رشته ای، کثرت گرایی روش شناختی، علوم چندتباری
 • اسدالله فلاحی، سیدبهاء الدین موحد ابطحی صفحه 103
  حمل اولی و شایع را در حل بسیاری از مسائل فلسفی به کار برده اند که برخی از آن ها کاربرد نادرست این دو حمل است. برخی از این کاربردها، به شبهات فلسفی و پارادوکس های منطقی مربوط می شود و برخی دیگر را می توان در مباحث مستقل فلسفی یافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشکالات وجود ذهنی، 3. معمای جذر اصم و پارادوکس راسل، 4. پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب، 5. دلیل این که چرا حد تام را به کلیات خمس نیفزوده اند، 6. دلیل اینکه چرا محصورات نیازمند وجود موضوع اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در این مقاله، با تحلیل فرامرز قراملکی از حمل اولی و شایع در منطق جدید، نشان داده ایم که کاربردهای هفت گانه یادشده همگی دچار نوعی خطا و لغزش منطقی اند
  کلیدواژگان: فلسفه اسلامی، منطق جدید، حمل شایع صناعی، حمل اولی
 • محمد مشکات صفحه 121
  ارسطو در مواردی موضوع فلسفه اولی را موجود نامتحرک یا خدا دانسته و در موارد متعدد دیگر موضوع آن را موجود بما هو موجود شمرده است. آیا این دو موضع، دو باور ارسطوئی اصیل بوده و با هم قابل جمع اند یا باید دو موضع متناقض تلقی گردند که ارسطو از اولی به دومی عدول کرده است؟ ثمره فرض عدول به موضع دوم این است که خدا را نمی توان «وجود» خواند و، در نتیجه، مابعدالطبیعه و الاهیات دو دانش مستقل می شوند؛ درحالی که بنا به فرض عدم عدول، یعنی بنا بر موضع نخست، مابعدالطبیعه همان الاهیات خواهد بود. راه هایی که در این جا برای حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرند از این قرارند: تحقیق مسئله از منظر حکمت یا دانش مورد جستجو که خود حاوی دو راه جداگانه خواهد بود؛ سپس تحقیق بر مبنای معانی «وجود» نیز ادامه می یابد، تا سرانجام نتیجه تحقیق از این راه های گوناگون با یکدیگر مقایسه شود.
  کلیدواژگان: جوهر، خدا، محرک نامتحرک نخستین، وجود، مقولات، فعلیت
|
 • Page 1
  “Welfare” can be hardly defined. We defined it simply as enjoyment from life facilities in three dimensions: being, becoming and belonging. “Welfare culture” which is our keyword in this essay, designates the centrality of body welfare accompanied by self-expression of humanist subject. In present era, welfare culture has been immensely formed and alongside new values, ideas and concepts which has impressed the milieu of Religiousness. Subjectivism and humanism along with superficial sentimentalism has been a good base for transfiguration of Religiousness. The relation between god and human has turned from obligation to arbitrary and romantic relation. Also, religion has been defined as an esoteric affair compatible with welfare. Religiousness, under these circumstances, has been reclined qua “new religious movements” in which esoteric dimensions of religion are reduced to some instruments for human welfare.
 • Page 11
  In this article the impact of Mulla Sadra’s philosophical opinions concerning necessary being on his understanding of the Qur’anic verses is critically reviewed. To this end, all exegetical and philosophical books of Mulla Sadra have been studied and the instances in which he has–under the influence of the above opinions– inferred meanings other that the apparent meanings from the Qur’anic verses, have been collected. Then, with reference to other verses, narrations, apparent meanings, Revelation occasions, content of the verses in question, and their evidences and, in view of the absurdity of the intellectual requirements of some of Mulla Sadra’s interpretations, the validity of the aforementioned inferences were verified and this conclusion is drawn that from among the seven interpretations that Mulla Sadra has presented under the influence of the above opinions, only one instance can be confirmed.
 • Page 25
  In al-Ta‘liqat–which is most likely a collection of Avicenna’s lectures– it is intended to answer to a paradox concerning the knowledge of the substance. This paradox can be reconstructed this way: if, by knowing something, its quiddity comes to mind, then with knowing a substance its quiddity–which is a substance–comes to mind. Conversely, according to Peripatetic Philosophy, knowledge is a quality in the soul and an accident. In this way, a paradox rises which says our knowledge of substance must be substance and accident–and not substance – at the same time. Al-Ta‘liqat’s response to this paradox is that what is substance is the concept of substance which is the concept of “not being in subject”; and what is accident is our knowledge of substance which is a quality in the soul. Therefore, the subjects in the two apparently paradoxical statements are not identical but in one of them the subject is the concept of substance and in the other one the subject is the mental existence of substance. From here, it is clear that the response Mulla Sadra– using the concepts of primary essential and common technical predications– presents to this paradox and similar paradoxes like those of absolute nonexistent and individual and universal can be found in Avicenna’s books.
 • Page 39
  Abu `al-Barakat al-Baghdadi, before explanation of his selected view about the problem of the quality of emergence of multitudinous from unit, expresses the theory of Peripatetic philosophers with a historical outlook. He then critics the viewpoint of peripatetic philosophers and finally explains his view in the course of four descriptions. The following points are proposed when criticized his views: He has a historical fault when criticizing Peripatetic point of view. There are similarities and dissimilarities between his view and some of theologians’ one. Abu `al-Barakat doesn`t have perfect mastery over Farabi`s and Avicenna`s views, even is unstable in expressing his theory. In his point of view, the relationships between the existences in different worlds aren`t expressed exactly. Abu `l-Barakat is inattentive toward Ptolemaic astronomy, and his critic is not correct about the theory of peripatetic philosophers.
 • Page 59
  The appearance of new sciences and conflicts arising from reductionism in domain of science and knowledge, explains the necessity of interdisciplinary studies. Some scientists believe the history of interdisciplinary studies is rooted in ancient Greece, but in fact interdisciplinary studies started in industrial laboratories, the first center for interdisciplinary studies, about 150 years ago. Like every phenomenon interdisciplinary studies base on some foundations. What kind of sorts do they have? How these foundations explain this approach? This article proposes three foundations; logical base, epistemological base and cognitive base. The methodological pluralism is the most important logical base for interdisciplinary studies. Integration is the most important epistemological base in this approach. Finally complicated systems and their formulas are the most important cognitive base in Interdisciplinary approach. This article tries to explain interdisciplinary studies by these bases and then tries to explain traits of these bases. It also surveys some offshoot problems such as definitions of interdisciplinary approach, kinds of it and its expansion in all of fields. The interdisciplinary approach is multiple origins. The multiple origin problems are rooted in various sciences and they cannot be survey by single science. The study of religion and professional ethics are samples of multiple origin disciplines. Interdisciplinary studies are necessary for humanities because of its complex subject, that is, human. So it cannot study by single science.
 • Asadollah Fallahi, Seyyed Bahaoddin Mowahhed Abtahi Page 103
  The distinction between Primitive Predication and Common Predication is applied to solve some problems in Islamic philosophy, some of which are incorrect in our point of view. Some of the problems contain paradoxes and some others include independent philosophical
  Discussions
  1. stating about absolute non-existents, 2. problems of subjective existence, 3. Liar Paradox and Russell’s paradox, 4. the paradox of “referring by quotation marks” and the paradox of horse, 5. why “complete definition” is not regarded as one of “the five universals,” 6. why quantified propositions need the existence of their subjects, and 7. a proof of the nobility of existence by dint of the kinds of predication. In this paper, by resorting to Faramarz Qaramleki’s analysis of Primitive Predication and Common Predication, I show that the seven applications are all involved by some fallacies.
 • Page 121
  Aristotle sometimes presents the subject of first philosophy, immutable being or God, and sometimes presents it being qua being. Are these Two Positions agreeable, or do we must consider them Two incompatable positions that he replaces the latter with the former? Result of the latter is no application of existence to God and separating of metaphysics from theology.