فهرست مطالب

پژوهش و توسعه فناوری - پیاپی 3 (1389)
 • پیاپی 3 (1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحه 0
 • شمس الدین ناظمی، امیرحسین اخروی، محمد جواد ابراهیمی پور صفحه 1
  در این مقاله، پس از بررسی مدل های پیشنهادی انتقال فناوری، که در تحقیقات متعدد جهانی ارائه شده است، با استفاده از رویکرد فراتحلیلی، نکات کلیدی و عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و نیز راهکارهای عملی آن با نتایج تحقیقات داخلی تلفیق شده است. نتیجه این کار فراتحلیلی، به صورت مدلی جامع برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت طراحی و پیشنهاد شده که مؤلفه های آن و چگونگی ارتباط بین آنها در تحقیقات سایر محققین تایید گردد. منابع مختلفی به عنوان ورودی مدل معرفی شده اند (دانشگاه، دولت و شرکت های خصوصی)؛ اما منبع اصلی، افراد مستعد دانشگاهی هستند. دفتر انتقال فناوری (TTO)، با توجه به ماهیت فعالیت پژوهشی، سطح، هزینه و تناسب بین اجزای فناوری، زمینه ساز ورود فناوری به صنعت می شود. صنعت نیز پس از انتخاب فناوری مورد نیاز، راهکار مناسبی را با توجه به معیارهای مشخص برای انتقال فناوری انتخاب نموده و سپس به کاربرد، جذب، انطباق، توسعه و انتشار فناوری می پردازد. در خروجی این مدل، متغیرهایی برای تعیین میزان اثربخشی انتقال فناوری تعریف شده اند که صنعت، دفاتر انتقال فناوری و ورودی های مدل، از اثربخشی انتقال فناوری، بازخور دریافت می کنند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، دفتر انتقال فناوری (TTO)، تجاری سازی، صنعت، مدل
 • دکترخدیجه نصرالهی، عاطفه فریدونی ناغانی صفحه 31
  ارتباط نزدیک میان مصرف سیمان و میزان توسعه یافتگی، اهمیت زیر بنایی این محصول را در اقتصاد هر کشور آشکار می سازد. در این جاست که در اختیار داشتن یک پیش بینی دقیق از قیمت این محصول در آینده ارزش و اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله، پیش بینی با استفاده از دو روش ANN و ARIMA در قالب پیش بینی گذشته نگر و آینده نگر متغیر مورد نظر (قیمت سیمان) انجام گرفته است. مقایسه مقادیر به دست آمده از هر روش، مشخص می کند خطای پیش بینی در روش شبکه عصبی به طور متوسط کمتر بوده، در نتیجه این روش در پیش بینی کاراتر است.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، فرآیند خود توضیح جمعی میانگین متحرک، قیمت سیمان
 • عابدین واحدیان، مهندس محمد هنگوال، مهندس غلامرضا ملک زاده صفحه 60
  روند تحقق سامانه های تجارت الکترونیک معمولا پس از تدوین معماری و طرح توجیهی فنی با چالش بزرگ ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه/ منفعت پیاده سازی آن از سوی دولت و یا بخش خصوصی، اعم از بانک و یا یک سازمان/ کنسرسیوم اقتصادی، مواجه است. از یک سو این نگرش نیز مطرح است که سامانه های تجاری مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات همچنان نیازمند تخصیص مقادیر قابل توجهی یارانه و یا تسهیلات از سوی دولت برای تحقق یافتن هستند. براساس نگرشی دیگر بخش خصوصی و مشخصا شبکه بانکی می تواند به دنبال یک تحلیل هزینه/ منفعت در برخی طرح های تجارت الکترونیک سرمایه گذاری نموده و اهداف اقتصادی خود را تامین نماید. اما تبیین شاخص های اساسی برای ارزیابی میزان موفقیت در طرح های تجارت الکترونیک به همان سهولت تبیین آنها در فعالیت های اقتصادی عرصه تولید خدمات و صنعت نیست. تحقیق حاضر به بررسی این الزامات پرداخته و به عنوان یک مطالعه موردی با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی واستفاده از نظرات خبرگان و گروه کارشناسی، داده های مورد نیاز برای تحلیل هزینه منفعت با در نظر گرفتن سناریوهای ممکن برای پروژه به کارگیری کارت بلیط الکترونیک در حمل و نقل شهری مشهد جمع آوری شد. برای تحلیل نتایج هزینه منفعت از روش های مرسوم اقتصاد مهندسی و محاسبات رایج با نرم افزار اکسل استفاده شده است. در این تحقیق دو گزینه برای اجرایی شدن طرح با سرمایه گذاری از سوی شهرداری و یا بانک مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. این بررسی نشان داد که صورت تخصیص سهم مناسب به سرمایه گذار از هرتراکنش که همان پرداخت هزینه بلیط بر اساس کارت بلیط الکترونیکی است گزینه اجرا توسط سرمایه گذار، منافع هر دو طرف را در نظر گرفته و گامی سازنده در پیشبرد طرح های مدیریت شهری وابسته به سامانه های تجارت الکترونیک است.
  کلیدواژگان: هزینه منفعت، سامانه تجارت الکترونیک، بلیط الکترونیکی اتوبوسرانی
 • علی ربیعی، مهشاد نوروزی صفحه 84
  امروزه دانش موجود در سازمان ها از مهم ترین دارایی های آن ها محسوب می شود. برخورداری از چنین دانشی برای رسیدن به موفقیت های شغلی بیشتر و ادامه حیات سازمان اهمیت قابل توجهی دارد. علیرغم مزایای فراوان سیستم های مدیریت دانش، تخمین زده شده است که حدود 84 درصد پروژه-های مدیریت دانش هیچ گونه تاثیر مهمی در بهبود و رفع کارایی سازمان های مذکور نداشته است؛ یعنی این که به علت برخی موانع و چالش ها، اکثر سیستم های مدیریت دانش با شکست مواجه گشته-اند.
  در این تحقیق چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل هیسیگ در 4 محور ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در بانک اقتصاد نوین به لحاظ خصوصیات برتر این بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته 61 سوالی با ضریب آلفای کرونباخ 95% است که در طی جلسات توجیهی برای نمونه مورد بررسی تکمیل گردیده است که با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری T نتیجه گیری شده است که این بانک در 2 محور ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و با اولویت بندی محورها با استفاده از آزمون فریدمن منابع انسانی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در درجه اهمیت بالایی جهت بهبود فرایند مدیریت دانش قرار دارند. در ادامه، مدلی برای اولویت بندی چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی مدیریت دانش و بهبود کارایی فرایند پیاده سازی ارائه گردیده است. به نظر نویسندگان، الگوریتم پیشنهادی می تواند در سازمان های مشابه قابلیت تعمیم پذیری داشته، در هر سازمانی با روش سنجش مشابه با این مقاله، جهت بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش به کار برود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدل هیسیگ، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی
 • آذر کفاش پور، محمدحسین دهنوی صفحه 110
  تجارت الکترونیک، به عنوان قلمرو جدید تجارت در قرن بیست ویکم، نه تنها شکل تجارت سنتی را تغییر داده، بلکه زندگی انسان ها را نیز متحول ساخته است. با این حال، همانند هر کالای دیگری، این پدیده نیز در برقراری ارتباط با مشتریان، با مشکلات و مسائل فراوانی روبرو است. کاربران در کشورهای مختلف و با فرهنگ های متفاوت، نیازها و خواسته های متفاوتی داشته و وقتی با محصول جدیدی روبرو می شوند، به شکلی متفاوت رفتار می کنند. از این رو درک فرهنگ کاربران تجارت الکترونیک، ازاهمیت فراوانی جهت توسعه تجارت مدرن برخوردار است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ ملی ایران، بر رفتارکاربران به هنگام استفاده از تجارت الکترونیک برمبنای مدل فرهنگ ملی هافستد می باشد و سعی برآن است که تاثیر متغیرهای مدل، بر رفتار کاربران تجارت الکترونیک در ایران شناسایی گردد. روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی، و تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و به بررسی رابطه بین متغیرهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی از طریق همبستگی می پردازد. نتایج نشان می دهد اجتناب از ابهام و جمع گرایی، دو عامل مهم اثرگذار بر رفتار کاربران تجارت الکترونیک هستند.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، فرهنگ ملی، پرهیز از ابهام، فاصله قدرت، زن سالاری، مردسالاری، نگرش بلند مدت و کوتاه مدت، فردگرایی - جمع گرایی، مدل فرهنگ ملی هافستد
 • صادق بافنده ایمان دوست، سید محمد فهیمی فرد، شادان آراسته صفحه 128
  امروزه تعداد کاربران تلفن همراه در جهان به بیش از 2 میلیارد نفر رسیده و این امر باعث رشد روزافزون ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی به وسیله شرکت ها شده است. علاوه براین، مردم ایران با ارسال 7 میلیون پیام کوتاه در روز، پس از مردم انگلستان در رتبه دوم قرار دارند. لیکن در کشور ما هنوز استفاده از این شیوه، جایگاه خود را در میان سایر شیوه های تبلیغاتی باز نکرده است. لذا هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر (به ویژه شخصی سازی) بر استقبال شهروندان از این شیوه تبلیغاتی است. برای این منظور نمونه ای از 500 شهروند شهر مشهد به طور تصادفی و با روش کوکران انتخاب، و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد متغیرهای همخوانی پیام کوتاه تبلیغاتی با شغل، محل کار یا زندگی، ساعت روز یا فصل سال و سطح درآمد شهروندان، احتمال استقبال از تبلیغات بوسیله پیام کوتاه را به ترتیب 066/0، 048/0، 080/0 و 046/0 واحد افزایش می دهند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور تسهیل و کاهش هزینه های بازاریابی، شیوه های نوین بازاریابی سیار (به ویژه مبتنی بر شخصی سازی) ترویج و جایگزین روش های سنتی بازاریابی شود.
  کلیدواژگان: تبلیغات، پیام کوتاه، الگوی لاجیت، شهر مشهد
 • محمدعلی پیرایش نقاب، محمد دانشور کاخکی صفحه 145
  در بازار رقابتی، حفظ و بقای یک شرکت در گرو ارتقای رضایت مشتری از محصولات و خدماتی است که آن شرکت عرضه می کند. شرکت ها با تعریف و اجرای پروژه هایی در جهت افزایش شاخص رضایت مشتری تلاش می کنند. از آنجایی که انجام پروژه، مستلزم صرف هزینه و زمان است، آگاهی از اثربخشی پروژه قبل از انجام آن ضروری است. همچنین، به دلیل وجود محدودیت هایی از جمله: محدودیت بودجه، انجام همزمان همه پروژه ها غیرممکن است. از این رو لازم است پروژه ها بر اساس میزان تاثیر آنها بر شاخص رضایت مشتری ارزیابی و اولویت بندی شوند. در این مقاله، مدلی ارائه می-گردد تا به صورت کمی میزان تاثیر پروژه را بر شاخص رضایت مشتری اندازه گیری کند. در این مدل ابتدا با تجزیه و تحلیل بر روی فرایندهای شرکت ارتباط بین معیارهای رضایت مشتری و فرایندها شناسایی می شود، سپس به کمک نمودار علت و معلولی عوامل تاثیرگذار بر هر فرایند و در نتیجه بر هر معیار مشخص می گردد. در نهایت به کمک یک سیستم خبره قانون محور رابطه بین عوامل تاثیرگذار و شاخص رضایت مشتری مشخص می شود. مثال عددی میزان تاثیر پروژه ای تحت عنوان «طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه پذیرش» را بر شاخص رضایت مشتری بررسی می کند. بر اساس مدل ارائه شده، برآورد می شود این پروژه شاخص رضایت مشتری را 77/1% افزایش دهد. در عمل این پروژه منجر به 90/1% افزایش در شاخص رضایت مشتری گردیده، نتیجه کسب شده توسط مدل 8/6% نسبت به واقعیت انحراف داشته است. به طور کلی، اعتبار سنجی مدل نشان می دهد پیش بینی میزان تغییر شاخص رضایت مشتری بر اساس مدل ارائه شده نسبت به واقعیت حدود 6% تا 8% انحراف دارد. این کنترل نشان می دهد مدل تا حد زیادی منطبق بر واقعیت عمل می کند.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، سیستم خبره، سنجش فرآیند
|
 • Shamsodin Nazemi, Amir Husain Okhravi, Muhammad Javad Ebrahimi Pur Page 1
  The aim of this paper is to introduce a comprehensive technology transfer model from university to industry. For this purpose a wide range of the most recent research, papers were studied in depth to explore the components of the proposed model. The study showed that although, university, government, and companies of private sector are inevitable components of technology transfer model, academic talents remain the main source of innovation and basis for its commercialization. The study suggests that, pursuing the exploitation of industry's demand for certain technology and specific criteria need to be encountered for the appropriate transfer of technology. This is particularly important in dealing with application, adaption, and promotion of initial technology developed in university. From this study, it can be concluded that a technology transfer office (TTO) can play an important role in facilitating transfer process and is likely to increase the chance of successful commercialization of innovative ideas developed in universities.
 • Khadijeh Nasrollahi , Atefeh Feridooni Naghani Page 31
  Close relation between cement consumption and development process reveals the essential role of this product in the economy of each country. Hence, it is important to have a precise forecast for cement price. In this regard, the forecast has done using both ARIMA Process and Artificial Neural Network in the content of expost and exant prediction. Utilizing Performance Comparison indexes to each approach determines that, on the average, error prediction in ANN approach is less than ARIMA Process. As a result, it can be said that ANN approach could be more efficient.
 • Abedin Vahedian, Mohammad Hangval, Gholamreza Malekzadeh Page 60
  E-commerce implementation often encounters challenge of cost-benefit analysis upon the completion of the project architecture and business plan. It is more of a bigger challenge to implement it by public, private, or banking sector. There exists a view that these types of systems are to be subsidized and attract incentives by the government as they are based on information and communication technology. On the other hand, implantation of e-commerce systems by private consortiums or banking sector following a cost-benefit analysis appears to be a promising idea. Determining the key factors in project realization, however, appears to be not straightforward as it is in the case of industrial projects. This research attempts to give a review on these implications using field survey method and experts views followed by acquiring necessary data for a broad cost-benefit analysis. It then considers Mashhad public transport automatic fare collection project (AFC) and carries out an in-depth analysis of comparing two methods of realizing it, namely municipality involvement and banking sector investment as alternatives. The study shows that private investment is indeed a way to go for this case study.
 • Ali Rabiee, Mahshad Nouroozi Page 84
  Today, existing knowledge in the organizations is considered to be among their primary assets. Possessing such knowledge is invaluable in employees’ career success and survival of the organization. Despite enjoying numerous advantages, Knowledge Management (KM) systems were found not to be able to improve the efficiency of the organization in most cases (84%). In fact, KM systems failed in most cases due to the existing barriers and challenges. This study investigates challenges on the way of implementing KM systems in Eghtesad-e-Novin Bank. It employs Hicks model in four axes: organizational structure, information technology, human resources, and organizational culture. A researcher-made questionnaire which enjoyed Cronbach alpha reliability of 95% was used; the questionnaire was filled out by the respondents during the briefing sessions. T-test analyses revealed that the bank suffers from deficiencies in two axes of organizational structure and organizational culture. Also Freidman could provide us with the ranking of the axes in the concerned banking system, i.e. human resources, information technology, organizational structure and organizational culture. Finally, a new model was proposed to identify and rank the existing barriers on the way of implementing KM systems. The proposed model can be used in Eghtesad-e-Novin bank and similar contexts to improve the performance of the organization.
 • Azar Kafashpour , Mohammad Hossein Dehnavi (Mba) Page 110
  Electronic commerce, as the new era of commerce in 21st century, not only has revolutionized the traditional commerce but also changed people’s lives. However, like any other new product or service, it faces many problems to attract its own users. Users in different countries with different cultures, have different needs and demands, and they react differently when facing new products or services. Understanding the culture of electronic commerce users is a great help toward perceiving the reason why they act differently. This study is trying to understand the effect of Iranian national culture on users’ behavior while using electronic commerce. The framework of the research is based on Hofstede’s national culture model, and it is trying to investigate the relation between every variables of the model and electronic commerce users’ behavior in Iran. Research method is descriptive and analytical. The results show that uncertainty avoidance and collectivism are two important factors, which are affecting the behavior of electronic commerce users in Iran.
 • Sadegh Bafandeh Imandoust, Seyed Mohammad Fahimifard, Shadan Arasteh Page 128
  Nowadays the number of mobile users worldwide has reached 2 billion resulting in a continuous rise in sending commercial text massages by companies. In addition, after England Iranian people, by sending 7 million text messages a day, are in the second place. However, in our country this type of advertising has not met its own place among the other types of advertising yet. Therefore, the purpose of this paper is to study the factors (especially personalization) that affect citizen’s acceptance of this advertising method. Thereby a sample included 500 citizens of Mashhad was selected randomly via using Cochran method. In addition, questionnaires were used for data collection. Logit model estimation showed that commercial text messages coordinating with citizen’s job, work or house place, daytime, season and level of income, will increase the acceptance probability of advertisement by SMS 0.066, 0.048, 0.080 and 0.046 unit respectively.
 • Mohammad Ali Pirayesh Neghab, Mohammad Daneshvar Kakhki Page 145
  In competitive market, the preservation of an organization depends on improvement in customer satisfaction with organization's products and services. The organizations attempt to increase customer satisfaction index by creating and implementing some projects. Since the implementation of projects requires cost and time, it is necessary to know about the effectiveness of a project before doing it. In addition, because of some resource limitations such as investment it is impossible to implement all projects simultaneously. Thus, it is necessary to prioritize the projects according to their effects on customer satisfaction index. In this paper, a model is presented to measure analytically the effect of projects on customer satisfaction index. In this model, first the organization's processes is analyzed to determine the relationship between customer satisfaction criteria and the processes. Then, factors affecting each process and consequently each criterion are determined by cause and effect diagram. Finally, the relationship between the effective factors and customer satisfaction index is established by a rule based expert system. Numerical example determines the effect of project entitled “designing and implementing a mechanized reception system” on customer satisfaction index. One can estimate that based on the model presented here, this project improves customer satisfaction index by 1.77%. Implementation of this project led to a rise of 1.9% in customer satisfaction index, the model has 6.8% deviation in practice. In general, verification of model shows a deviation of 6% to 8% between the model and practical results. This control reveals that the model is consistent with reality.