فهرست مطالب

فرآیند مدیریت و توسعه - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1378)

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1378)

  • 77 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1378/04/01
  • تعداد عناوین: 8
|