فهرست مطالب

بوم شناسی علف های هرز - سال یکم شماره 1 (پاییز 1389)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1389)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید مدنی*، ماهش ک.آپادهایابا، گریگوری استاپس صفحه 7
  هوری آلیسوم (Berteroa incana L.) یکی از علف های هرز سمج و سمی جنوب کانادا است؛ که به دلیل توانایی تولید بذر فراوان و اندام های رویشی سمی در مراتع، چراگاه ها و مزارع تهدید کننده محسوب می شود. این تحقیق با هدف آشنایی با خصوصیات ترمواکوفیزیولوژیک گیاه به بررسی روابط میان قابلیت جوانه زنی و رشد و نمو گیاه چه تحت تاثیر دما می پردازد. تیمارهای دمایی در این بررسی شامل 9 دمای مختلف با فاصله های 5 درجه سانتی گراد از 5 تا 45 درجه سانتی گراد است. تاثیر دما بر بذرهای آماس کرده نیز با قرار دادن بذرها برای مدت 1 و 2 ساعت در بستری از رطوبت انجام شد. در بررسی اثرهای دما بر رشد و نمو جوانه ها نیز ابتدا بذرها در تاریکی و در شرایط رطوبت ثابت و دمای 22 درجه سانتی گراد برای مدت 23 تا 48 ساعت قرار داده شده تا جوانه هایی با طول ریشه چه 6 میلی متر تولید کنند، سپس تعداد 100 جوانه یکسان در 4 تکرار 25 تایی در دماهای 5 تا 45 درجه سانتی گراد برای10 روز و در تاریکی قرار داده و طول اپی کوتیل و ریشه چه به عنوان معیار رشد و نمو مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد محدوده دمای بیولوژیک برای جوانه زنی بذر حداقل10 و حداکثر35 درجه سانتی گراد است. روند جوانه زنی آن در دمای بهینه20 تا30 درجه سانتی گراد به صورت خطی افزایش یافته و با تغییر دما به 35 درجه سانتی گراد درصد جوانه زنی از 91% به 56% کاهش یافت. بیشترین طول اپی کوتیل به میزان 19 میلی متر در دمای 15 درجه سانتی گراد بوجود آمد. هم چنین رشد ریشه چه و ساقه چه در دمای 35 درجه سانتی گراد به طور کامل متوقف شد.
  کلیدواژگان: اپی کوتیل، بذر آماس کرده، دما، ریشه چه
 • قربانعلی اسدی، رضا قربانی*، حسین صادقی صفحه 11
  به منظور دست یابی به یک روش غیر شیمیایی مبتنی بر اصول اکولوژیک برای کنترل گیاه هرز خارلته و امکان سنجی استفاده از حشرات برای کنترل آن اقدام به جمع آوری، شناسایی و ارزیابی مقدماتی حشرات گیاهخوار و تاثیر آن روی مرگ و میر، کاهش زیست توده و کاهش بذر تولیدی گیاه هرز خارلته در استان خراسان شمالی شد. برای این منظور سه منطقه از زیست گاه های خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop) به فاصله های حدود 60 کیلومتر و شرایط اقلیمی به نسبت متفاوت در سطح استان انتخاب شدند. هر منطقه در طول فصل های بهار و تابستان مورد بازدید قرار گرفته و در هر بازدید، ابتدا به وسیله چتر و آسپیراتور حشرات روی بوته ها جمع آوری شد و بعد از آن از هر منطقه 10 بوته همراه با ریشه به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه با بازدید دقیق ریشه، ساقه، برگ ها، گل ها و میوه ها، حشرات مرتبط با گیاه جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفتند. حاصل این تحقیق شناسایی 12 گونه از حشرات گیاه خوار روی خارلته بود که Cleonis pigra (Scopoli) و Boheman Lixus scolopaxاز سرخرطومی ها باعث خشک شدن بیش از22درصد ساقه های خارلته شدند. Cassida rubiginosa Muller از سخت بال پوشان زیست توده خشک را بیش از 76 درصد کاهش داد. Larinus planus F. از سرخرطومی ها نیز باعث کاهش 17درصدی بذر تولیدی خارلته شد.
  کلیدواژگان: دشمن طبیعی، حشره گیاه خوار، سوسک سبز لاک پشتی، کنترل بیولوژیک
 • بنفشه حیدری، محمدحسن عصاره، شکوفه انتشاری، آناهیتا شریعت* صفحه 23
  بررسی حاضر به منظور مطالعه اثر دگرآسیبی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر روی رشد و جوانه زنی دو گونه علف هرز به نام های چاودارکوهی (Secale montanum) و پنیرک (Malva sylvestris) در قالب طرح به طور کامل تصادفی با سه تکرار و در شش سطح (0، 5/1، 3، 6، 9 و 18 گرم بر لیتر) و به صورت دو آزمایش به طور کامل جدا انجام شد، مقایسه میانگین ها نیز با آزمون دانکن در سطح 05/0 بود. نتایج حاصل نشان داد که عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر هر دو گونه اثر بازدارندگی دارد، ولی بر پنیرک اثر بیشتری دارد. پارامترهای اندازه گیری شده در این بررسی صفت های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک و تر آن ها هستند. در هر دو گونه بیشترین مقادیر مربوط به شاهد و کمترین مقادیر نیز مربوط به تیمار 18 گرم بر لیتر بود. در پنیرک نتایج تیمارهای 5/1 و 3 گرم بر لیتر تفاوت فاحشی با یکدیگر و با شاهد نشان نداد، ولی تیمار 18 گرم بر لیتر اثر معنی داری بر نمونه ها دارد به طوری که با شاهد تفاوت زیادی نشان دادند. در چاودارکوهی نیز تیمار 5/1 گرم بر لیتر اثر کمتری بر نمونه ها دارد، ولی تیمار 18 گرم بر لیتر بیشترین اثر را گذاشته به طوری که با شاهد تفاوت معنی داری دارند.
  کلیدواژگان: سرعت جوانه زنی، کنترل بیولوژیکی، علف هرز، مواد دگرآسیب
 • محمود دژم، علیرضا عبادی پور*، رضا پورآذر، مشیر محتسبی صفحه 31
  به منظور کنترل علف های هرز پیاز خوراکیAllium cepa L.)) پژوهشی در سال های 89-1388 در شهرستان بهبهان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. این پژوهش شامل 12 تیمار و 3 تکرار بود. تیمارها شامل ارقام پیاز در سه سطح رقم بهبهان، رامهرمز و پریماورا و تیمار کنترل علف های هرز در 4 سطح شامل وجین در تمام مراحل رشد، علف کش اکسی فلورفن (گل) به میزان480 گرم ماده موثر در هکتار، علف کش اکسادیازون (رونستار) به میزان 360 گرم ماده موثر در هکتار و مخلوط علف کش های ایوکسینیل (توتریل) و ستوکسیدیم (نابواس) به ترتیب به میزان 675 و250 گرم ماده موثر در هکتار بود. صفت هایی از قبیل تعداد علف های هرز 15 و30 روز بعد از سم پاشی و وزن خشک علف های هرز 30 روز بعد از سم پاشی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج در بین روش های کنترل، روش مکانیکی بالاترین درصد کنترل علف هرز، کاهش وزن خشک علف هرز و افزایش عملکرد 86% را دارا بود. در بین علف کش ها، علف کش اکسی فلورفن توانست بعد از وجین بیشترین اثر را بر افزایش عملکرد (69%) داشته باشد. بیشترین عملکرد از تیمار رقم بهبهان و وجین دستی به دست آمد.
  کلیدواژگان: اکسادیازون، اکسی فلورفن، ایوکسینیل، ستوکسیدیم
 • محمود ستوده نژاد*، مهری صفاری، لیلا علیمرادی صفحه 41
  مزرعه تحقیقاتی نجف آباد دشتکار واقع در بردسیر اجرا گردید. این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 تیمار شامل: 1- علف کش کامل (متری بوزین) 2- وجین دستی 3- کولتیواتور 4- علف کش کامل به علاوه وجین دستی 5- علف کش کامل به علاوه کولتیواتور 6- وجین دستی به علاوه کولتیواتور 7- علف کش کاهش یافته به علاوه وجین دستی 8- علف کش کاهش یافته به علاوه کولتیواتور 9- شاهد عدم کنترل علف های هرز اجرا شد. نتایج نشان داد کمترین میزان بیوماس علف های هرز در تیمارهای علف کش کامل به علاوه وجین دستی و علف کش کامل به علاوه کولتیواتور، مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری (01/0≥p) روی عملکرد غده سیب زمینی داشت. مقایسه میانگین عملکرد در بین تیمارهای آزمایشی نشان داد که بیشترین عملکرد غده سیب زمینی در تیمارهای علفکش کامل به علاوه کولتیواتور و علف کش کاهش یافته به علاوه کولتیواتور به دست آمد. پس از این تیمارها بیشترین عملکرد غده در تیمارهای علف کش کامل، علف کش کامل به علاوه وجین دستی و علف کش کاهش یافته به علاوه وجین دستی به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غده های ریز، متوسط و درشت به طور معنی داری (01/0≥p) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: علف کش کاهش یافته، کولتیواتور، متری بوزین، وجین دستی
 • سهراب امیری*، سیدمحسن نبوی کلات، لیلا علیمرادی صفحه 57
  به منظور بررسی کارآیی علف کش های سولفو سولفورون WG 75% (در مقادیر 25/13، 5/26، 53 و 106 گرم درهکتار)، ریم سولفورون DF 25% (در مقادیر 10، 20، 40 و 80 گرم در هکتار) و نیکو سولفورون SC 4% (در مقادیر25/0، 5/0، 1 و 2 لیتردرهکتار) آزمایشی در قالب بلوک های به طور کامل تصادفی با 12 تیمار به همراه شاهد بدون مبارزه، شاهد وجین دستی و شاهد دارای گل جالیز و 4 تکرار، در سال 1388 در چناران (خراسان رضوی) اجرا شد. رقم گوجه فرنگی مبیل مجار (رایج در منطقه) است. سمپاش پشتی شارژی ماتابی با نازل سیلابی (شره ای) بر اساس 400 لیتر در هکتار کالیبره سپس استفاده شد و سه هفته پس از انتقال نشاءهای گوجه فرنگی به زمین آلوده به گل جالیز سمپاشی انجام شد ابعاد هر کرت 8 × 75/3 متر (شامل سه خط هشت متری به فواصل 25/1 متر) که بوته ها به فواصل 25 سانتیمتر از یکدیگر نشاء شدند. نتایج نشان داد تمامی علف کش ها به طور معنی داری وزن خشک گل جالیز را نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش دادند. بیشترین زیست توده و عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمارهای سولفوسولفورون در مقادیر5/26، 53 و 106 گرم در هکتار و ریم سولفورون در مقادیر 20، 40 و 80 گرم در هکتار است، اگرچه نیکوسولفورون به خوبی گل جالیز را کنترل نمود، اما بر گوجه فرنگی نیز خسارت وارد آورد و زیست توده و عملکرد میوه گوجه فرنگی را نسبت به تمامی تیمارها به طور معنی داری کاهش داد.
  کلیدواژگان: پاسخ، دز، سولفونیل اوره، گل جالیز، گوجه فرنگی
 • فرهاد مهاجری، مصطفی هنرمندیان، رضا پورآذر، مصطفی شیرالی* صفحه 67
  به منظور کنترل علف های هرز ذرت رقم 704 با استفاده از روش های تلفیقی (مکانیکی زراعی و شیمیایی) آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1388 در شهرستان رامهرمز استان خوزستان اجراء گردید. فاکتورهای اصلی شامل تیمارهای غیرشیمیایی (ماخار، کولتیواتور و بدون عملیات) و فاکتورهای فرعی شامل مقادیر علف کش های فورام سولفورن (اکوئیپ) به میزان دو لیتر در هکتار، نیکوسولفورون (کروز) به میزان 5/1 لیتر در هکتار، ترکیب آلاکلر (لاسو) به علاوه گزاپرایم (آترازین) به میزان 5 لیتربه علاوه یک کیلوگرم در هکتار و شاهد (با علف هرز و بدون علف هرز) اجراء گردید. نتایج آزمایش نشان داد که انجام عملیات ماخار می تواند درصد بالایی از علف های هرز مزرعه ذرت را کنترل نماید. در بین علف کش های مورد استفاده علف کش های نیکوسولفورون و فورام سولفورون به ترتیب بیشترین تاثیر را در کنترل علف های هرز سوروف، تاج خروس و پیچک دارند. در تیمار گزاپرایم به علاوه آلاکلر کمترین تعداد و وزن خشک علف های هرز مشاهده شد. هم چنین روش های غیر شیمیایی (عملیات ماخار و کولتیواتور) باعث افزایش عملکرد دانه ذرت بین60-57 درصد گردید. در بین علف کش های مورد استفاده علف کش نیکوسولفورون بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد دانه ذرت داشت.
  کلیدواژگان: فورام سولفورن، کولتیواتور، گزاپرایم، ماخار، نیکوسولفورون
|
 • H. Madani*, M.K. Upadhyaya, G. Stopps Page 7
  Berteroa incamora (hoary alyssum) is one of the noxious and poisonous weed in south Canada. Due to high seed production and toxic vegetative organs, it is a threat in range land, pastures and fields. The aim of this study was to investigate the Thermo ecophysiological characteristics and the relationship between germination capacities and growth and development of seedling due to different temperatures. This experiment consisted of 9 different levels of temperatures in 5 degrees intervals, from 5 to 450c. The effects of temperature on imbibition's seeds were evaluated by placing the seeds in water for l and 2 hours. To study the effects of temperature on growth and development, the seeds were placed primarily in darkness under constant humidity at 220c for 23 to 48 hours reached the radicle to 6mm. Then 100 similar seeds were maintained in 4 replications of 25 in darkness for 10 days in temperature from 5 to 450c to evaluate the growth and development criterions of epicotyl and radicle. The result indicated the range of biological temperature for germination was between 10 and 350c. The trend of germination at optimum temperature between 200c and 300c increased linearly. By changing the temperature to 350c, germination decreased from 91% to 56%. The highest length of epicotyls to 19mm was obtained at 150c. The growth of radicle and plumule was inhibited completely at 350c.
  Keywords: Epicotyle, Pre, imbibed seed, Radicle, Temperature
 • G. Asadi, R. Ghorbani *, H. Sadeghi Page 11
  In order to achieve a non-chemical way based on ecological approach for controlling of C. arvense and the possibility of using insects as biological control agents, a series of tasks including collecting, identification and basic evaluation of herbivore insects is being used to control Canada thistle were conducted in North Khorasan province. Three different climatic sites of C. arvense with 6 km. distance from each other were chosen in the province. Each site was regularly visited during spring and summer. In each screen, parasites on host plants were collected by using umbrella and aspirator. Then 10 sample plants – each of which from one site – and their roots were taken to laboratory. In the lab, all parts of the host plants were inspected for any possible insect. Then the insects were collected and identified. The result of the study was to identify 12 species of herbivor insects on Canada thistle plants which Cleonis pigra and Lixus scolopax caused 22% mortality in the stalk of C. arvense. Among the collected phytophagous insects, an species belong to order coleopteran (Cassida rubiginosa) caused a biomass reduction up to 76%. It was found that a curculionid species (Larinus planus) reduced the seed production of Canada thistle to 17%.
  Keywords: Biocontrol, Green thistle beetle, Herbivore insects, Natural enemies
 • B. Heidari, M. H. Assareh, S. Entashari, A. Shariat* Page 23
  This survey was done to study the allelopathic effects of methanolic extract of Eucalyptus camaldulensis leaf on germination criteria of two weeds called Mountain Rye (Secale montanum) and Mallow (Malva sylvestris). It was done in a completely randomized design with three replications and six levels (0, 1. 5, 3, 6, 9, 18 gr/liter). The means data comparisons was Duncan's method at p<0. 05. Results showed that Eucalyptus extracts had inhibitory effect on both species of weeds, but Mallow affected more than Mountain Rye. The measured parameters were germination percentage, germination rate, germination index, vigour index, plumule and radicle length, and their wet and dry weights. In both species the highest quantity belonged to control; the lowest quantity, to 18 gr/liter treatment. In Mallow the results of 1. 5 gr/liter and 3 gr/liter concentrations didn’t have clear difference to each other and to control, but 18 gr/liter concentration had significant effect on seed germination so that there was a main difference to control. In Mountain Rye, 1. 5 gr/liter concentration had little effects on seed germination but 18 gr/liter concentration had the most strong effect so that there was a significant difference to control.
  Keywords: Allelochemicals, Biological control, Germination rate, Weed
 • M. Dejam, A. R. Ebadi Pour*, R. Pour Azar, M. Mohtesebi Page 31
  In order to control weeds in onion (Allium cepa), a factorial experiment with completely randomized block design was conducted in 2009-2010 in Behbahan. The experiment included 12 treatments with 3 replications in each. The treatments were onion cultivars in 3 levels namely Behbahan, Ramhormoz and Primavera and weed control in 4 levels including hand cultivation during the whole period of growth and herbicides like Oxyflorofen (Goal) in 480g. per hectare, Oxadiazon (Ronestara) in 360g. per hectare and mixture of Ioxynil (Totril) and Sethoxydim(Nabu-s) in 675g. and 250g. per hectare, respectively. Characters such as weeds numbers 15 and 30 days after herbicide application and weed dry weights 30 days after spraying were investigated. Based on the results among control methods, mechanical procedure caused the highest weed control, dry weight loss and yield increase percentage. Among herbicides, the highest yield was achieved by Oxyflorofen treatment. Among cultivars, Behbahan had the highest yield.
  Keywords: Ioxynil, Oxadiazon, Oxyflorofen, Sethoxydim
 • M. Sotoode Nejad*, M. Saffri, L. Alimoradi Page 41
  In order to investigate the effects of different integrated weed management methods on potato, an experiment was conducted on research filed in Najaf Abad, Bardsir, in 2009. This examination was designed in a randomized complete block (RCB) design with 4 replications and 9 treatments including 1- Metribuzin Herbicide (H), 2- Hand Weeding (HW), 3- Cultivation (C), 4- Metribuzin Herbicide + Hand Weeding (H+HW), 5- Metribuzin Herbicide + Cultivation (H+C), 6- Hand Weeding + Cultivation (HW+C), 7- Reduced Herbicide+ Hand Weeding (RH+HW), 8- Reduced Herbicide+ Cultivation (RH+C), and 9- weed free. The results indicated that (H+HW) and (H+C) treatments showed the lowest weed biomass. The experiment treatments had a significant effect (p≤0/01) on potato tuber yield. Mean yield comparison showed that the highest potato tuber yield occurred in (H+C) and (RH+C) treatments; then in (H), (H+HW) and (RH+HW), respectively. ANOVA results showed that small, medium and large tuber numbers were significantly affected (p≤0/01) by the treatments.
  Keywords: Cultivation, Hand weeding, Metribuzin, Reduced herbicide
 • S. Amiri*, S. M. Nabavikalat, L. Alimoradi Page 57
  This study was conducted to determine the efficacy of sulfosulfuron WG 75% (at doses of 13. 25, 26. 5, 53 and 106 g/ha), rimsulfuron DF 25% (at doses of 10, 20, 40 and 80 g/ha) and nicosulfuron SC 4% (at doses of 0. 25, 0. 5, 1 and 2 l/ha) to control broomrape in tomato in Chenaran, Khorasan Razavi province, Iran, in 2009. The layout was a completely randomized block design with 12 treatments plus hand weeding control, weedy check and broomrape check with four replications. The tomato cultivar was "Mobil majar. "Three weeks after transplanting tomatoes (by 25 cm intervals in row), herbicides were sprayed by a "Matabi" sprayer calibrated to spray 400 l/ha. Plot size was 3. 75m×8 m. Results showed all herbicide treatments decreased significantly the dry matter of broomrape compare to the weedy check. Sulfosulfuron at doses of 26. 5, 53 and 106 g/ha and rimsulfuron at doses of 20, 40 and 80 g/ha had the maximum tomato biomass and fruit weight. Nicosulfuron, although decreased dry matter of broomrape significantly, however caused severe damage on tomato leading to remarkable yield loss.
  Keywords: Broomerape, Dose, response, sulfonylurea, Tomato
 • F. Mohajeri, M. Honarmandian, R. Pour A., M. Shirali* Page 67
  In order to control weed in corn farms (single cross 704) by using integrated methods of mechanical, cultivation and chemical, an experiment (split plot in RCBD) – including three replications – was carried out in 2009 at Khozestan province, Ramhormoz city. Main factors including non- chemical treatments (irrigation, cultivation and no tillage) and tributary factors such as herbicides Equip 2lit/ha, Cruise 1. 5 lit/ha, Alachlor 5 lit/ha in addition to Atrazine 1 kg/ha and non- treatment (with and without weeds) were done. The results showed that the irrigation operation can control a high percentage of corn weed. Among used herbicide, Cruise and Equip had the maximum effects on Echinocloa Crusgalli, Amarantus Retroflexus and Convolvulus Convolvulus, respectively. The minimum effects on amount and weight of dry weeds was seen in treatment of Equip and Lasso. Non chemical methods (irrigation and cultivator) improved corn grain yield to 57-60 %. Among used herbicides, Cruise had maximum effects on the corn grain yield.
  Keywords: Cultivator, Gezaprime, Irrigation, Nicosulfuron, Rimsulfuron