فهرست مطالب

ژنتیک نوین - سال ششم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1390)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مروری
 • مهناز مانده، رضا معالی امیری صفحات 5-16
  تنش های غیر زنده از عوامل مهم کاهش محصولات زراعی هستند. گیاهان با توجه به اینکه قدرت جا به جایی ندارند، در شرایط تنش، پاسخ های متعددی در سطوح مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بروز داده و بدین وسیله ثبات خود را حفظ می کنند. پروتئین های شوک حرارتی از مهمترین پاسخ های گیاه در مواجهه با تنش های غیرزنده هستند که علاوه بر ایفای نقش در تاخوردگی، سرهم بندی، مکان یابی و تخریب پروتئین ها در فرایندهای طبیعی سلول، تحت شرایط تنش نیز در حمایت از گیاهان سبب حفظ هومئوستازی سلولی می شوند. همچنین، پروتئین های شوک حرارتی با سایر مکانیسم های پاسخ به تنش (مثل اسمولیت ها) نیز اثر متقابل دارند. هدف از این مقاله، بررسی نقش پروتئین های شوک حرارتی و اجزای آنها در تنش های محیطی و تقابل آن با سایر مکانیسم های پاسخ به تنش می باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین های شوک حرارتی، تاخوردگی پروتئین، تنش های غیر زنده، هومئوستازی سلولی گیاهان
 • مقاله پژوهشی
 • بهار یونسی، معسود شمس بخش، ناصر صفایی، فاطمه خلقتی بنا صفحات 17-26
  ویروس های Y (PVY)، X (PVX)، S(PVS) و پیچیدگی برگ (PLRV) سیب زمینی از مهم ترین ویروس های بیمارگر این گیاه به شمار می روند و به طور جدی سبب کاهش میزان و کیفیت محصول سیب زمینی می شوند. وقوع ویروس های یاد شده از اغلب مناطق اصلی کشت سیب زمینی در ایران نیز گزارش شده است. از این رو معرفی یک شیوه دقیق، سریع و ارزان برای ردیابی ویروس های یاد شده در مزارع تولید غده های بذری می تواند نقش مهمی در کنترل انتشار و خسارت آنها داشته باشد. در این پژوهش، روش Multiplex RT-PCR برای ردیابی همزمان ویروس های Y، X، S، پیچیدگی برگ سیب زمینی و ژن 18S rRNA به عنوان کنترل داخلی استفاده شد. سپس حساسیت این روش با آزمون سرولوژیکی الایزا که شیوه ای رایج برای ردیابی ویروس های سیب زمینی است، مقایسه گردید. ابتدا، RNA ی کل از برگ سیب زمینی آلوده به ویروس استخراج و سپس DNA مکمل برای ویروس های یاد شده و ژن 18S rRNA با استفاده از آغازگرهای اختصاصی معکوس به صورت جداگانه ساخته شد و واکنش RT-PCR برای هر کدام از ویروس ها و ژن 18S rRNA انجام گرفت. سپس واکنش Multiplex RT-PCR با استفاده از پنج جفت آغازگر انجام شد. در نهایت، پنج قطعه متفاوت (145-342 جفت باز) که اختصاصی ویروس ها و کنترل داخلی بودند به طور همزمان تکثیر شد و بر اساس وزن مولکولی آنها تشخیص داده شدند. همچنین حساسیت روش بهینه سازی شده Multiplex RT-PCR و Duplex RT-PCR در این مطالعه با روش تجاری DAS-ELISA در ردیابی ویروس های سیب زمینی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که حساسیت Multiplex RT-PCR صد برابر بیشتر از آزمون الایزا در ردیابی ویروس های Y، S و پیچیدگی برگ سیب زمینی و حساسیت Duplex RT-PCR هزار برابر بیشتر از آزمون الایزا در ردیابی ویروس Y سیب زمینی بود.
  کلیدواژگان: پیچیدگی برگ سیب زمینی، کنترل داخلی، ویروس های Y، X و S
 • ساره شهدایی، جهانگیر حیدرنژاد، کرامت الله ایزد پناه، حسین معصومی صفحات 27-34
  ویروس نوارک ایرانی گندم (Iranian wheat stripe virus، IWSV) عضو غیر قطعی جنس Tenuivirus است. از مهمترین پروتئین های کد شونده توسط تنوئی ویروس ها، پروتئین پوششی (CP) و پروتئین عمده غیرساختمانی (NS4) می باشند و آنتی بادی های تهیه شده بر علیه آنها می توانند برای ردیابی ویروس در طبیعت و بررسی وظایف این ژن ها مورد استفاده قرار گیرند. تهیه آموده خالص این پروتئین ها از گیاه مبتلا اغلب با اشکال روبرو است. در این مطالعه به منظور بیان ژن های cp و ns4 ویروس فوق، هر کدام از این دو ژن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و پس از همسانه سازی به ناقل pET 28a انتقال داده شد. پلاسمیدهای نوترکیب در تراریختی باکتری E. coli سویه BL21(DE3) استفاده گردید و سلول های باکتری نوترکیب در محیط کشت حاوی IPTG جهت القاء بیان ژن های هدف کشت شدند. پس از القای بیان، پروتئین های سنتز شده به منظور شناسائی، استخراج شدند. نتایج حاصل از الکتروفورز SDS-PAGE دو نوار را با وزن مولکولی 9/40 و 23 کیلودالتون نشان داد که منطبق با وزن مولکولی محصولات بالقوه ای است که توسط دو ژن مزبور در دیگر تنوئی ویروس ها تولید می شوند. تجزیه وسترن بلات بیان پروتئین های CP و NS4 را با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال اختصاصی تائید نمود. چنین پروتئین هائی در مقیاس وسیع و با خلوص زیاد می توانند در سیستم میکروبی تولید شوند و برای تهیه آنتی بادی های اختصاصی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بیان ژن، پروتئین پوششی، پروتئین غیرساختمانی، تنوئی ویروس، ویروس نوارک ایرانی گندم
 • امین ابراهیمی، محمدرضا نقوی، منیژه سبکدست، امیر مرادی سراب شلی صفحات 35-43
  در این تحقیق ارتباط بین صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی در جو با استفاده از 10 صفت زراعی و 70 نشانگر مولکولی حاصل از 10 جفت آغازگر ریزماهواره روی 115 ژنوتیپ بومی مورد مطالعه قرار گرفت. میزان محتوای اطلاعات چندشکلی آغازگرها بین 31/0 تا 85/0 متغیر بود. نشانگرهای AF220725A، Bmag0013 و HVM40 با بیشترین محتوای اطلاعات چندشکلی آغازگرها، بیشترین شاخص چند شکلی را نشان دادند، به این معنی که این نشانگر ها بهتر از همه نشانگرهای استفاده شده توانستند فاصله ژنتیکی ارقام را مشخص کنند، در حالیکه نشانگر HVM70 با کمترین مقدار شاخص چند شکلی، به خوبی توانایی جداسازی ژنوتیپ ها را نداشته است. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه (گام به گام) ارتباط بین هر کدام از 10 صفت زراعی و 70 نشانگر چند شکل مورد بررسی قرار گرفت. آغازگر های HVM20، Gms003،Bmac0306 و HvHVA1 تغییرات بیشتری از صفات مورد بررسی را نشان دادند. نتایج نشان داد که برخی از نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط نشان می دهند که بیانگر این است که این صفات پیوستگی بسیار نزدیکی با همدیگر داشته و یا احتمالا تحت تاثیر ژن های چند اثره قرار دارند. برای درک این موضوع تهیه نسل های در حال تفرق و نقشه های پیوستگی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آغازگرها، جو بومی، رگرسیون گام به گام، محتوای اطلاعات چندشکلی، مورفولوژی، SSR
 • محمدرضا محمد آبادی، مریم قاسمی صفحات 45-51
  دستورالعمل های زیادی برای نشانگرهای گوناگون توسعه یافته اند که سریع هستند و به مقادیر کمی DNA نیاز دارند. 120 گاو هلشتاین از 4 گله واقع در کرمان و 80 گاو بومی از 5 گله واقع در بم مورد آزمایش قرار گرفتند. هر دو آغازگر ISSR تست شده، به نام (AG)9C و (GA)9C باندهای متفاوت زیادی را تولید کردند. بر اساس نتایج این بررسی، نشانگرهای ISSR باندهای قابل مقایسه زیادی تولید می کنند، الگوهای انگشت نگاری ISSR قابلیت توارث بالایی دارند. چند شکلی ها در بین این 9 گله تست شده با این نشانگر آشکار بود، همچنین آغازگر(AG)9C در مقایسه با آغازگر (GA)9C الگوهای بیشتر و مفیدتری را می دهد و مقایسه الگوهای ISSR به طور موفقیت آمیزی می تواند برای مطالعه تنوع بین و داخل جمعیت های گاو استفاده شود. میانگین تنوع ژنی برای نشانگر (AG)9C در گله های بومی و هلشتاین به ترتیب 57/0 و 28/0 و برای نشانگر (GA)9C به ترتیب 35/0 و 15/0 بود. میانگین تعداد جایگاه های چند شکل و میانگین درصد چند شکلی در هر جمعیت بر اساس نشانگر (AG)9C برای گله-های بومی به ترتیب 60/15 و 65/44 و گله های هلشتاین 75/17 و 29/54 و بر اساس نشانگر (GA)9C برای گله های بومی به ترتیب 40/8 و 01/70 و گله های هلشتاین 25/10 و 42/85 به دست آمد. بالاترین درصد چند شکلی بر اساس نشانگر (AG)9C در گله های هلشتاین به میزان 29/74 درصد و در گله های بومی 71/65 درصد و نشانگر (GA)9C در گله های هلشتاین به میزان صد درصد و در گله های بومی به میزان 7/91 درصد بود. بنابراین، نشانگرهای ISSR انتخاب خوبی برای انگشت نگاری DNA گاو هستند.
  کلیدواژگان: انگشت نگاری DNA، ژنوم گاو، ISSR
 • مجید طاهریان، محمدرضا رمضانی مقدم، علی معصومی صفحات 53-63
  تعداد 4 رقم پنبه به صورت یک طرح دای آلل یک طرفه با یکدیگر تلاقی داده شده و والدین و نتایج F1 آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در دو آزمایش جداگانه (شرایط آبیاری بدون تنش و شرایط تنش خشکی) کشت گردیدند. تجزیه دای آلل برای صفات عملکرد وش، وزن وش قوزه، تعداد قوزه در بوته، درصد زودرسی و ارتفاع بوته بر مبنای روش 2 گریفینگ (مدل 2) انجام شد. در محیط بدون تنش واریانس ژنوتیپ ها برای ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و برای وزن وش قوزه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. در حالی که در محیط تنش واریانس ژنوتیپ ها برای صفت عملکرد وش و ارتفاع بوته در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثرات ترکیب پذیری عمومی برای صفت وزن قوزه و ارتفاع بوته در محیط بدون تنش به ترتیب در سطح احتمال یک و 5 درصد معنی دار شدند. همچنین این اثرات برای صفات عملکرد وش و ارتفاع بوته در محیط تنش به ترتیب در سطح احتمال 5 و یک درصد معنی دار بودند. تجزیه دای آلل حاکی از وجود اثرات افزایشی ژن ها در کنترل صفات فوق بود. تجزیه دای آلل مرکب نشان داد که در کنترل ژنتیکی دو صفت عملکرد وش و ارتفاع بوته، واریانس ژنتیکی افزایشی اهمیت زیادی داشت. در شرایط تنش خشکی،وراثت پذیری خصوصی عملکرد وش بالا و در مورد ارتفاع بوته،در حدود متوسط بود.
  کلیدواژگان: پنبه، تجزیه دای آلل، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، تنش خشکی
 • سعید نصرالله نژاد، عبادالله عبادی صفحات 65-74
  در سال های اخیر علایم پوسته پوسته شدن تنه و نقش برگ بلوطی پسوروزی روی درختان مرکبات در شهرستان گرگان مشاهده شده است. به منظور بررسی حضور ویروس پسوروز مرکبات، نمونه برداری هایی طی فصول مختلف سال 1385 و 1386 از باغات منطقه گرگان صورت گرفت. نمونه برداری از تمامی ارقام مرکبات منطقه شامل پرتقال (یافا، واشنگتن ناول، سان گین و تامسون) و نارنگی (کلمانتین) و از درختان مشکوک به آلودگی که دارای علایم بیماری پسوروز بودند، انجام گردید. آزمون سرولوژیکی از طریق روش دو طرفه الیزا (DAS-ELISA) و با کیت الیزای آنتی بادی تک همسانه ای ویروس پسوروز مرکبات (CPsV) و آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروس پسوروز مرکبات (CPV1 و CPV2) طراحی شده از ناحیه ژن کد کننده پوشش پروتئینی ویروس پسوروز مرکبات روی 200 نمونه جمع آوری شده از باغات منطقه گرگان و چهار نمونه تهیه شده از گلخانه مرکز تحقیقات مرکبات (رامسر) که در آزمون بیولوژیکی آلودگی آنها به ویروس پسوروز مرکبات به اثبات رسیده بود، انجام پذیرفت. بر اساس نتایج آزمون سرولوژیکی، در هیچکدام از نمونه ها نتیجه ردیابی ویروس پسوروز مرکبات مثبت نبوده است. نتایج آزمون فوق الذکر در 5/7 درصد از نمونه های جمع آوری شده از باغات شهرستان گرگان و تمام نمونه های تهیه شده از گلخانه مرکز تحقیقات مرکبات (رامسر) پس از تفکیک محصولات PCR، در محدوده 600 جفت باز (مربوط به ویروس پسوروز مرکبات)، تولید باند کردند. نتایج این دو روش نشان دهنده عدم هماهنگی سرولوژیکی ایزوله بومی ویروس پسوروز مرکبات با آنتی بادی تک همسانه ای تجارتی می باشد. در بررسی روش های استخراج ژنوم ویروس نیز استفاده از بافر گوانیدین تیوسیانات بهترین نتیجه را در میان بافر های استخراج نشان داد. این اولین گزارش از وجود این ویروس بر روی درختان مرکبات در استان گلستان است.
  کلیدواژگان: الیزا، پروتئینی، پرتغال، ژن کد کننده پوشش، واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • رحمت الله کریمی زاده، محتشم محمدی صفحات 75-86
  برای کاهش اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و انجام گزینش دقیق تر، عملکرد و پایداری ژنوتیپ ها باید بطور همزمان مدنظر قرار داد. در این تحقیق از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تعیین ژنوتیپ پایدار استفاده شد و سپس همبستگی بین این روش ها مورد بحث قرار گرفت. تعداد 10 ژنوتیپ عدس در 5 منطقه از ایران (گچساران، کرمانشاه، شیروان، گنبد و ایلام) بمدت 2 سال (1382-1381) مورد ارزیابی پایداری عملکرد قرار گرفتند. نتایج تجزیه پایداری با استفاده از روش های پارامتری ضریب رگرسیون ابرهارت و راسل، میانگین مربعات درون مکانی لین و بینز، اکووالانس ریک و ضریب تبیین پینتوس به ترتیب ژنوتیپ های (9 و 6)، (9 و 5)، (8 و 9) و (9 و 8) را به عنوان پایدارترین ژنوتیپ ها معرفی کردند. نتایج تجزیه روش های ناپارامتری آماره های NP1، NP2، NP3، Si(1) و Si(2) تنارازو و نصار و هان به ترتیب ژنوتیپ های (9 و 8)، (9، 8 و 1)، (9 و 8)، (2 و 1) و (2 و 1) را پایدارترین ژنوتیپ ها معرفی کرد. در نهایت با توجه به همبستگی بین روش های پارامتری و ناپارامتری ژنوتیپ شماره 9(ILL 6199) به عنوان پایدارترین ژنوتیپ انتخاب شد. نتایج این تحقیق نشان داد اگر هدف، تعیین سازگاری عمومی باشد معیارهای پارامتری واریانس شوکلا، و میانگین مربعات لین و بینز و معیارهای ناپارامتری تنارازو و نصار و هان نسبت به سایر پارامترهای مورد مطالعه در اولویت هستند.
  کلیدواژگان: پارامتری، پایداری، عدس، ناپارامتری و سازگاری
 • فرناز فرهادی، محمدرضا نقوی، حسن زینالی خانقاه، کاظم پوستینی، فریبا ابویی مهریزی، بهمن یزدی صمدی، هوشنگ علیزاده صفحات 87-96
  تنش های محیطی مانند خشکی و شوری سبب کاهش تولید محصولات زراعی می شوند. آسیب ایجاد شده در اثر تنش شوری، شامل اختلال در عمل غشاء پلاسمایی، افزایش میزان متابولیت های سمی، ممانعت از جذب مواد غذایی و فتوسنتز، ایجاد گونه فعال اکسیژن (ROS) و در نهایت مرگ سلول و گیاه است. در این تحقیق اثر شوری در ساعات اولیه تنش بر الگوی پروتئوم برگی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) مورد بررسی قرار گرفت. بذور دو رقم متحمل به شوری (رقم روشن) و حساس به شوری (رقم فلات) در گلخانه کشت شدند. در مرحله پنجه زنی، گیاهچه ها تحت تنش شوری با غلظت 100 و 200 میلی مولار کلرید سدیم قرار گرفتند و نمونه برداری 3، 6، 12 و 24 ساعت پس از اعمال تنش از برگ ها انجام شد. الگوی پروتئوم برگ گندم به وسیله تکنیک الکتروفورز دو بعدی بدست آمد. نتایج نشان داد که در رقم مقاوم به طور متوسط 86 لکه پروتئینی در مقایسه با شاهد تغییرات معنی داری داشتند که بیان 78 درصد پروتئین ها افزایش و 5/13 درصد کاهش یافت. در رقم حساس به طور متوسط 94 لکه پروتئینی تغییرات معنی داری داشته و در این رقم 25 درصد پروتئین ها افزایش بیان و 5/58 درصد کاهش بیان نشان دادند.
  کلیدواژگان: الکتروفورز ژل دو بعدی، پروتئومیکس، تنش شوری، گندم نان
 • فرشاد رخشنده رو، حمیدرضا زمانی زاده صفحات 97-108
  دفاع سیستمیک اکتسابی (SAR) از جمله دفاع هایی است که می تواند موجب ایجاد مقاومت گیاهان در برابر آلودگی های سیستمیک ویروسی شود. در این بررسی کوشش به عمل آمد تا با استفاده از گیاه توتون سامسون (N. tabacum cv. Samsun NN) و نیز گیاه حساس توتون سامسون با بیان کم ژن RDR6، بیان فاکتورهای دفاعی درگیر در دفاع سیستمیک اکتسابی (SAR) در هنگام پاسخ فوق حساسیت پس از آلودگی با ویروس TMV و نیز در هنگام آلودگی سیستمیک با ویروس Y سیب زمینی (PVY) مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از تکنیک Sq-RT-PCR میزان بیان کمی ژن های IVR، ERF5 و AOX1 سنجش شد. همچنین برای اولین بار میزان غلظت سالیسیلیک اسید در بافت ها با استفاده از باکتری گزارشگر سالیسیلیک اسید با نام Acinetobacter sp. ADP1 مورد سنجش قرار گرفت و امکان تولید پروتئین PR-1 در بافت ها با استفاده از آزمون وسترن بلات (Western Blot) ارزیابی گردید. نتایج حاکی از آن بود که واکنش دفاعی SAR می تواند در پاسخ به تنش های زیستی از جمله آلودگی سیستمیک ویروس PVY در توتون فعال گردد ولی برای موثر بودن سیگنال سیستمیک کننده آن یعنی سالیسیلیک اسید اجزاء ژنتیکی انتقال سیگنال باید بیان مناسبی داشته باشند و در زمان کمی بیان شوند و احتمالا ژن RDR6 می تواند یکی از اجزاء ژنتیکی موجود در انتقال سیگنال مسیر SAR باشد. از آنجائی که تا کنون تک ژن های مقاومت برای ایجاد مقاومت در برابر ویروس PVY کارآمد نبوده اند، بنابراین مقاومت های افقی چند ژنی با فراهم آوردن مقاومت های سیستمیک مانند SAR می توانند برای کنترل این بیماری ویروسی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: خاموشی ژن، مقاومت سیستمیک اکتسابی، ویروس PVY°، Sq، RT، PCR
|
 • Mandeh M., Maali Amiri R Pages 5-16
  Abiotic Stresses are one of the most important reasons of the reduction in crop production. As plants are sessile, for keeping their stability under stresses they show different molecular, biochemical and physiological responses to the environment. Heat Shock Proteins (HSPs) are one of the most important responses to the abiotic stresses which are responsible for protein folding, assembly, translocation and degradation in many normal cellular processes and also can play a crucial role in protecting plant cellular homeostasis against stress. Moreover, HSPs have some interactions with other response mechanisms (such as osmolytes). Here, we summarized the significance of HSPs and chaperones in abiotic stress responses in plants, and discuss the cooperation among their different classesand their interactions with other stress induced components.
 • Younesi B., Shams Bakhsh M., Safaie N., Khelghatibana F Pages 17-26
  Potato virus Y (PVY), Potato virus X (PVX), Potato virus S (PVS) and Potato leaf roll virus(PLRV), are the most important viruses of potato and can cause serious diseases andsignificantly reduce the yield and quality of potato crops. The incidence of these viruses isreported from almost all main potato growing regions in Iran. Therefore, application of a sensitive, rapid and inexpensive procedure for simultaneous detection of potato viruses is very important for management of their control. In the present research, a sensitive and reliable multiplex RT-PCR technique for the detection of PVY, PVX, PVS, PLRV and 18S rRNA as internal control was employed and compared with ELISA, the method used routinely to assay potatoes for virus infections. Total RNA was extracted from virus infected potato leaves. Then cDNA for above viruses and 18S rRNA was individually synthesized using their specific reverse primers and single RT-PCR for each virus and 18S rRNA. Subsequently, multiplex RT-PCR was carried out with five primer pairs in a single reaction. As a result, five different fragments (145-342 bp) specific to the viruses and the internal control were simultaneously amplified and were identified on the basis of their molecular sizes. The sensitivity of our optimized system also was compared with that of commercial DAS-ELISA for detection of PVY, PVS and PLRV. The results showed that the sensitivity of multiplex RT-PCR was 100-fold greater for detection of PVY, PVS and PLRV and the duplex RT-PCR was 1000-fold greater for detection of PVY than that of commercial DASELISA.
 • Shahdaei S., Heydarnejad J., Izadpanah K., Massumi H Pages 27-34
  Iranian wheat stripe virus (IWSV) is a tentative member of the genus Tenuivirus. The coat and nonstructural proteins (CP and NS4, respectively) are the most common proteins of tenuiviruses encoded by the vcRNA3 and vRNA4 segments, respectively. The specific antibodies against those proteins can be used for detection of the viruses and investigation of functions of the related genes. To express CP and NS4 of IWSV, the related genes were amplified using specific primers and cloned into the expression vector pET 28a. Recombinant plasmids were used to transform Escherichia coli strain BL21(DE3). The transformed bacteria were cultured in IPTG-induced media. SDS-polyacrylamide gelelectrophoresis showed two bands with molecular weights 40.9 and 23 kDa which corresponded to the molecular weight of the putative products of the related genes in tenuiviruses. The expression of target proteins was confirmed using specific polyclonal antibodies by western blot analysis. The large-scale production of highly purified proteins by a microbial system represents pure antigen free from the contaminating plant materials that can be used to produce the related antibodies.
 • Ebrahimi A., Naghavi M. R, Sabokdast M., Moradi A. S Pages 35-43
  In this study, association of agronomic traits and molecular markers in barely was studied using 115 landraces and 70 SSR markers. These markers were produced using 10 primer pairs, where PIC values for primers ranged from 0.31 to 0.85. AF220725A, Bmag0013 and HVM40 primers with the maximum PIC values showed higher polymorphic index, indicating that these markers display the genetic distance of varieties better than other markers. By multiple regression method (stepwise) relationship of each 10 agronomy traits and the 70 polymorphic markers were studied. HVM20, Gms003, Bmac0306 and HvHVA1 primers, explained more variation of the traits compared to other primers. Moreover, our results showed that some of the markers were related to more than one trait, implying close linkage and/or peliotropy of these traits on chromosomes. However, for better understanding of these relationships, preparation of segregating population and linkage mapping is necessary
 • Mohammadabadi M. R, Ghasemi M Pages 45-51
  Alarge number of marker protocols that are rapid and require only small quantities of DNAhave been developed. Sampling was carried out on 120 Holstein cattle from 4 herds in Kermancity and 80 native cattle from 5 herds in Bam city. Both ISSR primers tested, (AG)9C and (GA)9C, produced many different bands. Based on results of this study, ISSR markers produce numerous comparable bands and ISSR fingerprinting patterns are highly heritable. Polymorphisms were abundant among 9 herds tested with these primers, (AG)9C primer gives the more informative profiles than (GA)9C and comparison of ISSR profiles can be successfully applied to study difference in intra and interpopulations of cattle. Mean of gene diversity for (AG)9C marker in native and Holstein herds was 0.57and 0.28 and for (GA)9C marker was 0.35 and 0.15 respectively. Mean of polymorphic loci number and mean of polymorphic percentage in any population based on (AG)9C marker for native herds were 15.60 and 44.65 and for Holstein herds were 17.75 and 54.29 respectively and based on (GA)9C marker for native herds were 8.40 and 70.01 and for Holstein herds were 10.25 and 85.42 respectively. The highest of polymorphic percentage based on (AG)9C marker in Holstein and native herds was 74.29% and65.71% and based on (GA)9C marker was 100% and 91.70% respectively. Thus, ISSR markers are a good choice for DNA fingerprinting of cattle.
 • Taherian M., Ramezanimoghadam M. R, Masomi A Pages 53-63
  ten genotypes including six F1 progenies and their parents were grown in Kashmar CottonResearch Station in two separate experiments (non-stress and drought stress conditions), in a randomized complete block design with three replications. Diallel analysis was done based on Griffing’s method II for seed cotton yield, boll seed cotton weight, percentage of earliness, the number of bolls and height of plant. Results showed that the variance of genotypes was significant for boll seed cotton weight and height of plant in non-stress environment and for seed cotton yield and height of plant in stress condition. The effect of general combining ability of boll seed cotton weight and height of plant were significant in non-stress environment. Also it was significant for seed cotton yield and height of plant in drought condition. The effect of specific combining ability wasn’t significant for any trait. Diallel analysis showed that additive gene effect had an important role in controlling the mentioned traits. Combined diallel analysis indicated that additive variance was important for seed cotton yield and height of plant. Broad sense heritability was high for all traits in both conditions, whereas narrow sense heritability varied from low to high in both conditions.
 • Nasrollanjad S., Ebadi E Pages 65-74
  In recent years, symptom of psorosis on stem oak leaf pattern on citrus trees leaf appeared in Gorgan areas. In order to identify of causal agent (Citrus psorosis virus), sampling was done from infected orchard of Gorgan area during 2006-2007. Sampling was done from all of citrus cultivars in this area including sweet orange (Yafa, Washengton novel, Sunkin and Tompson) and Mandarin (Clemantin) frome suspicious trees to infection that has shown psorosis diseases symptoms. Serological test was done via DAS-ELISA using of monoclonal antibody of CPsV and RT-PCR test was done via specific primer of CPV1 and CPV2 that designed from coat protein gene cod area of CPV on 200 samples was collected from Gorgan area orchards and six samples from Citrus Research Center (Ramsar) scientific glasshouse that show specific glasshouse that showed specifice Symptoms in Biological Indexing. DAS-ELISA testsdid not show any infection by using CPsV monoclonal Antibody (Agritests®, Italy). The primers (CPV1 and CPV2) were produced on a 600 bp cloned fragment of CPsV coat protein gene. Laboratory tests showed an infection of 7.5% samples commercial groves and the all samples from Citrus Research Center (Ramsar) scientific glasshouse. No relationship was observed between the commercial CPsV monoclonal antibody and CPsV infection. However, results showed that the best RNA extraction method is the guanidine buffer. This is the first report of CPsV occurrence in Golestan province.
 • Karimizadeh R., Mohammadi M Pages 75-86
  to reduce the effect of genotype × environment interaction and perform more accurate selection, performance and stability of genotypes should be considered simultaneously. In this study we used parametric and nonparametric methods to determine stable genotypes and the correlation between these methods was discussed. Ten lentil (Lens culinaris Medikus) genotypes in five regions of Iran (Gachsaran, Kermanshah, Shirvan, Gonbad and Ilam) were evaluated for yield stability within two years (2003-2004). Based on stability analysis by methods of Eberhart and Russel, Lin and Binns, Wricke Ecovalence and coefficient of determination of Pinthus introduced, genotypes of (9, 6), (5, 9), (8, 9) and (9, 8) were identified as the most stable ones, respectively. Results of analysis of Thennarasu and Nassar and Huhn non parametric statistics showed that genotypes of (9, 8), (9, 8, 1), (8,9), (2, 1) and (1, 2) were identified as stable genotypes were stable genotypes, respectively. Finally by the correlation between parametric and nonparametric methods, genotype 9 (ILL 6199) was selected as a stable genotype. Results of this research showed that If the goal is to determine general compatibility, Shukla variance and Mean of Squares of Lin and Binns parametric statistics and (1) NP and (3) NP Tennarasu and (2) i S Nassar and Huhn nonparametric statistics are more proper than other statistics that studied in this research.
 • Farhadi F., Naghavi M. R, Zeinali Khanghah H., Poustini K., Abooei Mehrizi F., Yazdi Samadi B., Alizadeh H Pages 87-96
  Environmental stresses such as drought and salinity cause to reduce productivity of crops down to 50%. Harmful effects of salinity stress involve, derangement in membranes activity, increase of toxic metabolites, prevention of mineral element uptake and photosynthesis, producing Reactive oxygen species (ROS) and finally, cells and whole plant dead. In this study, effects of short term salinity stress on proteome pattern of bread wheat leaf (Triticum aestivum L.) were examined. Seeds of the two varieties of wheat; salt resistant (Roshan variety) and salt sensitive (Falat variety), planted in agreenhouse and at the tilling stage, plants were exposed to 100 and 200 mM NaCl solutions. The samplings were done after 3,6,12 and 24 h of stress treatment by removing seedling leaves. Proteins extracted from wheat leaves were separated by two-dimensional gel electrophoresis. Result of analysis using Melanie software showed that, 86 spots in resistant variety significantly different from control and in this variety 78% of proteins had up expression and 13.5% had down expression. In sensitive variety 94spots significantly different from control. In this variety 25% of proteins had up expression and 58.5% had down expression. Our results showed that the increasing of protein expression was corresponded with genes that responded to salinity.
 • Rakhshandehroo F., Zamanizadeh H. R Pages 97-108
  Systemic Acquired Resistance (SAR) is a kind of plant resistance response to systemic viralinfections. In this study the expression levels of factors that are responsible for hypersensitive response to TMV infection and factors that are involve in SAR resistant response to PVY° infection was studied. For that, we used non transformed N. tabacum cv. Samsun NN and susceptible transgenic tobacco plants in which the RDR6, mRNA transcript levels was low in the cells. Toward this aim quantitative expression of resistance key genes including ERF5, AOX1 and IVR were assessed by semi-quantitative RT-PCR method. The salicylic acid biosynthesis and its concentration within viral treated leaf tissues were evaluated by using salicylic acid reporter bacteria Acinetobacter sp. ADP1. The xpression of PR-1 protein within inoculated plants was also assessed by western blott analysis. The peroxidase enzyme specific activity was evaluated. These results indicate, that SAR resistance response may be activated in response to the biotrophic stresses like PVY systemic infection in plants. This activation is not exclusive for early expression of key SAR factors but also it is need for expression of the key genes responsible in SAR signaling pathway. These results indicate that RDR6 may be a key gene in SAR signaling cascade within plant cells in which its impairment can disturb the SAR inhibitory effects in PVY infected plants. Due to non effective function of dominant single resistant genes for making resistance plants to PVY infection, it is suggested to use recessive resistance genes for development of PVY resistant transgenic plants in which the systemic acquired resistance pathways are active.