فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 3 (تابستان 1390)
 • پیاپی 3 (تابستان 1390)
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسرین مهاجری، بهرام کاظمی صفحه 7
  RNA interference (RNAi) درفرآیند خاموشی ژن نقش دارد که منشاء آن Double –stranded RNA (dsRNA) می باشد. معمولا«در انواع مختلف سلول ها dsRNA از24-21 نوکلئوتید تشکیل شده که Small interference RNA (siRNA) نامیده می شود وبا هدایت RNA- induced silencing complex (RISC)، mRNA هدف شناسایی و شکسته می شود. siRNA فعال کننده قوی سیستم ایمنی اولیه است که می تواند بیان سایتوکاین ها واینترفرون ها را با مقدارزیاد القا نماید. Toll like receptor (TLR) اولین خط دفاعی سیستم ایمنی ذاتی است که بیان ژن های زیادی را درسلول میانجی گری می کند. برهم کنش siRNA درداخل سیتوپلاسم توسط حسگرهای RNA ازقبیل: (Retinoic-acid Inducible Gene-IRIG-I)، (PKR)RNA-Activated protein kinase R، (IRF) Interferon Regulatory Factor و'' 2`-5 الیگوآدنیلات سنتتاز(2`-5`OAS '') انجام می گیرد. با ایجاد تغییراتی در اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدهای انتهایی وآویزان در siRNA می توان نیمه عمر siRNA ها را افزایش داد. دراین مقاله درباره خاموشی ژن توسط RNAi وپاسخ ایمنی حاصل از siRNA توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: dsRNA، siRNA، پاسخ ایمنی ذاتی
 • غلامرضا بخشی خانیکی، فرزین اصغری ثنا، شاه صنم غیبی صفحه 17
  سابقه و هدف
  هدف از این تحقیق تعیین شایعترین عوامل باکتریال عفونت خون نوزادان بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که در طی سالهای 85-1384 در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه بر روی 402 نوزاد مشکوک به عفونت خون نوزادان انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری نمونه خون از این نوزادان و انجام کشت میکروبی، ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریال جداسازی شده با به کارگیری روش انتشار دیسک منطبق با اصول کمیته بین المللی بالینی آزمایشگاه (CLSI) صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از 402 نمونه خون مورد مطالعه،(9/8%) 36 کشت خون مثبت حاصل شد که شیوع عفونت در نوزادان پسر با (1/61%) 22 مورد بیشتر از نوزادان دختر با (9/38%) 14 مورد و از این نوزادان، 23 نوزاد حاصل زایمان طبیعی و 13 نوزاد حاصل زایمان سزارین بودند و رابطه معنی داری بین نوع زایمان و شیوع بیماری وجود نداشت (P=0/093). میانگین وزن 36 نوزاد 837 2117 گرم بود و رابطه معنی داری بین وزن کم هنگام تولد و افزایش شیوع عفونت مشاهده شد (P=0). شایعترین میکروارگانیسم های مولد عفونت خون نوزادان به ترتیب، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (50درصد) و کلبسیلا پنومونیه (4/19 درصد) بودند. بیشترین مقاومت باکتری های گرم مثبت به آمپی سیلین و سویه های گرم منفی به سفوتاکسیم و بیشترین حساسیت باکتری های گرم مثبت به وانکومایسین و سویه های گرم منفی به سیپروفلوکساسین و عامل خطرزای اصلی در ابتلا به عفونت، نارس بودن و وزن کم حین تولد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش شیوع عفونت با استافیلوکوک کوآگولاز منفی در این مطالعه و مطالعات مشابه، با درمان صحیح آنتی بیوتیکی منطبق با نتایج دقیق آنتی بیوگرام به همراه رعایت اصول بهداشتی در بخش زایمان، نوزادان و مراقبتهای ویژه نوزادان و مراقبت های مناسب قبل از تولد برای جلوگیری از تولد نوزاد نارس می توان از مرگ ومیر و ناتوانی های حاصل از این بیماری کاست.
  کلیدواژگان: عفونت خون، عوامل باکتریائی، مقاومت آنتی بیوتیکی، نوزاد نارس
 • زهرا گودرزی، حسین شهبانی ظهیری، کامبیز اکبری نوقابی، محمد چمنی صفحه 23
  سابقه وهدف
  امروزه با توجه به مصرف بسیار زیاد پلیمرهای مقاوم به تخریب زیستی از جمله انواع پلاستیک ها در بسته بندی مواد غذایی، کالا و همچنین استفاده از کیسه های پلاستیکی برای جابجایی و حمل زباله مشکل بزرگ تجمع ضایعات پلیمری در طبیعت به وجود آمده است. یکی از راه ها برای حل این مشکل تولید پلیمر های زیست تخریب پذیر می باشد.
  مواد و روش ها
  باکتری تولید کننده پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت (PHA) از نمونه های محیطی جدا سازی شد. این سویه باکتریایی با روش های شیمیایی و مولکولی از طریق تعیین توالی ژن 16s rDNA شناسایی گردید. تولید PHA توسط این باکتری با استفاده از کروماتوگرافی گازی و ستون HP-5 تحت شرایط مختلف کشت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه باکتری بومی تولید کننده PHA بعنوان Bacillus thuringiensis ZK 86 شناسایی گردید. شرایط مناسب برای تولید این پلیمر دمای C o 37، 7 pH و هوادهی در 150 = rpm تعیین گردید. تحت این شرایط بیشترین میزان تولید حدود 367/0 گرم در لیتر با منبع گلوکز پس از کشت به مدت 72 ساعت بدست آمد و 35% از وزن خشک سلولی را پلیمر تشکیل داد.
  نتیجه گیری
  این مقاله اولین گزارش از تولید PHA توسط سویه باسیلوس تورینجنسیس بومی ایران می باشد که در طی آن شناسایی باکتری تولید کننده و روش های تولید و اندازی گیری میزان و نوع پلیمر تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: باسیلوس، پلی هیدروکسی آلکانوات، پلیمر زیست تخریب پذیر
 • فرزانه تفویضی، مریم تاج آبادی ابراهیمی، میترا حیدری نصر آبادی، هدی بهرامی صفحه 33
  سابقه و هدف
  لاکتوباسیل ها متشکل از ارگانیزم های گرم مثبت، کاتالاز منفی، بدون اسپور و میله ای شکل هستند و بیش از 90 گونه از این باکتری شناخته شده است. سوش های متعددی از لاکتوباسیل های پروبیوتیک در طیف وسیعی از محصولات غذایی انسان ها وجود دارند. ظرفیت های پروبیوتیکی وابسته به سوش می باشند، انتخاب متدهای قابل اطمینان برای شناسایی لاکتوباسیل ها از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به وقت گیر بودن و ابهام آمیز بودن روش های بیوشیمیایی، روش های مولکولی مناسب تر و دقیق تر بوده و جایگزین روش های قبلی شده اند. هدف از این تحقیق، شناسایی لاکتوباسیل های جداشده از محصولات لبنی سنتی ایران با استفاده از مارکرهای RAPD به عنوان یک ابزار موثر در طبقه بندی لاکتوباسیل ها و بررسی تنوع ژنتیکی در سویه های جدا شده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 20 ایزوله از محصولات لبنی مختلف جدا شدند و پس از کشت بر روی محیط اختصاصی MRS استخراج DNA از باکتری ها انجام شد و برای بررسی تنوع ژنتیکی از مارکرهای RAPD استفاده شد.
  یافته ها
  از 20 پرایمر به کار رفته در این تحقیق، 19 پرایمر باندهای قابل کد گذاری ایجاد کردند. تعداد کل باندهای تکثیر شده توسط کل پرایمرها، 225 عدد برآورد شد که شامل 219 باند پلی مورف، 6 باند مشترک و 63 باند اختصاصی بود. توسط نرم افزار NTSYS - PC ماتریس تشابه بر اساس ضریب Jaccard برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. سپس گروه بندی ایزوله ها با روش UPGMA و NJ توسط نرم افزار NTSYS - PC انجام گرفت و نتایج یکسان و مشابهی از مقایسه گروه بندی با دو روش مختلف حاصل شد.
  نتیجه گیری
  براساس ماتریس تشابه k2l3 و y1m4 بیشترین تشابه ژنتیکی را با یکدیگر نشان دادند و در هر دو دندروگرام با هم در یک گروه قرار گرفتند. در گروه بندی براساس روش UPGMA دو شاخه اصلی A و B وجود داشت. شاخه اصلی A به دو زیر گروه با ژنوتیپ های c6m3، y1l4، y2f3 و c1d2 و شاخه اصلی B نیز به دو گروه با ژنوتیپ های c2h1، d3b1، y2c4، k2l3، y1m4 و p تقسیم شدند.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیل، محصولات لبنی سنتی، تنوع ژنتیکی، RAPD PCR، دندروگرام UPGMA.
 • فرنگیس قنواتی صفحه 43
  سابقه و هدف
  در ایران جنس اسپرس ((Onobrychis دارای 63 گونه یک ساله و چند ساله می باشد که در مناطق مختلف آب و هوایی پراکنش یافته اند. تعدادی از گونه های این جنس دارای ارزش علوفه ای بوده و در کنترل فرسایش و یا به عنوان گیاهان جلب کننده زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه ها تنوع ژنتیکی بالایی داشته و به عنوان یک ذخیره ژنتیکی غنی و ارزشمند می توان از آنها برای اصلاح گونه های زراعی استفاده کرد. در پژوهش حاضر با شمارش و اندازه گیری کروموزم های مرحله متافازی میتوز نه گونه اسپرس که بسیاری از آنها انحصاری ایران می باشند، کاریوتیپ و تقارن گونه ها بررسی خواهد شد.
  مواد و روش ها
  نه گونه از جنس (اسپرس)، از مناطق طبیعی کشور جمع آوری شد و با استفاده از سلول های مریستم انتهایی ریشه آنها، تعداد و ابعاد کروموزم ها در مرحله میتوز اندازه گیری و فرمول کاریوتیپی هر گونه تعیین گردید.
  یافته ها
  تعداد کروموزوم پایه در گونه ها بین 7= x و 8= x متغیر و تیپ کروموزوم ها نیز از نوع متاسنتریک تا ساب متاسنتریک بود. از نظر میانگین طول ژنوم، بیشترین مقدار طول ژنوم متعلق به گونه O. scrobiculata (26/24) و کمترین میانگین طول ژنوم به گونه O. lunata (76/14) تعلق دارد. گونه O. heliocarpa با فرمول کاریوتیپی 16 m از بیشترین درصد شکل کلی (856/44) و کمترین مقدار شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی (218/0) برخوردار بود و نیز گونه O. oxyptera با فرمول کاریوتیپی 14 sm +2 m دارای کمترین درصد شکل کلی (552/32) و بیشترین شاخص عدم تقارن درون کروموزومی (489/0) بود. در میان گونه های مورد بررسی گونه های O.heliocarp و O. lunata بر خلاف سایر گونه ها که در کلاس B استیبنز بودند در کلاس A قرار گرفتند و دارای کاریوتیپ های متقارن تر می باشند که نشان دهنده ابتدایی تر بودن این دو گونه می باشد. گونه O. oxyptera در کلاس 3 B قرار گرفته و کاریوتیپ آن به سوی نامتقارنی و پیشرفته بودن میل می کند. در تجزیه خوشه ایبه روش Ward بر اساس صفات کاریوتیپی گونه های مورد مطالعه در دو گروه مجزا قرار گرفتند. کمترین فاصله بین گونه های O. buhseana و O. atropatana و بیشترین فاصله بین گونه های O. oxyptera و O. heliocarpa مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تجزیه جهت رده بندی گونه ها و انتخاب گونه های نزدیک به یکدیگر برای انجام تلاقی بین گونه ای استفاده می شود.
  کلیدواژگان: اسپرس، تجزیه کلاستر، کاریوتیپ
 • خدیجه عنصری، ثمانه نوابی صفحه 51
  سابقه و هدف
  تاثیر عوامل محیطی در ایجاد سرطان مغز و اختلال در تقسیمات سلولی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مورد نظر محققین قرار گرفته و ارزیابی و شناسایی می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی متفاوت مانند سن، جنس، وزن، عادات غذائی، میزان مصرف ویتامین ها، مشروبات الکلی و هم چنین سابقه خانوادگی در ایجاد سرطان مغز در بیمارانی که در بیمارستان شهدای تهران پذیرش شده بودند بود.
  مواد و روش ها
  برای این منظور پرسشنامه ای شامل سئوالاتی در مورد عوامل فوق در دسترس قرار گرفت. سپس مطالعات انجام شده توسط نرم افزار (SPSS version 11) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این جامعه اماری شامل 100 بیمار مبتلا به سرطان مغز و 100 شخص سالم جهت کنترل بود.
  یافته ها
  بررسی های انجام شده نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین مصرف بیش از حد گوشت قرمز و خطر ابتلا به سرطان مغز وجود دارد. افرادی که در رژیم غذائی شان از انواع ویتامین ها استفاده می کردند، تعداد کمی از مبتلایان را تشکیل می دادند. بین سن و جنسیت و خطر ابتلا به این بیماری رابطه معناداری گزارش نشده است. در حالی که میزان تحصیلات و درآمد نقش به سزائی در ابتلا افراد به این بیماری نشان داده است. همچنین مصرف بالای الکل و سیگار خطر ابتلا را افزایش داده است. رابطه مستقیمی نیز بین افرادی که سابقه خانوادگی مثبت داشتند و افزایش خطر ابتلا به سرطان مغز گزارش شده است. شغل افراد نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم محسوب می گردد چنانکه درصد بالائی از بیماران مورد مطالعه در معرض اشعه X بودند.
  نتیجه گیری
  فاکتورهای محیطی نقش به سزائی در ایجاد سرطان مغز دارند.
  کلیدواژگان: سرطان مغز، فاکتورهای محیطی
 • غلامرضا بخشی خانیکی، صدیقه جوادی، پرویز مهدی خانی، داوود طهماسبی صفحه 65
  سابقه و هدف

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خواص اکوفیزیولوژیکی سه رقم چغندرقند، طرح تحقیقی با بلوک های نواری (استریپ پلات) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی اجرا شد.

  مواد و روش ها

  ارقام مورد بررسی رسول، شیرین و 7112 بودند. در شرایط تنش خشکی دو نوبت از آبیاری ها در موقع دو ماه پس از کاشت و 100 روز پس از کاشت حذف گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر تنش روی صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر ناخالص، درصد قند، قند قابل استحصال، طول ریشه، وزن تر و خشک برگ و دمبرگ، وزن تر ریشه، راندمان آب درصد قند و راندمان دما درصد قند و ماده خشک ریشه معنی دار بود ولی این تیمار بر روی صفات عملکرد شکر سفید، ناخالصی ازت و سدیم، قند ملاس، وزن خشک ریشه و راندمان آب ماده خشک ریشه اثر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد ریشه با73/66 تن در هکتار از تیمار آبیاری معمولی به دست آمد. اثر رقم روی تمام صفات مورد بررسی به غیر از ناخالصی ازت و سدیم و قند ملاس معنی دار بود. رقم رسول از نظر عملکرد ریشه و مقدار شکر سفید به ترتیب با تولید64/75 و 77/8 تن در هکتار با اختلاف معنی داری از بقیه بالاتر بود. با توجه به محیط های تنش و بدون تنش خشکی، کاهش وزن تر اندام هوایی بیان گر ذخیره سازی غیر یکسان آب در توده ها است. همچنین کاهش وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک کل بیان گر این است که تنش خشکی می تواند روی رشد قسمت های هوایی گیاه و وزن خشک کل تاثیر گذاشته و باعث کاهش آنها گردد.

  نتیجه گیری

  صفت عملکرد شکر سفید، ناخالصی های ازت وسدیم، قند ملاس در دو محیط رطوبتی، تفاوت معنی داری نشان نداد. این بدان معنی است که اعمال تنش در دو مرحله اجرا شده در این آزمایش ضمن صرفه جویی در مصرف آب در زمان بحرانی آن (که آب در این زمان مورد نیاز غلات و سایر زراعت های رقیب در منطقه می باشد) تاثیر سوء قابل ملاحظه ای در مهمترین صفت کمی و کیفی چغندرقند (مقدار قند قابل استحصال) نداشته است. اثر متقابل دو فاکتور تنش و ارقام بر روی هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: چغندرقند، تنش خشکی، صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی
 • حمید چشمی صفحه 75
  سابقه و هدف
  سلول های تومور گلیوبلاستوما میکرووزیکول های (اکسوزوم های) محتوی mRNA، miRNA و پروتئین های آنژیوژنیک را آزاد می کنند. این میکرووزیکول ها بوسیله سلول های نرمال میزبان همچون سلول های اندوتلیال ریزرگی مغز (brain microvascular endothelial cells) جذب می شوند.
  مواد و روش ها
  از طریق ترکیب یک mRNA با یک پروتئین گزارش گر و انتقال آنها به درون این میکرووزیکول ها، تشخیص دادیم که پیام های تحویل شده توسط میکرووزیکول ها بوسیله سلول های گیرنده ترجمه شده اند. این میکرووزیکول ها همچنین غنی از پروتئین های رگ زایی می باشند و تشکیل توبول را از طریق سلول های اندوتلیال تحریک می کنند.
  یافته ها
  میکرووزیکول های مشتق شده از تومور به عنوان وسیله تحویل دهنده اطلاعات ژنتیکی و پروتئین ها به سلول های گیرنده در محیط توموری به کار می روند. میکرووزیکول های گلیوبلاستوما همچنین تکثیر دودمان سلولی گلیومای انسان را تحریک می نمایند، که نمایان کننده جنبه خودترقی دهنده آن ها است. RNAی پیامبر جهش یافته / متغیر و miRNA اختصاصی گلیوماها را می توان در میکرووزیکول های سرم بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما تشخیص داد.
  نتیجه گیری
  EGFRvIII مختص تومور (tumor-specific) در میکرووزیکول های 7 نفر از 25 بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما تشخیص داده شد. بنابراین میکرووزیکول های مشتق شده از تومور ممکن است اطلاعات تشخیصی را فراهم کرده و به واسطه آزمایش خون به تصمیمات درمانی در مورد بیماران سرطانی کمک نمایند.
  کلیدواژگان: گلیوبلاستوما، EGFRvIII، miRNA، میکرووزیکول
|
 • Nasrin Mohajeri, Bahram Kazemi Page 7
  Abstract: RNA interference has role of gene silencing process that triggered by double-stranded RNAs. Common to all cell types، is the production of 21-24 nucleotide small interfering RNA (siRNA)، which guide the RNA-induced silencing complex (RISC) to identify and cleave target mRNA sequences. siRNA duplex are potent activators of innate immune system that induce high levels of cytokines and interferon. Toll-like receptors trigger the first line of innate immune response that is mediated by transcriptional induction of a large number of cellular genes. siRNA interact with cytoplasmic RNA sensors such: Retinoic - acid Inducible Gene -I (RIG-I)، RNA-Activated protein kinase R (PKR)، Interferon Regulatory Factor (IRF) and 2''-5'' oligo adenylate synthetase (2''-5''OAS)، Nuclear Factor kappa B cell (NF-κB). siRNA modification are on the sugar، phosphate linkage، base، overhangs and termini nucleotides leading to increase half-life siRNA. This review article describes gene silencing and innate immune caused by siRNA.
 • Gholamreza Bakhsi Khaniki, Farzin Asgharisana, Shahsanam Gaibi Page 17
  Aim and Background. The aim of this study was to assess the most common bacterial etiology in neonatal sepsis which has been carried out during the years 2005-2006 at Urumiah Shahid Arefian Hospital. Materials and Methods. In this cross-sectional study، after collecting blood samples from 402 newborns who were suspicious to sepsis and performing microbial culture and bacterial isolation، disk diffusion antibiotic susceptibility test was done according to the CLSI guidelines. Results. Overall، 36 positive cultures were acquired. The prevalence of sepsis were higher in the male infants (61/1%) than female (38/9%) Conclusion. With respect to increasing prevalence of neonatal sepsis with coagulase negative staphylococci، in this study and similar studies، with appropriate antibiotical therapy according to antibiogram results، with considering hygienic principles in hospitals and prenatal care، we may able to decrease mortality and morbidity of neonatal sepsis. (P=0) Among these، 63/9% were born with normal vaginal delivery and 36/1% were c-section delivered babies (P=0/093). The mean weight of 36 neonates was 2117837 gr and there was a significant relationship between low birth weight and prevalence of sepsis (p=0). The most common microorganisms of neonatal sepsis were coagulase negative staphylococci (50%) and klebsiella pneumoniea (19/4%). The gram-positive isolates showed the highest sensitivity and resistance rates to vancomycin and to Ampicillin، respectively. The highest sensitivity and resistance rates for the gram negatives were towards ciprofloxacin and cefotaxime، respectively. Low birth weight and prematurity were the major risk factors of sepsis.
 • Goudarzi Zahra, Shahbani Zahiri Hossein, Akbari Noghabi Kambiz, Chamani Mohammad Page 23
 • Farzaneh Tafvizi, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Mitra Heydari Nasrabadi, Hoda Bahrami Page 33
  Aim and background. The genus Lactobacillus encompasses a diverse assemblage of Gram-positive، catalase-negative، non-spore-forming، rod-shaped organisms. Over 90 species are currently described. Several strains of probiotic lactobacilli have been incorporated in a wide range of products for human. As the probiotic capacities are strain-dependent، methods for reliable identification of lactobacilli at the strain level are of great importance. Regarding biochemical methods are time-consuming and often very ambiguous the molecular methods are more accurate. The aim of present study is typing of lactobacillus species isolated from different traditional dairy products by RAPD markers. Materials and Methods. The 20 strains used in this study were isolated from different sources. Samples were grown in MRS broth then total genomic DNA was extracted. RAPD markers were used for the detection of genetic diversity. Results. Out of 20 primers used 19 primers produced reproducible bands. The primers generated 225 RAPD loci، of which 219 were polymorph، 6 were monomorph and 63 were unique. NJ and UPGMA clustering methods performed on molecular data by NTSYS-PC software. Similar results are obtained by two methods. Conclusion. UPGMA clustering methods were performed on molecular data. Two genotypes of k2l3 and y1m4 are grouped together in two dendrograms. In UPGMA dendrogram two major clusters A and B were observed. Cluster A was divided in to2 subcluster by c6m3، y1l4، y2f3 and c1d2 genotypes. In cluster B، 2 subclusters by 6 genotypes (c2h1، d3b1، y2c4، k2l3 و y1m4 and p) were observed.
 • Farangis Ganavati Page 43
  Aim and background. Sainfoin (Onobrychis) in Iran with 63 annual and perennial species that are distributed in different climatic regions of distribution. Some species of this genus are used for value of forage and erosion control and plants to attract visitors as honeybees. These species have high genetic diversity and can be used as valuable genetic resources in breeding of cultivated species. Materials and Methods. Nine species of of sainfoin were collected from natural habitats across Iran. Number and size of chromosomes as well as karyotypic formula of the populations were measured and studied using their root tip meristemes. Results. The basic chromosome number varied between x=7 and x=8 and their chromosomal type was metacentric and sub-metacentric. According to average genoms length، the highest was for O. scrobiculata (24. 26) and the lowest belongs to O. lunata (14. 76). According to Stebbins'' classification، O. heliocarpa and O. lunata are classified as symmetric class of A and others as B. O. heliocarpa with 16m formula had the most total form percentage (44. 856) and lowest intra chromosal asymmetrical and O. oxyptera with 2m+ 14sm had lowest TF% (32. 552) and the most asymmetrical karyotype. Dendrogram results from cluster analysis (Ward) based on the karyptipic parameters species were classified in to two classes. The highest distance was obtained between O. oxyptera and O. heliocarpa and the lowest metric distance value was obtained between O. buhseana and O. atropatana. Conclusion. The results of this analysis for species classification and selection of species were close to each other as to perform crosses between species.
 • Khadigeh Onsory, Samaneh Navabi Page 51
  Aim and
  Background
  This study was aimed to determine the effect of different environmental factors in the incidence of brain cancer in patients admitted in Shohada Hospital Tehran. Dietary habits، vitamins، age، sex، education، occupation income، weight، cigarette smoking، alcohol consumption and family history were concerned as risk factors. Materials and Methods. The data were analyzed using the computer software SPSS for windows (version 11). The case-control study was conducted in 100 brain cancer patients and 100 healthy people as control. Results. An increased association was found with patients using non-vegetables such as red and white meat compared to control group which were mostly vegetarian. Low risk of brain cancer was also found among people using different vitamins daily. No association was observed with age and sex factors and risk of brain cancer. The analyzed factors like low income and low level of education also resulted in positive association with brain cancer. We also found statistically significant association between smoking habits، alcohol consumption and positive family history with brain cancer risk. Occupation was also found to be an important risk factor in this case-control study as patients working with radiography or X-ray instruments، showed a high frequency. Conclusion. This study shows that some of the environmental factors are important in increasing the risk of brain cancer.
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki, Sedigheh Javadi, Parviz Mehdikhani, Davod Tahmasebi Page 65

  Aim and Background. In order to study the effect of drought stress on some quantity and quality characteristics of sugar beet genotypes a field experiment was carried out at Agricultural Research Station of Khoy in 2009. Materials and Methods. Treatments was arranged in strip block experiments based on completely randomized block design with three replications. Three sugar beet hybrid varieties were as Rasoul، Shirin and 7112. Results. The results showed that the water stress on root yield، white sugar content، sugar content، root length، fresh and dry weight of leaves، petioles and roots were significant. Effects of cultivar on most traits studied were significant، and Rasoul was significantly higher than others of root yield and white sugar yield. The interaction between cultivar and water stress was not significant. Due to stress and free- stress environments، Shoot fresh weight reduction showed the water storage in cultivars is non-equal. Decrease in shoot dry weight and total dry weight indicate that drought stress have reducing affects on the growth of shoot parts and total dry eight. Conclusion. Noticeable point in the results was that the traits sugar content and white sugar yield، impurities of nitrogen، sodium and potassium، and molasses sugar in two environments revealed no significant difference.

 • Hamid Cheshmi Page 75
  Aim and Background. Glioblastoma tumour cells release microvesicles (exosomes) containing mRNA, miRNA and angiogenic proteins. These microvesicles are taken up by normal host cells, such as brain microvascular endothelial cells.Materials and methods. By incorporating an mRNA for a reporter protein into these microvesicles, we demonstrate that messages delivered by microvesicles are translated by recipient cells. These microvesicles are also enriched in angiogenic proteins and stimulate tubule formation by endothelial cells.Results. Tumour-derived microvesicles therefore serve as a means of delivering genetic information and proteins to recipient cells in the tumour environment. Glioblastoma microvesicles also stimulated proliferation of a human glioma cell line, indicating a self-promoting aspect. Messenger RNA mutant/variants and miRNAs characteristic of gliomas could be detected in serum microvesicles of glioblastoma patients. The tumour-specific EGFRvIII was detected in serum microvesicles from 7 out of 25 glioblastoma patients.Conclusion. The tumour-specific EGFRvIII was detected in serum microvesicles from 7 out of 25 glioblastoma patients. Thus, tumour-derived microvesicles may provide diagnostic information and aid in therapeutic decisions for cancer patients through a blood test.