فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی
پیاپی 10 (تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/06/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ویدا مجتهد زاده صفحه 4
  در این تحقیق رابطه بین مالکیت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی، هزینه های حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران به عنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفت.معیار مالکیت مدیریت میزان مالکیت اعضای هیات مدیره و معیارهزینه های نمایندگی نسبت هزینه های فروش، اداری و عمومی به فروش در نظر گرفته شد.جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی های تعیین شده، شامل216 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق پنج ساله از 1385 الی1388 بود.برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت مدیریت و هزینه های نمایندگی،حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران رابطه ای وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هزینه های نمایندگی، مالکیت مدیریت، تضاد منافع
 • سید حسین سجادی، کامران محمدی، محمد سلگی صفحه 22
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق مدل اثرات تصادفی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق عواملی مانند نسبت آنی (نقدینگی)، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه-ی منفی و معنی داری دارند. اما، بین ساختار سرمایه و پارامترهایی نظیر اندازه ی شرکت، رابطه ی معنی داری وجود ندارد. افزون بر این، نتیجه ی تحقیق حاکی از آن است که شرکت های دارای نسبت بدهی بیش از 50 درصد، در مقایسه با دیگر شرکت ها، دارای ساختار سرمایه ی متفاوتی خواهند بود.
  کلیدواژگان: ویژگی های شرکت، ساختار سرمایه، اهرم مالی، نسبت بدهی
 • جعفر باباجانی، رضا قنبریان صفحه 36
  استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده برای شناسایی و ثبت به موقع درآمدها در حسابداری و گزارشگری نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر شهرداری ها از اهمیت درخور ملاحظه ای برخوردار می باشد. در مبنای تعهدی تعدیل شده درآمدها زمانی شناسایی می شوند که بصورت اتکا پذیر قابل اندازه گیری بوده و در همان دوره مالی و یا مدت کوتاهی پس از آن(حداکثر 60 روز)، قابل وصول باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند تحقق و وصول درآمدهای شهرداری تهران و به منظور امکان استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حال حاضر،درآمدهای شهرداری تهران، برای استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده با محدودیت هایی مواجه می باشد. این در حالی است که اگر سیاست ها و خط مش های محدود کننده اصلاح شود، زمینه لازم برای به کار گیری مبنای تعهدی تعدیل شده در شناسایی درآمدهای شهرداری تهران فراهم می شود.
  کلیدواژگان: تعهدی تعدیل شده، قابلیت اندازه گیری، قابلیت وصول، گزارشگری
 • غلامحسین اسدی، مصطفی رضایی صفحه 56
  اگرچه امروزه شاخصهای مالی فراوانی برای ارزیابی شرکتها وجود دارد ولی هنوز مدیران به دنبال ابزارهایی هستند که در مدیریت عملکرد و کنترل اهداف بلندمدت نیز آنان را یاری کند. روش های نوین در سالهای اخیر چون EFQM، TQM، CED و... به دنیا معرفی شده است. یکی از روش هایی که استقبال فراوانی از آن صورت گرفت، روش ارزیابی متوازن(BSC) می باشد. در ارزیابی متوازن برای ارزیابی عملکرد نه تنها از شاخصهای مالی استفاده می شود بلکه سازمان را از منظر مشتری، فرآیندهای داخلی و رشدویادگیری مورد ارزیابی قرار می دهد. با استفاده از این روش، استراتژی های سازمان به اهداف استراتژیک در منظرهای ارزیابی متوازن ترجمه و عملیاتی می شوند. پژوهش پیش رو به دنبال آن است که تاثیر پیاده سازی این روش بر عملکرد شرکتها را از طریق دو فرآیند پیمایشی و بررسی میدانی داده های واقعی شرکت، در طی دو دوره پنج ساله(قبل از پیاده سازی و بعد از پیاده سازی) مورد آزمون قرار دهد. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخصهای ارزش-افزوده اقتصادی(EVA)، بازده دارایی ها(ROA)، نسبتهای مالی و شاخصهای تدوین شده خود شرکت استفاده گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی متوازن، ارزیابی عملکرد، نقشه استراتژی، ارزش افزوده اقتصادی
 • حسن همتی، امین مهرابی صفحه 72
  عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها می باشد.
  به منظور سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است که یکی از مهمترین و با ارزش ترین روش های سنجش سرمایه فکری می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 5 ساله از سال 1383 تا سال 1387 می باشد.
  با مطالعه ادبیات تحقیق چهار فرضیه تدوین شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و عملکرد آتی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، سهم سرمایه فکری در عملکرد آتی شرکت در صنایع مختلف متفاوت می باشد. ولی نتایج نشان می دهد که بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد مالی، ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری
 • غلامحسین مهدوی، محمد منفرد مهار لویی صفحه 84
  بسیاری از پژوهش های انجام شده در خصوص بررسی اثربخشی هیات مدیره در اداره شرکت ها و تعیین خط مشی های مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاش های محدودی به منظور بررسی مفروضات سایر تئوری های سازمانی نظیر تئوری مباشرت، به ویژه در ایران، صورت گرفته است.
  از این رو، در پژوهش حاضر، تاثیر ترکیب هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1388، و روش آماری مورد استفاده، مدل رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیات مدیره تاثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد. با این وجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیات مدیره در برآورد مدل های پژوهش، به صورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تاکید بر نقش مشاوره اعضای هیات مدیره را مورد تایید قرار می دهد. به بیان دیگر، می توان اعضای موظف هیات مدیره و نقش مشاوره هیات مدیره را به عنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، ترکیب هیات مدیره، هزینه های نمایندگی، تئوری مباشرت، تئوری نمایندگی
 • ابوالفضل قدیری مقدم صفحه 98
  سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آنها را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای سود مهم است و به پیش بینی سود آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی آن، هدف این تحقیق بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. سود حسابداری قابل تقسیم به دو جزء نقدی و تعهدی می باشد که در این تحقیق جزءنقدی سود به سه جزء(وجوه نقد نگه داشته شده در شرکت، خالص وجوه پرداختی (دریافتی) به سهامداران و خالص وجوه پرداختی (در یافتی) به بستانکاران) تفکیک شده است.
  نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که جزء نقدی نگه داشته شده در شرکت از سایر اجزای نقدی سود باثبات ترمی باشد و سود سال آتی را بهتر تبیین می کند، اما سهامداران ثبات این جزء را بیشتر از واقع تخمین می زنند و ثبات سایر اجزای نقدی سود را نزدیک به واقعیت پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: اجزای نقدی سود، جریان وجه نقد آزاد، سود خالص، بازده سهام، قیمت سهام
 • احمد خدامی پور، مسلم سعیدی گراغانی صفحه 118
  هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری است. اهداف دیگر شامل بررسی و آزمون اثر تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی حسابرسان (خوش بینی و محافظه کاری در تصمیم گیری) و سطح تجربه آنان بر میزان این تلاش است. روش انجام این تحقیق، روش آزمایشگاهی است که بر این اساس آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و سپس داده های موردنیاز با استفاده از ابزارهای مناسب جمع آوری گردیده است. آزمودنی های مورد بررسی در این پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی رسمی کشور بودند.
  یافته های تحقیق تاثیر قابل ملاحظه نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری را نشان می دهد. حسابرسانی که در بررسی های تحلیلی و نسبت های مالی نوسانات عمده ای مشاهده می کنند در مقایسه با حسابرسانی که چنین نوساناتی را مشاهده نمی کنند، زمان بیشتری صرف حسابرسی برآوردهای حسابداری می نمایند. همچنین در بررسی و آزمون تاثیر متغیرهای تعدیل کننده، خوش بینی، محافظه کاری و تجربه حسابرس بر میزان این تلاش تاثیرگذار بود.
  کلیدواژگان: روش های تحلیلی، برآوردهای حسابداری، خوش بینی، محافظه کاری
 • عباسعلی دریایی، عبدالله پاکدل، نرگس فلاح محمدی صفحه 132
  کاهش هزینه های معاملات در گرو بهبود فعالیت هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بیانجامد. بر این اساس، در این پژوهش ضمن تعیین نرخ حاکمیت شرکتی در نمونه مورد بررسی که بر اساس چک لیستی به شش طبقه افشاء، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی و مالکیت تقسیم شده است، عوامل موثر بر درجه حاکمیت شرکتی و رابطه آن با نقدشوندگی سهام بررسی شد. نتایج با استفاده از اطلاعات مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاکی از آن است که رابطه ی منفی معناداری بین نرخ حاکمیت شرکتی و معیار نقدشوندگی در سطح معناداری نودوپنج درصد وجود دارد. به عبارتی، بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش شکاف قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می گردد.
  کلیدواژگان: نرخ حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی سهام، سیستم معادلات همزمان
|
 • Vida Mojtahedzadeh Page 4
  This Research tests the relationship of managerial ownership as independent variable and agency costs, audit expenditures, and directors’ remunerations as dependent variables. The proxy for managerial ownership is the percentage of board members’ ownership and the proxy for agency costs is the ratio of sale, administration and general expenses to sales.The statistical population with respect to some characteristics contains 217 listed companies and the period is 2006-2009. Research has three hypotheses that are tested with statistical models. Results indicate there is not any relationship between managerial ownership and agency costs, audit expenditures and directors’ remunerations.
  Keywords: Agency Costs, Owner Manager, Conflict of Interests
 • Seyed Hossein Sajadi, Kamran Mohammadi, Mohammad Solgi Page 22
  The main purpose of this paper is to investigate the impact of firm characteristics on capital structure (debt ratio) Using data of all the listed companies in the Tehran Stock Exchange from 1383 to 1387. Before analyzing the data, reliability of variables test was conducted. Also, Chaw and Hausman test were used to determine the appropriate model for estimating parameters and effect of independent variables on the dependent variable. Then, through the random effects model research hypotheses were tested.The results of research show that there is significant and negative relationship between quick ratio, interest Coverage Ratio, Company Growth and capital structure. However, there isn’t significant relationship between capital structure and Parameters such as firm size. Moreover, the results of the research suggests that will be different the capital structure of the companies with debt ratio more than 50 percent compared with other companies.
  Keywords: firm characteristics, capital structure, financial leverage, debt ratio
 • Jafar Babajani, Reza Ghanbarian Page 36
  In modified accrual basis, revenues are recognized when they are measurable and available in the same financial period or a short time after that (maximum 60 days). The current research is conducted aiming the consideration of the process of realizing and collecting revenues of Tehran Municipality in order to establish modified accrual accounting. The results show that although Tehran Municipality, revenue are enjoyed theoretically two criterias– measurable and available–but in practice,due to some limiting policies and procedures, it has some problems in applying modified accrual accounting. However, if some policies and procedures of recognizing and collecting revenues shall be changed, applying the modified accrual accounting for revenue recognition and reporting will be possible.
  Keywords: Modified accrual basis, Measurable, Available, Revenue reporting
 • Gholamhossein Asadi, Mostafa Rezaei Page 56
  The Balanced Scorecard (BSC) is a relatively new approach to strategic management and performance measurement and control, which has generated substantial interest in academic and industrial communities. In this quasi-experimental study, the purpose of this paper is to investigate the effectiveness of the Balanced Scorecard (BSC) in improving the firm performance. We present an empirical analysis that investigates the impact of BSC on Electronic manufacturing performance. The study, analyzes effectiveness of the BSC by utilising EVA, ROA, financial measures, customer, and internal business perspective. The results indicate that implementation of BSC are significantly associated with future financial performance and improving performance.
  Keywords: Performance Measurement, Balanced Scorecard, Strategy map, Economic value added
 • Hassan Hemmati, Amin Mehrabi Page 72
  This century is called economy based knowledge. These days, the role and importance of knowledge capital has increased and it caused to be economic and research subject. The purpose of the research is to investigate the association between the intellectual capital of firms and their financial performance.The research used value added intellectual coefficient, developed by public, to measuring intellectual capital. This coefficient is most important and valuable method to measuring intellectual capital. The data sample is restricted to 146 companies listed on Tehran stock exchange between years 1383 and 1387.The research addressed four hypothesis and used regression for the data analysis. The findings showed that intellectual capital and company performance are positively related, intellectual capital is correlated to future company performance, the rate of growth of a company's intellectual capital is not related to the company's performance, and the contribution of intellectual capital to company performance differs by industry.
  Keywords: Intellectual Capital, Financial Performance, Value Added intellectual coefficient
 • Gholamhossein Mahdavi, Mohammad Monfared Maharloei Page 84
  A bulk of research done on the effectiveness of the Board of Directors on managing companies and determining managing policies has been highly built on the assumptions of Agency Theory. However, few attempts, especially in Iran have focused on examining the assumptions of other organizational theories such as Stewardship Theory. To this end, the present study examined the effectiveness of board composition on agency costs based on the stewardship theory. The sample consisted of 80 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2001-2009 and the statistical method applied was regression model of the panel data. The findings indicated that the percentage of inside directors on the board does not have a significant effect on the agency costs. Nonetheless, the variable co-efficient sign of the percentage of the inside directors on the board potentially confirmed the assumptions of stewardship theory and the advisory role of directors on the board. In other words, the inside directors on the board and their advisory role can be considered as a potential tool for improving the performance and mitigating agency conflicts.
  Keywords: Corporate Governance, Board Composition, Agency Costs, Stewardship Theory, Agency Theory
 • Abolfazl Ghadiri Moghadam Page 98
  Earning and its related components including information that people when they decide to consider.Information components of earning is important and predict future earnings.The purpose of research is study persistence and information content of the cash component of earning in companies accepted the Tehran Stock Exchange so that the results of research is used in decisions of investors and their pricing.Earning can be divided into two components of cash flow and accrual. In this research decompose the cash component into (1) the change in the cash balance "ΔCASH" (2) net cash payments (receive) to shareholders "DIST_EQ" (3) net cash payments(receive)to creditors "DIST_D"Results of research show that " ΔCASH " better than other components explain next year earning but investors overestimate the persistence "ΔCASH" and are closer to correctly estimating the persistence " DIST_EQ" and "DIST_D"
  Keywords: cash component of earning – free cash flow – net income – yield of stocks – price of stocks
 • Ahmad Khodami Pour, Mohsen Saeidi Garaghani Page 118
  The primary purpose of this research is to investigate of effect of analytical procedures results on auditor effort of auditing accounting estimates. Other objectives involve examining the moderating effect of personality traits (optimism and conservatism), and level of experience on auditors effort of auditing accounting estimates.The subjects were public accountants in Iran. The findings of the study indicate that auditors perceptions to extend tests of details related to the balances of the accounting estimates, according to the audit hours allocated to the budgeted time plan, did vary significantly across treatment groups. Analytical review results were found to affect the audit plan for accounting estimates when these results signaled fluctuations. However, the conservatism tendency found by previous studies was found to be valid in this study. Optimism and experience level were conclusive in their influence too.
  Keywords: Analytical procedures, Accounting estimates, Optimism Conservatism
 • Abbasali Daryaie, Abdolah Pakdel, Narges Fallah Mohammadi Page 132
  Decreasing of transaction costs is related to improving of corporate governance mechanism. In this study, we determine corporate governance score by questions in to six sub indexes, namely: information disclosure, ethics, education, legality, auditing and ownership. Then we examined the relation between corporate governance score and liquidity. We control the firm heterogeneity with a fixed effects estimator and firm endogeneity with the simultaneous equation system. Using archival data from data cross-section samples of 70 firms the obtained results indicate by using the simultaneous equation system there is a positive correlation between corporate governance score and liquidity at the 95% confidence level. These results are emphasis on necessity of implementation of corporate governance mechanism in Tehran stock Exchange.
  Keywords: corporate governance score, liquidity, simultaneous equation system