فهرست مطالب

نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1387)

 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی بهزادفر، امیر شکیبامنش صفحه 1
  در دهه های اخیر بحث فرآیند طراحیشهری یا نگرش فرآیندی به طراحی شهری توجه بسیاری از نظریه پردازان و متخصصین طراحی شهری را به خود جلب نموده است. فرآیند طراحی شهری به تعریف بهتر و کاملتر مسائل، در نظر گرفتن راه حلهای متعدد و بهینه یابی، تسهیل فرآیند اجرا، کمک به تصمیم گیری و طراحی منطقی، افزایش کارایی در طراحی، انتظام بخشی به مراحل مختلف طراحی و... منجر میگردد. اما آن چه که به عنوان هدف اصلی طی چنین به عنوان مهمترین «کیفیت» فرآیندی به حساب میآید، ارتقاء بخشی کیفیات محیطی در فضاهای شهری است. در حقیقت دستاورد یک پر وژه طراحی شهری مطرح بوده و ارتقاء آن، غایت رسالت طراح شهری به شمار میآید. با استفاده مستقیم ازعوامل کیفیت بخش محیطی در ساختار خود و بهره «راهنماهای طراحی شهری» در این میان گیری از این عوامل در ایجاد متون، تصاویر و نقشه های هدایت کننده جریان طراحی شهری، نقش بسزایی را در ارتقاء از جمله مهمترین ابزار در اختیار طراحان «راهنماهای طراحی شهری» کیفیت فضاهای شهری برعهده دارند. در واقع شهری، جهت انعکاس و ظهور تدابیر و تمهیدات کیفیت بخش در فضاهای شهری بوده و پل میان تحقیق و تدابیر نظری و فعالیتهای حرفهای را برقرار مینمایند. چنین دستورالعملهایی قادر خواهند بود تا همچون بیانیه هایی عمومی، اهداف و الگوی طراحی را به منظور تحقق آنها مشخص نموده و شواهدی را که حامی این ارتباط بین هدف و الگوهای مذکور باشد، ارائه نمایند. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن مشخص نمودن جایگاه و نقش راهنماهای طراحی شهری در فرآیند طراحی شهری، از آنها در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری استفاده نموده و از این طریق ابزار قدرتمندی را برای تحقق ایده های طراحی و نیز نظارت بر اجرای تدابیر اتخاذ شده برای ارتقاء کیفی فضاهای شهری، در اختیار طراحان شهری قرار دهد. واژگان کلیدی:
  کلیدواژگان: طراحی شهری، راهنماهای طراحی شهری، کیفیت، فرآیند طراحی
 • مصطفی بهزادفر، مهشید قربانیان صفحه 17
  خیابان ساده ترین جزء و عنصر فرم شهری است. خیابان موجودیتی فیزیکی است که نه تنها ساختمانهایی را که آن را تعریف میکنند بلکه اجتماع نگهدارنده آن را به هم میپیوندد و یکپارچه مینماید. عمدهترین اختلاف نظرها در تفکرات طراحی شهری مربوط به شیوه نگرش به خیابان است. از سویی، فرایند شناخت شهرها بسیار پرهزینه است. این فرایند در کجا و چگونه شروع می شود و به کجا ختم می گردد؟ جواب این پرسشها باید از ریشه ها و اجزاء پای های که یک شهر را تعریف میکنند شکل بگیرد. این تحقیق در تلاش ایجاد یک روش برای شناخت ظرافتهای یکی از این اجزاء پایه یعنی خیابان است که سادهترین و در عین حال مهمترین جزء محسوب میشود. به عبارتی هر تلاش برای فهم معنای خیابان و نقش آن در فرایند ارتباطات و تعاملات انسانی نیاز به درک ماهیت روابط بین انسان و محیطش و همچنین درک نقش خاص خیابان در این روابط دارد. سئوالی که به ذهن میرسد این است که یک خیابان چه موقع خیابان خوبی به شمار میرود؟ وقتی که یک خیابان را بهتر از دیگری بدانیم، آگاهانه یا ناآگاهانه دلایل و توجیه خاصی برای آن میآوریم. ولی آنچه مهم است این است که بتوانیم اظهار نظر کیفی خود را در مورد خیابانهای خوب یا بد تبیین کنیم.
  کلیدواژگان: خیابان خوب، ویژگی های بصری، مکان، کاربری، حضورپذیری
 • روزبه زمانیان، بهزاد ملک پور اصل صفحه 28
  یکی از متداولترین روش های تحلیلی برپایه اقتصاد کلان که تاکنون برای شناخت ساخت کلی اقتصاد منطق های طراحی و تجربه شده است روش تحلیل پایه اقتصادی منطقه است. به طور کلی در این روش پایه اقتصادی منطقه به معنای بخش اصلی اقتصادیک منطقه شناسایی شده و سهم آن در کل تولید و اشتغال منطقه بررسی می شود. از این رو روش تحلیل پایه اقتصادی منطقه، نیازمندیم انجام برآوردهایی از میزان تولید یا اشتغال، در بخش های مختلف اقتصادی منطقه است. هدف از این تحقیق برآورد میزان اشتغال در استان اصفهان (به عنوان نمونه موردی) با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه در یک دوره 10 ساله و تحلیل ساختار کلان اقتصادی استان موردنظر می باشند. برای دستیابی به این هدف، ابتدا فعالیت پایه، از طریق تجزیه گروه های عمده فعالیت به زیربخش های تولیدی مربوطه و برآورد آنها از طریق روش ضریب مکانی، شناسایی شده و سپس با محاسبه نرخ رشد 10 ساله برای هر یک از زیربخش های بخش پایه، میزان کل اشتغال در بخش پایه و به طبع آن میزان کل اشتغال در بخش غیرپایه محاسبه می شود. در نهایت نیز از محاسبات انجام شده برای تحلیل ساختار اقتصادی نمونه موردی بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی منطقه ای، اقتصاد پایه
 • سارا نهیبی صفحه 36
  به منظور طراحی مناسب و تجهیز بهینه هر فضای سبز شهری ضروری است، الگوهای کارکردی و راهکارها، ضوابط و معیارهای اجرایی برای این هدف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این بررسی قبل از ارائه هر گونه طرح کلی، معیارهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته و جمعبندی لازم به عمل آمده است. این اصول و ضوابط در جنبه های مختلف شهرسازی، معماری، فضای سبز شهری و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا جهت آزمون نتایج و دستاوردها، محدودهای به نام پارک جنگلی خرگوش دره به عنوان مکان پایلوت یا نمونه کاربردی در منطقه 22 شهر تهران به منظور رفع مشکلات موجود آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به روند نزدیکی دو کلان شهر تهران و کرج، جایگاه فضاهای سبز و پارک هایی نظیر پارک جنگلی خرگوش دره به دلیل موقعیت ویژه ای که در توسعه شهری منطقه 22 و افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران دارد، حائز اهمیت میباشد. امید است با انجام این مطالعات گامی به سوی شناخت بهتر و بهره برداری بهینه از استعدادهای محیطی شهر تهران بر اساس الگوی توسعه پایدار برداشته شود. دستاوردهای حاصله مبنای طرح تجهیز و بهینه سازی این مکان قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: پارک جنگلی، فضای سبز شهری، تجهیز فضای سبز، توسعه پایدار
 • آرین امیرخانی، پرهام بقایی صفحه 45
  معماری منظر، که در بیان پیشینیان تحت عنوان باغ ایرانی متبلور میگردد، از قدیمیترین و مهمترین حرکات تمدن بشری در زمینه باغ سازی است؛ تا آن جا که نوشته های باقی مانده از یونانیان و کتب مقدسی چون تورات، در باب مقوله منظر باستان ایرانی بسیار نوشتهاند. معماری منظر با دارا بودن ریشه در طبیعت و جنسیتی متفاوت با معماری، نقش و جایگاهی اساسی در زندگی انسان باستان داشته و توانسته است در کنار کارکردهای متعدد جانبی، با توجه به محیط پیرامون، به مطلوب ساختن فضاهای بیرونی و محیط معماری کهن ایرانی بپردازد. پرواضح است، تعاملات عینیتی-ذهنیتی معماری منظر به عنوان پدیدهای که در محیط خارج شکل می گیرد، مبدع جریانی بوده است، که همسان با رشد دیگر جوانب توسعه بشری در ایران، بیانی از روش زندگی، فرهنگ، نیازها و هویت ایران باستان می باشد. بدیهی است مطالعات بیشتر در ریشهیابی و کشف ناگفته های معماری منظر باستان، به روشن شدن هر چه بیشتر پایه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان آن دوران میپردازد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مفاهیم پایه ای معماری منظر پرداخته و با معرفی علوم و هنر، جایگاه معماری منظر را در تقسیمبندی هنرها، بیان میکند و سپس با ذکر کارکردهای معماری منظر و بیان نقش اجتماع در این مقوله هنر، ریشه ها و تبلورات معماری منظر باستان – با بیان تفصیلی نمونه های جاودانه کهن معماری ایرانی- را مورد بحث قرار میدهد.
  کلیدواژگان: معماری منظر، باغ ایرانی، ایران باستان، اعتقادات
 • سینا رزاقی اصل صفحه 58
  حرفه- دانش معماری منظر با هدف ساماندهی و ارتقاء کیفیت فضاهای بیرونی مصنوع و طبیعی و با بکارگیری الگوهای منظر طبیعی در ایجاد محیطهای خوب شهری، به عنوان یکی از رشته های اصلی طراحی محیطی مطرح است. این درحالی است که این رشته فاقد مبانی نظری منسجم و جامع در سطح جهانی بوده و روز به روز برگسترش حیطه ها وحوزه فعالیتی آن افزوده میشود. در شرایطی که این رشته در ایران دوران کودکی خود را پشت سر میگذراند، از فقدان شناختی جامع وکامل از مبانی این رشته در میان حرفهمندان و دانشجویان معماری و شهرسازی رنج می برد. این موضوع لزوم انجام تحقیقاتی مشابه تحقیق حاضر را ضروری میسازد. در این راستا هدف از نوشتار حاضر تبیین نظامی از شناخت بر مبنای معرفی تعریف ها، پیشینه و حوزه عمل از این حرفه میباشد. بدین منظور دستهبندی های محتوایی از تعریف های ارائه شده از سوی اندیشمندان رشته معماری منظر ارائه میشود. پیشینه حرفهای و آکادمیک آن ودر نهایت حوزه عمل و فعالیت حرفهای حرفه مندان این رشته به بوته شناخت و بررسی گذارده می شود.
  کلیدواژگان: معماری منظر، زمین، تعریف، پیشینه، حوزه عمل
 • منا جباری، سمیه فتحی صفحه 66
  چکیده دغدغه طراحی فضا یکی از مسائل مهمی است که انسان از ابتدای موجودیت خود به آن پرداخته است. ولی امروزه با رشد سریع جوامع این فرایند طراحی فضا دچار اغتشاش گردیده است. روند طراحی فضا و مکان باید بر مبنای هویت گذشته آن، برآورده نمودن نیاز امروز و آفرینش فضا برای آینده صورت پذیرد تا بنا عنصری قابل درک برای استفادهکنندگان باشد و از سوی دیگر ماندگاری در ساختار کلان شهر را ایجاد نماید، این مقاله سعی دارد با جستجو در ارزشهای بنا پتاسیلهای آن را کشف نماید تا بدین طریق پویایی و تداوم فعالیت را در آن احیاء کند.
  کلیدواژگان: کارکرد، کاخ چهل ستون، احیاء
 • آزاده محبعلی صفحه 76
  در سرزمین ایران، آثار معماری و تزئینات وابسته به آن، دارای گستردگی، تاریخ طولانی و ارزش هنری فراوانی میباشد که به طور مداوم درطول تاریخ تکامل یافته است. یکی از دورانهای درخشان و قابل تامل اواخرقرن 7 و اوایل قرن 8 هجری قمری (دوره ایلخانی) بوده است و دراین دوره آثار بسیاری طراحی و ساخته شده است. یکی از مواردی که طراحان و هنرمندان دوره مغول به کار بردهاند؛ تزئیناتی است که به صورت قالبی و پیشساخته در اجرا گردیده است. این نوع تزئین قالبی که ترکیبی از گچ و «گنبد سلطانیه» یکی از بناهای مهم و عظیم این دوره یعنی پارچه و کاغذ میباشد در آثار قبل و بعد از دوره مغول حتی در بناهای همزمان گنبد سلطانیه که از نظر تزئینات دارای ارزشهای والایی هستند مشاهده نشده است. لذا در این مقاله سعی شده است به مزایا (خصوصیات) و ساختار و معایب این نوع تزئین پرداخته شود.
  کلیدواژگان: ایلخانی، گنبد سلطانیه، تزئینات پیشساخته گچی، قالبی، برجستگی، پارچه، سایه روشن، ایمنی
 • الهام سوری، سمیرا مشایخی صفحه 86
|
 • Mostafa Behzadfar, Amir Shakibamanesh Page 1
  In recent decades the debates on urban design process or process conception of the urban design having return to the favor of theorists and urban design experts. The urban design process lead to a better and more complete definition of problems, notice multifarious and optimal solution, facilitating the performance process, help to decision making and logical design, increasing efficiency in design, ordering to the different design phase, etc. But what makes the main goal of passing such a process is promoting the environmental qualities in urban spaces. In fact, “quality” is the most important consequence of an urban design project and its promoting is the final obligation of an urban designer. So “urban design guidelines” by direct using of environmental enhancement factors in its structure and enjoyment from these factors in creating texts, illustration, and the guide maps of urban design process, have an effective role in promoting urban spaces quality. Indeed “urban design guidelines” are the most important instruments in urban designers’ authority, to reflect and appear enhancement plans and contraption in urban spaces and creates the bridge between investigation (theoretic plans) and professional efforts. Such guidelines, as general statements, are able to express goals and design pattern in order to make plans to achieve them and show this relation between mentioned goals and patterns. This article tries to distinguish the location and the role of guidelines in urban design process, also using them on promoting urban spaces quality. So guidelines are being used to create a powerful instrument to achieve design concepts and also prepare supervising tool for reviewing the performance of the plans for urban designers.
  Keywords: Urban design, guidelines, quality, design process
 • Mostafa Behzadfar, Mahshid Ghorbanian Page 17
  Street is the simplest element of urban form. It is a physical entity, which integrates not only the buildings that define it, but also the community that it sustains. The process of understanding cities is very expansive. Where and how does the process begin, and what does it lead to? Answers to such questions must materialize from the roots, or the basic elements that define a city. The study attempts to develop a methodology to understand the intricacies of one such element of the urban form - the street, the simplest yet most important element. Any attempt to understand the meaning of streets as well as their role in the process of human communication and interaction requires a conception of the nature of the relationship between man and his environment, But, what we are interested in here is to understand what actually makes a good composition of the street. Each of the four fundamental characteristics of a street’s complete physical environment that are essential in any good street, discussed below, and concluded with “quality statements” about the physical characteristics of street environment.
  Keywords: Good street, visual appeal, place, uses, pedestrian oriented
 • R.Zamanian, B.Malekpour Asl Page 28
  One of the most prevalent analytical methods base on macro-economic which has been experienced and designed in order to cognize the regional economy structure up to now is regional economic base theory analysis method. In this method regional base economy is recognized as main regional economic sector and it’s ration in total employment and production surveyed. The basic sector which produces and distributes goods and services for export to individuals or firms from outside the local area; and, the service or nonbasic sector whose goods and services are consumed entirely within the local area.Therefore in this method there is a need to estimate the amount of production and employment in different economic sectors.The main goal of this article is to estimate the amount of employment in basic and non-basic sectors and analyzing economic structure of province base on economic base theory analysis for ten years term.For achieving this goal,first of all basic activity is recognized by breaking up major activity groups to produse sub-sectors, and estimate them by locational quotient technique. And then base on calculation ten years growth rate for each of base economic sub-sectors, total employment in basic and non-basic sectors has been calculated.At the end the result of this calculation has been used for analyzing the future economic structure of the mentioned case study. Key
  Keywords: Regional planning, Basic economic, Locational quotient, Isfahan province, Basic, Non basic employment
 • Sara Nahibi Page 36
  In optimal designing and equipping any urban green spaces, it is necessary that functional pattern and strategies, practical regulations and indexes surveyed and analyzed. In this report before proposed any blue prints, phenomenal indexes is studied and be concluded. This regulations and principles noted in urban design, architecture, urban green spaces, environment. Therefore Khargosh-Dareh forest park is selected as pilot place and implemental case to testing results. This result is based on optimizing and equipment plan in this place. Generally, this report is results of study and survey of related studies such as several studies about Khargosh-Dareh park, and search in web, field studies and also authorities standards such as Parks and Green Space Organization, Environment Organization and municipality of 22 region. After collecting this regulations and determining any things that is coordinated with equipment plan of Khargosh-Dareh forest park, this instruction is classified generally and then particularly.
  Keywords: Forest Park, urban green spaces, equipping green spaces
 • Aryan Amirkhani, Parham Baghaie Page 45
  Landscape architecture in Iran`s past has always crystallized the formation of the Persian gardens through the history of this country. Many of the travelers` accounts, remind us of a honoring past in the field of Iran`s ancient landscape design. Landscape designing, as deeply rooted in nature, has always had an important role in the life of ancient human beings, though different from architecture in many cases. It has always perfected the blend of the outer and inner spaces in the Iranian architecture. Due to its straight connection with the outside environment, it can easily affect peoples` culture, Identification and their methods of life. It is obvious that further studies on recognition of the ancient Iranian landscapes clarify the religious, social and cultural aspects of peoples` lives of the time. Based on the above findings, this article studies the basic concepts of the landscape architecture and its formation in Iran. The position of landscape design and its blend with the other aspects of art are considered afterwards. Herein, the connections between ancient architecture and landscape design in the Iranian houses are considered in details.
  Keywords: Landscape Architecture, Persian Garden, Old Persia, Ethics
 • Sina Razzaghi Asl Page 58
  Landscape Architecture, as a newborn knowledge and profession, with the aim of enhancing & improving environmental qualities of urban-rural open spaces, is one of the main disciplines of environmental design. In Iran, unfortunately there has been wrong and superficial understanding about it. From the other viewpoint, practical domains and areas of this discipline have been increasing recently. Thus, giving a clear definition & theoretical fundamentals of landscape architecture in order to correct probable misunderstanding about it is the main goal of this research. This article intends to identify the correct understanding about landscape architecture, in the base of investigating definitions, historical background, values & approaches & practical domain of this profession. In the first step, the background of the landscape architecture analyses as a three part (disciplinary- artistic- professional). In the next step, the main definitions of this field explain and classify to five conceptual categories. Values and approaches of landscape architecture survey according to the recent theories. Finally, practical and professional domains of this field, which landscape architects work on them, identify.
  Keywords: Landscape Architecture, Land, Definition, Background, Practical Domain
 • M.Jabbari, S.Fathi Page 66
  The design of space is the important problem from the first day of human life, that he pays attention to it. The design process of place and space must be done on the base of past identity, providing today requirements and future space creation, to perceptualize the building for the user, and the other hand to create sustainability in the macro structure of the city. This paper discoveries the potential of the building valve's by the searching in them, to renovate dynamism and continuity of activities in that building by this way.
  Keywords: Function, Palace Chehel Sotun. Renovate
 • Azadeh Mohebali Page 76
  In territory of Iran, the architectural works and their related decorations holds a vast expansion and long history with sufficient artistic value and underwent perpetual evolution during the history. One of the most splendid and remarkable one was the end of seventh century (Lunar) and beginning of eight century (Ilkhaniese Era) in which lots of works were designed and built. One of the cases that were used by Mongol artists and designers is decorations were used at a gaint spire in this era, namely "Soltanieh Dome" in prefabricated made. Such molding decoration type that was made in combination of fabric, paper and plaster which are not seen in the Mongol before and after eras even at those works built simultaneously with Soltanieh Dome which bear a high value. Thus,it is tried in this paper to pay attention to structure, privileges and deficits of this type decoration.
  Keywords: Soltanieh Dome, Prefabricated decorations, Lunar Calender