فهرست مطالب

پزشکی بالینی ابن سینا - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1390)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی شریعتی، خدامراد زندیان، بیژن کیخایی صفحه 5
  مقدمه و هدف
  تالاسمی شایع ترین اختلال ژنتیکی درجهان است. این اختلال در کشورهای میانه شرقی ازجمله ایران شایع است. به نظر می رسد که عواملی مانند طحال برداری، افزایش بیش از حد آهن، تماس مکرر با آنتی ژن در انتقال خون و کاربرد عوامل چنگالی می توانند باعث تخریب شدید در سیستم ایمنی بدن شوند. این مطالعه جهت بررسی سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی های اهواز انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 40 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور بعنوان گروه بیماران که تا به حال سابقه مکرر عفونتهای باکتریایی و ویروسی نداشتند انجام شد. بیماران طحال برداری شده، بیماران مصرف کننده داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و بیماران مبتلا به هپاتیت و دیابت و دیگر بیماری های مزمن ازمطالعه حذف شدند. گروه شاهد شامل 31 فرد سالم بود.آخرین شمارش سلولهای خونی، فریتین سرم از پرونده بیماران گرفته شد. نمونه خون محیطی از همه افراد شرکت کننده در مطالعه جمع آوری شد. درصد مارکرهای لنفوسیتی CD4، CD8، CD5 وCD20 با فلوسیتومتری مشخص گردید، سطحIgG، IgM و IgA با استفاده از روش نفلومتری مورد سنجش قرار گرفت و تست NBT نیز بر روی نمونه های خون انجام شد.داده های بدست آمده از هر دوگروه با استفاده از نرم افزار آماریMinitab نسخه 14 و توسط آزمونهایt و ضریب همبستگی پیرسون مقایسه ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  درصد لنفوسیت های CD4، CD8 و CD5 و نسبت CD4/CD8 تفاوت معنی داری بین گروه بیماران و شاهد نشان نداد. درصد CD20 و سطح IgG، IgM و IgA به طور معنی داری در گروه بیماران بیشتربود. تست NBT در تمام افراد دو گروه نرمال بود. نتایج همچنین نشان داد بین سطح سرمی فریتین و تعداد WBC و در صد نوتروفیل ها و لنفوسیت ها در گروه بیماران و شاهد ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه نهایی: در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور ایمنی سلولی و فاگوسیتوز مانند افراد طبیعی می باشد.. میزان لنفوسیت B (CD20 مثبت) وIgM، IgG و IgA گردش خون در بیماران نسبت به افراد طبیعی بالاتر است. علت این امر نمی تواند عفونت های ویروسی، باکتریال یا عود کننده باشد چون این بیماران از مطالعه حاضرحذف شدند. این پدیده می تواند به دلیل افزایش آلوآنتی بادی ها واتو آنتی بادی های ناشی ازانتقال خون مکرر و تماس مداوم با آنتی ژنها در این بیماران باشد و ربطی به اضافه بار آهن ندارد.
  کلیدواژگان: ایمنی سلولی، ایمنی هومورال، تالاسمی ماژور، فاگوسیتوز
 • پرویز ترک زبان، علی زرندی، مازیار خاتمی، فرناز جعفری صفحه 12
  مقدمه و هدف
  کلرهگزیدین از گروه آنتی سپتیک ها بوده و از تشکیل پلاک و ژنژویت جلوگیری می کند، مهمترین عارضه جانبی کلرهگزیدین ایجاد تغییر در رنگ دندان است. هدف از این مطالعه بررسی میزان رنگ ایجاد شده در اثر استفاده از کلرهگزیدین و نقش سدیم پربورات در کارآئی کلرهگزیدین از نظر رنگ زدایی، میزان کاهش پلاک و التهاب لثه بود.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی40 بیمار (20 تا 30 سال) مراجعه کننده به بخش پریو دانشکده دندانپزشکی همدان که التهاب لثه خفیف تا متوسط داشتند بطور تصادفی در دو گروه با طرح مطالعه موازی و دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند.
  در شروع مطالعه بیماران تحت جرم گیری، پالیش و صاف کردن سطح ریشه قرار گرفتند و بمدت دو هفته بطور روزانه مسواک زدند، پس از 2 هفته شاخص پلاک دندانی (Plaque Index; PI)، شاخص لثه ای (Gingival Index; GI) و شاخص خونریزی از لثه (Bleeding Index; BI) تعیین گردیدند، در گروه کنترل دهانشویه کلرهگزیدین گلوکونات 2/0 درصد و در گروه آزمایش دهانشویه کلرهگزیدین گلوکونات 2/0 درصد حاوی سدیم پربورات (محلول 2/0 درصد) مورد استفاده قرار گرفت. در طی این مدت بیماران مسواک نزدند و پس از 14 روز شاخص های فوق و همچنین شاخص رنگ اندازه گیری گردید. میزان تغییر رنگ بزاق غیر تحریکی بیمار بعد از مصرف دهانشویه کلر هگزیدین و دهانشویه ترکیبی به صورت in – vitro توسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون آماری t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  شاخصهای PI و BI و GI در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند، هرچند که میزان کاهش در PI و GI و BI در گروه آزمایش اندکی بیشتر بود. در بررسی شدت و وسعت رنگ در ناحیه تنه ای و لثه ای کاهش معنی داری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد(05/0P<).
  نتیجه نهایی: کاربرد دهانشویه کلرهگزیدین حاوی سدیم پربورات باعث کاهش قابل ملاحظه ای در شدت و وسعت رنگ پذیری دندان شده اما تاثیری بازدارنده بر خاصیت کاهش پلاک و التهاب لثه کلرهگزیدین ندارد.
  کلیدواژگان: التهاب لثه، پلاک دندانی، رنگ پذیری، سدیم پربورات، کلرهگزیدین
 • آرش بیات، سهیلا نیک اخلاق، علیرضا پورجاوید، گلشن میرمؤمنی، نادر صاکی صفحه 17
  مقدمه و هدف
  عفونت حاد گوش میانی (AOM) شایع ترین علت آسیب شنوایی اکتسابی را تشکیل می دهد که بروز آن رو به افزایش می باشد. در کودکان خردسال تشخیص این عارضه محدود به آزمون های اتوسکوپی و تمپانومتری می باشد؛ چرا که امکان ارزیابی عملکرد سیستم شنوایی از طریق ادیومتری اصوات خالص (به دلیل عدم توانایی کودک جهت همکاری در آزمون) فراهم نمی باشد. از این رو استفاده از آزمون گسیل های صوتی گذرای گوشی (TEOAE) در این گونه موارد بسیار مفید می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی قابلیت آزمون TEOAE در ارزیابی سیر درمان کودکان مبتلا به AOM بود.
  روش کار
  طی یک مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 32 کودک 2 تا 5/4ساله (از هر دو جنس) مبتلا به اوتیت میانی حاد مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی های تمپانومتری وTEOAE برای کلیه این کودکان انجام پذیرفت. جهت آگاهی از محدوده طبیعی پاسخهای TEOAE در افراد مورد مطالعه تعداد 32 کودک نیز تحت عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. میزان تکرارپذیری و نسبت سیگنال به نویز TEOAE بیماران مبتلا به AOM در مراحل قبل و دو هفته و 6 هفته بعد از دوره درمانی در محدوده فرکانسی 5000-1000 هرتز با یکدیگر مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری مناسب صورت پذیرفت.
  نتایج
  شاخص های TEOAE (میزان تکرارپذیری و نسبت سیگنال به نویز) در کودکان AOM به ویژه در فرکانس های بالا تحت تاثیر قرار گرفته بودند. شاخص های TEOAE افزایش معناداری را در حالت 6 هفته بعد از دوره درمانی در مقایسه با وضعیت های قبل و دو هفته بعد از درمان گوش نشان دادند (01/0>P). بین میانگین پاسخ های TEOAE در کودکان AOM در حالت شش هفته بعد از درمان نسبت به تکرارپذیری پاسخ های کودکان سالم تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه حاکی از بهبود شاخص های تکرارپذیری و نسبت سیگنال به نویز TEOAE در مراحل مختلف درمانی افراد مورد مطالعه بود. از این رو بهره گیری از این آزمون می تواند به عنوان یک روش مفید در مونیتورینگ درمانی کودکان مبتلا به عفونت حاد گوش درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: درمان، عفونت حاد گوش میانی، گسیل های صوتی گذرای گوشی
 • احمد حیدری پهلویان، حسین محجوب، علیرضا رحیمی صفحه 22
  مقدمه و هدف
  پژوهش ها حاکی از آنند که ارتباط تنگاتنگی بین وابستگی به مواد و اختلال های روانی وجود دارد عده کثیری از کسانی که سوء مصرف مرتب مواد دارند همزمان تشخیص اختلالات روانپزشکی را نیز دریافت می نمایند و بالعکس. شیوع بالای هم ابتلایی (comorbidity) سوء مصرف مواد و اختلال های روانی در چندین پژوهش در کشورهای محدودی گزارش گردیده است، از آنجا که مؤلفه های فرهنگی متفاوت تعمیم نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به پژوهش های اندک در ایران این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان انواع اختلال های روانی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد در شهر همدان در سال 1387 انجام گرفت.
  روش کار
  با بهره گیری از طرح مورد شاهدی تعداد 106 معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز خود معرف سازمان بهزیستی همدان با دامنه سنی 51 18 سال، با همین تعداد افراد غیر معتاد که از نظر ویژگی های دموگرافیک با یکدیگر همسان شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تشخیص وابستگی به مواد از ملاکهای DSM-IV-TR و برای ارزیابی میزان نشانه های مربوط به اختلال های روانی از مصاحبه ساخت دار و آزمون SCL-90-R اعتبار یابی شده ایران استفاده گردید. هم چنین برای سنجش فرضیه های پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی به فراخور سطح سنجش داده ها استفاده شد.
  نتایج
  میزان و شدت انواع نشانه های اختلال های روانی در ابعاد 9 گانه پژوهش یعنی ترس های مرضی، اضطراب، شکایات جسمانی، روان پریشی، افسردگی، افکار پارانوییدی، پرخاشگری، حساسیت در روابط متقابل و وسواس فکری عملی معتادان به طور معنی داری بیشتر از افراد عادی بوده است. در سه بعد افسردگی، افکار پارانوییدی و حساسیت در روابط متقابل شدت اختلال بیشتر از سایر ابعاد دیده شد. در مجموع با در نظر گرفتن نقطه برش 1 برای GSI، 5/63 درصد از معتادان مشکوک به اختلال روانی بوده اند، در حالی که رقم فوق برای جمعیت عادی 8/28 درصد بوده است. بین نوع ماده مخدر مصرفی و نیز مصرف مواد مخدر در سنین پایین تر و شدت اختلال روانی ارتباط معنی دار دیده شد.
  نتیجه نهایی: بسیاری از معتادان به مواد مخدر از اختلال ها و آشفتگی های روانی همزمان رنج می برند. وجود اختلال های روانی شدیدتر در جوانان معتاد لزوم ارایه خدمات روانپزشکی و روانشناسی همه جانبه را به این قشر ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، وابستگی به مواد، هم ابتلایی
 • مهرداد واحدیان، محمود آقایی افشار، محمدرضا لشگری زاده، فروغ منگلی صفحه 29
  مقدمه و هدف
  ترومبوامبولی وریدی (VTE) یکی از علل اصلی ناخوشی و مرگ ومیر در ایالت متحده امریکا محسوب می شود و خود شامل دو طیف بیماری به نام ترومبوز ورید های عمقی (DVT) و امبولی ریوی (PE) میباشد. دراکثر موارد جهت درمان از داروهای ضد انعقاد استفاده می شود که نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد. در مواردیکه استفاده از داروهای ضد انعقاد با ریسک بالا همراه باشد و یا کنترااندیکه باشد ویا مواردیکه علیرغم استفاده از داروهای ضد انعقاد با دوز کافی بروز ترومبوامبولی وریدی مجدد داشته باشیم، از روش دیگری به نام فیلتر وناکاوا استفاده میشودکه به عنوان یک روش درمانی موثر در پیشگیری از بروز امبولی ریوی تهدید کننده حیات بکار میرود. این مطالعه با هدف ارزیابی درمان 6 بیماردارای فیلتر واناکاوا دایمی جهت پیشگیری از آمبولی ریوی پس ازطی یک دوره 6 ماهه انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 6 بیمار که تحت جراحی گذاشتن فیلتر قرار گرفته بودند، پس از6 ماه پیگیری شدند. بیماران از لحاظ بروز امبولی و DVT مجدد، وجود ادم، واریس، زخم، خونریزی، جابجایی و شکستگی فیلتر و موارد مرگ ومیر تحت معاینه و بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط نرم افزار اماریspssv17 واستفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی انالیزگردید.
  نتایج
  میانگین سنی بیماران 6/58 سال بود.توزیع جنسی در بیماران یکسان بود. علت مراجعه در کلیه موارد ترومبوز در وریدهای عمقی بوده است. از نظر اقدام تشخیصی در کلیه بیماران سونوگرافی داپلر وریدی و شریانی انجام گرفت.در 66/66 % موارد داروی ضد انعقاد قبل از عمل استفاده شد. درتمامی بیماران نحوه قراردادن فیلتر از راه پرکوتانئوس بوده است. در پیگیری 6 ماه بعد 5 بیمار از نظر وجود علائم به نفع امبولی و DVT، زخم، وریدهای واریسی وادم، تحت معاینه قرارگرفتند که این عوارض در هیچکدام از بیماران دیده نشد. همچنین بیماران از نظر جابجایی، شکستگی، انسداد فیلتر نیز تحت بررسی قرار گرفتند که هیچکدام از عوارض مشاهده نشد. در مجموع یک مورد مرگ ومیر گزارش شد که بدلیل نارسایی تنفسی ناشی از انسفالوپاتی بدنبال انوریسم مغزی بوده است. در طول مدت بستری پس از عمل هیچگونه عوارض بدنبال قراردادن فیلتر مشاهده نشد.
  نتیجه نهایی: علیرغم این نکته که فیلتر در دراز مدت ریسک مجدد را افزایش میدهد، اما بدلیل عدم تاثیر در افزایش مورتالیتی و کاهش قابل ملاحظه میزان بروز امبولی ریوی میتواند به عنوان درمان موثر و سودمند دربیماران با کنترااندیکاسیون استفاده ازضدانعقاد و بخصوص در بیماران دچار کانسرونیز بدنبال جراحی ماژور در بیماران دچار تروما مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آمبولی ریوی، فیلترهای وناکاوا، لخته در جدار سیاهرگ
 • علیرضا رحمانی، رقیه نوروزی، محمدتقی صمدی، مهدی شیرزاد سیبنی صفحه 33
  مقدمه و هدف
  یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین است. کروم از جمله فلزات سنگین می باشد که در پساب صنایع مختلف از جمله پساب صنایع آبکاری وجود دارد و بشدت برای انسان و محیط زیست سمی است. هدف از این مطالعه بررسی جذب فلزات سنگین مثل کروم شش ظرفیتی بر روی پودر آهن تجاری به عنوان جاذب موثر، سریع و ارزان قیمت بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود که در سیستم ناپیوسته انجام گردید. در این مطالعه حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر آهن با تغییرات pH، زمان تماس، مقدار اولیه پودر آهن تجاری و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توسط نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کارایی حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار پودر آهن، کارایی حذف افزایش یافت. به طوری که با افزایش مقدار ماده جاذب از g/100ml 1/0 به g/100ml 5/1 در شرایط ثابت غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی mg/L20 و 7=pH، کارایی حذف از 5/47% به 5/92% افزایش یافت. همچنین در شرایط ثابت غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی mg/L20، 7=pH و مقدار پودر آهن g/100ml 1/0 با افزایش زمان تماس از 2 دقیقه به 120دقیقه کارایی حذف از 1/41% به 51/48% افزایش یافت. همچنین دادهای تجربی تعادل جذب با مدل های ایزوترم جذب فروندلیخ و لانگمیر و مدلهای سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم و شبه درجه اول اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که که سینتیک فرایند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو، و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کند.
  نتیجه نهایی: در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از پودر آهن تجاری به عنوان یک روش موثر، سریع و ارزان در جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پودر آهن، جذب سطحی، کروم شش ظرفیتی
 • مجید براتی، حمید الله وردی پور، بابک معینی، عبدالله فرهادی نسب، حسین محجوب، فرزاد جلیلیان صفحه 40
  مقدمه و هدف
  شیوع سوء مصرف مواد در بین دانشجویان به طور چشمگیری رو به افزایش می باشد که این مسئله لزوم توجه فوری به مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت های رد مواد از جمله مهارت جراتمندی را نشان می دهد. این مطالعه با هدف کلی کاهش انگیزه جوانان در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با تغییر در هنجارهای انتزاعی آنان و ایجاد رفتار سالم و کارآمد در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای از نوع پیش آزمون- پس آزمون، از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان که علاقه مند به شرکت در مطالعه بودند، 140 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند که در ادامه با تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد (70 نفر) و مداخله (70 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف شامل هنجارهای اخلاقی، توصیفی و دستوری در رابطه با مواد مخدر توسط پرسشنامه سنجیده شد. سپس در گروه مداخله پس از بررسی اطلاعات بدست آمده و نیاز سنجی آموزشی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی در زمینه مهارت قاطعیت برای دانشجویان گردید و نهایتا بعد از دو ماه از آخرین جلسه آموزشی برگزار شده برای دانشجویان جهت سنجش تاثیر آموزش های داده شده در میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف آنها اقدام به جمع آوری اطلاعات بعد از مداخله شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری و توسط آزمون t زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بررسی نتایج قبل و بعد از مداخله آموزشی نشان داد که اختلاف معنی داری برای میانگین نمرات مولفه های هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر از قبیل هنجارهای اخلاقی(t= -3.36، P<0.001)، هنجارهای توصیفی(t= -3.07، P<0.003) و هنجارهای دستوری(t=-3.79، P<0.000) در بین گروه های مداخله و شاهد وجود دارد.
  نتیجه نهایی: یافته های به دست آمده نشان می دهد که ارائه راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی دارای اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ایمن سازی روانی برای امتناع از سوء مصرف مواد می باشد.
  کلیدواژگان: جراتمندی، جوانان، سوء مصرف مواد، هنجارهای انتزاعی
 • حسین دهقان، سید حسن موسی کاظمی*، امیرحسین ظهیرنیا، بهروز داوری، فریده شریفی صفحه 50
  مقدمه و هدف

  هدف از مطالعه حاضر شناسایی لانه های لاروی کولیسیده ها و نیز گونه های جدید برای تعیین پراکندگی کولیسیده ها در سطح استان همدان بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی در 6 منطقه از استان همدان در طی سال1389 انجام گرفت. روش نمونه گیری به روش ملاقه زنی و با ملاقه ای استانداردبود. نمونه های صید شده با محلول لاکتو فنل کنسرو شده و همراه مشخصات و کدهای مربوطه به محل آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی دانشگاه تهران منتقل شد. همچنین تشخیص دقیق Culex pipiens از طریق بررسی ژنیتالیای نر این گونه امکان پذیر گردید.آنالیز داده ها با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 انجام گرفت.

  نتایج

  در مجموع 4751 عدد لارو پشه در سه جنس Anopheles، Culex و Culistaدر 9 گونه شامل، An. superpictus، An.maculipennis sl وAn.Claviger، Cx.pipiens، Cx.theileri، Cx.hortensis وCx.prexiguus Cu.longiareolata، Cu.subochrea در 36 زیستگاه لاروی جمع آوری و تشخیص داده شد. در میان لارو پشه های صید شده، pipiens. Culex با 58 درصد و Culista. subochrea با4/0 درصد بیشترین و کمترین گونه های صید شده را تشکیل می دادند.
  نتیجه نهایی: در این مطالعه گونه Culex pipiens غالب منطقه گزارش شد. بر اساس شکل ژنیتالیای نر در این مطالعه از میان گونه های کمپلکس Culex pipiens تنها گونه Cx. pipiens تشخیص داده شد. وجود گونه های Anopheles claviger و Culex prexiguus برای اولین بار در این منطقه گزارش گردید. لزوم انجام مطالعات انحصاری، جهت تشخیص گونه های کمپلکس آنوفل ماکولی پنیس با استفاده از روش های تجزیه وتحلیل مولکولی و مورفولوژی تخم در آینده، تاکید میگردد.

  کلیدواژگان: بوم شناسی، پشه ها، لارو، گونه ها
 • داود جعفری، فرید نجد مظهر *، سید حسین مدنی نژاد صفحه 59
  مقدمه و هدف

  گلوموس تومور یک ضایعه خوش خیم نادر در پوست و نسوج زیر جلدی بوده که از دستگاه گلوموس منشا می گیرد و 6/1 در صد تومور های بافت نرم را شامل شده و بطور شایع در اندام فوقانی بخصوص در نوک انگشتان دیده میشود.تومور از نظر کلینکی با تریاد درد، تندرنس نقطه ای و حساسیت به سرما مشخص میشود. هدف از این مطالعه ارزیابی گلوموس تومور در اندام فوقانی و گزارش بیست مورد از آن میباشد.

  روش کار

  در این مطالعه از نوع case series سوابق پزشکی بیماران معالجه شده با گلوموس تومور اندام فوقانی در فواصل سالهای 1367 لغایت 1388 که شامل20 بیمار بود بررسی و علائم بالینی، اطلاعات مربوط به محل تومور و نتیجه درمان ثبت گردید.

  نتایج

  سن متوسط بیماران 41 سال و پیگیری متوسط 6سال بود. تعداد 15 نفر از بیماران زن و 5 نفر بقیه مرد بودند. شکایات اصلی بیماران شامل درد، تندرنس و عدم تحمل نسبت به سرما بود. تست لاو((Love’s test در تمام بیماران مثبت بود. محل تومور در 19 مورد در نوک انگشتان و در یک مورد بسیار نادر در ساعد بود ابعاد تومور در این مورد 10 در 10 میلی متر بوده در حالیکه متوسط ابعاد تومور در کل 85/2 میلی متر بود.
  نتیجه نهایی: گلوموس تومور در عین نادر بودن باید در تشخیصهای افتراقی در معاینه انگشت دردناک قرار گیرد.علاوه بر آن گلوموس تومور میتواند در مکانهای بسیار نادر مثل ساعد در اندام فوقانی با ابعاد بزرگتر از حد معمول ظاهر شود که میبایست در تشخیص افتراقی توده های بزرگ و دردناک در ساعد مد نظر جراح باشد.

  کلیدواژگان: ساعد، گلوموس بادی، گلوموس تومور
 • معصومه خوشحال، ژانت مرادی حقگو، پرویز ترک زبان، سید رضاعربی، فریبرز وفایی، مهرداد حاجیلویی، بنفشه پور مرادی صفحه 63
  مقدمه و هدف
  پریودنتیت یک بیماری مولتی فاکتوریال است که سیستم ایمنی میزبان و فاکتورهای ژنتیکی نقش مهمی در پاتوژنز آن ایفا می کنند. پلی مورفیسم در ژن های سایتوکاین ها و گیرنده های آنها به عنوان یک فاکتور ژنتیکی بالقوه در بیماری های پریودنتال مطرح می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن گیرنده IL-4 با پریودنتیت مزمن می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 90 بیمار غیر سیگاری (61 زن و 29 مرد) با سطوح مختلف پریودنتیت مزمن که بر اساس سطح چسبندگی کلینیکی (CAL) به سه گروه ملایم، متوسط و شدید تقسیم بندی شده اند،مورد آزمایش قرار گرفتند. پلی مورفیسم ژنی IL-4R در محل اسید آمینه(آلانین/گلوتامین) 375، اسید آمینه(لوسین /سرین)411، اسید آمینه (سرین / پرولین) 478و اسید آمینه(سیستئین /آرژنین) 406 توسط روش PCR-RFLP تعیین و ارتباط آن با شدت بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  پلی مرفیسم ژنIL-4R در جایگاه اسیدامینه های 375، 411، 478 و406 تفاوت آماری معنی داری را در انواع ملایم متوسط و شدید پریودنتیت مزمن نشان نداد.
  نتیجه نهایی: این مطالعه نشان داد که بین پلی مورفیسم ژن IL-4R با پریودنتیت مزمن ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: التهاب بافت اطراف دندان، اینترلوکین، 4، پلی مورفیسم، سایتوکاین ها
 • بابک معینی، فرزاد جلیلیان، محسن جلیلیان، مجید براتی صفحه 70
  مقدمه و هدف
  یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی کاهش فعالیت بدنی در بین افراد می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فاکتورهای مرتبط با پرداختن به فعالیت بدنی منظم در بین دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است. نمونه گیری به صورت طبقه بندی با انتساب متناسب از بین دانشکده های مختلف انجام گردید. داده ها با پرسشنامه ای در سه بخش، مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، سازه های مدل بزنف و پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی گردآوری شده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری -13 SPSS و با بهره گیری از آزمون های آماری مجذور کای، t مستقل و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  271 نفر (8/67 درصد) فعالیت بدنی سبک، 124 نفر(31 درصد) فعالیت بدنی متوسط و 5 نفر (2/1 درصد) فعالیت بدنی شدید داشتند. بین محل سکونت با انجام فعالیت بدنی رابطه آماری معنی داری دیده شد(034/0 P =، 2، df = 739/6 =c2) دانشجویان ساکن خوابگاه نسبت به دانشجویان غیر خوابگاهی فعالیت بدنی بیشتری داشتند. از بین متغیرهای مدل بزنف، قصد رفتاری (215/1 = OR&000/0=P) و فاکتورهای قادر کننده(119/1 = OR & 000/0 = P) به عنوان مهمترین عوامل پیش بینی کننده انجام فعالیت بدنی مشخص شدند.
  نتیجه نهایی: از آنجا که درصد بالایی از دانشجویان مورد مطالعه میزان فعالیت بدنی مناسب نداشتند و با توجه به اینکه فاکتورهای قادر کننده از عوامل پیش بینی کننده پرداختن به فعالیت بدنی بوده است به نظر می رسد که تدارک امکانات و تسهیلات مناسب ورزشی برای دانشجویان می تواند به ارتقای فعالیت بدنی در بین آنان منجر شود.
  کلیدواژگان: فاکتورهای قادر کننده، فعالیت بدنی، مدل بزنف
 • مریم مردانی، آزیتا آزاد صفحه 77
  مقدمه
  وروسیفرم گزانتوما (Verruciform Xanthoma; VX) یک ضایعه پوستی- مخاطی غیر شایع با اتیولوژی نامشخص است. این ضایعه عموما به صورت سیسایل یا پدانکوله، به رنگ سفید، زرد تا قرمز و خصوصیات سطحی پاپیلری،گرانولر یا وروکوز در دهان تظاهر می کند.
  معرفی بیمار: بیمار زنی25 ساله غیر سیگاری با یک ضایعه برجسته در ناحیه کناره خلفی سمت چپ زبان است که درد و علامت خاصی نداشته و اولین بار، 2 سال پیش به دنبال خوردن غذای تند و محرک متوجه حضور ضایعه در دهان شده ولی تاریخچه دقیق شروع ضایعه مشخص نیست.
  نتیجه نهایی: بررسی خونی و ارزیابی کلینیکی بیمار همه در حد نرمال بودند. ضایعه یک هفته پس از برداشتن کامل بهبود یافته و مشکل خاصی برای بیمار وجود نداشت.
  کلیدواژگان: زبان، ورسیفرم گزانتوما
|
 • M. Ghafourian Boroujerdnia, M.A. Shariati, Kh. Zandian, B. Keykhaie Page 5
  Introduction &
  Objective
  Thalassemia is the most common genetic disorders in the world. These disorders are common in the Middle Estern countries containing Iran. It seems that factors like splenectomy, iron overload, frequent contacts with antigens during blood transfusion & using chelating agents cause severe disturbances to immune system. This study is done to evaluate the immune status in thalasemic patients refered to Ahvaz Shafa Hospital.
  Materials and Methods
  This case- control study was done on 40 major thalassemic patients who had not the history of frequent bacterial and viral infections, splenectomy, using immunosuppressive drugs& patients with hepatitis, diabetes or other chronic diseases. Control group contained 31 healthy persons. Peripheral blood samples were collected from all participants. The last CBC and serum ferritin was taken from patient files. NBT test, evaluation of CD4, CD8, CD5, CD20 markers with flowcytometry, and assessment of IgG, IgM, and IgA levels with nephlometry method carried out on peripheral blood samples of patient and control groups.
  Results
  The percent of CD4, CD8 and CD5 markers and CD4/CD8 ratio had no significant difference between case & control groups. The percent of CD20 marker, and IgG, IgM & IgA levels were significantly higher in case group in comparison with control group. NBT test in all case and control groups were normal. There was no significant difference in serum ferritin, WBC count and percentage of lymphocytes and neutrophils among two groups.
  Conclusion
  In major thalassemia patients, cellular immunity and phagocytosis are similar to normal individuals. CD4, CD8 and CD5 positive lymphocytes and CD4/CD8 ratio showed no difference between patients and normal groups. CD20 positive lymphocytes and IgM, IgG & IgA levels in patient group were significantly higher than normal control group. This can’t be due to viral or recurrent infections, because these patients were excluded from our study. This may related to increase in allo antibodies & auto antibodies due to frequent blood transfusion and antigen contact with in these patients which is not related to additional iron.
 • P. Torkzaban, A. Zarandi, M. Khatami, F. Jafari Page 12
  Introduction &
  Objective
  The present study evaluated staining as a result of the chlorhexidine use and the role of sodium perborate in removing stains; in addition, the amount of decreases in plaque and gingival inflammation and the role of sodium perborate in chlorhexidine efficacy in removing plaque and decreasing gingival inflammation were evaluated.
  Materials and Methods
  In the present randomized clinical trial 40 patients (20-30 years old) referring to the Department of Periodontics, who had mild-to-moderate gingivitis were randomly divided into two groups with a parallel study design and were evaluated in a double-blind scheme. At baseline the patients underwent scaling, root planning and polishing procedures and brushed their teeth daily for two weeks. After two weeks, plaque indexes (PI), gingival indexes (GI) and bleeding indexes (BI) were determined and recorded. In the control group 0.2% chlorhexidine gluconate mouthwash and in the experimental group 0.2% chlorhexidine gluconate mouthwash containing 0.2% sodium perborate were used for 30 seconds. The subjects refrained from tooth brushing during this period. After 14 days the above-mentioned indexes were again determined and recorded, along with staining indexes.Also staining potential of mouthwash and chlorhexidine mouthwash containing sodium perborate was analysed with spectrophotometric devices. Data was analyzed by t-test.
  Results
  There were no statistically significant differences in PI, BI and GI between the control and experimental groups, although there were more decreases in PI, GI and BI in the experimental group compared to the control group. Regarding the intensity of staining, there was a significant decrease in the intensity and extent of staining on tooth surfaces and gingivitis in the experimental group compared to the control group (P=0.001).
  Conclusion
  The use of chlorhexidine mouthwash containing sodium perborate significantly decreases the amount and extent of stains but has no inhibitory effect on chlorhexidine potential to reduce plaque and gingivitis.
 • A. Bayat, S. Nikakhlagh, A.R. Poorjavid, G. Mirmomeni, N. Saki Page 17
  Introduction &
  Objective
  Acute otitis media (AOM) is the most common causes of acquired hearing loss in children with increasing incidence. In young children the diagnosis is restricted to otoscopy and tympanometry whereas evaluation of the auditory function is impossible due to noncompliance during pure tone audiometry. For this purpose, measurement of otoacoustic emissions, especially transient evoked ones (TEOAEs), can be applied. The aim of this study was to evaluate the effect of AOM on TEOAEs in young children before and after treatment course.
  Material and Methods
  In an analytic, cross-sectional design, 42 young children with AOM, both sexes, aged 2 to 4.5 years were evaluated through tympanometry and transient otoacoustic emissions (TEOAEs). TEOAEs signal to noise ratio (SNR) and reproducibility of AOM patients were compared before, two weeks and six weeks after the treatment course. Then AOM responses were compared with an age-matched control group. The results were analyzed using SPSS 16.
  Results
  Our findings revealed that TEOAE parameters in AOM subjects were the most affected on highest frequencies. Significant changes of TEOAE parameters were found 2 weeks after the treatment with further improvement 6 weeks after the treatment course (P < 0.01). The mean differences in TEOAE responses in AOM children 6 weeks after the treatment and the control group were not meaningful (P>0.05).
  Conclusion
  The results of this study suggest that there was an improvement in TEOAE SNR and band reproducibility in serial TEOAEs measurements. Thus,application of TEOAEs is a beneficial method to follow up medical treatment in young children with AOM.
 • A. Heidari Pahlavian, H. Mahjub, A.R. Rahimi Page 22
  Introduction &
  Objective
  There are several close links between substance dependency and mental disorders. Many people who regularly abuse drugs are also diagnosed with psychiatric disorders and vice versa. The high prevalence of this comorbidity has been documented in several studies, although most of the research has been carried out in only a few countries and the cultural validity of the data is unknown. Thus the aim of this study was the comparative investigation of mental disorders in drug dependent and non drug dependent persons in city of Hamadan.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive comparative research. 106 men aged 18 to 51 who sought treatment at addiction rehabilitation department of Hamadan were recruited in this study. Also 106 men in the same age range were matched with the first group. Data were collected through structured clinical interview for DSM-IV-TR and SCL 90-R questionnaire. Data were analyzed using t-test and correlation coefficient test.
  Results
  The rate and severity of mental disorders in 9 studied Categories of disorders—phobia, anxiety, somatization, psychotism, depression, paranoid thoughts, aggression, interpersonal sensitivity and obsession-compulsion—were significantly higher among the addicts than the normal group.The level of severity was higher in depression, paranoid thoughts and interpersonal sensitivity than the other disorders. 63.5% of addicts suffered from some psychological disorders while the figures for no addicts were 28.8%. The prevalence of co-morbid psychiatric disorders varied with the pattern of addicts.
  Conclusion
  This study showed that persons with substance dependence display more signs of psycho pathology and mental disorders in comparison with non- substance dependent people.
 • M. Vahedian, M. Aghaei Afshar, M.R. Lashgarizade, F. Mangeli Page 29
  Introduction &
  Objective
  Venous thromboembolic disease is a significant cause of morbidity and mortality in the United States. Deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) are a spectrum of a single disease entity. In most clinical situations, anticoagulation is the preferred form of therapy. IVC filter placement when using anticoagulation therapy is contraindicated or proves ineffective. The placement of an IVC filter is considered standard preventive treatment for PE. The aim of this study was follow up of patients with permanent vena cava filters in the prevention of pulmonary embolism after six months.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study 6 patients with IVC filter were followed up after 6 months. They were examined about having emboli, reccurent DVT, edema, varicosis, bleeding, misplacement, and fracture of filter. Data were analyzed with SPSSV17.
  Results
  6 patients having a mean age of 58.6 years were evaluated. There was no difference in sex. The reason of admission in all cases was DVT. Doppler sonography was done for all the patients. In 66.66% anticoagulation therapy was done before surgery. The filter was placed percutaneously in all cases. After 6 months in 5 cases there were no signs of DVT, PE, edema, and varicosis. In addition one patient died because of respiratory arrest due to encephalopathy. No complications were seen during admission period.
  Conclusion
  Although IVC filter increases the risk of recurrent DVT in the long term, it remarkablely decreases the risk of PE.IVC filter is a useful and effective treatment in patients with contraindication of using anticoagulation therapy especially in patients with cancer.
 • A.R. Rahmani, R. Noorozi, M.T. Samadi, M. Shirzad Siboni Page 33
  Introduction &
  Objective
  Industrial wastewaters including heavy metals, are one of the important sources of environmental pollution. Heavy metals such as chromium is found in plating wastewater and is harmful for human health and environment. The purpose of the present study was to investigate adsorption of hexavalent chromium Cr (VI) from aqueous solution onto commerical Iron powder as an effective, faster, and cheaper adsorbent.
  Materials and Methods
  This research was an experimental- lablatory study done in batch system. This study investigated the removal of hexavalent chromium by using commerical Iron powder with variation pH, contact time, Iron powder dose and initial hexavalent chromium concentration in batch system, and the result was analyzed by Excel software.
  Results
  The results showed that the removal efficiency decreased with increasing pH and initial chromium concentration. Also the results showed that the removal efficiency increased with increasing Iron powder dose and contact time. With increasing adsorbent dose from 0.1g/100cc to 1.5 g/100cc, the removal efficiency increased from 47.5% to 92.5 % in constant conditions (pH=7, initial hexavalent chromium concentration = 20 mg/L). Also removal efficiency increased from 41.1% to 48.5% with increasing contact time from 2 min to 120 min in constant conditions (pH=7, Iron powder= 0.1g/100cc, initial hexavalent chromium concentration= 20 mg/L). Experimental isotherms and kinetics models were assessed by Langmuir and Freundlich isotherms and pseudo-first-order, pseudo-second-order kinetics and modifed pseudo-first-order models. The results showed that the data were acceptably explained by Langmuir isotherms and pseudo-second-order kinetics models, respectively.
  Conclusion
  The results showed that the removal of hexavalent chromium from aqueous solution using sawdust can be done faster and cheaper.
 • M. Barati, H. Allahverdipour, B. Moeini, A. Farhadi Nasab, H. Mahjub, F. Jalilian Page 40
  Introduction &
  Objective
  The prevalence of substance abuse among college students is increasing drastically and requires immediate skill-based substance abuse intervention such as assertive skills. The purpose of this study was to develope the healthy behavior to change the subjective norms of students in order to decrease their tendency towards substance abuse.
  Materials and Methods
  A pre and post nonequivalent control group design study carried out on college students. A total number of 140 students were selected through randomized cluster sampling and randomly assigned to the intervention (n=70) and the control (n=70) groups. The data-gathering tool consisted of a self-report questionnaire assessing the variables of moral, descriptive, and injunctive norms. After the diagnostic evaluation, assertive skills promoting program was applied to persuade the participants against substances abuse. Respondents in the control and experimental groups completed questionnaires at baseline and 2 months after the intervention.
  Results
  The result showed that educational manipulation had significant effect on intervention group’s average response for moral norms (t= -3.36, P<0.001), descriptive norms (t= -3.07, P<0.003), and injunctive norms for persuading substance abuse (t=-3.79, P<0.000).
  Conclusion
  These findings suggest that assertive skills training would be an efficient tool in drug abuse prevention programs among adolescents that should also be included in the comprehensive school health programs.
 • H. Dehghan, S.H. Moosa Kazemi, A.H. Zahirnia, B. Davari, F. Sharifi Page 50

  Introduction &

  Objective

  The aim of the study was to identify larval habitats and new species and determine the exact distribution of Culicidae in Hamadan Province.

  Materials and Methods

  This descriptive,cross -sectional study was conducted in six regions of Hamadan Province during 2010. Sampling method was carried out by standard Dipping method. Specimens were mounted by lactophenol solution and were sent to Medical Entomology Laboratory, Tehran University of Medical Sciences with related codes. The accurate diagnosis of Culex pipiens was made with male genitalia morphology. The data were analyzed using standard statistical software (SPSS version 11.5).

  Results

  In total, 4751 larvae of the three genera including Anopheles, Culex, Culiseta, and nine species including An.superpictus, An.maculipennis sl and An.claviger, Cx.pipiens,Cx.theileri, Cx.hortensis and Cx.prexiguuus, Cu.longiareolata, and Cu.subochrea in 36 larval habitat sites in the province were collected and identified. Among Culicidae larvae collected, Culex. Pipiens and Culiseta.subochrea with 58%, and 0.4% of samples were the most and the least species collected.

  Conclusion

  Culex pipiens was reported as the dominant species. Based on morphology of male genitalia, only Culex pipiens was identified among the complex species. The species of Anopheles claviger and Culex prexiguus were found for the first time in this area. The molecular analysis and the egg ridge counts of anopheles maculipennis sl must be extensively studied in the future.

 • D. Jafari, F. Najd Mazhar, S.H. Madaninejad Page 59

  Introduction &

  Objective

  Glomus tumor is a rare benign lesion of the skin and subcutaneous tissue arising from glomus apparatus and accounts for 1.6% of soft tissue tumors that is mainly located in upper extremities and especially in finger and thumb tips. The tumor is clinically characterized by a triad of pain, point tenderness and cold sensitivity. The aim of this study was the evaluation of glomus tumor in upper extremity and reporting 20 cases of them.

  Materials and Methods

  In a case series study we retrospectively reviewed the medical records of 20 patients with glomus tumor who had been treated with surgical excision at our hospital between the years of 1988 and 2009.

  Results

  Twenty patients with mean age of 41 years and a 6- year follow -up were entered in the study. Five of the patients were male and the remaining 15 were female. The main complaints were pain, tenderness and cold intolerance. “Love’s test” was positive in all of the patients. The location of tumor was at the tip of the digits in 19 patients and the right side was involved in 15 patients. The average size of tumor was2.85 mm but there was an unusual case of tumor with the dimensions of 10 mm by 10mm on the forearm.

  Conclusion

  The glomus tumor should be considered in differential diagnosis of any painful lesion at the tip of fingers even though it is a rare tumor. Since the glomus tumor can occur in greater dimensions and unusual locations, it should also be considered in differential diagnosis of a large painful mass at forearm.

 • M. Khoshhal, J. Moradi Haghgoo, P. Torkzaban, S.R. Arabi, F. Vafaee, M. Hajiloie, B. Pourmoradi Page 63
  Introduction &
  Objective
  Periodontitis is a multifactorial disease in which host immune system and genetic factors have an important role in its pathogenesis. Genetic polymorphisms in cytokines and their receptors have been proposed as potential markers for periodontal diseases. The aim of the present study was to evaluate whether IL-4R gene polymorphism is associated with chronic periodontitis (CP) or not?
  Materials and Methods
  In this cross sectional study ninety non smoker patients (61 women and 29 men) with chronic periodontitis were selected according to established criteria. They were categorized into three groups according to their clinical attachment level (CAL). Mutation at position 375(alanine/glutamine), 411(leucine/serine), 478(serine/proline), 406 (arginine/ cysteine) in the IL-4R gene was detected by a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphisms (PCR-RFLP) method.
  Results
  The distribution of mutations for IL-4 polymorphism at amino acids 375 (P=0.41), 411(P=0.22), 478(P=0.17, 406(P=0.77) were not significantly different among mild, moderate and sever chronic periodontitis patients.
  Conclusion
  This study suggests that there is no correlation between IL-4R polymorphism of chronic periodontitis.
 • B. Moeini, F. Jalilian, M. Jalilian, M. Barati Page 70
  Introduction &
  Objective
  One of the important problems in modern society is people's sedentary life style. The aim of this study was to determine factors associated with regular physical activity among college students based on BASNEF model.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study carried out on 400 students in Hamadan University of Medical Sciences. Based on the assignment among different schools, classified sampling method was chosen for data gathering using a questionnaire in three parts including: demographic information, constructs of BASNEF model, and standard international physical activity questionnaire (IPAQ). Data were analyzed by SPSS-13, and using appropriate statistical tests (Chi-square, T-test and regression).
  Results
  Based on the results, 271 students(67.8 %) had low, 124 (31%) moderate, and 5 (1.2%) vigorous physical activity. There was a significant relationship (c2=6.739, df= 1, P= 0.034) between their residence and physical activity and students living in dormitory were reported to have higher level of physical activity. Behavioral intention and enabling factors from the constructs of BASNEF model were the best predictors for having physical activity in students (OR=1.215, P = 0.000) and (OR=1.119, P= 0.000) respectively.
  Conclusion
  With regard to the fact that majority of the students did not engage in enough physical activity and enabling factors were the most effective predictors for having regular physical activity in them, it seems that providing sports facilities can promote physical activity among the students.
 • M. Mardani, A.Azad Page 77
  Introduction
  Verruciform xanthoma [VX] is an uncommon benign mucocutaneous lesion of unknown etiology. This rare, harmless lesion usually presents as sessile or pedunculated, pale yellowish-to-red, papillary, granular or verrucous mucosal growth.Case Report: A 25-year-old non-smoking female presented with a lesion on the left latral surface of the tongue with no pain, that she first noticed 2 years prior to seeking medical care.
  Conclusion
  Blood studies revealed normal ranges. Further clinical assessment of the patient did not reveal any associated disease. The complete excision of the lesion was performed and no problem has occurred after surgery.