فهرست مطالب

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 86 (بهار 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امامعلی عاشری، یوسف کریم زاده صفحه 2
  به منظور سنجش بهره وری عوامل تولید در مرغداری های گوشتی استان آذربایجان غربی تعداد 49 واحد مرغداری گوشتی از 7 شهرستان استان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد آزمون قرارگرفتند. جهت تعیین عوامل مؤثر در عملکرد مرغداری های نمونه از روش برآورد تابع تولید و تحلیل نهایی استفاده گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل کمی و کیفی نهاده دان، بهداشت و درمان، ظرفیت، تلفات و ضریب تبدیل غذایی از عوامل مؤثر و معنی دار در تولید واحدهای مرغ گوشتی به شمار می رود. بررسی ضرایب برآورد شده نشان می دهد که در بین مجموع عوامل یاد شده دان طیور دارای بالاترین ضریب یا کشش تولید (026/1) نسبت به سایر نهاده ها می باشد. متوسط بهره وری کل عوامل تولید معادل 97/1 بود. یعنی به ازای یک واحد (ریال) صرف هزینه در مرغداری های مورد بررسی 97/1 واحد ریال درآمد ناخالص عاید تولیدکنندگان گردیده است. مطالعه اقتصاد مقیاس نیز نشان داد که واحدهای دارای ظرفیت پایین تر نسبت به واحدهای بزرگتر از نظر میزان بهره وری کل و تخصیص عوامل در وضعیت مطلوبتری قرار دارند.
  کلیدواژگان: عوامل تولید، بهره وری، مرغداری های گوشتی، آذربایجان غربی
 • اکبر یعقوبفر، رضا معماریان، محمد یوسفی، مجتبی زاهدی فر، مرتضی یوسفی صفحه 8
  برای تعیین اثرات کربوهیدرات های غیر نشاسته ای (بتاگلوکان) جو بدون پوشینه بر مقدار انرژی متابولیسمی و ویسکوزیته 20 رقم جو بدون پوشینه آزمایشی با 44 قطعه خروس بالغ (سالم و سکوم برداری شده) نژاد رد آیلندرد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمایشی صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد مقدار ویسکوزیته ارقام جو بدون پوشینه و فضولات آنها اختلاف معنی داری داشتند (05/0> P). به طوری که کمترین ویسکوزیته مربوط به رقم شماره 20 جو بدون پوشینه (5cps 63/1) و بیشترین آن مربوط به رقم 6 (505cps/2) بود و بیشترین ویسکوزیته فضولات مربوط به رقم 4 (215cps/14) و کمترین آن مربوط به رقم 1 (23cps/4) بود. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و تصحیح شده برای ازت ارقام جو بدون پوشینه به ترتیب 8/2879، 8/2879، 3/2993 و 3/2993 کیلو کالری بر کیلوگرم بود، که رقم 2 جو بدون پوشینه دارای کمترین (5/2481، 5/2481، 5/2613، 4/2613 کیلو کالری بر کیلوگرم) و رقم 15 دارای بیشترین (2/3341، 2/3341، 1/3441 و 3441 کیلو کالری برکیلوگرم) مقدار انرژی قابل متابولیسم بود که بین ارقام اختلاف آماری وجود داشت (05/0> P). نتایج حاصل از تغذیه خروس های سالم و سکوم برداری شده با جو بدون پوشینه نشان داد که از لحاظ مقدار بتا-گلوکان مصرفی اختلاف معنی دار بین آنها وجود نداشت ولی از لحاظ مقدار ویسکوزیته دفعی دارای اختلاف بودند (05/0> P). خروس های سالم انرژی متابولیسمی بیشتر و ویسکوزیته دفعی کمتری را نسبت به خروس های سکوم برداری شده برای جو بدون پوشینه نشان دادند. انرژی قابل متابولیسم جو بدون پوشینه، گندم و جو معمولی از لحاظ آماری اختلاف معنی دار داشتند(05/0> P). جو بدون پوشینه دارای بیشترین و جو معمولی (با پوشینه) کمترین ویسکوزیته فضولات نسبت به گندم داشتند. هم چنین جو بدون پوشینه و معمولی انرژی قابل متابولیسم کمتری نسبت به گندم داشتند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش، این امکان وجود دارد که از جو بدون پوشینه تولید شده در داخل کشور در تغذیه طیور استفاده گردد و هم چنین از لحاظ اصلاح یا به نژادی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، جو بدون پوشینه، خروس سکوم برداری شده، خوراک دهی اختیاری، ویسکوزیته
 • مینا وزیری گهر، مهدی دهقان بنادکی صفحه 17
  هر ماه از طرف مرکز اصلاح نژاد دام کشور از گاوهای ثبت مشخصات شده رکوردگیری و نمونه برداری شیر انجام می شود تا ترکیبات آن تعیین گردد. برای نمونه گیری صحیح از مخزن جمع آوری شیر(جار) در محل شیردوشی، بایستی مدت زمان کافی هوادهی انجام شود تا شیر در جار همگن شود. به منظور بررسی تاثیر مدت زمان هوادهی بر درصد چربی شیر آزمایشی انجام شد. از 120 راس گاو شیرده هلشتاین به مدت 2 روز متوالی از نوبت دوم شیردوشی 960 نمونه شیرگرفته شد. پس از دوشش هر گاو، دریچه نمونه گیری جار باز شد تا هوا وارد جار شده و شیر مخلوط گردد. از هر جار 4 نمونه به طور متوالی در 4 زمان هوادهی (صفر، 10، 20 و30 ثانیه) اخذ شد. سپس ترکیب نمونه های شیر در آزمایشگاه مرکز بهبود شیرکشور تعیین گردید. نتایج نشان داد میانگین حداقل مربعات درصد چربی شیر نمونه های هوادهی نشده (076/0± 58/2) کمتر از سایر گروه ها بود (01/0 >P). بین زمان های 10، 20 و 30 ثانیه هوادهی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (به ترتیب برابر 074/0± 5/3، 074/0± 57/3 و 074/0± 66/3 درصد). در جارهای حاوی کمتر از 6 کیلوگرم شیر تفاوت معنی داری بین زمان های هوادهی وجود نداشت. بر اساس نتایج به دست آمده، 10 ثانیه هوادهی پیش از نمونه گیری شیر از جار کافی می باشد.
  کلیدواژگان: نمونه گیری شیر، مدت زمان هوادهی، درصد چربی شیر
 • لطف الله برنایی، مسعود عابدی، ابراهیم بحرینی صفحه 22
  این آزمایش به منظور مشخص کردن اثرات سطوح مختلف بیکربنات سدیم و پتاسیم(5/0، 7/0 و 1 درصد در غذا) بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی دوره ای(دمای 18 تا 33 درجه سانتی گراد) انجام شد.420 قطعه جوجه گوشتی تجاری(مخلوط نر و ماده) در سن 21 روزگی به مدت چهار هفته در معرض 7 جیره(که تنها از لحاظ سطوح مختلف بیکربنات سدیم و پتاسیم متفاوت بودند) قرار گرفتند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار انجام شد. در هر پن یا تکرار،20 قطعه جوجه وجود داشت. اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، وزن نهایی و درصد چربی حفره بطنی معنی دار(05/0>P) بود. مکمل بیکربنات سدیم به طور معنی داری(05/0>P) بهتر از مکمل بیکربنات پتاسیم ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن، غذای مصرفی و وزن نهایی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: گوسفند، بلوچی، پارامترهای ژنتیکی، صفات تولیدی و تولید مثلی
 • مختارعلی عباسی، اسحق آقایی، مرادپاشا اسکندری نسب، میرجمال جلای نوز صفحه 30
  در پژوهش حاضر اثر نقص شجره پدر بر مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت کمی در گوسفند با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بررسی شد. دو جمعیت اصلاح نژادی گوسفند با یک صفت کمی فرضی با وراثت پذیری 15/0 و 3/0. ایجاد و اطلاعات حاصل شامل شماره حیوان، پدر، مادر، و ارزش فنوتیپی صفت در یک فایل ذخیره شد. شماره پدر ها با دو روش حذف تصادفی و متوالی و با نسبتهای 0، 10، 20،... و 100% از شجره حذف شده و فایل های داده مختلف با درصدهای مختلف نقصان در شماره پدر ذخیره گردیدند. فایل های حاصل با مدل حیوانی و بوسیله نرم افزار DFREML تجزیه و تحلیل و مقادیر مولفه های واریانس، پارامترهای ژنتیکی صفات و صحت انتخاب برآورد گردید. در حالت حذف تصادفی، واریانس فنوتیپی صفت کمی در جمعیت 1 (15/0 = h2) با افزایش درصد نقصان شجره پدر تقریبا ثابت بود. اما واریانس ژنتیکی افزایشی بطور جزئی کاهش و واریانس محیطی افزایش یافته و به تبع آن وراثت پذیری صفت بطور جزئی کاهش یافت که این کاهش معنی دار نبود. صحت انتخاب نیز از 666/0 در شجره کامل به 483/0 در شجره فاقد شماره پدر کاهش یافت. در جمعیت 2 (30/0 = h2) با حذف تصادفی شماره پدرها واریانس فنوتیپی تقریبا ثابت، واریانس ژنتیکی کاهش و واریانس محیطی افزایش یافت. این تغییرات به کاهش معنی دار وراثت پذیری منجر شد. برای این صفت صحت انتخاب نیز از 85/0 در شجره کامل به به 568/0 در شجره فاقد شماره پدر کاهش یافت. در حالت حذف متوالی، مقادیر واریانس های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی و وراثت پذیری صفت در جمعیت 1 تقریبا ثابت بود. در جمعیت 2 مقادیر وراثت پذیری برآورد شده برای مقادیر مختلف نقصان شجره پدر با افزایش درصد نقص به طور غیر معنی دار کاهش یافت. به طورکلی نتایج حاصل نشان داد که میزان تاثیر نقصان در شجره پدر بر یک پارامتر به عواملی چون میزان نقص شجره پدر، مقدار وراثت پذیری صفت در جامعه و روش حذف شجره (تصادفی یا متوالی) بستگی دارد.
  کلیدواژگان: ذرت، ارقام، زودرس، دیررس، تاریخ کاشت
 • سید عبدالله حسینی، مجتبی زاغری، هوشنگ لطف الهیان، محمود شیوازاد، حسین مروج صفحه 38
  به منظور تعیین نیاز متیونین در مرغ های مادر گوشتی آرین آزمایشی با استفاده از196 قطعه مرغ مادرگوشتی و 24 قطعه خروس در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 سطح متیونین (2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد)، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار در دوره ی اوج تولید(35-28 هفته) به مدت 11 هفته انجام شد. برای یکنواخت سازی وزن مرغ ها، تعداد بیشتری نیمچه تهیه شده و بر اساس وزن یکسان (15±2932 گرم) بین تیمارهای آزمایشی توزیع شد. پروفیل اسیدهای آمینه و میزان پروتئین مواد خوراکی تعیین و جیره نویسی با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی صورت گرفت. جیره ها به شکل پلت تهیه شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف متیونین تاثیری متوسط وزن تخم مرغ، درصد تخم مرغ دوزرده، تخم مرغ ریز و تخم مرغ های قابل جوجه کشی ندارد(05/0> P). درصد تولید، وزن توده تخم مرغ تولیدی(گرم/مرغ/روز) و ضریب تبدیل با تغییرات سطح متیونین مصرفی تفاوت معنی دار نشان دادند(05/0> P). با استفاده از روش خط شکسته، میزان متیونین مورد نیاز برای گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، ضریب تبدیل خوراک و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه کشی به ترتیب424،429 و476 میلی گرم در روز تعیین شد. هم چنین بر اساس این نتایج، نیاز اسیدهای آمینه ی گوگرد دار برای گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، ضریب تبدیل خوراک و تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی به ترتیب 843، 848 و894 میلی گرم در روز تعیین شد. با توجه به نتایج این تحقیق، میزان نیاز متیونین به درصد در جیره برای گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، ضریب تبدیل خوراک و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه کشی به ترتیب 26/0، 266/0 و 296/0 درصد خواهد بود.
  کلیدواژگان: متیونین، مرغ مادرگوشتی، نیاز اسیدهای آمینه
 • مرتضی حسنی مقدم، حسن درمانی کوهی، شهاب قاضی، کامران طاهر پور، فرشید فتاح نیا صفحه 47
  به دلیل اهمیت روزافزون مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی و در نتیجه محدودیت استفاده از محرک های رشدی آنتی بیوتیکی در تغذیه جوجه های گوشتی، آزمایشی به منظور تعیین اثرات دو نوع از ترکیبات پربیوتیکی (به عنوان کاندیدای جایگزین آنتی بیوتیک) روی عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش از 192 جوجه نر سویه هوبارد در غالب طرح پایه کاملا تصادفی استفاده شد. مجموعا از 8 تیمار، هر تیمار در 3 تکرار و 8 مشاهده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: گروه شاهد (بدون محرک رشد)، یک سطح از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین، سه سطح از پربیوتیک اینولین (5/1، 3 و 5/4 درصد از جیره) و سه سطح از یک پربیوتیک مانان اولیگوساکاریدی (1/0، 2/0 و 3/0 درصد ازجیره)، بود. داده های این آزمایش توسط رویه GLM از نرم افزار SAS مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. جوجه ها به مدت 6 هفته، به صورت آزاد با جیره های تمام آردی تغذیه شدند. وزن جوجه هاو مقدار مصرف خوراک به صورت هفتگی توزین و بر اساس داده های حاصل، ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید. در روز 43 آزمایش از هر واحد آزمایشی دو جوجه به عنوان نمونه انتخاب و مورد تجزیه لاشه قرار گرفتند. صفات کیفی اندازه گیری شده در تجزیه لاشه شامل: وزن لاشه، اوزان نسبی گوشت ناحیه سینه، ران، گردن وکمر، چربی حفره بطنی و اندام های دستگاه گوارش (پانکراس، سنگدان، پیش معده، قلب و روده) بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، بیشترین مقادیر مصرف خوراک مربوط به جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی اینولین بود. جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی اینولین هم چنین افزایش وزن بیشتری را در مقایسه با گروه شاهد و گروه مانان الیگوساکاریدی داشتند. بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمارهای مکمل شده با اینولین بود که از نظر آماری در مقایسه با سایر تیمارها معنی بود. کمترین میزان چربی حفره بطنی مربوط به سطوح مختلف جیره ای اینولین بود که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت. وزن نسبی ایلئوم و ژژنوم (گرم برای هر سانتی متر از طول این اجزا) در جوجه های تغذیه شده از تیمار های اینولینی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، مانان الیگوساکارید، اینولین، عملکرد رشدی، خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
 • تیمور تنها، مجتبی زاهدی فر، احسان محجوبی * صفحه 57

  هدف از این پژوهش بررسی نوع عملیات فرآوری کاه و اثر آن بر تجزیه پذیری، قابلیت هضم ظاهری و عملکرد گوساله های نر هلشتاین بود. تعداد 18 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 4/20 ± 7/224 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی به سه جیره با مشخصات زیر اختصاص داده شدند: جیره 1 دارای کاه معمولی، جیره 2 دارای کلش (کاه پرس) عمل آوری شده با 5 درصد اوره، و تیمار 3 دارای کاه (خرد شده) عمل آوری شده با 5 درصد اوره بود. میانگین تجزیه پذیری جیره ها در زمان صفر به ترتیب 16، 20 و 22 درصد به دست آمد که بین تیمارهای حاوی کاه عمل آوری شده با کاه معمولی اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0> p). هم چنین عمل آوری باعث افزایش معنی دار (05/0> p) تجزیه پذیری موثر در سرعت های عبور مختلف در کاه های عمل آوری شده گردید. میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک به ترتیب 9/44، 4/48 و 8/48 بود که اختلاف معنی داریرا نشان نداد. میزان افزایش وزن روزانه (698، 881 و 882 گرم) و ماده خشک مصرفی روزانه (8/8، 2/10 و 10 کیلوگرم) دام های تغذیه شده با کلش یا کاه عمل آوری شده اختلاف معنی داری (05/0> p) با تیمار شاهد داشت. هم چنین با استفاده از جیره حاوی کلش عمل آوری شده با توجه به افزایش وزن روزانه بیشتر در مقایسه با کاه گندم معمولی زمان لازم برای رسیدن به 200 کیلوگرم افزایش وزن حدود یک ماه کمتر شد. در کل با توجه به عدم وجود اختلاف بین نوع عملیات عمل آوری در قابلیت هضم جیره ها و عملکرد دام ها و در نظر گرفتن آسانی عمل آوری پرس های کلش، استفاده از این روش در مزارع توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: کاه گندم، روش عمل آوری، تجزیه پذیری، گوساله پرواری
 • مسعود علی پناه، زینب امیری، آدم ترکمن زهی صفحه 66
  در این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی جمعیت مرغ بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای، 30 قطع مرغ بومی به صورت تصادفی انتخاب و با 5 نشانگر ریزماهواره ای شامل MCW5، MCW16، MCW18،ADL210 و ADL225 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی جایگاه های مورد مطالعه از چند شکلی مناسبی برخوردار بودند. تمام جایگاه ها در سطح 05/0 از تعادل Hardy -Weinberger انحراف نشان دادند. کمترین میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار در جمعیت مورد بررسی، مربوط به جایگاه MCW5 (7448/0) و بیشترین مربوط به جایگاه ADL225 (8210/0) می باشد. میانگین هتروزیگوسیتی نیز برای جایگاه ها 7860/0 بود. بیشترین و کمترین مقادیر(PICمحتوای اطلاعات چند شکلی) مربوط به جایگاه های ADL225 (79/0) و MCW5 (70/0) بود، نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای ADL225 و MCW5 به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار احتمال همسانی (004386/0)، (008/0) و مقدار قدرت تفکیک (9957/0) و (992/0) بودند. با توجه به نتایج تحقیق حاصل از این آغازگرها مرغ بومی منطقه سیستان تنوع ژنتیکی مطلوبی دارد و برای برنامه های اصلاح نژاد مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: مرغ بومی، ریز ماهواره، چند شکلی، هتروزیگوسیتی
 • سید عبدالله حسینی، مازیار محیطی اصلی، هوشنگ لطف الهیان، علیرضا آقاشاهی، علی مهدوی، هادی حسینی صفحه 74
  دو آزمایش به منظور بررسی ارزش غذایی ضایعات توت سفید و کاربرد آن در تغذیه ی جوجه های گوشتی انجام گرفت. در آزمایش اول میزان ماده ی خشک، پروتئین خام، فیبر خام، عصاره اتری، کلسیم، فسفر و خاکستر نمونه ای از ضایعات توت سفید مطابق روش تجزیه ی تقریبی تعیین شد. انرژی خام ضایعات توت توسط بمب کالریمتر اندازه گیری گردید. همچنین انواع انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی ضایعات توت توسط روش Sibbald تعیین شد. مطابق این روشAME، AMEn، TME و TMEn ضایعات توت به ترتیب 3104، 3255، 4096 و 3976 کیلوکالری در هر کیلوگرم ماده ی خشک بود. در آزمایش دوم 400 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه سویه ی500- Cabb، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز با ضایعات توت تغذیه شدند. تیمارها شامل تیمار شاهد و استفاده از سطوح 5، 10 و 15 درصدی توت خشک در جیره های غذایی بود. نتایج نشان داد که افزودن افزودن سطوح مختلف توت خشک به جیره موجب کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل خوراک مصرفی می گردد (01/0>P). مصرف خوراک جوجه ها تحت تاثیر افزودن سطوح مختلف توت به جیره قرار نگرفت. افزودن 15 درصد توت خشک به جیره، موجب کاهش وزن بدن در 42 روزگی شد (01/0>P). در میزان تلفات تیمارهای آزمایشی تفاوتی مشاهده نشد. درصد ران، سینه، چربی حفره بطنی و قلب در بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی نداشت. درصد وزن کبد و کلیه نسبت به وزن بدن با افزایش سطح توت خشک در جیره افزایش یافت (05/0>P). با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد استفاده از سطح 5 درصد توت می تواند توصیه شود.
  کلیدواژگان: تجزیه تقریبی، جوجه گوشتی، ضایعات توت سفید، عملکرد
|
 • E.Asheri, Y.Karimzadeh Page 2
  Broiler production is one of the main sources of the food in Iran. in order to calculation of production factors productivity of broiler industry in west Azarbaijan 49 broiler farm units from 7 city with systematic random sampling selected. For determination of main factors in farms product function method (Cobb – Dauglas) and marginal analysis used. The results indicate that five main factors are effective in production process. These factors are: feed، hygienics costs، capacity، mortality and feed conversion ratio. Estimated coefficients showed that feed has the highest coefficient of production. (1. 026). The mean of total factor Productivity (TFP) was 1. 97 Infact with spending 1 unit (rials) in farm units، they obtain 1. 97 (rials) as income. There wasn،t relation between management factors (such as: Experience، technology education and extension) and total factor productivity Also TPF of large farms is less than small units.
 • A. Yaghubfar, R. Memarian, M.Yousefi Page 8
  This experiment was conducted to determine the effects of Non-Starch Polysaccharides (ß-Glucan) content of hull-less barley on viscosity and metabolizable energy in cockerels. A number of 44 intact and caecectomized adult cockerels were used in this study. A significant differences (p<0. 05) was observed between varieties in viscosity of feed and feces. Varieties 20 (1/635 CPS) and 6 (2/505 CPS) respectively showed the minimum and maximum feed viscosity and varieties 4 (14/215 CPS) and 1 respectively had the maximum and minimum viscosity of feces. The study showed that there was a significant (p<0. 05) differences between the varieties in metabolismable energy. The average of AME، AMEn، TME and TMEn of the 20 varieties were 2879/8، 2879/8، 2993/3 and 2993/3 kcal/kg respectively. Variety 2 had the minimum (2481/5، 2481/5، 2613/5، 2613/4 kcal/kg) and variety 15 had the maximum (3341/2، 3341/2، 3441/1، 3441 kcal/kg) metabolismable energy. There was no difference between the intact and cecectomised cokerols in the quantity of received ß-Glucan but the difference in metabolizable energy and fecal viscosity was significant (p<0. 05) in such a manner that the intect cockerels showed more metabolismable energy values and less facal viscosity than the caecectomized adult cockerels. The results showed that there was a significant (p<0. 05) differeces between hull-less barley، barley and wheat in viscosity and metabolizable energy. The viscosity of excreta from hull-less barley was more as compared to wheat (8. 39 vs 4. 34 cps). Metabolismable energy of wheat was greater than of hull-less barley and barley. It is concluded that hull-less barley can be used in the diet of poultry nutrition but more investigation should be paied on it in the plant breeding programs.
 • M.Vazirigohar, M.Dehghan-Banadaky Page 17
  Milk samples are monthly collected from each registered cow by Dairy Herd Improvement (DHI) center to analyze milk components. Adequate air bubbling through the milk in an on-farm weigh jar requires ensuring homogeneity before taking representative samples. This experiment was conducted to determine the effect of air bubbling time on milk fat percentage. The milk samples (n=960) were taken from 120 lactating Holstein cows at second meal of milking during 2 sequential days. After each cow milking، the sampler valve was opened to allow air to enter and mix the milk. Four samples serially were taken from the same weigh jar at 0، 10، 20 and 30 seconds air bubbling. Milk components were determined at DHI laboratory. The results showed، least square means of milk fat percentage was lower (p<0. 01) for control group (2. 58±0. 076) compare to the others. There were not significant differences between 10، 20، 30 seconds air bubbling (3. 5±0. 074، 3. 57±0. 074 and 3. 66±0. 074، respectively). There were no differences between air bubbling times when a weigh jar contains lower than 6 kg milk. In conclusion، 10 seconds air bubbling through the milk in a weigh jar could be enough before milk sampling.
 • L.Bornaei, M. Abedi Page 22
  This experiment was conducted to determine the effect of different levels of sodium bicarbonate and potassium bicarbonate (0. 5،0. 7،1% in dite) on performance broilers at cyclic heat stress (18-330c). 420 commercial broiler (male and female) at 21 day–old for four weeks were randomly allocated to 7 dietary treatment. The experiment followed a compeletly randomized design with seven treatments and three replicate (21 plot) in which 20 chicks were reared on the litter. Weight gain، feed intake، feed conversion، final weight and abdominal fat percentage were significantly different (P<0. 05) among treatments. dietary supplement of NaHCo3 gave significantly (P<0. 05) better feed conversion، weight gain، feed intake and final weight than supplement of Potassium bicarbonate (KHCO3).
 • M. A. Abbasi, I. Aghaii Page 30
  In the present study، the effect of incomplete sire’s pedigree on variance component، genetic parameters and accuracy of selection for a quantitative trait in sheep were studied using computer simulation. Two populations with heritability’s of 0. 15 and 0. 30 for a hypothetic quantitative trait were simulated. Data including animal ID، Sire ID، Dam ID، phenotypic values، additive genetic values and environmental values were saved for two populations. Sire numbers were deleted with proportions of 0، 10، 20، ….. ، 100 percentage of total pedigree. Deletion of sire numbers were done randomly and sequentially and the resulted files in each case were saved. In order to estimation of variance components and genetic parameters and prediction of breeding values، data were analyzed with simple animal model using DFREML package. In population 1 (h2=0. 15) and the case of random deletion، phenotypic variance was approximately constant as the deletion percentage of sires increased. Additive genetic variance decreased and error variance increased partially. Consequently، h2 reduced، but the changes were not significant (P>0. 05). The accuracy of selection () were significantly reduced from 0. 666 (complete pedigree) to 0. 483 (without sires pedigree). The trend of variance components and heritability’s in population 2 (h2=0. 30) were the same as population 1، but the changes of heritability’s were significant. The accuracy of selection () were significantly reduced from 0. 850 (complete pedigree) to 0. 685 (without sires pedigree) in population 2. In case of sequential deletion of sire’s pedigree، the trend of variance components and heritability was approximately constant in population 1. The estimates of heritability were non significantly reduced based on increasing of deletion percentages of sire’s pedigree. Generally، the results of this study showed that the amount of sire’s pedigree deletion affected variance components، heritability and the accuracy of selection.
 • S. A. Hosseini, M.Zaghari, H.Lotfolahian Page 38
  An experiment was conducted to determine the sulfur amino acid (SAA) requirement for broiler breeder in peak of egg production. The experiment was carried out in Babolkenar pure line breeding center with 196 broiler breeder hen. The experimental groups were consisting of 6 levels of methionine (0. 2، 0. 25، 0. 3، 0. 35، 0. 4 and 0. 45%)، in 4 replicate with 8 hens in each replicate from 25 to 35 weeks. The hens were selected according to body weight (2932±15) for maximum uniformity in treatments groups. Amino acid profile and protein of ingredients were analyzed and these results were used for diet formulation. The diets form was plate. The results showed that different level of methionine had no significant effects on egg weight، double yolk eggs، small and settable egg (p>0. 05). Egg production (%)، egg mass (g/h/d) and feed conversion had a significant different (p<0. 05). Two-slope، quadratic broken-line analysis were used for determination of requirement. Broken line regression analysis indicated the methionine requirement for egg mass (g/h/d)، feed conversion and settable egg (%) were 424،429 and 476 (mg/d) respectively. According to result sulfur amino acid requirement for egg mass (g/h/d)، feed conversion and settable egg (%) were 843،848 and 894 (mg/d) respectively. According to result methionine requirement for egg mass (g/h/d)، feed conversion and settable egg (%) were 0. 26، 0. 266 and 0. 296 percentages in diet respectively.
 • M. Hassanii Moghadam, H. Darmani Kuni, S. Ghazi, K.Taherpour, F. Fatehnia Page 47
  Due to growing concerns about antibiotic resistance and a ban for antibiotic growth promoters، this study was conducted in order to determine the effects of two types of prebiotic components as alternatives to antibiotics on growth performance and carcass characteristics of male broiler chickens. A total of 192 male broiler chicks (day-old Hubbard strain) were distributed into a completely randomized design. Experimental treatments (8 treatments with three replicates and 8 birds in each replicate) were: one control diet (without any growth promoter)، one level of antibiotic virginiamycin، and two types of low-digestible carbohydrates ingredients including inulin (1. 5، 3 and 4. 5 % of the diets) and mannan-oligosaccharide (MOS، 0. 1، 0. 2 and 0. 3 % of the diets). For 6 weeks، the birds were fed ad libitum with the mash feed mixtures. Mean body weight and feed intake were recorded weekly. At the end of experiment (on days 43)، two birds were randomly selected from each pen and individually weighed and slaughtered. Then، carcass weight and weight of gastrointestinal parts (including: pancreas، gizzard، liver، proventriculus، heart، intestine and abdominal fat pad) were determined. The SAS General Linear Models (GLM) procedure was used for statistical analysis of data. Based on the results of this experiment، the most feed consumption was related to the inulin-supplemented birds. The highest and the lowest feed consumption were related to the birds fed diets with 4. 5% inulin and 0. 3% MOS، respectively (P<0. 001). Inulin- supplemented birds also had greater body weight gain compared to the control and the birds fed diets supplemented with MOS (P<0. 001). Diets supplementation with inulin led to an improvement in feed conversion which was statistically significant (p<0. 05). There was statistically significant differences between dietary treatments based on abdominal fat pad percentage (p<0. 05). Chicks fed diets supplemented with inulin had significantly lower amounts of abdominal fat pad deposition (p<0. 05). The relative weight of ileum and jejunum (g/cm of segment length) were higher in chicks fed inulin-supplemented diets (p<0. 05).
 • T. Tanha, M. Zahedifar, E. Mahjoubi Page 57

  The study was conducted to investigate the effect of urea treatment method of wheat straw on degradability، digestibility and the fattening performance of male calves fed treated straw. In a completely randomized experiment with 3 treatments، 18 Holstein bulls (with average body weight 224. 72 ± 20. 45 kg) was assigned to 1 of 3 treatments: 1) 40% normal untreated straw; 2) 40% whole bale treated straw with 5% urea (WSBP); or 3) 40% chopped straw treated with 5% urea (OSBP). The average DM degradability of untreated and treated straw at zero time was 16، 20 and 22%، respectively that were significantly different (p<0. 05) between the treatments. The treatment resulted in a significant increase (p<0. 05) in effective rumen degradability of DM at various outflow rates. The average apparent digestibility of DM was 44. 9، 48. 4 and 48. 8% in treatments 1، 2 and 3 respectively that was not significantly different between treatments. The average daily gain (698، 881 and 882 g/d، respectively) and daily DMI (8. 8، 10. 2 and 10 kg/d، respectively) were significantly (p<0. 05) higher for WSBP and OSBP compared with un-treated straw diet. Further، the required time to achieve 200 kg weight gain reduced. In general، considering the similar results of treating straw on the diet digestibility and animals performance، and being easy of whole bale straw treating، this method is recommended for farmers.

 • M., Alipanah, Z. Amiri Page 66
  The present research was conducted to identify polymorphism of 5 microsatellite markers including: MCW5، MCW16، MCW18، ADL210 and ADL225 in Sistan native chickens. Thirty individuals were randomly selected in Sistan region. All loci deviated from Hardy-Weinberger equilibrium (0. 05). In this population، MCW5 and ADL225 loci had the lowest (0. 7448) and the highest (0. 8210) heterozygosity، respectively. Within populations، the average observed heterozygote frequency was 0. 7860. ADL225 and MCW5 loci had shown the highest (0. 79) and the lowest (0. 70) of PIC، respectively. Results of this study show that ADL225 had the lowest PI (0. 004386) and the highest PD (0. 9957) and MCW5 had highest PI (0. 008) and the lowest PD (0. 992). These results suggest that the Sistan native chicken has the property genetic diversity and this good level of diversity will contribute to breeding programs.
 • S. A. Hosseini, M. Mohiti-Asli, H. Lotfollahian, H. Hosseini Page 74
  Two experiments were conducted to evaluate the nutritive value of white mulberry (Morus alba) fruits waste and its use in broilers nutrition. In first experiment protein، gross energy، ash، ether extract، crude fiber، calcium and phosphorus of white mulberry fruits were measured، then in a trail the apparent metabolisable energy (AME)، apparent metabolisable energy corrected to nitrogen retention (AMEn)، true metabolisable energy (TME) and true metabolisable energy corrected to nitrogen retention (TMEn) content of some feed stuff for poultry were determined by Sibbald (1989) methods. The result showed that mulberry fruits can be used as an energy sources. The AME، AMEn، TME and TMEn of its were 3104، 3255، 4096 and 3976 Kcal / Kg dry matter respectively. Second experiment consist of 4 treatments (0، 5، 10، 15 % mulberry fruits) and 4 replicates. A total of 400 day-old chicks were randomly assigned to 16 litter floor pens. The diets formulated according to cobb 500 nutritional recommendation guideline for broiler chickens. In experimental period (7-42 days) feed consumption (g/d)، mortality (%)، weight gain (g/d) and feed conversion were measured weekly. Finally at the age of slaughter (42d) 2 chicks were selected randomly from each replicate and then carcass quality، carcass weigh، breast، leg، abdominal fat، liver، kidney and heart were measured. The results showed that using different level of mulberry fruits had no significant effect on feed intake. Weight gain (g/d) in 5، 10 and 15 % mulberry fruits groups were 19. 52، 6. 98 and 17. 41 % lower than controls. According to result، control group had the best feed conversion in comparison with other groups (p<0. 05). The livability carcass، leg، breast، heart and abdominal fat didn’t affect by level of mulberry. When the level of mulberry fruits increased، kidney weight was increased and its percentage for 15% mulberry was 0. 969 vs. 557 in control groups. With increasing of mulberry fruits، liver weight was increased.