فهرست مطالب

علوم و مهندسی سطح ایران - پیاپی 11 (1390)
 • پیاپی 11 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکبر اسحاقی، حمید رضا قاسمی منفرد راد، رضا تقی آبادی صفحات 1-10
  در این تحقیق تاثیر آهن و منگنز بر رفتار سایشی آلیاژ 332F مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مقادیر مختلف آهن شامل 7/0، 2/1 و 8/1 درصد به ترکیب آلیاژ پایه افزوده گردید و بهسازی آلیاژها از طریق افزودن مقادیر مناسب منگنز به ترکیب آلیاژها صورت پذیرفت. آزمایشهای سایش در دمای محیط، تحت چهار بار اعمالی 20، 30، 40 و N80 در سرعت m/s5/0 و مسافت لغزش m1000 متر به روش پین روی دیسک انجام شدند. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر ترکیبات غنی از آهن بر خواص تریبولوژیکی به ابعاد، مورفولوژی و نحوه توزیع این ذرات در زمینه آلیاژ وابسته است. در شرایط بهسازی نشده بهترین خواص تریبولوژیکی و مکانیکی در آلیاژ حاوی 7/0 درصد آهن مشاهده می شود و افزودن مقادیر بیشتر آهن موجب شکل گیری ترکیبات درشت صفحه ای شکل در زمینه و افت قابل ملاحظه مقاومت سایشی می شود. این در حالی است که پس از بهسازی آلیاژ توسط منگنز خواص تریبولوژیکی آلیاژ به میزان قابل توجهی بهبود یافته و بهترین خواص سایشی در آلیاژ حاوی 8/1 درصد آهن مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: آلیاژ F332 آلومینیم، سیلیسیم، ترکیبات غنی از آهن، خواص مکانیکی، سایش، پین روی دیسک
 • کامران امینی، سعید ناطق، علی شفیعی، احمد رضائیان صفحات 11-24
  در این تحقیق تاثیر دمای عملیات زیرصفر بر سختی، ریز ساختار، مقاومت سایشی و درصد آستنیت باقیمانده در فولاد 2304/1 بررسی گردید. بدین منظور از دو دمای زیرصفر: 80- درجه سانتیگراد به عنوان دمای زیرصفر سطحی و 196- درجه سانتیگراد به عنوان دمای زیرصفر عمیق استفاده گردید. نتایج نشان داد عملیات زیرصفر باعث افزایش در سختی و کاهش در مقدار آستنیت باقیمانده در مقایسه با عملیات حرارتی متداول می گردد. همچنین افزایش در مقاومت سایشی برای عملیات زیر صفر سطحی و زیر صفر عمیق نسبت به عملیات کوئنچ- تمپر بترتیب در حد 5 تا12% و 37 تا 52% می باشد. مطالعه سطح سایش و محصولات سایش نشان داد که مکانیزم غالب در سایش، چسبان می باشد. در عملیات زیرصفر عمیق تعداد کاربیدها افزایش و سایز کاربیدها کاهش می یابد. بنابراین عملیات زیرصفر عمیق باعث افزایش نیروی محرکه در هسته گذاری کاربیدها می شود. همچنین دمای شروع و پایان استحاله مارتنزیتی در فولاد مذکور با انجام آزمایشهای دیلاتومتری مشخص گردید. نتایج نشان داد دمای شروع (MS) و پایان (MF) استحاله مارتنزیتی در این فولاد بترتیب 254 و 90- درجه سانتیگراد است.
  کلیدواژگان: عملیات زیرصفر، فولاد 2304، 1، مقاومت سایشی، دیلاتومتری
 • مهنازتفضلی، محمود منیر واقفی، مهدی صالحی صفحات 25-31
  در این پژوهش برای بهبود سختی و مقاومت به خوردگی سطح، پوشش الکترولس نیکل-فسفر بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 اعمال گردید. آزمون خوردگی پلاریزاسیون قبل و بعد از پوشش دهی روی آلیاژ پایه بدون پوشش و پوشش داده شده در محلول 5/3درصد وزنی کلرید سدیم انجام شد و سختی پوشش و آلیاژ پایه قبل و بعد از عملیات حرارتی اندازه گیری شد. بررسی های میکروساختاری و مورفولوژی سطح با استفاده از آنالیز فازی XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پوشش های الکترولس کم فسفر دارای ساختار نانو کریستالی و سخت هستند و سختی آنها با افزایش دما طی عملیات حرارتی به دلیل تشکیل فاز Ni3P افزایش می یابد، هرچند سختی منیزیم پایه به دلیل رشد دانه کاهش و نرخ خوردگی پوشش افزایش می یابد. به همین خاطر بهترین محدوده برای عملیات حرارتی آلیاژ های منیزیم c ̊230-270 می باشد. عملیات حرارتی در این محدوده دمایی موجب افزایش سختی پوشش به میزان HV 110 و کاهش سختی پایه تنها به میزان 14BHN می شود.
  کلیدواژگان: الکترولس نیکل، عملیات حرارتی، سختی، مقاومت خوردگی، منیزیم AZ31
 • مژگان مهدی زاده رخی، حسین عشقی صفحات 33-38
  در این تحقیق سه نمونه از لایه های نازک اکسید قلع خالص را که به روش اسپری پایرولیزیز بر روی زیرلایه شیشه لایه نشانی شده اند مورد مطالعه قرار دادیم. اینها به عنوان حسگر گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن استفاده می شوند. طیف عبوری لایه ها حاکی از نازکی لایه ها در محدوده نانومتری (nm 200-150)، و طیف XRD نشانگر تغییر سمتگیری بسبلوری از (200) به (110) می باشد که این تغییر سمت گیری بلوری به دلیل تغییر ضخامت لایه ها می باشد. همچنین ابعاد بلورکها از 31 تا 5/22 نانومتر کاهش یافته است. حساسیت نمونه ها نسبت به ppm 2000 از این گازها نشان داد که دمای بهینه کاری در این نمونه ها برای گاز اکسیژن و دی اکسید کربن به ترتیب C◦170 و C◦180 می باشد. علاوه بر این دریافتیم نمونه با پایین ترین ضخامت (nm 150) که از کوچکترین ابعاد بلورکی (nm 5/22) برخوردار بوده و سمتگیری ترجیهی در آن (110) است و حساسیت آن برای گاز اکسیژن بیشتر از دی اکسید کربن است.
  کلیدواژگان: لایه های نازک، اکسید قلع، اسپری پایرولیزیز، حسگر گاز، اکسیژن، دی اکسید کربن
 • علی گلالی، شهرام سلیمانی، سید محمد الهی، طیبه قدس الهی، هادی زهرابی، محمد علی وساقی، محمد احمدی راد، عزیزاله شفیع خانی، آذین احمدپوریان صفحات 39-43
  هدف از این تحقیق ساخت نانوذرات مس- نیکل با اندازه های مختلف، به منظور بررسی خواص کاتالیستی، مغناطیسی و حسگری این نانوذرات می باشد. بنابراین نانو ذرات هسته-پوسته ای مس- نیکل در بستر لایه نازک کربنی به روش همزمان انباشت بخار شیمیایی و کند وپاش پلاسمای امواج رادیویی از هدف مس و نیکل در محیط گاز استیلن ساخته شد. ابتدا نانو ذرات مس در بستر کربنی آماده شدند. سپس لایه نیکل با ضخامت های مختلف روی آن ساخته شد. ساختار کریستالی و توپوگرافی سطح به ترتیب توسط آنالیزهای طیف پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد. آنالیز XRD بر تشکیل نانو ساختار مس، اکسید مس، نیکل و اکسید نیکل دلالت دارد. اندازه نانو ذرات مس به دست آمده از روابط شرر و ویلیام سون با استفاده از نتایج XRD مقایسه شدند. نتایج تخمینی ویلیام سون با اندازه نانو ذرات در تصاویر AFM همخوانی خوبی دارد.
  کلیدواژگان: نانوذرات مس، نیکل، RF، PECVD، AFM و XRD
 • غلامرضا نبیونی، لیلا عقلی مقدم، اکبر زنده نام، علی اکبر فراشیانی صفحات 45-56
  تغییر ضریب شکست نور در نوار باریکی از سطح مواد نوری مناسب، موجبرهای نوری را نتیجه می دهد. یکی از مشهورترین روش های ساخت این موجبرها، نفوذدهی عناصر فلزی مناسب نظیر روی در نوار باریکی از سطح بلور نیوبات لیتیم است؛ پایداری خواص ویژه نیوبات لیتیم در اثنای دست یابی به بهینه شرایط نفوذ، از اهمیت بسیار برخوردار است. اهداف این تحقیق عبارتند از عملی نمودن نفوذ حرارتی روی در زیرلایه نیوبات لیتیم در بهترین شرایط دما و زمان (نسبت به تحقیقات گزارش شده قبلی) و بررسی مکانیزم نفوذ و مطالعه تاثیرات نفوذ بر خواص بلوری، نوری و مورفولوژی سطح بلور پایه نیوبات لیتیم، لذا ابتدا لایه ای از روی به ضخامت nm150 به روش کندوپاش مگنترون DC با دمای زیرلایه oC127 بر سطح بلور نیوبات لیتیم لایه نشانی شد. سپس به مدت min10 در دمای oC450 در هوای آزاد اکسایش یافت و در نهایت، در بازه ای از دما و زمان های مختلف به روش حرارتی به درون بلور نیوبات لیتیم نفوذ داده شد. نتایج آنالیزها حاکی از آن بود که با بکارگیری روش کندوپاش مگنترون DC در لایه نشانی و اتخاذ تدابیری نظیر افزایش دمای زیرلایه پیش از انباشت و نیز اکسایش لایه ی انباشتی پیش از نفوذ؛ سرانجام تمام مقدار روی، بعد از حرارت دهی به مدت min180 در دمای oC750 به درون ساختار بلور نیوبات لیتیم نفوذ کرده که نسبت به دما و زمان های گزارش شده در تحقیقات مشابه به مراتب بهتر و عملی تر است. از سوی دیگر، بلور نیوبات لیتیم در محدوده دما و زمان های بکار رفته از پایداری خوبی در ماهیت بلوری و خواص نوری برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: نفوذ حرارتی، نیوبات لیتیم، روی، پس پراکندگی راترفورد، اسپکتروفوتومتری
 • رضا ثابت داریانی، نرگس صادق بیگی صفحات 57-65
  نانو ذرات Siبه روش تبخیر با باریکه بر روی زیر لایه p-Si(111)در زاویای °0، °75 و °85 ساخته شد. مقاومت سطحی نمونه ها به روش ون در پاو اندازه گیری و با نمونه زیر لایه سیلیکان مقایسه شد. نتائج نشان داد به علت افزایش زاویه از °75 به °85 نانو ذرات سیلیکان با تخلخل بیشتری شکل می گیرند در نتیجه نمونه °85 توانایی حمل جریان بیشتر در ولتاژ های مشابه از خود نشان می دهد. این در حالیست که مساحت سطحی و در نتیجه مقاومت سطحی نمونه °75 به مراتب بزرگتر از °85 و نمونه °85 به مراتب بزرگتراز زیر لایه سیلیکان می باشد.مورفولوژی سطحی و تصویر سطح مقطعی فیلمها با استفاده از SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه با تخلخل بیشتر دارای مقاومت سطحی کمتر می شود. همچنین مشخصه I-V پیوندگاه nSi/p-Si(111) مورد بررسی قرار گرفت. این پیوندگاه دارای رفتار غیر خطی الکتریکی و دیود گونه می باشد.
  کلیدواژگان: روش نهشت GLAD (glancing angle deposition)، نانو ذرات Si، مقاومت سطحی، تخلخل
 • ایرج کاظمی نژاد، مرجان ذاکرین صفحات 67-75
  در این تحقیق فیلم های بس لایه ای فلزی Co-Cu/Cu با زوج لایه های نانومتری و با استفاده از روش الکتروانباشت در محلولی حاوی سولفات مس و سولفات کبالت بر زیرلایه بس بلور Ti با بافت های قوی (101) و (103) و (001) با مقادیر مختلف پارامترهای رشد مانند ولتاژ انباشت، ضخامت کل و دمای الکترولیت تهیه شدند. سپس نانو ساختار فیلم های تهیه شده توسط دستگاه پراش پرتویX و ریخت شناسی آن ها توسط میکروسکپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پراش X نمونه ها نشان داد که بس لایه ها دارای ساختار fcc با بافت قوی (111) می باشند. تصاویر SEM نمایانگر رشد ستونی Cu در نمونه ها است. همچنین در بس لایه هایی که تحت ولتاژ انباشت Co منفی تری رشد نموده اند، اندازه دانه ها و ارتفاع ستون های Cu کاهش می یابد. با ازدیاد ضخامت کل اثر نا هماهنگی شبکه ای بین لابه و زیر لایه کمتر مشاهده گردید. در نتیجه با افزایش دمای الکترولیت اندازه دانه های سطحی بس لایه های تولید شده و هم چنین میزان ناخالصی اتم های S در این بس لایه ها افزایش نسبی دارند.
  کلیدواژگان: الکتروانباشت، بس لایه Co، Cu، Cu، پارامترهای رشد، نانوساختار
 • مصطفی سلحشور، کوروس حمزه، علی اصغر زواریان صفحات 77-85
  در این مقاله با بهینه سازی پیکربندی اجزای مغناطیسی کاتد کندوپاش مگنترون تخت گرد توسط نرم افزار اجزای محدود ANSYS، یک طرح جدید برای چیدمان قطعات مغناطیسی کاتد پیشنهاد شده است. در این طرح با مایل قرار دادن آهنربای کناری نسبت به سطح هدف و بکارگیری یک مهار در زیر آن، خطوط شار مغناطیسی در ناحیه نسبتا وسیعی در بالای هدف موازی سطح آن شده است. علاوه بر این، یک نمونه کاتد بر اساس این طراحی ساخته و پارامترهای عملکردی آن اندازه گیری شده است. این پارامترها شامل بازدهی مصرف هدف و نرخ لایه نشانی است که در فشار 50 میلی تور و توان 1 کیلووات به ترتیب مقادیر 56 درصد و 16 نانومتر بر ثانیه برای آنها بدست آمد.
  کلیدواژگان: کاتد کندوپاش مگنترون، شبیه سازی میدان مغناطیسی، بهینه سازی میدان مغناطیسی، بازدهی مصرف هدف
 • مسعود دشتیانی صفحات 87-95
  مواد CuInTe2 و CuInSe2 از نوع مثبت (P) چند بلوری هستند که با افزودن درصدی اندیم به ترکیب عنصری این مواد، قابلیت رسانندگی آنها افزایش می یابد. با تغییر ضریبهای هال RH و تحرک هال، در دماها و میدانهای مختلف، دریچه ای در P-CuInTe2 مشاهده شده است. با افزایش دما به بیش ازk 170 و تغییر RH، فاصله بین سطح دانه ها بیشتر می شود. با افزودن درصدی اندیم به این لایه ها، ضریب هال در گستره های دمایی k 200-77 ثابت می ماند. در این مقاله نشان خواهیم داد که در ماده CuInSe2 -P که به صورت لایه هایی با ترکیب عنصری است، با افزودن اندیم به دمای بیش از k 150، فاصله میان سطح دانه ها بیشتر می شود. در این مقاله، مقادیر در لایه های یاد شده مورد مطالعه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: CuInTe2، CuInSe2، رسانندگی، ضریب هال، تحرک هال، اندیم
|
 • A. Eshaghi, H. M. Ghasemi, R. Taghiabadi Pages 1-10
  In the present study، the effects of iron and manganese on the tribological behavior of F332 alloy were investigated. Alloys with addition of 0. 7، 1. 2 and 1. 8wt% iron to the base alloy were prepared. The modification of the alloys was performed by proper additions of manganese. The pin-on-disk wear tests were carried out at room temperature under normal loads of 20، 30، 40، and 80 N، and sliding speed of 0. 5 m/s for sliding distance of 1000m. The results showed that the size and morphology of the iron-rich compounds greatly influenced the tribological behavior of the alloy. In the case of un-modified alloys، the alloy containing 0. 7wt% Fe، showed the best tribological and mechanical properties. Addition of higher amounts of Fe led to the formation of coarse، plate-like intermetallic compounds and، therefore، a considerable decrease in the wear resistance. The modification by manganese improved the tribological properties of the alloys and the highest wear resistance was obtained with the alloy containing 1. 8 wt% Fe.
 • K. Amini, S. Nategh, A. Shafyei, A. Rezaeian Pages 11-24
  In this study، the effect of temperature of cryogenic treatment on hardness، microstructure، wear resistance and percentage of retained austenite of 1/2304 steel were investigated. For this purpose، two different cryogenic temperatures were used: -80 ºC as the shallow cryogenic temperature and -196 ºC as the deep cryogenic temperature. The results revealed that cryogenic treatment، caused an increase in hardness and a decrease in the percentage of the retained austenite compared to the conventionally treated specimen. Shallow cryogenic (SCT) and deep cryogenic (DCT) treatments increased the wear resistance of 5 -12 % and 37-52 %، respectively. Moreover، the wear debris and worn surfaces showed that the dominant mechanism in the wear test was adhesive. In the case of deep cryogenic treated specimen، the number of carbides increased while the carbides size was decreased. It was considered that the deep cryogenic treatment increased the driving force for the nucleation of carbides. The martensitic transformation start and finish temperatures were also studied using dilatometry tests. The results showed that the start and finish temperatures of the martensitic transformation were 254°C and - 87°C، respectively.
 • M. Tafazoly, M. Monirvaghefi, M. Salehi Pages 25-31
  In this study، Ni-P coating on the surface of AZ31 Mg alloy was proposed by electroless plating due to improve in surface hardness and corrosion resistance. Electrochemical polarization test was done before and after coating on base alloy، with and without coating in 3/5wt%NaCl solution. The hardness of EN coating and base alloy also were evaluated before and after heat treatment، and surface morphology was studied by scanning electron microscopy (SEM). Also، microstructural changes were evaluated by X-ray diffraction (XRD) analysis. The results of this study showed that EN coatings with low phosphorus content were nano-crystalline and hard and the hardness of the coating could be increased with increasing temperature in heat treatment process، while the hardness of base alloy decreased due to grain growth and the rate of the corrosion increased. So the best range for Heat treatment of mg alloys was 230-270˚c. heat treatment in this range would increased 110 HV hardness of the coating and decreased only 14BHN hardness of the base alloy.
 • M. Ömahdizadeh Rokhi, H. Eshghi Pages 33-38
  In this research we have studied three samples of pure SnO2 thin films which are deposited by spray pyrolysis method on glass substrate. Oxygen and carbondioxide gas sensor were employed. The transmittance spectra of the samples showed that the thickness of the layers were within the nanometer scales (200-150 nm)، and XRD spectra showed that as the samples become thiner the preference orientation varies from (200) to (110). The this variation of orientations was due to the variation of their thicknesses. Also crystallites sizes were decreased from 31 to 22. 5 nm. The sensitivity of the samples to 2000 ppm of these gases showed that the optimum operational temperature in these samples was about 170°C and 180°C for oxygen and carbondioxide respectively. In addition we found that the sample with lowest thickness (150 nm) and crystallite sizes (~22. 5 nm) with preferential orientation of (110) had more sensitivity to O2 compare to CO2 gas.
 • A. Gelali, Sh. Solymani, M. Elahi, T. Ghodselahi, H. Zahrabi, M. A. Vesaghi, M. Ahmadi Rad, A. Shafiekhani, A. Ahmadpourian Pages 39-43
  In this research we fabricated different Cu-Ni nanoparticles in order to investigate their catalytical، magnetic and sensitivity of properties. Cu-Ni core–shell nanoparticles on carbon thin films were prepared by co-deposition of RF-sputtering and RF-PECVD. Samples containing Cu nanoparticle were grown on carbon substrate in attendance acetylene and then Ni layers with different thicknesses were grown over these Cu nanoparticles. Topography and atomic structure were investigated by atomic force microscopy (AFM) and X-ray diffraction (XRD)، respectively. XRD showed that Cu core nanocrystal and Ni shell nanocrystal were formed on these films. Average particle size of Cu nanoparticles that was estimated by Scherre and Wiliam-son formola were compared. AFM image had a good agreement with William-son results.
 • G. Nabiyouni, L. Aghlimoghadam, A. Zendehnam, A. Farashiani Pages 45-56
  One of the most popular and well-established techniques to fabricate low-loss optical waveguides is diffusing of metal ions into Lithium Niobate (LN) crystals. In this work we reported a 3-steps waveguide fabrication process، based on Zn diffusion into LN. First، a layer of Zn with the thickness of 150 nm was sputtered on a hot (127˚C) LN substrate. Then the Zn atoms were oxidized by annealing the sample at 450˚C for 10 min. Finally، thermal diffusion of Zn atoms into LN substrate took place in the different annealing temperatures and times. The aim of this work was to find an optimum diffusing temperature and time of Zn into the LN crystal. Structural and optical characterization of the prepared samples were carried out using XRD، RBS combined with channeling، SEM and double beam spectrophotometer. Our experimental results indicated that almost all of the Zn ions had been diffused into the LN crystal after annealing the sample at 750˚C for 180min. The comparative analyses using XRD، RBS combined with channeling and spectrophotometry، revealed a good stability in optical and crystal structure of LN. Optical transmission and band gap energy of the samples were found to vary with the amount of the Zn content، while in the purchased LN crystal، the band gap was about 4eV، it was dropped to around 2. 9eV after annealing the sample at 800˚C because of diffusing the Zn atoms into the LN crystal. This result promises an improvement on the LN conductivity، therefore an enhancement in its waveguide characteristic.
 • R. S. Dariani, N. Sadeghbeigi Pages 57-65
  Silicon nano particles were fabricated at angles، 0، 75 and 85 degrees on p-Si (111) wafer by evaporation method with electron beam. Sheet resistance of samples were measured by Van der Pauw method and compared with silicon wafer one''s. Results showed that by increasing angle from 75° to 85° silicon nano particles were formed by more porosity، therefore 85° sample can carry more current in similar voltages. Mean while surface area and sheet resistivity of 75° sample was more than 85° sample and also 85° sample was more than silicon wafer. Surface morphology and SEM surface picture were studied. Results showed that samples with more porosity had low sheet resistance. Also، I-V characteristic of nSi/p-Si (111) junction were reviewed. This junction had non linear electric and diode like behavior.
 • I. Kazeminezhad, M. Zakerin Pages 67-75
  Electrodeposited Co-Cu/Cu multilayered films with nano scale bilayer under different growth parameters such as deposition potential، total thickness، and electrolyte temperature were prepared from a bath of CuSO4 and CoSO4 on Ti polycrystalline with (101)، (103)، and (001) strong texture substrates. Nanostructure and morphology of the deposits were respectively studied using X-ray diffractometer and scanning electron microscope. The XRD results showed that the multilayers have fcc structure with (111) strong texture. It was found that the growth of Cu is columnar and under more negative Co deposition potential their grain size and height of the Cu column tend to be decreased. It was observed that when total thickness increases the effect of lattice mismatch between the film and substrate decreases. Finally، the surface grain size and also concentration of impurity atoms such as S relatively increase with increasing electrolyte temperature.
 • M. Salahshoor, K.Hamzeh, A. A. Zavarian Pages 77-85
  A new design for magnetic structure of a circular planar magnetron sputtering cathode has been proposed through optimizing the configuration of its magnetic components by means of finite element software، “ANSYS”. In this design، magnetic flux lines were collimated in a wide region above the target surface by setting lateral magnet oblique with respect to target surface and by applying a shunt below the target. In addition، according to this design، a cathode was fabricated and its operational parameters were measured. At a pressure of 50 mTorr and a dc power of 1kw، we obtained 56% and 16 nm/s for target utilization and deposition rate respectively، as the most important parameters.
 • M. Dashtiani Pages 87-95
  The Studies of the electrical properties for P-type thin films of CuInTe2 and CuInSe2 polycrystalline with the effect of excess Indium، Showed that conductivity and with the help of Hall coefficient RH and Hall mobility µH for different temperature at various gate field. It indicated that in P-CuInTe2، the variation of RH has been increased with temperature to grain boundary which started from 170 k by increasing few percent Indium to the stoichiometric charge. The value of Hall Co-efficient in the range of 77-200 k remained constant. By increasing few percent Indium to P-CuInSe2، the values of RH above 150 k due to increase of grain boundary distance. In this paper، Hall mobility values were studied.