فهرست مطالب

دانش علفهای هرز - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)

نشریه دانش علفهای هرز
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)

 • 124 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/05/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تکتم کبودی، رضا قربانی*، مهدی نصیری محلاتی، علی اصغر محمدآبادی، سرور خرم دل صفحه 1

  به منظور ارزیابی اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست های آلی بر جمعیت علف های هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. سه نوع کمپوست آلی (مرغی، گاوی و بقایای بستر قارچ) در سه مقدار (صفر، 20 و 40 تن در هکتار) و سه زمان مصرف (همزمان با کاشت، یک ماه بعد و نیمه اسفند ماه) بصورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با اختصاص نوع کمپوست، مقدار و زمان مصرف به ترتیب به کرت های اصلی، فرعی و فرعی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین تعداد گونه علف های هرز موجود در زیره سبز، گونه های پهن برگ بوداند. علف های هرز پاییزه شامل خاکشیر ایرانی و تلخ، گندمک، یولاف وحشی، شاهتره و درشتوک و علف های هرز بهاره آن شامل سلمه، هفت بند، سیزاب و تاجریزی بودند. تراکم تمام گونه های علف های هرز بجز گندمک و خاکشیر تلخ و نیز تراکم کل علف های هرز بطور معنی دار تحت تاثیر مقدار مصرف کمپوست قرار گرفت. بیشترین تراکم کل علف های هرز در تیمار مصرف کمپوست بستر قارچ و نیز مصرف در یک ماه بعد از کاشت مشاهده شد. اثر مقدار و زمان مصرف کمپوست بر زیست توده خشک علف های هرز معنی دار بود، بطوریکه کمترین زیست توده علف های هرز در شرایط مصرف کمپوست گاوی در نیمه اسفند ماه حاصل شد. با افزایش میزان مصرف کمپوست، زیست توده علف های هرز افزایش یافت. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که باتوجه به دسترسی آسان و مقرون به صرفه بودن کمپوست گاوی، مصرف این نوع کمپوست می تواند به کاهش تراکم علف های هرز در مزرعه زیره سبز کمک نماید.

  کلیدواژگان: زیره سبز، کود دامی، کمپوست بستر قارچ
 • اسماعیل ابراهیمی، سیدوحید اسلامی، عبادالله مویدی شهرکی صفحه 19
  به منظور بررسی اکولوژی جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه ساق ترشک و کوزه قلیانی، آزمایش هایی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در پاییز و زمستان 1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نور (نور/تاریکی و تاریکی مداوم)، دماهای متناوب شب/روز (5/10، 10/20، 15/25، 20/30 و 25/35 درجه سانتی گراد(، تنش شوری (صفر (شاهد)، 10، 20، 40، 80، 160، 320 و 640 میلی مولار)، تنش خشکی (صفر (شاهد)، 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- و 1- مگاپاسکال)، pH (چهار تا ده) و عمق کشت (صفر تا چهار سانتی متر) بودند. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذور ساق ترشک، تحت تاثیر شرایط نور/تاریکی و تاریکی مداوم قرار نگرفت. بذور ساق ترشک در دامنه وسیعی از دماهای متناوب تست شده در دو رژیم نور/تاریکی و تاریکی مداوم بیش از 85 درصد جوانه زدند و جوانه زنی آن در دمای 5/10 درجه سانتیگراد متوقف شد. بذور علف هرز کوزه قلیانی در دامنه دماهای متناوب 15/25 درجه سانتی گراد و پایین تر در دو رژیم نور/تاریکی و تاریکی مداوم بیش از 70 درصد جوانه زنی داشتند، اما در دماهای بالاتر از 15/25 درجه سانتی گراد جوانه زنی به خصوص در شرایط نور/تاریکی کاهش محسوسی داشت. بذور ساق ترشک و کوزه قلیانی تا شوری 160 میلی مولار بیش از 85 درصد جوانه زنی داشته و جوانه زنی آنها در پتانسیل اسمزی 8/0- مگاپاسکال به ترتیب 60 و 90 درصد بود. بذور ساق ترشک و کوزه قلیانی در دامنه pH چهار تا ده حدود 90 درصد جوانه زدند. عمق دفن بذر، سبز شدن گیاهچه های ساق ترشک و کوزه قلیانی را بطور معنی داری کاهش داد، به طوری که از عمق بیشتر از سه سانتی متر گیاهچه ای سبز نشد و حداکثر سبز شدن (به ترتیب 98 و 7/74 درصد) مربوط به بذوری بود که در سطح خاک در زیر سه لایه کاغذ صافی کشت شدند.
  کلیدواژگان: سبز شدن، شوری، خشکی، اسیدیته، عمق کشت
 • اسکندر زند، آرش رزمی، فاطمه بناء کاشانی، فهیمه نظری، جاوید قرخلو صفحه 33
  به منظور مقایسه روش ملکولی با روش های رایج برای تشخیص علف هرز یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، 17 توده مشکوک به مقاومت و یک توده حساس از طریق چهار روش غربال گیاه کامل در گلخانه، زیست سنجی گیاه کامل در گلخانه، زیست سنجی گیاهچه در پتری و روش مولکولی dCAPS مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده بین آزمایش غربال گیاه کامل در گلخانه، زیست سنجی گیاه کامل در گلخانه و زیست سنجی گیاهچه در پتری همخوانی کامل برقرار بود. البته درجه مقاومت محاسبه شده توده ها در روش زیست سنجی بذر به دلیل تفاوت شرایط آزمایش، پایین تر از روش زیست سنجی گیاه کامل در شرایط گلخانه ای بود. آزمایش های مولکولی برای تشخیص موتاسیون در موقعیت 1781 (Ile1781Leu) و 2041 (Ile2041Asn) آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز نیز حاکی از آن بود که از بین 17 توده یولاف وحشی مقاوم به علف کش، علت مقاومت 8 توده (44 درصد از توده های مورد مطالعه) جهش در موقعیت 1781 بود و در هیچ یک از توده ها جهش در موقعیت 2041 مشاهده نشد. در مجموع به نظر می رسد در بیوتیپ هایی که در آزمایش از طریق روش های رایج مقاوم، ولی در آزمایش ملکولی حساس تشخیص داده شدند، جهش در نقطه دیگری اتفاق افتاده است و یا مکانیزم مقاومت آنها مبتنی بر متابولیسم است.
  کلیدواژگان: علف های هرز باریک برگ، بازدارنده های ACCasc، سنجش گیاه کامل، زیست سنجی، بذر
 • ابراهیم ایزدی، محمدحسن راشد محصل، قدریه محمودی، معصومه دهقان صفحه 53
  به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی نخود، لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه فرنگی به بقایای علف کش سولفوسولفوران در خاک، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار دردانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل گیاهان زراعی (نخود، لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه فرنگی) و غلظت های شبیه سازی شده علف کش آپیروس در خاک (0، 12/0، 3/0، 6/0، 2/1، 4/2 و 6/3 میکروگرم در کیلوگرم خاک) بودند. یک هفته پس از ظهور گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین و 30 روز بعد از سبزشدن درصد بقا و زیست توده اندام هوایی و ریشه آنها اندازه گیری شدند. برای ارزیابی پاسخ گیاهان مورد مطالعه، پس از تجزیه واریانس داده ها، پاسخ گیاهان مذکور به بقایای علف کش سولفوسولفوران از طریق برازش زیست توده اندام هوایی به معادله لگاریتمی سیگموئیدی 4 پارامتری و محاسبه غلظت لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده انجام شد. نتایج نشان دادند که درصد سبز شدن، بقا و زیست توده تولید شده ریشه و ساقه گیاهان مورد مطالعه تحت تاثیر معنی دار بقایای سولفوسولفوران قرار گرفت. با افزایش غلظت سولفوسولفوران در خاک پارامترهای مذکور در تمام گیاهان به طور معنی داری کاهش یافت. در کمترین غلظت سولفوسولفوران، متوسط تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب، 30/19 و 93/24 درصد و در بیشترین غلظت آن 00/92 و 20/92 درصد بود. بر اساس نتایج آزمایش، گیاهان مورد مطالعه حساسیت متفاوتی به بقایای سولفوسولفوران داشتند. بطوری که بیشترین (3/75 و 96/79 درصد) و کمترین (40/54 و 00/42 درصد) تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب در گوجه فرنگی و چغندرقند مشاهده شدند. بر اساس شاخص ID50 نخود، لوبیا و ذرت (05/0 میکرو گرم در کیلوگرم خاک) و گوجه فرنگی (008/0 میکرو گرم در کیلوگرم خاک) به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین گیاهان زراعی به بقایای سولفوسولفوران در خاک بودند. با توجه به نتایح حاصل اثرات بقایای سولفوسولفوران درگیاهان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط بقایای آن در خاک رخ می دهد. بر اساس شاخص ID50 گیاهان زراعی مذکور از نظر حساسیت به بقایای سولفوسولفوران به صورت: گوجه فرنگی> چغندرقند> کلزا> عدس> ذرت= لوبیا= نخود، طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: چغندر قند، ذرت، عدس، کلزا، گوجه فرنگی، لوبیا، نخود
 • اصغر رحیمی، مجید آقاعلیخانی صفحه 65
  به منظور بررسی کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و همچنین بررسی الگوی توزیع ماده خشک و سطح برگ در کانوپی ذرت در شرایط رقابت با تاج خروس آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1380 انجام شد. در این آزمایش اثر پنج تراکم تاج خروس (0، 3، 5، 8 و10 بوته در متر ردیف) و سه زمان سبز شدن آن (همزمان با ذرت، در مرحله 2-3 برگی ذرت، مرحله 4-5 برگی ذرت) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تشدید رقابت بین گونه ایی در اثر رویش همزمان تاج خروس و ذرت، به طور معنی داری باعث هدایت بخش عمده ای از سطح برگ و وزن خشک ذرت به طبقات بالای کانوپی شد و همچنین در این تیمار به علت کاهش معنی دار شاخص سطح برگ ذرت و افزایش سطح برگ تاج خروس میزان کارایی استفاده از نورکاهش و ضریب خاموشی درطبقات پایینی کانوپی افزایش یافت. هرچه تراکم تاج خروس بیشتر و فاصله زمانی بین رویش علف هرز و ذرت کمتر شد، افزایش ضریب خاموشی شدیدتر گردید، به طوری که بیشترین مقدار این صفت (65/0) در تیمار ظهور همزمان تاج خروس با ذرت بدست آمد. افت عملکرد ذرت دراین تیمار 34 درصد بود که با تاخیر رویش تاج خروس تا مرحله 3-2 برگی و 5-4 برگی ذرت به ترتیب به 25 و 12 درصد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت کاهش خسارت علف های هرز در مزرعه ذرت، کنترل علف های هرز تا مرحله 4-5 برگی ذرت که همراه با افزایش سرعت رشد ذرت می باشد، ضروری است.
  کلیدواژگان: رقابت، درصد افت عملکرد، شاخص برداشت، تاج خروس
 • زهره آقاجانی، اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، محمد جواد میرهادی صفحه 79
  به منظور بررسی مقاومت هشت توده یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مشکوک به مقاومت جمع آوری شده از مزارع گندم استان خوزستان به علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون، آزمایش های زیست سنجی گیاه کامل و زیست سنجی بذر (غربالگری و دز- پاسخ) انجام شد. این آزمایش طی سال های 1388 و 1389 در بخش علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. چهار هفته پس از مصرف علف کش در آزمایش غربال در گلدان با دز توصیه شده و در دز-پاسخ با دامنهدز 1 تا 32 برابر دز توصیه شده در مرحله دو تا چهار برگی، اندازه گیری درصد وزن تر، وزن خشک، و تعداد گیاه زنده مانده، و نمره دهی چشمی انجام شد. در زیست سنجی بذر در پتری، هفت روز پس از تیمار بذرهای جوانه زده توده حساس با علف کش، با اندازه گیری طول اندام هوایی دز تفکیک کننده را تعیین و سپس در آزمایش های غربال گری و دز-پاسخ واکنش کلیه توده ها نسبت به آن سنجیده شد. در این آزمایش، مقاومت چهار توده KHI، KHB، KHC، و KHA بر اساس روش ادکینز و روش موس مشخص شد. این نتایج در آزمایش زیست سنجی بذر در پتری نیز تایید شد. بنابر نتایج این آزمایش، نخستین مقاومت یولاف وحشی به علف کش شوالیه(مزوسولفورون + یدوسولفورون) در کشور به ثبت رسید.
  کلیدواژگان: بازدارنده های ALS، مقاومت به علف کش، گندم
 • فاطمه بنا کاشانی، حمید رحیمیان مشهدی، اسکندر زند، حسن علیزاده، محمدرضا نقوی صفحه 95
  مقاومت عرضی 13 توده یولاف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) جمع آوری شده از استان خوزستان به علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز) (ACCase با استفاده از روش های مختلف در سال 89-1388 در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه هپزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش جداگانه ای به منظور تعیین علف کش های جایگزین برای کنترل توده های مقاوم صورت گرفت. آزمایش ها شامل: غربال توده ها، واکنش به دز توده ها در برابر علف کش کلودینافوپ- پروپارژیل، واکنش توده ها به گروه های مختلف شیمیایی علف کش های بازدارنده ACCase و تاثیر علف کش های گروه های مختلف بر توده های مقاوم بود. در بررسی روش های مختلف مشخص گردید که درصد کاهش وزن تر و درصد خسارت بر اساس ارزیابی چشمی بهترین صفات برای ارزیابی توده ها از نظر مقاومت و میزان تاثیر علف کش ها می باشند. بررسی مقاومت عرضی توده ها نیز نشان داد که توده های مورد بررسی از نظر مقاومت به گروه های مختلف علف کشهای بازدارنده ACCase الگوهای متنوعی داشتند. نتایج بدست آمده از بررسی تاثیر علف کش های مختلف نیز نشان داد که علف کش های بازدارنده استولاکتات سینتاز مورد بررسی (یدوسولفورون+مزوسولفورون+ مفن پیر دی اتیل، سولفوسولفورون+ متسولفورون و یدوسولفورون+مزوسولفورون + مفن دی اتیل) توانستند کنترل خوبی بر توده های مقاوم داشته باشند. بویژه تاثیر کنترلی علف کش یدوسولفورون+مزوسولفورون + مفن دی اتیل بر توده های مقاوم بسیار قابل توجه بود بطوری که این علف کش توانست 80% توده های مقاوم را در حد خوب یا مطلوب و 20% را کمی مطلوب کنترل کند.علف کش های پینوکسادن و مخلوط پینوکسادن+ کلودینافوپ-پروپارژیل نیز توده های مقاوم را در حد کمی مطلوب کنترل کردند، اما به دلیل اینکه در بسیاری از توده ها نشانه های مقاومت پدیدار شده است و شایدکارایی علف کش کاهش یابد، بهتر است در استفاده از آنها دقت لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: استولاکتات سینتاز، پینوکسادن، سولفوسولفورون، متسولفورون، علف کش جایگزین، گندم، یدوسولفورون، مزوسولفورون، مفن دی اتیل
 • فاطمه شاهوردی، منصور منتظری، مرجان دیانت صفحه 113
  این پژوهش برای تعیین تاثیر کیفیت آب مورد استفاده جهت تهیه محلول علف کش های دارای بنیان اسیدی ضعیف و اثر آن روی کنترل علف هرز زردخار[Picnomon acarna (L.) Cass]، به عنوان گیاه محک، در گندم و کلزا، در سال 1388 در گلخانه بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه گیاه پزشکی کشور انجام شد. میزان کاربرد علف کش های مورد آزمایش که شامل کلوپیرالید، گلیفوسیت و آمیخته تو، فور-دی + ام ث پ آبودند، به ترتیب به نسبت 24/0.، 64/2 و 72/0 کیلوگرم معادل اسید در هکتار کالیبره شدند. هر علف کش بصورت محلول در آب حاوی سولفات آمونیوم در غلظت های صفر، 2، 4 یا 8 درصد، روی گیاهان مورد نظر در مراحل اولیه رویشی پاشیده شدند. سولفات آمونیوم، به موازات افزایش غلظت آن، موجب افزایش هدایت الکتریکی (EC) و کاهش pH محلول علفکش ها شد. افزودن سولفات آمونیوم به علف کش های گلیفوسیت و کلوپیرالید موجب کاهش معنی دار درصد شمار بوته های زردخار گردید. در ارزیابی وزن خشک علف هرز، سولفات آمونیوم تاثیر معنی داری در افزایش کارآیی کلوپیرالید و تو، فور-دی + ام ث پ آنداشت. علف کش تو، فور-دی + ام ث پ آبدون سولفات آمونیوم بیش از محلول آن در آب حاوی سولفات آمونیوم باعث کاهش تعداد بوته های زردخار شد. افزودن سولفات آمونیوم به محلول علف کش کلوپیرالید، روی گندم و کلزا، و همچنین افزودن آن به محلول تو، فور-دی + ام ث پ آ، روی گندم تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: توفور، دی+ام ث پ آ، زردخار، کلوپیرالید، گلیفوسیت
|
 • Toktam Kaboodi, Reza Ghorbani, Mehdi Nassiri Mahallati, Ali Asghar, Soror Khorramdel Page 1

  In order to evaluate the effects of types, rates and application times of various organic composts on weed population and biomass in cumin, a field experiment was conducted as split-split plot based on randomized complete block with four replications at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during 2008-2009 growing season. Three compost types (poultry, cow and mushroom bed residue), compost rates (0, 20 and 40 t. ha-1) and compost application time (at planting date, 30 days after planting and 105 days after planting) were allocated to main plot, sub-plot and sub-sub plot, respectively. The most important weed species were broadleaf species. Winter weeds were mainly Descurinia sophia, Sisymberium irio, Stellaria media, Avena fatua, Malcolmia africana, Fumaria parviflora، and spring weeds were Chenopodium album, Polygonum aviculare, Veronica sp. and Solanum nigrum. Expect Stellaria media and Sisymberium irio, weed density in other species and also total weed density were significantly affected by compost types and rates and its application date. The highest total weed density observed with using mushroom-bed compost, applied one month after planting. Results showed that organic compost type, rate and time of application had significant effects on fresh and weed dry biomass. The lowest weed biomass was observed in cow compost plots. Compost application in 105 days after planting had lowest weed biomass. With increasing compost rates weed biomass was also increased. In conclusion, based on the results of the present study and considering the easy availability and low cost of cow manure, application of cow manure compost could help in reduction in weed density and biomass in cumin fields.

  Keywords: animal manure, Cuminum cyminum, mushroom compost
 • Esmail Ebrahimi, Seyed Vahid Eslami, Ebadollah Shahraki Page 19
  (Rumex crispus) and cone catchfly (Silene conoidea), experiments were conducted based on RCBD with 3 replications at Research Laboratory of Faculty of Agriculture, Birjand University during autumn 2009 and winter 2010. Experimental treatments were light (Light/Dark and continuous dark), alternating day/night temperatures (10/5, 20/10, 25/15, 30/20 and 35/25 C), salinity stress (0 (Control), 10, 20, 40, 80, 160, 320 and 640 mM), drought stress (0 (Control), -0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 and -1 MPa), pH (4 to 10) and sowing depth (0 to 4 cm). Results showed that seed germination of Curly dock was unaffected by either light/dark or continuous darkness conditions. Greater than 85% of curly duck seeds germinated over a broad range of alternating day/night tested temperatures under light/dark and continuous dark regimes and its germination completely ceased at 10/5 C. Cone catchfly seeds germinated greater than 70% at alternating temperature regimes equal to or lower than 25/15 C under light/dark and continuous dark regimes, but its germinability was remarkably reduced at temperature regimes warmer than 25/15 C, especially under light/dark conditions. Curly dock and Cone catchfly seeds germinated greater than 85% until the salinity level of 160 mM (NaCl), while their germination percentage at osmotic potential of -0.8 MPa were 60 and 90%, respectively. The average germinability of curly dock and cone catchfly seeds over a pH range of 4 to 10 was 90%. Seed burial significantly reduced curly dock and cone catchfly seedling emergence, so that no seedling emerged from a soil depth deeper than 3 cm and the greatest seedling emergence of curly dock and cone catchfly (98 and 74.7%, respectively) was occurred for seeds placed on the soil surface under 3 layers of filter paper.
  Keywords: Emergence, Salinity, Drought, acidity, Sowing depth
 • Eskandar Zand, Arash Razmi, Fatemeh Banakashani, Fahimeh Nazari, Javid Gharakhloo Page 33
  In order to evaluate the resistance of 17 biotypes of wild oat to clodinafop-propargyl herbicides, four methods including: whole plant screening, whole plant bioassay, seedling bioassay and molecular method were used. There was similarity between the results of whole plant screening, whole plant bioassay, seedling bioassay, but resistance ratio (R/S) of seedling bioassay was lower than whole plant bioassay and it seems that seedling bioassay is a reliable method for identifying populations of grass species resistant to ACCase inhibiting herbicides. According to the molecular methods, an isoleucine-1781-leucine [Leu] mutation in plastidic ACCase enzyme of 8 biotypes (44% of biotypes) has been identified as the known mutation endowing clodinafop-propargyl resistance and isoleucine-2041-asparagine mutation has not been identified as a mutation endowing resistance in none of biotype. The resistance mechanism of the rest of biotypes that were resistance according to the non-molecular method, but did not identify resistant by molecular method, can be explained by mutation in another location or metabolism-based mechanism.
  Keywords: Grass weeds, ACCase inhibitors, resistance, whole plant assay, seed bioassay
 • Ebrahim Izadi, Mohammad Hassan Rashed Mohassel, Masumeh Dehghan, Ghadreah Mahmoodi Page 53
  In order to study the effect of completion with redroot pigweed on dry matter and leaf area distribution, leaf area, extinction coefficient and radiation use efficiency (RUE) in corn canopy (Zea mays L.) under competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted at Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran. Field study was carried out based on RCBD with 3 replication with redroot pigweed density (0, 3, 5, 8, and 10 plant per m of row) and time of emergence (same time with corn, 2-3 and 4-5 corn leaf stage). Results indicated that early emergence of redroot pigweed significantly distributed leaf area and dry matter to upwards of canopy layers and significantly increased yield loss (%) in compare to other treatment. Corn yield loss was 34% in early-emerged pigweed and decreased to 25 and 12 percent in 2nd and 3rd time of emergence respectively. Due to significantly decrease of corn LAI and increase redroot pigweed LAI in near the bottom of the corn canopy, the most value extinction coefficient observed in near the bottom. Result is also indicated that emergence of redroot pigweed in same time and 3rd time of emergence have minimum of extinction coefficient (K) (0.38) and maximum RUE (3.2 MJ), respectively. Generally, it is concluded that weed control until corn 4-5 leaf stage would be essential to reduce corn yield loss.
  Keywords: competition, Yield loss, harvest index, redroot pigweed
 • Asghar Rahimi, Majid Agha Alikhani Page 65
  In order to study the effect of completion with redroot pigweed on dry matter and leaf area distribution, leaf area, extinction coefficient and radiation use efficiency (RUE) in corn canopy (Zea mays L.) under competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted at Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran. Field study was carried out based on RCBD with 3 replication with redroot pigweed density (0, 3, 5, 8, and 10 plant per m of row) and time of emergence (same time with corn, 2-3 and 4-5 corn leaf stage). Results indicated that early emergence of redroot pigweed significantly distributed leaf area and dry matter to upwards of canopy layers and significantly increased yield loss (%) in compare to other treatment. Corn yield loss was 34% in early-emerged pigweed and decreased to 25 and 12 percent in 2nd and 3rd time of emergence respectively. Due to significantly decrease of corn LAI and increase redroot pigweed LAI in near the bottom of the corn canopy, the most value extinction coefficient observed in near the bottom. Result is also indicated that emergence of redroot pigweed in same time and 3rd time of emergence have minimum of extinction coefficient (K) (0.38) and maximum RUE (3.2 MJ), respectively. Generally, it is concluded that weed control until corn 4-5 leaf stage would be essential to reduce corn yield loss.
  Keywords: competition, Yield loss, harvest index, redroot pigweed
 • Zohre Aghajani, Eskandar Zand, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Javad Mirhadi Page 79
  In order to investigate the resistance of 8 suspected Wild oat populations (Avena ludoviciana), collected from Shoosh, to Chevalier herbicide a whole plant bioassay and seed bioassay (screening and dose response tests) were carried out in 4 replication. This investigation was conducted during 1388 and 1389 in the Department of Weed Research, in Plant Protection Research Institute of Iran. Four weeks after herbicide application in the screening test in pots with recommended dose and in dose response assay with 1-32 fold of recommended dose at 2-4 leaf stage, plant fresh and dry weight percent, survived plant rate, and EWRC visual rating were measured. In seed bioassay in petri dish with the measurement of coleoptile length seven days after treating germinated seeds of sensitive population, discriminating dose was determined and used to treat all other populations. This survey, demonstrated the resistance of KHI, KHB, KHC, and KHA populations in Adkins methode and moss methode. These results were also confirmed by petri dish bioassay. On the base of these results, it is the first report of resistance of wild oat population to Iodisulfuron+Mezosulfuron (ALS inhibitor) herbicide in Iran
  Keywords: ALS Inhibitors, Resistance to herbicide, Wheat
 • Fatemeh Bena Kashani, Hamid Rahimian Mashadi, Eskandar Zand, Hassan Alizadeh, Mohammad Reza Naghavi Page 95
  Cross resistance of thirteen wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) populations collected from Khuzestan province, to Acetyl-CoA carboxylase (ACCase) inhibitors were investigated using by different methods. Also, another experiment was conducted to determination the alternative herbicides for control resistant populations. Experiments were include of populations screening, dose response of populations to clodinafop-propargyl, response of populations to chemical groups of ACCase inhibitors and effect of different herbicides on resistant populations. Investigation of different methods showed that percentage reduction of fresh weight and visual rating are the best trait to resistant determination. The levels of resistance of most populations were very high. Cross resistance to different groups of ACCase inhibitors pattern varied among populations. Result of different herbicides effect showed that Acetolactat syntase (ALS) inhibitors that were studied (Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen Pier diethyl, Sulfosulforon+ Metsulforon and Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl) could control resistant populations. The best treatment for control of populations was Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl that controlled eighty and twenty percent of populations excellently and well, respectively. Pinoxaden and clodinafop-propargyl+pinoxaden could control resistant populations well. Because of early indications that resistance may be developing in most of populations and possibly reducing herbicide performance, it is important how to use of them
  Keywords: Acetolactat syntase (ALS) inhibitors, Alternative herbicide, Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl, pinoxaden, Sulfosulforon+ Metsulforon
 • Fatemeh Shahverdi, Mansoor Montazeri, Marjan Dianat Page 113
  This research was carried out in 2009 at greenhouse of Iranian Research Institute of Plant Protection to determine the effect of water quality on weak acidic herbicides in control of Picnomon acarna (L.) Cass, as indicator plant, in wheat and canola. Clopyralid, glyphosate and 2,4-D+MCPA were applied, respectively, at 0.24, 2.64 and 0.72 kg ae ha-1. Each herbicide dissolved in water contained ammonium sulfate (AS) at concentration of 2, 4 or 8 percent, sprayed on the target plants at initial growth stage. AS, parallel to increasing the concentration, enhanced electric conductivity and reduced the pH of herbicide solutions. Adding AS into glyphosate or clopyralid, significantly reduced the percentage of the weed plants. Based on dry weight evaluation, AS had no significant effect on the efficacy of 2,4-D+MCPA or clopyralid. For reducing the number of plant of the weeds, 2,4-D+MCPA without AS was more effective than its solution solute in water contained AS. Adding AS into the solution of clopyralid had to effect on wheat and canola. Similar result obtained with 2,4-D+MCPA on wheat.
  Keywords: Clopyralid, glyphosate, Picnomon acarna, 2, 4, D+MCPA