فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی تاثیر تراکم بر روی صفات کمی و کیفی دانه سه رقم گنده دوروم تحت شرایط آبیاری در منطقه مهران
  افشین مظفری، مهدی پورسیابیدی صفحات 1-16
 • بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان آجیلی
  علیرضا عمان، داود حبیبی، ناصر خدابنده، مسعود مشهدی، اکبر بوجار، ابوالفضل کاظمی نسب صفحات 17-30
 • بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان برداشت روی عملکرد، اجزای کمی و خصوصیات کیفی بذر منوژرم هیبرید چغندرقند در منطقه فیروز کوه
  حسین نیک پناه، داریوش فتح الله طالقانی، قربان نورمحمدی، شهرام خدادادی، سعید صادق زاده حمایتی صفحات 31-45
 • شبیه سازی رطوبت خاک و رشد گیاه برنج در مدیریت های آبیاری
  ابراهیم امیری صفحات 45-60
 • اثرات محلول پاشی سلنیوم بر تحمل به خشکی در ارقام مختلف لوبیا قرمز
  محمد نبی ایلکایی، داود حبیبی، فرزاد پاک نژاد، فرید گل زردی، فرهاد محبتی، مسعود مشهدی اکبر بوجار، داریوش فتح الله طالقانی صفحات 61-72
 • مقایسه روابط صفات زارعی گلرنگ در شرایط عادی و تنش رطوبتی
  کمیل حشمتی پور، محمد عباسعلی، جواد مظفری، سیدعلی پیغمبری صفحات 73-85
 • مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت در شرایط آبیاری و کم آبیاری
  عباس جعفری، فرزاد پاک نژاد، محمد نصری صفحات 85-96
 • مطالعه همبستگی رگرسیون و تجزیه علیت برای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت رژیم ها و روش های مختلف آبیاری
  فرزاد پاک نژاد، سعید وزان، فرید گل زردی، داود حبیبی صفحات 97-116