فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال یکم شماره 1 (بهار 1392)
 • سال یکم شماره 1 (بهار 1392)
 • بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا عباس زاده، ابراهیم محمدی گل تپه، ابراهیم پورجم، امیر خراسانی، یونس رضایی دانش، آجت ورما صفحه 1
 • محمد جواد مرمت، سید محمدرضا موسوی، منصوره کشاورزی، محمد تائب صفحه 17
  اولین گام در جهت تشخیص و تهیه ارقام مقاوم به بیماری سفیدک پودری جو، شناسایی فاکتورهای بیماریزایی جمعیت عامل آن است. بدین منظور در تحقیقی که در سال 1387 در استان فارس صورت گرفت تعداد ده جدایه از مناطق مختلف استان جمع آوری و روی یک رقم حساس جو تکثیر شدند. سپس جداگانه روی گیاهچه تعداد 19 رقم تقریبا ایزوژنیک که رقم پایه آنها پالاس و دارای ژنهای مقاومت متفاوتی بودند و یک رقم حساس مایه زنی شدند. واکنش لاین ها از نظر دوره کمون، تیپ و شدت آلودگی یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای بیماریزایی در استان فارس فراوانی متغیری دارند. بیماریزایی برای ژن های مقاومت Ml-a3 وMl-a23 دارای بیشترین فراوانی در مناطق مورد اجرای آزمایش بوده و پس از آن بیشترین فراوانی بیماری زایی به ترتیب برای ژن های Ml-K، Ml-a7+Ml(No3)، Ml-h و Ml-a12+Ml(Em2) ثبت گردید. کمترین فراوانی بیماری زایی برای ژن های مقاومت Ml-a22 و Ml-a6+Ml-a14 دیده شد. برای ژنهای Ml-(La)، Ml-g-Ml-(cp)، Ml-05، Ml-a8، Ml-al+Ml(a12)، Ml-a9، Ml-a10+Ml-(DU2)، Ml-a13+Ml-(Ru3)، Ml-K(1)، Ml-p و Ml-at در هیچ یک از مناطق بیماری زایی دیده نشد. دوره کمون تمام جدایه ها تقریبا از یک روند زمانی خاص پیروی می کرد.
  کلیدواژگان: جو، سفیدک پودری، لاین های تقریبا ایزوژنیک، فاکتورهای بیماری زایی
 • سید مهیار میرمجلسی، ناصر صفایی، حسین اهری مصطفوی، سید باقر محمودی صفحه 27
  یکی از بیماری های مهمی که در سراسر دنیا خسارت زیادی به کدوئیان وارد می سازد، مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی ازRhizoctonia solani می باشد. در بازدید از مزارع و گلخانه ها در طی فصول زراعی 1385-1384، نمونه های گیاهی مشکوک به آلودگی ریزوکتونیایی از مناطق مختلف استان های تهران، مازندران، خوزستان و اصفهان، از میزبان های خیار، کدو، هندوانه و خربزه جمع آوری، جداسازی و خالص سازی گردید. در این مطالعه 59 جدایه R. solani از خاک، طوقه و ریشه گیاهان مذکور مورد بررسی قرار گرفت. قطر ریسه جدایه ها از 46/4 تا 86/6 میکرومتر متغیر بود و تمامی جدایه ها، چند هسته ای بودند. بررسی گروه آناستوموزی جدایه ها نشان داد که 81 درصد جدایه ها متعلق به AG4 می باشند. سایر جدایه ها با هیچ یک از گروه های آناستوموزی استاندارد مورد مطالعه (AG2 و AG7) آناستوموز ندادند. نتایج حاصل از آزمون بیماری زایی نشان داد که نهایتا از مجموع 59 جدایه بدست آمده، 97 درصد جدایه ها بیماری زا بودند، که این جدایه ها بر اساس درصد بیماری زایی در 10 گروه مجزا قرار گرفتند. در این آزمایش دو جدایه کدو و خیار جدا شده از استان اصفهان، از آنجائیکه متعلق به گروه آناستوموزی چهار بودند و هیچ گونه علائمی را بر روی طوقه یا ریشه میزبان های خودشان ایجاد نکردند، این احتمال می رود که جزو جدایه های غیربیماری زا باشند. در این مطالعه گروه آناسنوموزی چهار، برای اولین بار در ایران از روی میزبان کدو گزارش گردید.
  کلیدواژگان: پوسیدگی طوقه و ریشه، آزمون بیماری زایی، کدوئیان، AG4، Rhizoctonia solani
 • پیمان آباد، دوستمراد ظفری، منصوره میرابوالفتحی صفحه 37
  به منظور بررسی تنوع و میزان قرابت و تفاوت های ژنتیکی جدایه های شبه قارچ پی تیوم از شهرها و مناطق مختلف استان همدان، بازدید به عمل آمد و تعداد 150 جدایه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس ریخت شناسی 12 گونه شناسایی شد. تعداد 8 جدایه پی تیوم که دارای اسپورانژیوم گرد بودند انتخاب و برای مقایسه آن ها از نشانگر RFLP استفاده گردید که در نهایت از تاثیر آنزیم های برشی روی جدایه ها، 36 باند بدست آمد که طول این نواحی از 350 تا 1000 کیلو جفت باز متغیر بود. جدایه ها در 3 گروه و 7 کلاد قرار گرفتند. گونه های Pythium group G و P. tracheiphilum شباهت 100 درصدی را نشان دادند که احتمالا هر دو جدایه از یک دودمان ژنتیکی هستند. بیشترین تفاوت درون گونه ای را P. pyrilobum و P. irregulare به ترتیب با 80 و 65 درصد آشکار ساختند.
  کلیدواژگان: پی تیوم، همدان، RFLP
 • طاهره بصیرنیا صفحه 47
  به منظور بررسی وضعیت آلودگی محموله های بذری کلزای برداشتی نسبت به قارچ های همراه با بذر، از بذرهای کلزا مناطق مختلف استان فارس شامل سعادت شهر، زرقان، ارسنجان، قیروکارزین، بیضا و ظفرآباد نمونه برداری انجام گرفت و به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تعیین قوه نامیه بذرهای مورد آزمایش٬ بر اساس روش های موسسه بین المللی مطالعات بذر (I.S.T.A.) عمل شد. برای جداسازی قارچ های همراه بذر از محیط های کشت PDA و WA استفاده شد. بذرها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% به مدت 5/2 و 5 دقیقه در محیط های کشت قرارداده شده و در دمای 2 ± 25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شمارش و جداسازی قارچ ها پس از 4 روز شروع و تا 15 روز ادامه داشت. قارچ های جداشده با توجه به مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای شناسایی، تشخیص داده شدند. این قارچ ها متعلق به جنس های Aspergillus sp.، Penicillium sp.، Alternaria sp.، Fusarium sp.، Cladosporium sp.، Rhizoctonia sp.، Phoma sp.، Botrytis sp. و Rhizopus sp. بودند. گونه های قارچ Aspergillus sp. نسبت به سایر قارچ ها از فراوانی بیشتری (20-40 درصد) برخوردار بودند. آگاهی از آلودگی بذرها و شدت این آلودگی در مناطق مختلف می تواند جهت تولید بذرهای سالم و عاری از آلودگی مفید باشد.
  کلیدواژگان: کلزا، بذر، قارچ، قوه نامیه، فارس
 • عباس شرزه ای، سارا حیدری، فریبا رئوفی صفحه 57
  به منظور تعیین عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه گوجه فرنگی در شهرستان مرودشت طی دو فصل زراعی 89-88 از مزارع گوجه فرنگی مناطق حومه شهر مرودشت نمونه برداری به عمل آمد. قطعاتی از بین بافت های سالم و پوسیده ریشه و طوقه بعد از ضد عفونی سطحی، روی محیط های غذایی اسیدی و غیر اسیدی عصاره سیب زمینی آگار کشت گردید. از کشت نمونه ها 80 جدایه متعلق به 17 گونه جدا گردید. بر اساس آزمون های بیماری زایی، گونه های Pythium aphanidermatum، Rhizoctonia solani،Fusarium oxysporum، Phoma betae، Macrophomina phaseolina و Phytophthora nicotiana توانستند روی ریشه پوسیدگی ایجاد کنند. در این میان، قارچ R. solani با 26% و P. nicotiana با دو درصد فراوانی به ترتیب بیش ترین و کم ترین پراکندگی را نشان دادند. در آزمون اثبات بیماری زایی روی ریشه گوجه فرنگی، قارچ R. solani و M. phaseolina شدیدترین بیماری زایی را نشان دادند. این اولین گزارش از وجود قارچ M. phaseolina روی ریشه گوجه فرنگی از ایران و P. nicotiana از استان فارس می باشد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی ریشه و طوقه، گوجه فرنگی، oxysporum Fusarium، Rhizoctonia solani، Phoma betae، aphanidermatum Pythium، nicotiana Phythophthora، phaseolina Macrophomina
 • هانیه جهانی فر، اصغر حیدری، نادر حسن زاده، لاله نراقی صفحه 67
  در این تحقیق با استفاده از پدیده جهش خود به خودی (Spontaneous mutation)، سه جهش یافته مقاوم به دو آنتی بیوتیک Rifampicin (Rif) و (Nal) Nalidixic acid از شش جدایه باکتری Pseudomonas fluorescens تهیه گردید و در مقایسه با انواع وحشی آنها در شرایط آزمایشگاه بر علیه قارچ بیماریزای Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه پنبه از طریق روش آزمون کشت متقابل (Dual culture) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو جدایه از سه جدایه جهش یافته خصوصیات آنتاگونیستی بهتری نسبت به انواع وحشی خود نشان دادند. همچنین جدایه های جهش یافته از نظر مکانیسمهای بازدارندگی بر علیه قارچ مذکور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن بود که هر سه باکتری جهش یافته از نظر تولید مواد فرار بهتر از انواع وحشی، از نظر تولید مواد غیرفرار تقریبا مشابه و از نظر تولید سیدروفور برخی جدایه های جهش یافته در برخی غلظت ها نسبت به انواع وحشی آنها توانستند سیدروفور بیشتری تولید کنند. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که پدیده جهش خودجوش ممکن است بر خواص آنتاگونیستی باکتری های آنتاگونیست تاثیر گذاشته و آن را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: باکتریهای آنتاگونیست، جهش یافته های مقاوم به آنتی بیوتیک، مکانیسمهای بازدارندگی، بیماری مرگ گیاهچه پنبه، Rhizoctonia solani
 • پیمان آباد، دوستمراد ظفری، منصوره میرابوالفتحی صفحه 77
  گونه های پی تیوم بین سال های 1388-1386 در استان همدان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها از مناطق مختلف استان (همدان، تویسرکان، سرکان، نهاوند، قهاوند، ملایر، اسدآباد، رزن و جورقان) جمع آوری شد. براساس ویژگی های ریخت شناسی جنسی و غیرجنسی، گونه ها شناسایی شدند. در این تحقیق بیش از150 جدایه پی تیوم مورد بررسی قرار گرفت که 12 گونه Pythium aphanidermatum، P. deliense، P. hydnosporum، P. irregulare، P. macrosporum، P. oligandrum، P. perplexum، P. pyrilobum، P. salinum، P. tracheiphilum، P. ultimum var ultimum و Pythium group G شناسایی شدند. Pythium group G با فراوانی %28 در بین گونه های پی تیوم غالب بود. Pythium hydnosporum برای اولین بار در جهان از ایران از گیاه Plumbago europaea جدا گردید. گونه های Pythium hydnosporum، P. macrosporum، P. perplexum، P. pyrilobum برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: پی تیوم، همدان
|
 • F. Abbaszadeh. E. Mohammadi Goltapeh, E. Pourjam, Y. Razaei Danesh, A. Khorsani, A. Varma Page 1
  Two root endophytic fungi (Piriformospora indica Varma and Sebacina vermifera Warcup), as well as two species of Trichoderma (T. viride and T. harzianum (T-100)) were used against Macrophomina phaseolina. Antagonistic ability of root endophytic fungi and Trichoderma species against the pathogen in dual culture, volatile metabolites and colonization were evaluated. Assays in dual culture revealed that antagonistic fungi produced a good zone of inhibition. Interaction of root endophyte fungi and Trichoderma species in combination resulted in maximum inhibition of mycelial growth and microsclerotia formation of the pathogen. The volatile metabolite studies revealed that endophytic fungi did not act by producing volatile metabolites but possibly by other mechanisms of competition or parasitism. As for mechanism of colonization, it was revealed that antagonistic fungi were able to overgrow the colony of the pathogen and lyse its mycelia.
 • M.J. Maramat, M.R. Moosavi, M. Keshavarzi, M. Taeb Page 17
  Determining the pathogenicity factors of barely powdery mildew casual agent is the first step in identifying and producing resistant cultivars. During growing season 2008, ten isolates of barely powdery mildew were collected from different parts of Fars province (Iran). Mass propagated on a barely susceptible cultivar. Seedlings of 19 near-isogenic barley lines, obtained from Palas base type and containing various resistance genes, were inoculated with the collected isolates. A susceptible cultivar (cv. Afzal) was used as positive control. Later on, reactions of lines were recorded according to latent period, type and severity of disease. The detected pathogenicity factors in Fars province seemed to have variable frequencies. Virulence factors against Ml-a3 and Ml-a23 resistance genes were the most abundant in the tested area, while for Ml-K, Ml-a7+Ml-(NO3), Ml-h and Ml-a12+Ml (Em2) genes were the second most abundant. For the Ml-a22 and Ml-a6+Ml-a14 the least frequency of pathogenic potential was observed. There are no pathogenicity factors against Ml-05, Ml-g-Ml-(Cp), Ml-(La), Ml-a8, (Ml-a1, Ml(A12)), Ml-a9, Ml-a10+Ml-(DU2), Ml-a13+Ml-(Ru3), Ml-K(1), Ml-P and Ml-at resistance genes in Fars province. Almost all barley lines followed a similar pattern in their latent period.
 • S.M. Mirmajlessi, N. Safaie, H.A. Mostafavi, S.B. Mahmoudi Page 27
  The cucurbit damping off, root and crown rot caused by Rhizoctonia solani Kuhn are the most important diseases of these crops. In a survey of fields and greenhouses during 1384-1385 samples of cucumber, pumpkin, watermelon and melon, suspected of being infected by Rhizoctonia in Tehran, Mazandaran, Khouzestan and Isfahan provinces were collected and the fungus was isolated. In this study, 59 isolates of R. solani were recovered from soil, crown and roots of cucumber, pumpkin, watermelon and melon. Hyphae width ranged from 4.46 to 6.86 μm, and all of them were multinucleate. Anastomosis grouping showed that 81% of samples belonged to AG4 and the rest of isolates did not anastomose with either of the standards AG2 and AG7. The results of pathogenicity test showed that of the 59 recovered isolates, 97% were pathogenic, which in turn were classified in 10 separate categories based on their virulence. In this investigation two isolates of pumpkin and cucumber belonging to AG4 from Isfahan province appeared to be non pathogenic. This is considered to be the first report AG4 on pumpkin in Iran.
 • P. Abad, D. Zafari, M. Mirabolfathi Page 37
  To investigate the diversity and the range of genetic differences and similarities of isolates of pseudo-fungus Pythium spp., different regions of Hamadan province were searched, 150 isolates were collected and thereafter 12 species were identified based on morphological characters. Eight Pythium isolates with spherical sporangium were selected and compared using RFLP marker. Finally, restricted digestion of amplified ITS1-5.8S-ITS2 region resulted in 36 bands with a length ranging 350 to 600 kpb. Accordingly the isolates were placed in 3 groups and 7 clades. Pythium group G and P. tracheiphilum were identical thereby implying common ancestry. The most intraspecific distances were observed in P. pyrilobum and P. irregulare measuring 80 percent and 65 percent respectively.
 • T. Basirnia Page 47
  To determine fungal contamination of rape seeds, samples were taken of harvested seed consignments from different regions viz, Saadatshahr, Zarghan, Arsanjan. Ghir-Karzin, Biza and Zafar abad of Fars province during 2008. Seeds were surface sterilized for 2.5 and 5 min. in 1% sodium hypochlorite, and plated on PDA or WA supplemented with 50% Lactic acid, incubated at 25±2 ºC. Growing colonies that developed during 4 to 15 days of incubation were isolated, purified and indentified morphologically using available keys. Aspergillus species were the dominant mycoflora recovered ranging from 20 to 40% in different seed samples. In addition to Aspergillus species, other fungi were also isolated and identified as follows: Penicillium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., Rhizoctonia sp., Phoma sp., Botrytis sp., and Rhizopus sp. Knowledge of seed contamination and its severity in different areas will help in decision making on planning for healthy seed production.
 • A. Sharzei, S. Heidary, F. Raufi Page 57
  During the years 2009-2010, a survey was conducted in Marvdasht region (Fars province), to identify the casual agents of root and crown rot in tomato plants. Symptomatic and healthy looking samples collected from different fields were surface sterilized and cultured on potato dextrose agar. Eighty isolates belonging to 17 genera were separated from infected roots. Isolates of Pythium aphanidermatum, Phytophthora nicotiana, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Phoma betae and Fusarium oxysporum were able to cause root rot on tomato plants in pathogenicity tests. R. solani and P. nicotiana were most (26%) and least (2%) frequently isolated species, respectively. Pathogenicity tests on tomato plants also showed that R. solani and M. phaseolina were most severe pathogens. On tomato plants, this is the first report of M. phaseolina from Iran and P. nicotiana from Fars province.
 • H. Jahanifar, A. Heydari, N. Hasanzadeh, L. Naraghi Page 67
  In this study, antibiotic resistant mutants of antagonistic bacteria to Rifampicin and Nalidixic acid using spontaneous mutation were obtained. Antagonistic activity of three isolates belonging to Pseudomonas fluorescens were tested in vitro against a virulent isolate of Rhizoctonia solani, the causal agent of cotton seedling damping-off, using dual culture method. It was shown that two isolates had better antagonistic traits against fungus in comparison with their wild types. The above isolates were also evaluated for their inhibitory mechanisms against fungal pathogen and the results showed that all three mutants were different than their wild types in volatile metabolites production. There were no differences between the mutants and wild types in production of non-volatile metabolites. However, some mutants (Pf-C-1, Pf-W-2) produced more siderophores than their wild types. Results of this study suggest that spontaneous mutation may affect and enhance the activity and performance of antagonistic bacteria.
 • P. Abad, D. Zafari, M. Mirabolfathi Page 77
  The Pythium species were studied in Hamedan province during 2007-2009. Samples were collected from various parts of the province including Hamedan, Nahavand, Malayer, Asadabad, Ghahavand, Touiserkan, Serkan, Razan and Joraghan. Species were identified based on morphological characters of sexual and asexual stages. Of the total of 150 isolates of Pythium recovered, the following 12species P. aphanidermatum, P. deliense, P. hydnosporum, P. irregulare, P. macrosporum, P. oligandrum, P. perplexum, P. pyrilobum, P. salinum, P. tracheiphilum, P. ultimum var ultimum and Pythium group G. were identified. Pythium group G was the dominant species, representing 28% of isolates. According to our knowledge this is probably the first report of isolation of Pythium hydnosporum from Plumbago europaea in the world, while P. hydnosporum, P. macrosporum, P. perplexum and P. pyrilobum are new records for mycoflora of Iran.