فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی طاهری، محمود شیخ، ناصر نقدی، الهه عرب عامری، نبی الله ناموراصل صفحات 5-27
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر است. روش تحقیق از نوع تجربی است. جامعه آماری تحقیق، رت های صحرایی نژاد آلبینو – ویستار بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور بودند. در نهایت نتایج حاصل از عملکرد 116 فرزند نر در 4 گروه (مادر معتاد، مادر ورزشکار، مادر معتاد ورزشکار، گروه دست نخورده) و 80 مادر (به منظور ارزیابی مدت زمان بارداری) ارزیابی شد. داروی مورد استفاده در این تحقیق آمپول های مورفین 10 میلی گرمی ساخت کارخانه داروپخش تهران بود. به طور کلی باتوجه به نتایج به دست آمده از شاخص های رشدی (قد، وزن، پهنای سر و دوره جنینی) تاثیرات اعتیاد (قبل از بارداری) در دوره ابتدایی رشد (5 روز اول) پس از تولد نقش مؤثری بر شاخص های رشدی داشته که این امر ممکن است با افزایش دوره بارداری به تبع تاثیرات مورفین مرتبط باشد (01/0>P). اما روند رشد آزمودنی هایی که از مادران ورزشکار به دنیا آمده بودند، در نهایت بهتر بود (01/0>P)، به نحوی که ورزش در مادران معتاد تاثیر مخرب اعتیاد را تا حدی تقلیل می دهد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، فعالیت بدنی، بارداری، مورفین، شاخص های رشد جسمی
 • مهران شاهین طبع، محمدعلی اصلانخانی، بهروز عبدلی، کامبیز کامکاری صفحات 29-47
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی یک برنامه آموزش روان شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، تمامی بازیکنان شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال ایران در سال 1388 است که حدود 150 نفر بودند که از میان آنها دو تیم به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و شاهد انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا – 2 فرم بازسازی شده بود که علاوه بر نیمرخ مقیاس های روایی، شامل چهار نیمرخ مقیاس های بالینی، جسمانی / شناختی و درون سازی، برون سازی بین فردی و علایق و در نهایت آسیب شناسی پنج گانه شخصیت است. سیاهه مذکور 338 سؤال دارد و ضرایب روایی و اعتبار بالاتر از 86/0 را نشان می دهد. سیاهه شخصیتی مذکور، قبل از ارائه آموزش های روان شناختی و پس از اعمال آموزش های روان شناختی، با شرکت-کنندگان اجرا و داده ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش های روان شناختی به کاهش ویژگی های نارسایی هیجانی / برون سازی، نارسایی در تفکر، ضعف روحیه، شکایات جسمانی، هیجانات مثبت پایین، عقاید آزار دیدن، احساس ضعف و خستگی، شکایات شناختی، درماندگی / ناامیدی، نگرانی / فشار روانی، اضطراب، سوءاستفاده از مواد، مشکلات خانوادگی، منفعل گرایی بین فردی، اجتناب اجتماعی، عدم پیوندگرایی و احساس تنهایی، علایق ادبی – زیباشناسی، روان پریشی، روان نژندی و هیجان های منفی، در گروه آزمایش منجر شده است.
  کلیدواژگان: آموزش های روان شناختی، بهداشت روانی، بسکتبالیست های نخبه
 • مهوش نوربخش، احمد فرخی، سعیده خاکپور، همایون فراهانی صفحات 49-69
  تحقیقات انجام گرفته در زمینه متغیرهایی که سالمندان را به فعالیت های بدنی ترغیب می کنند، محدود است. این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی انجام گرفت. آزمودنی های این پژوهش 241 نفر (121 مرد و 120 زن) از سالمندان شهر تهران با دامنه سنی 60 تا 89 سال (66/6 = SD، 16/66 = M) بودند که با روش سهمیه ای هدفمند از پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران انتخاب شدند و در تحقیق شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه ویژگی های فردی و انگیزش مشارکت ورزشی سالمندان (PMQOA) بود. به منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق، از روش های آماری توصیفی، آزمون فریدمن و روش تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت عوامل گوناگون انگیزه شرکت سالمندان در فعالیت های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد (00/0 =P، 4/556 = 2X) و انگیزه آمادگی جسمانی، مهم ترین دلیل مشارکت ورزشی سالمندان است. میان زنان و مردان سالمند در عوامل پزشکی و شهرت تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0 >P) و زنان این عوامل را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم تر از مردان گزارش کردند. همچنین در زمینه مقایسه انگیزه ها بین گروه های سنی مختلف، یافته های درگیر شدن نشان داد (05/0>P) و افراد 60 تا 69 ساله این عوامل انگیزشی را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم تر از افراد 70 ساله به بالا بیان کردند، بین آزمودنی ها در سطوح تحصیلی مختلف در عوامل شهرت، پزشکی و درگیر شدن تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>P) در ضمن زنان خانه دار در مقایسه با افراد نظامی، روی عامل انگیزشی پزشکی تاکید بیشتری داشتند. دستاوردهای حاصل از این تحقیق می تواند در توسعه مداخلات تمرینی که موجب افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی می شود، مفید باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه شرکت، سالمندان، فعالیت بدنی
 • علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، مریم کاویانی، اکرم کاویانی صفحات 71-84
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان بود. به این منظور 15 نوزاد 8 – 5 ماهه سالم و بالیده به صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر سنی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نوزادان گروه آزمایش به مدت 36 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در محیط غنی شده ادراکی – حرکتی تمرین کردند. برای ارزیابی مهارت های حرکتی درشت و ظریف، از مقیاس رشد حرکتی پی بادی استفاده شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین میانگین نمره های بهره رشد حرکتی حرکات ظریف (004/0 = p) و میانگین نمره های بهره رشدی – حرکتی حرکات درشت (02/0 = P) دو گروه تمرین و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته های حاصل، تمرین و تجربه بر رشد حرکتی به طور کلی و بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف به طور اختصاصی تاثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، تمرین و تجربه عاملی مثبت در رشد مهارت های حرکتی پایه ای و بنیادی نوزادان شرکت کننده در دو گروه تمرین بود. این یافته ها با دیدگاه سیستم های پویا در رشد حرکتی سازگار است.
  کلیدواژگان: ادراکی - حرکتی، حرکات ظریف، حرکات درشت، بهره رشد حرکتی
 • سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، مرتضی عبداللهی، حسن غرایاق زندی، مرضیه مشهوری، صنم بیگم قدس میرحیدری صفحات 85-100
  هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 سؤال که روایی و پایایی آن در داخل کشور تعیین شده) و نمره های آزمون پایان دوره واحد 1 تربیت بدنی، بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0 استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره های واحد 1 تربیت بدنی، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباطی بین دو متغیر مذکور وجود ندارد (05/0>P). همچنین با استفاده از آزمون در گروه های t مستقل اختلاف معناداری میان دختران و پسران مشاهده شد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، آمادگی جسمانی، دانشجویان دختر و پسر
 • زهره کامیاب، مهرعلی همتی نژاد، فرهاد رحمانی نیا، سیدبهادر زکی زاده صفحات 101-116
  هدف از این پژوهش، تهیه نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینون بازان نخبه ایران بود. به این منظور 18 بدمینتون باز برجسته کشور (8 زن با میانگین سن 09/3± 12/19 سال و 10 مرد با میانگین سن 93/2 ±8/19 سال) در این تحقیق شرکت کردند. ویژگی های فیزیولوژیکی اندازه گیری شده عبارتند از: توان هوازی (گاز آنالایزر)، توان بی هوازی (وینگیت)، توان و استقامت عضلات پا (پرش عمودی سارجنت و پرش جفت دوطرفه)، استقامت عضلات شکم (دراز و نشست)، سرعت (دو 40 یارد)، چابکی (آزمون های 4 × 9 متر و ایلی نویز)، زمان واکنش (دیداری) و انعطاف پذیری (خمش تنه به جلو). این اندازه گیری ها در مرکز سنجش کمیته ملی المپیک انجام گرفت. آمادگی روانی آزمودنی ها نیز از طریق پرسشنامه آمادگی روانی (Psych SASI) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های «t استودنت مستقل و تک گروهی» استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، زنان از نظر آمادگی جسمانی و آمادگی روانی، به طور معنی داری ضعیف تر از مردان بودند (05/0≥P).
  کلیدواژگان: بدمینتون باز نخبه، نیمرخ فیزیولوژیکی، نیمرخ روان شناختی
 • علی حبیبی، احمدرضا موحدی، مریم نزاکت الحسینی، شهین جلالی، جلیل مرادی صفحات 117-134
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی(پرتاب آزاد بسکتبال) بود. نمونه تحقیق،60 دانشجوی مرد (سن 5/1±76/21سال) بودند. ابتدا از پرسشنامه جهت گیری ورزشی (با ضریب پایایی90/0)، برای تشخیص افراد با خصیصه رقابت جویی و غیررقابت جویی استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه را بهرام و همکاران (1382) تایید کرده است. آزمودنی های هر گروه با استفاده از امتیازات پیش آزمون، به دو گروه همسان تقسیم شدند. در نتیجه چهار گروه تمرینی به وجود آمد. گروه ها در محیط تمرینی رقابتی و غیررقابتی به مدت 10 جلسه (15 کوشش در هر جلسه) به تمرین تکلیف ملاک پرداختند. از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال (آزمون ایفرد) و پرسشنامه ورزش گرایی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. آزمون یادداری ده روز پس از آخرین جلسه تمرین گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی در سطح 05/0= صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افراد رقابت جو در محیط تمرینی رقابتی و افراد غیررقابت جو در محیط تمرینی غیر رقابتی نتایج بهتری را کسب کردند. همچنین گروه تمرین در محیط غیررقابتی در آزمون یادداری افت معناداری داشتند. نتایج حاضر از فرضیه منطقه عملکرد بهینه و دیدگاه تعاملی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: ویژگی رقابت جویی، محیط تمرینی رقابتی، محیط تمرینی غیررقابتی، یادگیری حرکتی
 • مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر، .نوید حدادی صفحات 135-148
  هدف از انجام این بررسی تاثیر حضور تماشاگران بر افزایش انگیختگی و اثر آن بر ادراک عمق ورزشکاران بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان این 58 نفر (23 نفر زن و 35 نفر مرد با میانگین سنی 3/23 و انحراف استاندارد 16/2) به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو محیط انگیزشی (با حضور تماشاگر و بدون حضور تماشاگر) مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور سنجش سطح انگیختگی آزمودنی ها، از آزمون اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) استفاد شد. همچنین، ابزار مورد استفاده برای سنجش ادراک عمق، دستگاه آزمونگر الکتریکی ادراک عمق (مدل B122) بود.نتایج آزمون t همبسته در سطح 05/0 اختلاف معنی داری بین نتایج آزمون ادراک عمق در دو محیط انگیزشی پایین و انگیزشی بالا نشان داد. به بیان دیگر، آزمودنی ها در محیط انگیزشی بالا (یعنی در حضور تماشاگر) دچار تخمین نادرستی در ادراک عمق شدند که این اثر در هر دو جنس مشابه. با توجه به نتایج این پژوهش، ورزشکاران مبتدی در محیط انگیزشی بالا در مقایسه با محیط انگیزشی پایین به منابع اطلاعاتی و نشانه های محیطی متفاوتی توجه می کنند که منجر به قضاوت نادرست در تخمین عمق می شود.
  کلیدواژگان: انگیختگی، تماشاگر، ادراک عمق، نشانه های محیطی
|
 • M.Taheri (Phd), .M.Shiekh (Phd), .N.Naghdi (Phd), .E.Arabameri (Phd), .N.Namvar Asl Pages 5-27
  The purpose of this research was to investigate the effect of physical exercise and addiction of female rats on male offspring's physical growth indexes. The research method was experimental. Statistical population consisted of female rats (albino – wistar) obtained from Pasteur Institute, Iran. The data were gathered from 116 male offspring (including 4 groups: addicted mother– sporting mother – addictive sporting mother and intact group) and 80 mothers (to estimate the length of pregnancy). The drug used in this study was manufactured by Daroopakhsh factory. The findings from physical growth indexes (height, weight, head circumference and gestational days) suggested that addiction (before pregnancy) played an effective role in physical growth indexes within the first 5 days which can be due to the increased pregnancy period (P<0.001). But the growth process of those subjects born of sporting mothers was better (P<0.001) in a way that exercise in addicted mothers diminished the devastating effect of addiction.
 • M. Shahintab (Msc), M.Aslankhani (Phd), .B. Abdoli (Phd), .K.Kamkari Pages 29-47
  The main of this research was to investigate the effect of a psychological training program on mental health of elite basketball players. This research was semi–experimental with pretest posttest and a control group. The population consisted of all basketball players from Iran basketball super league (N=150). They were divided into two teams: experimental and control group. Minnesota multiphasic personality inventory – 2 restructured form (MMPI – 2RF) was used to collect data which consisted of validity scales profile as well as 4 profiles including clinical, somatic/cognitive and internalizing scale, externalizing scale, interpersonal and interest scale and psyche scale. This inventory consisted of 338 questions and showed high validity and reliability coefficients (P<0.86). The inventory was administered to the subjects before and after the intervention. Covariance analysis was used to analyze the data. The results revealed that the intervention reduced these subscales: emotional/externalizing dysfunction, thought dysfunction, demoralization, somatic complaints, low positive emotions, ideas of persecution, malaise, cognitive complaints, helplessness / hopelessness, stress / mental pressure, anxiety, drug abuse, family problems, interpersonal passivity, social avoidance, disaffiliation, aesthetic - literary interests, psychoticism, negative emotions and neuroticism in the experimental group.
 • M. Noorbakhsh (Phd), .A. Farrokhi (Phd), S. Khakpoor (Msc), .H. Farahani Pages 49-69
  The purpose of this study was to investigate and compare the participation motives of male and female older adults for sport activities. The subjects were 241 persons (121 men and 120 women ranged from 60 to 89 years old, M = 66.16, SD = 6.66) who were selected from 5 districts of Tehran by relative portion method. Data were collected using demographic questionnaire and participation motivation questionnaire for older adults (PMQOA). The descriptive statistics, Friedman test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to describe variables and to test the research hypotheses. Results indicated significant differences in the priority of different factors of participation motives (X2 = 556.4, P=0.00); and fitness motive was the most important reason for sport participation in older adults. There were significant differences between men and women in “medical” and “reputation” factors (P<0.05) and women reported these factors as more important for their participation in sport activities when compared with men. In addition, the results indicated significant differences among age groups in “social”, “challenge – benefit” and “involvement” factors (P<0.05), and 60-69-year-old group rated these motivation factors higher than 70-year-old and older group. There were significant differences among different educational levels in “reputation”, “medical” and “involvement” factors (P<0.05). The homemakers also placed greater emphasis on “medical” factor when compared with military subjects. The findings of this study can be useful to develop exercise interventions for older adults which could increase exercise participation.
 • A.R.Farsi (Phd), B.Abdoli (Phd), .M.Kaviyani (Msc), A.Kaviyani Pages 71-84
  The purpose of this study was to investigate the effect of perceptual – motor experience on motor development quotient of fine and gross motor skills in infants. Fifteen 5-8-month-old healthy infants participated randomly in this study and were divided homogenously into two groups (experimental and control) according to their age. Experimental group had 36 training sessions, each session an hour at a perceptual – motor enriched environment. Peabody motor development scale was used to evaluate fine and gross motor skills. Data were analyzed by independent t test. Results indicated a significant difference in mean score of motor development quotient between fine motor skills (p=0.004) and gross motor skills (p=0.02). These findings showed that training and experience had a positive effect on motor development generally and on motor development quotient of fine and gross motor skills specifically. In other words, training and experience were positive factors of fundamental and basic motor skills development of the infants in both groups. These results are in line with the perspective of dynamic systems of motor development.
 • S.F.Ghods Mirheidari (Msc), .H.Takalli, .M.Abdollahi (Phd), .H.Gharayagh Zandi (Phd), .M.Mashhouri(M.Sc), .S.B.Ghods Mirheidari Pages 85-100
  This study examined the relationship between physical fitness and self–esteem in non – physical education students. 109 female and 225 male students who took general physical education course (1). The students completed Cooper – Smith questionnaire and their scores of general physical education course. The mean score of physical fitness for male students was 17.4 and for female students 19.1. The mean score of the self – esteem for females was 33.1 and for males 35.2. There was no significant relationship between the level of self–esteem and physical fitness (p>0.05). In general, findings of this research like many previous studies indicated a lower level of self–esteem in females compared with males. Also, it seems that physical fitness during the general physical education course has no relationship with student's evaluation of their own capabilities (self – esteem).
 • Z.Kamiab (Msc), .M.Hemmatinezhad (Phd), .F.Rahmaninia (Phd), .B.Azizzadeh Pages 101-116
  The aim of this research was to provide physiological and psychological profiles of elite Iranian badminton players. 18 elite badminton players (8 females aged 19.12±3.09 years, and 10 males aged 19.8±2.93 years) took part in this research. The physiological features measured included aerobic power (gas analyzer), anaerobic alactacid power (Wingate), leg muscle power (Sargent vertical jump), leg muscle endurance (bilateral couple jump), abdomen endurance (sit-ups), speed (40 yd running), agility (4×9 m and Illinois running), reaction time and flexibility (sit and reach). Also, the mental preparation of the subjects were measured by the psychological questionnaire "SASI Psych". For statistical analysis of the data, independent t test and single group student test was used. According to the results, the females were significantly weaker than males in physical fitness and mental preparation (P≤0.05).
 • A. Habibi (Msc), .A. Movahedi (Phd), .M. Nezakat Alhosseini (Phd), .Sh. Jalali (Phd), .J. Moradi Pages 117-134
  The purpose of this study was to study the matching of the competitiveness trait and kind of training condition when learning a sport skill (basketball free throw). 60 male university students (age 21.76±1.5 years) participated in this study and were divided into two homogeneous groups based on their pretest scores. As a result, four training groups were used in this study. Sport Orientation questionnaire (reliability coefficient: 0.90) was used to determine the subjects’ competitiveness and non-competitiveness trait. The questionnaire was confirmed by Bahram. Groups performed the criterion task in a competitive and non-competitive condition for 10 sessions (15 trials each session). The basketball free throw test (EEHPERD) and Sport Orientation Questionnaire (SOQ) were used to gather the data. Posttest was performed after the final session and retention test 10 days after the posttest. To analyze the data, analysis of variance with repeated measures, ANOVA and post hoc tests were used at α=0.05. The results showed that competitiveness subjects performed better in the competitive condition and non-competitiveness subjects performed better in the non-competitive condition. The findings also showed a significant decrease in the retention test in the non-competitive condition group. The results of this study supported Zone of Optimal Function (ZOF) hypothesis and Interactionism approach.
 • M.Shahbazi (Phd), .A.Vazini Taher (Msc), .N. Haddadi Pages 135-148
  The purpose of the present study was to determine the effect of increasing arousal and its effect on athlete's depth perception. Participants of this study included the students of Faculty of Physical Education and Sport Sciences. 58 students (23 female and 35 male, mean age: 23.3 and SD: 2.16) were selected randomly. Participants performed the study tests under two motivational conditions (with viewer and without viewer). The sport competitive anxiety test (SCAT) was performed to test the level of participant's arousal. Moreover, the instrument to test depth perception was the electrical set of depth perception (122B). Results of paired t-test showed a significant difference in scores of depth perception test between the two motivational conditions at 0.05. In other words, participants in high arousal condition (i.e. with viewer) had an inaccurate estimation of depth perception. This effect was the same in both sexes. The results of this study indicated that novice athletes in high arousal condition pay attention to different information resources or different peripheral cues which lead to inaccurate estimation of depth.