فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:12 Issue:3, 2011
 • Volume:12 Issue:3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/07/07
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دکتر امین تمدن، دکتر مجتبی کافی، دکتر مهدی صائب، دکتر محسن قوامی صفحه 184
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص های مختلف نمره وضعیت بدنی (BCS) و تولید شیر با شروع فعالیت لوتئال (C-LA) در دوره پس از زایش در گاوهای شیری پرتولید انجام شد. هفتاد و یک گاو شیری هلشتاین سالم (بدون ناهنجاری های قابل تشخیص تولیدمثلی) با میانگین پیک تولید 4/7 ± 7/56 کیلوگرم در این مطالعه استفاده شدند. اولتراسونوگرافی راست روده ای دو بار در هفته و از هفته اول تا هشتم برای معاینه تخمدان ها پس از زایش انجام شد. نمونه های خون نیز برای اندازه گیری غلظت سرمی پروژسترون دو بار در هفته جمع آوری شد. همچنین BCS به صورت هفتگی ارزیابی و ثبت شد. گاوهای دارای غلظت سرمی پروژسترون 1≤ نانوگرم/میلی لیتر، در حداقل دو نمونه گیری پشت سر هم، به عنوان C-LA در نظر گرفته شد. در 51 مورد از 71 گاو (8/71%) C-LA زودتر از 45 روز بعد از زایش مشاهده شد، در حالی که در 20 مورد از 71 گاو (2/28%) C-LA بعد از 45 روز پس از زایش را نشان دادند. گاوهایی که در سومین هفته پس از زایش 1≤ واحد BCS از دست دادند نسبت به گاوهایی که از دست دادن BCS آن ها در همین بازه زمانی کمتر بود، به طور معنی داری C-LA دیرتری نشان دادند (P<0.05). در میان نمایه های مختلف که در مطالعه حاضر برای تولید شیر و BCS تعریف شد، بیشتر بودن پیک تولید شیر و کمتر بودن A-BCS)سطح تغییرات زیر منحنی وضعیت بدنی) عوامل اصلی مرتبط با تاخیر در زمان شروع فعالیت لوتئال در گاوهای شیری پرتولید بودند.
  کلیدواژگان: شروع فعالیت لوتئال، نمره وضعیت بدنی، میزان تولید شیر، گاو شیری پرتولید
 • محسن رفیعی، دکتر مجید طاعتی، دکتر سولماز علوی، دکتر حسن نایب زاده، دکتر مرتضی زنده دل صفحه 192
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات هیستامین برون زاد و گیرنده های مرکزی هیستامین H1 و H2 بر برخی ویژگی های الکتروکاردیوگرافیک قلب مانند ضربان و محور الکتریکی متوسط قلب در جوجه های گوشتی است. به همین منظور جوجه های گوشتی از نژاد راس (750 تا 800 گرم) به طریق تزریق داخل بطنی-مغزی هیستامین دریافت داشتند. علاوه بر آن برای تعیین گیرنده های درگیر در تغییرات الکتروکاردیوگرافی ناشی از هیستامین، مهار کننده های گیرنده H1 و H2 به جوجه هایی که هیستامین دریافت داشته بودند تزریق گردید. اشتقاق های الکتروکردیوگرافی به صورت 1 میلی ولت = 20 میلی متر و سرعت 50 میلی متر در ثانیه استاندارد سازی شده و اشتقاق های І، ІІ، ІІІ، aVR، aVL و aVF ثبت شدند. تزریق هیستامین (200 و 300 میکروگرم به ازای هر جوجه) مدت زمان موج T و کمپلکس QRS را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار کاهش داده در حالی که تعداد ضربان قلب را افزایش داد. کلرفنیرآمین (100 میکروگرم به ازای هر جوجه)، آنتاگونیست گیرنده H1، مدت زمان موج T و کمپلکس QRS را افزایش داده و تعداد ضربان قلب را به طور معنی دارکاهش داد. سایمتیدین، آنتاگونیست گیرنده H2، بر ویژگی های الکتروکردیوگرافیک تاثیری نداشت. پیش تزریق کلرفنیرآمین (100 میکروگرم به ازای هر جوجه) اثرات هیستامین (200 میکروگرم به ازای هر جوجه) بر مدت زمان موج T، کمپلکس QRS و تعداد ضربان قلب را کاهش داد. محور الکتریکی متوسط قلب که با استفاده از اشتقاق های ІІ و ІІІ محاسبه گردید در تمام جوجه ها از -93° تا -99° بوده و تفاوت معنی داری میان گروه ها را نشان نداد. به طور خلاصه می توان نتیجه گیری کرد که هیستامین برون زاد به صورت تزریق داخل بطنی-مغزی از طریق گیرنده های H1 موجب افزایش ضربان قلب از نوع سینوسی در جوجه های گوشتی می شود.
  کلیدواژگان: الکتروکاردیوگرام، هیستامین، جوجه های گوشتی، تزریق داخل بطنی، مغزی
 • دکتر ذبیح الله خاکسار، دکتر غلامعلی جلودار، دکتر هومن همتیان صفحه 199
  دیابت حاملگی زمانی در مادران آبستن رخ می دهد که پانکراس به مقدار کافی انسولین ترشح نمی کند، بنابراین گلوکوز در خون مادر و در نتیجه خون جنین افزایش می یابد و سبب عوارض بسیاری می شود. تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات دیابت مادری روی مخ جنین های مادران دیابتی می باشد. در این مطالعه شانزده موش صحرایی ماده بالغ تهیه و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در یکی از گروه ها با تزریق آلوکسان دیابت ایجاد گردید. هر دو گروه توسط جفت گیری طبیعی باردار شدند و در روزهای 17، 18، 19 و 20 بارداری از مخ جنین ها نمونه گیری به عمل آمد. در زمان نمونه گیری وزن جنین ها و تعداد جنین ها نیز اندازه گیری شد. پس از به کارگیری روش های بافت شناسی، پارامترهای مختلفی بررسی شد. نتایج نشان داد که در نسبت ماده خاکستری به ماده سفید و تعداد سلول های ماده خاکستری و سفید کاهش معنی داری بین گروه های دیابتی و کنترل در تمام روزها وجود دارد و کاهش معنی داری در ضخامت ماده خاکستری در روز 20 بارداری در مخ جنین های مادران دیابتی نسبت به گروه کنترل وجود دارد. وزن جنین های مادران دیابتی در مقایسه با گروه کنترل در تمام سنین بیشتر بود (P<0.05). تعداد جنین های مادران دیابتی در مقایسه با گروه کنترل در تمام سنین کمتر بود (P<0.05). هیپرگلیسمی مادری اثرات زیانباری بر مخ در دوران جنینی دارد که می تواند بر تعداد سلول ها، نسبت ماده خاکستری به سفید و ضخامت ماده خاکستری و سفید اثر گذارد.
  کلیدواژگان: دیابت مادری، موش صحرایی، جنین، آلوکسان، مخ
 • دکتر منصور ابراهیمی صفحه 205
  پرولاکتین عمدتا توسط غده هیپوفیز پیشین ترشح شده و قادر به تحریک غدد شیری جهت رشد و تولید شیر در پستانداران و تولید شیر چینه دان در کبوتر می باشد. اگر چه پرولاکتین ها از یک ژن اولیه منشعب شده اند، ولی اختصاصات گونه ای آن ها متفاوت بوده و ممکن است کارایی آن ها نیز متفاوت باشد. برای بررسی نقش خصوصیات مختلف پروتئینی هورمون پرولاکتین در گونه های مختلف، الگوریتم های مختلف بیوانفورماتیکی بر روی توالی کلیه پرولاکتین های شناسایی شده اجرا گردید. نتایج نشان داد که استفاده از این روش می تواند برای تعیین خصوصیات خاص پرولاکتین در هر گونه مورد استفاده قرار گیرد. برای اولین بار نشان داده شد که خصوصیات خاص گونه ای در هورمون پرولاکتین قابل ردیابی بوده و تعداد و فراوانی دی پپتیدها مهمترین فاکتور در این زمینه بوده اند. همچنین نشان داده شد که استفاده از مدل انتخاب و یا وزن دهی خصوصیات می تواند مهمترین عوامل را شناسایی کرده و فشار بر سیستم های پردازشی را کاهش دهد. این یافته ها افق جدیدی در بررسی خصوصیات هورمون های پرولاکتین در گونه های مختلف را نمایان ساخته و راه تولید هورمون های پرولاکتین موثرتر در آزمایشگاه با استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی را هموار می کند.
  کلیدواژگان: پرولاکتین، مدلینگ، بیوانفورماتیک، داده کاوی
 • دکتر هادی توکلی، دکتر کرامت اساسی، دکتر علی محمدی صفحه 214
  هدف از این مطالعه، مقایسه اثر دو واکسن کشته روغنی رایج آنفلوانزای کمتر بیماری زای طیور (تحت تیپ H9N2) شامل یک واکسن خارجی با جدایه اروپایی و یک واکسن ساخت داخل بر تکثیر و دفع این ویروس در ماکیان گوشتی بود. یک صد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی تجاری یک روزه به طور تصادفی در 6 گروه دسته بندی شدند. به جز پرندگان گروه 4 که به عنوان شاهد در نظر گرفته شد بقیه پرندگان گروه بندی شده با سویه A/Chicken/Iran/SH-110/99(H9N2) ویروس آنفلوانزا چالش شدند. پرندگان گروه های 1 و 5 با واکسن ساخت داخل و پرندگان گروه های 2 و 6 با واکسن خارجی مایه کوبی شدند. علاوه بر آن پرندگان گروه های 5 و 6 با واکسن زنده ویروس برونشیت عفونی (سویه H120) هم مایه کوبی شدند. نمونه های نای، ریه، کلیه و مدفوع پرندگان در روزهای 3، 7، 11 و 15 پس از چالش برای تشخیص مولکولی و تعیین کمیت ویروس آنفلوانزا با استفاده از روش TaqMan real time PCR جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی فراوانی تشخیص مولکولی و تیتر ویروس در پرندگان چالش شده ی مایه کوبی نشده (گروه 3) در تمام روزهای نمونه برداری شده ی پس از چالش بالاتر بود. ویروس آنفلوانزا در جوجه های گروه 1 تشخیص داده نشد. از برخی از نمونه های نای و ریه ی جوجه های گروه 2، 5 و 6 ویروس آنفلوانزا تشخیص داده شد. با این وجود تکثیر ویروس آنفلوانزا در نای و ریه ی جوجه های گروه هایی که واکسن ساخت داخل و خارج دریافت کرده بودند دارای اختلاف آماری معنی داری نبود. بیشترین تشخیص ویروس در نمونه ی کلیه در مقایسه با نمونه های دیگر بود. تیتر ویروس در نمونه ی کلیه ی پرندگان چالش شده ی مایه کوبی نشده (گروه 3) در روزهای 3، 7، 11 و 15 بیشتر از همان نمونه ها در پرندگان چالش شده ی مایه کوبی شده (گروه 1 و 2) بود. بیشترین تیتر ویروس آنفلوانزا در نمونه ی مدفوع پرندگان چالش شده ی مایه کوبی نشده و نیز در جوجه های مایه کوبی شده با واکسن خارجی و تلقیح شده ی توام با واکسن برونشیت عفونی (گروه 6) در روز 7 چالش بود. اختلاف آماری معنی داری در دفع ویروس آنفلوانزا بین گروه های (1 و 3)، (2 و 3) و (5 و 6) وجود داشت. (P=0.008) واکسن زنده ی برونشت عفونی توانست تکثیر و دفع ویروس آنفلوانزا را در پرندگان با عفونت همزمان با این دو ویروس افزایش دهد (گروه 5 و 6). اگر چه هر دو نوع واکسن آنفلوانزای کمتر بیماری زای طیور (تحت تیپ H9N2) در کاهش تکثیر و دفع این ویروس موثر بود ولی برای رسیدن به کنترل موثر این بیماری بایستی مایه کوبی با سایر اقدامات پیشگیرانه از جمله رعایت روش های امنیت زیستی همراه شود.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای ماکیان H9N2، مایه کوبی، PCR زمان حقیقی تک من
 • دکتر فرخنده رضائی، دکتر محسن دانش مسگران، دکتر علیرضا هروی موسوی صفحه 222
  به منظور بررسی اثر کربوهیدرات های غیرالیافی بر کنتیک ناپدید شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برخی از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان، آزمایشی در شرایط برون تنی انجام شد. مواد خوراکی مورد استفاده شامل علف خشک یونجه، سبوس گندم و تفاله چغندر قند بودند. نمونه های خوراکی به صورت مکمل نشده یا مکمل شده با کربوهیدرات های غیرالیافی (70 میلی گرم ساکارز، نشاسته یا مخلوط مساوی از هر دو به ازای گرم ماده خشک ماده خوراکی) مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی در محیط کشت حاوی 40% مایع شکمبه در زمان های 4، 8، 16، 24، 48 و 96 ساعت در دمای 39 درجه سانتی گراد کشت داده شدند. پس از سپری شدن هر زمان کشت محتویات ظروف کشت صاف شدند، و ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی محتویات باقی مانده بر روی صافی اندازه گیری شدند. مایع فیلتر شده نیز برای تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی مورد استفاده قرار گرفت. ثابت نرخ ناپدید شدن با استفاده از یک مدل غیر خطی نوع اول اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که نوع کربوهیدرات غیرالیافی، ناپدید شدن ماده خشک علف خشک یونجه را تحت تاثیر قرار داد (P<0.01). نوع ماده خوراکی، نوع کربوهیدرات غیرالیافی و زمان کشت بر ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی و غلظت نیتروژن آمونیاکی تاثیر معنی داری داشتند. ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاله چغندر قند و سبوس گندم با افزودن نشاسته و مخلوط مساوی ساکارز + نشاسته به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.01). بخش فاقد پتانسیل هضم ماده خشک در علف خشک یونجه به طور معنی داری با افزودن انواع مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی افزایش یافت (P<0.05). همچنین ثابت نرخ ناپدید شدن ماده خشک تفاله چغندر قند با افزودن کربوهیدرات های غیرالیافی به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت (P<0.05). ثابت نرخ ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی علف خشک یونجه و سبوس گندم در پاسخ به افزودن کربوهیدرات های غیرالیافی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: ناپدید شدن، نشاسته، ساکارز، مایع شکمبه
 • دکتر مرضیه شایق، دکتر فرید براتی صفحه 230
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمان تخمک قبل و بعد از شیشه ای کردن با تاکسول بر بلوغ تخمک نابالغ گاو بوده است. تخمدان های گاو از کشتارگاه محلی تهیه و در محفظه ترموستات (30 تا 37 درجه سانتی گراد) حاوی سالین فیریولوژیک و آنتی بیوتیک به آزمایشگاه منتقل شدند. کمپلکس های تخمک و سلول های کومولوس (از فولیکول های 2 تا 8 میلی متر بزل شده) درجه A انتخاب و بین 6 گروه آزمایشی تقسیم گردیدند. گروه اول (تعداد=100) تخمک ها در برنامه بلوغ آزمایشگاهی معمول قرار گرفتند. گروه دوم (تعداد=51) تخمک هایی که در معرض محلول های شیشه ای کردن قرار گرفته و سپس در برنامه بلوغ قرار گرفتند. گروه سوم (تعداد=51) تخمک هایی که در محیط حاوی 1 میکرومول تاکسول به مدت 20 دقیقه قرار گرفته و سپس در برنامه بلوغ قرار گرفتند. گروه چهارم (تعداد=50) تخمک ها بدون در معرض قرار گرفتن به تاکسول شیشه ای شده و سپس گرم شدند و در برنامه بلوغ قرار گرفتند. گروه پنجم (تعداد=57) تخمک ها 20 دقیقه در معرض تاکسول قرار گرفته، شیشه ای شده و گرم شدند و در برنامه بلوغ قرار گرفتند. گروه ششم (تعداد=58) تخمک ها ابتدا شیشه ای شده و گرم شدند و به مدت 20 دقیقه در معرض تاکسول قرار گرفته و در نهایت در محیط بلوغ قرار گرفتند. محیط بلوغ تخمک ها با دمای 39 درجه سانتی گراد، 5 درصد اکسیژن و 95 درصد رطوبت به مدت 24 ساعت بود. در معرض تاکسول قرار دادن تخمک تاثیر نامطلوبی بر روی بلوغ تخمک در مقایسه با گروه کنترل نداشته است (P>0.05). اما استفاده از تاکسول اثر بهبود دهنده ای بر بلوغ تخمک نابالغ گاو در برنامه شیشه ای شدن نداشته است (P>0.05). در مجموع درمان قبل و بعد از شیشه ای کردن تخمک با تاکسول تاثیر کمک کننده ای بر برنامه شیشه ای کردن تخمک نابالغ گاو نداشته است.
  کلیدواژگان: تخمک نابالغ، شیشه ای شدن، استراو باز کشیده، گاو، تاکسول
 • دکتر مجید هاشمی، دکتر مجتبی کافی، دکتر مظاهر صفدریان صفحه 236
  ورم پستان به عنوان پر هزینه ترین بیماری گاو شیری شناخته شده است. در این مطالعه تعداد 46 گاوداری شیری دارای پروانه بهره برداری در ناحیه مرکزی استان فارس به منظور بررسی فصلی شیوع ورم پستان و عوامل مسبب آن انتخاب گردید. در این مطالعه توصیفی مقطعی میزان شیوع ورم پستان بالینی بر اساس علائم کلینیکی و ورم پستان تحت بالینی بر اساس آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) تعیین شد. 6180 کارتیه مربوط به 1545راس گاو مورد آزمایش های بالینی یا CMT قرار گرفتند. نمونه های شیر جهت کشت باکتری شناسی از کارتیه های مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال شد. از این تعداد 4714 کارتیه (28/76%) سالم، 1335 کارتیه (6/21%) مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، 44 کارتیه (7/0%) مبتلا به ورم پستان بالینی و 87 کارتیه (41/1%) کور بودند. میزان شیوع ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گاوهای شیری استان به ترتیب 2/2% و 5/42% بود، اما در آزمون آماری اختلاف معنی داری در میزان شیوع بیماری بین کارتیه ها، فصول و شهرهای مختلف مشاهده نشد. استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت، استرپتوکوکوس ها، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی به ترتیب بیشترین درصد باکتری های جدا شده را تشکیل دادند. عدم رعایت بهداشت شیردوشی و درمان گاوهای خشک و اطلاعات کم دامداران در زمینه اهمیت، روش شناسایی و کنترل ورم پستان به ویژه نوع تحت بالینی آن می تواند از علل اصلی شیوع بالای ورم پستان در گاوداری های شیری استان فارس باشد.
  کلیدواژگان: ورم پستان، شیوع، گاو شیری، فارس، ایران
 • دکتر احمد روحی زاده، دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری، دکتر رضا آویزه، دکتر بهمن مصلی نژاد، دکتر مهدی پورمهدی بروجنی صفحه 242
  هرپس ویروس تیپ 1 گربه (FeHV-1) و کلیسی ویروس گربه (FCV) از عوامل مرتبط با بیماری مجرای تنفسی فوقانی در گربه می باشند که در سراسر جهان در میان گربه ها بسیار شیوع دارند. با هدف بررسی اهمیت FeHV-1، از خرداد ماه سال 1386 تا خرداد سال 1387، جمعیتی از گربه های اهلی در یک بیمارستان دامپزشکی در شهر اهواز، در جنوب غربی ایران مورد نمونه گیری قرار گرفتند. بدین منظور از 65 قلاده گربه اهلی شامل 52 گربه ولگرد و 13 گربه خانگی سوآپ های دهانی-حلقی، بینی و چشمی تهیه و از نظر وجود DNA هرپس ویروس تیپ 1 گربه با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه میزان کلی شیوع FeHV-1 38/35% برآورد گردید. ارتباط میان میزان شیوع عفونت با FeHV-1 و وجود علائم بالینی تنفسی از نظر آماری معنی دار بود. شیوع بالای عفونت با FeHV-1 تاکیدی بر لزوم بکارگیری اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه برای گربه ها در منطقه مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: هرپس ویروس تیپ 1 گربه، بیماری قسمت فوقانی دستگاه تنفس، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • دکتر حجت الله شکری، دکتر علیرضا خسروی، دکتر مهدی منصوری، و دکتر طاهره ذیگلری2 صفحه 247
  تاثیر دو گیاه دارویی ایرانی شامل آویشن شیرازی و گل شمعدانی بر مهار رشد تعدادی از قارچ های توکسین زا مثل آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس، آسپرژیلوس اکراسئوس و فوزاریوم ورتیسیلیوییدس ارزیابی شد. در این مطالعه، روغن های اسانسی استاندارد آویشن شیرازی و گل شمعدانی در دی متیل سولفوکساید 01/0 درصد رقیق شدند. رقت های مختلفی از روغن های اسانسی آویشن شیرازی (500، 1000، 2000 و 4000 پی پی ام) و گل شمعدانی (1000، 2000، 4000 و 8000 پی پی ام) همراه با 1/0 میلی لیتر از هر سوسپانسیون قارچی بر روی محیط سابورو گلوکز آگار تلقیح شدند و در 25 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز گرمخانه گذاری شدند. روغن های اسانسی آویشن شیرازی (پی پی ام 2000≥) و گل شمعدانی (پی پی ام 8000≥) تمام قارچ های آزمایش شده را به طور کامل مهار کردند. گونه های آسپرژیلوس حساس تر از فوزاریوم ورتیسیلیوییدس به 2 روغن اسانسی بودند. روغن های اسانسی اثرات مهارکنندگی قابل توجهی در برابر این قارچ های مهم توکسین زا نشان دادند و غلظت های مختلف آن ها درجات متفاوتی از مهار رشد را ثابت نمودند. این مطالعه اثرات مهارکنندگی روغن های اسانسی آویشن شیرازی و گل شمعدانی برابر تعدادی قارچ های توکسین زا شامل آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس، آسپرژیلوس اکراسئوس و فوزاریوم ورتیسیلیوییدس را نشان داد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضد قارچی، آویشن شیرازی، گل شمعدانی، روغن های اسانسی، قارچ های توکسین زا
 • دکتر مجتبی بنیادیان، دکتر حمدالله مشتاقی، دکتر امین نعمت الهی، دکتر ابراهیم رحیمی، دکتر مریم اخوان طاهری، دکتر سارا کرمی صفحه 252
  این مطالعه با هدف بررسی حضور سویه های توکسین زای روده ای و توده ای-روده ای باکتری E. coli در لاشه طیور، توسط روش PCR صورت گرفت. در این مطالعه از 110 لاشه طیور پس از مرحله خنک کردن در کشتارگاه طیور شهرکرد به طور تصادفی نمونه گیری و آزمون های میکروب شناسی برای جدا سازی باکتری E. coli بر روی نمونه ها انجام شد. همچنین سویه های جدا شده از نظر وجود ژن های LT، STa، STb و EAST1 به روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از 110 نمونه در 63 مورد باکتری E. coli جدا گردید (27/57%). از بین این جدایه ها در مجموع 6 (52/9%) جدایه حاوی ژن LT، 1 (58/1%) جدایه دارای ژن STb، 21 (3/33%) جدایه واجد ژن EAST1 و 8 (69/12%) جدایه واجد هر دو ژن EAST1 و LT بودند، اما هیچ یک از سویه ها واجد ژن STa نبودند. این مطالعه نشان دادکه گوشت مرغ آلوده به سویه های سم زای باکتری اشریشیا کلی بوده و می تواند به عنوان یک ماده غذایی مخاطره آمیز برای مصرف کنندگان باشد.
  کلیدواژگان: لاشه طیور، اشریشیا کلی، توکسین زای روده ای، توده ای، روده ای، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مهندس فریده چناری، دکتر حسن مروتی، مهندس امیر قاضی لو، دکتر احمد سواری، دکتر محمدتقی رونق صفحه 256
  به منظور مطالعه نقش کلیه ماهی در تنظیم اسمزی تعداد 200 عدد ماهی زروک نابالغ (Scatophagus argus) به مدت 15 روز تحت تاثیر 4 شوری مختلف قرار گرفته و در طول این مدت تغییرات ریخت سنجی کمی بافت کلیه در فاصله های زمانی 1، 2، 10 و 15 روز پس از انتقال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی حاکی از کاهش معنی دار تعداد لوله های جمع کننده و گلومرل ها در ماهیان تحت تاثیر قرار گرفته با شوری های بالا (g/1 30، 20، 10) در مقایسه با انواع متراکم وسیع و عضلانی موجود در انواع ماندگار در آب شیرین و تحت تاثیر قرارگرفته با شوری g/l 5 بود. به طور کلی شاید به توان تغییرات حادث شده در مطالعه حاضر را به نقش متفاوت کلیه ماهیان استخوانی در آب شور و شیرین نسبت داد.
  کلیدواژگان: کلیه، spotted scat (Scatophagus argus)، تنظیم اسمزی، گلومرول، لوله های جمع کننده
 • دکتر احمدرضا موثقی دکتر زهرا ناصری، دکتر مسعود رضایی اوغازی صفحه 262
  یک جنین گوساله ماده سقط شده از نژاد هلشتاین به قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد نشخوارکنندگان در دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. در بررسی کالبدگشایی، خیز زیر جلدی شدید و حضور مایع آسیت قرمز رنگ، با کبدی سفت و کم رنگ دارای کانون های متعدد کمی بر آمده گرد تا بیضی شکل روی سطح کپسولی مشاهده گردید. بررسی بافت شناسی، فیبروز گسترده، اتصال نواحی پری پورتال به ناحیه مرکز لوبولی و تزاید مجاری صفراوی به صورت یک شبکه منشعب در زمینه ای از بافت همبند را آشکار ساخت. ضایعه به عنوان فیبروز کبدی مادرزادی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: گوساله سقطی، کبد، فیبروز مادرزادی
 • دکتر بهیار جلالی جعفری، دکتر ارغوان میار صفحه 265
  بر اساس تحقیق حاضر که در مورد انگل های متازوآ در ماهی Capoeta damascina و در طی سال های 2005 تا 2008 انجام پذیرفته است به طور کل 47 گونه انگل متازوآ از این ماهی در ایران به دست آمده و تا حد جنس شناسایی شدند. علاوه بر این 6 گونه از عراق و 1 گونه نیز از فلسطین اشغالی گزارش شده است. در این بین 16 گونه به منوژنه آ متعلق بوده است. 63/29 درصد از کل شامل 9 گونه داکتیلوژیروس، 4 گونه ژیروداکتیلوس، 2 گونه دوجلیوس و 1 گونه پارادیپلوزون، 4/7% متعلق به سستودا شامل کاریوفیلوس، لیگولا و کلئوبوتریوم هر کدام 1 گونه، 55/5% متعلق به سخت پوستان شامل لرنه آ، آرگولوس و ارگاسیلیس هر کدام 1 گونه، 11/11% شامل آلوسرادیوم، دیپلوستوموم، کلینوستوموم و تیلودلفیس هر کدام یک گونه، 55/5% شامل 3 گونه از آکانتوسپالا، 14/81% متعلق به نماتودا شامل 8 گونه، 51/8% متعلق به میکسوزوآ شامل 9 گونه میکسوبولوس و 1 گونه میکسیدیوم و در آخر بیوالوا و Unio 1 گونه می باشند. واضح است که C. damascina پتانسیل میزبانی انگل های متازوآی مختلفی را دارا می باشد که انگل های منوژنه آ نسبت به دیگران غالب می باشند.
  کلیدواژگان: داکتیلوژیروس، متازوآ، انگل، Capoeta damascina
|
 • Tamadona., Kafim., Saebm., Ghavami, M Page 184
  The aim of the present study was to investigate the relation between different indices of milk yield and body condition score (BCS) with the commencement of the luteal activity (C-LA) during the postpartum period in high producing dairy cows. Seventy-one multiparous healthy (free of detectable reproductive disorders) Holstein dairy cows (mean peak milk yield = 56. 7 ± 7. 4 kg) were used in the present study. Transrectal ultrasound scanning was performed twice weekly from the 1st to the 8th week postpartum. Blood samples were also collected twice weekly to measure serum progesterone (P4) concentrations. The BCS was monitored weekly after calving. Cows with serum P4 concentrations ≥1 ng/ml on at least 2 consecutive blood samplings were considered to have commenced luteal activity. The C-LA was observed in 51 out of 71 cows (71. 8%) earlier than 45 days postpartum، while 20 out of 71 cows (28. 2%) showed the C-LA later than 45 days postpartum. Among the indices defined for the milk yield pattern in the present study، difference in milk yield between the 1st week and the peak week and the peak of milk yield were significantly (P≤0. 05) lower in cows that commenced their luteal activity earlier than 45 days postpartum. Cows losing ≥1 unit BCS at the 3rd week postpartum showed their C-LA significantly later than those cows losing less BCS during the same interval (P≤0. 05). In conclusion، among the different indices defined for the milk yield and BCS in the present study، the higher milk yield at the peak and lower A-BCS (Area under the chart of BCS change) were the main factors associated with delayed commencement of luteal activity in clinically healthy high producing dairy cows.
 • Rafieim., Taatim., Alavis., Nayebzadehh., Zendehdel, M Page 192
  The aim of this study was to assess the effects of exogenous histamine and H1 and H2 central receptors on electrocardiographic (ECG) parameters، heart rate and mean electrical axis in broiler chickens. For this purpose، Ross broiler chickens (750-800 g weight) received intracerebroventricularly (ICV) histamine. Moreover، to determine the receptors involved in histamine-induced alterations in ECG changes، H1 and H2 blockers were administered to histamine-treated chickens. All ECGs were standardized at 1 mV = 20 mm، with paper speed of 50 mm/sec. Leads І، ІІ، ІІІ، aVR، aVL and aVF were recorded. Injection of histamine (200 and 300 μg) decreased the duration of T wave and QRS complex and elevated the heart rate as compared to the control group (P<0. 05). Chlorpheniramine (100 μg)، an H1 receptor antagonist، increased the duration rate of T wave and QRS complex and reduced the heart rate (P<0. 05). Cimetidine، an H2 receptor antagonist (100 μg) had no effect on ECG parameters. Pretreatment with chlorpheniramine (100 μg) significantly attenuated histamine effects (200 μg) on the duration of T wave، QRS complex and heart rate (P<0. 05). Mean electrical axis، calculated from leads ІІ and ІІІ، did not differ between groups and it was between -93° and -99° in all chickens. In conclusion، exogenous histamine intracerebroventricularly results in sinusoidal tachycardia in broiler chickens and central H1 receptors mediate the stimulatory effects of histamine on heart rate، but H2 receptors had no role in this manner.
 • Khaksarz., Jelodar, G. A., Hematian, H Page 199
  In pregnant mothers maternal diabetes happens when the pancreas cannot produce enough insulin، so blood glucose increases in the mother and then in the fetus، resulting in several injuries in neonates. This study was conducted to evaluate the effects of maternal diabetes on fetal cerebrum. Sixteen adult female rats were divided in two equal groups. Diabetes was induced in one group by alloxan. Both groups became pregnant by natural mating. At days 17، 18، 19 and 20 of pregnancy، the cerebrum was collected from the fetuses of all rats، also the body weight and number of fetuses was measured. Various histological parameters were determined using routine histological techniques. Results revealed a significant decrease in the ratio of gray matter to white matter and also the number of cells in gray matter and white matter in all days. There was also a significant decrease in thickness of gray matter at day 20 of pregnancy in the cerebrum of fetuses of diabetic mothers (FDM) as compared with the control group. The body weight of FDM was significantly (P<0. 05) more than that of the control group and the number of fetuses in FDM was significantly (P<0. 05) less than the control group. Maternal hyperglycemia exhibited deleterious effects on cerebrum during fetal life، which affected: cell number، gray matter to white matter ratio and thickness of gray and white matter.
 • Ebrahimi, M Page 205
  Prolactin is mainly secreted by the anterior pituitary and is able to stimulate mammary gland development and lactation in mammalians. Although prolactins share a common ancestral gene encoding، they show species specific characteristics and their efficiency may be different in various mammals. The importance of protein structures of all sequences of this hormone have been studied by various bioinformatics algorithms. The results showed bioinformatics tools and modeling methods can be used to identify the species specificity of prolactin hormones in animals with an acceptable precision rate. Based on the author’s knowledge، this is the first report on the structural variation of prolactin hormones by specific structural protein features. Gain ratio model acquired the best accuracy and performance among the algorithms applied here and can be used on similar proteins. The counts and the frequencies of dipeptides were the most important protein attributes in this regard. It has also been reported here that feature selection or attribute weighting can be used to select the most important protein attributes and to reduce the burden of processing equipment. The new findings presented here open up new windows in understanding the characteristics of prolactin hormones and also pave the way to engineer more efficient hormones by using various mutagenesis tools such as site directed mutagenesis.
 • Tavakkolih., Asasik., Mohammadi, A Page 214
  The objective of this study was to compare the effect of two conventional H9N2 avian influenza (AI) vaccines on replication and shedding of the H9N2 AI virus in broiler chickens. These inactivated oil emulsion vaccines contain either a UAE or an Iranian H9N2 AI isolate. One hundred and fifty one-day-old commercial broiler chickens were randomly divided into six groups. The birds، except for the control group (group 4)، were challenged with a low pathogenic A/Chicken/Iran/SH-110/99 (H9N2) virus isolate. Birds in groups 1 and 5 were vaccinated with an Iranian AI vaccine and groups 2 and 6 with an UAE vaccine type. Birds in groups 5 and 6 were also vaccinated with an H120 strain of infectious bronchitis live vaccine. On days 3، 7، 11، and 15 post inoculations (PI) the trachea، lungs، kidneys and faeces were collected for molecular detection and quantitation of the H9N2 AI virus using TaqMan real time PCR assay. The results showed that frequency of virus recovery and viral titration was generally higher for unvaccinated challenged birds (group 3) on all days PI. No virus was detected in the chicks of group 1. The virus was detected in some cases in the tracheas and lungs of chicks in groups 2، 5 and 6. However، there was no statistically significant difference in viral replication in the trachea and lungs between chicks vaccinated with the UAE and Iranian type vaccines. The most frequent detection of the virus was in the kidneys in comparison with the other samples. The viral titer in the kidneys of unvaccinated challenged birds (group 3) on day 3، 7، 11 and 15 PI was higher than those of the same organs in the vaccinated challenged birds (groups 1، 2). The highest titer of the virus was observed in the faeces of unvaccinated challenged and the chicks vaccinated with the IB and UAE type vaccine (group 6) on day 7 PI. There was a statistically significant difference in viral shedding between groups (1 and 3)، (2 and 3) and (5 and 6) (P=0. 008). Infectious bronchitis live vaccine could increase the AI virus propagation and shedding in co-infected groups (groups 5 and 6). Altogether، both AI H9N2 vaccines could effectively reduce viral replication and shedding in broiler chicken، however، in order to achieve efficient control of the disease، vaccination should be accompanied with other preventive measurements including biosecurity practices.
 • Rezaiif., Danesh Mesgaranm., Heravi Moussavi, A Page 222
  An in vitro experiment was conducted to study the effect of non-fiber carbohydrates (NFC) on ruminal disappearance kinetics of dry matter (DM) and neutral detergent fiber (NDF) of alfalfa hay، wheat bran and unmolassed sugar beet pulp. Non-supplemented or NFC supplemented samples [70 mg/g DM of each feed sample as sucrose (SU) or starch (ST) or SU + ST as 1:1] were incubated in bottles containing 40% rumen fluid medium for 4، 8، 16، 24، 48، and 96 h at 39°C. After each incubation time، unfiltered content was analysed for DM and NDF. Filtered fluid was analysed for ammonia-N concentration. Kinetic disappearance rate was determined using a first order non-linear model. The source of NFC used in the medium containing alfalfa hay caused a significant decrease in DM disappearance (P<0. 01). Feed source، NFC type and incubation time had a significant effect (P<0. 01) on NDF disappearance and ammonia-N concentration. In vitro NDF disappearance of unmolassed sugar beet pulp and wheat bran was significantly (P<0. 01) decreased by supplementing with ST and SU + ST. The indigestible dry matter fraction of alfalfa hay was significantly increased when it was supplemented by NFC (P<0. 05). The rate of DM disappearance of unmolassed sugar beet pulp was also significantly influenced by supplemental NFC (P<0. 05). The fractional rate of NDF disappearance of alfalfa hay and wheat bran exhibited an increase (P<0. 05) in response to adding NFC when compared with the non-supplemented samples. Generally، the results of the present study suggested that in addition to the amount of supplemental carbohydrate fed، the source of supplemental carbohydrate and the basal feed sources might be effective on the effect of supplemental NFC on fiber utilization.
 • Shayeghm., Barati, F Page 230
  The aim of the present study was to find the effects of pre and post vitrification taxol treatment on bovine immature cumulus oocyte complexes (COCs). Bovine ovaries were collected from the local slaughterhouse in a container with 30-37°C physiologic saline and supplemented with antibiotics. The grade A aspirated COCs were assigned to 6 experimental groups; The 1st group was control (n=100) in which the COCs were subjected to in vitro maturation (IVM) in oocyte maturation medium (OMM). The 2nd group was the COCs (n=51) that were exposed to vitrification and warming solutions and then subjected to IVM. The 3rd group was the COCs which were incubated in OMM contained taxol (1 μM، n=51) for 20 min then transferred to IVM. The 4th group was the COCs (n=50) that were vitrified، warmed and transferred to IVM. The 5th group (n=57) was the COCs which were incubated in OMM containing taxol (1 μM for 20 min)، vitrified (solutions with 1 μM taxol)، warmed and transferred to IVM. The last group was the COCs (n=58) that were vitrified and warmed، then were incubated in maturation medium containing taxol (1 μM for 20) and، finally، were transferred to IVM. The COCs of all groups were incubated in OMM for 24 h under a humified (95%) condition with a temperature of 39°C and 5% CO2. Oocyte maturation was not affected by exposing the COCs to vitrification solution or taxol groups compared to control (P>0. 05). Vitrification reduced the oocyte maturation rate compared to control (P<0. 05). Taxol treatment (before and after vitrification) did not improve the bovine oocyte maturation rate compared to control (P<0. 05). The results have shown no beneficial effect of taxol on vitrification of bovine immature oocytes.
 • Hashemim., Kafim., Safdarian, M Page 236
  Mastitis continues to be one of the economically most important diseases in dairy farming. Forty-six licensed dairy farms in the central region of Fars province were randomly selected in order to participate in a seasonal prevalence study. A cross-sectional study was designed to determine prevalence at cow and quarter level based on clinical signs for clinical mastitis and indirect tests for subclinical mastitis. 6180 quarters from 1545 dairy cows were tested by clinical examination and California mastitis test (CMT). Milk samples from both clinical and subclinical quarters were collected for bacteriological culture. 4714 (76. 28%) quarters were healthy، 1335 (21. 6%) quarters were positive by results of CMT (as indicated to subclinical mastitis)، 44 (0. 71%) quarters showed clinical mastitis signs and 87 (1. 41%) quarters were blind. The clinical and subclinical mastitis prevalence at cow level was 2. 2 and 42. 5%، respectively. There was no significant difference in the prevalence of mastitis between different quarters، seasons and cities. The most prevalent isolated bacteria were coagulase positive staphylococci followed by Streptococci، Escherichia coli and coagulase negative staphylococci. Insufficient control measures such as pre and post milking hygiene and dry cow therapy in dairy farms and limited knowledge of farmers on the importance، identification and control of mastitis، especially subclinical forms، can be the main causes for the high prevalence of mastitis in Fars province
 • Rouhizadeha., Seyfi Abad Shapouri, M. R., Avizehr., Mosallanejadb., Pourmehdi Brojeni, M Page 242
  Feline herpesvirus 1 (FeHV-1) and feline calicivirus (FCV)، associated with upper respiratory tract disease، are highly prevalent in cats worldwide. With the aim of investigating the importance of FeHV-1 in a population of cats، samples were taken in a hospital in Ahvaz، south-west Iran، between June 2007 and June 2008. Oropharyngeal، nasal and ocular swabs were collected from 65 domestic cats، including 52 stray and 13 household animals and were tested for the presence of FeHV-1 DNA by polymerase chain reaction (PCR). The overall prevalence rate of FeHV-1 was 35. 38%. There was a statistically significant association between the prevalence rate of FeHV-1 and the presence of respiratory signs. High prevalence of FeHV-1 infection strengthens the importance of applying hygienic and preventive measures in cats in the study area.
 • Shokrih., Khosravi, A. R., Mansourim., Ziglari, T Page 247
  The effects of two Iranian medicinal plants including Zataria multiflora and Geranium pelargonium were evaluated on growth-inhibiting of some toxigenic fungi such as Aspergillus flavus، A. parasiticus، A. ochraceus and Fusarium verticillioides. In this study، standard Z. multiflora and G. pelargonium essential oils (EOs) were diluted in 0. 01% dimethyl sulfoxide. Different dilutions of Z. multiflora (500، 1000، 2000 and 4000 ppm) and G. pelargonium EOs (1000، 2000، 4000 and 8000 ppm) along with 0. 1 ml of each fungal suspension were inoculated onto sabouraud glucose agar and incubated at 25°C for 7 days. Zataria multiflora (≥2000 ppm) and G. pelargonium (≥8000 ppm) EOs completely inhibited all the tested fungi. Aspergillus species were more susceptible than F. verticillioides to two EOs. The EOs considerably exhibited inhibitory effects against these important toxigenic fungi and their different concentrations demonstrated various degrees of growth inhibition. This study showed inhibitory effects of Z. multiflora and G. pelargonium EOs against some toxigenic fungi including A. flavus، A. parasiticus، A. ochraceus and F. verticillioides
 • Bonyadianm., Moshtaghih., Nematalahia., Rahimie., Akhavan Taherim., Karami, S. Page 252
  The aim of this study was to determine the frequency of enterotoxigenic and enteroaggregative strains of Escherichia coli in chicken carcasses by polymerase chain reaction (PCR). In this study 63 strains of E. coli were isolated from 110 samples of chicken carcasses during processing after chilling in the poultry slaughter house of Shahrekord. Polymerase chain reaction assays were used to detect the presence of the genes encoding heat-stable enterotoxin a (STa)، heat-stable enterotoxin b (STb)، heat labile toxin (LT) and Enteroaggregative heat-stable toxin 1 (EAST1). Sixty three out of 110 (57. 27%) carcasses were contaminated with E. coli. Six out of 63 (9. 52%) harbored the gene for LT، 1 (1. 58%) STb، 21 (33. 3%) EAST1 and 8 (12. 69%) contain both LT and EAST1 genes. None of the strains contain the STa gene. The results indicated that contamination of the chicken carcasses with E. coli in such a level could be a potential hazard for consumers.
 • Chenarif., Morovvatih., Ghaziloua., Savaria., Ronagh, M. T Page 256
  In order to study the role of the kidney in fish osmoregulation، freshwater acclimatized juvenile spotted scat (Scatophagus argus L.) were subjected to four different salinities and observed for histomorphometric changes of the kidney at 1، 2، 10 and 15 days post transfer time points. The overall morphological changes displayed by fish kidney included significant decrease in the density of collecting tubules and glomeruli when subjected to higher salinity levels (10، 20 or 30 g/l) in comparison to proliferated، extensive، dense and muscular ones retained in the kidney of residents in freshwater and also of 5 g/l adapted animals. In conclusion، the observed histomorphological changes in the current study agree well with previously established physiological differences in the function of teleost kidney in freshwater and in the seawater.
 • Movassaghi, A. R., Naseriz., Rezaee Oghazi, M Page 262
  An aborted female Holstein foetus with marked generalized anasarca was referred to the Excellence Centre for Ruminant Abortion and Neonatal Mortality، Ferdowsi University of Mashhad. On postmortem examination، red-tinged ascites، pale and firm liver with extreme irregularity and numerous round to oval slightly raised foci on the capsular surface were seen. Histological examination revealed widespread fibrosis، linkage of periportal areas to the central vein region and proliferation of bile ductules forming a branching network within the fibrous tissue. The lesion was diagnosed as congenital hepatic fibrosis.
 • Jalali Jafarib., Miar, A Page 265
  In this paper، the metazoan parasite community system of Capoeta damascina in the Tigris basin (Mesopotamian region) in the Middle-East is presented. Overall، 54 species have been identified. Between 2005 and 2008، Iranian surveys of Capoeta damascina found a total of 47 metazoan parasites species، most identified to species level. In addition، 6 parasite species from Iraq and 1 species from occupied Palestine have been reported. Among these، 16 species belong to Monogenea (30%)، including Dactylogyrus 9، Gyrodactylus 4، Paradiplozoon 1 and Dogielius 2 species. The remaining 70% belong to: Cestoda (7. 4%) including Ligula، spp Caryophyllaeus and Coelobothrium 1 species each; Crustacea (5. 55%) comprising Lernaea، Argulus Ergasilus 1 species each; Digenea (11. 11%) containing Allocreadium spp، Diplostomum، Clinostomum tylodelphis، 1 species each; Acanthocephala (5. 55%) 3 species; Nematoda (14%) 8 species; Myxozoa (18%) including Myxobolus with 9 species، Myxidium with 1 species and، Hirudinea 3 species; and at last، Bivalva، Unio as 1 species.