فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 69 (اردیبهشت 1390)
 • پیاپی 69 (اردیبهشت 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/02/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرور پرویزی، فضل الله احمدی، حسین پور اسدی صفحات 8-17
  زمینه و هدف
  جامعه بستر زندگی و در بر گیرنده نهادهای اجتماعی است. نوجوانان یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که هم به دلیل ویژگی های اجتماعی کنونی و هم به دلیل ویژگی های نوجوانی، دشواری ها و آسیب های زیادی را تجربه می کنند. شیوه ی زندگی و عادات نوجوانی گاه تا پایان عمر به درازا می کشد و از این رو مشکلات حاصله بیش از آنکه تنها به یک دوره بازگردد، بر یک عمر موثر خواهد بود. شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نوجوانان به درک نوجوانی در بستر اجتماع کمک خواهد کرد.
  هدف از انجام این پژوهش تبیین دیدگاه نوجوانان در مورد عوامل اجتماعی موثر برسلامت بوده است.
  روش بررسی
  این تحقیق کیفی و از نوع آنالیز محتوای کیفی بوده و با استفاده از مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده ها صورت گرفته است. سپس مکالمات ضبط و دست نویس شده و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته است.
  یافته ها
  حاصل این تحلیل سه طبقه ی اصلی بوده است که هر یک دو و یا سه طبقه ی فرعی را نیز در بر می گرفته اند، که عبارت بوده اند از نشانه شناسی جامعه بیمار، انتظارات نوجوان از جامعه و پیش شرط های اجتماعی سلامت.
  نتیجه گیری کلی: نقش مهم عوامل اجتماعی بر نوجوانان و سلامت آنان غیر قابل انکار است. پرداختن به بعد اجتماعی سلامت نوجوانان با زیر گروه هایی که با خانواده، اشتغال، رفاه و توسعه ارتباط دارد می تواند در طراحی زیر بنای سلامت آینده مفید باشد.
  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، تحلیل محتوا - جامعه - سلامت - نوجوان
 • معصومه برخورداری، شمس الملوک جلال منش، محمود محمودی صفحات 18-25
  زمینه و هدف
  تفکر انتقادی یک جزء ضروری در عملکرد پرستاری است؛ بنابراین دانش و فهم تفکر انتقادی دانشجویان برای آموزش دهندگان حرفه پرستاری مهم می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری انجام گردید.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و آزاد اسلامی شهر یزد شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال 87-1386 تشکیل دادند. نمونه های این مطالعه 170 نفر بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود، که بخش اول آن شامل مشخصات دموگرافیک و بخش دوم آن پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 8/81 درصد دانشجویان دارای گرایش به تفکر انتقادی متزلزل بودند و زیرگروه های جستجوگری در 6/57 درصد، قدرت تجزیه و تحلیل در 4/62 درصد و اعتماد به نفس در 8/51 درصد مثبت؛ و زیر گروه های انتقادپذیری در 5/76 درصد، قدرت سازماندهی در 6/60 درصد، و رشدیافتگی در 3/65 درصد متزلزل؛ و زیرگروه حقیقت جوئی در 1/67 درصد منفی بود.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های پژوهش که نشان داد گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری متزلزل می باشد، بر لزوم استفاده از استراتژی های خاص جهت رشد گرایش به تفکر انتقادی تاکید می شود.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری
 • صدیقه ملکی، مسعود فلاحی خشکناب، ابوالفضل ره گوی، مهدی رهگذر صفحات 26-35
  زمینه وهدف
  بیش از یک سوم جمعیت کشور ایران را نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند و شیوع پرخاشگری در این سنین با لا است. از آنجا که کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند و پرخاشگری می تواند اثرات زیان آوری بر سلامت جسم و روان آنان داشته باشد، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر 15-12 سال انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 60 دانش آموز مدارس راهنمایی منطقه 2 کرج که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند انجام گرفته است. ابزار سنجش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ بود. داده های کسب شده تحت نرم افزار SPSS با آزمون های مختلف مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه میانگین پرخاشگری در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله به وسیله آزمون تی مستقل حاکی از آن است که بلافاصله پس از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنادار از نظر میانگین پرخاشگری مشاهده می شود.این تفاوت در مرحله پیگیری نیز وجود دارد. بین پرخاشگری و درآمد خانواده ارتباط معناداری مشاهده شد (p‹0/05). نتیجه گیری کلی: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش گروهی کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر 15-12 سال موثر است و می توان از این مداخله در تمامی موقعیت هایی که با نوجوانان ارتباط دارد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، مهارت کنترل خشم، آموزش گروهی - نوجوان
 • به یانه سیدامینی، ایوب مالک، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی صفحات 36-42
  زمینه و هدف
  شیوع چاقی و اضافه وزن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بطور چشمگیری افزایش یافته است. چاقی دوران کودکی روی جنبه های مختلف زندگی از جمله دستاوردهای تحصیلی، مهارتهای اجتماعی،کیفیت زندگی و کفایت اجتماعی اثر می گذارد. هدف از این مقاله مقایسه سطح کفایت فعالیتی، مدرسه ای و اجتماعی کودکان چاق، دارای اضافه وزن و دارای وزن طبیعی در مدارس ابتدایی دخترانه شهر تبریز بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل 300 نفر دانش آموز دختر (11-7 ساله) از مدارس ابتدایی دخترانه تبریز بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر حسب پایه تحصیلی و نمایه توده بدن، در سه گروه چاق، دارای اضافه وزن و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش چک لیست رفتاری کودک بود که دارای20 آیتم جهت ارزیابی کفایت فعالیتی، مدرسه ای و اجتماعی کودکان در خانه، مدرسه و جامعه می باشد. داده ها با استفاده از نسخه 5/11 نرم افزار SPSS، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر چند میانگین نمره گروه دارای وزن طبیعی در مقیاس های کفایت (فعالیتی، اجتماعی، مدرسه ای و کفایت کلی) نسبت به گروه دارای اضافه وزن و چاق، بالاتر است اما نتیجه آزمون آنالیز واریانس میانگین نمرات کفایت فعالیتی و کفایت کل را معنی دار نشان داد. ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی معکوس و معنی داری را بین نمایه توده بدن و نمره کفایت مدرسه ای و کفایت کلی نشان داد (P<0.05) ولی نمایه توده بدن با کفایت فعالیتی و اجتماعی همبستگی معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری کلی: یافته های این مطالعه همبستگی معکوس بین نمایه توده بدن و نمره کفایت مدرسه ای و کفایت کلی کودکان را نمایان ساخت بنابراین پیشگیری از چاقی در کودکان می تواند در کاهش یا پیشگیری از مشکلات کفایتی موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: کفایت فعالیتی، کفایت مدرسه ای، کفایت اجتماعی - چاقی، اضافه وزن، چک لیست رفتاری کودکان
 • نسرین سرابی، فریبا نصیری زیبا، طاهره صفرآبادی فراهانی، آغا فاطمه حسینی صفحات 43-52
  زمینه و هدف
  با بررسی میزان رضایت مراجعین و مطالعه درمورد انگیزه های نارضایتی آنان می توان گام های مؤثری در راه پیشگیری از عدم رضایت و ارتقاء کیفیت کار برداشت. با توجه به نیازهای خاص بیماران دارای استومی، پژوهش حاضر با هدف تعیین درجه رضایت مندی بیماران دارای استومی از مراقبت های پرستاری دریافت شده انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی، 300 بیمار دارای استومی با روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان های آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده کیفیت مراقبت از دیدگاه بیمار طی سه ماه جمع آوری و با استفاده نسخه 16 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  گویه های مربوط به احترام پرستار همراه با ارائه مراقبت، ارتباط مناسب در زمان ارائه اطلاعات و اطلاعات ارائه شده درباره استحمام با استومی به ترتیب دارای بالاترین و اطلاعات ارائه شده درمورد انجمن استومی، انواع وسایل و نحوه تهیه وسایل استومی و نیز کافی بودن وقت جهت صحبت کردن با بیمار به ترتیب پایین ترین میانگین بودند.
  نتیجه گیری کلی: گرچه رضایت مندی کلی بیماران از مراقبت های پرستاری مربوط به استومی زیاد بود ولی در برخی ابعاد مراقبت نیاز به بررسی بیشتر جهت ارتقاء رضایت مندی و کیفیت مراقبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: استومی - رضایت مندی، مراقبت پرستاری
 • محمدحسین تقدیسی، نسرین عبدی، سیروس شهسواری، مریم خزایی پول صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  سرطان دسته ای از بیماری هاست که با رشد کنترل نشده سلولی وتهاجم به بافتهای موضعی و متاستاز سیستمیک مشخص می شود. میزان بروز سرطان طی 50 سال گذشته به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است. تغذیه، فعالیت بدنی و روحیه امید وارانه از عوامل بسیار مهم در پیش آگهی بیماری سرطان می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی کارائی مدل بزنف در ارتقاء سلامت بیماران (توانمندسازی بیماران برای کنترل بر سلامت و بهبود وضعیت خود) مبتلا به سرطان شهرستان سنندج سال 1386 است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی از نوع شاهددار تصادفی شده می باشد که در طی آن پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش در قالب مدل بزنف و پرسشنامه امید هرث قبل و بعد از مداخله دربیماران دو گروه آزمایش و شاهد (هر گروه 25 نفر) و پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش در خانواده بیمار به عنوان مراقبین اصلی در دو گروه مورد و شاهد(هر کدام 25 نفر) تکمیل شد. مداخله آموزشی برای بیماران و خانواده گروه مورد به صورت چهره به چهره و انفرادی و با روش PBL ((Problem Based Learning انجام شد. داده ها با استفاده از نسخه 14 نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای Chi-square و آنالیز کوواریانس، در سطح معنی دار ی 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی در بیماران گروه آزمایش به طور معنی داری بیش از گروه شاهد بود(001/0 P<) همچنین انجام مداخله باعث مطلوبتر شدن وضعیت نگرش در گروه آزمایش شد(001/0 P<). اختلاف معنی داری درمیانگین نمرات نرمهای انتزاعی(12/0 P=) و فاکتورهای قادر سازی (08/0 (P= دو گروه مشاهده نشد. میانگین نمرات امید در بیماران گروه مورد به طور معنی داری بیش از گروه شاهد بود(008/0 (P=. همچنین میانگین نمره آگاهی در خانواده بیماران گروه آزمایش بیش از گروه شاهد بود(001/0 P<) و انجام مداخله باعث بهبود وضعیت نگرش در خانواده گروه مورد شد(000/0 P<).
  نتیجه گیری کلی: مداخلات آموزشی در افزایش اگاهی و بهبود نگرش و افزایش امید بیماران و خانواده آنان موثر است؛ بنابرین شایسته است به منظور ارتقای کیفیت زندگی بیماران میتلا به سرطان، ارائه خدمات آموزشی با روش های مناسبی مانند PBL(Problem Based Learning) با مشارکت فعال بیمار و خانواده در فرایند بحث با برنامه ریزی مدون انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: سرطان، ارتقاء سلامت، مدل بزنف، تست مدل
 • معصومه مقدم، افتخارالسادات حاجی کاظمی، مرحومه فرح روزبه، آناهیتا هوشیار راد، آغا فاطمه حسینی صفحات 62-68
  زمینه و هدف
  کاهش تحرک و افزایش فعالیت های نشسته طی دهه های اخیر یکی از مهمترین عوامل گسترش چاقی در همه گروهای سنی بویژه نوجوانان می باشد، مطالعه حاضر با هدف کلی تعیین ارتباط فعالیت بدنی و چربی زیر پوست پشت بازوی دختران دبیرستانی انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع همبستگی پیش گویی کننده بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر 18-14 ساله دبیرستان های منطقه غرب تهران بودند. 385 دانش آموز که بیماری شناخته شده جسمی- روانی نداشته و عضو تیم های حرفه ای ورزشی و تحت رژیم غذایی خاص نبودند وارد مطالعه شدند. نمونه گیری مرحله ای و تصادفی بود.
  جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (فرم کوتاه) و ابزار کالیپر استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها آزمون های آماری ANOVA، کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نسخه 14 نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نزدیک به نیمی از دانش آموزان فعالیت بدنی کم داشته و بر اساس ضخامت چربی زیر پوست پشت بازو در گروه دارای اضافه وزن و چاق قرار می گرفتند، اما ارتباط معنی داری میان فعالیت بدنی و ضخامت چربی زیر پوست پشت بازو بدست نیامد، اگر چه کاهش فعالیت بدنی با ا فزایش وزن همراه بود.
  نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه ارتباط معنی دار میان فعالیت بدنی و ضخامت چربی زیر پوست پشت بازو نشان نداد، ولی با توجه به تاثیر فعالیت بدنی در ارتقاء سلامتی نیاز به برنامه ریزی مناسب در جهت تشویق نوجوانان به تحرک و فعالیت بیشتر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، ضخامت چربی زیر پوست پشت بازو، دختران دبیرستانی
 • مسعود بحرینی، مصطفی بیژنی، هاشم رحمتی، شهره شهامت صفحات 69-77
  زمینه و هدف
  کارکنان درمانی با تهدید جدی آسیب ناشی از فرو رفتن اجسام تیز آلوده به خون و مایعات بدن بیماران مواجه هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک برنامه آموزشی چند رسانه ای بر میزان بروز مواجهه با اجسام تیز و آلوده در کارکنان پرستاری یک بیمارستان دانشگاهی شیراز (1388) بود.
  روش بررسی
  در مطالعه ای تجربی، 120 پرستار یک بیمارستان دانشگاهی، به روش تصادفی سیستماتیک به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش، یک دوره آموزشی چند رسانه ای پیشگیری از مواجهه با اجسام تیز و آلوده در دو هفته اجرا گردید ولی گروه کنترل در این زمینه آموزش ندیدند. همه نمونه ها پرسشنامه مواجهه شغلی و میزان آگاهی را در مدت 4 ماه قبل و 4 ماه بعد از آموزش تکمیل کردند. پس از جمع آوری داده ها، از میانگین، انحراف معیار، آزمون تی زوجی و مربع کای جهت تحلیل داده ها استفاده و سطح معنی داری05/0 تعیین گردید.
  یافته ها
  میزان بروز مواجهه با اجسام تیز و آلوده بعد از آموزش درگروه آزمایش به طور معنی داری کاهش یافت(05/0> p) اما این تغییر در گروه کنترل معنی دار نبود (05/0 p >). پس از آموزش، میانگین نمره آگاهی گروه آزمایش به طور معنی داری از 05/ 8 به 1/14 بهبود یافت (05/0> p) اما افزایش نمره آگاهی گروه کنترل از 30/8 به 98/8 معنی دار نبود(33/0 p=).
  نتیجه گیری کلی: پس از آموزش، میزان بروز مواجهه با اجسام تیز و آلوده در گروه آزمایش کاهش یافت. بنابراین آموزش مداوم در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، اجسام تیز آلوده - پرستار
|
 • Sorror Parvizi, Fazlollah Ahmadi, Hosein Pourasadi Pages 8-17
  Background And Aim
  society is the living context of adolescents’ health and includes social constitutions. Adolescents as an important social group experience many disturbances because of the characteristics of current society and special features of adolescence. The life style and habits of adolescence sometime lasts until death; so the resulted problems would affect all the life.
  Material and Method
  A qualitative content analysis has been used. Open semi structured Interviews were conducted until data saturation
  Result
  These three categories have been emerged: the semiology of an unhealthy society, adolescents’ expectations from the society, social health prerequisites.
  Discussion
  Both the adolescents and their health are affected by the essential role of social predisposing factors. To develop the social aspect of adolescents’ health is necessary. The social aspect of health which is related to the family, employment, welfare and communications could be useful in a healthy foundation of the future.
  Conclusion
  Understanding adolescents’ perspectives is not only important but is useful for maintaining a healthy society. Therefore, families, teachers, health workers and policy makers should develop prevention and intervention programs based on adolescence developmental processes especially tending to social factors.
 • Maasoumeh Barkhordary, Shamsolmoluk.Jalalmanesh, Mahmoud.Mahmoudi Pages 18-25
  Background And Aims
  Critical thinking is essential to nursing practice; therefore, knowledge and understanding of nursing student's critical thinking is important to nurse educators. The purpose of this study was to determine critical thinking dispositions in baccalaureate nursing students.
  Material And Methods
  It was a descriptive study. Research population was all baccalaurate nursing students in third and fourth year in Azad and Shahid Sadooghi University of Medical Sciences and were studying in second trimester of 2007-2008. The sample included 170 students and recruited randomly. Data was collected by questionnaire and had two parts. The first part included demographics and the second part was the California Critical Thinking Disposition Inventory
  Results
  It revealed that 81/8% of student's critical thinking disposition were ambivalent and inqisitiveness subscale in 57/6%, analyticity in 62/4% and self confidence in 51/8% were positive and open-indedness in 76/5%, systematicity in 80/6%, maturity in 65/3% were ambivalent, truth seeking subscale in 67/1% was negative.
  Conclusion
  regarding the findings which indicated critical thinking of baccalaureate nursing students is ambivalent, using special strategies to improve critical thinking disposition is emphasized.
 • Sedighe Maleki, Masoud Fallahi Khoshknab, Abolfazl Rahgooi, Mahdi Rahgozar Pages 26-35
  Background And Aims
  more than one third of Iran's population is under 18 and prevalence of aggression in this group is high Because of the important role of adolescents as the architects of the future of countries, aggression should be considered as a very serious matter as it can adversely affects their physical and mental health. The aim of this study was to determine the effect of anger management training in groups on aggression of 12-15 years old male students.
  Material And Methods
  This study is a semi-experimental research and 60 male students, aged between 12 and 15 years old were selected based on multi-stage random sampling. Measurement tools of the research included: demographic data questionnaire and Eyscenk aggression questionnaire. The resulted data were analyzed by means of SPSS software.
  Results
  The comparison of mean aggression between both groups before and after intervention using independent T test showed that immediately after intervention a significant statistical difference appears between two groups (p= 0.000). There were also correlations between aggression and many of demographics.
  Conclusion
  The findings of this study indicates that anger management training in groups has an impact on the aggression of 12 - 15 years old male students and this intervention could by applied in other situations dealing with adolescents.
 • Bayanah Seyedamini, Ayyoub Malek, Mehrangiz Ebrahimi Mamaghani Pages 36-42
  Background And Aims
  The prevalence of overweight and obesity among children has dramatically increased in many developing countries. Childhood obesity affects various aspects of life, including academic achievement, social skills, quality of life and social competency. The purpose of this paper is to investigate the level of activity, school and social competency in obese and overweight children of elementary girls’ schools in Tabriz city.
  Material And Methods
  This research is a comparative-cross sectional study. The sample was 300 students (7-11 years old) of girls elementary schools in Tabriz city, selected based on educational class grade and Body Mass Index (BMI) by random sampling in three groups including normal, overwieght and obese groups. Data were collected by Child Behavior Check List that has a 20 iteams for assessing the activity, school and social competency of children in home, school and society. Data was analyzed by SPSS –Pc (version 11.5).
  Results
  The results showed that normal group had greater scores on activity, social, school and total competence than overweight and obese groups, it means that normal group had a favorite level of competency than others groups. The results proposed reverse correlation between BMI and school and total competency (P<0.05). Howeve, BMI had not significant correlation with activity and social competency.
  Conclusion
  The findings of this study indicated reversed correlation between BMI, school and total competency. So, prevention of obesity can prevent or decrease children's competency problems.
 • Nasrin Sarabi, Fariba Nasiri- Ziba, Tahereh Safarabadi - Farahani, Agha Fatemeh Hosseini Pages 43-52
  Background And Aims
  Effective steps towards prevention of dissatisfaction and promotion of care could be operationalized by assessing consumers’ satisfaction and studying the reasons of their dissatisfaction. Regarding the special needs of ostomy patients this study has been done with the aim of determining the ostomy patient’s satisfaction with nursing care.
  Materials and Methods
  In this cross- sectional study, 300 ostomy patients were recruited by convenience sampling from Educational Hospitals of Iran, Tehran & Shahied Beheshti University. Data was collected by Modified Quality from Patient perspective and was analyzed using SPSS –PC (ver.16)
  Results
  The mean for Items related to respect by nurse during care, good relationship during information giving, and information regarding bathing with ostomy were respectively high. The mean for items of information related to ostomy association, types of appliances and how to provide them and provision of time to talk to patients were respectively low.
  Conclusion
  although total satisfaction with ostomy nursing care was high, but some aspects of nursing care should be revised to promote satisfaction with care.
 • Mohammad Hossein Taghdisi, Nasrin Abdi, Sirous Shahsavari, Maryam Khazaeipool Pages 53-61
  Background And Aims
  Cancer occurs when cells divide uncontrollably. These abnormal cells can invade nearby tissues or travel to distant sites by entering the bloodstream or lymphatic system. Incidence rate of cancer during the last 50 years has increased constantly. Nutrition, physical activity and hope are important factors in cancer. However, patients do not have correct knowledge and proper attitude regarding these important factors. The aim of this study is performance assessment of basnef model in health promotion for pations with cancer in Sanandaj city.
  Material and Methods
  This study is a randomized controlled trial. Knowledge and attitude questionnaires in basnef model and HHI questionnaire was completed before and after intervention in two case and control groups (n: 50) and knowledge and attitude questionnaire in patients family in two case and control groups (n: 50).The educational and promotional intervention for patients and their families in case groups as a face to face method and individually with PBL method was accomplished. Data was analyzed by use of spss and Chi –square tests and co-variance analysis.
  Results
  The mean score for knowledge in case group patients was significantly more than controls group (PConclusions
  Educational intervention is effective in increasing knowledge and improvement of attitude and also promotion of hope in cancer patients and their families. So preper educational methods (e.g. PBL), with active participation of patients and families to promote quality of life is recommended.
 • Masoumeh Moghadam, Eftekharalsadat Hajikazemi, Farah Roozberm, Anahita Hoshyar Rad, Agha Fatemeh Hosseini Pages 62-68
  Background And Aims
  In recent decades reduction in physical activity had become as one of important factors in increasing obesity in all people especially in adolescents. The aim of this study was to determine relationship between physical activity and triceps skin Fold Thickness in adolescent girls.
  Material And Method
  It was an anticipational correlational study. Three hundred eighty five girls in high school were selected randomly. They neither had known physical/mental diseases, nor were engaged in sport teams. They also had not special diets. Data collection was done by IPAQ (short form) and caliper. Analysis was done by ANOVA, Chi square, and Spearman correlation using SPSS - PC (14version).
  Results
  Data indicated that almost half of student had low physical activity and according to triceps skin fold thickness they were included in over weight and obess group. However, no significant correlation was seen between physical activity and skin fold thickness.
  Conclusion
  Although there was no correlation between Physical activity and obesity, but systematic programs to enhance adolescent’s activity and to promote their health could be commended.
 • Masoud Bahreini, Mostafa Bijani, Hashem Rahmati, Shohreh Shahamat Pages 69-77
  Background And Aims
  Health workers are threatened by injuries caused by the insertion of sharp medical devices (Needle Stick Injury) contaminated with patients ' blood and body fluids. The purpose of this study was to explore the effect of a multimedia training program on the incidence of occupational exposure of nurses to contaminated sharp tools in a university hospital in 2009.
  Material And Methods
  In an experimental study, 120 volunteer nurses, working in a university hospital was randomly assigned to either experimental group or control group. The experimental group received a multimedia training program for prevention of exposure during two weeks but the control group did not receive any training. All subjects completed the occupational exposure and knowledge questionnaires during 4 months before and 4 months after intervention. After data collection, mean standard deviation, paired t-test and chi-square were used for data analysis. Significant level of P< 0. 05 was accepted.
  Results
  in the experimental group, the incidence of occupational exposure to contaminated sharp tools decreased (p<0. 05) but in the control group, this change was not significant (p>0. 05). Also the mean score for knowledge in the experimental group improved significantly from 8. 05 to 14. 1 (p<0. 05) but the increase in the mean score of knowledge in control group from 8. 30 to 8. 98 (p=0. 33) was not significant.
  Conclusion
  The knowledge and performance of the experimental group regarding occupational exposure to contaminated sharp tools improved. Continuous education is recommended.