فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حقوقی
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجتبی جانی پور، خانم سکینه خانعلی پورواجارگاه صفحات 1-36
  هدف این مقاله تبیین و تشریح جایگاه شورای امنیت در ارتباط با وضعیت های ارجاع شده ی کشورهای غیر عضو اساسنامه ی رم، به دیوان کیفری بین المللی است که به روش اسنادی و از طریق مطالعه ی پرونده ها، مذاکرات، نشست ها و قطعنامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله پس از بحث از جایگاه شورای امنیت در حقوق بین الملل و نوع ارتباط آن با «دیوان»، به مشکلات و مزایای احتمالی این ارجاعات پرداخته و سرانجام، رژیم مناسب در ارتباط با این ارجاع ها مطرح می شود؛ زیرا در حال حاضر پذیرش این ارجاع با توجه به اختیارات شورای امنیت براساس منشور سازمان ملل متحد، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هرچند دیوان کیفری بین المللی الزامی برای پذیرش وضعیت های ارجاعی و طرح دعوا در «دیوان» ندارد و این خود نشان دهنده استقلال آن است. البته، دیوان کیفری بین المللی باید اقدامات لازم جهت ضابطه مند نمودن ارجاع شورای امنیت را به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه به اهداف و تحقق آرمان های بشری جلوگیری کن.
  کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت، وضعیت های ارجاعی، جنایت های بین المللی
 • ابوالفتح خالقی، بهزاد جودکی صفحات 37-56
  حقوق جزای بین الملل ترکیبی از حقوق جزای داخلی با عامل وابسته ی خارجی است. این عامل یا پیوند می تواند به سرزمین، تابعیت و منافع ملی یا فراملی مربوط باشد و در نتیجه صلاحیت های مختلفی را برای دولت ها ایجاد کند. در این حالت تشخیص صلاحیت محاکم هر یک از کشورها و حقوقی که متهم از آن برخوردار است از جمله: مشروعیت دادگاه صالح، تعیین قانون حاکم و... اهمیت پیدا می کند. شیوه مداخله ی مرتکب در جرم ممکن است مباشرت یا معاونت باشد. رویه معمول مقنن در تنظیم مقررات قانون مجازات بر محور مباشرت نهاده شده و این ابهام وجود دارد که آیا احکام قانونی قابل انطباق بر مصادیق معاونت، به ویژه در مباحث حقوق جزای بین الملل نیز می باشد؟ در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن ابهام زدایی از مقررات قانونی در حوزه حقوق جزای بین الملل بر تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معاون تاکید گردد.
  کلیدواژگان: معاونت، جزای بین الملل، صلاحیت، دادگاه صالح
 • عادل ساریخانی، داوود کرمی گلباغی صفحات 57-82
  اصل معروف در حقوق کیفری این است: «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». یعنی جهل به حکم تاثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. اصل بی تاثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری دانسته است، حقوق کیفری اسلام است. در فقه امامیه نیز در این باره آراء گوناگونی ابراز شده است. برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته اند و برخی به عدم تاثیر جهل حکمی نظر داده اند.گروهی نیز قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند. ولی در هیچ یک از آراء محدوده ی تاثیرجهل به حکم مشخص نشده است. امروزه تعیین تاثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی است، و به نظر می رسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نیست. این امر در فقه امامیه با تامل و تردید بیشتری مواجه است. در عین حال، اصول و قواعد خاصی برای تعیین محدوده آن ارایه نشده است. در این مقاله، سعی شده اصل مزبور و ادله ی آن بررسی و با توسل به اصول و قواعد شرعی و ملاک های عقلی، حدود تاثیر جهل حکمی در جرایم مختلف تعیین و نیز با ادله متقن شرعی و عقلی، قاعده ی: «ادعای جهل به حکم مسموع نیست» تعدیل شود.
  کلیدواژگان: جهل، حکمی، قانون، مسئولیت کیفری
 • ابوالحسن شاکری، داوود کرمی گلباغی صفحات 83-102
  قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعی حقایق واقعی خارج از ذهن قاضی هستند که احراز آن ها می تواند به عهده هیات منصفه و در پاسخ به سوال قاضی راجع به تحقق یا عدم تحقق هر یک از عناصر مادی و روانی جرم است، در صورت تطابق نظر قاضی با نظر هیات منصفه به تحقق این عناصر، قاضی است که حکم به مجرمیت و محکومیت می دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم باید تبرئه گردد. اظهار نظر هیات منصفه در مورد مجرم بودن یا مجرم نبودن متهم و تعیین نوع و میزان مجازات وی، قضاوت در ماهیت و حکم و معارض با موازین قضایی و شرعی است، ولی نظر هیات منصفه به تخفیف مجازات های تعزیری و بازدارنده والزام قاضی به تبعیت از آن، نافی استقلال قاضی نیست.
  کلیدواژگان: هیات منصفه، قاضی، موضوعی، حکمی
 • محمد ابراهیم شمس ناتری، سعید عبدالله یار صفحات 103-128
 • فضل الله فروغی صفحات 129-164
  در طول قرن گذشته، میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیرقابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن یکه خورده است. جنایات هولناکی که صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید نموده و موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود. فجیع ترین جنایاتی که نباید بدون مجازات بماند بلکه تضمین تعقیب مؤثر مرتکبین این جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی لازم است تا به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار از مجازات پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی مشارکت فعال به عمل آید. به منظور رسیدن به این اهداف، علاوه بر تشکیل دیوان کیفری بین المللی دائمی و گاها دادگاه های کیفری بین المللی موقتی و خاص، وظیفه هریک از دولت ها است که صلاحیت کیفری (سرزمینی و فراسرزمینی) خود را بر کسانی که مسؤل ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند. به ویژه این وظیفه سنگین با شناسایی «صلاحیت کیفری جهانی» به دادگاه های ملی محول شده است. اگرچه تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم توسط دادگاه های ملی بر پایه این صلاحیت، به تدریج در حال توسعه است لکن عدم انجام یا اجرای ناموفق این صلاحیت، به دلیل وجود پاره ای از مشکلات و موانع نظری و عملی است که چنانچه شناسایی نگردیده و برای رفع و اصلاح آنها راه حلی اندیشیده نشود، ایده تعقیب و مجازات مجرمان بین المللی، هیچ گاه و یا آن طور که باید، فرصت عملی شدن را نمی یابد. موانع و محدودیت های حقوقی، سیاسی، عملی و سایر چالش های پیش روی این صلاحیت که شناختن آنها و یافتن راه حل هایی به عنوان اصول راهبردی و مشترک در این زمینه، هدف مقاله حاضر است.
  کلیدواژگان: جرایم بین المللی، صلاحیت کیفری، موانع، محدودیت، مصونیت
 • محمدرضا نظری نژاد صفحات 165-190
  تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1-31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله، شرط وجود حمله ای عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود. حال پرسش این است که آیا در جنایت تجاوز امکان استناد به دفاع مشروع فردی برای متجاوزین وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بررسی شرایط جنایت تجاوز بیانگر آن است که مرتکب این جرم، سران سیاسی یا نظامی یک دولت هستند که به نحو ابتدایی و بدون اینکه حمله ای در بین باشد، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر را مورد تعرض قرار می دهند. بنابر این شرایط دفاع مشروع فردی بر جنایت تجاوز قابل انطباق نمی باشد، زیرا دفاع مشروع فردی، واکنش در مقابل حمله غیر قانونی به جان، مال، آزادی و... است در حالیکه جنایت تجاوز متضمن حمله غیرقانونی به استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر است.
  کلیدواژگان: دفاع مشروع فردی، دفاع مشروع دولتی، جنایت تجاوز، اسباب اباحه
|
 • Pages 1-36
  The purpose of this paper is explanation of position of Security Council in referred situations of non-party states of Rome Statute. It is done with documentary method throughout reading Security Council’s cases, negotiations, meetings and resolutions. Afterwards, potential difficulties and advantages of referral has been described. Finally, we will state appropriate current cooperation regime because acceptance of this referral seems an unavoidable issue in framework of United Nation Charter. Although ICC Prosecution necessarily does not obliged to referred situations to this Court. It indicates to independence of ICC, but International Criminal Court must do necessary measures to make the referral of Security Council standard for preventing taint to aims and humanity ideas.
 • Pages 37-56
  International Criminal Law is combined of the domestic criminal law and foreign associated factor. This factor can be related to the territory, nationality, national or international interests and thus create various jurisdiction to the states. In this situation definition of the competent court (legal jurisdiction) for any state and recognition of the accused rights like legality of competent tribunal, determination of act and so are important. Different methods of criminal act done by criminals are perpetration and accomplicement. Legislation method is based on the perpetration. So that this manner is creating doubt in the international criminal law, may be legal effects reliable to the accomplisbment in the international criminal law? In this article we ef fort to meanwhile redoubt from regulation in the international criminal law, try to recognize the competent tribunal in order to try the person who is an accessory in committing a crime.
 • Pages 57-82
  A well known rule in criminal law is ‘ignorance of law is not a defence’. It means that the ignorance of law has no effect, on criminality and responsibility, although the ignorance of fact removes criminal responsibility. The rule ‘ignorance of law is not a defence’ has been doubted in some criminal systems, among them is Islamic criminal system. In this regard, different ideas have been expressed in Imamieh jurisprudence. Some of the ideas consider the rule as to prevent criminality and responsibility, some other consider it as to be uninfluenced and the others consider it as to remove criminal responsibility in limited conditions. Although, it should be stated that none of these ideas has been specified limitation of such an effect. Nowadays ignorance of law is one of the critical issues in individual, social, national and international relationships. The rule seems to be an uncertain and undetermined presumption. Although, this matter is encountered with more doubt in Imamieh jurisprudence, since there is no special principle to restrict its realm. In this essay, at first the rule and its grounds are to be reviewed. Then with regard to religious and rational principles the realm of rule in different crimes is to be defined and non-admissibility of the ignorance of law is to be balanced by valid religious and rational grounds.
 • Pages 83-102
  Making decision as a judge needs knowledge to both point of law and point of facts. Point of facts is some real matters out of judge’s mind acquired by juries in answer to the question of establishment of Actus reus and Mens rea. In the case of accordance of the judge and the jury opinion recognizing both of these elements, i.e. commission of a crime, the in charge person to sentence the accused is the judge and any shadow of doubt must cause to acquittal of the defendant. Making decision on criminality or non-criminality of the defendant's act as well as on determining the type and rate of punishment by jury are in contrary to the Islamic Shari,a and judicial bases, whilst the jury's opinion on mitigation of punishment in Tazirat and Bazdarandeh punishments and convincement of judge to such a decision is not in opposition to the judge independency.
 • Dr Fazlollah Forughi Pages 129-164
  During the past century, millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity. Such grave crimes threaten the peace, security and well being of the world, and concern to the international community as a whole. The most serious crimes that must not go unpunished but their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, to end impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes. In order to achieve these targets, in addition to establish a permanent international criminal court and sometimes special and ad hoc international criminal courts, it is the duty of every state to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes. Specially this important duty of national courts, has been established by “universal criminal jurisdiction”. Although the prosecution and punishment of the criminals of such crimes is gradually developing by the national courts on the base of this jurisdiction, but if this jurisdiction is not undertaken or its exercise is failed by some practical and theoretical obstacles and problems which are not identified and are not thought to remove or modify, the idea of pursuit and punishment of the international criminals, would never be administrated. Practical, political and legal restrictions and obstacles and other following challenges of this competency and finding strategic and common approaches in this field are the aims of current paper.
 • Dr Mohammadreza Nazarinejad Pages 165-190
  The text of the Rome statute is the first International text that has predicted the possibility of relying on a quitting defences. One of the quitting deffences in the international law is the legitimate self deffence which is determined in the Art. 31-1-© of the I.C.C. statute. Regarding the conditions of this defence in this article such as the possibility of an actual attack, being illegal and need of proportion reaction against the attack, it is deduced the defence in the above mentioned Article is determined as a justification. Now the question is whether it is possible to rely on the a quitting defence against the aggressors in the crime of aggression. the answer to the question is negative because studying the conditions of the criminal aggressor implies that the one who has committed this crime is from top politicians or martial officers of a government who initially and without any need to attack has aggressed the political independency and territorial integrity of the other country. therefore the conditions of legitimate self defence does not adabt the crime of aggression, because the legitimate self defence is a reaction to an illegitimate attack on bodies, properties, freedom etc.It is whilst the crime of aggression is the illegitimate attack to political independency or territorial intergrity of the other country.