فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 37 (بهار 1390)
 • پیاپی 37 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا حمیدزاده، محمود قاسمی، سمیه عزیزآبادی، سیدعلی محمدنژاد صفحه 7
  هدف این پژوهش توصیفی، ارزشیابی شبکه آموزشی رشد بر اساس ملاک های طراحی وب سایت های آموزشی و مقایسه آن با و بسایت های آموزشی دیگر است. جامعه پژوهش کلیه وب سایت های آموزشی م یباشد. نمونه مورد بررسی، به روش نمون هگیری هدفمند، بر مبنای بیشترین تعداد مراجعین به سایت ها انتخاب شده است. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته ای است که از تجمیع و تلخیص ملاک های استاندارد تعریف شده در این زمینه ساخته شده است. این چک لیست شامل مدل ترکیبی 10 C، کارس و کرزلی و همچنین ملا کهای ارائه شده توسط دازر 1) 2002 (و اسماوی ورزاک (2006) می باشد و وب سایت رشد را از ابعاد تعامل، استفاده از رسانه، برگزاری آزمون، ابزارهای برقراری ارتباط، ظاهر سایت، محتوای ارائه شده، راهنما، راحتی کاربر و امکانات جانبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. روایی ابزار توسط استادان و صاحب نظران مورد تا یید قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به سوالات طرح شده از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزار شهای تحقیقی و جست وجو در شبکه جهانی اینترنت و مشاهده و بررسی تک تک وب سایت های نام برده گردآوری شده است. یافته ها نشان داد که: شبکه رشد ابزارهایی همچون: محاوره متنی، گروه های مباحثاتی، فضای منابع اشتراکی، کنفرانس ویدویی، امکان انتشار کتاب، امکان مشارکت کاربر و وبلاگ دارا می باشد. این مورد در سایر سایت های مورد بررسی نیز دیده شد. عملکرد این شبکه در بهره گیری از ابزارهایی همچون صدا، تصویر، پویانمایی، بازی و سرگرمی را می توان مناسب قلمداد کرد. در بخش آزمون، شبکه رشد تنها از سوالات چند گزینه ای بهره م یبرد. البته سایت های آموزشی مورد مقایسه نیز از دیگر ابزارهای آزمون استفاده نکرد هاند. در بخش اطلاع رسانی، شبکه رشد از ابزارهای پیام روز، اخبار و اطلاعات و گالری عکس بهره گرفته است. شبکه رشد از چهار ابزار ارائه شده برای وضعیت ظاهری سایت های آموزشی بطور کامل استفاده کرده است. در خصوص راهنمایی کاربران، در مقایسه با سایر سای تهای مورد بررسی، عملکرد سایت رشد مناسب قلمداد می شود. شبکه آموزشی رشد امکانات جانبی برای کاربران را دارد. این بررسی نشان داد که داشتن فروشگاه الکترونیکی و امکان عضویت برای سایر سایت ها مهم بوده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ملاکهای ارزشیابی، شبکه ها (سایت های) آموزشی
 • دکترعادل پیغامی، دکتر حیدر تورانی صفحه 31
  در دنیای امروز و حسب اقتضائات و الزامات تکنولوژیک و اقتصادی حاکم بر زندگی بشر، مسئولیت نظام های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مضاعف شده ب هطوری که ملاحظات خاصی را در باب نهادها، محتوا، برنامه ها و روش های تعلیم و تربیت پیش روی برنامه ریزان آموزشی قرار داده است. برای مثال، نهادهای آموزشی و فرهنگی کشورهای پیشرفته در کنار آموزش مهار تهای اولیه و ضروری مانند خواندن، نوشتن، ریاضیات، ادبیات، تاریخ و... به برنام ه های آموزش اقتصاد و تعلیم و تربیت اقتصادی نیز توجه کرده و این برنامه ها را، ب هعنوان بخش اصلی برنامه هایی که عهده دار یاددهی عناصر شناختی، گرایشی و مهارتی ناظر بر تدبیر زندگی و تحقق رفتارهای مطلوب در عرصه زندگی فردی و تعاملات اجتماعی هستند وارد سیستم آموزشی خود کرد هاند. در این نوشته در پی آن هستیم تا با نگاهی به ماهیت برنامه درسی اقتصاد و ضرورت وجود آن در مجموعه آموزش های رسمی و عمومی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان)، به ارائه تصویری از وضع موجود آن در دنیا بپردازیم و سیر تکاملی ادبیات فربهی را که در خصوص «تحقق اهداف شناختی، گرایشی و رفتاری» در عرصه اقتصاد طی شده است و از آن به عنوان «تعلیم و تربیت اقتصادی» نام برده می شود نشان دهیم. آنگاه به ارائه یک برنامه عمل برای برون رفت از وضعیت فعلی خواهیم پرداخت و سپس برنامه درسی مغفول مانده اقتصاد در «برنامه درسی ملی» را برای سیاستگزاران و برنامه ریزان مسائل تعلیم وتربیت کشور معرفی خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: آموزش اقتصاد، تعلیم و تربیت اقتصادی، برنامه درسی اقتصاد، برنامه درسی ملی، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
 • خدیجه محبوبی، دکتر منصور وصالی، دکتر مهدی سعادت صفحه 53
 • دکتر فاطمه بیان فر، دکتر حسن ملکی، دکتر علی دلاور، دکتر علی اکبر سیف صفحه 71
  این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی، و جامعه آماری پژوهش کلیه 41 مدرسه راهنمایی دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 88 - 1387 بوده است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 9 مدرسه، و طول مدت مشاهده 8 ماه بود. ابزار گردآوری اطلاعات به قرار زیر بوده است: 1. فرم های مشاهد هسنج محقق ساخته با مقیاس درجه بندی و روش واقعه نگاری 2. فرم های مصاحبه محقق ساخته با روش سوالات باز استاندارد شده و روش گفت وگوهای غیررسمی 3. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t، طرح انداز هگیری مکرر،یک بین یک درون و یک راهه، آزمون تعقیبی شفه، همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه. نتایج رگرسیون چند گانه بین مولفه های برنامه های درسی پنهان محیط اجتماعی و فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی همبستگی چند گانه عدد با 50 / 0 را نشان داد که در سطح اطمینان 95 / 0 معنا دار نبود. با توجه به «ضریب تعیین»، معلوم شد که 77 / 24 درصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متاثر از برنامه درسی پنهان است. نتایج تجزیه و تحلیل کیفی یافت ه ها نیز نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس های درس مورد مشاهده، دانش آموزان تحت تاثیر آثار منفی و قصد نشده برنامه درسی پنهان قرار داشتند. این آثار، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر یادگیری های عمیق و واقعی آنها اثرات منفی و پایداری می گذاشت. بنابراین به منظور کاهش آثار منفی این برنامه با توجه به رویکردهای روا نشناسی یادگیری و برنامه درسی پنهان مدلی در 8 بخش، شامل 1. مبانی نظری 2. فلسفه 3. متغیرهای زیربنایی 4. ابعاد 5. اهداف 6. اصول 7. مراحل اجرائی 8. نظام بازخورد و ارزشیابی طراحی و پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دوره راهنمایی تحصیلی، مدل
 • علی عبدی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر حسن ملکی، دکتر صغری ابراهیمی قوام صفحه 101
  هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و اثربخشی، روش متداول، بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دان شآموزان پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 88 / 89 بوده است. جمعا 53 دانش آموز دختر در دو کلاس مختلف در پایه پنجم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتندکه از طریق روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و از این تعداد 28 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدرس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی شامل 30 سوال استفاده شد. همچنین مقیاس 21 سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران، 2009) به منظور سنجش نگرش به یادگیری علوم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دان شآموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دید هاند، پیشرفت تحصیلی بالاتری در کلیه سطوح شناختی، نسبت به دان شآموزانی که به روش تدریس متداول آموزش دید هاند، داشته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان م یداد که نگرش دان شآموزان گروه آزمایش نسبت به یادگیری درس علوم بعد از عمل آزمایش بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: راهبرد تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه، نگرش به یادگیری درس علوم، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، درس علوم
 • دکترمریم دانای طوسی صفحه 121
  صحبت کردن به صورت «کاربرد زبان شفاهی برای تعامل مستقیم و بلافصل با دیگران» تعریف می شود و صورت آکادمیک آن سخن گفتن است. سخن گفتن شامل گفتار غیر رسمی و گفتار رسمی از قبل آماد هشده است. گفتار غیررسمی آن نیاز چندانی به آموزش مستقیم ندارد، اما گفتار رسمی مستلزم آموزش جدی است. هدف تحقیق حاضر تدوین شاخص های آموزش مهارت سخ نگفتن در برنامه درسی زبان ملی برای دوره ابتدایی و نیز تبیین نقاط قوت و ضعف راهنمای برنامه درسی زبان فارسی برای دوره ابتدایی ایران (ویراست 1388) به لحاظ شاخ صهای مورد نظر بود. برای نیل به این هدف، محتوای برنامه درسی زبان ملی آمریکا (ایالت نیوجرسی، 2004)، انگلستان (2007)، سنگاپور (2006)و نیز راهنمای برنامه درسی زبان فارسی (ویراست 1388) برای دوره ابتدایی به شیوه کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. حاصل کار نشان داد که در چارچوب برنامه درسی زبان فارسی مهارت سخن گفتن امری دانسته شده فرض می شود چرا که تعریف مشخصی برای آن مطرح نمی شود و خرده مهارت های آن نیز معرفی نم یشوند. این موضوع باعث شده است که هدف های آموزش آن نیز به صورت کلی و مبهم ارائه شوند. از طرفی، در چارچوب این برنامه درسی، آموزش مهارت سخن گفتن به صورتی متناسب با بافت موقعیت، انتقادی و با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی نشده است
  کلیدواژگان: مهارت های زبانی، سخن گفتن، برنامه درسی زبان فارسی، دوره ابتدایی
 • محمود تلخابی، دکتر سید کمال خرازی صفحه 151
  این مقاله در نظر دارد، مفهوم پردازی کارل برایتر از تعلیم و تربیت را مورد کاوش قرار دهد. در واقع هدف اساسی مقاله، نقادی دیدگاه تربیتی وی، و بررسی قابلیت اجرای آن در عرصه عمل است. روش پژوهش حاضر کاربردپذیری تجربی است؛ روشی که در آن مولف ه های اساسی یک اندیشه، نقادی و صور تبندی می شود و از جهت کاربردپذیری مورد بررسی قرار م یگیرد. یافت ه های پژوهش نشان می دهد علی رغم این که مولف ه های اندیشه تربیتی برایتر از انسجام نسبی برخوردار است، م یتوان انتقادهایی نیز بر آن وارد ساخت: از جمله دشواری تمیز بین نسبت دانش با جهان ذهنی و جهان عینی ذهنی، عدم تبیین چگونگی غلبه بر موقعیت، عمومی ساختن تولید دانش، تاکید بر آموزش درهم تنیده مهار تهای تفکر با برنامه درسی و عدم تصریح گرایش بین رشت های. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایده اصلی برایتر برای مبتنی ساختن تعلیم و تربیت بر یافت ه های علوم شناختی، مورد تایید سایر پژوهشگران نیز هست. با این حال، با وجود این که برایتر مسائل و مشکلات تعلیم و تربیت را که ناشی از تسلط نظریه عامیانه بر نظا مهای تربیتی است، به درستی شناسایی کرده و فرص تهایی برای بازنگری در انگاره های تربیتی و اصلاح نظا مهای تربیتی فراهم ساخته است، اما برخی از اید ه های، وی مانند «جایگزین کردن ساختن دانش با یادگیری» از امکان عملی کمتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: مفهوم شناسی تربیتی، آموزش و پرورش شناختی، استعاره ذهن، خلق دانش، جامعه دانشی
|
 • Gholam Reza Hamidzadeh, Mahmood Ghasemi, Somaieh Azizabadi, Seyyed Ali Mohammad Nejad Page 7
  The aim of this descriptive research was evaluation of school national network of Iran (Roshd) based on the criteria for designing the educational websites and it’s comparison with other educational networks. The research population consisted of all the educational websites, and the sample contained the mostly visited educational websites which were selected using purposeful sampling method. The research tool was a researcher-made checklist which was designed through summarizing the defined and standard criteria such as 10C model of Cars & Kearsley; and the criteria of Duzer (2002) and Asmawi & Razak (2006). Using the above-mentioned checklist, the educational websites have been compared in terms of interaction, media application, testing, communication tools, face validity, content, help and user friendliness and other utilities. The validity of the research tool was confirmed by some professors and experts. The required data was gathered through library documents, research reports, searching in the internet and viewing and examining the related websites. The results showed that the Roshd Network lacks tools such as text conversation, debate groups, spatial shared domains, video conference, possibility of publishing books, possibility of members’ and weblog contribution. These drawbacks have been observed in other examined websites, too. Also, findings showed that Roshd network has adequately applied sound tools, animated images, games and entertainment. With regard to testing section, this network just used multiple questions Like other websites
  Keywords: Evaluation, Criteria for Evaluation, Educational Networks (Websites)
 • Adel Peighami, Heidar Toorani Page 31
  Nowadays due to the economic and technological demands of modern human being, the responsibility of formal and general educational system is multiplied. So, curriculum developers are faced with special considertion for organization, content, plan, and methodolodies. As a result, educational and cultural organizations in the developed countries have special consideration for economy curriculum and economic education as the main curriculum responsible for instructing cognitive, attitudinal and behavioral objectives, along with basic and necessary skills such as reading, writing, math, literature, history, …. They believe that such curriculum are necessary for life management and realization of favorable behavior in individual life and social interaction. Looking at necessity and nature of economy curriculum at the heart of the formal and general education (primary school and guidance school), we tried to show a picture of present status of this curriculum in the world. Also, we introduced the developmental strand of rich literature on “realization of cognitive, attitudinal and behavioral objectives” in the field of economy that is generally named “economic eduction”. Finally, we presented an operational plan in oredr to go beyond the present situation and introduced the neglected economy curriculum within national curriculum to Iranian policy makers and curriculum developers.
  Keywords: Economy Education, Economic Education, Economy Curriculum, National Curriculum, Formal, General Education
 • Khadijeh Mahboubi, Mansoor Vesali, Mehdi Saadat Page 53
  Lots of findings showed that the use of history of science is very influential in providing a proper understanding towards science among students. So, in this research, the effect of a teaching method based on the use of history of Physics on the students’ knowledge and attitude was compared with the traditional teaching method. Also, the relationship between students’ knowledge and attitude was examined. It was a quasi-experimental research. The traditional teaching method was used for control group and for the experimental group, a teaching method based on the use of history of Physics was used. For assessing the students’ knowledge and attitude in the pretest and posttest, theconceptual map and attitude questionnaire was used. And to examine the relationship between knowledge and attitude of students, Pearson Correlation test and for the other hypotheses, the independent-sample t-test were used. The results showed that a teaching method based on the use of history of Physics has a positive impact on the students’ knowledge and attitude and there is a significant relationship between the students’ knowledge and attitude.
  Keywords: Learning, Attitude, Knowledge, History of Physics, Teaching Method
 • Fatmeh Bayanfar, Hassan Maleki, Ali Dlavar, Ali, Akbar Saif Page 71
  The present study was an attempt to investigate the probable role of the hidden curriculum on academic achievement of female junior high school students and to providea plausible model to decrease the negative side effects of the mentioned curriculum. It was a mixed method research. The research population comprised of all female junior high school students studying at public schools; namely, forty-one schools in educational district 1 at north part of Tehran. Simple random sampling was used to select the sample (overall, nine schools), which was carefully investigated for 8 months. The required data was collected using three different instruments: 1. researcher-made observation checklist together with relevant likert scales and anecdotal records, 2. researcher- made interview with standardized open questions and informal conversations and 3. students’ academic achievement mean. Several statistical procedures including t-test, one-way repeated measure ANOVA, Scheffe’s test, Pearson product moment coefficient of correlation, and multiple regression analysis were used to analyze the data. The coefficient of correlation between hidden curriculum and student achievement variables was 0.50 which was not meaningful at 0.05 level of significance. With reference to R2, the data showed that 24.77% of students’ academic achievement have been influenced by hidden curriculum. The results showed that in most observed schools and classes, students were influenced by unintended and negative effects of the hidden curriculum. These effects had direct and indirect negative and long-lasting influence on their deep learning. While paying attention to psychological learning approaches and the hidden curriculum, to decrease the negative consequences of this curriculum, a model was designed and suggested consisting of eight components: 1. theoretical foundation, 2. philosophy, 3. fundamental variables, 4. dimensions, 5. objectives, 6. principles, 7. procedure, and 8. feedback and evaluation system.
  Keywords: Hidden Curriculum – Student's Achievement, Junior High School Model
 • Ali Abdi, Daryush Nowruzi, Hasan Malaki, Soghra Ebrahimi Page 101
  The aim of this research was to compare the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences and a traditional teaching method on students’ academic achievement and attitude towards science learning. Totally 53 5th grade students in two different classes (Experimental N = 28 and Control N = 25) participated in the study. They were selected by multi-stage clustered sampling method. The experimental group was instructed by a teaching strategy based on multiple intelligences, whereas the control group was instructed by traditional teaching method. This experimental study took a period of eight weeks. To determine the effectiveness of the teaching strategy based on multiple intelligences over traditional teaching method, an achievement test onscience which consisted of 30 items were administered. Also, an attitude scale toward science, developed by Akpinar et.al (2009) was used. The data was analysed using Analysis of Covariance (ANCOVA) and Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA). The results showed that students who were instructed by a teaching strategy based on multiple intelligences had higher academic achievement than the ones who were instructed by the traditional teaching method. Also, findings showed that students in the experimental group developed more positive attitude towards science learning after the treatment.
  Keywords: Teaching Strategy Based on Multiple Intelligences, Attitude Towards
 • Maryam Danaye Tousi Page 121
  Talking is defined as the application of oral language for direct interactionwith others and speaking is the academic form of it. There are two types ofspeaking: informal and formal one. Informal speaking does not require lots ofdirect instruction, however, the formal type requires intensive direct instruction.The first aim of this research was developing the indicators of speakinginstruction at national language curriculum at elementary level. The secondaim was clarifying the strong and weak points of “the guide to Farsi curriculumof Iran at elementary level” according to the objectives of speakinginstruction. To achieve these aims, the content of the language arts curriculumat elementary level of America (the state of New Jersi, 2004), England (2007),Singapore (2006) and Iran’s (2009) was qualitatively analysed. Findingsshowed that within the framework of “the guide to Farsi curriculum of Iran”at elementary level, speaking is something that is taken for granted, as there isno obvious definition for it and also its sub-skills is not introduced. The lackof conceptual framework for this language art leads to ambiguous and inconsistenteducational objectives for different grades at this educational level.Careful analysis of this curriculum showed that, here speaking instruction isnot planned in accordance with context (situation). Also, it is not planned to beinstructed critically, and if formally considered, there is no operational definitionand no practical strategy for its instruction. Also, speaking instruction isnot planned through the use of information and communication technology.
  Keywords: Language Arts, Speaking, the Guide to Farsi Curriculum, Elementary
 • Mahmood Talkhabi, Kamal Kharrazi Page 151
  The purpose of this study was to investigate Carl Bereiter`s conceptualization of education. In fact, the main aim was to critique his view of education and study its applicability in action. The method of research was empirical applicability in which essential components of a notion is criticized, formulated and examined in view of applicability. Findings showed that though, Bereiter`s educational notion has a relative consistent framework, it could be criticized. The difficulties of his notion lies in its problem in distinguishing between world II and III in relation to the concept of knowledge; lack of explanation on how to overcome the different situations; popularizing knowledge building;focusing on the integration of thinking skills with curriculum; and not specifying the interdisciplinary approach. The results indicated that Bereiter`s main idea for basing education on findings of cognitive science is verified by other researchers. Despite the fact that Bereiter has appropriately identified the issues and problems of education, arising from the dominance of folk theory on educational systems, and has provided opportunities for revising educational patterns and similarly reforming educational systems; however, some of his ideas like focusing on knowledge creation rather than learning seem to be less practical.
  Keywords: Conceptualization of Education, Cognitive Education – Mind Metaphor, Knowledge Creation, Knowledge Society