فهرست مطالب

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 87، تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/06/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یحیی ابراهیم نژاد، اسماعیل عطایی ورجوی، کامبیز ناظرعدل صفحات 1-9
  این آزمایش به منظور مطالعه ی اثر داروهای یونوفور ضدکوکسیدیوز (سالینومایسین، مادورامایسین و نسبت ترکیبی آنها) بر عملکرد، صفات کیفی لاشه و غلظت تعدادی از املاح سرم خون جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش شامل 4 تیمار 1) جیره ی پایه، 2) جیره ی پایه با 60 میلی گرم سالینومایسین در هر کیلوگرم جیره 3) جیره ی پایه با 5 میلی گرم مادورامایسین در کیلوگرم جیره و 4) جیره ی پایه با 30 میلی گرم سالینومایسین و 5/2 میلی گرم مادورامایسین در کیلوگرم جیره بود. برای انجام این آزمایش از 272 قطعه جوجه ی گوشتی نر یک روزه از سویه ی تجاری (راس- 308) در 16 تکرار 17 قطعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی، استفاده شد. برای تغذیه ی جوجه ها در طول دوره ی آزمایش (56-1 روزگی)، از جیره ی غذایی بر پایه ی ذرت-کنجاله ی سویا استفاده شد. نتایج نشان دادند که استفاده از ترکیب دو یونوفور موجب کاهش وزن بدن در سنین 42، 56 روزگی و کل دوره ی پرورش می گردد (05/0>p)، در صورتی که بین گروه های دریافت کننده ی سالینومایسین و مادورامایسین اختلاف معنی داری در رابطه با افزایش وزن وجود نداشت. مصرف غذا در گروه های دریافت کننده ی داروهای ترکیبی در سن 42 روزگی کاهش یافت (05/0>p)، در صورتی که در سنین 21، 56 روزگی و کل دوره، اختلاف معنی داری از لحاظ مصرف غذا بین گروه های آزمایشی وجود نداشت. ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده ی سالینومایسین نسبت به سایر گروه ها کاهش یافت (05/0>p). درصد تلفات تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر نوع دارو بر روی درصد چربی حفره ی شکمی و میزان کلسیم سرم خون معنی دار بود (05/0>p).
  کلیدواژگان: جوجه ی گوشتی، سالینومایسین، عملکرد، مادورامایسین، یونوفور
 • محمد علی علیزاده صدر دانش پو، فرید شریعتمداری، محمد امیر کریمی صفحات 10-17
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودنی های غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی، با استفاده از 288 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری”کاب 500“با وزن متوسط 5 ± 45 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. گروه های آزمایشی شامل شاهد (بدون افزودنی غذایی)، آنتی بیوتیک (Virginiamycin15 ppm) مخلوط تجاری گیاهان داروئی (Digestarom450 ppm)، پروبیوتیک (Protexin ppm 100)، پری بیوتیک (Immunowall)درصد 0/1 و پروبیوتیک (Protxin100 ppm) + پری بیوتیک (Immunowall 1/0 درصد) بودند. مواد افزودنی به جیره پایه افزوده شدند. تلفات بصورت روزانه ثبت گردید و وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی اندازه گیری شد. به منظور تعیین اثر احتمالی تیمارها در پاسخ آنتی بادی نسبت به تزریق پادگن گلبول قرمز گوسفند در 21 و 35 روزگی تزریق پادتن و در دو نوبت (27 و 41 روزگی) خونگیری صورت گرفت و همچنین کلسترول سرم در دو نوبت (27 و 41 روزگی) اندازه گیری شد. وزن بدن در دوره آغازی و رشد، خوراک مصرفی در هر سه دوره، ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد، درصد تلفات، وزن نسبی بورس و طحال و پاسخ ایمنی اولیه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازی در گروه های آزمایشی آنتی بیوتیک و گیاهان داروئی، و در کل دوره در گروه آزمایشی پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بهبود معنی داری را در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی نشان داد. استفاده از پری بیوتیک در جیره سبب بهبود معندی دار پاسخ ایمنی ثانویه در قیاس با گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک شد. افزودن آنتی بیوتیک به جیره سبب افزایش معنی دار کلسترول سرم خون 27 و 41 روزگی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزودن پری بیوتیک به جیره جوجه های گوشتی همانند آنتی بیوتیک تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در 42 روزگی دارد و پری بیوتیک ها می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد باشند.
  کلیدواژگان: مخلوط گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک، عملکرد، پاسخ ایمنی، جوجه گوشتی
 • موسی توسلی، شهرام جوادی، فرهاد سلطانعلی نژاد، سهراب رسولی، رضا اطمینان فر صفحات 18-24
  در فاصله زمانی چهارده ماهه از اردیبهشت ماه 1384 تا خرداد ماه سال 1385 از تعداد 206 قلاده سگ خانگی شهرستان ارومیه نمونه مدفوع اخذ شد. از این تعداد 169 نمونه مربوط به سگ های خانگی نر و 37 مورد مربوط به سگ های خانگی ماده بود. هم چنین تعداد 60 نمونه سگ شش ماه و زیر شش ماه و 146 نمونه سگ بالای شش ماه بودند. نتایج نشان دهنده وجود آلودگی به حداقل یک انگل در (46/34 درصد) 71 قلاده، آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در 6 قلاده(9/2 درصد)، آلودگی به کرمهای قلابدار، توکسوکارا، ایزوسپورا و آلودگی توآم به توکسوکارا و کرم های قلابدار به ترتیب در(1/13 درصد)27،(7/9 درصد)20، (45/1 درصد)3 و (91/2 درصد)6 بود. در این بررسی 97/0 درصد حیوانات آزمایش شده آلوده به سستود (تنیا) بودند. نتایج مربوط به اطلاعات انگل شناسی صاحبان سگ ها که از طریق مصاحبه با آنها در محل درمانگاه صورت می گرفت، نشان داد که 2/82 درصد صاحبان سگ ها دارای اطلاعات ضعیف و 2/11 درصد دارای آگاهی متوسط بوده و فقط 6/6 درصد صاحبان سگ ها واجد آگاهی خوب در ارتباط با بیماری های انگلی قابل انتقال از سگ به انسان بودند.
  کلیدواژگان: سگ های خانگی، ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، کرم های قلابدار، توکسوکارا و ایزوسپورا
 • نگین جمالی امام قیس*، محمد مهدی معینی صفحات 25-31

  در این مطالعه که به منظور تعیین مقدار آلودگی خوراک گاوداری ها و شیر تولیدی به سم آفلاتوکسین انجام شد، از علف خشک یونجه و ذرت سیلو شده و شیر تولیدی 9 واحد گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی فعال در استان کرمانشاه نمونه برداری صورت گرفت. جهت اندازه گیری فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی، از 10 درصد گاوهای شیرده در هر گاوداری خون گیری به عمل آمد. مقدار آفلاتوکسین در نمونه های خوراک و شیر با استفاده از روش الایزا1 اندازه گیری شد. میانگین آلودگی آفلاتوکسین در نمونه های علف خشک یونجه گاوداری های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب 4/12، 3/10 و 2/11 میکروگرم در کیلوگرم بود و اثر اندازه گاوداری بر مقدار آفلاتوکسین یونجه معنی دار نبود (05/0<P). اما اثر زمان نمونه برداری بر مقدار آلودگی آفلاتوکسین نمونه های یونجه معنی دار شد (01/0>P). میانگین آلودگی در نمونه های شیر گاوداری ها به ترتیب 8/37، 7/29 و 9/34 نانوگرم در لیتر بود. در این مطالعه آلودگی آفلاتوکسین در 33 درصد از نمونه های شیر گاوداری ها در کرمانشاه بیشتر یا در محدوده حد مجاز و در 67 درصد از نمونه های شیر کمتر از حد مجاز اتحادیه اروپا (50 نانوگرم در لیتر) بود.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، شیرگاو، یونجه، ذرت سیلو شده، الایزا
 • محمود حقیقیان رودسری، محمد روستایی علیمهر، امیرحسین امجدی گلپایگانی صفحات 32-41
  به منظور بررسی اثرهای سطوح مختلف آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، پارامترهای خونی و صفات لاشه 240 قطعه جوجه ی گوشتی سویه آربور ایکرز با میانگین وزن 6/44 گرم (مخلوط نر و ماده)، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 5 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار انجام شد. آنزیم بتا ماناناز در سطوح صفر (1 T شاهد)، 035/0 (2 T)، 05/0 (3 T) و 075/0 (4 T) درصد به 4 جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله ی سویا برای دوره های آغازین (7-21 روزگی)، رشد (21-42 روزگی) و کل دوره افزوده شد. مصرف خوراک روزانه (گرم/جوجه/روز)، افزایش وزن روزانه (گرم/جوجه/روز)، ضریب تبدیل خوراک، پارامترهای خونی شامل کلوگز، کلسیم و فسفر(میلی گرم/دسی لیتر) در دوره های پرورش، یکنواختی وزن بدن (درصد)، و صفات لاشه (درصد) در پایان دوره اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن آنزیم بتاماناناز به جیره های غذایی گروه های آزمایشی باعث افزایش معنی دار وزن زنده روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای حاوی آنزیم نسبت به تیمار شاهد در دوره ی رشد و در کل دوره ی پرورش شد (05/0> p). مصرف خوراک روزانه، شاخص های خون (گلوکز، کلسیم و فسفر)، یکنواختی وزن بدن و صفات لاشه (درصد بازده لاشه، درصد سینه، درصد ران، درصد کبد، درصد سنگدان و درصد کلی دستگاه گوارش) جوجه های گوشتی تحت تاثیر سطوح مختلف آنزیم ها قرار نگرفت (05/0
  کلیدواژگان: بتاماناناز، جوجه گوشتی، عملکرد، پارامترهای خونی
 • خداداد پیرعلی خیرآبادی، سعید حبیبیان دهکردی، فتاح روحانی، شهاب بهادران صفحات 42-46
  صنعت طیور از آغاز فعالیت خود با معضلی به نام کوکسیدیوز مواجه بوده است و بدون تردید کوکسیدیوز یکی از شایع ترین بیماری های طیور صنعتی به ویژه گله های مرغان گوشتی، مادر و اجداد می باشد، بنابر این در سال های اخیر توجهات برای کنترل کوکسیدیوز ماکیان به روش های دیگری به جز کنترل شمیائی معطوف گشته و لزوم تحقیقات در مورد یافتن داروهای جدید با منشا گیاهی که اثرات سوء کمتری داشته و ارزان تر از ترکیبات شمیائی هستند دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه برای اولین بار در ایران اثرات ضد کوکسیدیائی پودر گیاه اکیناسه بر روی کوکسیدیوز تجربی به دست آمده ازEimeria tenella مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا 120 جوجه یک روزه نژاد Ross به شش گروه بیست تایی تقسیم شدند. 5 گروه با ااسیست های عفونت زای E.tenella آلوده شدند و یک گروه به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. در گروه یک و سه، پودر اکیناسه یک دهم درصد و در گروه دو و چهار پودر اکیناسه نیم درصد به جیره غذائی اضافه شد. گروه پنج شامل کنترل مثبت بود که داروئی دریافت نکرد ولی با ااسیست های Eimeria tenella آلوده گردید و گروه شش شامل کنترل منفی بود که دارو و ااسیست ها را دریافت نکرد. مدت اضافه کردن پودر اکیناسه به جیره در گروه های یک و دو، سه هفته و در گروه های سه و چهار، شش هفته بود. در روز 14، پنج گروه اول با مقدار 200 میکرولیتر از ااسیست های عفونت زای آیمریا تنلا از طریق دهانی آلوده شدند. شش روز بعد از آلودگی با جمع آوری روزانه مدفوع هر گروه به مدت 6 روز متوالی میزان دفع ااسیست بررسی گردید. همچنین میزان وزن حاصله و ضریب تبدیل غذائی در روزهای 7، 14، 21 و 42 مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر مثبت پودر گیاه اکیناسه بر کاهش دفع ااسیست و بهبود بازده جوجه های گوشتی بود.
  کلیدواژگان: Eimeria tenella، اکیناسه، بازده تولید، کوکسیدیوز
 • احمد رضا راجی، حامد فیض بخش صفحات 47-52
  در این تحقیق مجموعا تعداد 121 عدد غده لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و پس زانوئی ازسمت راست و چپ به طور تصادفی از شترهای یک کوهانه نر بالغ و سالم کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد جمع آوری شد.سپس مورفومتری هر کدام از غدد شامل طول، عرض، قطر، وزن، حجم و دانسیته اندازه گیری و میانگین و انحراف معیار داده ها مشخص گردید. نتایج نشان داد که موقعیت این غدد در شتر مشابه با گاومی باشد، از لحاظ شکلی غدد لنفاوی پیش کتفی1 و پیش رانی2 بیضی شکل و کشیده وغده لنفاوی پس زانوئی گرد3 می باشد. میانگین طول، عرض و قطر غده لنفاوی پیش کتفی راست 18/9، 57/3، 09/2 سانتی متر، غده لنفاوی پیش کتفی چپ27/9، 72/3، 32/2 سلنتی متر، غده لنفاوی پیش رانی راست 51/9،9/3، 71/2سانتی متر، غده لنفاوی پیش رانی چپ 13/8، 36/3،3/ 3 سانتی متر، غده لنفاوی پس زانوئی راست 31/4، 27/3، 27/2 سانتی متر و غده لنفاوی پس زانوئی چپ 62/4، 33/3، 35/2 سانتی متر اندازه گیری شد. از بین غدد لنفاوی ذکر شده غده لنفاوی پیش رانی راست طویل ترین، عریض ترین و قطورترین (51/9، 9/3، 71/ سانتی متر2)غده است که دارای وزن و حجم (8/48گرم، 62/52سانتی متر مکعب) بیشتری نیزمی باشد و کمترین طول، عرض و قطربترتیب مربوط به غدد پس زانوی راست، پس زانوئی چپ و پیش کتفی راست می باشد. کمترین حجم و وزن به ترتیب در غدد لنفاوی پس زانوئی راست وپیش رانی راست مشاهده شد. اطلاعات بدست آمده می تواند در علوم آناتومی، بهداشت و بازرسی گوشت و طب داخلی دامپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: موفومتری، غدد لنفاوی، پیش کتفی، پیش رانی، پس زانوئی، شتر
 • جواد تاجیک، علی میرشاهی، غلامرضا رزمی، غلامرضا محمدی صفحات 53-56
  به منظور بررسی آلودگی انگلی اسبان ترکمن در این منطقه، نمونه های مدفوع و خون از 46راس اسب ترکمن (حدود 10 درصد جمعیت: 30 نریان و 16 مادیان) که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند گرفته شد. شمارش تعداد تخم انگل)به روش کلین- تون لین)، کشت مدفوع و بررسی نمونه های خون از نظر حضور میکروفیلرهای انگلی خون به روش اصلاح شده نات انجام گردید. در نمونه های خون میکروفیلر انگل مشاهده نشد. تخم نماتودها (سیاستومینه) در 26نمونه مدفوع (650-0 تخم در هر گرم با میانگین و انحراف معیار 43/21 ±1/62) شناسایی گردید. شدت آلودگی بین اسبهای با سابقه درمان ضد انگلی و اسب های بدون سابقه درمان اختلاف معنی داری نداشت. از نظر شدت آلودگی بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: آلودگی کرمی، اسب ترکمن، جرگلان
 • علی قلی رامین، سید مهدی رضوی روحانی، سیامک عصری رضایی، سهیل بهنوش، سیما زائری، سینا رامین صفحات 57-63
  اسهال از مهمترین بیماری های اقتصادی رایج و شایع در گوساله های تازه متولد بوده که با علائم کم آبی بدن، دفع الکترولیت های عمده، ضعف و زمین گیری و مرگ همراه می باشد. در اسهال های با علل گوناگون دفع آب و الکترولیت ها از علائم اصلی محسوب شده که مسلتزم استخراج کمیت (مقدار) و کیفیت (نوع الکترولیت) عناصر فوق است. در همین راستا از تعداد 34 راس گوساله اسهالی و 10 راس گوساله سالم (شاهد) نمونه های مدفوع، خون و شیر مصرفی به منظور 1) تعیین pH، پروتئین، وزن مخصوص و ماده خشک مدفوع، 2) تعیین غلظت ماکروالمانها و مقایسه آنها درنمونه های مذکور، 3) تعیین ارتباط بین ماکروالمان ها در نمونه ها و بین آنها و سرانجام 4) تعیین اهمیت و توع الکترولیتهای دفع شده از اسهال تهیه و بررسی گردید. میانگین هماتوکریت درگوساله های اسهالی بیشتر(01/0>P) و ماده خشک (01/0>P)، پروتئین(01/0>P) و pH مدفوع کمترازسالم ها بود. وزن مخصوص مدفوع اسهالی 015/1 و رقت آن 46/2 برابر کمتراز مدفوع سالم تعیین گردید. میانگین غلظت ماکروالمان ها به جز سدیم در خون و مدفوع گوساله های اسهالی کمتر از سالم بود (05/0>P). الکترولیتهای عمده سرم شیرمصرفی در گوساله ها تفاوتی نداشت. درصد سدیم دفع شده از مدفوع در گوساله های اسهالی بیشتر و کلسیم کمتر از سالم بود. مقایسه میانگین غلظت ماکروالمان های مدفوع و شیر در گوساله های اسهالی و سالم کاملا معنی دار بود (05/0>P). نتایج همبستگی بین الکترولیت های مدفوع و خون در گوساله های اسهالی کمتر از سالم بود. بین الکترولیت های مدفوع و شیر در گوساله های اسهالی و سالم ارتباطی مشاهده نشد. در خصوص ارتباط متقابل بین الکترولیت های خون، مدفوع و شیر بیشترین ارتباط مربوط به سدیم خون و مدفوع با دیگر پارامترها بود. لذا می توان گفت که دفع الکترولیت ها از مدفوع در اسهال گوساله ها اساسی بوده، سدیم مهمترین آنها و کلسیم کم اهمیت ترین می باشد. ثانیا با توجه به تخلیه الکترولیت ها از مدفوع، جبران آنها از طریق تزریقی (خون) نسبت به خوراکی (شیر) اولویت دارد.
  کلیدواژگان: اسهال گوساله، ماکروالمان ها، مدفوع، خون، شیر
 • محمد یخچالی، احمد مرشدی صفحات 64-71
  بیماری هیداتیدوز ناشی از رشد متاسستود Echinococcus granulosus در اندام های مختلف بدن میزبان های واسط است که انتشار جهانی دارد. ایران در گروه مناطق هیپراندمیک هیداتیدوزیس می با شد. براین اساس ارزیابی واکنش آنتی ژنی در مجاورت با آنتی سرم تهیه شده از گاو (256راس) و گاومیش (132راس) در مقایسه با یافته های کشتارگاهی و مولکولی انجام شد. آنتی ژن محلول از تغلیظ مایع کیست هیداتید و سونیکه کردن پروتواسکولکس ها تهیه شد. سرم ضدمایع کیست و پروتواسکولکس از ایمن سازی خرگوش تهیه گردید. استخراج DNA از پرتواسکولکس انجام شد و قطعه bp688 از ژن nda1 تکثیر گردید. در مشاهدات کشتارگاهی، 4/18درصد گاوها و 3/8درصد گاومیش ها آلوده به کیست هیداتید در کبد و ریه بودند. در صورتی که موارد مثبت آلودگی در روش مولکولی برای گاو 1/26درصد و برای گاومیش 3/14درصد بود. در روش دات الیزا موارد مثبت آلودگی برای گاو 7/22درصد و گاومیش 8/11درصد بود. در مقایسه با یافته های کشتارگاهی، حساسیت و ویژگی آزمون دات الیزا برای نمونه سرم های گاوی، به ترتیب، 01/81درصد و 95درصد بود. در حالی که حساسیت و ویژگی آزمون برای نمونه سرم های گاومیش 12/77درصد و 32/96درصد تعیین گردید. در گاومیش، ارزش تشخیصی روش مولکولی با حساسیت 2/91درصد و ویژگی 99درصد بود. در حالیکه حساسیت و ویژگی تشخیص مولکولی کیست هیداتید گاو به ترتیب 4/97درصد و 4/99 درصد بود. مقایسه یافته های آزمون سرمی به روش دات الیزا با روش تشخیص مولکولی نشان داد که حساسیت و ویژگی آزمون دات الیزا کمتر می باشد ولی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، تکنیک دات الیزا می تواند به عنوان یک روش غربالگری کیست هیداتید برای نمونه های سرمی گاو و گاومیش توصیه گردد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتید، نشخوارکنندگان، کشتارگاه، دات الیزا، PCR
|
 • Y. Ebrahimnejad, Varjoei E. Former, Nazer Adl K Pages 1-9
  This experiment was carried out in order to study the effect of Ionophore anticoccidial drugs (salinomycin, maduramycin and their combination) and the comparison of those effects on the performance, carcass characteristics and concentration of some minerals of serum in broiler chicks. This experiment was included four treatments: 1) basal diet, 2) basal diet with 60 mg/kg salinomycin, 3) basal diet with 5 mg/kg maduramycin and 4) basal diet with 30 mg/kg salinomycin plus 2.5 mg/kg maduramycin. For this experiment, we considered 272 one-day-old commercial broiler chicks from the Ross -308. These chicks were used in 16 sub groups containing 17 chicks per sub group in complete randomized design. The rations of chicks during the experimental period (1-56 days) were based on the corn-soybean meal diet. The results showed that, the group receiving combined drugs, reduced the body weight at the whole raising period and the ages of 42 and 56 days old (p<0.05), while there was not any significant difference of weight gain in those groups that received Salinomycin and Maduramycin.Feed intake was reduced at the age of 42 day old in those group receiving combined drugs (p<0.05), while there was not any significant difference in the experimental groups, considering the feed intake at the ages of 21 and 56 days old, and the whole raising period. Feed conversion ratio was significantly reduced in the group receiving Salinomycin (p<0.05).The mortality percentage was not affected by the experimental treatments. Also, the results showed that there was a significant effect of the kind of drug being used, on the percentage of abdominal fat and the amount of calcium in blood serum (p<0.05).
 • Alizadeh, A. F., K. Karimi Pages 10-17
  In this research، we investigated the effects of medicinal plants، prebiotic and probiotic as alternatives to antibiotics on the growth performance، immune response and blood cholesterol in broilers. A total of 288 one- day-old broiler chicks (Cobb 500) were randomly assigned to 6 treatments and replicated 4 times with 12 chicks per pen in a completely randomize design experiment in 6 wk. Diet 1 was a negative control containing no antibiotics or growth promoters (NC). Diet 2 was the positive control consisting of NC plus an antibiotic (15 ppm Virginiamycin). Diet 3 was NC and a blend of medicinal plants (450 ppm Digestarom). Diet 4 was NC to which probiotic (100 ppm Protexin) was added. Diet 5 was NC plus prebiotic (0. 1 % Immunowall). Diet 6 was NC plus a combination of probiotic (100 ppm Protexin) and prebiotic (0. 1 % Immunowall). The mortality rate and survival percentage were determined daily. Body weight gain، feed intake and feed conversion ratio (FCR) were measured weekly. Immune response against sheep red blood cells (SRBC) and blood cholesterol were measured in d 27 and 41. Body weight gain in the starter and grower period، feed intake in neither of periods، FCR in the grower period، bursa fabricius and spleen relative weight، primary immune response against SRBC were unaffected by dietary supplementation of experimental treatments. The FCR was significantly improved during the starter period in broilers fed antibiotic and medicinal plants، and during total period in broiler fed antibiotic and prebiotic as compared to broilers receiving other treatments. Feeding prebiotic increased secondary immune response against SRBC compared with antibiotic group. Serum total cholesterol in d 27 and 41 was significantly increased in broilers supplemented with antibiotic as compared to other groups. The results demonstrated that addition of the prebiotic to the feed as well as antibiotic had a significant effect on FCR at 42 days of age and might be used as suitable alternative to antibiotic.
 • Tavassolim., Javadis., . Soltanalinejad, F. Etminanfar, R. Pages 18-24
  To determine gastrointestinal parasites of pet dogs of Urmia this study was carried out in a peroid of 14 months form April 2005 to June 2006. Two hundered and six fecal samples i. e; 169 and 37 samples from male and female dogs respectively، were collected from small animal’s clinics of Urmia city. The dogs were studeied in two age groups of ≤ 6 months and >6 months included number of 60 and 146 respectively. The results indicated that 71 (34. 46%) of the specimens have been infected at least by one parasite. The parasites were identified as follows: Giardia and Cryptosporidium 6 (2. 6%)، Hook worm and Toxacara spp 6 (2. 91%) and Hook worm، Toxacara spp، Isospora spp 27 (13. 1%)، 20 (9. 7%) and 3 (1. 45%)، respectively. In this survey 2 (0. 97%) were infected to cestoda. Majority of the dog owners (82. 2%) were not found to be aware of the potential risk of canine parasites to human health and their knowledge were found unsatisfactory.
 • N.Jamali Emam Ghedis, Moeini M.M Pages 25-31

  The aim of this study was to evaluate aflatoxin contamination in feed and milk in dairy farm in Kermanshah. Alfalfa، corn silage and milk samples from 9 industrial and semi industrial dairy farms were collected during 2 months. Blood samples were collected via tail venipuncture from 10 % of dairy cows in each farm for biochemical and hematological parameters. Aflatoxin contamination in feeds and milk samples was detected by ELISA technique. Aflatoxin contamination in alfalfa samples of small، medium and big dairy farm were: 12. 4، 10. 3 and 11. 2microgram per kilogram respectively. There was no significant difference between contaminated alfalfa samples in dairy farms (P>0/05)، However a significant difference was observed by time in contaminated alfalfa samples (p<0. 01). The mean aflatoxin M1 in milk samples were 37. 8، 29. 7 and 34. 9 nanogram/liter respectively. In this study the aflatoxin concentrations (AFM1) in 33 % of the milk samples of dairy farm in Kermanshah were greater than the maximum tolerance limit or about of European regulation (50 ppt) and in 67 % of the milk samples were below the limit of EU regulation.

 • M.Haghighian, M. Roostaei Alimehr, A.H. Amjadi Golpayegani Pages 32-41
  In order to study the effect of different levels of β-mannanase enzyme on the performance، blood parameters and carcass characteristics of broiler chicks (Arbor acres)، an experiment was conducted with 240 checks (44. 6 grams average weight) under a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications and 12 checks per each replicate. β-mannanase enzyme with the levels of zero (T1 control)، 0. 035 (T2)، 0. 05 (T3) and 0. 075 (T4) percent were added to 4 experimental diets on the basis of maize-soybean meal for the periods of starter (7-21 days)، grower (21-42 days) and total period of feeding system. Daily feed intake (g/check/day)، daily live weight gain (g/check/day)، feed conversion ratio (FCR)، blood parameters including glucose، calcium and phosphorous (mg/dl) during all periods of feeding system، percent body weight uniformity and carcass characteristics (%) at the end of feeding period، were measured. The results showed that addition of β-mannanase enzyme to experimental diets have increased daily live weight gain and improved FCR of all treatments containing β-mannanase significantly (p<0. 05) with respect to control during grower and total period of feeding system. But daily feed intake، blood parameters (glucose، calcium and phosphorous)، body weight uniformity، and carcass characteristics as dressing percentage، % thigh، % breast، % liver، % gizzard، and % of total luminal tract of broilers did not affect by different levels of enzymes (p> 0. 05). Therefore، use of minimum of 0. 035 % of β-mannanase would increase daily live weight gain and improves FCR of broilers in grower and total period of feeding system.
 • Kh. Pirali- Kheirabadi, S. Habibian Dehkordi, F. Rohani Pages 42-46
  The poultry Industry has been outbreak with an intricate problem called coccidiosis from the beginning and undoubted coccidiosis is one of the most widespread poultry diseases especially among breeder herds and ancestor. So the interest in alternative methods for the control of coccidiosis has been dramatically increased in recent years، and it is necessary to look for methods which are adaptable، safer and cheaper than chemicals. In this study for the first time in Iran effect of anticoccidial effects of powder of Echinacea on experimental coccidiosis caused by E. tenella was carried out. In this study، to evaluate the effects of Echinacea’s powder on fecal oocyst shedding and body weight gain of coccidi-infected broiler chickens، 120 one day old Ross 308 broiler chicks were randomly assigned to six treatments. Each treatment contained 20 chickens. Treatments 1 and 3 were fed diets supplemented with 0. 1% of Echinacea and Treatments 2 and 4 were fed diets supplemented with 0. 5%. Groups 1، 2 three weeks and 3، 4 six weeks were feed with diet supplemented with Echinacea and treatments 5 and 6 were designated as positive and negative control، received no Echinacea. Chickens in treatment 1، 2 and 3، 4 were inoculated with a suspension containing 200 micro liter of Eimeria tenella orally. Frequency of excreted oocyst obtained from feces samples during 7-13 days post -challenged was carried out. Body weight، body weight gain، feed conversion ratio were evaluated on days 7، 14، 21 and 42. The results revealed that Echinacea decreased oocyst per gram of feces significantly in 7-13 days post inoculation and improved production performance in coccidian infected broiler chicks.
 • R. Raji, H. Fazbakhsh Pages 47-52
  In this study 121 prescapular، prefemoral and popliteal lymph node of male healthy camel from Mashhad abattoir were collected. After collecting of specimens factors such as: Length، width، thickness، weight، volume and density of each lymph node were measured by caliper device. All factors were analyzed and compared using Excel program. It was revealed that، normal dimensions of right prescapular lymph node (Length، width and thickness) were 9. 18±1. 39، 3. 57±1. 06، 2. 09±0. 38، left prescapular lymph node 9. 27±1. 56، 3. 27±0. 93، 2. 32±0. 69، right prefemoral lymph node 9. 51±2. 86، 3. 9±0. 61، 2. 71±0. 47، left prefemoral lymph node 8. 13±2. 72، 3. 36±0. 27، 2. 3±0. 45، right popliteal lymph node 4. 31±0. 61، 3. 27±0. 44، 2. 27±0. 5 and left popliteal lymph node 4. 62±0. 51، 3. 33±0. 63، 2. 35±0. 58. Maximum length (9. 51±2. 86)، width (3. 9±0. 61) and thickness (2. 71±0. 47) were observed in right prefemoral lymph node. Minimum length (4. 31±0. 61)، width (3. 27±0. 44) and thickness (2. 09±0. 38) were observed in right popliteal، right prefemoral and right prescapular lymph node. Minimum volume (15. 07±6. 15) and density (1. 02±0. 24) were observed in right popliteal and right prefemoral lymph node.
 • J.Tajik, Mirshahi A. Mashhad Razmi Gh, Mohammadi Gh Pages 53-56
  To study the parasitic infection of Turkmen horses in this region، faecal and blood samples collected from 46 randomly selected Turkmen horses (about 10% of population: 30 male and 16 female). Faecal egg counts (Clayton lane method)، faecal culture and modified Knott test were performed. No microfilaria was observed in blood samples. Nematode eggs (Cyathostominae) were found in 26 faecal samples (0-650 eggs/gr، 62. 1 21. 43). No significant differences were found between infected and uninfested horses in age. Also، there were no significant correlation between age and the intensity of infection. No significant difference، in the intensity of infection، was found between treated and untreated groups. But a significant in sex horses (P= 0. 046).
 • Ramin Ags., Zaeri S., Ramin S Pages 57-63
  IDiarrhea is known as the current and economic disease among new born calves. It is characterized by dehydration، loss of macro-minerals، weakness، recumbency and death. In calves diarrhea with different etiology، loss of liquid and electrolytes are the principle signs and the cause of death too. Therefore، determination of the amounts of liquid and mainly electrolytes depletion is important in the prognosis of disease. For this reason fecal، blood and milk consumption samples from 34 diarrheic and 10 healthy calves were collected to investigate، 1) The fecal pH، specific gravity (SG)، protein، dry matter (DM) and hematocrit (PCV)، 2) The macro-mineral concentrations in samples and comparison between diarrheic and healthy calves، 3) The interrelationships among macro-minerals in fecal، blood and milk samples، and finally 4) the sequence and importance of macro-minerals leave by diarrheic feces in Urmia، Iran. Mean PCV in diarrheic calves was higher than healthy calves (P<0. 01). Mean DM (P<0. 01)، protein (P<0. 01) and pH in diarrheic calves were lower than healthy calves. Mean SG of feces in diarrheic calves was 1. 015 and DM in diarrheic calves was 2. 46 times less than healthy calves. Mean serum macro-mineral concentrations in diarrheic calves was less than healthy calves (P<0. 05). There was no different in milk serum macro-mineral concentrations between diarrheic and healthy calves. The highest and lowest percent of fecal K and Na was found in diarrheic calves، respectively. Mean comparison of the fecal and milk serum macro-mineral concentrations between diarrheic and healthy calves were also different (P<0. 05). The minimum values were found in diarrheic calves and the maximum in healthy calves. The results of correlations between serum and fecal macro-minerals in diarrheic calves were lower than in healthy calves. There was no correlations between fecal and milk serum macro-minerals in diarrheic and healthy calves. Fecal and blood Na showed correlation with the majority of macro-minerals. Thus، it is concluded that fecal excretion of macro-minerals mainly Na in diarrheic calves is remain important and must be compensate together with fluid therapy in diarrheic calves.
 • Yakhchali, Morshedi Pages 64-71
  Hydatidosis is caused by the larval stage (metacestode) of the tapeworm Echinococcus granulosus. The disease has a worldwide distribution and Iran is in the hyperendemic region. In the present study، the efficacy of Dot-ELISA and PCR tests for detecting hydatid cysts was investigated. Blood samples and samples from liver and lung were collected from a number of 256 cattle and 132 water buffaloes. Soluble antigen was obtained from hydatid cyst fluids (HCFs) and protoscolices (Px) using concentration and sonication procedures. Anti HCFs and Px were provided from rabbits immunized with soluble antigens. For molecular analysis، DNA was extracted from tissue samples and a 688 bp fragment of nda1 gene was amplified. Necropsy findings indicated that lung and liver hydatid cyst infection was 18. 4% for cattle and 8. 3% for water buffaloes. Results of Dot-ELISA test showed that 22. 7% of cattle and 11. 8% of water buffaloes were seropositive for hydatid cysts. Infection rate using molecular detection were 26. 1% in cattle and 14. 3% in water buffaloes. Using necropsy findings as gold standard test، sensitivity and specificity of Dot-ELISA was 81. 01% and 95% for cattle، respectively. Whereas sensitivity and specificity was 77. 12% and 96. 32% for water buffaloes. Sensitivity and specifity of PCR test was 97. 4% and 99. 4% for examined cattle while these indexes were 91. 2% and 99% for examined water buffaloes. Data analysis showed that there is no significant difference between these two technique (P<0. 05). Based on result of this study، Dot-ELISA technique can be considered as one of the useful methods in the screening of hydatid cyst in cattle and water buffalo.