فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/07/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمی، ناهید داوودیان صفحه 5
  زمینه و هدف
  سپسیس نوعی پاسخ سیستمیک بدن به عفونت است که در نهایت منجر به از کار افتادن و مرگ اندام ها می شود. با توجه به عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای سنتتیک، امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سپسیس مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی زیره سیاه بر روی آسیب بافت قلب و کلیه در مدل تجربی التهابی (CLP (Cecal Ligation and Puncture در رت صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، رت ها به 5 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (SOP)، گروه CLP، گروه های تیمار CLP+ عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (mg/kg b.w50، 100) و گروه CLP+ ایندومتاسین (کنترل مثبت). ابتدا ایندومتاسین و عصاره به صورت داخل صفاقی (i.p)بلافاصله پس از القای سپسیس به حیوانات تزریق شد و 24 ساعت پس از القای سپسیس، بافت قلب، کلیه و پلاسمای آنها جدا و آنالیز گردید. تفاوت های بین نتایج با استفاده از آزمون واریانس و تعقیبی توکی تعیین شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، سطح پراکسیداسیون لیپیدها در بافت کلیه و نسبت اوره به کراتینین پلاسما در گروه CLP، به طور معنی داری افزایش نشان داد. درصورتی که سطح گلوتاتیون در این بافت تغییری نیافت که این امر نشان دهنده آسیب نسبی بافت کلیه در رت های سپتیکی است. برخلاف ایندومتاسین، تیمار رت ها با هر دو دوز عصاره هیدروالکلی زیره سیاه، هیچ گونه تغییری در بهبود پارامترهای فوق ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تیمار رت های سپتیکی با عصاره هیدروالکلی زیره سیاه بلافاصله بعد از انجام CLP به صورت داخل صفاقی، تاثیری بر روی بهبود پارامترهای دخیل در آسیب بافتی کلیه ندارد و این عصاره در حفاظت از بافت کلیه در برابر آسیب اکسیداتیو ایجادشده توسط سپسیس ناتوان است.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، زیره سیاه، آسیب های قلب، کلیه، سی ال پی، استرس اکسیداتیو
 • مهربان فلاحتی، روح الله فاتح، جلال کیانی صفحه 14
  زمینه و هدف
  امروزه Peganum Harmala. L (Zygophylaceae) در اهداف مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه نیز تعیین فعالیت ضد قارچی عصاره دانه های اسپند(Peganum Harmala) بر ضد گونه های قارچی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، فعالیت ضد قارچی عصاره آلکالوئیدهای Peganum Harmala بر ضد قارچ های آسپرژیلوس نیجر، میکروسپوروم جیپسئوم، کاندیدا آلبیکنس و ساکارومیسس سرویزیه در شرایط In Vitro مورد آزمایش قرار گرفت. سپس حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (Minimum Inhibitory Concentration، MIC) با استفاده از روش میکرودایلوشن تعیین گردید. در ادامه، اثرات عصاره با اثرات مایکونازول بر روی این قارچ ها مقایسه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، عصاره آلکالوئیدهای Peganum Harmala، بر روی تمام قارچ های تست شده در محدوده MIC mg/ml2/3-1 اثرات ضد قارچی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد عصاره آلکالوئیدی Peganum Harmala، دارای فعالیت ضد قارچی است، لذا با توجه به این موضوع می توان امید داشت که در آینده بتوان دست کم از این عصاره در درمان بیماری های منسوب به قارچ های مورد آزمایش استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عصاره دانه اسپند، آسپرژیلوس نیجر، میکروسپوروم، کاندیدا آلبیکنس، ساکاروماسیس سرویسیا
 • مهدیه شجاع، لیلا جویباری، اکرم ثناگو صفحه 18
  زمینه و هدف
  زنان در دوران بارداری دچار تغییرات جسمی و روحی فراوانی می شوند که این تغییرات فعالیت های جنسی و رفتاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. اطلاعات ناکافی در رابطه با روابط زوجین در این دوران نیز می تواند منجر به ایجاد تنش و عدم احساس آرامش برای آنان شود. با توجه به اهمیت موضوع و کمی مطالعات بومی در این خصوص، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه و تجربیات زنان باردار در خصوص تغییرات روابط جنسی و رفتاری در دوران بارداری صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- کیفی، با 51 تن از زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی، درمانی زنان شهر گرگان مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد. کلیه مصاحبه ها ضبط، دست نویس و مطابق روش «تحلیل محتوا» کدگذاری و طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  در این بررسی، 73% زنان کاهش میل جنسی در دوران بارداری را عنوان کردند، همچنین تمامی زنان بنا به دلایلی از قبیل «نگرانی از سلامت جنین، سقط، درد و ناراحتی ناشی از بزرگی شکم» از برقراری روابط جنسی گریزان بودند.کلیه زنان در دوران بارداری احساس تعلق بیشتری نسبت به همسران خود داشته و از لحاظ عاطفی به توجه بیشتری نیاز داشتند. 45% شرکت کنندگان نیز هنگام نزدیکی از وضعیت «به پهلو (Rear Position)» استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در دوران بارداری نیازهای عاطفی زنان افزایش و تمایلات جنسی آنها کاهش می یابد و این کاهش در بسیاری از موارد ریشه در باورهای آنان دارد؛ لذا آموزش صحیح به زوجین در این خصوص می تواند راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: روابط جنسی، بارداری، زوجین
 • محمدرضا ذوالفقاری، محمد خداداد مطلق، سید سهیل آقایی، اعظم حیدرپور صفحه 23
  زمینه و هدف
  زخم های سوختگی محیط مناسبی جهت رشد انواع میکروارگانیسم های فرصت طلب عفونت زا می باشند. آگاهی از میکروارگانیسم های موثر در بروز عفونت و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها، می تواند در پیشگیری و درمان صحیح و به موقع عفونت نقش اساسی داشته باشد. این مطالعه با هدف عوامل باکتریایی موثر در عفونت های پس از سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بخش سوختگی بیمارستان نکویی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه از70 بیمار بستری در بخش سوختگی بیمارستان نکویی در یک بازه زمانی 5 ماهه، نمونه گیری صورت گرفت. پس از نمونه گیری و جداسازی باکتری ها، تست های بیوشیمیایی طبق استاندارد های موجود جهت شناسایی میکروارگانیسم ها انجام شد. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن یا کربی بائر که شامل: آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول، وانکومایسین، سیپروفلوکساسین، سفالوتین، سفتازیدیم، آموکسی سیلین، آمیکاسین، جنتامایسین، کلرامفنیکل، سفازولین، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، آمپی سیلین، اگزاسیلین، ایمی پنم بود، انجام گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، از 70 نمونه گرفته شده از بیماران بستری در بخش سوختگی، 54 نمونه (15/77%) از زخم ها دارای کشت مثبت بودند. همچنین باکتری سودوموناس آئروجینوزا با 40 نمونه (09/38%)، به عنوان شایع ترین عامل عفونت بیمارستانی، و پس از آن استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس با 12 نمونه (42/11%) و انتروکوکوس فکالیس با 10 نمونه (59/9%) گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به شیوع بالای عفونت های بیمارستانی در بخش سوختگی، استفاده از روش های جدید جهت پیشگیری و انتقال عوامل عفونی، همچنین استفاده از آنتی بیوتیک های موثر در درمان مانند آمیکاسین و جنتامایسین امری اجتناب ناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: عفونت، سوختگی ها، باکتری ها، مقاومت باکتری به دارو
 • عابدین ثقفی پور، یاور راثی، محمدرضا عبایی، محمد علی عشاقی، بابک فرزین نیا صفحه 30
  زمینه و هدف
  لیشمانیوز جلدی روستایی یکی از بیماری های انگلی است که توسط پشه خاکی ها منتقل می شود و کانون های آن در نقاط مختلف کشور وجود دارد. در استان قم بیماری لیشمانیوز جلدی عمدتا از بخش مرکزی شامل دهستان های حاجی آباد و قمرود گزارش شده است. آگاهی از وضعیت اکولوژیکی پشه خاکی ها از جمله فون یا ترکیب گونه ای و فعالیت فصلی پشه خاکی ها، نقش اساسی در کنترل بیماری لیشمانیوز جلدی دارد. این مطالعه به منظور بررسی فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون لیشمانیوز جلدی در منطقه قمرود صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی پشه خاکی ها (ناقلین لیشمانیوزها) در طی سال 1388 در روستاهای انتخابی از دهستان قمرود واقع در بخش مرکزی استان قم انجام شد. در این پژوهش هر 15 روز یک بار اقدام به صید پشه خاکی از اماکن انسانی، حیوانی (داخلی) و خارجی (لانه جوندگان) با نصب 180 عدد تله چسپان در 3 روستای دهستان قمرود شد. پشه خاکی ها از اواخر فروردین تا اواخر آبان ماه سال 1388 جمع آوری و پس از تهیه اسلاید از آنها، با کلیدهای معتبر تعیین هویت شده و فون و فعالیت فصلی آنها بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، 10252 عدد پشه خاکی شامل 5 گونه جنس فلبوتوموس، گونه های فلبوتوموس پاپاتاسی، فلبوتوموس سرژنتی، فلبوتوموس کوکازیکوس، فلبوتوموس الکساندری، فلبوتوموس صالحی و 5 گونه از جنس سرژانتومیا، گونه های سرژانتومیا سینتونی، سرژانتومیا دنتاتا، سرژانتومیا تئودوری، سرژانتومیا پاولووسکی و سرژانتومیا کلایدئی بررسی شدند. فلبوتوموس پاپاتاسی گونه غالب در اماکن داخلی و همراه با سرژانتومیا سینتونی؛ گونه های غالب در اماکن خارجی (لانه جوندگان) بودند. براساس نتایج این تحقیق، 1/86 از پشه های صیدشده در اماکن داخلی، فلبوتوموس پاپاتاسی بود، درحالی که 67/54 و 02/44 از کل پشه خاکی های صیدشده از اماکن خارجی را به ترتیب فلبوتوموس پاپاتاسی و سرژنتومیا سینتونی تشکیل می دادند. پشه خاکی ها در این منطقه 2 پیک فعالیت در اوایل خرداد و اواخر مردادماه داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، فلبوتوموس پاپاتاسی گونه غالب منطقه بود که ناقل احتمالی لیشمانیوز جلدی در این منطقه گزارش شد. با این وجود، انجام مطالعات بیشتر به خصوص مطالعات مولکولی در این منطقه و تعیین ناقل قطعی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، حشرات ناقل، قم، ایران
 • فاطمه زهراب، احمد علی پوربابایی، محمدحسین عبدالمحمدی، محمد سلیمانی درجاق، محمدرضا زند صفحه 38
  زمینه و هدف
  امروزه آنزیم هیالورونیداز در پزشکی، داروسازی، مهندسی بافت، انکولوژی و چشم پزشکی کاربرد گسترده ای دارد. اهمیت درمانی هیالورونیداز براساس شکست هیالورونان در بافت ها می باشد که موجب افزایش نفوذپذیری غشا، کاهش ویسکوزیته و تسهیل انتشار مایعات تزریق شده می شود. هیالورونیداز به عنوان ماده جانبی، جذب و انتشار داروهای تزریقی مثل آنتی بیوتیک ها را تسریع و افزایش می دهد، و کارآیی بیهوشی های موضعی را بهبود می بخشد. امروزه تولید این آنزیم توسط میکروارگانیسم ها مورد توجه قرار گرفته است. نظر به اینکه محیط کشت BHI براث محیط گران قیمتی است و نمی تواند به عنوان یک محیط کشت با صرفه از نظر اقتصادی، برای تولید صنعتی آنزیم هیالورونیداز توسط میکروب ها به کار رود؛ لذا در این مطالعه تلاش گردید تا محیط کشت سنتزی طراحی شود که تولید آنزیم را در حد محیط BHI براث (Unit/ml4/7) داشته باشد و ضمنا از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق از جدایه G8 جداشده از خاک بهشت زهرای تهران به عنوان سویه بومی تولیدکننده آنزیم هیالورونیداز استفاده شد. این جدایه نوعی باسیل اسپوردار هوازی است. در بررسی انجام شده علاوه بر تعیین نوع ترکیبات محیط کشت، میزان غلظت آنها نیز در محیط کشت سنتزی توسط طراحی تاگوچی به دست آمد. سنجش میزان تولید آنزیم به کمک روش کربازول صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، تولید آنزیم توسط جدایه G8، با استفاده از طراحی تاگوچی در محیط کشت حاوی فروکتوز g/l5، عصاره مخمر g/l15، کلرید آمونیوم g/l10 همراه با دور شیکر rpm250 صورت گرفت. میزان تولید آنزیم در این شرایطunit/ml04/8 گزارش گردید که میزان قابل توجهی است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند جهت طراحی محیط های کشت صنعتی و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی محیط کشت نظیر میزان هوادهی برای تولید بهینه آنزیم هیالورونیداز توسط جدایهG8 به کار رود.
  کلیدواژگان: هیالورونوگلوکوزآمینالاز، هیالورونیک اسید، روش کربازول، طراحی تا گوچی، باسیل ها
 • لیلا نورمحمدیان، سید حمیدرضا منوری، محمود شمسی شهرآبادی، آنژیلا عطایی پیرکوه، مریم اسقایی، مسعود ناصری پور صفحه 45
  زمینه و هدف
  براساس پژوهش های انجام شده، ویروس ها از عوامل شایع در بروز عفونت های چشمی کودکان و بزرگسالان می باشند. از شایع ترین این عوامل ویروسی می توان به هرپس سیمپلکس ویروس، آدنوویروس و انتروویروس ها اشاره نمود. در این میان ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1، عامل 90-60% عفونت ها در بزرگسالان است، و در عود حملات منجر به کراتیت هرپسی شده که علت اکثر نابینایی ها در کشورهای در حال توسعه می باشد؛ لذا تشخیص سریع جهت درمان ضروری است. این بررسی نیز با هدف تعیین شیوع عفونت های کونژنکتیویت هرپس سیمپلکس ویروس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی، بر روی 100 بیمار با تابلوی بالینی کونژنکتیویت ویروسی انجام شد. نمونه ها در محیط انتقالی جمع آوری و در محیط کشت سلولی تلقیح شدند. اثرات سایتوپاتیک ویروس با کشت سلولی کنترل مقایسه و جهت تایید نتایج، تکنیک PCR به کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای- اسکوئر صورت گرفت و 05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از تعداد 100 نمونه مورد بررسی، 2 مورد (2%) توسط کشت سلول هرپس سیمپلکس ویروس ایزوله و به وسیله روش PCR، در 9 مورد (9%) DNA ویروس ردیابی شد. بیشترین فراوانی بیماران با HSV مثبت، در گروه سنی 26-6 سال (5/13%) قرار داشت. تفاوت معنی داری بین سن جنس در ابتلا به کنزنکتیویت هرپسی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد عفونت های چشمی هرپسی عامل اصلی نابینایی است، و با توجه به عود مکرر عفونت، صدمات متعاقب آن و تشابهات بالینی با سایر عفونت ها ضروری به نظر می رسد، تا با تشخیص سریع و اختصاصی HSV صورت گرفته از درمان نامناسب بیماران اجتناب شود.
  کلیدواژگان: هرپس سیمپلکس، ورم ملتحمه چشم، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • لیلا امجد، مرضیه محمدی کمال آبادی، مریم محمدی سیچانی صفحه 50
  زمینه و هدف
  بیماری های عفونی همواره از نگرانی های مهم بشر بوده و پیوسته توجه تعداد زیادی از صاحبان حرفه های مختلف پزشکی و آزمایشگاهی را به خود معطوف کرده است. از طرف دیگر، درمان با آنتی بیوتیک ها مشکلات دیگری چون مقاومت دارویی و بروز عوارض جانبی را در پی دارد. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر می تواند کمک شایانی در درمان این نوع عفونت ها باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه و ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل با عصاره متانولی برگ گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii C.Koch) بر رشد تعدادی از باکتری های بیماریزا می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل و برگ گیاه بومادران پس از استخراج با روش سوکسله در شرایط In Vitro بر روی 4 باکتری استافیلوکوکوس آرئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا آزمایش شد. غلظت های 20، 30، 50 و mg/ml400 از عصاره متانولی گل و برگ توسط حلال دی متیل سولفوکساید تهیه گردید، سپس اثرات ضد میکروبی آنها با روش های انتشار چاهک (Agar Well Diffusion) و رقت لوله ای (Dilution Test) بررسی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و کای اسکوئر در سطح 001/0p صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، عصاره های متانولی گل و برگ گیاه بومادران بر باکتری های باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس بیشترین اثردهی را داشتند که با افزایش غلظت، اثر ضد باکتریایی آنها نیز افزایش می یافت، همچنین این عصاره ها بر باکتری اشرشیاکلی تاثیر ضعیف تری داشتند. در این بررسی، هیچ گونه اثر بازدارندگی از رشد بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد عصاره متانولی گل و برگ گیاه بومادران دارای اثرات ضد باکتریایی است. پس می توان امیدوار بود که در آینده با جایگزین کردن این عصاره به جای داروهای ضد میکروبی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی بوده اند، بتوان عفونت های باکتریایی را درمان نمود.
  کلیدواژگان: بومادران، عوامل ضد باکتریایی، متانول
 • اعظم حیدری، حسین مختاریان دلویی، محمد قهرمانی، هدی بصیری مقدم، علیرضا مسلم، نرگس سرشار، مهدی یعقوبی، اول ریابی، محسن نقوی صفحه 57
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسموز یکی از بیماری های مشترک با شیوع بالا در دنیا می باشد. این بیماری در اغلب موارد بدون علامت است. در جمعیت های در معرض خطر جهت پیشگیری از شیوع بیماری، انجام تست غربالگری توصیه می گردد. با توجه به شیوع قابل ملاحظه توکسوپلاسموز در ایران، بررسی سرواپیدمیولوژی زنان در سنین باروری جهت اطلاع از جمعیت دختران غیرایمن، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع آنتی بادی های IgG، IgM ضد توکسوپلاسما و عوامل مستعد کننده ابتلا به عفونت در دختران دبیرستان های گناباد صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، پس از اخذ رضایت نامه و تکمیل پرسشنامه (مشخصات اپیدمیولوژیک)، تعداد 240 نمونه خون گرفته شده از دختران دبیرستان شهرستان گناباد که به روش خوشه ای، تصادفی انتخاب شده بودند، جهت ارزیابی آنتی بادی های اختصاصی IgG، IgM ضد توکسوپلاسما گوندی به روش الیزا بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند و 05/0p< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از مجموع 240 نفر، 35 مورد (6/14%) دارای آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما گوندی بودند. هیچ کدام از نمونه ها پادتن IgM را نشان ندادند. همچنین ارتباط معنی داری بین مصرف گوشت نیم پز (01/0p=) و سبزیجات خام (03/0=p) با مثبت شدن IgG ضد توکسوپلاسما وجود داشت. بین سایر متغیرها و موارد مثبت ارتباط معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، پختن کامل گوشت و سبزیجات جهت جلوگیری از ابتلا به عفونت ضروری است.
  کلیدواژگان: مطالعات سرواپیدمیولوژیکی، توکسوپلاسما، توکسوپلاسموز، گناباد، ایران
 • محسن شمسی، محمود کریمی، زینب غلام نیا، مرضیه عربان، پریسا کسمایی صفحه 64
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از مدل های آموزشی جهت تعیین علل عدم پذیرش رفتارهای مرتبط با سلامت رو به فزونی است. یکی از مدل هایی که در طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است، مدل اعتقاد بهداشتی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف خودسرانه داروها در زنان باردار صورت گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه مقطعی-تحلیلی بر روی 200 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اراک انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تنظیم شده براساس مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنمای عمل) و چک لیست خودکارآمدی و بیان عملکرد مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها بود. داده ها با استفاده از مصاحبه سازمان یافته جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین سنی مادران 25/4±15/28 سال و میانگین مدت بارداری 6/4±2/7 هفته برآورد شد. همچنین بین میزان موانع درک شده، حساسیت، شدت، منافع و خودکارآمدی درک شده با اقدام به خوددرمانی در مادران مورد بررسی، همبستگی معکوس و معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مادران باردار که اقدام به خوددرمانی می کنند، پایین می باشد، لذا لزوم یک برنامه آموزشی دقیق براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای بالا بردن حساسیت و شدت درک شده در مادران باردار نسبت به خوددرمانی، همچنین افزایش خودکارآمدی و منافع درک شده به همراه از بین بردن موانع درک شده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، خود درمانی، بارداری، پیشگیری و کنترل، اراک، ایران
 • محسن مهدی نیا، رسول یاراحمدی، محمد جواد جعفری، علیرضا کوهپایی، محمد خزایی صفحه 71
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها و مراکز پزشکی- درمانی از جمله ساختمان هایی هستند که هر ساله تعداد زیادی از حوادث حریق در آنها رخ می دهد. به همین دلیل امروزه ایمنی حریق یکی از بزرگترین چالش های پیش روی طراحان و کاربران بخش های درمانی است. نقصان آگاهی، کم تحرکی و وابستگی زیاد به تجهیزات ثابت، اهمیت ایمنی بیماران را در حوادث حریق آشکار می کند. در چنین محل هایی به دلیل شرایط خاص افراد، داشتن طرح های مشخص برای چگونگی عملکرد در شرایط حادثه می تواند نقش زیادی در کاهش پیامدهای حوادثی مانند آتش سوزی داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین سطح ریسک حریق در بخش های بستری یک بیمارستان، همچنین تعیین اثر وجود یک برنامه امداد، تخلیه و مراقبت در افزایش سطح ایمنی بیماران و پرسنل صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، ارزیابی ریسک با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق(FRAME) و جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست انجام شد. بر این اساس در مرحله اول، ریسک حریق در 12 بخش بستری یک بیمارستان محاسبه گردید و در مرحله دوم برای ارزیابی اثر وجود برنامه امداد و نجات بر روی افزایش سطح ایمنی افراد، سطح ریسک حریق با فرض پیش بینی یک طرح کامل و مشخص برای امداد، تخلیه و مراقبت در زمان وقوع حریق از طرف سازمان، محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد سطح ریسک حریق در وضعیت موجود در تمامی واحد ها بیشتر از 1 می باشد و با توجه به اینکه ریسک کمتر یا مساوی 1، قابل پذیرش است؛ به نظر می رسید که حداقل ایمنی قابل قبول در بخش های بستری بیمارستان مورد مطالعه، تامین نشده است. نتایج نشان داد درصورتی که سازمان برای امداد و نجات افراد در زمان وقوع حریق، دارای یک طرح مدون، کامل و قابل اجرا باشد می تواند سطح ریسک حریق را تا حدود 30% کاهش دهد. در مراکز درمانی نیز به دلیل شرایط خاص افراد، در مرحله اول باید اقدامات کافی برای پیشگیری از وقوع حریق انجام شود. همچنین وجود یک برنامه مشخص عملکرد برای زمانی که حریق رخ می دهد، نقش اساسی در کاهش پیامدهای ناشی از حریق خواهد داشت.
  نتیجه گیری
  طرح ریزی اجرا و پایش یک برنامه مشخص برای عملکرد در شرایط اضطراری مانند زمان وقوع حریق، نقش اساسی در بالا بردن سطح ایمنی جانی افرادی دارد که به هر دلیل در بیمارستان حضور دارند. از آنجایی که بخش عمده ای از اقدام و عملکرد در این زمینه از وظایف مدیریت بیمارستان است، مشخص می شود که مدیر یک بیمارستان نقش اصلی در مدیریت ریسک و کاهش خسارت های احتمالی ناشی از حوادثی مانند حریق را به عهده دارد.
  کلیدواژگان: حریق، ارزیابی ریسک، سیستم اطفای حریق، مقررات ساختمان، بیمارستان ها
 • محمدرضا ملکی، امیر اشکان نصیری پور، فاطمه امینی، محمود پرهام صفحه 79
  زمینه و هدف
  در جای جای سازمان ها می توان اثر مخرب مدیریت متمرکز را یافت. این مدیریت مانعی برای تفویض اختیار و بهره وری بوده و منجر به افزایش تخلفات اداری، تراکم و انجماد امور شده است. با توجه به اهمیت تفویض اختیار، این پژوهش با هدف تعیین همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان های استان قم و به منظور مشارکت در بهبود عملکرد مدیران صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت همبستگی- مقطعی بر روی تمامی کارکنان تحت امر مدیر و رئیس بیمارستان های استان قم در بهار سال 1388 انجام شد (2167n=). نمونه گیری به روش خوشه ایو با استفاده از فرمول کوکران و براساس جدول مورگان و کرجسی صورت گرفت و تعداد 998 نفر با اطمینان 95% و اشتباه مجاز 05/0 به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که به روش خودایفا پاسخ داده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، واریانس آزمون F و رگرسیون چند متغیره و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در زمینه تفویض اختیار مدیران، میانگین عدم تفویض اختیار به دست آمده (4/32) از 50 برآورد شد. در بین مولفه های هدایت، همبستگی معنی دار و مستقیم 2 مولفه انگیزش (میانگین 44/61) و ارتباطات سازمانی (میانگین 39/49) تایید گردید. همچنین بین هدایت کارکنان (انگیزش و ارتباطات سازمانی و تفویض اختیار مدیران) همبستگی معنی دار و مستقیم وجود داشت (جهت عدم تفویض اختیار، 13/0-(r=.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به همبستگی معنی دار و مستقیم بین اکثر مولفه های هدایت با تفویض اختیار مدیران، افزایش تفویض اختیار و عدم تمرکز می تواند به افزایش انگیزش کارکنان، ارتباطات عمودی و رسمی و انجام بهتر امور منجر شود.
  کلیدواژگان: تفویض اختیار، تفویض اختیار پرسنل، مدیریت کارکنان، قم، ایران
 • وحیده مقدم حسینی، فرزانه جعفرنژاد، عاطفه سلطانی فر صفحه 87
  زمینه و هدف
  دلبستگی مادر تاثیری اساسی بر روی تکامل کودک و ایفای نقش مادر دارد. به همین دلیل در سالهای اخیر بحث دلبستگی مادر و کودک در این رابطه اهمیت زیادی پیدا کرده است. هدف از مطالعه حاضر نیز تعیین همبستگی سبک دلبستگی مادر و برخی مشخصات فردی و مامایی مادر با دلبستگی مادر به شیرخوار می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، 102 مادر دارای شیرخوار یک ماهه مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی شهر مشهد در سال 1387 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، به شیوه طبقه ای- خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. مشخصات فردی و مامایی مادر از طریق مصاحبه و داده های مربوط به سبک دلبستگی با استفاده از پرسشنامه سبک دلبستگی بالغین و دلبستگی مادر به شیرخوار، با استفاده از پرسشنامه دلبستگی مولر، 5-4 هفته بعد از تولد جمع آوری شد. تجریه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین دلبستگی مادر به شیرخوار 12/648/97 بود. همچنین از بین 3 نوع سبک دلبستگی، بالاترین میانگین مربوط به سبک ایمن گزارش گردید (97/389/16). یافته های این مطالعه، همبستگی معکوس معنی داری بین سبک دلبستگی اجتنابی مادر و دلبستگی مادر به شیرخوار نشان داد (037/0p
  کلیدواژگان: مراقبت از نوزاد، نوزادان، مادران
 • ابراهیم مکانیکی، سید احمد رسولی نژاد، محمد میکانیکی، امیرحسین شیرزادیان صفحه 92
  زمینه و هدف
  هایفما به وجود خون در اتاق قدامی چشم اطلاق می شود که می تواند به علت ترومای نافذ یا غیرنافذ و یا مسائل دیگر ایجاد گردد. این مطالعه با هدف بررسی هایفمای متعافب ترومای چشمی در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی چشم بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه سری مورد، خصوصیات بالینی 15 بیماردچار ترومای چشمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی چشم بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای 1388-1387، بررسی گردید. بیماران انتخاب شده علاوه بر ترومای چشمی دچار خونریزی میکروسکوپی یا ماکروسکوپی اتاق قدامی چشم نیز بودند.
  یافته ها
  متوسط سنی بیماران 1/25 سال بود. 11 بیمار مرد و 4 بیمار زن بودند. افزایش فشار داخل چشمی در 4 مورد مشاهده گردید که با درمان دارویی 3 مورد بهبود یافتند، ولی یک مورد به علت افزایش فشار داخل چشمی و خونریزی مجدد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. از نظر درجه هایفما، 4 مورد هایفمای میکروسکوپیک، 2 مورد هایفمای درجه یک، 3 مورد هایفمای درجه 2، 3 مورد هایفمای درجه 3، 2 مورد هایفمای درجه 4 و یک مورد هم به علت مسطح شدن محوطه اتاق قدامی، قابل بررسی نبود. در بدو پذیرش، در اکثریت وضعیت بینایی ضعیف بود که پس از درمان، بهبود قابل ملاحظه ای یافتند. مجموعا در 6 بیمار عمل جراحی صورت گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد در بدو پذیرش معمولا بیماران با هایفمای تروماتیک، بینایی نسبتا ضعیفی دارند، ولی در بسیاری موارد با درمان به موقع، میزان بینایی آنها بهبود می یابد. لذا درمان صحیح و به موقع این بیماران الزامی وضروری است.
  کلیدواژگان: هایفما، زخم و آسیب چشمی، بینایی
 • محمدرضا قدیر، سید سعید سرکشیکیان، محمدرضا امجدی، امیرحسین قانونی، ناصر خان احمدی صفحه 97
  زمینه و هدف
  هیستیوسایتومای فیبری بدخیم (Malignant Fibrous Histiocytoma، MFH) یک سارکوم بافت نرم است که از سلول های تمایزنیافته مزانشیال منشا می گیرد. در بررسی ها، این بیماری شایع ترین سارکوم بافت نرم در بالغین بوده که به طور شایع در دهه های پنجم و ششم زندگی بروز می کند و نسبت مرد به زن در آن 2 به 1 می باشد. این بیماری غالبا در اندام ها و فضای رتروپریتونئال رخ می دهد. منشا بیشتر این تومورها از بافت نرم است و تعدادی هم از بافت استخوان مشتق می شود. در این مقاله به معرفی بیماری که دچار MFH در فضای رتروپریتونئال شده و در هنگام تشخیص بیماری اندازه و وزن تومور در وی به اندازه قابل توجهی رسیده بود، پرداخته شده است.
  معرفی مورد: بیمار آقای 54 ساله ای است که با شکایت درد و احساس سنگینی در شکم مراجعه کرده بود. درد شکم بیمار به مدت 2 سال شروع شده و با احساس سیری زودرس، نفخ، اضافه وزن و پرفشاری خون همراه بوده است. در معاینه، برآمدگی غیرقرینه شکم قابل رویت بود. پس از تشخیص توده و بررسی گسترش آن در شکم و لگن به کمک سی تی اسکن، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و توده ای با وزن تقریبی kg11 خارج شد. در بررسی پاتولوژیک، سارکوم سلول اسپایندل با درجه بالا همراه با هیستیوسایتومای فیبری بدخیم گزارش گردید. بعد از خروج تومور، درد شکم بیمار از بین رفت و علاوه بر آن فشار خون وی نیز به سطح نرمال بازگشت.
  کلیدواژگان: فیبروس هیستیوسیتوم بدخیم، سارکوم سرطان های پشت صفاق
|
 • A. Dadkhah Page 5
  Background And Objectives
  Sepsis is a systemic response to infection leading to organdeath.With regard to the side effects of synthetic drugs, nowadays using medicinal plants in treatment of sepsis must not be ignored. In this study, the protective role of caraway hydroalcoholic extractin heart and kidney injuries in experimental inflammation model induced by cecal ligation and puncture (CLP) was examined.
  Methods
  For the purpose of this study, the rats were divided into five groups i.e: Sham-operated (SOP); CLP; CLP+hydroalcoholic extract (50&100 mg/kg) and CLP+Indomethacin (10mg/kg) as positive control. The extract and indomethacin were injected i.p immediately after sepsis induction. 24 hours after CLP, the rats were sacrificed and their hearts, kidneys and plasma were removed and analyzed. The differences between the results were assessed by one-way ANOVA test followed byTukey’s HSD.
  Results
  The results of this study showed that lipid peroxidation (LP) in kidney and alsoplasmaurea/creatinine ratio were increased in CLP rats. In contrast, the glutathione (GSH) level of kidney was not changed indicating the partial damage of kidney tissue due to sepsis. Unlike indomethacine, treatment of rats with both doses of caraway hydroalcoholic extract did not modulate these parameters.
  Conclusion
  It can be concluded that treatment of septic rats by caraway hydroalcoholic extract immediately after sepsis induction via i.p route cannot modulate parameters related to kidney damages.So, this extract is not able to protect the kidney tissue against oxidative injuries induced by sepsis.
 • M. Falahati Page 14
  Background And Objectives
  Peganum Harmala L. (Zygophylaceae) has been used in a variety of practical applications in medical science. The aim of this study was to determine antifungal activity of seed extract of Peganum Harmala against fungal strains.
  Methods
  In vitro antifungal activities of Alkaloid extract of Peganum Harmalawere tested against Aspergillusniger, Microsporumgypseum, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. Minimal inhibitory concentration (MIC) was determined using broth microdilution method. After that, the effects of extract were compared with those of miconazole.
  Results
  Peganum Harmala alkaloid extract had antifungal activity against all the fungi species tested with MIC values ranging from 1 to 3.2 mg/ml.
  Conclusion
  The results indicate that alkaloid extract of P. Harmala has antifungal activity and might be promising, at least, in treatment of fungal-associated diseases from mentioned fungi.
 • M. Shoja Page 18
  Background And Objectives
  Pregnancy is a distinct period in the life of all of women leading to hormonal and physical changes. The changes could affect theirsexuality and behavioral relationship during pregnancy. Lack of adequate information about relationships between couples may cause feelings of tension and discomfort during pregnancy. With regard to the importance of this matter and limited research in this area, the study aimed atexploring women’ sexual relationships during pregnancy.
  Methods
  This qualitative-descriptive study wascarried out in Gorgan. Open ended interviews were conducted with 51 pregnant women who had referred to the clinic at a teaching hospital in Gorgan (Deziani). All interviews were tape recorded. The data were coded and categorized as is usual in qualitative methods.
  Results
  In this research, 73% of the women reported low libido during pregnancy. All of the participants refused having intercourse during pregnancy for many reasons, such as concern about baby health, abortion, pain and discomfort due to a big abdomen. Most of the participants made some changes in their coitus position. The most common position for 45% of them during intercourse was "rear position”. All of the women stated that they hadexperienced asense ofbelonging and attachment to their spouses more than before. They had experienced the need to have more emotional care.
  Conclusion
  According to this study the women face an increase in emotional needs and adecrease in sexual drive. Showing less sexual feelings may be due to personal and cultural beliefs. Appropriate education would probablybe helpful for the married couples.
 • Mr Zolfaghari Page 23
  Background And Objectives
  Burn wounds are the suitable environment for the growth of infectious opportunist microorganisms. Awareness of effective microorganisms in causing the infection and their antibiotic sensitivity has a fundamental role in precise prevention and treatment of infection. This study aimed at investigating the effective bacterial factors in post burn infections and their antibiotic resistance in burn ward of Nekuei Hospital in Qom.
  Methods
  In this study, the sampling carried out from 70 hospitalized patients in burn ward of Nekuei hospital in a 5-month period. After sampling and bacterial isolation, the biochemical tests were performed to detect the microorganisms based on available standards. Determination of antibiotic resistance model was carried out by Disk Diffusion or Kirby Bauer method including antibiotics Co-Trimoxazole, Vancomycin, Ciprofloxacin, Cephalothin, Ceftazidime, Amoxycillin, Amikacin, Gentamycin, Chloramphenicol, Cefazolin, Cefotaxime, Ceftriaxone, Ampicillin, Oxacillin, and Imipenem.
  Results
  In this study, out of 70 samples taken from hospitalized patients in burn ward, 54 (%77.15) wound samples had positive culture. The most prevalence bacteria was Pseudomonas aeruginosa with 40 samples (%38.09) causing hospital infection, followed by Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis with 12 (%11.42) and Enterococcus faecalis 10 samples (%9.59), respectively.
  Conclusion
  The result of this study indicate that with regard to high prevalence of hospital infections in burn ward, using the new methods is an inevitable tool for prevention and transfer of infectious agents. Moreover, the use of effective antibiotics such as Amikacin and Gentamycin is vital in the treatment process.
 • Abedin Page 30
  Background And Objectives
  Zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) is a parasitological disease transmitted by female sand flies. There are several endemic foci of disease in different parts of Iran. The disease is mostly reported from central part of Qom Province including the villages Ghanavat and Qomrood. It is clear that knowledge on sand flies ecologyhas the main role in planning the control of cutaneous leishmaniasis (ZCL). This study was carried out to determinecutaneous leishmaniasis vectors in Gomrood district of Qom provincein 2009.
  Methods
  The present study was a descriptive, cross-sectional one conducted on sand flies (the leishmaiosis vectors). It was carried out in Qomrood area of central district of Qom province during 2009. Sand flies were collected biweekly from indoors (bed rooms, stables, etc.) and outdoors-rodent burrows of three villages in Gomrood district, using 180 sticky traps (castor oil coated white paper 20 x 32 cm) from the beginning (May) to the end (November) of the active season. For species identification, sand flies were mounted in Puri’s medium and identified after 24 hours using the keys of Theodor and Mesghali (1964).
  Results
  A total of 10252 adult sand flies (4578 from indoors and 5674 from outdoors) were collected and identified during May and November 2009. The following seven species were found in indoors: Phlebotomuspapatasi (86.1%), p. salehi (0/021%), P. sergenti (1/74%), p. caucasicus (1/26%), p. alexandri(0/24%), Sergentomyiasintoni (10/35%) and S. theodori(0/26%). The collected species of oudoors were Phlebotomuspapatasi (54/67%), P. sergenti (0/35%), p. alexandri(0/035%), S. sintoni (44/02%) S. dentata (0/21%) S. clydei (0/19%), S. theodori (0/46%) and S. pawlowski (0/05%). The most common sand flies in indoors and outdoors resting places were P. papatasi and S. sintoni. P. salehi was the lowest collected species in Gomrood district. The active peaks of sand flies were observed in late May and late August. The sex ratio i.e. number of males/100 females of P. papatasi was calculated to be 241.5 and 307.3 in indoors and rodent burrows, respectively.
  Conclusion
  Our entomological survey showed that P. papatasi was the dominant species in indoors and outdoors. It seems this species can be probable vector for ZCL in the study area. Nevertheless, it is necessary that more studies are suggested (specially using molecular methods) in order to determinethe proven vector (s).
 • F. Zahrab Page 38
  Background And Objectives
  Today, hyaluronidase enzyme has a wide application in medicine, pharmaceutics, histoegineering, oncology and ophthalmology. Its therapeutical significance is based upon the breakage of hyaluronan, resulting in increasing the level of membranous permeability, decreasing viscosity index and facilitating the spread of injected liquids. In fact, hyaluronidase causes a huge increase in the absorption of some injected drugs like antibiotics improving the efficiency of any local anesthetics. Today, producing this kind of enzyme through microorganisms has attracted considerableattention. Considering that BHI broth culture is an expensive medium and cannot be used as an economical medium for industrial production of the enzyme, designing a synthetic culture medium has been considered in order to keep its production within the limit of BHI (7.4unit/ml) in an economical manner.
  Methods
  The isolate G8 (obtained from the soil of Behesht Zahra district in Tehran) was used as a nativestrain and producer of the enzyme. G8 is a kind of aerobic soporiferous bacillus.In addition mall compounds contained in the culture were recognized and their concentrations were measured through Taguchi design method. The amount of produced enzyme was measured by carbazole method.
  Results
  According to Taguchi design method, culture medium containing fructose (5g/l) yeast extract (15g/l), ammonium chloride (10g/l) with a rotational speed (250rpm) was condition to produce the enzyme through G8. The amount of produced enzyme was very significant in such condition (8.04unit/ml).
  Conclusion
  The obtained results from the study can be used to design any suitable industrial culture media and to determine the best physicochemical condition (aeration) for economical production of hyaluronidase through G8.
 • L. Normohammadian Page 45
  Background And Objectives
  The viruses are the most common cause of eye infection. The most common viruses in conjunctivitis infection include Herpes simplex virus, Adeno virus and Entrovirus. It has been estimated that HSV1 causes 60-90% conjunctival infectionsin adults. Recurrent infection by HSV1 results in Herpes keratitis that is the most common cause for blindness in developing countries. Therefore, a prompt laboratory diagnosis is often very useful. Theaim of this study was to evaluate the prevalence of conjunctivitis infection by HSV-1 Hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences (IUMS) in 2009.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was doneon 100 tear film and eye swabs specimens from patient with symptoms of viral conjunctivitis. All samples werecollected in viral transport media (VTM) and inoculated in Vero cell line. Viral cytopatic effect was compared with control sample. HSV1 DNA wasdetected by polymerase chain reaction (PCR). Chi-square test was used to for data analysis (p
 • L. Amjad Page 50
  Background And Objectives
  Infection diseaseshave always been an important concern of human being and attracted theattention of a large number of professionals from the medical and laboratory community. On the other hand, antibiotic treatment can bring about microbial resistance and many side effects. Therefore, using medical plants with fewer side effects can be of great help in the treatment of these infections. The aim of this study was to examine antimicrobial effects of the flowers and leaves of methanol extract of Achilleawilhelmsii on the growth of some pathogenic bacteria.
  Methods
  In this study, methanol extracts were obtained by Soxhlet apparatus and Rotary and were tested invitro against 4 bacteria species: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Escherchia coli. Several concentrations of flowers and leaves of methanol extracts (20,30,50,400 mg/ml) were prepared by using DMSO solvent and then antimicrobial activity was tested using Agar well diffusion and dilution Test. Data were analyzed using Chi-square and AVONA statistical tests (p
 • A. Heidari Page 57
  Background And Objectives
  Toxoplasmosis is a zoonosis with a high prevalence throughout the world. T. gondii infection is frequently asymptomatic. In high risk population serological screening isrecommended for identification of non-Immune women. Due to considerable prevalence of toxoplasmosis during childbearing age, identification of non-immune girls is necessary. The aim of this study was to determine the prevalence rate of anti toxoplasmosis IgG and IgM in high-school girls and to detect agents that increase prevalence of the disease.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, afterobtaining consent and completion of the questionnaire (Epidemiologic Profile), 240 blood samples were collected from high-school girls through cluster sampling method in spring 2009. A questionnaire was used for data collection for epidemiological factors. IgG and IgM specific antibodies to toxoplasmosis gondii were detected using enzyme-linked Immuno sorbent assay (ELISA). Chi-square test was used for determining the relationship between some variables associated with the serological results for anti-T. gondii antibodies.
  Results
  35 Out of 240 high-school girls, (%14.6) were positive for T. gondiiIgG. None of the sample showed anti-toxoplasma IgM antibodies. The statistical analysis showed a significant relationship between consumption of undercooked meat (p=0.01) and raw vegetables (p=0.03) with increasing seroprevalence of toxoplasmosis. There was no significant relationship between seropositive cases and other factors.
  Conclusion
  The results of this study showed that in order to reduce infection consuming well-cooked meat and vegetable is necessary.
 • M. Shamsi Page 64
  Background And Objectives
  Nowadays, the use of educational models to determine the causes of rejection of health-related behaviors has been on theincrease. Health belief model is one of the models during the past years has been considered. Therefore, the aim of this study was to measure health belief model constructs in preventive behavior about self-medication in pregnant women in the city of Arak.
  Methods
  Thisanalytical, cross-sectional study was carried out on 200 pregnant women having referred to health centers in Arak city. Data collection was based on the Health Belief Model (susceptibility, severity, perceived benefits and barriers, cues to action) and the checklist of self efficacy and practice mothers about self-medication. Data were collected from organized interviews and finally analyzed using descriptive statistical tests such as Pearson correlation.
  Results
  In this research the mean age of subjects studied was found to be 28. 15±4. 25 years and the mean duration of pregnancy was 7. 2±4. 6 weeks. Moreover the findings showed that there was a reverse relationship between self-medication measures by the mothers under study and perceived barriers، sensitivity, severity, benefits and perceived self efficacy.
  Conclusion
  Based on the results of this study, health belief model constructs in pregnant women who practice self-medication have low precision. Therefore, a training program based on health belief model is strongly recommended in order toenhance sensitivity and perceived severity in pregnant women to their health and self-medication and also increase their self efficacy and perceived benefits with a reduction of perceived barriers.
 • Mr Maleki Page 71
  Background And Objectives
  The destructive effect of centralized management can be found throughout each organization, which is a barrier for delegation of authority and productivity leading to administrative violence increase and compression and frigidity of affairs. With attention to the importance of delegation of authority this research aimed at determining the correlation between the manager's delegation of authority with the manner of employee direction in Qom hospitals, designed for contributing to improvement of managers’ performance in hospitals.
  Methods
  This correlational and cross-sectional research, was carried out on all the employees under the control of managers and chiefs of Qom province hospitals (N=2167). Sampling was done by cluster sampling method through the use of Cokran sampling based on Morgan and kerjsi chart. 998 samples with the confidence level of %95 and permitted errors of 0.05 were randomly selected. Data were collected via questionnaires which were answered by self-report method. The data were then analyzed by the Pearson correlation coefficient, variance's test F analyses, multiple variant regression and T-test.
  Results
  The mean score of the manager's non-delegation of authority was (32.4). Among the indicators of the direction, there was a significant relationship between the motivation (mean= 61.44) and organizational communication (49.39), also there was a significant relationship between the managers’ delegation of authority and the manner of their employees direction (non-delegation of authority R=-0.13).
  Conclusion
  Due to the meaningful and direct relationship between most of direction variables with the managers’ delegation of authority, increasing the delegation of authority and deconcentration can lead to an increase in employee motivation and (vertical and formal) communication and improved performance of affairs.
 • Mr Maleki Page 79
  Background And Objectives
  The destructive effect of centralized management can be found throughout each organization, which is a barrier for delegation of authority and productivity leading to administrative violence increase and compression and frigidity of affairs. With attention to the importance of delegation of authority this research aimed at determining the correlation between the manager's delegation of authority with the manner of employee direction in Qom hospitals, designed for contributing to improvement of managers’ performance in hospitals.
  Methods
  This correlational and cross-sectional research, was carried out on all the employees under the control of managers and chiefs of Qom province hospitals (N=2167). Sampling was done by cluster sampling method through the use of Cokran sampling based on Morgan and kerjsi chart. 998 samples with the confidence level of %95 and permitted errors of 0.05 were randomly selected. Data were collected via questionnaires which were answered by self-report method. The data were then analyzed by the Pearson correlation coefficient, variance's test F analyses, multiple variant regression and T-test.
  Results
  The mean score of the manager's non-delegation of authority was (32.4). Among the indicators of the direction, there was a significant relationship between the motivation (mean= 61.44) and organizational communication (49.39), also there was a significant relationship between the managers’ delegation of authority and the manner of their employees direction (non-delegation of authority R=-0.13).
  Conclusion
  Due to the meaningful and direct relationship between most of direction variables with the managers’ delegation of authority, increasing the delegation of authority and deconcentration can lead to an increase in employee motivation and (vertical and formal) communication and improved performance of affairs.
 • V. Moghaddam Hoseini Page 87
  Background And Objectives
  Maternal attachment has the potential to affect both child development and parenting. As such, mother-infant attachment has been considered an important topic in recent years. The aim of this study was to determine the relationship between maternal adult attachment style, the maternal obstetric and demographic characteristics and mother-infant attachment.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 102 women who had referred to health centers in Mashhad in 2008 and who had inclusion criteriawere selected using stratified cluster sampling. After interview about obstetric and demographic characteristics, they were asked to complete the "Revised Adult Attachment Scale" and "Mother to Infant Attachment Inventory" for assessment of maternal attachment style and mother-infant attachment 4-5 weeks after delivery. Data were analyzed by Pearson Correlation, Kruskal-wallis and Mann-whitney statistical tests.
  Results
  In this study, themean of mother-infant attachment was found to be 97.486.12 and the mean of secure adult attachment was higher than that of other styles (16.893.97). Although, there were negative significant relationship between maternal avoidant style and mother-infant attachment (p=0.037,r=-0/20), there were no relationship between maternal age and education, parity, type of delivery and mother-infant attachment.
  Conclusion
  The results of this research show that maternal attachment style is one of the factors of mother -infant attachment.
 • E. Mikaniki Page 92
  Artic
  Background And Objectives
  Hyphema, the blood in the anterior eye chamber, can be caused by penetrating or blunt trauma or other causes. This study aimed at investigating the clinical features of 15 cases of traumatic Hyphema, having referred to ophthalmology ward of Shahid Beheshti hospital of Babol university of medical sciences.
  Methods
  In this study the clinical characteristics of 15 patients with eye trauma-who had referred to Shahid Beheshti Hospital of Babol University of medical sciences during 2008-2009- were examined. In addition to eye trauma the selected patients had microscopic or macroscopic anterior eye chamber hemorrhages.
  Results
  The mean age of patients was 25. 1 years. Eleven patients were male and four were female. Increased IOP was seen in 4 cases, three patients improved with drug therapy, but one patient needed surgery due to an increase in IOP and the re-bleeding. Regarding the degree of Hyphema, 4 cases were microscopic Hyphema, 2 cases were grade 1 of Hyphema, 3 cases were grade 2 of Hyphema, 3 cases were grade 3 of Hyphema, 2 cases grade 4 of Hyphema and one case was not assessable due to flattened anterior chamber, Visual Acuity was mostly poor at the beginning of admission which was significantly improved after treatment. On the whole, six patients underwent surgery.
  Conclusion
  The results of this study show that patients with traumatic Hyphema usually have poor Visual Acuity at the beginning of admission, but the vision was relatively improved with early treatment in many cases. Therefore, proper and timely treatment is necessary in these patients.
 • Mr Ghadir Page 97
  Ar
  Background And Objectives
  Malignant fibrous histiocytoma (MFH) is a soft tissue sarcoma of undifferentiated mesenchymal cell origin which is considered the most common soft tissue sarcoma in adults. It commonly occurs in the 5th and 6th decades with a 2-to-1 male to female ratio. It most frequently occurs in the extremities and retroperitoneum. Most of it is derived from soft tissues and some of it from bone tissue. In this study, we introduce a patient who had MFH in retroperitoneal area and at the time of diagnosis the tumor size and weight had reached a significant level. Case Report: The patient is a 54-year-old male that referred to the hospital with complaints of pain and fullness in the abdomen. His pain had started from two years ago and had been accompanied with early satiation, bloating, weight gain and hypertension. On physical examination, asymmetric enhancement was visible. After diagnosis of mass and investigation of its development in abdomen and pelvic with CTscan, the patient was underwent operation and a mass with about 11kg of weigh was resected. During pathologic investigation, high grade spindle cell sarcoma and malignant fibrous histiocytoma were reported. After resection of tumor, the abdominal pain of patient disappeared and additionally his blood pressure came back to normal levels.