فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمزه قربانی، سعید رستگاری، شمس الدین میردامادی، علیمراد رشیدی صفحه 3
  در این تحقیق ویژگی محصولات کربنی رسوب کرده روی سطح آلیاژ L304 ناشی از خوردگی غبار شدن فلز، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی های لازم بر روی نمونه های آلیاژی قرار گرفته در معرض شرایط خوردگی غبار شدن فلز و آنالیز محصولات خوردگی از تکنیک هایی چون SEM، TEM، میکروسکوپ استریوگراف و طیف سنج رامان بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان داد که تحت شرایط فرایند غبار شدن فلز، نانو مواد کربنی قابلیت شکل گیری و رشد روی سطح آلیاژ L304 را دارند. همچنین با افزایش مدت زمان آزمایش نرخ شکل گیری نانو مواد کربنی روی سطح آلیاژ افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: غبار شدن فلز، نانو مواد کربنی، نانولوله های چند دیواره
 • بهمن نصیری تبریزی، رضا ابراهیمی کهریزسنگی، اکبر چمی صفحه 9
  هدف از پژوهش حاضر تولید و مشخصه یابی نانو ذرات فلوئور آپاتیت با استفاده از فرآیند مکانوشیمیایی می باشد. به همین منظور مواد واکنش دهنده با نسبت مولی معین در محفظه پلیمری مقاوم به سایش آسیاب کاری شده اند. شناسایی فازی و گروه های عاملی به ترتیب با استفاده از روش های تفرق سنجی پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل عنصری و ارزیابی مشخصات ظاهری محصول نیز به ترتیب از طیف سنجی تفکیک انرژی (EDX) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که عملیات حرارتی در دمای C°600 منجر به بهبود مشخصات ساختاری محصول نظیر درجه بلوری شدن می شود. همچنین عملیات حرارتی در دمای C°600 تاثیری بر دگرگونی فازی و تشکیل فازهای جدید نداشته و پس از عملیات حرارتی متوسط اندازه دانه کریستالی و کرنش شبکه به ترتیب به nm 3 ± 36 و %291/0 رسیده است.
  کلیدواژگان: فلوئور آپاتیت، نانو ساختار، مکانوشیمیایی، عملیات حرارتی
 • سپیده امجد ایرانق، حمید مدرس صفحه 15
  روش الکترولس به دلیل قدرت بسیار خوب روکش و قابلیت ایجاد رسوب یکنواخت حتی در سطوح با اشکال پیچیده و لبه دار، در بسیاری از موارد مناسب ترین روش اعمال پوشش می باشد. پوشش های کامپوزیتی الکترولس نیکل حاوی ذرات روانکار خشک، بدلیل ایجاد سطوح با ضریب اصطکاک پایین و مقاومت سایش بالا جهت استفاده در کاربردهای خاص مورد توجه محققین می باشند. در این میان یکی از پراهمیت ترین پوششهای نانوکامپوزیتی، پوشش نیکل-فسفر- نانوذرات اکسید تیتانیوم می باشد. در این تحقیق این پوشش بر روی قطعات فولاد اعمال شده و تحت عملیات حرارتی در 400 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. مورفولوژی این پوششها با میکروسکوپ الکترونی به دست آمد. با استفاده از روش پراش اشعه ایکس ساختار این پوششها بررسی گردید. مقاومت به سایش پوششهای نانو کامپوزیتی به وسیله تست سایش مورد مطالعه قرار گرفت و بالا بودن مقاومت به سایش و پایین بودن ضریب اصطکاک پوششهای کامپوزیتی حرارت داده شده نسبت به پوششهای حرارت ندیده نتیجه گردید.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت، TiO2، عملیات حرارتی، مقاومت به سایش، XRD
 • ابوالقاسم نورمحمدی صفحه 21
  در پژوهش حاضر تبلور فاز پروسکایت PZT درون حفره های قالبهای آلومینای آنودیک نانومتخلخل به کمک بررسی های پراش الکترونی بررسی گردید. بدین منظور نانولوله های PZT نخست به روش برق رانی پایه قالب و با استفاده از این قالبها تولید شد. قالبها از طریق آنودایزینگ دو مرحله ای فویلهای آلومینیومی و با استفاده از الکترولیت اسید فسفریک تهیه شدند. سل PZT با استفاده از پیش مواد آلکوکسایدی تهیه و با اعمال یک میدان الکتریکی DCبه درون حفره ها رانده شد تا لایه ای بر دیواره آنها تشکیل دهد. آنگاه این لایه در دمایC 100 خشک و در دمایC 700 پخت گردید تا فاز پروسکایت درون آن متبلور شود. سپس با انجام بررسی های پراش الکترون، شرایط تبلور موثر فاز پروسکایت استخراج و در تصحیح فرآیند پخت مورد استفاده قرار گرفت.
  کلیدواژگان: زیرکونات تیتانات سرب (PZT)، فاز پروسکایت، آلومینای آنودیک نانومتخلخل، تبلور، پراش الکترون
 • مهدی امیدی، اکبر منتظری، مسعود کثیری صفحه 27
  در این تحقیق تاثیرعناصر آلیاژی منگنز و منیزیم بر خواص الکتروشیمیایی آند فداشونده Al-Zn-In مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه هایی از آلیاژ پایه با مقادیر مختلف منگنز 01/0، 05/0، 1/0، 15/0، 2/0 و 3/0 درصد وزنی و مقادیر متفاوت منیزیم 5/0، 1، 5 /1، 2، 5/2 و 3 درصد وزنی در دمای مذاب 750 درجه سانتیگراد و دمای قالب 25 درجه سانتیگراد مهیا گردیدند. عملکرد خواص الکتروشیمیایی آندها مانند آزمایش های ظرفیت جریان، تعیین پتانسیل و پلاریزاسیون بررسی گردید و بهترین بازدهی (راندمان) با توجه به ظرفیت جریان بدست آمد. نتایج حاصله نشان داد که افزودن 15/0 درصد منگنز و 2 درصد منیزیم به آلیاژ پایه باعث افزایش راندمان تا حدود 83 درصد می شود، تحت این شرایط انحلال آندی (خوردگی و مصرف آند) نیز به صورت یکنواخت خواهد بود.
  کلیدواژگان: آلومینیم، روی، ایندیم، آند فداشونده، منگنز، منیزیم، ظرفیت جریان
 • احمد لطفیانی، محمدحسن یوسفی، مسعود کاوش تهرانی صفحه 35
  دراین تحقیق نانو سیم هایZnO بر روی زیرلایه هایی از جنس مس، تنگستن و گرافیت به روش انتقال و لایه نشانی بخار شیمیایی دو لوله ای (CVTC system double-tube) رشد داده شده است و همچنین تاثیر چگالی بخار شیمیایی مستقل از متغییرهای دیگر بر احتمال رشد و مورفولوژی نانوسیم ها، از طریق بررسی تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی(SEM) مورد تحلیل قرار گرفته است. مشاهده شد که با افزایش چگالی بخار شیمیایی احتمال رشد نیز بیشتر شده و در نمونه رشد یافته علاوه بر نانوسیم و نانوتسمه نیز پدیدار می شود.
  کلیدواژگان: اکسیدروی، نانوسیم، نانوتسمه
 • جمال صفری، غلامحسین اکبری صفحه 39
  در تحقیق حاضر اثر افزایش منیزیم به مقدار 0 و 20 درصدوزنی بر اندازه دانه، مورفولوژی، شکل و اندازه ذرات پودر کامپوزیت wt%Al2O35Al - حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی در یک آسیای سیاره ای انرژی بالا برای زمان های مختلف تا 20 ساعت بررسی شد. تکنیک XRD برای تعیین اندازه دانه و تشخیص فازهای تشکیل شده در پودرها استفاده شد. از SEM برای بررسی تغییرات مورفولوژی و شکل ذرات پودر کامپوزیتی استفاده شد. اندازه ذرات پودر توسط روش مماسی از روی تصاویر SEM محاسبه شد. نتایج XRD کاهش اندازه دانه کریستالی کامپوزیت تا حد نانومتری را با افزایش زمان آسیا کاری و افزایش درصد منیزیم نشان می دهد. نتایج SEM نشان داد که با اضافه کردن 20 درصد منیزیم بعد از 20 ساعت آسیاکاری یک حالت پایا در اندازه ذرات پودر حاصل می شود. همچنین منیزیم باعث کاهش اندازه ذرات پودر در زمان های مختلف آسیا و تسریع مراحل فرایند آسیاکاری مکانیکی می شود.
  کلیدواژگان: کامپوزیت نانوساختار، آلیاژسازی مکانیکی، منیزیم، آلومینیم
 • سعید بیابانی، احمد ساعتچی، احمد منشی، محمدحسین زاده صفحه 45
  آزمونهای خوردگی فولاد کم کربن 1015 و فولاد زنگ نزن 316 درون دو حمام روی به منظور درک بهتر از مکانیسم های تخریب تجهیزات سخت افزار غوطه ور شده در حمام گالوانیزه صنعتی معمولی انجام شد. مشخص شد که فولاد کربنی 1015 مقاومت به انحلال خوبی در برابر مذاب روی دارد و دارای مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به فولاد زنگ نزن 316 می باشد، علیرغم اینکه در فولاد زنگ نزن 316 مقادیر بالایی کروم و نیکل وجود دارد و همچنین شبکه کریستالی آن FCC است که متراکم تر از شبکه کریستالی فولاد 1015 که BCC است، می باشد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که علت تفاوت در رفتار خوردگی این دو فولاد آن است که در فولاد زنگ نزن 316، ضخامت لایه بین فلزی تشکیل شده در حمام روی نازک تر است. سرب موجود در حمام هیچ نفوذی به داخل پوشش تشکیل شده بر روی فولاد 1015 نداشت ولی پوشش فولاد 316 را تحت تاثیر قرار داد. سرب موجود در حمام باعث دندریتی شدن ساختار پوشش و رشد دانه های سطحی پوشش شد که باعث افزایش بیشتر نفوذ روی به داخل پوشش می شود.
  کلیدواژگان: فولاد کم کربن 1015، فولاد زنگ نزن 316، تجهیزات گالوانیزه، انحلال، خوردگی
|
 • Hamzeh Ghorbani, Saeed Rastegari, Shamsodin Mirdamadi, Ali Morad Rashidi Page 3
  Nano-sized carbon materials were synthesized by using accelerated metal dusting process. Surface morphology of the samples was examined by stereoscopy and SEM with EDS attachment. The carbonaceous depositions on sample surface were analyzed using SEM, TEM and Raman spectroscopy. In this paper, we demonstrate that nano-sized carbon materials can be prepared by exploiting the metal dusting process. It has been confirmed herein that the amount of the nano-sized carbon materials remarkably increases when the reaction time is extended up to 300 hours, indicating a possibility of the mass production.
 • Bahman Nasiri Tabrizi, Reza Ebrahimi-Kahrizsangi, Akbar Chami Page 9
  In this paper, synthesis and characterization of nanostructured fluorapatite via mechanochemical process was investigated. For this aim, the initial powders with given stoichiometric proportionality were mixed in polymeric vial using a high energy planetary ball mill. The characterizations and structural features of synthesized powders were evaluated by powder X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, energy dispersive Xray spectroscopy (EDX), and transmission electron microscopy (TEM). Results revealed that the thermal treatment led to the improvement of crystallinity degree. Also, heat treatment at 600° C did not affect on phase transitions and the crystallite size and the lattice strain of product reached to the 36 ± 3 nm and 0.291 %, respectively.
 • Sepideh Amjad Iranagh, Hamid Modarress Page 15
  Electroless Ni composite coatings, containing dry lubricant particles, due to the formation of surfaces with low friction coefficient and high wear resistance for unsing in specific applications arewidely considered by researchers. one of the most important nanocomposite coatings is Ni-P-nano particle TiO2 coatings. In this research this type of coatings was applied on steel and were heat treated at 400 ̊C. Surface morphology of coatings were examined by Scanning Electron Microscopy and X-Ray Diffraction and Wear resistance of nanocompopsite coatings were studied by wearing test. It was found that heat treated composite coatings have a higher wear resistance and lower friction cofficient in comparison with unheated coatings.
 • Abolghasem Nourmohammadi Page 21
  In the current research, we have utilized the electron diffraction patterns to investigate the crystallization of the PZT perovskite phase in the alumina template pores, and modify the firing process. Lead zirconate titanate nanotubes were grown through the template-based electrophoretic deposition process using porous anodic alumina templates. The alumina templates were initially prepared through a two-step anodizing of the aluminum foils in a cooled anodizing cell at 1ºC. Phosphoric acid (10 wt%) solution was employed as the electrolyte. Stabilized PZT sol was prepared using lead acetate and organo-metallic precursors of zirconium, and titanium. Glacial acetic acid was also used as the modifier. A DC electric field was then applied to drive the precursor solution into the template channels and form the nanotubes. The filled membranes were dried at 100ºC overnight, and then fired at 700ºC for 1h in air to develop the desired perovskite structure.
 • Mahdi Omidi, Akbar Montazeri, Masoud Kasiri Page 27
  In the present work, the effects of alloying elements such as Mn and Mg on the potential and current capacity of Al-Zn- In anodes have been investigated. In order to prepare the samples, appropriate amounts of Mn (0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 wt.%) and Mg (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 wt.%) was used. The alloying process was performed at 750 oC. Electrochemical polarization and NACE standard methods were used to evaluate the anodic behavior, potential and current capacity of the anodes. It was found that addition of the 0.15 wt.% Mn and 2 wt.% Mg to the base alloy cause increasing efficiency up to 83 %. Under these conditions, corrosion and consumption of anode is homogeneous.
 • Ahmad Lotfiani, M.Hasan Yusofi, Masoud Kavosh Tehrani Page 35
  In this research the ZnO nanowire were gown on the copper, tungsten and graphite substrate with the double-tube CVTC system. The effect of chemical vapor density on the probability of growth and morphology of the nanowires were investigates by the means of SEM. It is observed that the increasing of the chemical vapor density raise the probability of growth and in the grown sample in addition to nanowire, nanobelt also appeared.
 • Jamal Safari, Gholamhossein Akbari Page 39
  In the present research the effect of addition of Mg (0 and 20wt%) on the crystallite size, morphology and particles size of Al-5wt%Al2O3 composite during mechanical milling in a high energy planetary ball mill for different milling times up to 20 h were investigated. The phase evolution and crystallite size of milled powders were studied by XRD analysis. The morphology and particles shapes of powders were investigated with SEM. Average particle size of powders was determined by tangential method using SEM micrographs. Results of XRD analysis showed that crystallite size decreases to rang of nanometer with increasing milling time and Mg content. Results of SEM showed that particle size in the samples whit 20 wt% Mg reached to steady state value after about 20 h of milling operation. Addition of Mg to Al matrix leads to reduction of particle size of milled powders at different milling times and accelerates the mechanical milling stages.
 • Saeed Biabani, Ahmad Saatchi, Ahmad Monshi, Mohammad Hoseinzadeh Page 45
  Corrosion tests on 1015 low-carbon steel and 316 stainless steel were conducted in two molten zinc baths in order tostudy the reaction mechanisms that occur during the degradation of submerged hardware at industrial hot dip galvanizing baths. It was found that, in general, 1015 carbon steel has a better dissolution resistance than 316 stainless steel, despite of the fact that there are high percentage of Cr and Ni in 316 stainless steel, and that the 316 stainless steel have a face-centered-cubic (FCC) structure which is more compact than 1015 carbon steel with a body-centered-cubic (BCC). Microscopic studies showed that a reason for the difference of corrosion behavior of these two steels, is that the thickness of inter-metallic layer is thinner on the stainless steel than 1015 carbon steel. The presented lead in the bath had no penetration into the formed coating on 1015 carbon steel while it affected 316 steel coating. The presence of lead in the bath results in the dendritic structure of coating and growth of surface grains which causes more penetration of zinc into coating.