فهرست مطالب

جهانی رسانه - نسخه فارسی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1390)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید عبداللهیان صفحه 0
 • مقالات داوری شده
 • محمدحسین باقیانی مقدم*، حسن شهبازی صفحات 1-23
  تلفن همراه یکی از پدیده های نو ظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهه اخیر جای خود را بین افراد خانواده به ویژه جوانان در همه جهان، از جمله ایران باز کرده است. تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990به 3/5 میلیارد تا پایان 2010 رسید و تخمین زده می شود نرخ نفوذ این فنآوری در سال 2013 به 95 درصد خواهد رسید. در ایران نیز تعداد کاربران با یک رشد سریع از 3/4 میلیون در سال 2004 به 41 میلیون در سال 2008 رسید و تخمین زده می شود تا سال2012 نرخ نفوذ تلفن همراه به بیش از 80 درصد برسد. تلفن همراه می تواند دارای آثار اخلاقی و اجتماعی مثبت و منفی باشد ولی اکنون بسیاری از خانواده ها بدون توجه به تبعات منفی این فنآوری برای فرزندان خود تلفن همراه تهیه می کنند. لذا بر آن شدیم با استفاده از نظریه استفاده و خشنودی، مطالعه ای درباره الگوی استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام دهیم. این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هستند که 245 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای با روایی و پایایی مورد تایید بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون های آماری آنوا، کای اسکوآر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهند که 53 درصد از دختران و 39 درصد از پسران بعد از ورود به دانشگاه صاحب تلفن همراه شده اند (سطح معنی داری <0.05). 14درصد از دختران و 24 درصد از پسران بعد از خرید تلفن همراه دچار اختلال خواب بیشتری شده اند (سطح معنی داری <0.05). با توجه به نتایج این مطالعه آشنا کردن دانشجویان با مزایا و معایب تلفن همراه از راه رسانه های ارتباط جمعی، کمپانی های تلفن همراه، توزیع بسته های آموزشی به وسیله دفاتر مرکز خدمات ارتباطی و دفاتر فروش سیم کارت و تلفن همراه که باعث گسترش فرهنگ صحیح استفاده از این فنآوری و ارتقاء سلامت دانشجویان و در نهایت جامعه می شود، را پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، الگوی استفاده، دانشجو، یزد
 • بیژن خواجه نوری * صفحات 25-50
  مقاله حاضر رابطه رسانه های جمعی در دو شکل پیشین و جدید آن (فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین) با هویت بدن را مطالعه می کند. برای آزمون این رابطه، نمونه ای از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بر مبنای نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از مروری بر مطالعات پیشین و نظریه های موجود، چارچوبی مبتنی بر نظریه های یادگیری اجتماعی و تحلیل پرورش تنظیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودگزارشی است. پایایی گویه های تصور بدن برابر با 77/0 است. نتایج به دست رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که 1) رسانه های داخلی در کل، جهتی معکوس با افزایش تصور بدن به شکل مدرن آن دارند در حالی که فنآوری های نوین جهتی مثبت با آن داراند. 2) محتوای برنامه های مذهبی، رابطه منفی با تصور بدن مدرن دارند. در نهایت مدل تحقیق توانسته است، 37 درصد از تغییرات تصور بدن را توضیح دهد.
  کلیدواژگان: تصور بدن، فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین، جهانی شدن، اینترنت
 • علی ربیعی*، هاجر آصف صفحات 51-80
  این مقاله بر اساس تحقیقی با مفروض احساس تهدید و نا امنی سامان یافته است و در پی پاسخ به این پرسش است که تهدید ادراک شده توسط شهروندان چگونه است. احساس تهدید و ناامنی از سوی شهروندان، پدیده ای است که دارای تبعات روانی و اجتماعی است و نیاز به یک تحقیق و سنجش برای درک این نوع تهدیدات وجود دارد. این پژوهش به مطالعه تهدیدات مهم سیستم های اطلاعاتی و همچنین تحلیل بالاترین تهدید احساس شده از سوی شهروندان تهرانی می پردازد.
  این تحقیق از جنبه هدف، توسعه ای و تا حدودی کاربردی است. از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. در مرحله اول برای به دست آوردن تهدیدات مهم از سوی سیستم های اطلاعاتی، به روش هدف دار، تعداد 10 نفر از متخصصین دانشگاهی انتخاب و به روش دلفی، مهم ترین تهدیدات استخراج شده اند. این تهدیدات در قالب پرسشنامه و با حجم نمونه 330 نفر از میان شهروندان تهرانی که به نوعی در معرض سیستم های اطلاعاتی قرار گرفته اند، پیمایش شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین تهدیدات فردی، اخلاقی، سیاسی روانی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، بالاترین تهدید احساس شده، تهدیدات سیاسی روانی هستند.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات، تهدیدات فردی، تهدیدات اخلاقی، تهدیدات سیاسی، روانی، تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، تهدیدات فرهنگی
 • الهه کولایی*، سیمین بهبهانی صفحات 81-105
  این مقاله می کوشد نقش زنان در توسعه فرهنگی ایران را با تاکید بر سینما، به مثابه یک پدیده مدرن و افزایش نقش زنان در آن مطالعه کند. مفهوم توسعه بر بهبود همه عرصه های زندگی دلالت دارد و توسعه فرهنگی از مولفه های مهم آن است. از آنجا که دغدغه اصلی دولت ها رسیدن به توسعه همه جانبه است و مبنای این توسعه، انسان (موجودی فرهنگی) است، پس زیربنای توسعه واقعی و پایدار نیز توسعه فرهنگی خواهد بود. اما چگونه می توان برای تحقق توسعه فرهنگی اقدام کرد؟ موانع مهم بر سر راه آن چیست؟ چگونه می توان آنها را ازمیان برداشت؟ زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل داده اند، چگونه می توانند عهده دار نقش سازنده خود در توسعه فرهنگی جوامع سنتی باشند؟
  کلیدواژگان: زنان، توسعه، توسعه فرهنگی، انقلاب اسلامی، ایران، رسانه، سینما
 • علی اصغر کیا*، سعید ثقه ای صفحات 107-125
  این مقاله با مطالعه موردی اشعار حافظ و تطبیق آنها از منظر ارتباطی، نمودار درختی ای ارائه می دهد که نشان دهنده شش نقش مهم و اصلی باد صبا (در اشعار این شاعر) در قالب هشت زیر شاخه است. باد صبا یکی از عناصر طبیعی در اشعار حافظ است. اگر از منظر علم ارتباطات به آن نگاه شود، ارکان و مفاهیم فراگرد ارتباطی در آن کاملا مشهود است. باد صبا در اشعار حافظ، نقش های ارتباطی بسیاری را برعهده دارد. در نقش منبع مطلع است؛ در جایگاه فرستنده، خبررسانی می کند، پیام می دهد، در نقش مجرا یا کانال، پیام و مفاهیم را منتقل می کند، در جاهایی نقش پیک و قاصد را دارد، گیرنده پیام است، معنا را در ذهن گیرنده متبلور می کند و خلاصه این که نقش های ارتباطی گوناگونی را می توان از باد صبا مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن مطالعه نقش های ارتباطی باد صبا، کیفیت و میزان نقش پذیری ها مورد دقت قرار می گیرد و سپس با ارائه نمودار، مدل و جدول هایی، نتایج تحقیق مشهود و محسوس تر نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: باد صبا، اشعار حافظ، فراگرد ارتباطی، معنی
 • مجید موحد، روح الله مظفری، محبوبه کاووسی صفحات 127-145
  هدف این مقاله، مطالعه ابعاد مختلف استفاده از اینترنت روی احساس تجربه شده ناشی از آن است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد 15 تا 35 ساله شهر شیراز با حجم نمونه 400 نفر می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. در بخش آمار استنباطی از رگرسون لجستیک تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. یافته های استنباطی نشان می دهند بین استفاده روزمره بالا و استفاده خبری متوسط و بالا و احساس تجربه شده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می دهد استفاده خبری متوسط و بالا و استفاده بالا از بعد تفریحی وارد معادله شده اند.
  کلیدواژگان: اینترنت، احساس، تجربه، جوانان، ابعاد استفاده
|
 • Mohammad Hosein Baghiyani Moghadam*, Hassan Shahbazi Pages 1-23
  The mobile phone usage is one of the modern phenomena of the electronic century that has increased between the families especially among the youth in Iran since a decade ago. The number of mobile users in the word increased from 12.4 million in 1990 to 5.3 billion in 2010. The most recent estimates indicate that the number of mobile users in Iran is now amounted to 41 million, i.e., 54 percent of the total population. It is also estimated that more than 85% of Iranian will be mobile owner until 2012. To us, the mobile has positive, negative, social and moral effects, but all the families don’t attend to negative aspects of this technology. The aim of this study is, therefore, to determine the pattern of mobile phone usage among students of Yazd Shahid Sadoghi University of Medical Sciences, as our sample case. This is the results of a cross sectional study and the samples were selected by simple random sampling from 245 students that were living in the university dorms. The data was collected and validated by using a questionnaire that it’s reliability and validity was determined by calculating the Cronbach alpha (α=0.835) and test- retest method. The questionnaire had two sections; 1- the demographic section; and, 2- a section that included questions that should have determined the pattern of mobile usage. The data were analyzed with SPSS, using Chi-squre test, ANOVA and Pearson correlation tests. Some findings indicate that 53% of female and 39% of male students decided to have a mobile set after they were accepted to attend the university. Also, there was a significant consequential difference between male and female student sin terms of a change in their life style. For instance, some 14% of female and 24% of male students argued that they were experiencing sleep disturbance after they were using mobile phones. The results also indicate that there is a significant decrease in student rate of communication with their family as opposed to an increase in communication with friends after using the mobile (5% and 8%) respectively. It is also worth mentioning that there is a need to educate the students how to be aware of the advantages and disadvantages of mobile usage.
  Keywords: mobile, student, usage pattern, Yazd
 • Bijan Khajehnoori* Pages 25-50
  The objective of this research article is to analyze the causal nature of relationship between mass media in its old and new forms, on one hand, and body image, on the other. The theoretical framework of the research is designed in accordance with the Learning and Cultivation theories. The research hypotheses include; 1- there is a negative correlation between old media and body image; and, 2- there is a positive correlation between new media and body image. In order to test this hypothetical relationship, samples of students of Shiraz University were randomly selected. The research method was a quantitative one and used survey method to compare its claims with the actual data. Reliability of body image questionnaire was 0/77. Some of the Findings indicate and confirm that native and old media have negative relationship with modern body image, but new media have positive one. On the whole the research model could explain 31 percent of variations of body image of students of Shiraz University.
  Keywords: Body Image, Information Technology, Globalization, Internet
 • Ali Rabiei*, Hajar Assef Pages 51-80
  The article here pre4sents an argument on feeling threatened by Information Technologies. The paper also tries to find out the characteristics of the threat perceived by citizens. We would situate the argument of this paper in the development literature and to some extent as an applicable one. It is a descriptive-survey research that can provide applicable recommendations. Theoretically, our argument originates from the proposition that whatever we do, ranging from online shopping to GPS cell phones and cars, from timecards to paying bills and withdrawing money using ATMs, we are continuously involved the world of information systems. The world around us indicates that it is a complicated world and is almost not easy to live in or to lead a business without the help of such systems. On the other hand, in spite of many advantages offered by Information systems, we experience threats imposed on individuals, organizations and on electronic aspects of these systems. Feeling threatened and insecure by citizens is a phenomenon which has many psychological and social consequences and it requires a research so to analyze these threats and the resolutions for diminishing them. In order to do this research we first selected ten academic experts and using DELPHI method to distribute our standard questionnaire. The respondents analyzed the most important threats of the information systems. These threats were gathered by a survey on 330 Tehrani citizens who had dealt with information systems in various ways. Some of the findings reveal that among individual, ethical, politico-psychological, socio-economic and cultural threats, resided the politico-psychological ones which were the most severely perceived threat.
  Keywords: information systems, individual threats, ethical threats, political, psychological threats, social, economic threats, cultural threats
 • Elaheh Koolaee*, Simin Behbahani Pages 81-105
  This article attempts to present the results of our study of the Iranian cultural experiments, and tries to show that after the Islamic Revolution of 1979, women have expanded their influential social roles, especially in the field of cinema. This is a contribution in the field of women and communication studies in Iran. The meaning of development implicates an improvement in every fild of life. Cultural development is maybe the most important element in this regard. All the governments across world try to reach multilateral and sustainable development, that its base is human. Human development has a direct relationship with cultural development and a number of questions that can be asked include; how can women develop the country’s culture? What are the obstacles in this way? Women are a half of the society, thus how can they implement their new roles? This is while some traditions are preventive in that regard.
  Keywords: Women, development, cultural development, Islamic Revolution, Iran, media, tradition, cinema
 • Ali Asghar Kia*, Saeed Saghei Pages 107-125
  Analyzing the communicative roles of Saba Wind, this paper intends to investigate the quality and degree of role-taking of the concept of Saba Wind. Many natural elements are present in Hafez’ poetry and one of them is Saba Wind. In order to be easier to follow, the results of the research will be presented through diagrams, models, and tables. Performing some case studies on Hafez’ poems and comparing and contrasting these cases with each other resulted in a tree diagram which shows that Saba Wind plays six major roles consisting of eight subcategories. Saba Wind enjoys an outstanding position which, if viewed from the viewpoint of communication sciences, obviously demonstrates the components and concepts of a communication process. Saba Wind has a great many communicative roles in Hafez’ poetry; for instance it has the role of an informed source; i.e., as a sender it gives information; it conveys the message; as a channel, it transmits concepts and messages; it sometimes plays the role of a harbinger; it is the receiver of the message; it shapes the meaning in the mind of the receiver; in a nutshell, Saba Wind has a number of various communicative roles.
  Keywords: Saba Wind, Hafez poetry, communication process, meaning
 • Majeed Movahed*, Ruhollah Mozafari, Mahboobeh Kavoosi Pages 127-145
  The main purpose of this research article is to present some various dimensions of internet usage that affect the experienced feelings the internet users. The main axiom of our study is that internet is now a crucial tool for Iranian users, as they collect the bulk of their information from that. However and despite many advantages and usefulness that Internet offers, our explorative study indicated that it has caused a number of socio-pathological problems. This then became the problematic and a research question that encouraged us to launch this study. We selected the statistical population of this research from all Shirazi people whose age was in range of 15 to 35 years old in the city of Shiraz. We then selected a sample of 400 respondents from among them. Collected data was analyzed in two levels using SPSS software; 1- descriptive level; and, 2- inferential level. At the inferential level, we applied One and Multi Variable Logistic Regression. The inferential analysis results indicated that there was a significant relationship between high daily internet usage, news-search usage and experienced feeling. Multivariate regression showed that high and average news-search usage and high usage entered to equation as entertainment dimension.
  Keywords: internet, Feeling, Experience, Youth, Usage Dimensions