فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی - پیاپی 26 (زمستان 1387)
 • پیاپی 26 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/11/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکزشهری، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد
  م. ر. رهنما صفحه 1
 • تبیین شاخص های پایداری مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر ایلام
  ک. حسین زاده دلیر، س. ملکی صفحه 29
 • برنامه ریزی راهبردی شهری، ابعاد و کاربردها
  ر. قربانی، ا. رحیمی صفحه 63
 • مدل سازی آماری و بررسی عوامل موثر در وقوع انواع زمین لغزش ها (حوضه آبریز اوجان چای)
  ف. کرمی صفحه 79
 • بررسی زمینه های حاکمیتی جهاد سازندگی و نقش این زمینه ها در دستاوردهای آن (از تشکیل تا ادغام، 1380- 1358)
  ح. راحلی، ع. شکوری صفحه 97
 • عوامل تاثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی باتاکید برنقش تحولات اقتصادی جمعیت (مطالعه موردی: روستاهای حوزه نفوذ کلانشهر تبریز)
  م. ظاهری صفحه 121
 • تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی شهرستان اردبیل از امکانات و خدمات
  م. قدیری معصوم، س. ر. اکبریان رونیزی صفحه 145
 • بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی در غرب استان کرمانشاه دشت های (حومه سرپل زهاب، دیره، بشیوه، زهاب و قلعه شاهین)
  ح. لشکری، ع. رضایی، ع. رشیدی صفحه 163
|
 • The integrated applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) models in determining old neighborhoods for development in Iranian cities: Case of Meshed Pachenar neighborhood
  M. R. Rahnema Page 1
 • Explanation of sustainability indicators in an urban zone using sustainable development approach in the city of Ilam
  K. Hossinzadeh Delir, S. Maleki Page 29
 • Urban strategic planning, dimensions and applications
  R. Ghorbani, A. Rahimi Page 63
 • Statistical modeling of factors affecting landslide occurrence in Ojan Chai basin
  F. Karami Page 79
 • Sovereignty backgrounds and achievements of Jahad-e-Sazandeghi: From formation to integration, 1979- 2001
  H. Raheli, A. Shakouri Page 97
 • Analysis of the influential factors in land use changes with an emphasis on to the role of population economic changes (Case of villages of Tabriz)
  M. Zaheri Page 121
 • The analysis of facilities and service prosperity levels of rural regions: Case study of Ardebil County
  M. Ghadiri, S. Akbarian Roonizi Page 145
 • A study of ground water resource condition in western Province of Kermanshah plains: Sarpole Zohab, Direh, Bshiveh Zohab and Ghale Shahin
  H. Lashkari Page 163