فهرست مطالب

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
سال سوم شماره 1 (پاییز 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/08/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسفندیار اختیاری، آزاده پشوتنی زاده، رامین اخوی جو صفحات 5-23
  در هنر ایرانی، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می نماید و همواره جهان خاکی آدمیان را با ماوراء آن پیوند داده است. این هدف جز با تعمق بر دو کهن الگوی فروهر و سیمرغ در به ظهور رسانیدن نماد فرشته محقق نخواهد شد. در این تحلیل، سعی بر آن است، تا با گردآوری های اسنادی و کتابخانه ای به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده و در ادامه به ریشه یابی نقش فرشته در کهن الگوی فروهر و سیمرغ پرداخته و با استناد به آیات و روایات مذهبی، به توجیه مناسبی در جهت شکل گیری فرم ظاهری فرشته به صورت انسان بالدار دست بیابیم. نگارندگان بر این باورند که نقش فرشته در هنرهای ایران، دارای رابطه ی معنادار بصری و معنوی محکمی با نقش فروهر و سیمرغ است؛ عناصر زنانه (تانیث) در الگوی تصویری فرشته با بنیان های روان شناختی و زیربنای تاریخی در آمیخته و ریشه هایی بس عمیق در گوهر هنر و فرهنگ ایران دوانیده است.
  کلیدواژگان: عناصر زنانه (تانیث)، نقش فروهر، نماد فرشته، بن مایه سیمرغ، هنر ایرانی
 • محمدتقی غیاثی، شقایق نادری مقام صفحات 25-38
  لویی آراگون، در این جستار به عنوان یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح می شود؛ شاعری که در طول جنگ جهانی دوم میان زن ورانگی و تعهدمندی به میهن، شکافی نمی بیند. در اثر او، زن پاس داشته می شود، به رغم آنانی که زن را گرانباری بر گرده مرد جنگاور می شمرند. در واقع بخشی از آثار او در هیمنه پیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدان جا که تعهدمندی و میهن پرستی او به چالش کشیده می شود. اما این چشم انداز نمی تواند خواننده آشنا با افشره تاریخی و اجتماعی این اشعار را گمراه کند؛ با ره گیری تصویر زنان در اشعار آراگون، چه در سطح و چه در عمق مضامین، نرم نرمک تصاویر دیگری رخ می نمایند:از الزا تا فرانسه، خطی ممتد کشیده شده است. فرانسه در پی آیند نگاره عاشقانه الزا و تصاویر زنان پر آوازه است. فرانسه یا الزا، دو واژه با صفاتی یکسان: نیاز، زنانگی، شاعرانگی، ارزش هایی که ایدئولوژی مردانه نازی را می لهند.
  پس عشق نیز در این جا طرحی دوگانه به خود می گیرد، عشقی انسانی و در عین حال عشق به میهن.
  این است منش شعرگوی متعهدی که با آفرینش لفافه گویی ها در اوان جنگ، نقشی ارزنده در زایش شعر مقاومت داشت. او فرانسه را نهانی می پرستد، فرانسه ای که در طول جنگ و به دلیل حضور غیر فرانسویان اندوهناک است. پس با نشان دادن تصویری از نیاز زنانه، نیاز فرانسه را در گوش هم وطنانش بانگ می زند تا به یاری میهن بشتابند، عشق مشترکی که در بند است.
  کلیدواژگان: زن ورانگی، الزا، عشق، فرانسه، جنگ، تعهد، میهن گرایی، ملت گرایی
 • راضیه شیخ الاسلامی، عصمت نجاتی، ساره احمدی صفحات 39-54
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط، عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متاهل انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 97 نفر از زنان متاهل شهر شیراز بود. جهت سنجش مؤلفه های شادکامی (شامل عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) استفاده شد. هم چنین عزت نفس به وسیله پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (بارو، 2007) و روابط زناشویی توسط پرسشنامه روابط زناشویی (خیر و سامانی، 1382) مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته های تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عزت نفس پیش بینی کننده مثبت و معنادار عاطفه مثبت می باشد. به عبارت دیگر زنانی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند، عواطف مثبت بیشتری نیز تجربه می کنند. هم چنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که روابط زناشویی، رضایت از زندگی و عاطفه منفی زنان را به صورت معناداری پیش بینی می کند. به این معنا که با افزایش روابط زناشویی، رضایت از زندگی زنان افزایش و عواطف منفی آن ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: شادکامی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت از زندگی، روابط زناشویی، عزت نفس، زنان
 • ثریا مکنون، زهره عطایی آشتیانی صفحات 55-74
  مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحله مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوه شکل گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطه آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی در گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع رابطه جنسیت با نظام نیاز و ارضاء انجام شده است، روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه و در مرحله دوم، یافته های کیفی، با روش پیمایشی به آزمون گذاشته شده است، جامعه آماری طرح شامل طیف متناسب از زنان و مردان بر اساس سن و تحصیلات به شکل تصادفی شهر تهران می باشد. مهمترین نتیجه تحقیق حاضر اثبات رابطه بین نیاز و ارضاء نیاز و وجود تفاوت مشخص بین زن و مرد در انتخاب نیاز، منبع تولید نیاز و راه های ارضاء نیاز است.
  کلیدواژگان: تفاوت جنسیتی، رابطه نیاز و ارضاء، الگوی مصرف
 • اعظم راودراد، بهاره فتح آبادی صفحات 75-94
  این مقاله حاصل پژوهشی است که به بررسی رابطه میان «جنسیت کارگردان» و «نوع شخصیت پردازی زن نقش اول» در فیلم های سینمایی پرداخته است. به این منظور، شش فیلم سینمایی که در دوره اصلاحات با موضوعات مرتبط با زنان توسط کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران (سه کارگردان مرد و سه کارگردان زن) ساخته شده؛ انتخاب و با روش «نشانه شناسی» تحلیل شده اند. این فیلم ها شامل واکنش پنجم، گیلانه، زندان زنان، مهمان مامان، کاغذ بی خط و سگ کشی هستند که با توجه به معیارهای استخراج شده از نظریات توانمندسازی زنان – منابع، عاملیت و دستاوردها- شخصیت زن نقش اول آن ها در قالب شخصیت پردازی منطقی و غیرمنطقی از زنان تحلیل شده است.
  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که زنان نقش اول در فیلم های بررسی شده با معیارهای توانمندسازی عمدتا توانمندی بالایی نداشته اند و اغلب به صورت قربانی و شکست خورده به نمایش گذاشته شده اند و تفاوت چندانی بین کارگردان های زن و مرد در نوع شخصیت پردازی زن نقش اول فیلم ها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سینمای ایران، جنسیت، شخصیت پردازی زنان، توانمندی زنان، نشانه شناسی
 • عزت ملاابراهیمی، زینب نریمانی، نازی قنبری صفحات 95-113
  در نظر شاعران معاصر فلسطینی خاک وطن اشغالی به مثابه دلبری است با بی نهایت نام های فریبنده و زیبا. شاعر برای دست یافتن به محبوب خود [وطن] از روزنه خیال وارد می شود و نگاه ویژه و متفاوتی به آن دارد. پس از وقوع حوادث سخت و بحرانی فلسطین که با اشغال این سرزمین در 1948 به اوج خود رسید، شاعر از «زن»به عنوان نمادی برای بیان احساس و شدت دلبستگی خود به وطن بهره جست. از این رو برای برانگیختن شور حماسه و ایثار در کالبد بی جان هموطنانش، میهن اشغالی خود را به زیبارویی دربند تشبیه می کرد که جوانان وطن برای آزادی او از بذل جان دریغ نورزیده اند. مسلما جنیست شعرای فلسطینی در کیفیت بهره گیری از این نماد و نوع نگرش و تفکر آنان بی تاثیر نبوده است. نگارندگان در این پژوهش کوشیده اند تا به جستجوی نگاه نمادین شعرای فلسطینی به زن، از خلال آثار و اندیشه های دو تن از شاعران برجسته این سرزمین یعنی فدوی طوقان و ابوسلمی بپردازند.
  کلیدواژگان: زن، وطن، نماد، فلسطین، اشغال
 • فهیمه فرهمندپور، مرضیه معماری صفحات 115-133
  در ظاهر برخی روایات، بهره مندی کامل زنان از موهبت عقل مورد تردید قرار گرفته و این سئوال اساسی را موجب گردیده که آیا در اندیشه معصومین (علیهم السلام) زن دارای نقیصه ذاتی در عقل است یا شرایط زمان و محیط تربیتی در این خصوص تاثیر دارد؟
  از آن جا که کمال عقل از جمله شرایط احراز مسئولیت اخلاقی شمرده شده است، موضوع از آن جهت برای زنان اهمیت می یابد که شبهه بروز نقیصه عقلانی، مسئولیت اخلاقی ایشان را از اساس باطل می سازد. در این مقاله تلاش شده است با دسته بندی و تحلیل دقیق خانواده احادیث در مورد عقل و نیز بررسی مجموعه آیات و روایات در این خصوص و نیز بیان و نقد نظریات گوناگون در این زمینه، نظریه جامعی درباره عقل و طبعا مسئولیت اخلاقی ایشان ارایه شود.
  تبیین کامل مفهوم عقل و تحلیل روایات معصومین (علیهم السلام) روشن می-سازد که زنان در مسئله عقل تفاوت ذاتی با مردان ندارند و تاثیر عوامل دیگری در این موضوع قابل بررسی است. زن به حکم برخورداری از روح انسانی، شرایط مسئولیت اخلاقی را دارد؛ هرچند باید با درک ماموریت های ویژه خود و ایجاد توازن میان نیروی تعقل و نعمت عاطفه و احساسات، شرایط را برای ایفای کامل مسئولیت های خویش فراهم آورد.
  کلیدواژگان: عقل، اقسام عقل، عقل زنان، عاطفه زنان، مسئولیت اخلاقی
|
 • Pages 5-23
  There is always a spiritual & intellectual power in Persian art which connects our world with supernatural world. Our deeds will be evaluated in the presence of GOD by angels or Angles’ patterns coming from the other Persian archetype that had intellectual power and we named it: Farvahr. This research is tries to find and analyze the roots of angel shapes in the form of Farvahr archetype, with the help of holy Verses & religious stories as document for proving the reason for its human shape with two wings
 • Pages 25-38
  In this article, Louis Aragon is introduced as a contemporary feminist poet and writer; A poet who engaged simultaneously and identically in the two phenomena, Feminism and Resistance, during the World War II. He, unlike those who consider women as limits to the power of the battlers, praises women in all his works. He explicitly declares that it has been his beloved who has granted him the spirit and vigor to resist and continue living within the war. His themes, styles and examples and, in fact, the major parts of his works are full of Elsa’s feminine presence; and he does so, so exaggeratedly in some eras of his life, that nearly puts all his commitments to his country and nationality in doubt. But these panoramas are not able to mislead the reader who is aware of the depression and censorship atmosphere of the same era; an era which affects the structure and superposes the common contents of all his works. There commences and continues a movement, from Elsa to France, traversing the evocation of other feminine figures, images of beauty and magnificence of culture. Aragon has attributed to France too, all the values he had primarily dedicated to his beloved, as an adorable and lively feminine character. This image is greatly developed in “More beautiful than the Tears”, in which the admiration of one’s homeland is being manifested through the exaltation of a feminine body. Love, herein, finds a dual aspect. It is, at the same time, a human love and the love for one’s homeland; a homeland, of which the flag is defined through the very feminine images. This is the manner of a French poet-writer, who, initiating the Poetry of the Resistance through adopting an implied style so as to seem legal against its contemporary censorship ambiance plays a brilliant role within the war. He impliedly praises France, which is frustrated by the war and summons up his compatriots to save their common love, their homeland, France; which is, per se, well realized in the emblematic eyes of Elsa, his beloved woman.
 • Pages 39-54
  The aim of the present study was to investigate the relationships between self-esteem, marital relationship and components of happiness (consists of positive affect, negative affect and life-satisfaction), in married women. The 97 women were tested using the Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (Barrow, 2007), Marital Relationship Questionnaire (Khayyer and Samani, 2003), Positive and Negative Affect Scale (Watson, Clark & Tellegen, 1988), and Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larens, & Griffin, 1985). Multiple regression analysis revealed that scores of marital relationship predict married women's life satisfaction (?= 0.79, P< 0.0001) and negative affect (?= -0.50, P< 0.0001) In addition, positive affect in married women was predicted by the scores of self-esteem (? = 0.45, P< 0.0001).
 • Pages 55-74
  The article proposes a general subject matter “gender and consumption”, considering the philosophical basis of the subject, and the process involved in constructing a consuming model. The authors believe a consuming model has three related, harmonious stages in production, distribution, and consumption. The formation of consuming is based on foundation of “need production” and it’s relation to “need fulfillment”, in a determined and targeted System. In this regard, a research study was conducted in Women Studies Department of the Institute for Humanities and Cultural Studies to find out the relation of gender to need-fulfillment system. The qualitative method involved interviews and in later stage, testing the results using a survey method. The population included a ratio of men and women in Tehran, selected randomly according to their age and education level. The most important results of the research was the proof of the relation between “need and fulfillment of need”, and the proof of an obvious difference between sexes in: selecting the need, source of need production, and the ways needs are satisfied.
 • Pages 75-94
  This article is outcome of a piece of research which has examined the relationship between "the director's gender" and "type of characterization of female first role" in movies. Six movies produced in the reformation era (Dowrane Eslahat) whose subject matter is women issues are selected to be analyzed using semiotic method. These movies are created by known directors of Iranian cinema including 3 male and 3 female directors. This includes movies such as "the fifth reaction", "Gilane", "women's prison", "mum's guest", "plain paper" and "dog killing" which their female first role is analyzed using criteria derived from women's empowerment theories- including resources, subjectivity and gains_ to see whether their characterization is logical or non-logical. The findings show that the women first role of studied movies are not very powerful regarding the empowerment criteria and are usually represented as victims and failed characters. Moreover, there is not so much difference between male and female directors regarding the type of characterization of women first role in the movies.
 • Pages 95-113
  In the eyes of contemporary Palestinian poets the Occupied Land illustrates a sweetheart boasting an endless number of ravishing names. The poet gets their way through to their sweetheart (homeland) by a figment of their imagination and takes a specific and different look at it. After the start of hardships in Palestine and its occupation at the pinnacle of crises, the “woman” was looked at as a symbol to express feelings and show the strong love of homeland. For this very reason, in order to motivate their hopeless citizens, they have pictured Palestine allegorically as a beauty incarcerated and the youths struggle to set her free with bestowing their lives. The gender of Muslim Palestinian poets has definitely been affective on quality of the way of they utilize the symbol and their opinion towards it. This study seeks to find the symbolic points of views of Palestinian poets through the works and ideas of two prominent poets of that land: Fadavi Toqan and Abou Salma.
 • Pages 115-133
  Some Hadith on the surface do not seem to be very approval of women’s perfect enjoyment of wisdom and this has raised the question whether Imams (PBUH) believed that women have an inherent deficit in the intellect or training environment conditions as well as time ones have had an impact upon this belief. It becomes more important for women when the possession of the fullest sense of intellect is considered necessary to authenticate moral responsibility, because the intellectual deficit doubts in women make them morally irresponsible. This article tries to classify and analyze in detail the Quranic verses and Hadith on this issue by expressing different opinions in this regard to give a comprehensive theory about wisdom and moral responsibility. Full expression of intellect and the analysis of Imams (PBUH) make it clear that women are not different inherently from men and other factors are involved which can be discussed. Owing to their enjoyment of human spirit, women have the conditions to feel morally responsible. However they must understand their special missions and make a balance between their power of reason as well as their blessing of emotion to provide the conditions to fully perform their responsibilities.