فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 120 (هفته چهارم بهمن 1389)
 • پیاپی 120 (هفته چهارم بهمن 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید محمد قریشی، حسین عطارزاده، حیدرعلی معینی، اکرم ریسمانچیان، مهدی توکلی، شیوا رقایی صفحه 1429
  مقدمه
  این مطالعه به منظور مقایسه ی نتایج و عوارض دبریدمان اپی تلیوم قرنیه به دو روش مکانیکی و الکلی در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو (PRK) در بیماران میوپ و میوپیک آستیگماتیسم انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه ی آینده نگر، 1250 چشم از 625 بیمار کاندید PRK مورد بررسی قرار گرفتند. هر بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه دبریدمان غیرالکلی یا الکلی قرار گرفت. در گروه اول اپی تلیوم قرنیه به صورت دستی و در گروه دوم توسط الکل اتیلیک 20 درصد برداشته شد و سپس عمل PRK معمول انجام گرفت. نتایج و عوارض عمل بعد از 6 ماه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  658 چشم در گروه الکل و 592 چشم در گروه غیرالکلی قرار داشتند. متوسط اسفریک اکی والان در گروه الکل 30/2 ± 37/4- دیوپتر (D) و در گروه غیرالکلی 31/1 ± 80/3- دیوپتر بود (78/0 = P). شدت درد بعد از عمل تفاوت بارزی بین دو گروه نداشت (22/0 = P). حدت دید اصلاح نشده ی بیشتر یا مساوی 20/20 و بیشتر یا مساوی 40/20 در گروه الکل به ترتیب 9/90 و 9/98 درصد و در گروه غیرالکلی 4/93 و 5/99 درصد بود (به ترتیب 21/0 = P و 36/0 = P). رفراکشن در محدوده D 1 ± در 90 درصد بیماران گروه الکل و 2/92 درصد بیماران گروه غیرالکلی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  برداشتن اپی تلیوم قرنیه با اتانل رقیق شده یک تکنیک ساده، سریع و کم خطر است
  کلیدواژگان: برداشتن اپی تلیوم، کراتکتومی فتورفراکتیو، لیزیک
 • مختار ملک پور، کوروش بنی هاشمیان صفحه 1437
  مقدمه
  سلامت عمومی فرد، تحت تاثیر عوامل مختلف شخصیتی مانند بدبینی و عزت نفس همواره متغیر می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و مقایسه ی آن با دانشجویان غیر شاهد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تدوین گردید.
  روش ها
  94 دانشجوی شاهد (51 دانشجوی پسر و 43 دانشجوی دختر) و 97 دانشجوی غیر شاهد (35 دانشجوی پسر و 62 دانشجوی دختر) به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسش نامه های سلامت عمومی Goldberg (شامل 28 سوال)، ناامیدی Beck (شامل 20 سوال) و عزت نفس Cooper Smith (شامل 58 سوال) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  بین سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین سلامت عمومی دانشجویان شاهد و غیر شاهد تفاوت معنی داری وجود ندارد، عزت نفس دانشجویان شاهد پایین تر از دانشجویان غیر شاهد می باشد، بدبینی در دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیر شاهد است و جنسیت نقش تعدیل کنندگی در اثر فقدان پدر بر سلامت عمومی و عزت نفس دانشجویان شاهد دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که برخورداری دانشجویان شاهد از امتیازات ویژه و حمایت اجتماعی باعث ارتقای سلامت عمومی آن ها می شود. اثر منفی فقدان پدر به دلیل از بین بردن الگوی همانند سازی، به عزت نفس و سلامت عمومی پسران شاهد بیشتر از دختران شاهد آسیب می رساند.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، بدبینی، عزت نفس، دانشجو، شاهد
 • سعید ابریشمکار، سید حمید اعلمی، سلمان عباسی فرد صفحه 1447
  مقدمه
  خون ریزی اینتراسربرال (ICH) غیر تروماتیک عارضه ی مهم فشار خون بالا است که بعضی از بیماران مبتلا نیاز به مداخله ی جراحی دارد؛ اما هنوزدر مورد تکنیک جراحی ارجح توافق نظر وجود ندارد. این مطالعه برای مقایسه ی نتایج جراحی روش نروآندوسکوپیک با کمک یک میکرورتراکتور با روش کرانیوتومی باز طراحی شد.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، بیماران با خون ریزی اینتراسربرال غیر تروماتیک نیازمند مداخله ی جراحی از تیرماه 1387 تا تیرماه 1388 در بیمارسنان دانشگاهی آیت الله کاشانی اصفهان در دو گروه تحت عمل جراحی کرانیوتومی باز و تخلیه ی آندوسکوپیک هماتوم قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 30 بیمار مورد بررسی، 15 بیماری که به روش آندوسکوپیک عمل شدند، به صورت معنی دار مدت کمتری را در بیمارستان بستری بودند (4/9 ± 2/9 در برابر 6/15 ± 5/20 روز) مدت عمل جراحی (6/51 ± 6/1 در برابر 5/36 ± 2/2 ساعت) و بروز عفونت سیستمیک (6/6 در برابر 60 درصد) کمتری داشتند، تخلیه ی هماتوم در آنان بهتر صورت گرفت (حجم ICHبعد از عمل 9/3 ± 7/4 در برابر 5/10 ± 8/10 سی سی) و GCS بعد از عمل بالاتری داشتند (5/7 ± 8/11 در برابر 2/3 ± 2/8).
  نتیجه گیری
  تخلیه ی نروآندوسکوپیک با کمک یک میکرورتراکتور روش موثرتری در درمان جراحی ICH است.
  کلیدواژگان: اندوسکوپی، درمان جراحی، جراحی با حداقل تهاجم
 • ناصر کاویانی، احمدرضا شفیعی صفحه 1455
  مقدمه
  ترس شدید از دندان پزشکی و ناتوانی ذهنی از موارد استفاده ی بیهوشی عمومی در دندان پزشکی است. بیهوشی دندان پزشکی اغلب به صورت سرپایی انجام می شود و کاهش زمان و عوارض ریکاوری اهمیت زیادی در آن دارد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی مقایسه ای زمان و عوارض ریکاوری داروی بیهوشی پروپوفول در دو گروه سالم و ناتوان ذهنی بود که خدمات دندان پزشکی را تحت بیهوشی عمومی دریافت کردند.
  روش ها
  در این مطالعه ی بالینی، 34 بیمار ناتوان ذهنی و 34 بیمار سالم، کاندید دریافت خدمات دندان پزشکی تحت بیهوشی عمومی، انتخاب شدند. در هر دو گروه تحت شرایط یکسان بیهوشی با پروپوفول صورت گرفت. پس از پایان بیهوشی زمان و عوارض ریکاوری در هر دو گروه ثبت گردید. نتایج توسط آزمون های آماری Independent samples t-test و Mann-Whitney مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  زمان ریکاوری در گروه ناتوان ذهنی به صورت معنی داری از گروه سالم ذهنی بیشتر بود (05/0 > P)، اما عوارض ریکاوری در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (05/0 < P). در هر دو گروه ارتباط مستقیمی بین زمان بیهوشی و زمان ریکاوری مشاهده شد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  زمان ریکاوری در بیماران ناتوان ذهنی بیشتر بود که ممکن است به دلیل نیاز به درمان طولانی تر باشد؛ اما عوارض ریکاوری در دو گروه مشابه بود. در هر دو گروه ناتوان ذهنی و سالم افزایش زمان بیهوشی مانند مطالعات گذشته باعث افزایش زمان ریکاوری گردید.
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی، اتاق ریکاوری، ناتوانی ذهنی
 • حمید کلانتری، زهرا شهشهان، مجتبی اکبری، سید مرتضی حیری طباطبایی زواره صفحه 1464
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط علایم بالینی زخم پپتیک دوازدهه با یافته های آندوسکوپیک زخم بود.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی توصیفی تحلیلی بود که در مرکز آندوسکوپی بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی بیماران ارجاعی از چند کلینیک خصوصی به علت سوء هاضمه (Dyspepsia) انجام گردید. 200 بیمار 18 سال به بالا مبتلا به سوء هاضمه به صورت غیر تصادفی آسان و به ترتیب مراجعه مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد برای 114 نفر با انجام آندوسکوپی، تشخیص زخم پپتیک فعال دوازدهه داده شد که اطلاعات آندوسکوپیک آن ها به همراه اطلاعات مربوط به علایم بالینی جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 4/10 ± 5/46 سال و ترکیب جنسی شامل 70 نفر (4/61 درصد) مرد و 44 نفر (6/38 درصد) زن و میانگین نمایه ی توده ی بدنی افراد 3/4 ± 2/27 بود. در بررسی ارتباط بین یافته های آندوسکوپی با علایم بالینی تنها بین محل، اندازه و تعداد زخم با کاهش وزن و سوزش سر دل ارتباط معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > P). در سایر موارد ارتباط معنی دار آماری بین یافته های آندوسکوپیک با علایم بالینی در بیماران به دست نیامد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که می توان کاهش وزن و سوزش سر دل را به عنوان نشانگرهایی برای تعیین تعداد، اندازه و محل زخم ها به کار برد، اما یافته های مطالعه ی حاضر به تنهایی در تایید وجود و یا عدم وجود ارتباط بین یافته های آندوسکوپیک با علایم بالینی کافی نیست.
  کلیدواژگان: زخم دوازدهه، آندوسکوپی، علایم بالینی
 • نظام الدین برجیس، سعید سهیلی پور، سیامک پورعبدیان، شیرین اکبری صفحه 1471
  مقدمه
  مواجهه ی مداوم با سر و صدا می تواند موجب آسیب دایمی گوش داخلی و کاهش شنوایی شود. رانندگی وسایل نقلیه یکی از این مشاغلی است که در معرض سر و صدای زیاد قرار دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آسیب شنوایی رانندگان این وسایل نقلیه انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه ی توصیفی در درمانگاه های مراکر پزشکی آیت ا.. کاشانی و الزهرا (س) و مرکز ادیومتری ترمینال امیر کبیر در شهر اصفهان به صورت مقطعی انجام گرفت. رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین، که حداقل 5 سال سابقه ی رانندگی در این شغل را داشتند، از نظر معاینه ی فیزیکی گوش و حلق و ادیومتری مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه، 384 مرد که به شغل رانندگی وسایل نقلیه سنگین اشتغال داشتند، با میانگین سنی 7/9 ± 97/40 سال تحت ادیومتری هر دو گوش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که در فرکانس 2000 هرتز، آستانه ی شنوایی گوش چپ (06/4 ± 08/18 دسی بل) در افراد مورد مطالعه به نحو معنی داری بالاتر از گوش راست (34/5 ± 5/18 دسی بل) بود (02/0 = P). اما در فرکانس 1000 هرتز، آستانه شنوایی گوش چپ (56/4 ± 38/16 دسی بل) و راست (14/4 ± 04/16 دسی بل) تفاوت معنی داری نداشت (07/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی ما، همانند سایر مطالعات، دال بر این موضوع بود که سر و صدای زیاد و مداوم باعث آسیب به سیستم شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین می شود و آستانه ی شنوایی را بالا می برد؛ گوش چپ (از طرف شیشه اتومبیل) بیشتر از گوش راست در معرض این آسیب می باشد. پیشنهاد می گردد، رانندگان وسایل سنگین از نظر آسیب وارده به گوش، تحت معاینات دوره ای و منظم قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کاهش شنوایی رانندگان وسایل سنگین، آسیب شغلی، ادیومتری
 • میترا حیدرپور، رسول صالحی، زهرا کمالی، حوری یراقی صفحه 1477
  مقدمه
  سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان و از مهم ترین عوامل مرگ و میر در آنان است. نقش ویروس پاپیلوم انسانی (Hpv) در سرطان زایی سرویکس تایید شده است ولی انواع پرخطر آن در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه تعیین انواع پرخطر این ویروس در کشور ایران بود.
  روش ها
  این مطالعه به روش تحلیلی گذشته نگر از نوع مورد- شاهدی انجام شد. نمونه های شاهد از 12 بلوک پارافینی بافت طبیعی سرویکس و نمونه های بیمار شامل 36 بلوک پارافینی از بافت سرویکس زنان مبتلا به ضایعات پیش بدخیم و بدخیم (SCC) سرویکس از سال 1385 تا 1389 بود. پس از استخراج DNA از بلوک های پارافینی، وجود DNAی HPV تحت Polymerase Chain Reaction (PCR) با پرایمر HPV General قرار گرفت. موارد مثبت از نظر حضور HPV با Real–Time PCR جهت تعیین نوع ویروس بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی HPV در نمونه های بیمار بیشتر از موارد شاهد بود. در 50 درصد بیماران HPV نوع 16 وجود داشت. فراوانی HPV نوع 59 نیز در موارد SCC نسبت به مبتلایان به سایر ضایعات به طور معنی داری بیشتر بود. سایر نوع های مورد مطالعه ارتباط معنی داری با ضایعات داخلی اپی تلیالی پیش بدخیم و بدخیم سرویکس نداشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که در کلیه ی نمونه های مبتلا به ضایعات سرویکس، HPV حضور داشته است. اگرچه فراوانی HPV نوع 16 در نمونه هایی که ضایعه سرویکس داشتند بیشتر بود، اما با توجه به حجم نمونه ی پایین این مطالعه نیاز به انجام مطالعاتی با حجم نمونه ی بالاتر است.
  کلیدواژگان: ویروس پاپیلوم انسانی، ویروس پرخطر پاپیلوم انسانی، واکنش زنجیره ی پلیمراز، ضایعات درون اپی تلیالی پیش بدخیم، کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی
 • فرزانه مروج، نوید کلینی، بهزاد شمس صفحه 1484
  مقدمه
  امروزه اکثر دانشگاه ها به استفاده از اشکال گوناگون آموزش الکترونیکی (e-learning) برای توسعه آموزش و یادگیری دانشجویانشان می اندیشند. در سال های اخیر در کشور ما نیز تلاش های موفقی در این زمینه صورت گرفته است. در این مطالعه بر آن شدیم تا محتوای آموزشی درس پاتولوژی عملی را برای ارائه ی اینترنتی به صورت آزمایشی طراحی کرده، تاثیر آن را بر میزان یادگیری دانشجویان مطالعه کنیم
  روش ها
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی و دو گروهی بر روی دانشجویان ورودی بهمن 1384 (ترم چهار) که هنوز درس پاتولوژی عملی را نگذرانده بودند، انجام شد. در ابتدا با کمک استادان درس پاتولوژی طرح درس دوره بازنگری و اهداف آموزشی هر جلسه تعین شد. پس از تهیه محتوای آموزشی و کوییزها، در تیمی متشکل از کارشناس آموزش پزشکی، مهندس برنامه نویسی کامپیوتر، مجری طرح و استادان درس، سایت آموزشی به صورت جذاب و کارا طراحی شد. ابتدا با دانشجویان گروه شاهد تماس گرفته شد تا در دوره شرکت کنند. استادان نیز به روش سنتی ابتدا توضیحاتی در مورد حالت های پاتولوژیک مورد بحث (مطابق طرح درسی که در مرحله قبل آماده شده بود) دادند. سپس با دانشجویان گروه مورد تماس گرفته شد تا در دوره شرکت کنند. دانشجویان به گروه های 4-3 نفری تقسیم شدند و به هر گروه یک کلمه ی کاربری و رمز عبور داده شد تا بتوانند از محتوای دوره استفاده کنند. پس از پایان دوره آزمون دانش سنج از دانشجویان گرفته شد.
  یافته ها
  در نهایت 34 نفر در دوره شرکت کردند که با توجه به وقت آزاد آنها 20 نفر در گروه اینترنتی و 14 نفر در گروه سنتی تقسیم شدند. میانگین نمرات این آزمون در گروه اینترنتی (70/3 ± 75/6) به نحو معنی داری بیشتر از گروه شاهد (15/12 ± 77/2) بود (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن بود که اختلافات بین نمرات کسب شده ی آن ها معنی دار بوده است که این مطلب می تواند در تایید ارجحیت دوره اینترنتی نسبت به دوره ی سنتی باشد. با وجود اختلاف معنی داری که بین نمرات دانشجویان در دو گروه سنتی و الکترونیکی وجود داشت ولی این مطالعه تنها تاثیر کوتاه مدت این دوره را بر دانش دانشجویان سنجید. انجام مطالعات بیشتر برای ارزیابی طولانی مدت این شیوه آموزشی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر وب، پاتولوژی، آموزش مبتنی بر حل مساله
 • مهری سیروس، مطهره ژیانپور، علی رضایی، زهرا سعادت پور صفحه 1492
  مقدمه
  ندول های تیروئید بیماری های شایعی هستند؛ به طوری که در حدود 7-4 درصد جمعیت بالغین دارای یک ندول قابل لمس تیروئید می باشند. آنچه در بررسی ندول های تیروئید مهم است، تشخیص بدخیمی می باشد و تلاش های مختلفی جهت رسیدن به این هدف انجام شده که اغلب تهاجمی می باشد. روش های تشخیص ندول های تیروئید علاوه بر لمس دقیق شامل سونوگرافی، ایزوتوپ اسکن و آسپیراسیون سوزنی ظریف و سونوگرافی رنگی است. از آن جایی که هیپر واسکولاریتی مرکزی ندول مطرح کننده ی بدخیمی می باشد، در این مطالعه میزان واسکولاریتی ندول و اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) بررسی شد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین و مقایسه ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول های تیروئید در ندول های خوش خیم و بدخیم بر اساس یافته های FNA بود.
  روش ها
  این مطالعه ی مقطعی از ابتدای سال 1388 لغایت ابتدای سال 1389 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. جامعه ی هدف به صورت غیر احتمالی آسان و از بین 120 نفر از بیماران با ندول تیروئید، در سونوگرافی و یا لمس تیروئید انتخاب شدند. در بررسی سونوگرافی ابتدا نمای سونوگرافی Gray-Scale تیروئید و ندول ارزیابی شد. سپس وضعیت عروق ندول بر اساس اندکس مقاومت عروق با استفاده از Pulsed Doppler و وجود عروق پریفرال و میزان واسکولاریتی عروق داخل ندول تعیین شد و رابطه ی آن با خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه با توجه به پاسخ FNA ارزیابی شد. سپس اطلاعات در نرم افزار SPSS با آزمون های Student-t، 2χ و Mann Whitney آنالیز شد
  یافته ها
  در این مطالعه 120 بیمار مبتلا به ندول تیروئید ارزیابی شدند. میانگین سنی این بیماران 14/3 ± 45/44 سال بود. در درجه ی صفر همگی موارد خوش خیم بودند؛ در درجه ی یک 37 ندول خوش خیم و 1 ندول بدخیم وجود داشت؛ در درجه ی دو 22 ندول خوش خیم و 1 ندول بدخیم، در درجه ی سه 13 ندول خوش خیم و 3 ندول بدخیم و در درجه ی چهار 7 ندول خوش خیم و 6 ندول بدخیم وجود داشت. 107 مورد ندول که عروق پریفرال نداشتند، همگی خوش خیم بودند؛ در 2 مورد ندول که عروق پریفرال داشتند، بدخیمی یافت نشد. در 5 مورد ندول با عروق پریفرال و در 6 مورد ندول بدون عروق پریفرال بدخیمی گزارش گردید. آزمون 2χ نشان داد که بین داشتن عروق پریفرال با بدخیمی بر اساس پاسخ FNA رابطه ی معنی دار وجود دارد (001/0 > P). میانگین اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) در ندول های خوش خیم 05/0 ± 61 درصد و میانگین اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) در ندول های بدخیم 09/0 ± 73 درصد بود.
  نتیجه گیری
  افزایش واسکولاریزاسیون داخل و خارج ندولی به عنوان معیاری از بدخیمی باید تلقی شود و در این موارد بایستی ارزیابی و دقت بیشتری به عمل آید. همچنین هر چه میزان Resistive Index در ندول های تیروئید افزایش یابد، ریسک بدخیم بودن آن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ندول تیروئید، عروق پریفرال، بدخیمی، واسکولاریزاسیون داخل ندولی
 • محمدهادی رفیعی، رضا اشرف زاده صفحه 1499
  مقدمه
  آنتی بیوتک ها کمک فراوانی به درمان بیماران می کنند. اما تجویز نادرست و شیوه های مصرف غلط آنها سبب بروز عوارض زیادی از جمله مقاومت دارویی و عدم درمان بیمار می گردد. این مطالعه جهت بررسی تجویز آنتی بیوتیک ها در کودکان بستری در بخش های جراحی و داخلی اطفال و مقایسه ی آن با روش های استاندارد طراحی شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی 196 بیمار بستری در بخش های جراحی و داخلی اطفال بیمارستان الزهرای اصفهان که آنتی بیوتیک دریافت می کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر این مطالعه شامل سن، جنس، علت بستری، بخش بستری، مصرف آنتی بیوتیک، علت و اندیکاسیون مصرف، راه مصرف، طول دوره ی مصرف و دوز مصرفی بود. کلیه ی اطلاعات از پرونده های بیماران استخراج شد و فراوانی نسبی آنها نسبت به روش های استاندارد سنجیده شد.
  یافته ها
  اندیکاسیون مصرف دارو و شیوه ی تجویز دارو با روش های استاندارد 100 درصد تطبیق داشت و کمترین میزان تطابق مربوط به دوز دارو و طول دوره ی درمان بود.
  نتیجه گیری
  ممکن است عدم تطابق دوز مصرفی دارو در بخش های مورد مطالعه با استانداردها به علت عدم ثبت وزن بیماران در پرونده های آنها بوده باشد. به علاوه ترخیص زودتر از موعد بیماران به دلیل رضایت شخصی آن ها یا خانواده ی آن ها سبب تکمیل نشدن طول دوره ی درمان بود. به نظر می رسد آموزش پرستاران، بیماران و خانواده ی آنها می تواند به اصلاح این مشکلات کمک کند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، مقاومت دارویی، کودکان
 • امید آقاداودی، سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، سعید پورصیرفی صفحه 1505
  مقدمه
  محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم Glucose–Insulin–Potassium GIK (GIK) می تواند در زمان بروز هیپوکسی با تامین کربوهیدرات طبیعی و متابولیسم اسیدهای چرب و در نتیجه تامین عملکرد سلولی، باعث محافظت از میوکارد شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر محلول GIK بر روی عملکرد قلبی در جراحی پیوند کرونر به کمک پمپ قلبی– ریوی انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 60 بیمار کاندید عمل الکتیو بای پاس عروق کرونر در محدوده ی سنی 70-40 سال و با کسر جشی کمتر از 40 درصد انجام شد. بیماران در دو گروه 30 نفره ی دریافت کننده ی GID حین عمل و گروه شاهد قرار گرفتند. میانگین تغییرات کسر جهشی بعد از عمل نسبت به قبل از آن، فراوانی بروز آریتمی، فراوانی مصرف اینوتروپ، فراوانی نیاز به شوک، فراوانی نیاز به پیس میکر موقت پس از عمل و میانگین مدت زمان بستری در ICU در دو گروه مورد مطالعه توسط آزمون های Student-t و 2χ مقایسه شد.
  یافته ها
  فراوانی آریتمی، مصرف اینوتروپ و مدت زمان بستری در ICU در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که محلول GIK تاثیرات واضحی در کاهش فراوانی بروز آریتمی و مصرف اینوتروپ پس از عمل و کاهش مدت زمان بستری در ICU دارد.
  کلیدواژگان: گلوکز، انسولین، پتاسیم، کسر جهشی، آریتمی، جراحی قلب
 • حیدر علی داوری، مسعود ناظم، سید ابراهیم طواف زاده صفحه 1513
  مقدمه
  بیماری آنوس بسته (Imperforated Anus یا IA) نوعی بیماری مادرزادی است که نوزاد قادر به دفع مدفوع از طریق معمول نیست. حدود 25 درصد کودکان مبتلا به آنوس بسته دچار بیماری های مادرزادی همراه هستند. این مطالعه جهت بررسی فراوانی اختلالات مادرزادی همراه و نیز عوارض بعد از عمل جراحی در افرادی که در یک دوره ی ده ساله تحت عمل جراحی قرار گرفتند، طراحی شد.
  روش ها
  این مطالعه ی مقطعی در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد و طی آن 128 بیمار مبتلا به آنوس بسته مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به بیماران از پرونده های بیماران و اطلاعات به دست آمده از ویزیت مجدد آن ها و بررسی بروز عوارض دیررس استخراج شد. اطلاعات با آزمون های توصیفی فراوانی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  25 نفر از بیماران مورد مطالعه قبل از انجام عمل جراحی فوت کرده بودند. از 103 نفر باقی مانده، 63 نفر فاقد عوارض زودرس بودند. بیشترین عارضه ی زودرس باز شدن زخم و بیشترین عارضه ی دیررس ایجاد شده بیماران تنگی بود. شیوع ناهنجاری های همراه حدود 40 درصد بود و شایع ترین ناهنجاری همراه نیز ناهنجاری های کلیوی بود که در 4/16 درصد بیماران دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای ناهنجاری های همراه بررسی و معاینات کودکان مبتلا به IA جهت تشخیص و درمان مناسب ناهنجاری های همراه ضروری است. به علاوه دقت در انتخاب تکنیک جراحی و انجام درست عمل جراحی می تواند به کاهش عوارض عمل بیانجامد. آموزش والدین در خصوص بروز عوارض و لزوم مراجعه در موعد مقرر نیز توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنوس بسته، ناهنجاری، عوارض بعد از عمل
 • آذر دانش شهرکی، شیدا شبانیان بروجنی، فرشته محمدی زاده، بهرام خرم قهفرخی، تاج سادات علامه صفحه 1521
  مقدمه
  امروزه برش بافتی منجمد (Frozen Section) به طور گسترده در انکولوژی زنان به کار می رود. با این حال صحت (Accuracy) نتایج آن در تشخیص حین عمل هیپرپلازی و آدنوکارسینوم آندومتر در نمونه های کورتاژ آندومتر مطالعه نشده است. هدف این مطالعه، تعیین صحت برش بافتی منجمد در ارزیابی یافته های هیستوپاتولوژیک کورتاژ آندومتر بیماران در سنین حوالی منوپوز و پس از آن بود که با AUB مراجعه کرده بودند.
  روش ها
  در این مطالعه 71 بیمار مساوی یا بیشتر از 45 سال با شکایت خون ریزی غیر طبیعی رحم بررسی شدند. از نمونه ی حاصل از کورتاژ آندومتر این بیماران برش بافتی منجمد و لام پاتولوژی قطعی تهیه شد. پاتولوژی قطعی به عنوان استاندارد طلایی ارزیابی یافته های هیستوپاتولوژیک در نظر گرفته شد. یافته های به دست آمده در یک چک لیست ثبت و آنالیز آماری با استفاده از آزمون های 2χ و Fisher’s exact testانجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های برش بافتی منجمد در 70 درصد نمونه ها با نتایج پاتولوژی قطعی مطابقت داشت. با وجود ویژگی بالای برش بافتی منجمد در شناسایی انواع یافته های هیستوپاتولوژیک آندومتر تفاوت آماری معنی داری بین نتایج برش بافتی منجمد و پاتولوژی قطعی در تمام یافته ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه برتری پاتولوژی قطعی را نسبت به برش بافتی منجمد در ارزیابی نمونه های کورتاژ آندومتر نشان می دهد. با این وجود با توجه به ویژگی بالای برش بافتی منجمد در شناسایی هیپرپلازی و آدنوکارسینوم آندومتر اعتماد به نتایج برش بافتی منجمد در این موارد برای تصمیم گیری حین جراحی قابل قبول به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خونریزی غیر طبیعی رحمی، منوپوز، برش بافتی منجمد، هیپرپلازی اندومتر، آدنوکارسینوم اندومتر
 • احمد رضا زمانی، ندا زمانی، زهرا شرافت صفحه 1529
  مقدمه
  ارتباط به منزله مرگ و زندگی است، فرآیندی برگشت ناپذیر، تعاملی و محتوایی که در هیچ جای اجتماع به اندازه ی محیط بیمارستان این مساله واقعیت ندارد. از جمله ی مهم ترین روابط، رابطه میان پزشک و پرستار است. این ارتباط به نوعی محوری ترین ارتباط در علم پزشکی بوده، تعامل بین پزشک و بیمار مستلزم ایجاد رابطه ی مشارکتی و ارایه ی اطلاعات برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی است. در ایران تحقیقات معدودی در ارتباط با سطح فعلی ارتباط پزشک و پرستار صورت گرفته است، در نتیجه به نظر می رسید بررسی موانع ارتباطی میان این دو گروه امری ضروری است.
  روش ها
  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی در شش ماهه ی دوم سال 1388 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه ی هدف 80 پرستار و 80 پزشک بودند که روش نمونه گیری برای هر دو گروه آسان بود و پرسشنامه های بی نام به صورت تصادفی بین آنان در زمان مراجعه محقق توزیع گردید. پرسش نامه ی تهیه شده ابعاد مختلف اهداف طرح را مورد سوال قرار می دهد.روایی محتوایی پرسش نامه توسط استادان به تآیید رسید. بعد از انجام طرح اولیه با حداقل 30 پرسش نامه قابلیت اعتماد تایید شد. سوالات پرسش نامه به صورت طیف لیکرت بود و با آزمون آماری Mann-Whitney و 2χ تفسیر شد. پرسش نامه ها به صورت مصاحبه ای تکمیل و جمع آوری شد.
  یافته ها
  تمامی 160 نفر شرکت کننده در طرح پرسش نامه ها را تکمیل کردند، 50 درصد پزشکان با مانع ارتباطی همکاری نگرفتن از پرستاران در تجویز داروها مخالفت کرده بودند و در کل نسبت به پرستاران نظرات مخالف و کاملا مخالف بیشتر وجود داشت؛ بیشترین مخالفت با مانع ارتباطی اختلاف مذهبی و اعتقادی شد و در بقیه ی موارد پزشکان با موانع ذکر شده موافق بودند. هم پرستاران و هم پزشکان با موقیت های ارتباطی موافق و کاملا موافق بودند و مخالف و کاملا مخالف وجود نداشت. به طور نسبی، هر دو گروه با روش های مقابله با موانع ذکر شده موافق و کاملا موافق بودند. تفاوت معنی داری بین نگرش پزشکان و پرستاران وجود داشت، ولی ارتباط معنی دار بین نوع نگرش پزشکان و جنسیت آن ها وجود نداشت؛ نیز ارتباط معنی داری بین نوع نگرش پرستاران و جنسیت آن ها وجود نداشت. همچنین بیشترین میانگین نمره ی پاسخ ها هم از نظر پزشکان و هم از نظر پرستاران، مربوط به قسمت سوم پرسش نامه یعنی روش های مقابله با موانع بود و اکثریت بر سر این موضوع توافق نظر داشتند
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مهارت های ارتباطی هم دارای زمینه گسترده می باشد و هم دارای ارزش فراوان در بهبود سیستم سلامت است، به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی را باید، چه از طریق گنجاندن مباحث مهم مهارت های ارتباطی در سیستم آموزشی پزشکی و پرستاری و چه از طریق ایجاد کارگاه هایی برای تفهیم و انجام عملی مهارت های ارتباطی در سیستم، سلامت افزایش دهیم.
  کلیدواژگان: ارتباط، پزشک، پرستار
|
 • Seyed Mohammad Ghoreishi, Hossein Attarzadeh, Heidar Ali Moeeni, Akram Rismanchian, Mehdi Tavakkoli, Shiva Roghaee Page 1429
  Background
  This study aimed to compare the results and complications of photorefractive keratectomy with alcohol versus mechanical corneal epithelial debridement in myopia and myopic astigmatism.
  Methods
  This prospective comparative interventional study was done on 1250 eyes of 625 patients who were candidate for photorefractive keratectomy. Each patient was randomly assigned to the group of mechanically or alcohol assisted epithelial removal. The epithelium was removed mechanically in one group and with 20% ethylic alcohol in the other group.
  Finding
  658 eyes were in alcohol group and 592 eyes were in non alcohol group. Mean spherical equivalent was -3.8 ± 1.3 D in non alcohol and -4.37 ± 2.3 D in the alcohol group (P = 0.78). There was no significant difference in postoperative pain between two groups (P = 0.22). Uncorrected visual acuity of ≥ 20/20 and ≥ 20/40 were achieved in 90.9% and 98.9% of alcohol group and 93.4% and 99.5% of non alcohol group respectively (P = 0.36 and 0.21). Refraction of ± 1.00 D was achieved in 90% of alcohol and in 92.2% of non alcohol group respectively.
  Conclusion
  Epithelial removal with diluted ethanol provides a safe, simple and fast technique.
 • Mokhtar Malekpour, Kourosh Banihashemian Page 1437
  Background
  General health is affected by personality factors such as pessimism and self esteem. The present study was concerned with relationship between general health, pessimism, and self esteem in college students with father and martyr father in Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  94 college students with martyr father (51 men and 43 women) and 97 with father (35 men and 62 women) were randomly selected. Students completed Beck Hopelessness scale (20-items), Cooper Smith self esteem (58-items), and Goldberg general health questionnaire (28-items). To analyze the data, independent t-test, two-factor analysis of variance and multiple regression analysis were used.
  Finding
  There was significant relationship between general health, pessimism and self esteem. There was no significant difference between college students with father and martyr father, in general health. Pessimism in college students with martyr father was more than those with father. College students with martyr father have less self esteem than those with father. Gender has moderator role in effectiveness of martyr father on general health and self esteem.
  Conclusion
  Social support and particular advantage for college students with martyr father in our culture promotes increased health. Father absence negative effectiveness in men with martyr father is more than women with martyr father, because of identification source missing in men.
 • Saeid Abrishamkar, Seyed Hamid Aalami, Salman Abbasifard Page 1447
  Background
  Nontrumatic intracerebral hemorrhage (ICH) is one of the results of hypertension. The treatment is surgery for some patients; but the best type of surgery is controversial. This study aimed to compare an endoscopy-guided method with open craniotomy removal of nontrumatic intracerebral hemorrhage.
  Methods
  In this clinical trial study, patients with nontrumatic intracerebral hemorrhage referred to Kashani Hospital in Isfahan from June 2009 till June 2010 were assessed. One group (15 patients) underwent open craniotomy surgery and the other (15 patients) underwent endoscopy-guided surgery.
  Finding
  The mean length of stay in hospital (9.2 ± 9.4 vs. 20.5 ± 14.6 days), the mean length of surgery (1.6 ± 51.6 vs. 2.2 ± 36.5 hours), and incidence of systemic infection (6.6% vs. 60%) was statistically lower in endoscopy-guided surgery group. Also, hematoma was deranged better in this group (after surgery intracerebral hemorrhage volume of 4.7 ± 3.9 vs. 10.8 ± 10.5 cc) and after surgery GCS (11.8 ± 7.5 vs. 8.2 ± 3.2) was higher in them compared to open craniotomy surgery group.
  Conclusion
  Endoscopy-guided method removal of nontrumatic intracerebral hemorrhage is a more effective surgery method compare to open craniotomy surgery.
 • Naser Kaviani, Ahmad Reza Shafiei Page 1455
  Background
  Sever dental fear and mental disorders are indications for dental treatment under general anesthesia, which usually is performed as outpatient anesthesia for dentistry; so decreased recovery time and complications are important. This study aimed to compare the recovery time and complications after Anesthesia with Propofol between mental retard and healthy patients.
  Methods
  In this clinical trial study, 34 mental retarded and 34 healthy patients were prescribed for general anesthesia. In both groups, anesthesia was performed with propofol. After the end of anesthesia, recovery time and complications in both groups were recorded and the data were analyzed with independent samples t and Mann-Whitney tests.
  Finding
  Recovery time in retarded group was significantly higher than the healthy group (P < 0.05); but the side effects had no significant difference between in the two groups (P > 0.05). There was direct relation between anesthesia time and recovery time (P < 0.05).
  Conclusion
  Recovery time was prolonged in mental retard patients; it might be because of their need to prolonged treatment. Recovery side effects were similar in both groups. In both groups, increasing the anesthesia time made longer recovery time like the previous studies.
 • Hamid Kalantari, Zahra Shahshahan, Mojtaba Akbari, Sayed Morteza Heidari Tabatabaei Zavareh Page 1464
  Background
  The aim of this study was to evaluate the association between clinical symptoms and endoscopic findings among patients with duodenal ulcer.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in endoscopic center of Al-Zahra Hospital in Isfahan. We selected 200 patients older than 18 year who had Dyspepsia by simple nonrandom sampling. Finally Endoscopic findings and clinical symptoms data were collected and analyzed for 114 patients with active peptic duodenal ulcer.
  Finding
  The mean age of the study sample was 46.5 ± 10.4 years. There were 44 females (38.6%) and 70 males (61.4%). The average of BMI was 27.2 ± 4.3. There was a significant association between endoscopic findings (site, size and quantity of ulcer) with clinical symptoms (weight loss and heartburn) and there was no association between other endoscopic findings and clinical symptoms.
  Conclusion
  The results of present study showed that weight loss and heartburn can use as marker to determine site, size and quantity of duodenal ulcer. But these findings can not be enough and more study need to be done to determine the association between endoscopic findings and clinical symptoms.
 • Nezamoddin Berjis, Saeid Soheilipoor, Siamak Poorabdian, Shirin Akbari Page 1471
  Background
  Driving is a usual job with many occupational complications. Occupational hearing loss in track driver is not an unusual occupational problem. We studied the relation of occupational hearing loss and long term noise exposure in track drivers.
  Methods
  This descriptive study was done among track driver population in Kashani and Al-Zahra hospitals in Isfahan. Taking medical history and physical examination were done by an expert otolarygologist and then, eudiometry was done. The data were analyzed by paired-t and variance regression tests via SPSS11.5 software.
  Finding
  In 384 track drivers, hearing threshold in left ear was more than hearing threshold in right ear (P < 0.001).
  Conclusions
  In this study, such as the other studies, a relation between persistent noise and hearing loss was observed. In track drivers, persistent noise can cause occupational hearing loss and their left ears are more susceptible than the rights in risk.
 • Mitra Heidarpour, Rasool Salehi, Zahra Kamali, Houri Yaraghi Page 1477
  Background
  Cervical cancer is the second most common cancer of women and one of the most important factors in theirmortality. The role of human Papillomavirus (Hpv) in cervical carcinogenesis has been confirmed, but the high risk subtypes are different in different areas. The purpose of this study was to determine high-risk sub-types of HIV in Isfahan.
  Methods
  This study was a case-control, retrospective and analytical study. We collected the data from 12 paraffin blocks of normal cervical tissue and 36 paraffin blocks of cervical tissue of women with pre-malignant and malignant lesions (SCC). After DNA extraction from paraffin blocks existence of HPV, DNA was investigated by Polymerase Chain Reaction (PCR) with the primer HPV General. HPV positive cases were tested with Real-Time PCR to determine the virus subtype.
  Finding
  The prevalence of HPV in patient samples was higher than control cases. 50 percent of patients had HPV type 16. The frequency of HPV type 59 HPV types in SCC cases was significantly greater than others. There was not a significant correlation between other sub-types and cervical tissue lesion.
  Conclusion
  This study showed that HPV was present in all samples with cervical lesions. Although the high frequency of HPV type 16 in cervical samples, due to low sample size of this study further studies with larger sample size is needed.
 • Farzaneh Moravej, Navid Koleini, Behzad Shams Page 1484
  Background
  In last decades, the technology was outside the education but these days all the universities are eager to use new technologies for improving the quality of education. Isfahan University of Medical Sciences as one of the top universities in Iran, with 6000 students, will encounter problems with improving the quality of education and need to use new methods for education. Having knowledge about new technologies will help us to deal with these problems. In the other hand regarding the special feathers of our country, many researches should be done to choose the best methods. In this study we were to deliver the content of pathology laboratory via the internet and evaluate the knowledge and attitude of the students.
  Methods
  This was a quasi experimental study which was done in the summer of 2008 at Isfahan University of medical sciences. All the volunteers were registered. They were 34 students who divided into two groups based on their means. The control group (14 students) was first told to take part the traditional course and the study group (20 students) takes part in the web based pathology laboratory and then they have gone to the laboratory and practiced their knowledge. The knowledge and attitude of the students were evaluated in both groups using t-test via SPSS15 software.
  Finding
  Finally 34 students were registered, twenty students in the internet group and 14 students in the traditional group. The mean of knowledge questioner was 5.4 greater in the internet group than in traditional group (t = 4.593, P < 0.001).
  Conclusion
  The findings of the study were shown that the students of internet group could better use their knowledge and had greater scores than the traditional. Finally, regarding the above it seems that use of such web based courses can promote students in learning. Also they are more eager to take part such courses. It is recommended to use this method to deliver other basic science courses.
 • Mehri Sirous, Motahareh Jianpour, Ali Rezaei, Zahra Saadatpour Page 1492
  Background
  Determination whether spectral Doppler ultrasound parameters, including resistance index (RI) and pulsatility index (PI), or vascular pattern can be used to distinguish malignant from benign thyroid nodules.
  Methods
  This study was done in 2009-2010. 120 patients with thyroid nodules were selected from our patients attending Al-zahra hospital, in Isfahan. We prospectively examined 120 thyroid nodules in patients undergoing surgery. The flow pattern seen via power Doppler examination was ranked for each nodule on a scale of 0 to 4 as follows: absent, perinodular alone, mixed with perinodularprominency, mixed with intranodularprominency, and exclusively intranodular, respectively. For each nodule, the RI and PI values were recorded as the average of the recordings obtained. Pathological examination were used as a proof of final diagnosis to categorize all nodules as benign or malignant. The data collected in check list then the data analyzed by chi-square with SPSS software.
  Finding
  The mean age in patients was 45.44 ± 14.3 years. The malignant nodules had a mean RI of 61 ± 0.05 percent. These values were significantly higher than those associated with benign nodules (P = 0.000). Shifting to intranodular vascularization had a significant correlation with malignancy (P = 0.001).
  Conclusion
  Spectral parameter and vascular pattern are useful to distinguish malignant from benign thyroid nodules, especially for those with suspicious or undetermined fine-needle aspiration biopsy.
 • Mohammad Hadi Rafiei, Reza Ashrafzadeh Page 1499
  Background
  Antibiotics help many patients to treat. But misadministration and wrong methods of taking them cause many side effects including drug resistance and treatment failure. This study was designed to assess antibiotic prescribing in hospitalized children in comparison with standard methods.
  Methods
  In this study, 196 children admitted in surgical and internal wards in Alzahra hospitals in Isfahan received antibiotic, were studied. The collected data included age, sex, cause of hospitalization, indication, dosage, and duration of antibiotic. All information was extracted from patient records and their relative abundance ratio was measured by standard methods.
  Finding
  Indication of drug usage and drug administration methods were adjusted completely to standards; the dosage and duration of therapy had less adjustment to standards.
  Conclusion
  Mismatch in drug dosage in the studied wards could be due to lack of record weight of patients in their files. In addition, early discharge of patients due to their personal satisfaction or because of their family caused incomplete treatment period. It seems that educating nurses, patients, and their families can help to correct these problems.
 • Omid Aghadavoudi, Sayed Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Saeid Pourseirafi Page 1505
  Background
  Glucose-insulin-potassium (GIK) could be protect myocardium from hypoxia by improvement myocites function with providing normal carbohydrate and metabolism of fatty acids. This study reviews the effect of GIK on cardiac function in coronary artery bypass graft(CABG) surgery with cardiopulmonary bypass.
  Methods
  This clinical trial was carried out on 60 patients undergoing elective CABG with ejection fraction lower than 40 percent and age 40-70 years old. Patients were divided in two groups(30 person in each groop): GIK group and control group. Ejection fraction changes after surgery, the frequency of arrhythmia, the frequency of consumption of inotropes, need to shock, need to temporary pacemaker after surgery and mean duration of staying in ICU were compared in the two study groups by student's t-test and χ2.
  Finding
  This study showed that arrhythmia, inotrope use and staying in ICU in case group was lower than the control group (05 / 0> P).
  Conclusion
  According to the results of this study we can be say clearly that the effects of GIK in reducing the incidence of arrhythmia and postoperative inotrope consumption and reduced the duration of satying in ICU is remarkable.
 • Heidarali Davari, Masood Nazem, Sayed Ebrahim Tavafzadeh Page 1513
  Background
  Imperforated anus is a congenital disease in which infant cannot deficate. About 25% of infants with imperforated anus have some other congenital diseases. This study aimed to investigate the attendant diseases and also the surgery complications in patients with imperforated anus underwent surgery treatment.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in Alzahra Hospital in Isfahan. 128 patients with imperforated anus underwent surgery during a decade were studied. Patients’ data were extracted from their files. To analyse data, descriptive tests were investigated.
  Finding
  25 patients had died after surgery. From the remaining 103 patients, 63 patients had no complications. The most common early complication was wound dehiscence and the most common late complication was stenosis. Incidence of associated anomalies was 40 percent and the most common associated abnormality was renal anomalies were seen in 16.4 percent of patients.
  Conclusion
  Given the high prevalence of associated anomalies, and examinations of children for proper diagnosis of imperforated anus and treatment of associated anomalies is essential. In addition, carefully selection of and perform the correct surgical technique can reduce surgical complications. Parental education about the complications and follow-up in the recommended deadline is recommended.
 • Azar Danesh Shahraki, Sheida Shabanian Borujeni, Fereshteh Mohammadizadeh, Bahram Khorram, Tajossadat Allameh Page 1521
  Background
  Frozen section is widely used in gynecological oncology. However, the accuracy of frozen section procedure in intraoperative diagnosis of endometrial hyperplasia and endometrial adenocarcinoma in endometrial curettings has not been studied. The aim of this study was determining the accuracy of frozen section in evaluation of histopathologic findings of endometrial curettings from peri- and postmenopausal women with abnormal uterine bleeding (AUB).
  Methods
  71 women having 45 years or more with the complaint of AUB entered the study. In pathology lab, part of fresh diagnostic sample was prepared for frozen section and the remainder was fixed and further processed for permanent pathology. Permanent pathology was considered as the gold standard for evaluation of histopathologic findings. χ2 and Fisher’s exact tests were used for statistical analysis.
  Finding
  The findings of frozen section were exactly the same as permanent pathology in 70 persent of patients. Despite high specificity of frozen section in detecting various histopathologic findings, significant statistical difference was seen between frozen section and permanent pathology in all of these findings.
  Conclusion
  Our results are in favor of the superiority of permanent pathology over frozen section in evaluation of endometrial curettings. However, according to high specificity of frozen section examination in detecting endometrial hyperplasia and adenocarcinoma, it may be acceptable to rely on the results of frozen section in these conditions to make an intraoperative decision for the type and extent of surgery.
 • Ahmad Reza Zamani, Neda Zamani, Zahra Sherafat Page 1529
  Background
  The most important in hospital environment relationship is the relationship between doctors and nurses. This kind of connection is the most important relationship of the doctor-patient interaction involves creating collaborative relationships and provides information to achieve a common goal of treatment. Few studies in Iran about the current level of communication between doctor and nurse was done, so assessment of barriers of communication between these two groups was essential.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed at the second half of 2009 in Al-Zahra hospital in Isfahan. The target population was 80 nurses and 80 physicians. Sampling for both groups was convenient; all of them completed a researcher-made questionnaire. Content validity of questionnaire was approved by leader professors. After a pilot study with 30 questionnaires, reliability was performed by split half method. Questions were in likert span and interpreted by Mann-Whitney and chi-square tests.
  Finding
  All 160 people participated in the project were completed the questionnaire, 50% of physicians were disagreed with the failure of the communication of nurses in prescribing drugs and in total opposition to have opposing views than nurses and more there is quite the opposite, most opposition has been communication barrier in differences religious belief almost for other physicians agree with the obstacles mentioned. Both nurses and physicians completely agree and agree with communication situations and oppose almost completely absent. Relatively both groups agree and agree completely about ways to deal with the obstacles mentioned above. There were Significant differences between the attitudes of doctors and nurses, but significant relationship does not exist between the type of attitude of doctors and their gender, also significant relationship does not exist between the attitude of nurses and their gender. The highest mean score of the answers of physicians and nurses was about the third part of the questionnaire, namely methods to deal with obstacles and the majority have consensus on this issue.
  Conclusion
  Considering that communication skills are also having extensive background and great value in improving health systems, it seems that communication skills, both through the inclusion of the important subjects of communication skills in nursing and medical education system or by creating understanding and conducting workshops for practical communication skills in the health system can increase.