فهرست مطالب

طب نظامی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1390)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد عامریون، سید مرتضی حسینی شکوه، علی اکبر کریمی زارچی، نوروز محمودی صفحه 125
  اهداف
  ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی، تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان و سبک رهبری مدیران این سازمان ها بستگی دارد و نیز سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارآیی و بهره وری سازمان رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک رهبری از نظر کارکنان یکی از بیمارستان های تهران و ارتباط آن با شاخص های بیمارستان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی در سال 1388 روی 394 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان های تهران که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. گرد آوری داده ها با پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه سبک رهبری لیکرت (پس از تایید روایی و پایایی) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و آنووا به کمک نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  7/13% از کارکنان سبک مدیران را استبدادی- استثماری، 1/56% استبدادی- خیرخواهانه، 2/28% مشورتی و 2% سبک رهبری مدیران را مشارکتی بیان نمودند. میان سبک رهبری مدیران و شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، گردش تخت و فاصله گردش تخت به ترتیب با سطح معنی داری 003/0، 006/0، 003/0 و 002/0 ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  اگرچه انتخاب سبک رهبری استبدادی از نظر کارکنان، با توجه به محیط سازمانی موجود دور از ذهن نیست، اما استفاده از سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی و آموزش به کارگیری شیوه های مذکور به منظور ارتقای بهره وری سازمانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، سبک رهبری، شاخص بیمارستانی، مدیران، کارکنان
 • محمدرضا قطبی راوندی، محمدرضا منظم، علی اکبر حقدوست، طیبه برسم، حسام اکبری، حامد اکبری صفحه 133
  اهداف
  فرکانس های بی نهایت کم در محدوده فرکانس های امواج مغزی هستند و تاثیر بیشتری در عملکرد دارند. کارکنان پست های فشارقوی برق بیشتر از سایر افراد در معرض این امواج قرار دارند. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک مواجهه شاغلین پست های فشار قوی در تماس با میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1389 روی 67 نفر از اپراتورهای پست های برق شهر کرمان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در قسمت های مختلف پست ها اندازه گیری شد و میزان مواجهه اپراتورها با میانگین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در یک شیفت کاری تخمین زده و داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین مواجهه شغلی با میدان های الکترومغناطیس فرکانس بی نهایت کم مربوط به پست 400 کیلوولت و کمترین مواجهه مربوط به پست 132 کیلوولت بود. دامنه مقادیر حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی و شدت میدان الکتریکی در تجهیزات داخلی پست ها از 11/0 تا 8/60 میلی گوس و 0008/0 تا 13/0 کیلوولت بر متر و در تجهیزات بیرونی از 1/0 تا 790 میلی گوس و 0008/0 تا 110 کیلوولت بر متر متفاوت بود.
  نتیجه گیری
  جز در بعضی نقاط در قسمت تجهیزات بیرونی پست ها که شدت میدان الکتریکی بیش از حد مجاز است، در بقیه موارد میانگین زمانی مواجهه اپراتورها در یک شیفت کاری در پست های مختلف پایین تر از حدود مجاز شغلی است و علت آن می تواند نزدیکی این نقاط به سیستم ارت ترانسفورماتورها باشد.
  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم، پست برق
 • فرزانه ذیقیمت، محمد ملکوتی، عباس عبادی، حسین جعفری، علی عسگری، محمد نوبخت صفحه 141
  اهداف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی شایع ترین بیماری ها و آسیب های شغلی و علت اصلی ازکارافتادگی کارگران در جهان هستند. بررسی های مختلف، ارتباط بین ارتعاش تمام بدن با اختلالات استخوانی را نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی شکایت های اسکلتی- عضلانی در کارکنان قایق های موتوری بود.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1389 انجام شد، 149 نفر از کارکنان قایق های موتوری در دریای خزر و دریای جنوب مشارکت نمودند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و آسان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسش نامه دموگرافیک و NMQ (پرسش نامه اسکلتی- عضلانی نوردیک) بود. داده ها به کمک آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، T مستقل و مجذورکای با نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین شکایت درد به ترتیب از ناحیه کمر (1/61%) و زانو (4/60%) بود. متغیرهای سن، قد، وزن، کل سابقه کار و سابقه کار بر روی قایق، ارتباط آماری معنی داری را با بروز درد در ناحیه کمر نشان داد (001/0= p). در ناحیه زانو، ویژگی های سن، کل سابقه کار و سابقه کار بر روی قایق، ارتباط آماری معنی داری را با بروز درد نشان داد (03/0= p).
  نتیجه گیری
  بیشترین شکایت های اسکلتی – عضلانی در کارکنان قایق های موتوری مربوط به درد ناحیه کمر و سپس زانو است. با توجه به میزان شیوع بالای درد کمر و زانو در کارکنان قایق های موتوری که باعث کاهش بهره وری و عملکرد و تحمیل هزینه های درمانی و نیز ازکارافتادگی زودرس خواهد شد، لازم است مسئولان ذیربط توجه خاصی را در این زمینه مبذول دارند.
  کلیدواژگان: شکایت های اسکلتی، عضلانی، کارکنان قایق های موتوری، ویژگی های جمعیتی
 • پانته آکیانمهر، فرزاد ناظم صفحه 147
  اهداف
  آتش نشان ها برای انجام وظیفه مطلوب باید از میزان آمادگی جسمانی مناسب برخوردار باشند تا در شرایط کاملا متفاوت و بحرانی، بتوانند عملکرد تخصصی خود را به درستی و با کمترین تلفات انجام دهند. هدف از این مطالعه سنجش صحت و قابلیت آزمون های عملکرد تخصصی مردان آتش نشان ایران متناسب با سطح آمادگی قلبی- عروقی آنها بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1389 انجام شد. از جمعیت 90نفری متقاضی استخدام در چهار ایستگاه آتش نشانی شهر تهران، 25 مامور تازه استخدام شده با دامنه سنی 23 تا 36 سال به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. آزمون های عملکردی روتین ایران و هنگ کنگ را در شرایط استاندارد و در دمای 19 تا 21 درجه سانتی گراد اجرا شد. توان هوازی آتش نشان ها به روش مستقیم آنالیز گازهای تنفسی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  VO2max آتش نشان ها با آزمون های شاخص هنگ کنگ (23 / 0 = R و 03 / 0 = SEE) و ایران (03 /0= R و 15 / 0= SEE) ارتباط نسبتا ضعیفی داشت که از جنبه آمار ی معنی دار نبود (05 /0
  نتیجه گیری
  اگرچه برخورداری از آستانه توان هوازی برای ماموران آتش نشانی، سطح بهینه برای ارزیابی آمادگی قلبی- عروقی آنان در این حرفه پرخطر است، اما افراد تحت مطالعه از جنبه سطح عملکرد تخصصی هنگام امداد، نجات یا اطفای حریق، دارای آمادگی حرکتی مناسب نیستند. پیشنهاد می شود که اجزای آزمون عملکردی آتش نشان های تهران، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توان هوازی، آزمون عملکردی آتش نشانی، آمادگی قلبی، عروقی
 • روح الله زابلی، سید حسام سیدین، سیف الله خسروی، شهرام توفیقی صفحه 155
  اهداف
  یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه پرداخت به کارکنان موسسات بهداشتی، تغییر از شیوه پرداخت حقوق به شیوه پرداخت بر مبنای عملکرد است. پرداخت بر مبنای عملکرد با ارتقای انگیزه های مالی کارکنان، موجبات بهبود عملکرد افراد را در سازمان فراهم می آورد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر طرح کیسی کاری بر وضعیت شاخص های عملکردی و میزان رضایت مندی از آن در یک بیمارستان منتخب نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- مشاهده ای از سال 1382 تا 1387 در بخش های یکی از بیمارستان های تهران که مشمول اجرای طرح کیسی کاری بودند، انجام شد. انتخاب نمونه به روش سرشماری انجام شد و گردآوری داده ها با چک لیست و پرسش نامه پژوهشگرساخته در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های کروسکال- والیس و T مستقل و آنووا استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین درصد اشغال تخت در تمامی بخش ها پس از کیسی کاری افزایش داشت. ارزیابی میزان رضایت کارکنان 3/21% خیلی زیاد، 7/6% زیاد، 5/31% متوسط، 7/24% کم و 7/15% بسیار کم بود. در کل، میزان رضایت مندی کارکنان از اجرای این طرح با میانگین 34/1±06/3 در حد خوب بود.
  نتیجه گیری
  تقریبا در تمامی بخش های مورد مطالعه، عملکرد بخش ها در مقایسه با زمان قبل از اجرای طرح بهتر شده است که این بهبود، در برخی از بخش ها از طریق افزایش درصد اشغال تخت و در برخی از بخش ها از طریق کاهش طول اقامت بیمار و افزایش چرخش تخت است. میزان رضایت مندی کلی از اجرای طرح، در حد خوب ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: پرداخت برمبنای عملکرد، شاخص های عملکردی، درون سپاری، برون ~ سپاری، بیمارستان
 • کرم الله دانش فرد، محمد ذاکری صفحه 159
  اهداف
  آموزش در نیروهای نظامی کشور اهمیت زیادی دارد و اثرات مختلفی بر توانمندی نیروهای وظیفه دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دوره های آموزشی عمومی بر مهارت های شخصیتی سربازان وظیفه تحت آموزش در یکی از مراکز آموزشی نظامی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی روی 230 نفر از سربازان تحت آموزش دوره اعزامی ابتدای اردیبهشت ماه 1389 که از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. داده ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون با پرسش نامه محقق ساخته براساس مدل 5 عاملی شخصیت (با ایجاد تغییراتی در مدل) جمع آوری شد. مهارت های شخصیتی براساس 7 مولفه تجربه فردی، اعتمادبه نفس، برنامه ریزی، نفوذ و کمال طلبی، مهارت های ارتباطی، روحیه کار تیمی و مسئولیت پذیری عملیاتی شد. داده ها به کمک روش های آماری توصیفی و آزمون T زوجی با نرم افزار Minitab 15 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین حاصل شده برای مهارت های شخصیتی در پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی دار نشان داد (0001/0= p). مولفه نفوذ و کمال طلبی، بیشترین میزان تغییر در میانگین دو آزمون (%83/19) و مولفه روحیه کار تیمی، کمترین میزان تغییر (43/6%) را داشتند.
  نتیجه گیری
  دوره های آموزشی وظیفه عمومی با معنی داری قابل قبول بر توسعه مهارت های شخصیتی سربازان تاثیرگذار است. میانگین سنی 1/25 سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش و اکتساب برخی از این مهارت ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت، از مهم ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مولفه ها در دو آزمون به شمار می رود.
  کلیدواژگان: شخصیت، سرباز، دوره آموزش نظامی
 • فهمیه قدمگاهی، فرزانه ذیقیمت، عباس عبادی، عباس هوشمند صفحه 167
  اهداف
  اعضای تیم پزشکی به خصوص پرستاران، می توانند نقش فعالی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در خصوص کنترل عفونت های بیمارستانی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1389 روی 135 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد که به روش سرشماری و مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته سنجش آگاهی، نگرش و خودکارآمدی در خصوص کنترل عفونت های بیمارستانی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و روش های آماری توصیفی و آزمون های مجذور کای و من ویتنی یو استفاده شد.
  یافته ها
  در رابطه با کنترل عفونت، 9/67% پرسنل پرستاری از آگاهی متوسط برخوردار بودند. 4/90% نمونه ها نگرش مثبت نسبت به تهدید های درک شده از عفونت های بیمارستانی داشتند و 2/17% با موانع درک شده در جهت پیشگیری و کنترل عفونت ها موافق بودند و 2/36% نسبت به منافع درک شده در خصوص کنترل عفونت نظر موافق داشتند. 2/25% خودکارآمدی متوسط و 8/74% خودکارآمدی خوب داشتند. بین آگاهی و خودکارآمدی ارتباط معنی داری وجود نداشت. بین نگرش و خودکارآمدی نیز ارتباطی دیده نشد، اما بین آگاهی و جنس ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، اکثر پرستاران آگاهی خوبی نسبت به کنترل عفونت های بیمارستانی ندارند. با توجه به نقش مهم پرستا ر در کنترل عفونت های بیمارستانی، برای افزایش آگاهی و نگرش و خودکارآمدی، باید آموزش های لازم به عمل آید تا پرستاران با نگرش مثبت و احساس توانایی بیشتر، رفتار های بهداشتی صحیح را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، خودکارآمدی، پرسنل پرستاری، عفونت بیمارستانی
 • شهرام توفیقی، محمود چاقری، احمد عامریون، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 173
  اهداف
  تغییرات و تحولات سازمانی، دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می شود، باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تغییرات بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در سال 1389 روی 59 نفر از پایوران یک واحد نظامی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که قبلا در پژوهشی مشابه به کار رفته بود و پس از تایید پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان شاخص های سلامت سازمانی قبل و بعد از اجرای تغییرات بررسی و تغییرات ایجادشده در آن ارزیابی شد و ارتباط بین شاخص اثربخشی سازمانی با شاخص های سلامت سازمان بررسی شد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.
  یافته ها
  محیط سالم کاری به میزان 7/4%، اثربخشی سازمانی به میزان 4/6%، روحیات کارکنان به میزان 6/6% و مشارکت کارکنان به میزان 08/16% کاهش داشت (p به ترتیب: 041/0، 013/0، 003/0، 048/0). نتایج نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و معنی دار با شاخص های سلامت سازمان دارد.
  نتیجه گیری
  تغییرات، بر شاخص های سلامت سازمان تاثیرگذارند. تغییرات سازمانی ممکن است باعث کاهش شاخص های روحیات کارکنان، اثر بخشی سازمانی و مشارکت کارکنان شود. لازم به نظر می رسد که بعد از تغییرات سازمانی، شاخص های سلامت سازمان اندازه گیری شده و معایب آن برطرف شود.
  کلیدواژگان: تغییر سازمانی، شاخص های سلامت سازمان، سلامت سازمانی، اثربخشی سازمانی
 • داود فرج زاده، محمدتقی گلمکانی * صفحه 181
  اهداف

  جیره های انرژی زا می توانند کارایی نیروهای مسلح را هنگام عملیات جنگی، به ویژه اگر فرصت کافی برای مصرف مواد غذایی وجود نداشته باشد بهبود بخشند. هدف از این مطالعه فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی زا برای شرایط اضطراری نظیر گشت زنی، آب و هوای سرد و ارتفاعات کوهستانی بود.

  روش ها

  پس از فرمولاسیون و تولید آزمایشی 10 نمونه، نمونه بهینه توسط گروه چشایی، انتخاب شد. نمونه انتخاب شده در زمان های 0، 3 و 6 ماه در دمای 38 درجه سانتی گراد (معادل 0، 18 و 36 ماه در 27 درجه سانتی گراد)، از نظر قابلیت نگهداری و همچنین خصوصیات کیفی (حسی، شیمیایی و میکروبی) ارزیابی شد.

  یافته ها

  اگر چه بعد از 6 ماه گرمخانه گذاری در 38 درجه سانتی گراد، امتیاز خصوصیات حسی و رطوبت نمونه ها به مقدار جزئی کاهش پیدا کرده بود، تفاوت معناداری (05/0>p) بین نمونه هایی که در زمان صفر تولید شده بودند با این نمونه ها وجود نداشت. حتی بعد از 6 ماه گرمخانه گذاری در 38 درجه سانتی گراد، خصوصیات میکروبی و اندیس پراکسید نمونه ها کماکان در محدوده استاندارد بود.

  نتیجه گیری

  ماندگاری و همچنین خصوصیات کیفی جیره انرژی زای تولید شده 6 ماه بعد از گرمخانه گذاری در 38 درجه سانتی گراد (معادل 36 ماه در دمای 27 درجه سانتی گراد) قابل قبول است و به راحتی می توان از این جیره به عنوان جیره انرژی زا در شرایط اضطراری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: جیره انرژی زا، فرمولاسیون، قابلیت نگهداری، خصوصیات کیفی
 • عباس عبادی، رمضان بخشیان کلاریجانی، مهدی مالمیر، افضل شمسی، رحمت الله قنبری صفحه 189
  اهداف
  پرفشاری خون، یکی از مهم ترین علل ناتوانی مزمن در دنیا است که با سیر مزمن و پیش رونده خود می تواند کیفیت زندگی بیماران را در ابعاد مختلف خود تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1389 روی 200 نفر مرد مبتلا به فشار خون (شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی) که به روش نمونه گیری آسان در شهر تهران انتخاب شدند، انجام شد. کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه با استفاده از فرم استاندارد کوتاه شده (SF-36) اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS 15 به کمک آزمون های T مستقل و مجذور کای تحلیل و مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی در گروه نظامی و غیرنظامی به ترتیب 35/7 ± 31/43 و 26/9 ± 34/46 سال بود. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه نظامی به ترتیب 33/142 و 06/90 میلی مترجیوه و در گروه غیرنظامی 84/148 و 98/95 میلی مترجیوه بود. نمره کلی کیفیت زندگی در گروه نظامی نسبت به گروه غیرنظامی به طور معنی داری بالاتر بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی در افراد نظامی نسبت به افراد غیرنظامی مبتلا به پرفشاری خون، در سطح بالاتری قرار دارد. بنابراین توجه بیشتر در شناسایی زودهنگام و درمان های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد غیرنظامی مبتلا به پرفشاری خون لازم است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عوامل خطرزا، پرفشاری خون، نظامی، غیرنظامی
|
 • Ahmad Amerioun A., Hosseini Shokouh S. M., Karimi Zarchi A. A., Mahmoudi N Page 125
  Aims
  Providing ideal therapeutic services and improving the hospital processes highly depends on staff’s team-work and managers’ leadership styles and leadership styles affects the effectiveness and efficiency. This study was performed with the aim of determining managers’ leadership style from staffs’ viewpoints in one of Tehran’s hospitals and its relationship with hospital indicators.
  Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was done on 394 staffs of a hospital in Tehran who were selected by proportionate and simple random sampling method in 2009. Demographic characteristics’ questionnaire and Likert leadership style questionnaire (after confirming its validity and reliability) were used for data collection and data analysis was done by Chi-square and ANOVA tests using SPSS 16 software.
  Results
  13.7% of staff state d that their managers’ leadership style was exploitative-authoritative, 56.1% benevolent-authoritative, 28.2% consultative and 2 % of them considered it participative. There was a significant relationship between leadership style of managers and BOR, ALOS, BT and BTI indicators with the significance levels of 0.003, 0.006, 0.003 and 0.002, respectively.
  Conclusion
  Although choosing the authoritative leadership style from the staffs’ viewpoint is not far from mind regarding the organizational environment, use of consultative and participative leadership styles and using training methods for applications of the mentioned styles is suggested in order to improve the organizational efficiency.
 • Ghotbi Ravandi M. R., Monazam M. R., Haghdoust A. A., Barsam T., Akbari H., Akbari H. Page 133
  Aims
  Extremely low-frequency electromagnetic fields are identical to the spectrum of human brainwaves and therefore, have more effect on function. Power substation operators are more exposed to these waves compared to other people. The purpose of this study was to assess the risk of power substation workers’ occupational exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed on 67 power substation operators of Kerman who were selected by accessible sampling method in 2010. The electric field intensity and magnetic flux density were measured in different parts of the substations and the amount of occupational exposure of each operator was estimated using the mean intensity of electric field and magnetic flux density in a work shift. Data was analyzed by descriptive statistical methods and one-way variance analysis using SPSS 18 software.
  Results
  Occupational exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields was mostly related to 400kv substations and the lowest exposure was related to 132kv substations. Minimum and maximum ranges of the magnetic flux density and electric field intensity varied from 0.11 to 60.8mG and from 0.0008 to 0.13kv/m in the interior equipment and from 0.01 to 790mG and from 0.0008 to 110kv/m in the outdoor equipment.
  Conclusion
  The mean exposure time of operators in a work shift in various substations is lower than standard occupational permissible limits, except for some parts in the outdoor equipment which may have resulted from their proximity to transformators’ earth system.
 • Zighaimat F., Malakouti M., Ebadi A., Jafari H., Asgari A., Nobakht M Page 141
  Aims
  Musculoskeletal disorders are the most common diseases and occupational injuries and the main cause of labors’ disability all over the world. Various studies have shown the relationship between whole body vibration and skeletal disorders. The purpose of this study was to investigate musculoskeletal complaints among motorboat staff.
  Methods
  This descriptive-correlative study was done on 149 of motorboat staff of Caspian Sea and Persian Gulf in 2010. Sampling was carried out based on purposive and convenience sampling methods. Data were collected using demographic questionnaire and NMQ (Nordic Musculoskeletal Questionnaire) and analyzed by SPSS 16 software using Kolmogorov-Smirnov, Chi-square and independent T-test.
  Results
  The most complaints were lumbar pain (61.1%) and knee pain (60.4%). There was statistically significant relationship between age, height, weight, total work experience and work experience on motorboats and pain in the lumbar region (p=0.001). There was statistically significant correlation between knee pain and age, total work experience and work experience on motorboats (p=0.03).
  Conclusion
  The most common musculoskeletal complaint of motorboats staff is lumbar region and knee pain. Regarding the high prevalence of lumbar and knee pain among motorboats staff that causes decrease in productivity and performance and increase in treatment costs of early disability, the special attention of relevant authorities is required.
 • Kianmehr P., Nazem F Page 147
  Aims
  Firemen must have appropriate physical fitness in order to do their tasks perfectly and perform their special function under different and critical conditions with the least mortality. The aim of the present study was to evaluate the correctness and capability of Iranian male firefighters’ functional tests proportionate to their cardiovascular fitness.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed in 2010. 25 newly employed firemen with the age range of 23-36 were selected voluntarily by available sampling, from among 90 employment applicants of four firefighting stations of Tehran. Iran and Hong Kong’s index functional tests were held in standard condition and the temperature of 19-21 centigrade degrees. The firefighters’ aerobic power was evaluated by direct method of respiratory gas analysis. Kolmogorov-Smirnov test and linear regression were used for data analysis.
  Results
  Firefighters’ VO2 max had a weak correlation with Index tests of Hong Kong (R=0.23 and SEE=0.03) and Iran (R=0.03 and SEE=0.15) that was not statistically significant (p>0.05).
  Conclusion
  Although having the threshold aerobic power is the desirable level for evaluation of firefighters’ cardiovascular fitness in this hazardous career, the studied population lacks appropriate physical fitness considering the special function in relief missions and firefighting. Revision and editing of the components of firefighters’ functional tests is recommended.
 • Zaboli R., Seyedin S. H., Khosravi S., Tofighi Sh Page 155
  Aims
  One of the most important changes in the method of payment to the employees of health institutions is to pay for performance. Pay for performance improves employees’ performance in the organization through the promotion of financial incentives. The aim of this study was assessing the impact of per-case payment on performance indicators and satisfaction in a selected military hospital.
  Methods
  This observational cross-sectional study was conducted during 2003-2008 in a military hospital of Tehran that had participated in per-case payment plan. Subjects were selected by census sampling method. Data was collected by a researcher-made questionnaire using 5-scale Likert system and checklists. Data was analyzed by the SPSS 16 software using independent t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis test.
  Results
  The average of bed occupancy rate increased after implementation of per-case payment method in all wards. The evaluation of employees’ satisfaction showed that 21.3% had high satisfaction, 6.7% were satisfied, 31.5% had moderate satisfaction, 24.7% had low satisfaction and 15.7% were not satisfied at all. As a whole, the employees’ satisfaction rate with this plan was “good” with the average of 3.06 ± 1.34.
  Conclusion
  Wards’ performance has improved in almost all the studied wards and this improvement has occurred through increasing of bed occupancy rate in some wards and reduction of patients’ length of stay and increasing of bed turnaround in some other wards. The level of general satisfaction with the plan is evaluated as “good”.
 • Daneshfard K., Zakeri M Page 159
  Aims
  Training has great importance for the military forces of the country and has various effects on soldiers’ capabilities. This study was conducted to evaluate the effects of general military trainings on the development of soldiers’ personal skills in a military training center.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 230 training soldiers who were dispatched on April 21st 2010 and were selected by random sampling method in one of the military training centers of NEZAJA. Data was collected using pre-test and post-test by a researcher-made questionnaire based on the five-factor model of personality (with making some changes in the model). Personal skills were operationalized based on seven components of personal experiments, self-confidence, programming, influence and perfection seeking, communicational skills, teamwork skills and responsibility. Data was analyzed by descriptive statistical methods and paired T-test using Minitab 15 software.
  Results
  The obtained average of personal skills showed a significant difference in pre-test and post-test (p=0.0001). The component of influence and perfection seeking (19.83%) had the highest change and teamwork skills (6.43%) had the lowest change in mean, between the two tests.
  Conclusion
  General military training courses are effective on the development of soldiers’ personal skills with acceptable significance. The mean age of 25.1 years for the test samples, the briefness of the course and gaining some of these skills during the university education and work experience prior to the military services are considered to serve the most important causes of lower change in the components’ average.
 • Ghadmgahi F., Zighaimat F., Ebadi A., Houshmand A Page 167
  Aims
  Medical team members, especially nurses can play an active role in prevention and control of nosocomial infections. The aim of this study was evaluating the knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staff in controlling nosocomial infections
  Methods
  This Cross-sectional study was done in 2010 on 135 nursing staff working in selected hospitals of Mashhad selected by census and purposive method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire evaluating knowledge, attitude and self-efficacy in controlling hospital infections. Data was analyzed by SPSS 16 software using descriptive statistical methods and Chi-square and Mann-Whitney tests.
  Results
  67.9% of the nursing staff had average knowledge and 29.9% had good knowledge about infection control. 90.4% had positive attitude towards the perceived threats of nosocomial infections, 17.2% were agreed with the perceived barriers of infections’ prevention and control and 36.2% were agreed with the perceived benefits of infection control. 25.2% had average self-efficacy and 74.8% had good self-efficacy. There was not significant relationship between knowledge and self-efficacy. In addition, there was no correlation between attitude and efficacy but there was a significant relationship between knowledge and gender (p<0.05).
  Conclusion
  Nurses do not have appropriate knowledge about controlling nosocomial infections based on the findings of this study. Considering the important role of nurses in nosocomial infection control, training is necessary to increase nurses’ knowledge and attitude in order to adopt appropriate health behaviors with positive attitude and more ability.
 • Tofighi Sh., Chaghary M., Amerioun A., Karimi Zarchi A. A Page 173
  Aims
  Organizational changes have consequences and each organization undergoing changes should confront these consequences properly. The purpose of this study was to assess changes’ effects on organization al health indicators and its relationship with organization al effectiveness.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was done in 2010 on 59 military sub-officers who were selected by census sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire used in a similar study that was applied after confirming its validity and reliability. The organizational indicators were evaluated before and after the changes and their changes were assessed and the relationship between the organizational effectiveness index and organizational health indicators was evaluated. Data was analyzed using descriptive statistical methods and Kolmogorov-Smirnov test, paired T-test and Spearman correlation by SPSS 18 software.
  Results
  Healthy work environment 4.7%, organizational effectiveness 6.4%, staff’s mood 6.6% and employees’ participation 16.08% showed a significant reduction (p= 0.041, 0.013, 0.003 and 0.048, respectively). Also organizatio n al effectiveness had a high and significant positive correlation with organization al health indicators.
  Conclusion
  Organizational changes may affect organizational health indicators and reduce the following indicators: staff’s mood, healthy work environment, organizational effectiveness and employees’ participation. It seems necessary to measure organizational health indicators after organizational changes and remove the shortages.
 • Farajzadeh D., Golmakani M Page 181
  Aims

  Energy bars can improve armed forces’ performance during military missions, especially if there would not be enough time for food consuming. The aim of this study was formulating and experimental production of energy bars for emergency conditions such as patrol, cold weather and heights.

  Methods

  After formulation and experimental production of 10 energy bar samples, the optimum formulation was selected by taste panels. Shelf life and also qualitative properties (organoleptic, chemical and microbial) of the selected formulation were evaluated 0, 3 and 6 months after production at 38°C (equal to 0, 18 and 36 months at 27°C).

  Results

  Although organoleptic properties and moisture content of the samples were decreased negligibly after 6 months of incubation at 38 °C, there was no significant difference) p<0.05 (with those produced at the beginning of the experiment. Even 6 months after incubation at 38°C, microbial properties and peroxide value of the samples were in the standard range.

  Conclusion

  Shelf life and also qualitative properties of the produced energy bar after are acceptable 6 months of incubation at 38°C (equal to 36 months of incubation at 27°C) and this energy bar can be easily used in emergency conditions.

 • Ebadi A., Bakhshian Kelarijani R., Malmir M., Shamsi A., Ganbari R Page 189
  Aims
  Hypertension is one of the most important causes of chronic disability in the world and can affect patients’ quality of life in different aspects considering its chronic and progressive nature. The aim of this study was to compare the quality of life in hypertensive military and non-military men.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 200 hypertensive men (100 military and 100 non-military individuals) who were selected by convenience sampling method in 2010 in Tehran. The quality of life was measured using the standard short form (SF-36). Data was analyzed by SPSS 15 software using independent T-test and Chi-square test.
  Results
  Mean age was 43.31 ± 7.35 in the military group and 46.34 ± 9.26 in the non-military group. Mean systolic and diastolic blood pressure was 142.33/90.06 in the military group and 148.84/95.98 in the non-military group. The general score of life quality was significantly higher in the military group compared to the non-military group (p<0.001).
  Conclusion
  Quality of life in at a higher level in military hypertensive patients compared to non-military hypertensive individuals. Therefore, more attention should be paid to the early detection and treatment based on the quality of life in non-military hypertensive individuals.