فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال یکم شماره 1 (تابستان 1390)
 • سال یکم شماره 1 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/09
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • سید جواد سید محمودی صفحه 5
  هدف
  تاب آوری یکی از موضوعات مطرح در روان شناسی سلامت است. بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته اند که با این متغیر در ارتباط می باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش بینی در پیش بینی تاب آوری است.
  روش
  شرکت کنندگان در تحقیق، 201 (100 مرد و 101 زن) دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که در طی 5 سال گذشته یک حادثه ناگوار را تجربه کرده بودند. از این افراد خواسته شد که پرسشنامه های فهرست وقایع زندگی، عاطفه مثبت و منفی خصلتی (PANAS)، جهت گیری زندگی (LOT – R) و تاب آوری جوانان را تکمیل نمایند. داده های حاصل با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش بینی با تاب آوری رابطه معنادار دارند و می توانند تغییرات آن را تبیین کنند (002/0 = P، 23/10 = F، 48/0 = R2). رابطه ای بین جنسیت و وضعیت تاهل با تاب آوری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان گر اهمیت عواطف مثبت و خوش بینی در افزایش توان مقابله افراد هنگام رویارویی با مشکلات سخت زندگی است. به طوری که می توان از طریق آموزش این عوامل، افراد را در مقابل خطرات احتمالی در آینده مقاوم کرد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، خوش بینی
 • معصومه اسماعیلی صفحه 15
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر موریتادرمانی بر کاهش اضطراب مراجعین به مرکز مشاوره است. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه حالت صفت اشپیل برگر (STAI) است متغیر مستقل پژوهش حاضر عبارت است از 6 جلسه ی موریتا درمانی که بصورت انفرادی برای هر یک از مراجعین اجرا شده ومتغیر وابسته عبارت است از نمره ای که هر آزمودنی از پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بدست آورد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مراجعه کنندگان به دو مرکز مشاوره درتهران در سال 1387 که زن یا مرد بودند، 20تا35سال سن داشتند، دارای تحصیلات در حد دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس بوده و هیچگونه دارویی مصرف نمی کردند، تشکیل می داد.نمونه ی مورد نظر در پژوهش حاضر را 20 زن ومرداز بین 29 مراجع بودکه شرایط انتخاب را داشتند وبه شکل تصادفی ساده نمونه گیری شده وسپس به صورت تصادفی به یکی از دو گروه آزمایش ویا کنترل ملحق شده بودند.دراین تحقیق از روش پژوهش تجربی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون غیر پارامتریک یو من ویتنی صورت گرفته است.نتیجه ی پژوهش، نشان داد که درمان موریتایی در کاهش اضطراب مراجعه کنندگان مؤثر بوده است.
  کلیدواژگان: موریتادرمانی، اضطراب حالت، صفت اشپیل برگر
 • سحر کیانی نژاد صفحه 31
  این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش خودگویی واقع گرابانه بر رضایت زناشویی زنان می پردازد.روش آزمایش در این پژوهش شامل زنان 20 تا 40 ساله مراجعه کننده به پایگاه فرهنگی مسجد امام حسین در سه ماهه اول سال 1387 می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری مورد نظر 20 نفر به صورت تصادفی ار افراد مراجعه کننده به پایگاه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ((n=10 و گروه کنترل ((n=10 قرار گرفتند. پرسسشنامه رضایت زناشویی به طور همزمان برای دو گروه اجرا شد. آموزش فن خودگویی واقع گرایانه بر گروه آموزش اجرا شد. از جلسه ی دوم 2 نفر از اعضا گروه آزمایش از ادامه ی کار منصرف شدتد. به این ترتیب با حذف تصادفی دو نفر از اعضای گروه کنترل 8 نفر باقی ماندند.پس از پایان جلسات آموزشی پرسشنامه رضایت زناشویی برای دو گروه اجرا شد. پس از پایان تحقیق اعضای گروه کنترل نیز در دوره های آموزشی شرکت کردند.
  پژوهش از نوع طرحهای آزمایشی (طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) بود. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی بودو از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که آموزش خودگویی واقع گرایانه بر افزایش رضایت زناشویی و مولفه های آن موثر بوده است.
  کلیدواژگان: خود گویی واقع گرایانه، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی، رابطه ی جنسی، ارتباط زناشویی
 • محمدسعید عبدخدایی صفحه 47
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب می باشد.هدف کلی، بررسی ایفای نقش ابعاد متنوع کمال گرایی در آسیب شناسی روانی است که به طور اختصاصی در این پژوهش، همبستگی موجود میان ابعاد کمال گرایی با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنی های این پژوهش 175 دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد شیروان (جامعه آماری) در سال تحصیلی 86-85 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند برای سنجش کمال گرایی، آزمودنی ها مقیاس ابعاد کمال گرایی (MPS) و برای سنجش اضطراب، پرسش نامه سنجش اضطراب اسپیل برگر (STAI) را کامل نمودند. داده های بدست آمده در این مطالعه با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش بینی تغییرات متغیر ملاک از روی پیش بین تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی (خود مدار، دیگر مدار و جامعه مدار) با اضطراب (پنهان) رابطه مثبت معنا داری وجود دارد (P
 • فرشاد بهاری، فاتحی زاده فاتحی زاده، احمدی احمدی، حسین مولوی، فاطمه بهرامی صفحه 59
  هدف
  تحقیق حاضر، تاثیر آموزش برنامه ارتباط همسران را برمیزان تعارض زناشویی زوجهای متعارض مطالعه می کندروش و
  مواد
  این تحقیق از نوع پیش- پس آزمون با گروه کنترل و به صورت تصادفی بود. جامعه آماری کلیه زوج ارجاعی به مرکز مشاوره خانواده و مداخله در بحران در شهر اصفهان در سال 1387. تعداد30 زوج به طورتصادفی در دو گروه گواه و مداخله جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های تعارضات زناشویی (براتی و ثنایی،1375) بود که پایایی آن برابر با 80/. بدست آمد.
  نتایج
  تحلیل و مقایسه داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون زوجهای گروه مداخله و زوجهای گروه گواه تفاوت معنادار( P<) رجود دارد. همین طور، مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون زوجهای گروه مداخله حاکی از تفاوت معنادار در میزان تعارضات کلی و حیطه های واکنشهای هیجانی، جلب حمایت فرزندان، رابطه با اقوام و دوستان خود (P
 • حمید خانی پور، فرامرز سهرابی، سعید طباطبایی صفحه 71
  این مطالعه با هدف مقایسه برخی از مهمترین باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در میان دانشجویان با سطوح طبیعی و بیمارگون نگرانی انجام شد. برای نمونه گیری از 146 نفر دانشجو به صورت خوشه ایچند مرحله ای نمونه گیری انجام شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های باور های فراشناختی(MCQ-30)، راهبرد های کنترل فکر(TCQ) و نگرانی پن سیلوانیا(PSWQ) را تکمیل کنند. سپس دو گروه با نگرانی طبیعی و بیمارگون براساس نمره نگرانی در آزمون pswQ از هم جدا شدند. داده ها به وسیله آزمون های خی دو، T برای گروه های مستقل و آزمون رگرسیون چند متغییره به شیوه گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دو گروه از لحاظ سه متغییر باور های فراشناختی مثبت درباره نگرانی، باور های کنترل نا پذیری و خطر و راهبرد کنترل فکر خود تنبیهی تفاوت معناداری وجود دارد(P
 • زهرا کاملی، بهرام علی قنبری هاشم ابادی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف صفحه 83
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است.
  روش کار
  در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در مرکز شبه خانواده حضرت علی اصغر(ع)، 20 نفر انتخاب شدند(20=n) و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(فرم کوتاه) در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره اجرا شد.پس از پایان دوره 11جلسه ای درمان بار دیگر پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه)بعنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون Tمستقل نشان می دهد که گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره در مقایسه با گروه کنترل، بطور معنادار باعث کاهش نمره کلی در پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ شده است(باسطح معناداری 0.000P=).در مورد هر یک از طرحواره ها به طور جداگانه نیز در نتایج حاصل از آزمون Tجز در طرحواره شکست و رهاشدگی درمان برکاهش نمرات سایر طرحواره ها بطور معنادار موثر بود.
 • سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی*، کیومرث بشلیده، منوچهر تقی پور، عبدالکاظم نیسی صفحه 99

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی ساخته جاج، ارز، بونو و تئورسن (2003) انجام شد. بدین منظور 219 نفر از کارکنان دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی سوالات پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سوال با نمره کل آزمون نشان داد این مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور بررسی اعتبار (روایی) مقیاس خودارزشیابی های مرکزی از چند روش استفاده شد. اول) تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس، مطابق با انتظار نشان داد که چهار صفت عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، جایگاه مهار و عصبیت از یک عامل تحت عنوان خودارزشیابی های مرکزی تشکیل می شوند. دوم) تحلیل عامل تاییدی نشان داد به استثنای یکی از ماده ها، سایر ماده های این مقیاس به طور معنی دار روی یک عامل بار گذاشتند. سوم) نتایج حاصل از بررسی اعتبار همگرا نشان داد مقیاس خودارزشیابی های مرکزی با مقیاس های عزت نفس، جایگاه مهار و خودکارآمدی تعمیم یافته رابطه مثبت و با مقیاس ویژگی شخصیتی عصبیت رابطه منفی داشت. چهارم) نتایج حاصل از اعتبار تجربی نشان داد مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی با ملاک مهم خشنودی شغلی رابطه دارد. پنجم) نتایج حاصل از اعتبار افزایشی با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی ورای اثر عامل خودارزشیابی های مرکزی و چهار صفت مرکزی، خشنودی شغلی را پیش بینی کرد. در مجموع یافته های تحقیق نشان دادند که مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی همسان با پژوهش های انجام شده در غرب از یک عامل تشکیل شده است و از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار است. در نتیجه از آن می توان برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده کرد.

 • ابوالقاسمی ابوالقاسمی صفحه 119
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل60 دانش آموز دختر بود که به صورت تصادفی از میان دانش آموزان دارای نشانه های وسواس دردبیرستانهای شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادسلی و پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر استفاده شد. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که منش(62/0-=r) و سرشت (63/0-=r) با نشانه های وسواس نوجوانان رابطه منفی معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که 48 درصد واریانس مربوط به نشانه های اختلال وسواس توسط سرشت و منش تبیین می شود. همچنین ابعاد خودراهبری، خودفراروی و آسیب پرهیزی مهمترین پیش بینی کننده های نشانه های وسواس نوجوانان بودند. این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی اختلال وسواس دارد. بر این اساس متخصصان، می توانند از این نتایج را برای پیشگیری و درمان اختلال وسواس استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سرشت، منش، اختلال وسواس فکری، عملی
 • صالحی فدردی صالحی فدردی، باقری نژاد باقری نژاد، فرزانه فرزانه، طالبیان شریف طالبیان شریف صفحه 133
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی انجام گرفت. ساختار اگیزشی مجموعه مولفه هایی است که موفقیت افراد را در دستیابی به اهداف متعدد زندگی، از جمله در حیطه خانوادگی، تعیین می کند. شرکت کنندگان (تعداد = 122، 79% زن) با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی از میان دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی انتخاب شدند و پرسشنامه های اهداف شخصی (PCI) و رضایت زناشویی را کامل کردند. برای خلاصه کردن داده های حاصل از PCI از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) استفاده شد. بر اساس الگوی بارهای عاملی، شاخص انگیزش انطباقی محاسبه شد. برای آزمون روابط بین رضایت زناشویی کلی و مؤلفه های آن با انگیزش انطباقی از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثر سن، جنسیت، سال های تاهل، تعداد فرزند، سن و شغل همسر، افزایش در انگیزشی انطباقی، افزایش در رضایت زناشویی کلی و مؤلفه های آن را پیش بینی می کند. ساختار انگیزشی انطباقی، 8/6 درصد از تغییر در واریانس نمره کلی رضایت زناشویی، 7/6 درصد از تغییر در واریانس جاذبه، 1/3 درصد از تغییر در واریانس تفاهم، 5/3 درصد از تغییر در واریانس طرز تلفی و 4/10 درصد از تغییر در واریانس سرمایه گذاری را پیش بینی کرد. نتیجه آن که به نظر می رسد که سطح کلی موفقیت در دستیابی به اهداف در حیطه های مختلف زندگی می تواند عامل مهمی در تعیین رضایت زناشویی باشد. نتایج در ارتباط با سودمندی مشاوره انگیزشی برای ارتقاء رضایت زناشویی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ساختار انگیزشی، رضایت زناشویی، جاذبه، تفاهم، طرز تلقی، سرمایه گذاری
 • کیمیایی، محمدرضا رفتار، عاطفه سلطانی فر صفحه 153
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی (طرح پیش آزمون پس آزمون) با گروه کنترل بوده است. بدین منظور، ابتدا از بین مدارس راهنمایی ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد به روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای یک مدرسه و از آن تعداد 100 دانش آموز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آن گاه پرسشنامه خشم نلسون و همکاران(2000) اجرا و تعداد 20 دانش آموز که نمره بالاتری گرفته بودند به عنوان پرخاشجوی غربال شدند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های هر دو گروه قبل و بعد از برنامه آموزش هوش هیجانی، پرسشنامه هوش هیجانی شات و پرسشنامه خشم نلسون را کامل کرده و به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه برنامه آموزش هوش هیجانی آموزش داده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی، همبستگی منفی معنی داری وجود دارد (562/0-=r). همچنین آموزش هوش هیجانی به بهبود آن و مؤلفه های مربوطه شامل: تنظیم، ارزیابی و بیان و به کارگیری هیجان منتهی می شود (05/0p
 • غنایی، کارشکی صفحه 167
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر سطح هوش عینی کودکان پیش دبستانی براساس رویکرد انعطاف پذیری مغز است. شرکت کنندگان در این پژوهش 57 کودک پیش دبستانی هستند که در سال تحصیلی 88-1387 در مهد کودک دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام شده بودند. آزمون به کار رفته برای ارزیابی هوش عینی، آزمون معتبر و مشهور آدمک گودیناف بود. قبل از آموزش حرکات موزون، سطح هوش عینی کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمام شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 4 ماه، و در هر هفته دو جلسه یک ساعت و نیم و با بکارگیری 60% ضربان قلب کودک تحت تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده قرارگرفتند. در این آموزش ها هر آزمودنی گروه آزمایش از یک مربی بهره می گرفت. پس از اتمام دوره ی آموزشی، شرکت کنندگان هر دو گروه از لحاظ سطح هوش عینی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. با اجرای آزمون تحلیل کوواریانس دو گروهی برای مقایسه تفاوتهای پس آزمون دو گروه با کنترل پیش آزمون، نتایج نشان می دهد که آموزش حرکات موزون ورزشی در افزایش سطح هوش عینی کودکان پیش دبستانی تاثیر معناداری داشته است (F(1،55)= 28/699، p=0/00).
  کلیدواژگان: کودکان پیش دبستانی، حرکات موزون ورزشی، هوش عینی، انعطاف پذیری مغزی
|
 • Javad Seyed Mahmoudi Page 5
  Objectives
  Resilience is one of important subjects in health psychology. A lot of studies have investigated factors that are connected to resilience. The objective of this research was to determine role of the positive affect, negative affect and optimism, as predicting variables.
  Method
  The participants in the research were 201 students of Shiraz University (100 males, 101 females) who experienced a traumatic event within the past 5 years. The participants were asked to complete The Traumatic Life Event Questionnaire (TLEQ), Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS), Revised Life Orientation Test (LOT – R), and The Adolescent Resilience Scale. The data was analyzed through a stepwise multivariate regression equation.
  Results
  Positive affect, negative affect and optimism were correlated to resilience, significantly (P = 0/001) and explained some of variances of resilience (R2 = 0/48, F = 10/23, P= 0/002). There is no any relationship between gender and marital status to resilience.
  Conclusion
  This research indicated that positive emotions and optimism are important to increase coping abilities when confronting to traumatic events. So instruction of these factors, promote and improve mental health.
 • Masome Esmaeily Page 15
  The main purpose of this research is the examination of the influence of Murita therapy on reducing the anxiety on the clients of counseling centers. The using instrument in this research is state-trait questionnaire (shpil berger).The independence variable of this research consists of 6 sessions of Murita therapy that was performed individually for all of clients. The dependence variable consists of a score that every one was gain by this anxiety questionnaire. statistical society in the present research consists of those clients refer to 2 centers of counseling in Tehran in1388-1387.they were women or men, from 20 to 35 years old, with secondary or higher education and not using any drugs. The sample of this research was 20 women or men that were selected from 29 clients with suitable conditions. They were selected at random and then they were divided at random in two groups: experimental and control groupPresent research was a kind of experimental designs (design of pretest and posttest with control group) the data was analyzed by the test of non parametric Uman witney. The results showed that Murita therapy was influential on reducing anxiety in clients.
 • Sahar Kianinejad Page 31
  The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of realistic self-talk technique in increasing marital satisfaction of women. This study uses an experimental design so 20 women were selected randomly from those referring to Imam Hussein mosque and assigned randomly in two “experimental” and “control” groups. Those in experimental group received the technique of realistic self-talk while women in control group were not received any technique. The scale used in this research to measure the marital satisfaction was Enrich questionnaire.In order to analyze the variables, covariance test were employed to study the significance relationships between experimental and control groups ‘averages. The analysis of the data proved the effectiveness of realistic self-talk technique in increasing marital satisfaction. Research hypothesis for three components of, “communication”, “conflict” and “sexual relationship” were justified.
 • Farshad - Bahari_Miriam Al-Sadat Fatehizadeh_Ahmedi - Ahmed_Hossein - Molavi_Fatimeh Bahrami Page 59
  Background
  Couples are usually advised to improve their communication skills to increase harmony and avoid conflicts. However,studies aimed at decreasing marital conflicts in Crisis Intervention Centers are limited.
  Methods
  The control group pre-post-test model was used as the study pattern. Statistical population included in 440 couples whom referred to Divorce Crisis Intervention Center (DCIC) in Isfahan City. The study sample consisted of 30 spouses (60 people) who selected randomly. A couple communication program was announced at DCIC, and The Marital Conflicts Questionnaire (Barati & Sanaei,1375) was conducted to each 30 divorcing couples who participated. At the end of the program (post-test), the tool was again administered to the study group. Afterwards, the pre-test & post –test score were also examined with paired-groups-t and Pearson's correlation coefficient.
  Results
  The post-test scores of the couples attending the couple communication program proved to be lower in total than the scores of those who didnt attend (p
 • Hamid Khanipur, Faramarz Sohrabi, Saeid Tabatabaee Page 71
  This study aimed to compare some of the most important metacognitive belifes and thought control strategies among students with normal and pathological worry.The sample consisted of 146 undergratuate students selected by multiple clustering method.All subjects were asked to complete Metacognitive Belifes Questionaire (MCQ(, Penn state Worry Questionaure(PSWQ) and Thought Control Strategies (TCQ). Then two groups were discriminated by the score they achived in PSWQ. The data were analyzed by chi square test,t- test for independent groups and step wise multiple regression analysis.The results showed that two groups were significiantly different in regard to positive metacognitive belifes,belifes about uncontrollability and danger and self- punishment thought control strategy (P
 • Zahra Kameli, Bahram Ali Ghanbari Hashem Abadi, Hamid Reza Agha Mohammadin Sharbaf Page 83
  Present study aimed to investigate the effectiveness of cognitive group therapy based on schema on modification early maladaptive schema among Orphan and dysfunctional parenting adolescents girls. The study was an applied research with a quasi-experimental type (with non-equivalent control group design). Participants were being selected by using convenient sampling method, who were then randomly divided into two groups of control and experimental participants. Each group has 10 participants. The Young schema Questionnaire-short form (YSQ) were being performed as pre-test among both contol and experimental groups. The experimental group received 11 sessions of cognitive group therapy based on schema. In order to measure the dependent variables (the score of early maladaptive schema and total score of YSQ), Young schema Questionnaire-short form were administrated as post-test in both groups. The results of statistical analysis of MONCOVA Showed that cognitive group therapy based on schema reduces significantly the total score in YSQ and other maladaptive schemas score except failure and Abandonment. These results supported the main hypothesis that cognitive group therapy based on schema would modify significantly early maladaptive schema.
 • Sayedesmaeil Hashemi Seykhshabani, Kioumars Beshlideh, Manoochehr Taghipoure, Abdolkazem Neissi Page 99

  The purpose of the present study was to examine the psychometric properties of 12-item Core Self Rating Scale (CSES) developed by Judge, Erez, Bono, and Thoresen (2003). Two hundred nineteen employees from Shahid Chamran and Jundi Shapour Medical Sciences Universities surveyed were randomly selected. Cronbach's alpha was 0.71 and item-total correlations were ranging from. 25 to. 61, indicating high internal consistency. The validity of the scale was confirmed through multiple ways. First, consistent with expectation, exploratory factor analysis using principal components and varimax rotation showed that four core traits including self esteem, generalized self-efficacy, locus of control, neuroticism and loaded on a single factor, significantly. Second, confirmatory factor analysis indicated that except for one item, all items of CSES loaded on a single factor, significantly. Third, CSES was positively correlated with self-esteem, generalized self-efficacy, and locus of control, and negatively with neuroticism, indicating convergent validity of the CSES. Fourth, CSES was significantly correlated with job satisfaction, one of very important criteria in I / O psychology, indicating empirical validity of the CSES. Fifth, hierarchical regression analysis revealed that CSES beyond core self ratings score and four core traits explained the job satisfaction variance significantly. In sum, the results showed that the CSES is a valid and reliable scale for measuring Iranian core self evaluations.

 • Abass Abolghasemi Page 119
  The aim of the present research was to determine the role of temperament and character in prediction of symptoms obsessive disorder in adolescents. The research sample consisted of 60 who were selected from among students with symptoms of obsessive through the randomly sampled method in high schools of Ardabil city. To collect the data, Temperament and Character Inventory and obsessive disorder Inventory were used. The results showed that temperament (r =-0.42) and character (r =-0.34) are related to symptoms of obsessive adolescents. The results of multiple regression showed temperament and character percent 48 had significant contribute in prediction of symptoms obsessive in adolescents. Also, dimensions of self– transcendence, self– transcendence and harm avoidance were found to be the best predictors for symptoms obsessive in adolescents. These results have important implications in psychopathological of obsessive disorder. On based of this, clinicians must be use for prevention and therapy of obsessive-compulsive disorder.
 • Jadad Salehi Fadardi, Mina Bagherinezhad, Zahra Farzaneh, Jafar Talebian Sharif Page 133
  The goal of this study was to investigate the relationship between motivational structure and marital satisfaction. Participants (N = 122; 72% female) were recruited among married students of Ferdowsi University of Mashhad, who completed Personal Concerns Inventory (PCI) and Marital Satisfaction Questionnaire (MSQ). Principal Component Analysis (PCA) was used to summarize the PCI data. A summary score was then developed based on the factor loadings to represent Adaptive Motivation. To test the study hypothesis, hierarchical regression was used to regress adadptive motivation onto marital satisfaction and its components (i.e., attractiveness, rapport, attitude, investment). The results indicated that, after controlling for the participant's age, gender, length of marriage, number of children, and spouse's age and job, increases in adaptive motivational structure were associated with inceases in marital satisfaction total scores and its subscales. Adaptive motivation can predict 6.8% of variance in marital satisfaction total score, 6.7% of variance in attractiveness, 3.1% of variance in rapport, 3.5% of variance in attitude and 6.8% of variance in investment. To conclude, it seems that people's general level of success in achiving their goals in various areas of their lives, which is related to their motivational structure, can effect their marital satisfaction. Implication of the findings for motivational interventions to increase marital satisfaction has been discussed.
 • Ali Kimiaee, Mohammadreza Raftar, Atefeh Soltanifar Page 153
  Purpose of this study was investigating the effect of emotional intelligence training on aggression of aggressive adolescences. Research method was qui-experimental (pre test-post test method) with control group. For this purpose, at first from five district education guidance schools on Mashhad city, guidance school selected by clustered random sampling method and 100 students selected randomly. Then they answer to Nelson anger questionnaire (2000), so 20 students that get top scores, screened as aggressive and categorized in two "experimental" and "control" group randomly. Students of both groups has completed the "Schutte emotional intelligence questionnaire" and also "Nelson's anger inventory", and then emotional intelligence trained to "experimental" group in 10 session. Data's analyzed by "SPSS" software, t-test, Pierson correlation coefficient and simple Linear Regression. Results of pierson correlation coefficient show that there is a significant negative correlation between emotional intelligence and aggression in aggressive adolescences (r = -0.562). After emotional intelligence training, there is a meaningful difference between two groups from emotional intelligence view point and its parameter, included: regulating, assessment and statement and using emotional (p