فهرست مطالب

بورس اوراق بهادار - پیاپی 11 (پاییز 1389)

فصلنامه بورس اوراق بهادار
پیاپی 11 (پاییز 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقصود امیری، مجید شریعت پناهی، محمدهادی بناکار صفحه 5
  این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد سهام، فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک تاپسیس، الگوریتم ممتیک
 • سیدعلی حسینی، غلامرضا کرمی، سید مجتبی شفیع پور صفحه 25
  این مقاله،ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تجاری آنها است، تحقیقات زیادی در این زمینه وجود دارد که با رشد سریع بازار سرمایه در ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی بیش از گذشته آشکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین سالهای 1383 و 1388 با روش مطالعه ترکیبی، رابطه میان عملکرد واحد تجاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد، ارتباط میان معیارهای عملکرد و نقدشوندگی سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت رابطه معنی دار قوی وجود دارد. همچنین با مقایسه دو معیار عملکرد (بازده دارایی ها و شاخص Q توبین) مشاهده گردید که شاخص Q توبین به دلیل بهره گیری از ارزش های بازار، معیار مناسب-تری برای مطالعه ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت ها است.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، تئوری بازخورد، نقدشوندگی بازار سهام و عملکرد واحد تجاری
 • محمدرضا ناهیدی، فاطمه نیکبخت صفحه 43
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین بی ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از مدل های GARCH که امکان برآورد بی ثباتی یک متغیر و همچنین تاثیر بی ثباتی بر آن متغیر را فراهم می کند، استفاده شده است. در این مقاله، از داده های ماهانه نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام طی دوره 1384تا 1386 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق به روش حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که رابطه مثبت بین بی ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران برقرار می باشد. به عبارت دیگر با افزایش بی ثباتی نرخ واقعی ارز، شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: نرخ واقعی ارز، بی ثباتی، شاخص سود نقدی و قیمت، ناهمسانی واریانس
 • علی صالح آبادی صفحه 61
  بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، توسعه سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبه این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تاثیرگذاری درجه توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نظام مالی بانک پایه، نظام مالی بازارپایه، رشد اقتصادی، مدل داده های تلفیقی، رویکرد خدمات مالی
 • سعید جبارزاده کنگرلویی، حیدر محمدزاده سالطه، انور بایزیدی، غلامرضا مونس خواه صفحه 91
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتا در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
  کلیدواژگان: شرکت های گروه (تلفیقی)، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی
 • احمد احمدپور کاسگری، مریم عجم صفحه 107
  در این مقاله، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که، آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها دارد. از این رو تعداد، 346 مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t زوجی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، اعلان سود، قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی
 • امین رضا کمالیان، علی اکبر نیک نفس، امید افشاری زاده، رضا غلامعلی پور صفحه 125
  افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل «کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت»، «بازده دارایی»، «نسبت بدهی» و «موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره» می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، داده کاوی، الگوریتم C5
|
 • Page 5
  The purpose of this article is creating the suitable model for investment. First, according to the literature review, we extract the effective criteria for portfolio selection. Then we use expert's opinions about the importance of each criterion to find criteria pair wise comparisons. In this stage, because of interrelationship among the criteria, ANP is used as the most appropriate technique for this analysis. At the next step, we use TOPSIS technique for ranking the population members, including companies of seven industries (cement, main mineral, petrochemicals, medicines, real estate, automobile). Real data average of three years – from 2007 to 2009 – is used as input for TOPSIS technique. After determining the companies ranking, the selected portfolio includes 40 top companies. In order to confirm the selected portfolio, the three years return of the selected companies is compared with non selected companies. After benchmarking portfolio based on Sharp and Treynor criteria, we use Memetic algorithm to optimize the selected portfolio.
 • Page 25
  This paper investigates the relation between stock liquidity and firm performance. Many researches have been done over this issue in the countries in which the capital market is a main source of financing for the firms but in spite of fast growing of capital market in Iran, few studies have been done in this regard. The empirical analysis uses a panel data of 154 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2001 to 2009. For the first time in Iran, we compared the relation between two criteria of performance (ROA and Tobin’s Q) and liquidity from the Agency and Feedback Theory point of view with the use of multivariate regressions. We found a significant relationship between liquidity and firm performance. After making a comparison between ROA and Tobin’s Q ratios, the study shows that, because of the use of the market values in measuring of performance, Tobin’s Q ratio is a better criterion.
 • Page 43
  The aim of this paper is to investigate the relationship between volatility real exchange rate and TEDPIX in Tehran Stock Exchange. In order to do this, Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity models (GARCH) that provides the estimation of variable volatility in addition to the effect of volatility on that variable, are used. However, the monthly data of real exchange rate and dividend and price index between 2006 and 2008 have been used. It is concluded that there is a direct and positive relationship between “volatility of real exchange rate” and “dividend and price index”. In other words, increasing of volatility of real exchange rate results in dividend and price index increase
 • Page 61
  A great number of economists believe that financial development is the main reason of economic growth. Their witness is the industrial revolution which marks a major turning point in human history. One of the aspects of economic growth and being industrialized is the development of financial systems as a group of specialized institutions and organizations dealing with transfer of funds and acting as deposit and investment intermediaries. However, although all countries have established such a specialized system, the comparative study of these systems shows a remarkable diversity in structures. The most important difference is that they are bank-based or market-based. Here, we study the structure of financial systems and the way the degree of development of financial system influences the economic growth of the developed countries as well as the developing one. Results show that the financial system structure in developed countries is market-based while in developing countries it is as what is seen in a financial services approach.
 • Page 91
  The main goal of this study is the investigation of the relationship between the earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of the listed parent company in TSE. On the other hand, this study answers this question that whether investors, analysts and other users of accounting information understand earnings management of group (consolidated) companies and use it for their decision or not. As regards, capital market reaction to the published information will ultimately be reflected in the stocks yield, so the relationship between earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of parent company for 45 statistical samples during the period 2004 to 2010 were investigated and to measure of the earnings management of group (consolidated) companies we used adjusted Jones model (1995). Total accrual contains discretionary & nondiscretionary accruals and the stock return of the parent company are used as research variables. Research hypotheses were analyzed by using of correlation and determination coefficient. Findings show that there is a weak inverse relationship (-0.291) but significant between earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of the listed parent company in TSE.
 • Page 107
  In this article, the relationship of the quality of accrual elements and the decline of information asymmetry among the listed companies of Tehran Stock Exchange has been investigated. The purpose and objective of this research is to determine whether the quality of accrual elements has any important and significant effect on the information asymmetry of companies. So, 346 cases of declared profitability by the companies during 1381-1387 have been taken into account. The quality of accrual elements as independent variable and suggested price difference of buying and selling of shares as dependant variable have been considered. For the purpose of testing the concept, statistical methods of "Pearson" correlation coefficient and pair" t" test have been used. The findings indicate that the quality of accrual elements for the listed companies in Tehran Stock Exchange has no impact on the rate of information asymmetry.
 • Page 125
  Disclosure quality is very important to the listed companies and capital market. There has been considerable number of researches in respect of voluntary disclosure by companies and factors that may explain such disclosure but information disclosure status of listed companies is hard to be evaluated by investors. For more informed decision, Tehran Stock Exchange (TSE) announces the ranking of companies due to their information disclosure every year. But understanding the most important factors affecting the companie's information disclosure is impossible. The aim of this research is to explore the hidden knowledge of information disclosure status among the TSE listed companies. For this reason, the most important national and international papers have been survived and factors influencing disclosure were collected. With applying of data mining approach, particularly the “C5.0 decision tree algorithm”, the most important factors are extracted and the rules are sorted by ACS (Antecedent Size-Confidence-Support) method. It is worth noting that the resulting rule set is attributable as an expert system.