فهرست مطالب

فصلنامه بورس اوراق بهادار
پیاپی 6 (تابستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید صمدی، خدیجه نصرالهی، رضا ثقفی کلوانق صفحه 5
  در این مقاله موضوع قابلیت پیش بینی در بورس تهران با استفاده از داده های شاخص کل بورس تهران از تاریخ 1376/7/6 تا 8/1/1388، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی فرایند تحقیق از مدل گام تصادفی، مدل خودرگرسیو و سه مدل از خانواده مدل های خود رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی، برای حذف توابع خطی موجود در سری زمانی و نیز از پنج آزمون تشخیص وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های ذکر شده، شامل آزمون های مک لئود- لی (Mcleod-Li)، آزمون ضریب لاگرانژ انگل (Engle-LM)، آزمون بروک- دکرت و شینکمن (BDS)، آزمون دوکوواریانس (Bicovariance) و آزمون تی سی (Tsay) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از مدل های مورد مطالعه، فرض وجود گام تصادفی در سری مورد مطالعه رد می شود و این شاهدی بر وجود قابلیت پیش بینی در سری مورد مطالعه می باشد. همچنین فرض عدم وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های مذکور با استفاده از آزمون های مربوطه رد می شود، لذا می توان امکان وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند را پذیرفت که این دلیل دیگری بر قابلیت پیش بینی در شاخص کل بورس تهران است. با توجه به این شواهد می توان قابلیت پیش بینی را در سری زمانی بازده شاخص کل پذیرفت.
  کلیدواژگان: غیرخطی بودن، قابلیت پیش بینی، کارایی ضعیف بازار، گام تصادفی، گارچ
 • احمد احمدپور، رقیه باقریان، عباس باقریان صفحه 31
  این تحقیق با هدف امکان سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه (XBRL) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و استخراج راهکارهای عملی جهت تسهیل بکارگیری آن در ایران با توجه به رشد روز افزون بکارگیری XBRL در کشورهای دیگر پرداخته شده است. این تحقیق با هدف سنجش توانایی شرکت های ایرانی در بکارگیری XBRL، رده بندی شرکت ها از لحاظ میزان تمایل آنها به استفاده از XBRL، شناسایی سطح توانایی و تخصص متخصصین داخلی، بررسی بسترهای فنی موجود، شناسایی متخصصین لازم جهت تدوین استاندارد XBRL و سنجش میزان توانایی نیروی انسانی موجود، اجرا گردید. در این تحقیق با توجه به تجارب مشابه در سایر کشورها از روش نظر سنجی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مصاحبه به روش شبه دلفی با مسئولین و کارشناسان بازارسرمایه و IT ایران استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علاقه مند به دریافت دانش فنی لازم برای بکارگیری XBRL هستند. همچنین از نظر صاحبنظران توان فنی و اجرایی لازم برای بکارگیری این استاندارد در داخل کشور موجود می باشد.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی مدرن، زبان مارک اپ گسترش پذیر) XML (، زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه (XBRL)
 • علیرضا شهریاری، عباس حسنی صفحه 71
  مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش های حسابداری مشابه استفاده می کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می باشد. این تئوری بیان می کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت های خود و نیز میان شرکت های آنها و سایر طرف های درگیر وجود دارد، از میان روش ها دست به انتخاب می زنند و روش های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین ها) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.
  کلیدواژگان: رفتار فرصت طلبانه، رفتار کارا، مدیریت قرارداد، انتخاب روش، فرضیه بدهی
 • محمود یحیی زاده فر، اسماعیل ابونوری، مریم آبادیان صفحه 91
  سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش بازار سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، قدرت سودآوری
 • احمد مدرس، امیر محمدی صفحه 117
  در تحقیقات اخیر، علاوه بر تفکیک اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی، جریان های نقدی نیز به اجزای آن تفکیک گردیده اند و نقش آنها در بهبود توان توضیح دهندگی مدل های پیش بینی، بررسی شده است. با تفکیک جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1379، به اجزای اصلی و غیر اصلی نشان داده شد که این تفکیک، توان مدل های پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می-دهد. هم چنین با بررسی محتوای اطلاعاتی این اجزا، مشخص گردید که اجزای اصلی جریان های نقدی نسبت به اجزای غیر اصلی آن دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نمی باشد.
  کلیدواژگان: جریان های نقدی، جریان های نقدی اصلی، جریان های نقدی غیر اصلی، پیش بینی
 • رضا تهرانی، علیرضا سیری صفحه 137
  امروزه، سرمایه گذاران از معیارهای اندازه گیری ریسک و بتا استفاده های زیادی می نمایند. این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار می باشند. ریسک در مدل مذکور بر اساس واریانس نرخ بازده سبد اوراق بهادار محاسبه می شود و در حال حاضر با استناد به تعاریف متفاوت از ریسک در انواع توزیع های نرخ بازده و در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس جایگزین مناسبی در مبحث اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس می باشد. هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین نیم واریانس در چارچوب تئوری پست مدرن سبد اوراق بهادار می باشد، که با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسک گریزی سرمایه گذاران همبستگی کامل داشته به طوریکه این مسئله را می توان منطبق با توابع مطلوبیت سرمایه گذاران و درجات متفاوت از ریسک گریزی دانست.
  کلیدواژگان: تئوری مدرن سبد اوراق بهادار، تئوری پست مدرن سبد اوراق بهادار، ریسک نامطلوب، واریانس، نیم واریانس
|
 • Page 5
  Predictability of stock prices in Tehran stock exchange index (TEPIX) is investigated. Five econometric models including Random Walk, Autoregressive, GARCH(1,1), TGARCH and EGARCH performed to eliminate linear structures form series and five statistical tests employed to examine the nonlinearity in residuals of that econometrical models. Results from econometric models rejected the random walk hypothesis, this shows that we can accept the possibility of prediction with historical data. From results of nonlinearity tests we can accept existence of nonlinear structures in the residuals of models. This is another evidence to accept the predictability in TEPIX.
 • Page 31
  Motivated by the benefits of XBRL (Extensible Business Reporting Language) and growing interest in modern financial reporting technologies among developing countries, this study examined the potential for implementing online financial reporting using extensible Business Reporting Language (XBRL) in Tehran Stock Exchange. This research intended to evaluate knowledge level of Iranian companies in using current technical framework, exerts force required for implementing XBRL and assessing knowledge level of domestic professionals for developing XBRL standards applying in companies’ financial reporting process. This paper reviewed prior XBRL survey research as of September 2008 to create a new XBRL survey questionnaire for TSE listed companies participating in this study. Also, interviews with directors and professionals of capital market were conducted using Semi-Delphi method. The results of this research suggested that there is a high level of desire among listed companies in TSE for involving in XBRL training. Also, capital market professionals say that there are sufficient experts for supporting XBRL adaptation.
 • Page 71
  The goal of this paper is to study the firm manager’s accounting choices (inventory case), underling financial statement, in different industries in Tehran stock exchange. The main question of this article is whether similarities of activities among firms in one industry lead to apply similar methods in inventory accounting or not. In the literature, firms in a special industry use similar accounting methods, because they have similar operation and they produce similar goods. In contrast to the theory is the opportunistic theory which asserts that firms managers, as a result of the contracts that exist between them and their firms and among their firm and other interested parties, have incentives to use accounting methods in the ways other than fairness reporting. In this paper we test the hypothesis regard to inventory case in sixteen industries in Tehran exchange securities. Testing the hypothesis requires using of H test. The results show that our hypothesis is rejected in only five industries. The result approves that the standard setting bodies must consider industry special standards.
 • Page 91
  Due to high sensitivity of investors to the invested firms, increasing the benefits of investors and firms value is one of the most important objectives of the firms. In order to be sure of this objective, performance appraisal systems are applied. In this research, the competition between traditional performance appraisal criteria (return on equity, return on assets, profitability strength and earning per share) and value based performance appraisal criteria (Economic Value Added) was concerned in order to appraise the performance of firms during 1379-1385. Toward this goal, the relation between these two sets of variables to market value of stocks was measured. The sample included automobile and related industries firms listed in Tehran Stocks Exchange. The results show that economic value added (EVA), return on equity (ROE), profitability strength and earning per share has a significant relation with market value of stocks. Also, the results indicated that return on assets (ROA) doesn’t have any significant relation with market value of stocks.
 • Page 117
  Recent studies provide evidence that aggregated cash flows and accrual components persist differently from aggregated cash flows or accruals in predicting future cash flows. We examine the role of cash flow components in predicting future cash flows beyond that of accrual components for Tehran Stock Exchange (TSE) listed firms during 1379-1386. We find that core and non-core cash flows defined in our paper enhance the in-sample predictive ability of cash flow prediction models, but these are not differentially persistent in predicting future cash flows.
 • Page 137
  Nowadays, There are based on investors mostly use beta and risk evaluation criteria of, it bases on the Mean semi variance equation to shows behavior investors in Modern Portfolio Theory. Risk in aforesaid model, is calculated by variance rate of return portfolio. In this day, rely on varied definition of risk in kinds of rate distribution, in framework of downside risk definition, semi variance criterion is appropriate substituting in subject risk evaluation to variance criterion. The target is presented by this article to applicator model Mean-Semi Variance in framework of post modern portfolio theory that correlates completely with downside risk definition and investors risk averse foundation, it can be adopt to knows with investors utility function and varied degrees of risk averse.