فهرست مطالب

علوم باغبانی - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1390)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رضامنصوری ده شعیبی، غلامحسین داوری نژاد*، حسین حکم آبادی، علی تهرانی فر صفحه 116

  این پژوهش به منظور ارزیابی پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژیکی جوانه گل درختان پسته در قالب طرح کرت های خردشده با سه تکرار و بر اساس فاکتور اصلی زمان نمونه برداری (5 مرحله) و فاکتور فرعی رقم (اکبری، احمدآقایی، اوحدی وکله قوچی) در دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات پسته کشور (رفسنجان) انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول بودند که طی مراحل استراحت (زمستان)، گلدهی و پس از سرمای دیررس بهاره مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرولین (36/27 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) وکمترین مقدار آن (863/7 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) به ترتیب در رقم احمدآقایی بعد از سرمای بهاره و مرحله تورم جوانه ها بود. بیشترین میزان پروتئین کل در ارقام اکبری (79/70 درصد) و اوحدی (25/71 درصد) در زمان بازشدن گل ها و کمترین مقدار آن در مرحله تورم جوانه ها در رقم اوحدی (39/25 درصد) مشاهده گردید. نتایج نشان داد که قندها در طی زمستان تجمع یافته و در بهار کاهش یافتند. مقدار پرولین نیز در مرحله باز شدن خوشه ها وپس از سرمای بهاره افزایش داشته و مجموع پروتئین ها از آبان تا بهمن ماه روند ثابت و پایینی داشتند، اما از اسفند تا مرحله بعد از گلدهی و پس از سرمای بهاره افزایش یافتند.

  کلیدواژگان: مقاومت به سرما، سرمازدگی بهاره
 • فاطمه نعمت الهی، علی تهرانی فر، مجید عزیزی، غلامحسین داوری نژاد صفحه 122
  به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت گلهای بریده و افزایش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید امری بسیار ضروری است. یکی از این عوامل تاثیرگذار، قرارگیری گلها در کنار یکدیگر می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات متقابل برخی از گلهای بریده مهم بر ویژگی های پس از برداشت یکدیگر در یک محلول گلجایی، در سال 87- 1386 در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول تاثیر گلهای ژربرا و مریم و در آزمایش دوم تاثیر نرگس گل درشت، میخک و شب بو بر روی ویژگی های پس از برداشت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از هر گل به تنهایی و یا دو گل مختلف در یک ظرف نگهداری. نتایج آزمایش اول نشان داد که حضور گلهای مریم در کنار گلهای ژربرا در یک ظرف نگهداری سبب کاهش معنی دار عمر گلجایی گلهای ژربرا گردید. اما تاثیر این عامل بر سایر صفات ژربرا معنی دار نبود. همچنین حضور گلهای ژربرا موجب کاهش معنی دار در وزن تر گلهای مریم گردید. نتایج آزمایش دوم نشان داد که حضور گلهای شب بو و نرگس در کنار هم موجب کاهش معنی دار عمر نگهداری نرگس شد. اما سایر گلها تاثیر معنی داری برعمر نگهداری یکدیگر نداشتند. قطر گل میخک نیز هنگامیکه با گل نرگس در یک ظرف قرار گرفت، تنها در روز اول کاهش معنی داری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. در صفت وزن تر نیز تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. کدر شدن محلولهایی که تنها یک نوع گل در آن قرار داشت کمتر از محلولهایی که دو نوع گل مختلف داشتند، بود. اما این اختلاف تنها درباره محلول نگهداری نرگس + میخک معنی دار شد. بیشترین مقدار اسیدیته نیز در محلول تیمارهای نرگس و میخک به تنهایی مشاهده شد و مقادیر این دو با سایر محلولها اختلاف معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: پس از برداشت، ژربرا، شب بو، گل شاخه بریده، محلول گلجایی، مریم، میخک، نرگس
 • مختار حیدری، عبدالمجید میرزا علیان دستجردی، نوازاله مرادی صفحه 130
  در آزمایش حاضر، اثرات مقادیر مختلف پرمنگنات پتاسیم طی یک دوره بیست و یک روزه انبارمانی بر کیفیت میوه انبه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای پرمنگنات پتاسیم (0، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم میوه) و مدت زمان انبارداری (7، 14 و 21 روز) طرح ریزی گردید. مقایسه میانگین ها در سطح 5 درصد آزمون دانکن انجام شد. شاخص های کیفی میوه شامل pH، اسیدیته کل، مواد جامد محلول کل (T.S.S)، اسید اسکوربیک، چگالی، مواد فنلی در گوشت و پوست میوه، درصد پوسیدگی در طول دوره انبارداری اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان دادند پس از به کار بردن پرمنگنات پتاسیم (10 گرم به ازای هر کیلوگرم میوه)، میوه های تیمار شده پس از هفت روز بطور معنی داری دارای بیشترین اسیدیته بودند. میوه های تیمار شده با 10 گرم پرمنگنات پتاسیم پس از هفت روز دارای فنل بیشتری در گوشت میوه بودند ولی در روز بیست و یکم، میزان فنل بطور معنی داری کمتر از شاهد بود. در روزهای هفتم و چهاردهم، ترکیبات فنلی در پوست میوه های تیمار شده با 10 گرم پرمنگنات پتاسیم بیشتر بود. تا روز چهاردهم پوسیدگی میوه در تمام تیمارها تفاوت معنی داری با شاهد نداشت ولی کاربرد پرمنگنات پتاسیم به میزان 10 گرم به ازای کیلوگرم میوه موجب افزایش پوسیدگی در روز بیست و یکم گردید. کاربرد پرمنگنات پتاسیم تاثیر معنی داری بر اسید اسکوربیک و یا چگالی آب میوه نداشت.
  کلیدواژگان: انبه (Mangifera indica L، )، انبارداری، پرمنگنات پتاسیم، میوه
 • جتبی خرمی راد، محمود شور، یوسف حمید اوغلی، علی تهرانیفر، حسین نعمتی، مصطفی صالحی فر صفحه 137
  در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5(3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 (1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 (2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.
  کلیدواژگان: آنتوریوم، باززایی، ریشه زایی، کالوس، کشت بافت
 • آزاده شجاع، محمود قاسم نژاد، سید نجم الدین مرتضوی صفحه 147
  ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه ها در طی انبارداری معمولا تغییر می کند. در این پژوهش، تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه دو رقم پرتقال گوشت قرمز (خونی) «مورو» و «تاراکو» و پرتقال «تامسون» پس از 60 روز انبارداری در دمای 7 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 درصد بررسی گردید. صفاتی چون کاهش وزن میوه، TSS، TA، TSS/TA، ویتامین ث، فنل کل، میزان آنتوسیانین و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره با آزمون فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH تعیین گردید. کاهش وزن میوه ارقام خونی بطور معنی داری بیشتر از تامسون بوده و در طی نگهداری به تدریج افزایش یافته است. میزان TSS پرتقال های خونی در طی انبارداری کاهش معنی داری یافت، اما در پرتقال تامسون تقریبا بدون تغییر ماند. بلعکس، کاهش TA در پرتقال «تامسون» بیشتر بوده است. میزان ویتامین ث میوه در ضمن انبارداری اندکی افزایش یافته اما میزان فنل کل تنها در رقم تاراکو افزایش یافته است. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات در طی انبارداری کاهش یافت. رقم مورو با سنتز و تجمع آنتوسیانین در مرحله پس از برداشت بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشته است. در مجموع، نتایج نشان داد که کیفیت پرتقال در طی نگهداری طولانی مدت در انبار کاسته شد، اما ارقام خونی به دلیل سنتز آنتوسیانین و ترکیبات فنلی کمتر تحت تاثیر انبارداری طولانی مدت قرار گرفت.
  کلیدواژگان: پرتقال خونی، آنتوسیانین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، انبارداری
 • کرامت ربیعی، محمود خدامباشی، منصور امیدی صفحه 156
  جهت استفاده از تنوع سوماکلون در ایجاد لاین های مقاوم به خشکی در ارقام هویج (Daucus carota L.)، تحقیقی در گروه بیوتکنولوژی موسسه ملی تحقیقات سبزیجات روسیه در سال 88-1387به انجام رسید. بذور چهار رقم هویج که در ایران مورد کشت قرار می گیرند از موسسه تحقیقات سبزی و صیفی دزفول تهیه شدند. پس از رشد گیاهچه ها در محیط گلدان، قطعات هیپوکوتیل جدا شده و با اتانول 70 درصد به مدت 30 ثانیه و هیپوکلریت سدیم با غلظت 1 درصد و به مدت 10 دقیقه استریل شده و در محیط کشت حاوی 2/0 میلی گرم در لیتر هورمون 2،4-D جهت رشد کالوس قرار گرفتند. کالوس های تکثیر یافته، به قطعاتی به اندازه 25 میلی گرم تقسیم شده و برای افزایش ایجاد تنوع ژنتیکی با موتاژن شیمیایی نیتروزواتیل اوره در غلظت های صفر، 5/0، 2 و 8 میلی مولار تیمار شدند. این قطعات سپس در محیط های حاوی غلظت های مختلف پلی-اتیلن گلایکول شامل صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد قرار گرفتند. میزان تغییر در خواص مورفوژنی و باززایی ریز نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که افزایش غلظت مواد فوق باعث کاهش رشد کالوس ها، از بین رفتن توانایی مورفوژنی و باززایی و حتی از بین رفتن کالوس ها می شود به نحوی که در غلظت 20 و 25 درصد پلی اتیلن گلایکول هیچ گیاهچه ای باززایی نشد و در غلظت 8 میلی مولار موتاژن، تقریبا تمام کالوس ها از بین رفتند. با توجه به اینکه میزان فعالیت پراکسیداز و محتوای آب در برگ در لاین های مقاوم به خشکی بیشتر از لاین های حساس می باشند به همین دلیل از این دو آنالیز جهت تعیین میزان مقاومت لاین های باززایی شده استفاده شد. نتایج نشان داد که لاین های حاصل از غلظت های بالاتر پلی اتیلن گلایکول که انتظار می رود لاین های مقاوم به شرایط تنش آبی باشند، میزان فعالیت پراکسیدازی و نیز میزان نگهداشت آب بیشتری نسبت به لاین های حاصل از غلظت های پایین داشتند.
  کلیدواژگان: تنوع سوماکلونال، پلی اتیلن گلایکول، هویج
 • فریده شیخ مرادی، عیسی ارجی، اکبر اسماعیلی، وحید عبدوسی صفحه 170
  کم آبی و خشکسالی های متوالی باعث گشته که اکثر نقاط جهان در حال حاضر با خطرات خشکی روبرو گردد. جهت استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، لازم است برنامه ریزی مناسبی را ارائه داد. در جهت افزایش میزان کارایی آب از مواد مختلفی استفاده می شود، یکی از این مواد پلیمرهای سوپرجاذب بوده که در سطح وسیعی در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد ضمن قرار گرفتن در خاک و جذب آب ثقلی و غیر قابل استفاده برای گیاه می توانند در موقع کم آبی و لزوم به راحتی آب ذخیره شده را در اختیار گیاه قرار داده و از تنشهای وارده و تقلیل عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری نمایند. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی تاثیر سوپرجاذب و دور آبیاری بر روی چمن به انجام رسید. آزمایش مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه بلوک بود بطوری که تیمار دور آبیاری بعنوان کرت اصلی و مقادیر سوپرجاذب بعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 دور آبیاری (1، 2، 4 و 6 روزه) و 4 میزان سوپرجاذب آ(0، 20، 25 و 30 گرم در متر مربع) اجرا گردید. آبیاری یک روزه و مقدار صفر سوپر جاذب بعنوان شاهد تلقی گردید. میزان نیاز آبی چمن با استفاده از تبخیر تشتک کلاس A تعیین گردید. نتایج نشان داد میزان سوپر جاذب برای صفات ارتفاع شاخه، کلرفیل a+b و میزان تراکم در سطح آماری 01/ و 05/0 معنی دار و وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر شاخه و عمق توسعه ریشه و وزن خشک شاخه معنی دار نشدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 30 گرم سوپرجاذب و دور آبیاری 2 روزه تیمارها خصوصیات مناسب خود را به نحو مناسبی حفظ کردند، در مقایسه با دور آبیاری 1 روزه تا نزدیک به 50 درصد در میزان آبیاری صرفه جویی نشان داده شد، البته شرایط آب و هوایی می توانند تاثیر بالایی در نیاز آبی داشته باشند.
  کلیدواژگان: پلیمر سوپرجاذب، چمن، خصوصیات کیفی، دور آبیاری
 • سمیه کوکبی، سید جلال طباطبایی * صفحه 178

  تامین بهینه عناصر غذایی از جمله پتاسیم و کلسیم در کشتهای بدون خاک از عوامل مهم تاثیر گذار در کمیت و کیفیت محصولات میوه ای می باشد. به همین منظور تاثیر نسبت های مختلف وزنی پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی خربزه گالیا (Cucumis melo var. reticulatus L Naud. cv. Galia) رشد یافته در آبکشت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار (در هر تکرار 48 گیاه) انجام گرفت. بذور خربزه گالیا در کانالهای حاوی پرلایت و ورمی کولایت (به نسبت حجمی 3:1) کاشته شده و با نسبت های مختلف وزنی K:Ca (4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1)تغذیه گردیدند. میوه ها پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت و خصوصیات کمی و کیفی آنها اندازه گیری شد. ابتدا وزن تر آنها اندازه گیری شد، و با تیمار حرارتی به مدت 15 ثانیه با آب دمای 59 درجه سانتی گراد شستشو گردیدند و سپس در دمای 6-5 درجه سانتی گراد بمدت 14 روز و در دمای 20 درجه سانتی گراد بمدت 5 روز انبار شده و سپس خصوصیات کیفی گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که محلول های غذایی با نسبت های مختلف K:Ca تاثیر معنی داری بر عملکرد خربزه گالیا داشت بطوریکه حداکثر عملکرد 65/9 کیلوگرم در بوته در نسبت K:Ca برابر 3 و حداقل 25/6 کیلوگرم در بوته در نسبت K:Ca برابر 4 دیده شد. تاثیر تیمارها بر درصد مواد جامد محلول (TSS) میوه ها معنی دار شد و حداکثر TSS در نسبت K:Ca برابر 4 دیده شد. همچنین تیمارها بر مقدار سفتی میوه تاثیر معنی داری داشت بطوریکه با افزایش نسبت K:Ca سفتی میوه کاهش یافت. غلظت کلسیم در میوه و برگ نیز بطور معنی داری (01/0p≤) تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و با افزایش نسبت K:Ca غلظت کلسیم در میوه و برگها کاهش یافت. بدین ترتیب به نظر می رسد که نسبت 3 پتاسیم به کلسیم باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه گردید بنابراین، تنظیم نسبت K:Ca برابر 3 از لحاظ وزنی در محلول غذایی برای حصول حداکثر عملکرد و کیفیت ضروری بنظر می رسد.

  کلیدواژگان: پتاسیم، خربزه گالیا، عملکرد، کلسیم، کیفیت
 • زهرا خاکشور مقدم، مهرداد لاهوتی، علی گنجعلی صفحه 185
  به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی شوید به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول واکنش جوانه زنی بذرهای شوید به سطوح مختلف تنش خشکی شامل پتانسیل های اسمزی صفر(شاهد)، 5/1-، 2-، 5/2- و 3- بار که با استفاده ازPEG6000 تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که در این آزمایش صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شوید که در سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه و تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری (01/0 p≤) بر خصوصیات جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. صفات مورفولوژیکی مانند سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر خشکی کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه داشت (01/0 p≤). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه و همچنین نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه افزایش یافت. در این آزمایش نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند (05/0p ≤).
  کلیدواژگان: PEG، صفات مورفولوژیکی، پرولین، قندهای محلول
 • سمانه صیفی، سید حسین نعمتی، محمود شور، بهرام عابدی صفحه 194
  به منظور بررسی اثرات تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه دو رقم فلفل شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تراکم بوته در3 سطح (5/2بوته در متر مربع، 3 بوته در متر مربع، 5/3 بوته در متر مربع) و هرس بوته در2 سطح (1- بدون هرس 2- حذف شاخه های فرعی و باقی گذاشتن 3 شاخه اصلی) و رقم شامل ارقام تامسون و ماراتوس در3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر هرس روی میانگین وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. سطوح مختلف تراکم نیز بر وزن میوه اثر معنی داری داشت. با افزایش تراکم وزن میوه در هر بوته در واحد سطح کاهش یافت، بطوریکه تراکم 5/2 بوته در متر مربع بالاترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در این آزمایش، تیمار هرس باعث افزایش وزن میوه و همچنین افزایش طول، قطر، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه گردید و کیفیت میوه را نسبت به تیمار بدون هرس افزایش داد. pH و مواد جامد محلول کلTSS)) تحت تاثیر تیمار هرس و تراکم قرار نگرفت. اثر نوبت برداشت بر روی ویتامین ث، pH و مواد جامد محلول کل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و برداشت سوم (40 روز پس از برداشت اول) بالاترین میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کل را به خود اختصاص داد.
  کلیدواژگان: Capsicum annum، هرس، تراکم، کیفیت میوه، ویتامین ث
 • علی اسکندری، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی، محمد کافی، عباس مجدآبادی صفحه 201
  به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع رژیم آبیاری: تامین100 درصد نیاز آبی سیب زمینی ‍(I1)، تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مرحله آغازش غده (I2) و تامین70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در کل دوره رشد گیاه (I3) و ارقام مورد استفاده شامل آگریا، آلمرا و سینورا بودند. نتایج آزمایش نشان داد از نظر صفات فیزیولوژیکی اندازه گیری شده بیشترین میزان محتوی نسبی آب برگ، مقدار فلئورسانس کلروفیل، شاخص سطح برگ و ارتفاع کانوپی متعلق به رژیم آبیاری تامین 100 درصد نیاز رطوبتی سیب زمینی باشد. هر چند با کاهش حجم آبیاری میزان عدد کلروفیل متر در برخی موارد به دلیل افت شاخص سطح برگ بیشتر بود. همچنین در کلیه رژیم های آبیاری عملکرد کل غده رقم آگریا نسبت به سایر ارقام برتری داشت. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه کارآیی مصرف آب با کاهش30 درصد حجم آبیاری مقدار این صفت در رقم آگریا در رژیم آبیاری تامین70 درصد نیاز آبی سیب زمینی تا قبل از مرحله آغازش غده بیش از سایر ارقام بود. در مجموع به نظر می رسد علی رغم کاهش حجم آبیاری رقم آگریا با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد در مقایسه با سایر ارقام رشد و نمو و در نهایت عملکرد قابل قبول تری داشته است.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، رژیم آبیاری، رقم، کارآیی مصرف آب
 • جواد فتاحی مقدم، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی صفحه 211
  در این مطالعه، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت فیزیکوشیمیایی پوست شش رقم تجاری مرکبات شمال ایران تعیین شد. صفات مورد مطالعه شامل اندازه میوه، ضخامت پوست، درصد تفاله، شاخص های رنگ پوست، فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین کل، کارتنوئید و کلروفیل کل، میزان اسید آسکوربیک، فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق میزان خنثی سازی رادیکال های DPPH● و +●ABTS بود. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین اندازه میوه، ضخامت پوست و درصد تفاله وجود دارد. رقم «تامسون» بزرگترین رقم در بین سایر ارقام بود. همه ارقام حد نصاب کیفیت رنگ پوست را در زمان برداشت (آذر) داشتند. میزان فنل کل در پوست ارقام «سیاورز» (49/0میلی گرم در گرم) و «پیج» (43/0 میلی گرم در گرم) مشاهده شد. رقم «مورو» بیشترین میزان فلاونوئید و آنتوسیانین کل را به ترتیب به مقدار 68/7 میلی گرم در گرم و 29/13 میلی گرم در لیتر داشت. تجمع کاروتنوئید و کلروفیل کل به ترتیب با مقادیر 84/0 و 5/3 میلی گرم در گرم در رقم «تاراکو» نسبت به ارقام دیگر غالب بود. در واقع غلظت کاروتنوئید در دامنه ی 84/0 -12/0 و کلروفیل در دامنه 5/3-87/0 میلی گرم در گرم متغیر بود. مقدار اسید آسکوربیک در دامنه ی 17/18 (سیاورز) تا 56/23 میلی گرم در 100 گرم (تامسون) قرار داشت. نتایج آزمون فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد که پوست رقم «سانگینلو» کمترین مقدار IC50 (2/0 میلی گرم) را داشت. از نظر کارآیی آنتی رادیکالی فقط رقم «سانگینلو» با سایر ارقام تفاوت معنی داری نشان داد. طبق آزمون ABTS حداقل درصد ظرفیت آنتی اکسیدانی 58/68 درصد در پوست نارنگی «پیج» بود. در نهایت اینکه پوست ارقام مرکبات فعالیت آنتی اکسیدانی نسبتا بالایی داشته و می توانند به عنوان منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی مطرح باشند.
  کلیدواژگان: مرکبات، پوست، رنگ، فعالیت آنتی اکسیدانی، کارتنوئید، فلاونوئید، اسید آسکوربیک
 • علی مومن پور، علی عبادی، علی ایمانی صفحه 218
  بادام به عنوان یک محصول خشکباری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در چندین کشور با آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود. این آزمایش به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و تعیین وضعیت همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های خود سازگار و خود ناسازگار حاصل از تلاقی ارقام تونو و شاهرود 12 انجام شد. صفات کمی اندازه گیری شده در این آزمایش (صفات بیان شده در جداول 4 و 6) در قالب طرح کاملا تصادفی با 12تکرار با استفاده از نرم افزار SAS، تجزیه و ژنوتیپ ها از نظر این صفات با استفاده از آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات اندازه گیری شده به جز درصد مغز های دوبل با همدیگر دارای اختلاف معنی داری بودند. ژنوتیپ های شماره 6 و 23 جز ژنوتیپ های خیلی دیر گل و خودسازگار شناخته شدند که دارای میوه با ابعاد متوسط و با کیفیت نسبتا خوب بودند. همچنین ژنوتیپ 15 و 24 به عنوان ژنوتیپ های خود سازگار شناخته شدند که از نظر زمان گلدهی جز دسته ژنوتیپ های دیرگل تا خیلی دیرگل قرار گرفتند و دارای میوه های بزرگ با کیفیت مغز خوب بودند. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که وزن مغز با وزن هسته و وزن میوه دارای پوست سبز در سطح 1 درصد دارای همبستگی معنی دار مثبتی بود. همچنین نسبت وزن مغز به وزن هسته با میزان شکاف در پوست چوبی هسته و میزان نرمی پوست چوبی هسته دارای رابطه مثبت معنی داری بود. طعم مغز نیز با درصد مغزهای سالم، نسبت وزن مغز به چوب، درصد مغز های پوک، شدت رنگ مغز، زبر یا صاف بودن مغز در سطوح 1 و 5 درصد دارای همبستگی بود، به طوری که هر چقدر مغز صاف تر و رنگ آن روشن تر و درصد مغز های پوک کمتر باشد طمع مغز شیرین تر و مطلوب تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بادام، صفات رویشی و زایشی، همبستگی
 • فاطمه صبحی رستمی، احمد گلچین صفحه 234
  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار و 18تیمار در یک مزرعه آزمایشی در شهرستان بهشهر در سال زراعی 1388 به مرحله اجرا گذاشته شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: نیتروژن (N)، منگنز (Mn) و روی (Zn). نیتروژن از منبع کودی اوره در سه سطح (صفر،544 و 1087گرم اوره) و منگنز از منبع کودی سولفات منگنز در سه سطح (صفر،100و200گرم سولفات منگنز) و روی از منبع کودی سولفات روی در دو سطح (صفر و 150گرم سولفات روی) برای هر درخت در نظر گرفته شد. تمامی کودهای سولفات منگنز و سولفات روی همراه با کود اوره در اسفند ماه قبل از بازشدن جوانه های گل به صورت خاکی مصرف گردید. اوره باقیمانده در دو نوبت دیگر در مرحله ریزش گلبرگها و یک ماه بعد از مرحله دوم مصرف شد. صفات مورد اندازه گیری در این تحقیق عبارت بودند از: عملکرد میوه، تعداد میوه، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب میوه. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با مصرف اوره تفاوت معنی داری در عملکرد، تعداد میوه در هر درخت، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب مشاهده شد. ولی با مصرف سولفات منگنز به جز در نسبت وزن گوشت به آب میوه تاثیر معنی داری بر بقیه صفات مشاهده نشد. اثر اصلی سطوح مختلف روی بر عملکرد، تعداد میوه و درصد اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. بیشترین میزان عملکرد میوه به میزان 93/53 کیلوگرم در هر درخت با مصرف 1087گرم اوره برای هر درخت حاصل گردید. با کاربرد 150گرم سولفات روی، حداکثر تعداد میوه به میزان 445 عدد و با مصرف 200گرم سولفات منگنز بیشترین نسبت وزن گوشت به آب میوه به میزان 3/1بدست آمد. با مصرف اوره و سولفات روی وزن تک میوه نسبت به شاهد کاهش یافت ولی بر تعداد میوه در هر درخت افزوده شد. اثر متقابل فاکتور نیتروژن و منگنز و نیتروژن و روی بر تمام صفات به جز میزان اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. حداکثر نسبت وزن گوشت به آب میوه با مصرف توام 200 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی بدست آمد. ولی اثر متقابل منگنز و روی فقط بر نسبت وزن گوشت به آب میوه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بالاترین میزان عملکرد و تعداد میوه به ترتیب به میزان 43/63 کیلوگرم در هر درخت و 500 عدد با مصرف توام 1087 گرم اوره و 100 گرم سولفات منگنز بدست آمد. بهترین تیمار برای بدست آوردن بالاترین عملکرد و تعداد میوه 1087 گرم اوره، 100 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی برای هر درخت بود.
  کلیدواژگان: انار، اوره، سولفات منگنز، سولفات روی، عملکرد، کیفیت میوه
|
 • R. Mansouri Dehshoaibi, Gh. Davarynejad, H. Hokmabadi, A. Tehranifar Page 116

  The present research was done to evaluate proline, proteins and sugars of flower buds of pistachio trees during phonological stages. This study was conducted using a split-plot design with three replications considered time as main factor (5 Stages) and cultivars (Ahmad-aghaee, Ouhadi, Kaleh-ghochi and Akbari) as secondary factor. The experiment was conducted at Ferdowsi University of Mashhad and Institute of Pistachio Research of Iran (PRI). The Studied Variables included proline, soluble sugars and total protein which were assessed during rest (winter), flowering (beginning of spring) and after spring frost. The highest (27.36 mili mol/gram weight of fresh flower bud) and lowest (7.86 mili mol/gram weight of fresh flower bud) rates of proline were found in Ahmad-aghaee after chilling injury and bud swelling, respectively. The highest rate of total protein was shown by Akbari (70.79%) and Ouhadi (71.25%) at flower burst, and the lowest amount was obtained at bud swelling of Ouhadi (25.39%). Results indicated that sugars accumulated during winter and reduced by beginning of spring. Amount of proline increased during flowering and after spring frost. overall proteins were fixed and low after falling leaves (autumn) to bud dormancy (winter), but its amounts increased after bud dormancy till after flowering and spring frost.

 • F. Nematollahi, A. Tehranifar, M. Azizi, Gh. Davarynejad Page 122
  Reduction of post harvest losses in cut flowers and increasing their vase life, with consideration to high expenses of production is very necessary. One of the effective factors is presence of flowers near each other. This study was performed to investigate the interaction of some important cut flowers on their post harvest characteristics in vase solution (in combination or alone) in 2007- 2008 at post harvest physiology lab of horticulture department of Ferdowsi University of Mashhad. In the first experiment the effects of gerbera and tuberose and in the second one the effects of daffodil, carnation and gillyflower on their post-harvest characteristics were investigated. Results of the first experiment showed that the presence of tuberose and gerbera in a vase solution caused significant reduction of gerbera vase life, but the effect of this factor is not significant on other gerbera characteristics. In addition the effect of gerbera on tuberose was caused significant reduction on tuberose fresh weight. Results of the second experiment showed that presence of gillyflowers near daffodils was caused significant reduction of daffodils vase life but the other flowers have not any effect on their vase lives. In the first day, the diameter of carnations flower was also reduced significantly when they were near daffodils in one vase solution. Treatments had not significant effects on fresh weight train. Vase solution turbidity was higher for those vases for two flowers than one flower. But this difference was significant only about the vase solution of daffodil + carnation. The highest solution pH was observed in the solution of daffodil and carnation alone and they had significant difference with the others.
 • M. Heidari, A.M. Dastjerdi, N.A. Moradi Page 130
  The effect of different levels of potassium permangenate (KMnO4) on quality of mango fruits were studied over a period of 21 days. A factorial trial in the form of complete randomized design as three levels of KMnO4 (0, 5 or 10 g. kg-1 fruit) and three time period (7, 14 or 21 days) was used. Means were compared using Duncan’s test (P< 0.05). Compositional parameters (pH, acidity, total soluble solids, density, ascorbic acid and phenolics in pulp and skin) were measured during storage time. Results showed that after application of -the highest level of -KMnO4 (10 g.kg-1 fruit), treated fruits had significantly higher acidity after 7 days. Fruits that treated with 10 g of KMnO4 had significantly higher phenolics in pulp after 7 days, but phenolics deceased significantly over control after 21 days. Phenolic compounds in fruit skin significantly (P
 • M. Khorrami Raad, M. Shoor, Y. Hamidoghli, A. Tehranifar, S.H. Nemati, M. Salehifar Page 137
  This experiment was conducted for optimizing a suitable medium for callus induction, regeneration and rooting of Anthurium. leaf and petiol explants of Antadra and Casino varieties were used for callus production. MS medium was supplied with growth regulators (NAA, BA, Kin and IBA). A complete randomized design with 3 replication was used in this expriment. Result indicates that varieties and growth regulators were significantly affected on callus production. The highest amount of callus was produced in C5 medium (3 mg/lit BA and 0.5 mg/lit NAA) in dark condition. The highest number of shoots were obtained from callus in Re2 medium (Ms BA 1 mg/l and NAA 0.01 mg/l) in light condition. After 8 weeks of inoculation, about 22.83 plantlets per cm-2 of callus were obtained. The best rooting medium (Ro2) was contained 1 mg/l IBA and 0.2 mg/l Kin which produced 11.5 roots per plantlet. Antadra cultivar was better than Casino for callus and shoot production, but casino cultivar showed better rooting than the.
 • A. Shojah, M. Ghasemnezhad, S.N. Mortezavi Page 147
  Antioxidant capacity and quality of fruits usually changed during storage. In the current study, the changes of antioxidant capacity and postharvest quality of two blood (pigmented) orange cultivars (‘Tarocco’ and ‘Morro’) and ‘Thompson navel’ orange, after 60 days storage at 7ºC and 90 RH% was investigated. During fruit storage weight loss, TSS, TA, TSS/TA, vitamin C, total phenol, anthocyanins and also juice antioxidant capacity by DPPH scavenging activity test were determined. Fruit weight loss in blood oranges was more than ‘Thompson navel’ orange and increased gradually during cold storage. Fruit TSS declined in blood orange significantly but was constant in ‘Thompson navel’ orange. In contrast, TA decreased the most in ‘Thompson navel’ orange. Vitamin C slightly increased during storage time but total phenolics increased only in ‘Taracco’. The results showed that antioxidant capacity in oranges fruits decreased with storage time and ‘Morro’ fruits with the anthocyanin synthesis and accumulation during postharvest time had shown the highest antioxidant capacity. Finally, the results showed that quality of oranges decrease during long term storage except to blood orange that increase antocyanin and phenolic contents.
 • K. Rabiei, M. Khodambashi, M. Omidi Page 156
  In order to study the effect of using somaclonal variation on production of resistant lines to water deficit conditions on carrot (Daucus carota L.), an experiment was carried out in department of biotechnology of All Russian Research Institute of Vegetable Crops (RAAS) in 2008-2009. Coated seeds of four carrot cultivars which are cultivated in Iran including, Monarch, Nantes Improved, Tam Tam and Vilmorn were collected and germinated to produce hypocotyl segments. Sterliziation of hypocotyles were carried out using ethanol 70% for 30 seconds and hypochlorite solution 1% for 10 minutes. Explants were placed on medium containing 2,4-D in concentration of 0.2 mg/l for callus production. For cell selection on resitance to drought, Polyethylene glycol (in concentrations of 0, 5, 10, 15, 20, 25 percent) were used. Nitrosoethylurea as a supermutagen was used to increase the rate of somaclonal variation in concentrations of 0, 0.5, 2 and 8 mM. Results showed that callus growth and regeneration ability were considerably decreased as the concentration of selective agents increased. In the level of 20% and 25% of PEG no seedling was regenerated and in concentration of 8 mM of mutagen, almost all of the calli died. Results of peroxidase activity analysis and water retention content showed that the lines regenerated from media supplemented with high concentrations of polyethylene glycol that were expected to be resistant lines, had significantly higher amounts of peroxidase activity and water retention capability than the lines regenerated from lower levels.
 • F. Sheikhmoradi, I. Arji, A. Emaeili, V. Abdosi Page 170
  Water deficit and consecutive droughts have lead to drought stress in most parts of the world recently. We need prepare a good program to use better available water. Different material can be used to increase water use efficiency. Super absorbent is one of the materials used around the world. These materials absorb water in the soil so that reserved water is usable by plant in the time of drought stress and they can reduce stress and lead to prevent yield loss. So that an experiment was conducted to evaluate effects of different super absorbent and irrigation cycles on lawn. A split plot experiment based on randomized block design with three replication was used so that irrigation cycles and super absorbent amounts used as main plots and subplots respectively. 4 irrigation periods (1, 2, 4 and 6 days) and 4 super absorbent amounts (0, 20, 25 and 30 g/m2) were used as experimental treatments. One day irrigation interval and zero super absorbent amounts were used as control. Lawn water requirement calculate by evaporation from a pan class A. Results shown that super absorbent amount had significant effect at 1% and 5% level on shoot height, total chlorophyll and plant density but had significant effect on root fresh and dry weight, shoot fresh and dry weight, root developing. Rigidity, Elasticity and performance quality was higher for 30 g/m2 of super absorbent amount at one and two day's irrigation cycle interval in compare to other treatments. Experiment results showed that lawn performance was higher in 30 g/m2 of super absorbent amount at two days irrigation cycle than the others and had 50% water saving in compare to one day irrigation interval.
 • S. Kokabi, S.J. Tabatabaei Page 178

  Supplement of optimum concentration nutrients such as K and Ca in soil less culture seems to have a remarkable effect on the yield and quality of fruity crops. An experiment was conducted to find out the effect of different K:Ca ratios on the growth, yield and quality in Galia (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) grown in hydroponics. The experiment was arranged in the completely randomized design with three replicates. The seeds of melon were sown in the media containing perlite and vermiculate (3:1 V:V)with different K:Ca ratios (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4). The fruits were harvested in the physiological ripened stage and their quality and quantity attributes were measured. The fresh weight of fruits were determined and brushed in a hot water rinse at 59 oC for 15 s and then they were stored at 5-6 oC for 14 days and an additional 5 days at 20 oC then quality characteristic were measured. The results showed that the yield of melon was significantly affected by various K:Ca ratios, so that the highest and lowest yield was observed in K:Ca ratio 3 and 4, respectively. The firmness was significantly affected by various K:Ca ratios, so that with increasing K:Ca ratios the firmness of fruit was decreased. Calcium concentration in fruits and leaves were significantly reduced with increasing K:Ca ratios. It can be concluded that K:Ca 3 improved the yield and quality of galia, therefore adjustment of K:Ca=3 in the nutrient solution seems to be crucial to obtain the highest yield and quality.

 • Z. Khakshoor Moghadam, M. Lahouti, A. Ganjeali Page 185
  In order to study the effect of different water potential on Anethum graveolens two experiments were conducted for germination and vegetative stages. This study was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. In the first experiment, response of dill seeds germination to levels of drought stress including to drought potentials zero(control), -1.5, -2, -2.5 and -3 bar that were obtained by polyethylene glycol 6000 were investigated. In the second experiment, similar to first, influence of drought stress on dill morphophysiological parameters were investigated. The results showed that effect of drought stress on germination characteristics including to germination percentage, germination rate, radicle and plumule length, radicle and plumule dry weight, plumule to radicle dry weight ratio was significant (p≤ 0.01). Mean camparison of treatments showed that with increasing drought stress, all parameters decreased. Effect of drought stress on amount of proline and soluble carbohydrates in shoot and root was significant (p≤ 0.01). Mean camparison of treatments showed that with increasing stress, amount of proline and soluble carbohydrates in shoot and root, shoot to root proline and soluble carbohydrates ratio increased. Shoot to root proline and soluble carbohydrates ratio were not influenced by drought stress (p≤0.05).
 • S. Seifi, S.H. Nemati, M. Shoor, B. Abedi Page 194
  To study the effect of plant density (2.5, 3, 3.5 plant. m-2) and shoot pruning (no pruning, plant with 3 main stems) on fruit quality characteristics of two sweet pepper cultivars “Tomson” and “Maratos”, a factorial experiment was done in randomized complete block design with 3 replication in greenhouse. The results showed that pruning had significant effect on fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit pericarp thickness and vitamin C. Plant density also had a significant effect on fruit weight. The fruit weight decreased as the plant density increased and was highest in 2.5 plants per m-2 density. In this expriment pruning increased fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit pericarp thickness, and vitamin C and fruit quality was higher in pruning treatment than in no pruning tretment. pH and total soluble solids were not affected by shoot pruning and plant density. Harvest date had a significant effect on vitamin C, total soluble solid, pH. Vitamin C and total soluble solid were the highest in the third harvest.
 • A. Eskandari, H.R. Khazaie, A. Nezami, M. Kafi, A. Majdabadi Page 201
  In order to Study the effects of irrigation regimes on physiological traits, yield and water use efficiency of potato (Solanum tuberosum L.) in Mashhad weather condition, an experiment was conducted in 2009 at research field of the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, using factorial experiment based on randomized complete blocks design with 3 replications. Experimental factors were 3 irrigation regimes including: I1: provided with 100% of water requirement of potato, I2: provided with 70% of water requirement of potato applied before tuber initiation and I3: provided with 70% of water requirement applied at all growth period of potato as first factors and 3 potato cultivars (Agria, Almera and Sinora) as second factors. The results indicated that about physiological traits when provided with 100% water requirement of potato the highest of relative water content, quantum efficiency of photosystem II, leaf area index and canopy height related to this irrigation regime. Even though with reduce in irrigation volume because of decreasing in LAI, the SPAD index in some cases was higher. Also in all irrigation regimes total tuber yield of Agria cultivar was better than to others. Considering to the calculation of water use efficiency with 30% decreasing in irrigation volume before tuber initiation, Agria had the highest WUE in provided with 70% water requirement. Finally, it seems that with decreasing in irrigation volume at Mashhad weather condition, Agria had the best growth and more acceptable yield compared to other genotypes.
 • J. Fattahi, Y. Hamidoghli, R. Fotouhi, M. Ghasemnejad, D. Bakhshi Page 211
  In this study, the physicochemical quality and antioxidant activities of fruits peel from 6 citrus varieties which commonly consumed in the North of Iran were determined. Some parameters were measurement such fruit size, peel thickness, residue percentage, peel color indices, total phenolics, total flavonoid, total anthocyanins, total carotenoids, total chlorophyll, ascorbic acid content and antioxidant capacity by DPPH● assay and ABTS +● scavenging activity. Results showed that there were a positive relationship between fruit size, peel thickness and residue percentage. Thamson variety was largest among all varieties. Generally, all varieties had standard peel color at harvesting time. The total content of phenolic was superior in peel of ‘Siavaraz’ (0.49 mg/ml) and ‘Page’ (0.43 mg/g) varieties. The peel of ‘Moro’ with 7.68 mg/g and 13.29 mg/l had highest total flavonoid and anthocyanin respectively. The highest of total carotenoid and chlorophyll accumulation with 0.84 and 3.5 mg/ml were observed in ‘Tarocco’. Perfectly, peel carotenoid concentration ranged from 0.12 to 0.84 and also from 0.87 to 3.5 mg/g to total chlorophyll. The quantity of ascorbic acid content ranged from 18.17 (Siavaraz) to 23.56 mg/100g FW (Thamson). Also, results showed ‘Sanguinello’ peel had the lowest IC50 values (0.2 mg) of DPPH radical scavenging activities. Base of AE results, significant differences only observed between ‘Sanguinello’ and other varieties. According to the ABTS assay, the antioxidant activity was at least 68.58% in ‘page’ variety. Finally, this peel of citrus varieties possessed relatively high antioxidant activity and might be rich sources of natural antioxidants.
 • A. Momenpour, A. Ebadi, A. Imani Page 218
  Almond is an important nut tree which is cultivated in many Mediterranean countries. This study was carried out to study some vegetative and reproductive traits as well as qualitative and quantitative characteristics and their correlation in some self-compatible and self-incompatible genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female parent). Quantitative traits were analyzed in Completely Randomized Design (CRD), with 12 replication using SAS program. The mean was separated by Duncan Multiple Range test. The results showed that genotypes together were significant difference in all traits measured except Double kernels percentage. The results showed that genotypes No. 6 and 23 are very late blooming and self-compatible with had medium size and moderate quality fruits. However, genotypes No. 15 and 24 were classified as late to very late blooming and self-compatible. They produced large size and good quality fruit. The results correlation between traits showed that kernel weight had significant positive correlation with nut weight and fruit weight. In-shell/kernel ratio had also significant positive correlation with shell softness and suture opening of the shell. Kernel taste had significant correlation with kernel to shell ratio, percentage of empty seeds, color intensity of kernel and smoothness of kernel. Therefore, the smoother, clearer and low percentage of empty seeds resulted in sweet and good quality kernel.
 • F. Sobhi Rostami, A. Gholchin Page 234
  To study the effects of different levels of N, Mn and Zn on yield and quality of pomegranate fruit a factorial experiment based on complete randomized block design with 18 treatments and three replications was conducted in Behshahr city, Mazandaran province, in 2009.Investigated treatments were include: Nitrogen, Manganese, Zinc. Fertilizer source for nitrogen was urea and three rates (0, 544 and 1088 g/tree) of this fertilizer were used in this experiment. Mn and Zn microelements used as MnSO4 and ZnSO4 and the levels of these fertilizers were 0, 100 and 200 g/tree and 0 and 150 g/tree respectively. Fertilizers containing Mn and Zn micronutrients were applied to soil before bud break in winter but urea used in three split applications. The parameters measured in this experiment were fruit yield, acidity of fruit juice and ratio of flesh to fruit juice.The results of analysis of variance (ANOVA) of data showed that the effects of nitrogen were significant on fruit yield, acidity of fruit juice and ratio of flesh to fruit juice. But the measured traits (except the ratio of flesh to fruit juice) were not affected by the soil application of MnSO4. The effects of Zn were also significant on fruit yield, and acidity of fruit juice. The highest fruit yield (53.93 kg/tree) was obtained from the application of 1088g urea/tree. The highest ratio of flesh to fruit juice (1.3) was measured when 200g MnSO4 was used for each tree.