فهرست مطالب

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - پیاپی 3 (بهار 1390)
 • پیاپی 3 (بهار 1390)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری / نمونه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی
  محمدرضا پورمحمدی، کریم حسین زاده دلیر، عیسی پیری صفحات 1-19
  در این مقاله سعی بر آن است تا کیفیت سرمایه ی اجتماعی به عنوان متغیری وابسته در ارتباط با اندازه و مقیاس شهری، به عنوان متغیری مستقل، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به همین منظور با روش استدلال قیاسی و از رهگذر تئوری های مطلوب تحقیق و چارچوب روش شناختی مناسب، عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده ی ابعاد و انواع سرمایه اجتماعی را، با اندازه های متفاوت شهری در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ در نظام شهری استان آذربایجان شرقی سنجیده ایم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نوع سرمایه ی اجتماعی با نوع اندازه ی شهر رابطه وجود دارد. بدین ترتیب که با افزایش اندازه شهر گسترش معکوسی در سرمایه اجتماعی اتصالی اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی اتصالی، سرمایه ی اجتماعی پیوندی، سرمایه ی اجتماعی مربوطکننده، اندازه ی شهر، اعتماد
 • منیژه قهرودی تالی، حسن لشگری، زهرا سادات حسینی صفحات 21-36
  ایران کشوری است که در بخش های داخلی آن، شواهد ژئومورفولوژیکی متعددی را، از تغییرات اقلیمی به صورت تناوب اقلیم خشک و بارانی دارا است. دریاچه مهارلو، یکی از بسترهایی است که این شواهد را به صورت سطوحی از رسوبات آواری و تبخیری حفظ کرده است. این دریاچه، حوضه ی آبریز خود به مساحت حدود 4266 کیلومترمربع را زهکشی می کند و در حال حاضر دارای اقلیمی خشک، با تبخیر بیش از بارش است. شرایط اقلیمی و هم چنین شرایط زمین شناسی آن، سبب شده است که این دریاچه به شکل پلایا تحول یابد. در حالی که بسترهای سیلابی و تراس های کم ارتفاع اطراف دریاچه، حکایت از اقلیم با بارش بیش تر را در این حوضه دارد. این پژوهش با هدف شناسایی تغییرات دریاچه مهارلو انجام شده است. از نقشه های توپوگرافی 1:25000، داده های ارتفاعی Aster، تصاویر ماهواره ای ETM+ و IRSP6، نقشه زمین شناسی 1:100000 و مشاهدات میدانی استفاده شده است. تکنیک های تحلیل مؤلفه های اصلی و شاخص OIF برای شناسایی سطوح اطراف دریاچه انجام شده است و نتایج آنالیز به کمک مشاهدات میدانی و نمونه گیری، ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دریاچه ی مهارلو در آخرین دوره ی سرد، باران بیش تری دریافت نموده است و مساحتی معادل 517.6 کیلومترمربع را داشته است. به دلیل وجود کانی های تبخیری از جمله کلسیت، ژیپس و هالیت در بستر زمین شناسی حوضه و با تغییر اقلیم، کاهش بارش و افزایش تبخیر، دریاچه کوچک تر شده و کانی های تبخیری براساس میزان حلالیت خود رسوب نموده اند و سطوح آهکی، گچی و نمکی را در اطراف دریاچه تشکیل داده اند و دریاچه ی مهارلو به صورت پلایا تحول یافته است. وجود کانی هالیت در سایر سطوح بیانگر این است که که تغییرات اقلیمی بعد از اولین دوره خشکی، تنها سبب تغییر سطوح نمکی شده است و تحول ژئومرفولوژیکی پلایای مهارلو را مختل ننموده است.
  کلیدواژگان: تحولات اقلیمی، پلایا، دریاچه مهارلو، PCA، شاخص OIF
 • حمید نظری پور، محمود خسروی*، سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 37-58

  ایران در کمربند خشک عرض میانه قرار گرفته که متوسط بارش آن 250 میلی متر بوده و از تغییرات زمانی و مکانی شدید برخوردار است. رویدادهای بارشی با تدوام کوتاه، یکی از مشخصه های مناطق خشک بوده که در ایران نیز ملموس است. هرچند بارش ایران تدوامی بین 1 تا 45 روز داشته و از تغییرات زمانی مکانی شدید نیز برخوردار است اما بیشینه بارش و روزهای بارشی ایران توسط بارش های تدوام کوتاه تامین می گردد؛ بنابراین رخداد بارش های تدوام طولانی، یک رویداد فرین تلقی می گردند که از تغییرپذیری شدیدی نیز برخوردارند. با توجه به اهمیت بارش به ویژه در تامین منابع آب ایران، بررسی نقش تداوم های متفاوت بارش در تامین آن ضروری می باشد؛ بنابراین فهم این که هر تداوم بارش، چه سهمی از روزهای بارشی و مقدار بارش گستره ایران را تولید می نماید، ضروری است. برای بررسی الگوهای فضایی اهمیت تداوم بارش در پهنه ایران از پایگاه داده بارش ایران با آرایش زمان مکان استفاده گردیده است. در این پایگاه داده مشاهدات روزانه بارش از 01/01/1340 تا 10/10/1383 با فواصل 15 کیلومتر بر روی 7187 یاخته موجود است. ابتدا، تدوام های مختلف بارش، متوسط مقدار بارش و روزهای بارشی در سری زمانی هر یاخته برآورد و سپس سهم تداوم های مختلف بارش در تامین روزهای بارشی و مقدار بارش هر یاخته نیز محاسبه گردیده است. حاصل نسبت سهم هر تداوم در تامین مقدار بارش هر یاخته به سهم همان تداوم در تامین روزهای بارشی همان یاخته، میزان اهمیت آن تداوم را مشخص می نماید. نتایج این بررسی نشان داد که اهمیت تداوم های بارش در گستره ی ایران دارای الگوهای فضایی متفاوت می باشند. بارش های با تدوام یک تا هفت روز، تقریبا در تمام گستره ی ایران و بارش های با تدوام بزرگ تر تنها در برخی از قسمت های ایران رخ داده اند. با افزایش تدوام بارش ها، سهم آن ها در تشکیل روزهای بارشی ایران به شدت کاهش می یابد. بر خلاف آن، افزایش تداوم بارش ها، سبب کاهش تامین بارش تمام گستره ایران نمی گردد. با افزایش تداوم بارش، سهم آن ها در تامین روزهای بارشی ایران به شدت کاهش می یابد؛ به گونه ای که بیشینه روزهای بارشی کل ایران و بیشینه بارش بخش بزرگی از ایران توسط بارش های با تداوم یک روزه، تامین می گردد. با این وجود، سهم بارش های با تداوم یک روزه در تامین روزهای بارشی و بارش نیمه ی شرقی ایران پررنگ تر است. در مقابل، با افزایش تداوم بارش ها، روزهای بارشی و بارش ایران با الگوهای فضایی متفاوت کاهش می یابند. سهم تامین بارش در مرکز و جنوب شرق ایران با افزایش تداوم بارش به شدت کاهش می یابد، اما در غرب و شمال غرب ایران این شرایط برعکس می باشد. در برخی مناطق پربارش نیمه غربی و شمالی ایران، افزایش تداوم بارش با افزایش سهم آن ها در تامین بارش همسو بوده و در سایر مناطق پربارش کاهش سهم تامین بارش توسط تداوم های مختلف بارش تدریجی است. بنابراین الگوهای فضایی متفاوتی از سهم تامین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران توسط تداوم های مختلف بارش پدید می آید که نشانگر الگوهای فضایی اهمیت آن ها در گستره ایران است. اهمیت بارش های با تداوم یک روزه، الگوی فضایی خاصی را نشان نمی دهد و مهم ترین تداوم بارش ایران، کم اهمیت ترین تداوم بارش نیز محسوب می گردد. افزایش تداوم بارش ها با افزایش میزان اهمیت آن ها در ایران همسو بوده و الگوهای فضایی متفاوتی را ایجاد می نمایند. میزان اهمیت بارش های با تداوم کوتاه (1 تا3 روز) در نیمه شرقی و میزان اهمیت بارش های با تداوم طولانی (بیش تر از سه روز) در نیمه ی غربی ایران بیشینه می باشد.

  کلیدواژگان: بارش، تداوم بارش، شاخص اهمیت، میانیابی، ایران
 • علیرضا انتظاری، جواد حدادنیا، مرتضی جعفرزاده، ابراهیم کوروندی صفحات 59-71
  در این مطالعه با استفاده از داده های دمای حداقل روزانه، در دوره ی آماری 21 ساله ی به پیش بینی یخبندان های استان کرمانشاه با استفاده از شبکه های عصبی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده از طریق تابعی یک به یک و پوشا به منظور تعیین معیاری جهت پیش بینی یخبندان به مقادیر بین صفر و یک تبدیل شده و از شبکه پیش رو با یک لایه میانی مخفی با تعداد نورون های متغیر برای هر یک از ایستگاه ها به پیش بینی و بالاخره تعیین بازه های یخبندان پرداخته شد. الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش، پس انتشار با روش آموزش دسته ای و توابع انتقال Satlins، Logsig و Satlin بوده است. تعیین بازه های یخبندان و بدون یخبندان در هر یک از ایستگاه های سینوپتیک و پیش بینی یخبندان های زودرس و دیررس از نتایج این مطالعه بوده و شبکه طراحی شده بین 72.22 تا 80.55 درصد برای هر ایستگاه همگرایی داشته است. نتایج نشان می دهد با توجه به محدودیت داده ها، شبکه های عصبی MLP توانایی مطلوبی در پیش بینی و تخمین یخبندان ها دارد.
  کلیدواژگان: یخبندان، شبکه های عصبی مصنوعی، آموزش دسته ای
 • شهرام بهرامی، محمد علی زنگنه اسدی، کاظم بهرامی صفحات 73-83
  اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی از مهم ترین عوامل موثر در تشکیل و کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه سنگدانه ها هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش اشکال و فرایند های ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه سنگدانه ها در حوضه ی قلعه شاهین می باشد. حوضه ی قلعه شاهین با مساحت 8/169کیلومترمربع، بخش بالادست حوضه الوند در استان کرمانشاه و بخشی از زون ساختمانی زاگرس چین خورده محسوب می شود. جهت دست یابی به هدف این تحقیق، ابتدا لندفرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژی منطقه براساس تصاویر ماهواره ای کویک برد و مطالعات میدانی شناسایی گردید. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که لندفرم هایی مانند واریزه ها و مخروط افکنه های جدید و قدیم دارای مقادیر زیادی رسوب و سنگ هوازده و خرد شده هستند که می توانند به عنوان مصالح ساختمانی استفاده شوند. جهت بررسی کیفیت سنگدانه ها، تعداد 14 نمونه از سنگدانه ها واقع در مخروط افکنه ها و واریزه ها برداشت شد و آزمایش ارزش ضربه ای آنها براساس الک شماره 8 انجام گردید. نتایج آزمایش ارزش ضربه ای نشان می دهد که میانگین مقاومت به ضربه در واریزه ها، مخروط افکنه های جدید و مخروط افکنه های قدیمی به ترتیب 835/9، 8 و 47/9 درصد می باشد که نشان دهنده کیفیت خوب تمامی نمونه ها در لندفرم های مورد مطالعه است. بررسی این تحقیق نشان می دهد که با وجود کیفیت مناسب سنگدانه های واقع در واریزه ها و مخروط افکنه ها، مخروط افکنه های قدیمی به علت قرار گرفتن در معرض هوازدگی طولانی مدت، دارای سنگدانه های با کیفیت نسبتا کمتری هستند در حالی که در مخروط افکنه های جدید با هوازدگی کمتر و رسوبات تازه تر، کیفیت سنگدانه ها نسبتا بهتر است. به طور کلی نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که بررسی اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی نقش مهمی در شناسایی و تعیین کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه سنگدانه ها ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: قلعه شاهین، سنگدانه، ژئومورفولوژی، فرایند، واریزه، مخروط افکنه
 • یوسف قویدل رحیمی صفحات 85-100
  در این پژوهش با استفاده از داده های مختلف ایستگاهی و داده های جو بالا، ابتدا ویژگی های آماری موج گرمایی به وقوع پیوسته از روز 6 تیر تا 5 مرداد 1389 مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ایوارد، موج گرمایی مذکور از نظر شدت به 3 دوره گرم با 17 عضو و میانگین دمای بیشینه برابر با 17/37 درجه سانتی گراد، گرم شدید با 5 عضو و متوسط دمای بیشینه برابر با 2/38 درجه سانتی گراد و ابر گرم با 10 عضو و متوسط دمای بیشینه برابر با 28/39 درجه سانتی گراد طبقه بندی گردید. توزیع فضایی دمای بیشینه 2 متری بالای زمین نشان داد که منطقه ی بیشینه دمای ایران در بازه ی زمانی 13 تا 22 تیر ماه 1382، مناطق جنوب غرب و غرب ایران به ویژه ایستگاه های ماهشهر، دزفول، دهلران و قصر شیرین هستند. موج ابر گرم برای تحلیل سینوپتیک انتخاب گردید. نتایج حاصل از تهیه و تفسیر نقشه های سینوپتیک نشان داد که وجود یک کم فشار حرارتی بر روی شبه جزیره عربستان و اثرات ناشی از تسری و فعالیت و مهاجرت کم فشار مذکور به سمت ایران عامل اصلی گرمایش و گسیل موج ابر گرم در دوره زمانی 13 تا 22 تیرماه 1389 بوده است. هم چنین بررسی نقشه های سطوح میانی نشان از افزایش ضخامت جو در بازه زمانی بروز موج ابر گرم داشته و نشان می دهد که کل منطقه خاورمیانه و ایران تحت استیلای کامل پرفشار جنب حاره ای قرار گرفته است. نقشه های مربوط به الگوی متوسط نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل در زمان وقوع موج ابر گرم حاکی از استقرار یک پر ارتفاع بسته، بر روی ایران دارد که در تراز 500 هکتوپاسکال ارتفاع آن به 5940 ژئوپتانسیل متر می رسد. پر ارتفاع مذکور در واقع پیچانه ای است که در مسیر راهش از شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان، درونش گرمای بیشتری انباشته شده و شرایط بسیار داغ و سوزانی را حاکم می سازد. مسیر فرارفت گرما و منبع تامین گرمای موج ابر گرم و میزان فرارفت دمای روزهای مختلف نشان دهنده فرارفتی بودن موج ابر گرمایی به وقوع پیوسته در تابستان 1389 است. بروز موج گرمایی مذکور در ایران با اثرات نامطلوب بسیار شدید محیطی، اقتصادی- اجتماعی و بهداشتی همراه بوده است.
  کلیدواژگان: موج آبر گرم، تحلیل سینوپتیک، موج گرما، مخاطره جوی، ایران
 • محمود فال سلیمان، بهاره چکشی صفحات 101-118
  پروژه ی مشارکتی بین المللی «ترسیب کربن»، کار مشترک دولت ایران، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و تسهیلات زیست محیطی جهانی (GEF) است. محل اجرای این پروژه، بخشی از اراضی شرق استان خراسان جنوبی است که به علت همجواری با مرز افغانستان، و حضور پناهندگان افغانی به شدت تخریب شده است. هدف این پروژه در سه سطح جهانی، ملی و محلی تعریف گردیده است که رابطه پیوسته و سیستماتیکی بین کاهش گرمایش جهانی با احیای اراضی در مناطق خشک و نحوه ی مدیریت منابع محیطی را با مشارکت مردم محلی بیان می کند. در سطح محلی این پروژه به منظور بسط و توسعه ی دیدگاه های مشارکتی در احیای مراتع و افزایش توان و ظرفیت «ترسیب کربن» و نیز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی اجرا گردیده است؛ از این رو بر بسیج و توانمند سازی جامعه محلی به عنوان ابزار اساسی برای مدیریت مراتع و فعالیت های اقتصادی تکیه داشته و در این راستا به آموزش های متنوع جهت رشد سرمایه انسانی، تشکیل گروه های توسعه روستایی به عنوان سرمایه اجتماعی، صندوق های خرد اعتباری به عنوان سرمایه ی مالی و توسعه روستاها برای مردم وبا کمک مردم به عنوان سرمایه ی فیزیکی و احیای مراتع در قالب واحد های مدیریت منابع طبیعی، تحت عنوان سرمایه ی زیست محیطی عمل نموده است. این مقاله با پایش و مانیتورینگ تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این پروژه در سه سال متوالی، به ارزیابی دستاوردهای آن بر پایه ی اهداف مطمح نظر پرداخته است. نتایج نشان می دهد میزان اهداف مطلوب و رضایت بخش بوده و موجب تحولات در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه اجرای طرح گردیده است.
  کلیدواژگان: پایش و مانیتورینگ، ترسیب کربن، مشارکت، گروه توسعه روستایی، صندوق خرد اعتباری
|
 • Mohammad Reza Pourmohammadi, Karim Hosseinzadeh Dalir, Issa Piri Pages 1-19
  This article tries to evaluate and analyze the quality of social capital as dependent variable in relation to city size as independent variable. For this purpose، using deductive method of reasoning and by appropriate theories of research and methodological framework، we have evaluated the components making dimensions and types of social capital regarding different city sizes at small، medium and great scales in city system of east Azerbaijan. The results of this research reveal that there is a relationship between type of social capital and type of city size. Inverse expansion has occurred in bridging social capital، with increase in city size.
 • Manijeh Ghahroudi Tali, Hassan Lashkari, Zahra Sadat Hosseini Pages 21-36
  There are some Geomorphologic evidences of climate changes as alternate dry and wet climate in central parts of Iran. Maharloo Lake is a location that has protected the mentioned evidences as surfaces of detrital and evaporating sediments. The Lake drains an area of 4266 km2 and its present- day climate is dry so that evaporation is more than precipitation. Its climatic and lithological conditions have resulted in the evolution of lake as a playa. In other words، flood plains and low traces around the lake indicate the wet climate. The purpose of this research is to detect the changes of the lake area. Topographic map at a scale of 1:25000، Aster Digital Elevation Model، ETM+ and IRSP6 satellite images، Geological map at a scale of 1:100000 and field research were used in this study. Principal Component Analysis and Optimum Index Factor (OIF) techniques were done to detect the area around the lake، and the results were assessed with field works and sampling. The Results of this study showed that the lake has been received more rainfall during the cold last glacial period and that its area was about 517. 6 km2. Due to the presence of evaporation mineral such as Calcite، gypsum and Halite in the rocks of the basin، and due to the decrease of rainfall and increase of evaporation because of climate change، the lake became smaller and evaporating minerals were deposited based on their own solubility، and then calcite، gypsum and salt zones were formed around the lake and consequently Maharloo lake was evolved as a Playa. The presence of Halite in others zones represents that climate change after the first dry period has resulted in the change only in salt zone، but not in the stopping of playa development.
 • Hamid Nazaripour, Mahmood Khosravi, Seyed Abolfazl Masoodian Pages 37-58

  Iran is located in dry zone of mid-latitude in which the mean rainfall is 250 mm and it has dramatic tempo-spatial changes. Rainfalls with short persistency are of characteristics of dry regions and it is also tangible in Iran. However، Iran’s rainfalls persistency ranges from 1 to 45 days and have dramatic tempo-spatial changes، but the maximum amount and days of rainfalls are supplied by rainfalls with short persistency. So، the phenomenon of rainfalls with long persistency is considered as an extreme event which has extreme variability. With regard to the importance of rainfall، especially in supplying Iran’s water resources، the investigation of the role of different rainfall persistence''s in supplying such resources is necessary. Therefore، understanding the fact that each case of persistency of rainfall produces which share of Iran’s rain days and rainfalls as a whole is necessary. To investigate the spatial patterns of Importance of Iranian Rainfall Persistency، a rainfall database with time-place order has been used. In this database، daily rainfall observations exist from 1961/3/20 till 2004/12/30 with 15-kilometer distances on the 7187 cells. First، different persistence''s، rainfall amounts and raining days in the time series of every cell were evaluated and in addition to that، different persistence''s share in the supply of rainfall days and rainfall amount of each cell were also calculated. The proportion of these two estimates gives the importance of rainfall persistency in various regions of Iran. Results showed that Importance of Iranian Rainfall Persistence''s have various spatial patterns. The cases of rainfall persistence from 1 day till 7 days exist approximately in all parts of Iran and larger cases of rainfall persistence are only present in some parts of Iran. The share of rainfall persistency sharply reduced with the increase of raining length. In contrast، Increasing length of persistency does not reduce raining in all parts of Iran. One-day cases of rainfall persistency have the greatest role in the formation of raining days and the production of Iran’s rainfalls whose role is tangible in Central، Western and Southwestern parts (mid-east). In contrast، increasing length of persistency of the rains، rain days and rainfall reduced with different spatial patterns. As the persistency of precipitations increases، the share of precipitation in the Central and Southwestern Iran decrease severely، but in Western and Northern Iran، vice versa is the case. In some of high precipitation regions of Iran’s Western and Northern half، the decrease of rainfall persistency is together with the decrease of the share of precipitation supply and in other regions (high precipitation regions)، and the decrease of the share of precipitation supply is gradual. Therefore، it is a various spatial patterns of share of the supply of rainfall and rainy days by means of different rainfall persistence''s that implies the various spatial patterns of Importance of Iranian Rainfall Persistency. The importance of one-day rainfalls did not show any specific spatial pattern. Therefore، most of the precipitation of persistency is considered the least important of them. The greater the length of persistency rainfall، most of them is important and creates different spatial patterns. The importance of short persistence''s (1 to 3 days) in the eastern half and long persistence''s (more than six days) in the western half of Iran is maximum.

 • Ali Reza Entezari, Javad Haddadnia, Morteza Jafarzadeh, Ebrahim Kurvandi Pages 59-71
  This study، with the help of minimum temperature data، has addressed the prediction of frost during 21 years period by means of neural network in Kermanshah province. In order to forecast frost، data were converted to the values between 0 and 1 by means of a subjective and one to one (injective) function. We have used feed-forward neural network by one hidden interior layer with number of changeable neurons for each station to forecast and ultimately to determine frost spans. The algorithm in this investigation has used back propagation with batch training method and training functions such as Satlins، logsig and Satlin. Determination of frost and non- frost spans in each synoptic station and forecasting Precocious and serotinous frost are results of this study، and the designed network has had a convergence between 72. 22 to 80. 55 percent for each station. Results of this study reveal that، in spite of data limitations، MLP neural network has adequate ability in forecasting and estimating frost.
 • Shahram Bahrami, Mohammad Ali Zangeneh Asadi, Kazem Bahrami Pages 73-83
  Geomorphological Landforms and processes are of the most significant parameters that affect the distribution and quality of construction materials especially aggregates. The purpose of this research is to evaluate the effect of geomorphological landforms and processes in the formation and quality of construction materials with emphasis on aggregates in Qalehshahin catchment. Qalehshahin catchment with a drainage area of 169. 8 km² is an upstream subcatchment of Alvand basin in Kermanshah province، and is part of Folded Zagros structural zone. To achieve the purpose of this study، Geomorphological landforms and processes were recognized by Quickbird satellite images as well as field works. Result of this study represents that alluvial fans and taluses have large amounts of weathered and crushed rocks and sediments that can be used as construction materials. To determine the quality of aggregates، 14 samples of aggregates in alluvial fans and taluses were obtained and Impact Value test of aggregates has been done based on sieve No. 8. Results of aggregate Impact Value tests show that means of mentioned test in taluses، new alluvial fans and old alluvial fans are 9. 835، 8 and 9. 47 percent respectively that show appropriate quality of all samples of aggregates. This study represents that، in spite of appropriate quality of aggregates of both taluses and alluvial fans، old alluvial fans have aggregates with lower quality because of long term weathering، whereas the quality of aggregates in new alluvial fans، with fresh and less weathered sediments، is rather better. Overall، result of this study reveals that the evaluation of geomorphological forms and processes has an important role in recognizing and determination of quality of construction materials especially aggregates.
 • Yousef Ghavidel Rahimi Pages 85-100
  In this study، using different station and up level atmospheric data، at first، statistical properties of the heat wave، occurred from 27 June to 27 July 2010، have been studied and then، using Ward cluster analysis، mentioned heat wave were classified to third period from severity point of view. Three classes of Iran heat waves are; intermediate heat wave with 17 members and average maximum temperature equal to 37. 17 ° C، severe heat wave with 5 members and maximum temperature equal to 38. 2° C and Super heat wave with 10 members and average maximum temperature equal to 39. 28 ° C. Spatial distribution of maximum temperature of 2 m above the ground surface showed that the concentration regions of maximum temperature of Iran، from 4 to 13 July 2010، were located in South West and West regions، particularly in Mahshahr، Dezful، Dehloran and Ghasre shirin stations. Super heat wave was selected for synoptic analysis. Preparation and interpretation of synoptic maps demonstrated that the existence of a thermal low pressure system on the Arabian Peninsula and effects of spreading، activity and migration of low pressure system toward Iran have been the main causes of warming and super heat wave transmission in period of 4 to 13 July 2010. Also، evaluation of the intermediate level maps shows the increase in the thickness of the atmosphere in the period of super heat wave occurrence، and shows that the total Middle East region and Iran are under the domination of the sub tropical high pressure. Pattern of Geo-potential height mean composite maps at the time of occurrence of super-hot waves indicates that a high-altitude deployment ridge is on Iran. The height of this ridge at 500 Hp level reaches to 5940 Geo-potential meters. In fact، the mentioned ridge is eddy that، in the way of the North Africa and Arabian Peninsula، the heat has been accumulated in it، and very hot and burning conditions have prevailed. Direction of heat advection and sources of super heat wave as well as temperature advection rates of different days show the advectional types of super heat wave occurred in the summer of 2010. This super heat wave has left severe environmental، Socio-economic and health Effects in Iran.
 • Mahmood Falsolayman, Bahareh Chakoshy Pages 101-118
  Carbon sequestration project is a joint initiative of the government of Iran، UNDP and GEF. The site of the project is a part of rangelands in east of southern khorasan that، due to the proximity to Afghanistan border، has been degraded intensively by afghan immigrants. The project purposes have been identified in global، national and local levels that indicate continuous and systematic relations between global warming decreases and rehabilitate rangelands in arid regions، and relation between the method of environmental resources management and participation of local people. In local level، this project has been performed in order to develop participatory viewpoints in rangeland reclamation، in enhancing the power and capacity of Carbon sequestration and in improving the Socio- economic situations of local people. Hence، project is based on mobilization and strengthening of local people as a fundamental tool for the management of rangeland and economic activities. Accordingly، various training for human capital growth، formation of village development groups as social capital، micro credit as financial capital، rural development for local community and assist people as physical capital، and rangeland rehabilitation in the from of natural resources management as environmental capital have performed in this study. This paper، with monitoring and evaluating the socio –economical effects of mentioned project during 3 years from 1385 to 1387، has evaluated the project results in comparison with project objectives. The results represents that the primary objectives of project have been satisfactorily achieved، and project has resulted in the improvements in socio – economical and environmental indexes in site of project performance.