فهرست مطالب

پژوهشهای محیط زیست - سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1390)

مجله پژوهشهای محیط زیست
سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1390)

 • 118 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/08/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید محمدرضا خلیل نژاد*، بهناز امین زاده صفحه 1
  منظر به عنوان یکی از منابع مهم ملی، میراث فرهنگی و طبیعی که زیبایی اش تحسین می شود و خصوصیات بصری آن سهم مهمی در هویت ناحیه و حس مکان دارد، می تواند به لذت بردن مردم از محیط طبیعی و مصنوع اطرافش کمک کرده، سبب جذب سرمایه گذاری شده، به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کرده و تنوع زیستی را افزایش دهد. مقاله حاضر به ارزیابی منظر محدوده طراحی پارک میان راهی خور و اطراف آن می پردازد. منطقه خور در فاصله 70 کیلومتری بیرجند (مرکز استان خراسان جنوبی) قرار گرفته و عرصه طرح به فاصله 5/139 متری از راه آسفالته بیرجند – طبس است. ارزیابی منظر محدوده طراحی پارک میان راهی خور و اطراف آن در دو مرحله انجام پذیرفته است. مرحله اول شامل شناخت ویژگی های بصری منظر، مرحله دوم، تحلیل منظر و نتیجه گیری است. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک چک لیست و توصیف و تحلیل بصری به این مهم پرداخته شده است. با توجه به شناخت و تحلیل های انجام شده و معیارهای ارایه شده، ویژگی های هر یک از تیپ های منظر موجود در محدوده طراحی پارک کویری در دشت خور ارزیابی شد. این مقاله با شناخت کیفیات زیبایی منظر منطقه، نیاز به مدیریت بصری منظر منطقه طرح را لازم دانسته، و با ارایه دلایلی برای مداخله در وضعیت موجود، راهبردهای مدیریت بصری منظر را در تیپ های مختلف منظر منطقه طرح مشخص می کند.
  کلیدواژگان: ارزیابی منظر، مدیریت بصری منظر، پارک های میان راهی، پارک میان راهی خور
 • علی جهانی*، مجید مخدوم، جهانگیر فقهی، وحید اعتماد صفحه 13
  یکی از انواع جهانگردی که بیشترین همخوانی و هماهنگی را با توسعه پایدار می تواند داشته باشد، اکوتوریسم یا طبیعت گردی است. گرایش اصلی اکوتوریسم، طبیعت و جذابیت های آن است. بنابراین در طراحی برای برنامه ریزی توسعه، سیماسازی یا ساماندهی منظر برای حفظ منظرهای موجود و یافتن منظره های زیبا و سپس جا نمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش منظره، ضروری است. منطقه مورد مطالعه بخش پاتم جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است که به جنگل خیرود موسوم است. در این تحقیق پس از تهیه جداول یگان های محیط زیستی بخش پاتم، یگان ها از بیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع به ترتیب به عنوان مناطق ممتاز، معمولی و ضعیف انتخاب شدند. سپس با مطالعات میدانی در میان طبقه اول یا منظر ممتاز، نقاط خوش منظره و آزیموت هر کدام از این مناطق تهیه شد. در این پژوهش به طورکلی 18 نقطه چشم انداز، منظر و منظره های آن در بخش پاتم نهایی شد. این نقاط خوش منظره خود گزینه های دیگری را نیز برای مسیرهای جاده سازی، طراحی- مهندسی تفرجگاه های جنگلی، مسیرهای پیاده روی و سایر امکانات و تسهیلات اکوتوریستی با توجه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازه تفرج گر، تاسیسات و تسهیلات فراهم می آورند.
  کلیدواژگان: چشم انداز، بخش پاتم، یگان های محیط زیستی، منظر، منظره
 • حسین وارسته مرادی* صفحه 21
  تاثیر شبکه های جاده ای در فواصل متفاوتی بر روی زیستگاه های مجاور امتداد داشته و زندگی پرندگان را در محیط های طبیعی متاثر می سازد. این مطالعه فواصل آستانه ای را که جاده ضمن عبور از میان پارک ملی گلستان می تواند الگوهای فراوانی پرندگان بومی را تغییر دهد، مشخص نمود. شاخص های تنوع گونه ای، تراکم و همباشی پرندگان با متغیرهای محیط زیستی، که به طور بالقوه در مقابل تخریب بشری حساس است، با استفاده از روش نمونه برداری مسافتی و روش رج بندی مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغیرهای محیط زیستی به فاصله شعاعی 25 متری از هر یک از 180 نقطه نمونه برداری بررسی شد. برای تعیین تراکم پرندگان و همباشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیط زیستی در فواصل مختلف از جاده، به ترتیب از نمونه برداری فاصله ای و تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف استفاده شد. نزدیکی به جاده، تنوع گونه ای و توزیع پرندگان را در منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر قرار داد. بر روی هم، تاثیر جاده منفی بود هرچند فواصل آستانه ای تا جاده در میان گروه های مختلف پرندگان متفاوت بود. جامعه پرندگان متشکل از برخی گونه ها نظیر دارکوب ها، کمرکولی ها، توکاها، کبوتر جنگلی، الیکایی و دارخزک (گروه اول) حساس ترین گروه نسبت به مجاورت با جاده بودند. بعلاوه، بارزترین تاثیر جاده روی جامعه پرندگان در فاصله 500 متری از حاشیه جاده به سمت مرکز جنگل اتقاق افتاد. گروه دوم، مشتمل بر چرخ ریسک ها، مقاومت بیشتری در مقابل آثار سوء مجاورت با جاده از خود نشان دادند. توصیه می شود تا از احداث جاده های جدید درون منطقه چندپاره شده این ناحیه ممانعت به عمل آید، چراکه با در نظر گرفتن فواصل ضربه گیر (500 متر از حاشیه جاده) که بیشترین آثار چشمگیر را روی پرندگان دارد، وجود چنین جاده هایی تاثیرات منفی بیشتری روی پرندگان بومی (مثلا روی دارکوب ها برای گونه های چتر) خواهد داشت.
  کلیدواژگان: جاده، پارک ملی گلستان، پرندگان، تنوع، تراکم
 • ارشک حلی ساز*، حسین آذرنیوند، موسی اکرمی، محمد مهدوی، علی اکبر مهرابی صفحه 35
  در سالهای اخیر، مقیاس به عنوان یکی از موانع اصلی شناخت طبیعت در منابع متعدد مورد توجه قرارگرفته است. متخصصان از طریق روش شناسی های مختلف سعی در تبیین مفهوم مقیاس کرده اند. اما پیچیدگی پدیده های زیستی از یک سو و ابهام مفاهیم و روش های اندازه گیری در علوم مکانیکی باعث شده است که مقیاس همچنان به عنوان مسئله ای کلیدی در بوم شناسی باقی بماند. از طرفی دیگر، ورود فناوری های جدیدی چون سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور که حجم زیادی از داده ها را در پایه های مقیاسی در دسترس قرار داده است، موجب شده است که مسئله مقیاس، در بطن و بنیان مطالعات شناخت طبیعت قرار گیرد. تحقیق روش شناختی حاضر، سعی در تبیین مفهوم مقیاس کرده است. در نتیجه با انتخاب نقشه شیب که جزئی اساسی در مدل های محیطی (مخدوم و احمدی) را تشکیل می دهد و با انتخاب دو مقیاس (25000 و 50000) و سه پیکسل سایز (10، 20 و 50)، تغییرات داده های خروجی در جریان تغییرات مقیاسی پایش و سعی شده است این شائبه رفع شود که طراحی مدل ها بدون توجه به مقیاس صورت بوده است. بنابراین، چهار گروه ماتریسی تشکیل شد و سپس به کمک محاسبه بردار قطری کوواریانس در هر ماتریس (برای درک حداکثر شباهت ها)، این تغییرات بررسی شد. تغییرات زیاد مشاهده شده که تحت اثر مولفه های غیر از مقیاس (نسبت فاصله مکانی) بودند و نیز توجه به این نکته که مدل ها در ساختار درکشان از طبیعت تفاوت دارند و این ساختار را در مقیاس مخصوص به خودشان پی ریزی می کنند و با در نظر گرفتن گسترش فناوری های سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور که حجم زیادی از داده های در مقیاس های متفاوت را در دسترس قرار می دهد، نتیجه گرفته شد که لازم است موضع مدل های محیطی در قبال مقیاس تبیین شود. همچنین به دلیل اهمیت توجه به مفاهیم جدید برآمده از مقیاس (مثل پیکسل سایز) و حضور پررنگ سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدل های محیطی، به منظور کارایی مدل های محیطی، بر مراحل طراحی و طرحریزی تصمیم گیری، تاکیدشده است.
  کلیدواژگان: مدل های محیطی، اندازه گیری، مقیاس، شیب، بردار قطری کوواریانس ماتریس
 • نغمه مبرقعی*، شهیندخت برق جلوه صفحه 49
  با وجود گذشت بیش از پانزده سال از تصویب قانون ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه بر محیط زیست در ایران، بررسی ها حاکی از وجود ضعف در اثر بخشی و کارایی این ارزیابی هاست. گرچه برخی از این نارسایی ها را می توان به ضعف در ساختار اداری و اجرایی نسبت داد، اما کاستی های روش شناختی، عدم شفافیت و قطعیت گزارش ها نیز نقش موثری در بروز این مشکلات داراست. یکی از مهم ترین دلایل این عدم شفافیت، کیفی بودن معیارهای ارزیابی و عدم امکان وارد نمودن خسارت های تحمیل شده به محیط زیست در تحلیل های اقتصادی پروژه است.
  با وجود پیشرفت های صورت گرفته در روش های ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست و همچنین ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در جهان، جدایی دیدگاه ها و روش های به کار گرفته شده در این دو زمینه از دانش، موجب شده تا برخلاف توانایی هایی که هر یک در اعتلای دیگری داراست، ارزیابی آثار توسعه و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی، هر یک به گونه ای مستقل توسعه و تکامل یابند.
  در پژوهش حاضر، امکان تلفیق این دو فرایند در راستای افزایش اثر بخشی گزارش های ارزیابی، از دو روش مورد واکاوی قرار گرفته است. روش اول مبتنی بر مقایسه تطبیقی دو فرایند ارزیابی پیامدهای محیط زیست و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی است. بررسی ها نشان می دهد که وجود گام های مشترک در این دو فرایند، این امکان را فراهم می سازد تا با اعمال تغییراتی در شرح خدمات EIA، امکان ادغام ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در آن فراهم گردد. در واقع، با سنجش کمی پیامد ها و انتخاب روش ارزش گذاری مناسب، براورد میزان خسارت های وارده به خدمات اکوسیستمی منتخب بر اثر توسعه امکان پذیر می گردد. در روش دوم، با نظرسنجی از کارشناسان و صاحب نظران ارزیابی پیامدهای توسعه در کشور، علل ناکامی EIA در ایران و چگونگی تحقق این تلفیق، مورد سوال قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، مهم ترین علت عدم دستیابی EIA به اهداف مورد نظر در ایران از دید کارشناسان به ترتیب عدم برخورداری از ساختار اجرایی مناسب، کیفی بودن معیار ارزیابی و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز است. کلیه کارشناسان معتقد بودند که ورود ارزش گذاری اقتصادی در فرایند EIA، منجر به افزایش اثر بخشی آن خواهد شد. همچنین مناسب ترین مرحله برای انجام ارزش گذاری در فرایند EIA، مرحله ارزیابی و مناسب ترین سطح برای این امر، سطح طرح ریزی معرفی شده است. مهم ترین مانع پیش رو در ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در ایران نیز از دید کارشناسان، عدم دسترسی به متخصصان لازم در این زمینه اعلام گردیده است. در پایان الگوی پیشنهادی به منظور انجام ارزیابی اقتصادی پیامدهای محیط زیست و پیشنهادهای در جهت تامین بستر لازم برای عملی شدن این تلفیق ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی آثار توسعه، ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی، ایران، ارزیابی خسارت وارده به محیط زیست
 • کامران شایسته*، مجید مخدوم، احمدرضا یاوری، مرتضی شریفی، حمیدرضا جعفری صفحه 65
  افزایش میزان استفاده تفرجی از مناطق طبیعی هم بر منابع محیط زیستی آن ها و هم بر کیفیت تجربه ای که از حضور در طبیعت به دست می آید، تاثیر می گذارد. تعیین این که چه میزان استفاده تفرجی از یک منطقه طبیعی قابل پذیرش است، براساس مفهوم ظرفیت برد مشخص می شود. تا کنون رویکردهای مختلفی در خصوص برآورد ظرفیت برد تفرجی ارایه شده اند که همه آن ها بر در نظر گرفتن نمایانه ها و استانداردهای ارزیابی برای کیفیت منابع محیط زیستی و تجربه بازدیدکننده، تاکید دارند. در این نوشتار، پس از ارایه مفهوم ظرفیت برد و مقایسه مدل های مختلفی که در زمینه ظرفیت برد تفرجی ارایه شده اند، رویکرد جدید برنامه مدیریت بهینه تفرجی و اجزای آن به عنوان چارچوبی کلی جهت استفاده در نواحی تفرجی معرفی می شود. این رویکرد، ضمن بهره گیری از نقاط قوت برنامه های موجود از جمله انجام ارزیابی نشانزدهای اکولوژیکی فرصت های تفرجی موجود یا مدنظر در منطقه و همچنین توجه به مراحل توالی اکولوژیکی اکوسیستم های کلیدی، برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی را جهت رسیدن به یک مدیریت پایدار در نواحی تفرجی، در قالب سه گام تبیین استراتژی مدیریت، تدوین برنامه مدیریتی و برآورد ظرفیت برد تفرجی ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: ظرفیت برد تفرجی، تجربه بازدید، مدیریت پایدار
 • صنم آفریدی*، اسماعیل صالحی، مهران سیدرزاقی صفحه 77
  مطالعات تکنیکی و تاریخی زلزله در ایران نشان می دهد که زلزله های ویران گر به ویژه در راستای گسل ری، در موارد بسیاری سبب خرابی ها و کشته شدن صدها و گاهی نیز هزاران نفر شده است. مخاطرات زلزله نه تنها به دلیل تاثیرپذیری مستقیم شهر نسبت به زلزله احتمالی است، بلکه به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهری، غیر قابل کاهش می باشد. بنابراین، ایمنی سکونتگاه ها در نواحی زلزله خیز و لزوم ارزیابی عوامل خطرزای محیطی از دیدگاه کاربری زمین، بیش از پیش ضرورت می یابد. بسیاری از کلان شهرهای دنیا مانند تهران (پایخت ایران) در مناطق با خطرپذیری لرزه ای بالا واقع شده اند. در این راستا، پژوهش حاضر در پی آن است که با هدف پیش گیری و تاب آوری در برابر زلزله، به ارزیابی کاربری زمین پرداخته و استراتژی برنامه ریزی کاربری زمین در معرض خطر را به عنوان رویکرد بلند مدت کاهش آسیب پذیری لرزه ای و تاب آوری در کلان شهرها و نمونه موردی (ناحیه 4 منطقه 20 شهرداری تهران نشان دهد. بنابراین، با بررسی، ارزیابی و تحلیل کیفی کاربری ها در محدوده مورد مطالعه ناحیه 4 منطقه 20 شهرداری تهران) و با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) براساس اصول و معیارهای برنامه ریزی، پیشنهادهایی به عنوان رویکرد منسجم شهرهای زلزله خیز انجام میشود. نرم افزار RADIUS، هم در ارزیابی مخاطرات لرزه ای و هم در ارزیابی آسیب های آن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نرم افزاری، نقش موثری در پیش بینی برنامه های مدیریتی و شهری در کاهش آسیب ها و تلفات دارد.
  کلیدواژگان: زلزله، کاربری زمین، آسیب پذیری، نرم افزار RADIUS
 • نادیا عباس زاده تهرانی*، محمدرضا بهشتی فر، محمد مربی صفحه 87
  رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفع نیازهای اساسی انسان ها، لزوم مدیریت و برنامه ریزی صحیح فعالیت های کشاورزی در مقیاس محلی و منطقه ای را نمایان می سازد که دستیابی به آن، نیازمند کسب آگاهی از توزیع انواع محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت آن ها می باشد. در طی سال ها، چگونگی برآورد سطح زیر کشت محصولات عمده نظیر گندم و جو، همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. هدف از این تحقیق، برآورد سطح زیرکشت محصول گندم با به کارگیری فناوری سنجش از دور در استان قزوین می باشد. به دلیل وجود محصولات زراعی متنوع با زمان برداشت متفاوت در استان قزوین، لازم است از داده های چندزمانه ماهواره ای جهت تفکیک محصول استفاده کرد. در این مطالعه، اساس کار بر استفاده از تصاویر چند زمانه(1) ماهواره IRS و سنجنده LISSIII استوار است. جهت تفکیک محصول در این مطالعه، از تلفیق طبقه بندی نظارت شده و تصحیح بصری استفاده شده است. نمونه های تعلیمی(2) با پیمایش منطقه و به یاری سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) طی بازدیدهای زمینی انتخاب شده اند. از آنجا که در این مطالعه، برآورد مساحت اراضی زیرکشت محصول گندم در استان قزوین، با بهره گیری از فناوری سنجش ازدور و تصاویر چندزمانه ماهواره IRS، صورت گرفته، نتایج آن با آمارهای ارایه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالعه 82- 81 توسط وزارت جهاد کشاورزی، مورد مقایسه قرار گرفته است که تفاوت یا کاهش 25 درصدی در برآورد مساحت زمین های تحت کشت گندم آبی و کاهش 14 درصدی در مساحت زمین های تحت کشت گندم دیم را نشان می دهد. با توجه به محاسبه خطای طبقه بندی موجود، از نتایج حاصل از برآورد سطح زیر کشت گندم در استان قزوین بر می آید که تجزیه و تحلیل داده های تکراری سنجنده های چند باندی، نتایج به نسبت قابل قبولی در این قبیل مطالعات دارد.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، سطح زیرکشت، تصاویر چند زمانه، ماهواره RS
 • رضا چلبیانلو*، مجید مخدوم، احمدرضا یاوری، حمیدرضا جعفری صفحه 97
  داده های اکولوژیک و مدل های کاربردی از اکوسیستم ها پایه و اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری برای مدیریت اکوسیستم ها بوده و در نبود و یا کمبود چنین دانشی و با دراختیار داشتن دانش محدود، ناهمگون و پراکنده از اکوسیستم ها نمی توان انتظار داشت تا روش های مدیریتی و نظارتی از کارایی کافی برخوردار باشند. با پیچیده شدن فرایند ارزیابی، گرایش به بهره گیری از ابزار های نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر کامپیوتر نیز افزایش می یابد و در صورت استفاده از سیستم های خبره، دانش حاصل از استدلال های انجام شده توسط متخصصان به دلیل ضمنی بودن آن ها و نامشخص بودن محتوای اطلاعاتی و ساختار، اجزا و روابط آن ها، برای سیستم های پیشرفته قابل تفسیر نیست. استفاده از هستی شناسی در طول سال های اخیر در بسط مدل های ساختاری اکوسیستم ها و استخراج، تفسیر اتوماتیک و ادغام مدل ها و داده ها برای درک تغییرات در رفتار های اکوسیستم ها مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از این روش، امکان استنتاج اتوماتیک رفتار های اکوسیستم ها را با استفاده از دانش کیفی از فرایند های اکوسیستم ها با حداقل نیاز به داده های کمی فراهم می کند. به دلیل فقدان و یا کمبود داده های اکولوژیک از فرایند های اکولوژیک، امکان تحلیل تغییرات در کار کرد و پیش بینی رفتار اکوسیستم ها در ایران بسیار محدود شده است. این مقاله در راستای معرفی و نمایش کاربرد رویکرد هستی شناختی به ارزیابی و تبیین مفاهیم و روابط مربوط به سیستم های اکولوژیکی در چارچوب فرایند برنامه ریزی محیط زیست برای حفاظت از اکوسیستم های نواحی بیابانی ایران می باشد.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، دانش اکولوژیک، اکوسیستم های بیابانی، مدل معنایی داده ها، Protege
|
 • Khalilnejad, S. M. R.*, Aminzadeh, B Page 1
  Landscape as one of the important national resources, cultural and natural heritage that applauded its beauty and its visual characteristics, has a serious share in region identity and genius loci. The landscape has an important application in people enjoyment from natural and man-made environments. Also the landscape is causing the progress of financial and social aspects of regional development in the basis of sustainable development. This research is an effort to visual assessment of landscape of khoor highway park in desert area, 70 km. west of Birjand (the center of south khorasan province), which had been regarded as a desert park by Natural resources Organization. The method of gathering information is based on literature review and field study. Thus the visual assessment of landscape of khoor highway park was done in second phases. The first phase contains visual characteristics of landscape recognition and second phase contains landscape analysis and deduction. In this research, the check list and visual description and analysis techniques had been used to assess the characteristics of landscape types of khoor highway park. The most important achievement of this research is to assess the landscape of Khoor highway park, and researcher's proposals for landscape visual management guidelines, which entail conservation, rehabilitation, and transformation.
  Keywords: Visual assessment, Visual management of landscape, Highway parks, Khoor highway park
 • Jahania.*, Makhdoum, M. F., Feghhij., Etemad, V Page 13
  One types of tourism that is the most compatible with sustainable development, is ecotourism. The main willingness of ecotourism is based on the quality of nature and its attractiveness. The study area is Patom district of Kheyrud research- educational forest of the Faculty of Natural Resources of University of Tehran. In this research, after preparing the environmental units tables of characteristics of Patom district, the units were classified from the highest diversity of components to the least as superb, common and poor areas, respectively. Then, scenic points and its azimuth were determined by field studies in first class or superb landscapes. Totally, 18 lookouts, landscape and their scenic views were selected in the Patom district. These scenic landscapes provide alternatives for road construction, designing of forest recreation areas, trails and other ecotourismic facilities and amenities.
  Keywords: Look out, Patom district, Environmental units, Landscape, Scenic views
 • Varasteh Moradi, H.* Page 21
  Road networks extend their impacts on the surrounding habitats along a variable distance, affecting birds living in natural environments. This study identified the threshold distances upon which a road, located across Golestan National Park, altered the abundance patterns of the native avifauna. Species diversity indices, bird density, and association of birds with environmental variables which are potentially sensitive to human disturbances were studied by distance sampling method and ordination procedure. Birds and environmental variables were detected within a 25 m radius of each of 180 sampling points. To determine the bird species density and association between environmental variables and bird community in different distances from the road, distance sampling method and canonical correspondence analysis was performed, respectively. Nearby road affected the species diversity and distribution of birds in the study region. The effect of road was variably negative, although threshold distances to roads varied among different groups of bird species. The bird community of some species such as woodpeckers, nuthatches, thrushes, wood pigeon, wren, and treecreeper was the most sensitive group to the influences from nearby road. Moreover, the most significant impacts of road on bird community occurred within 500 m of the road edge to the forest interior. The second group, including tit species, showed higher resilience to deleterious influences from nearby road. It would be desirable not to build new road developments within the fragmented area of this region, because their existence would add negative effects on the native bird fauna (e.g. on woodpeckers as umbrella species), considering the buffer distances, particularly 500 m from roads which demonstrate the most significant impacts.
  Keywords: Birds, Density, Diversity, Golestan national park, Road
 • Holisaza.*, Azarnivandh., Akrami, M. Mahdavim., Mehrabi, A. A Page 35
  Recently, the role of scale as one major restriction on nature recognition is hinted by many references. Accordingly, many experts attempt to explain it methodologically. On one hand, existing complex and complicated biological entities along with ambiguous methods and concepts of mechanical sciences measuring have caused the scale to remain as a crucial issue in ecology and environmental studies. On the other hand, emerging new technologies such as GIS and RS which access huge amount of data on the basis of scale, make fundamentally this issue as a significant subject of nature recognition, This methodological research is trying to explain the scale concept. Therefore, slope map as a principal element in environmental models, was chosen to assess the changes of outputs in terms of scale variety within Makhdum and Ahmadi Models, representative of environmental and watershed management models in Iran, respectively. For that reason, slope maps with two scales (25000 and 50000) and three pixel sizes (10, 20 and 50) were applied meanwhile, it is tried to obviate the misunderstanding which the scale was ignored by modeling process. So, four matrices were included and their changes were investigated by computation of covariance diagonal vector in each matrix. According to observational shifts that affected by scale and non scale factors while consideration of GIS and RS development, we concluded that the attitude of environmental models must be explained regarding scale concept. Also, the importance of new concepts related to scale (such as pixel size) and concerning the designing and planning phases have been emphasized.
  Keywords: Environmental models, Measurement, Scale, Slope, Diagonal vector of matrix covariance
 • Mobarghein.*, Bargh Jelveh, Sh Page 49
  Despite of fifteen years old legislation of Environmental Impact Assessment (EIA) in Iran,investigations show that there are some kinds of shortcoming in the effectiveness and efficiency of these assessments. Although some of these failures were attributed by weakness in the administrative structure, but methodological shortcomings and lack of transparency had an effective role in the these problems. One of the main reasons for this lack of transparency is qualitative criteria for EIA that caused the impossibility of entering the environmental damage inflicted by developments, to the economic cost- benefit analysis. Despite progress made in developing EIA and Ecosystem Services Valuation techniques, different views and methods applied in these two fields of knowledge have led to separate results. In this study the possibility of combining these two processes has been investigated in order to increase the effectiveness of the EIA. Studies show that it is possible to integrate ecosystem services valuation in by applying the changes in EIA Terms of Reference. In fact, with quantitative assessment of the impacts, and choosing the appropriate valuation methods, estimation of the amount of damages to selected ecosystem services would be possible. To develop the TOR, 38 surveys have been completed by EIA expert in Iran. Results shows that the main reasons for EIA shortcoming are “lack of appropriate administrative structure, qualitative criteria of assessment and shortcoming in access to the information”. All experts believed that including the ecosystem services valuation in EIA process, will increase itseffectiveness. The most appropriate stage in EIA process for valuation is assessment stage and the most appropriate level for valuation is scheming in experts’ views. The main shortcoming facing the economic valuation of the environment is the lack of specialists in this field. At the end a model has been suggested for Economic Environmental Impact Assessment (EEIA) and some suggestions is presented to provide the necessary backgrounds for implementation and realization of this integration.
  Keywords: Environmental Impact Assessment, Ecosystem services valuation, Environmental damage assessment, Iran
 • Shayestehk.*, Makhdoum, M. F., Yavari, A. R., Sharifim., Jafari, H. R Page 65
  Increasing recreational use of natural areas can harm both the environmental resources and the quality of the visitor experience. Determining how much recreational use can ultimately be accepted in a natural area is often addressed through the concept of carrying capacity. It is a useful concept for environmental and resource management and the interaction of human activities with the environment. Different approaches to recreational carrying capacity analysis, along with other techniques for evaluation of land resources have been developed and applied in different recreational regions all around the world, and all of them rely on formulation of indicators and standards of quality of environmental resources and the visitor experience. This paper explains the concept of carrying capacity, compares different approaches and models concerning recreational carrying capacity and then presents the Recreational Optimized Management Plan framework and its components to be used in natural areas of Iran, including a program of research designed to help to achieve a sustainable management in recreational areas. The Framework based on three steps: Defining Management Strategy, Management Plan and Carrying Capacity Estimation.
  Keywords: Recreational Carrying Capacity, Visitor experience, Sustainable management
 • Afaridis.*, Salehie., Razzaghi, M Page 77
  Many megacities in the world are located in highly seismically active regions, including Tehran, the national capital of IRAN. Technical and historical studies shows that ruinous earthquakes across the REI fault have lead to casualties and critical damages. Therefore the safety of human settlements and environmental risk factor analysis from the view of land use planning is an important issue in such urban prone areas. This research aimed to find out how land use planning can be applied as long term proactive approach in reducing the seismic vulnerability of seismically challenged cities as Tehran. Hence by the use of RADIUS, software for hazard evaluation and damage assessment, and geographical information system (GIS), urban land use in case study (region 20, district 4 of Tehran municipality) was evaluated with regard to earthquake risks and suggestions as cohering approach in seismically challenged magecities were presented. By selecting earthquake scenario, earthquake risks evaluation can be conducted. In this research, parameters of scenarios selected according to geological studies and historical records.
  Keywords: Earthquake, Land use, Vulnerability, RADIUS software
 • Abbaszadeh Tehrani N.*, Beheshtifar, M. R., Morabbi, M Page 87
  In order to address global problems to food security, regional and national planners usemultidisciplinary decision support systems for monitoring the agricultural production; Recent development in remote sensing and GIS techniques for land use evaluation can play an effective role in sustainable land use planning.Crop type mapping is important for a number of reasons. Spatial information on distribution and extent of agricultural production is a significant aspect to generate spatial agricultural statistics. Crop type maps are created by national and local authorities and regional agricultural boards to prepare an inventory of what was grown in certain areas. This serves the purpose of predicting grain supplies, collecting crop production statistics, mapping soil productivity, assessment of crop damage due to draught. This study is based on the observation that there is a serious need to form accurate and timely information on crop area information particularly strategic crop as wheat at national level. Main objective in this research was to map wheat planting area which is the most dominant crop in Qazvin province.According to classification result of imagery taken on 5-May 2003 three different crops of wheat, barley and hay were classified as one class due to very similar spectral reflectance. Therefore the three dominant crops in the area (Wheat, barley, hay) were separated from other land uses. According to crop calendar of the study area most irrigated barley in the area are being harvested within late June, so infra- red reflectance in the next images represent irrigated wheat and some hay.Wheat has been harvested in early August so infra-red reflectance in imagery of early August represent hay. Therefore harvested wheat area may be calculated from this image.This kind of information can play an important role in environmental researches and spatial planning studies.
  Keywords: Crop monitoring, multi, Temporal, Remote Sensing, Crop type mapping, IRS Satellite
 • Chalabianlour.*, Makhdoum, M. F. Yavari, A. R., Jaafari, H. R Page 97
  Ecological data combined with the applied knowledge of the ecosystem modeling are the building blocks of policy making and planning efforts for the conservation of ecosystems. The ecological modeling is considered in this paper as the process of transforming ecological data and information (produced through empirical investigations and scientific observations) into a level of general knowledge. This capable of representing and forecasting the key patterns, processes and functioning of ecosystems. Within the past decade, the use of ontologies for explicit specification of conceptualizations within the knowledge systems has been widely adopted and employed by many research communities in the domains of biology and life science to enable automated reasoning using the semantically annotated data models. This paper presents and introduces application of knowledge is semantic annotation and ontologies to elucidate the knowledge of desert ecosystems within the domain of conservation planning in Iran.
  Keywords: Ontology, Ecological knowledge, Desert ecosystems, Semantic data modeling, Protégé